Các phương pháp hạch toán giá thành và sản phẩm các phương pháp tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm giải bài toán hạch toán giá thành

80 16 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 10:49

Lời nói đầu Việt Nam bớc vào thời kỳ ph¸t triĨn míi, thêi kú héi nhËp WTO , gia nhập vào thị trờng chung giới Nền kinh tế Việt Nam chuyển sang giai đoạn với nhiều hội thách thức Nền kinh tế thị trờng với nhiều thành phần kinh tế, đa hình thức sở hữu làm cho tình hình cạnh tranh diễn ngày gay gắt Các doanh nghiệp muốn thắng cạnh tranh đạt đợc mục tiêu phải tiến hành nghiên cứu thị trờng để sản phẩm sản xuất có đủ chất lợng với giá hợp lý Trong xu cạnh tranh ngày gay gắt với khan nguồn lực, việc giảm chi phí kinh doanh nâng cao chất lợng sản phẩm nhu cầu thiết đơn vị, tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh Các doanh nghiệp nhà nớc, t nhân, hộ gia đình kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp nớc hay liên doanh coi nhiệm vụ chiến lợc để tồn phát triển cho dù mục đích loại hình doanh nghiệp có khác mục đích chung lợi nhuận Đối với doanh nghiệp nhà nớc, trớc thời kỳ bao cấp , hoàn toàn sản xuất theo mệnh lệnh, kế hoạch nhà nớc rót xuống Sau đại hội VI đảng (1986) tiếp tục hoàn thiện, phát triển đờng lối đổi đại hội VII VIII, doanh nghiệp nhà nớc ngày đợc tự chủ Do với doanh nghiệp việc giảm chi phí kinh doanh không mục đích tăng lợi nhuận (với doanh nghiệp nhà nớc sản xuất kinh doanh), mang lại sản phẩm rẻ có chất lợng tèt cho mäi ngêi (víi doanh nghiƯp nhµ níc công ích) tiết kiệm chống lãng phí sử dụng hiệu nguồn lực cuả quốc gia Còn với loại hình doanh nghiệp khác, quản lý đợc tốt chi phí tiền đề hạ giá thành sản phẩm Nó tạo điều kiện cho doanh nghiệp cho doanh nghiệp nâng cao khả cạnh tranh giá Doanh nghiệp có mức giá hợp lý bán đợc nhiều từ thu hồi vốn nhanh tăng lợi nhuận Mặt khác giúp doanh nghiệp kiểm soát đợc nguồn lực để sư dơng cã hiƯu qu¶ Nh vËy cã thĨ nói, với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phải nghĩ đến phơng trình kinh tế nhất, đơn giản nhng không dễ giải Đó : Lợi nhuận = Doanh thu Chi phí Để tăng lợi nhuận tăng doanh thu giảm chi phí mức tăng doanh thu phải lớn mức tăng chi phí Trong việc giảm chi phí đợc coi linh hồn, nhân tố chất lợng phơng trình Nhận thức đợc tầm quan trọng công tác quản lý chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm doanh nghiệp nói chung Công ty TNHH xây dựng thơng mại Hùng Hơng nói riêng Bằng kiến thức học nhà trờng nhờ hớng dẫn tận tình cô giáo: Phan Thanh Bình, cô Công ty em mạnh dạn chọn đề tài: Các phơng pháp hạch toán giá thành sản phẩm.Các phơng pháp tiết kiệm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm.Giải toán hạch toán giá thành sản phẩm Kết cấu đề tài: Ngoài phần mở đầu kết luận, chuyên đề đợc trình bày chơng: Chơng I : Các phơng pháp hạch toán giá thành sản phẩm Các phơng pháp tiết kiệm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm Chơng II : Thực trạng công tác quản lý chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm Công ty TNHH xây dựng thơng mại Hùng Hơng Chơng III : Mét sè biƯn ph¸p tiÕt kiƯm chi phÝ hạ giá thành sản phẩm Giải toán hạch toán giá thành sản phẩm Do trình độ lý luận thời gian nghiên cứu hạn chế nên viết em chắn nhiều thiếu sót, hạn chế Em mong nhận đợc đóng góp thầy cô giáo, cô Công ty để viết em đợc hoàn chỉnh Em xin chân thành cảm ơn ! nội, ngày 25 tháng 08 năm 2017 Sinh viên Phạm Quang Vịnh Chơng I Các phơng pháp hạch toán giá thành sản phẩm phơng pháp tiết kiệm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm 1.1 Chi phí kinh doanh giá thành sản phÈm cđa doanh nghiƯp 1.1.1 Chi phÝ kinh doanh cđa doanh nghiệp 1.1.1.1 Khái niệm đặc điểm chi phí kinh doanh doanh nghiệp a Khái niệm Hoạt động s¶n xt kinh doanh chđ u cđa mét doanh nghiƯp tạo sản phẩm định tiêu thụ sản phẩm thị trờng nhằm thu đợc lợi nhuận Nhng doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh phải bỏ khoản chi phí định Các chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ trớc hết chi phí cho việc sản xuất sản phẩm Trong tiến hành sản xuất, doanh nghiệp phải tiêu hao vật t nh: Nguyên vật liệu, hao mòn máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ, khoản chi phí tiền lơng hay tiền công cho ngời lao động Nh vậy, chi phí sản xuất kinh doanh doanh nghiệp biểu b»ng tiỊn cđa toµn bé hao phÝ vỊ vËt chÊt lao động mà doanh nghiệp phải bỏ ®Ĩ s¶n xt s¶n phÈm mét thêi kú nhÊt định Các chi phí phát sinh có tính chất thờng xuyên gắn liền với trình sản xuất sản phẩm nên gọi chi phí sản xuất doanh nghiệp Doanh nghiệp việc sản xuất, chế biến phải tổ chức tiêu thụ sản phẩm Trong trình doanh nghiệp phải bỏ khoản chi phí định nh: Chi phí bao gói sản phẩm, chi phí vận chuyển, bảo quản Ngoài để giới thiệu rộng rãi sản phẩm cho ngời tiêu dùng, nh để hớng dẫn ngời tiêu dùng thăm dò khảo sát thị trờng nhằm đề định có tính chất tối u việc sản xuất doanh nghiệp phải bỏ chi phí nghiên cứu, tiếp thị, quảng cáo, giới thiệu hay bảo hành sản phẩm Ngoài chi phí sản xuất chi phí sinh hoạt, trình hoạt động doanh nghiệp bỏ khoản chi phí phục vụ cho hoạt động máy quản lý doanh nghiệp có liên quan đến trình kinh doanh Nh vậy, nhìn từ góc độ doanh nghiƯp, cã thĨ thÊy chi phÝ s¶n xt kinh doanh cđa mét doanh nghiƯp lµ toµn bé chi phÝ sản xuất, chi phí tiêu thụ sản phẩm, chi phí quản lý doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh khoản thuế gián thu mà doanh nghiệp phải bỏ để thực hoạt ®éng s¶n xuÊt kinh doanh mét thêi kú nhÊt định Để đánh giá đợc kết hoạt động kinh doanh tốt đòi hỏi doanh nghiệp cần phải có doanh thu từ hoạt động kinh doanh bù đắp, trang trải đợc toàn chi phí kinh doanh thu đợc lợi nhuận cao Điều cho thấy khoản mục chi phí đợc đa vào chi phí hoạt động mà phải xét đến tính chất, đặc điểm Chi phí kinh doanh tiêu quan trọng Qua xem xét tiêu đánh giá đợc trình độ quản lý kinh doanh, t×nh h×nh sư dơng vèn, tiÕt kiƯm chi phÝ cđa doanh nghiƯp Chi phÝ kinh doanh ¶nh hëng trực tiếp đến lợi nhuận mà lợi nhuận mục tiêu kinh doanh, mục đích cuối doanh nghiệp Vì vậy, doanh nghiệp phải quan tâm đến vấn đề quản lý chi phí, lẽ đồng chi phí không hợp lý làm tăng giá thành sản phẩm, giảm lợi nhuận doanh nghiệp Do hạ thấp chi phí kinh doanh điều kiện để doanh nghiệp đạt đợc mục tiêu đảm bảo cho tồn lên doanh nghiệp b Đặc điểm chi phí kinh doanh doanh nghiệp Mỗi doanh nghiệp kinh doanh khác đối tợng tập hợp chi phí sản xuất khác Đối tợng tập hợp chi phí phạm vi giới hạn mà chi phí cần tập hợp nhằm phơc vơ cho viƯc th«ng tin kiĨm tra chi phÝ tính giá thành sản phẩm Việc xác định đối tợng tập hợp chi phí sản xuất cần thiết cho công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất cho phù hợp với đặc điểm tình hình hoạt động sản xuất, đặc điểm quy trình sản phẩm đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí doanh nghiệp Từ khâu ghi chép ban đầu, tổng hợp số liệu, tổ chức tài khoản mở sổ chi tiết phải theo đối tợng kế toán chi phí xác định Việc xác định đối tợng tập hợp chi phí sản xuất ngành sản xuất nói chung kinh doanh xây lắp nói riêng thờng vào: - Đặc điểm quy trình công nghệ cđa viƯc s¶n xt s¶n phÈm (viƯc s¶n xt s¶n phẩm giản đơn hay phức tạp, liên tục hay song song) - Loại hình sản xuất sản phẩm ( sản xuất đơn hay hàng loạt) - Đặc ®iĨm tỉ chøc ho¹t ®éng kinh doanh cđa doanh nghiƯp - Đặc điểm tổ chc máy quản lý (hay yêu cầu quản lý ) - Đơn vị tính giá thành doanh nghiệp Tổ chức sản xuất trình sản xuất thi công doanh nghiệp XDCB có đặc điểm riêng so với ngành nghề khác nên đối tợng kế toán chi phí sản xuất thờng đợc xác định công trình, phận thi công hay đơn đặt hàng Trên thực tế, doanh nghiệp xây lắp thờng tập hợp chi phí theo công trình hạng mục công trình Việc xác định đối tợng hạch toán chi phí sản xuất khâu cần thiết quan trọng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất Có xác định đối tợng hạch toán, tập hợp xác khoản chi phí phát sinh phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất doanh nghiệp giúp cho tổ chức tốt công tác chi phí 1.1.1.2 Phân loại chi phí kinh doanh doanh nghiệp Chi phí phải trả năm tài bao gồm nhiều khoản chi phí Các chi phí kh¸c vỊ néi dung kinh doanh, tÝnh chÊt cđa chi phí, vai trò việc tạo sản phẩm, dịch vụ Để tạo điều kiện cho công tác quản lý hạch toán chi phí tính giá thành sản phẩm từ tính kết loại hoạt động kinh doanh việc phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo tiêu thức cần thiết Để phân loại chi phí sản xuất ngời ta có nhiều tiêu thức khác nhng mặt ngời ta dùng ba tiêu thức chủ yếu: Một là, phân loại chi phí sản xuÊt kinh doanh theo néi dung, tÝnh chÊt kinh tÕ Theo cách phân loại chi phí chia thành yếu tố khác nhau, yếu tố chi phí bao gåm nh÷ng chi phÝ cïng mét néi dung kÝnh tế không phân biệt chi phí phát sinh từ lĩnh vực Theo cách phân loại này, toàn chi phí sản xuất kinh doanh doanh nghiệp đợc chia thành loại: Chi phí vật t mua toàn giá trị vật t mua dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiƯp nh chi phÝ nguyªn vËt liƯu chÝnh, vËt liƯu phụ, nhiên liệu, phụ tùng thay Chi phí tiền lơng khoản trích theo lơng toàn khoản tiền lơng, tiền công doanh nghiệp phải trả cho ngời tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh; khoản chi phí trích nộp theo lơng nh chi phí BHXH, BHYT, KPCĐ mà doanh nghiệp phải nộp kỳ Chi phí khấu hao tài sản cố định toàn số tiền khấu hao loại tài sản cố định trích kỳ Chi phí dịch vụ mua toàn số tiền doanh nghiệp phải trả cho dịch vụ sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh kỳ đơn vị khác bên cung cấp nh: dịch vụ điện, nớc Chi phí khác tiền khoản chi phí tiền khoản nêu Phân loại chi phí doanh nghiệp thành yếu tố chi phí nh có ý nghĩa lớn quản lý chi phí Nã cho biÕt kÕt cÊu, tû träng cđa tõng lo¹i chi phí để phân tích đánh giá tình hình thực dự toán chi phí sản xuất theo yếu tố Bảng thuyết minh báo cáo tài chính, cung cấp tài liệu tham khảo để lập dự toán chi phí sản xuất, lập kế hoạch cung ứng vật t, kế hoạch quỹ lơng, tính toán nhu cầu vốn đầu t cho kỳ sau Hai là, phân loại chi phí sản xuất theo mục đích công dụng chi phí Cách phân loại dựa vào mục đích công dụng chi phí nơi phát sinh chi phí nơi gánh chịu chi phí để phân chia chi phí sản xuất thành khoản mục khác Theo cách phân loại toàn chi phí sản xuất đợc chia thành: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu, dụng cụ sản xuất trực tiếp dùng vào việc chế tạo sản phẩm hàng hóa dịch vụ Chi phí nhân công trực tiếp toàn khoản tiền lơng, tiền công, khoản phụ cấp có tính chất lơng, khoản chi BHXH, BHYT, KPCĐ nhân công trực tiếp sản xuất doanh nghiệp Chi phí sản xuất chung khoản chi phí đợc sử dụng phân xởng, phận kinh doanh nh: Tiền lơng phụ cấp lơng quản đốc, nhân viên phân xởng, chi phí tài sản cố định thuộc phạm vi phân xởng, chi phí vât liệu, công cụ dụng cụ, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí tiền phát sinh ỏ phạm vi phân xởng, phận sản xuất Chi phí bán hàng bao gồm chi phí phát sinh trình tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, dịch vụ nh: Chi phí tiền lơng, phụ cấp trả lơng cho công nhân bán hàng, tiếp thị, vận chuyển, bảo quản, chi phí khấu hao phơng tiện vận tải, chi phí vật liệu, bao bì, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí tiền khác (nh: Bảo hành sản phẩm, quảng cáo) Chi phí quản lý doanh nghiệp chi phí cho máy quản lý doanh nghiệp, chi phí liên quan đến hoạt động chung doanh nghiệp nh: Khấu hao tài sản cố định phục vụ cho máy quản lý, chi phí công cụ dụng cụ, chi phí khác phát sinh phạm vi toàn doanh nghiệp (nh: Tiền lơng khoản phụ cấp lơng trả cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, nhân viên phòng ban quản lý), chi phí vật liệu, đồ dùng văn phòng, khoản thuế, lệ phí, bảo hiểm, chi phí dịch vụ mua thuộc văn phòng doanh nghiệp Các khoản chi phí dự phòng giảm gía hàng tồn kho, dự phòng nợ phải thu khó đòi, công tác phí, chi phí giao dịch, đối ngoại Cách phân loại giúp cho doanh nghiệp tập hợp chi phí tính gía thành cho loại sản phẩm, quản lý chi phí địa điểm phát sinh để khai thác khả hạ giá thành sản phẩm doanh nghiệp Ba là, phân loại chi phí theo mối quan hệ chi phí với quy mô sản xuất kinh doanh Theo cách phân loại chi phí sản xuất kinh doanh doanh nghiệp đợc chia thành hai loại: Chi phí cố định chi phí biến đổi Chi phí cố định: Là chi phí không thay đổi (hoặc thay đổi không đáng kể) theo thay đổi quy mô sản xt kinh doanh cđa doanh nghiƯp, thc lo¹i chi phÝ bao gồm: Chi phí khấu hao tài sản cố định (theo thời gian); chi phí 10 + Công ty có tinh thần đoàn kết, phát huy tinh thần cách mạng vợt qua thử thách, hăng hái thi đua liên tục hoàn thành nhiệm vụ đợc giao + Cán công nhân viên công ty ngời có kinh nghiệm, nhiệt tình có đầy đủ trình độ chuyên môn để phục vụ cho công ty Công ty xây dựng đợc định hớng phát triển đổi phơng thức quản lý điều hành, đầu t thiết bị, công nghệ tiến tiến, đào tạo ngời nhằm đáp ứng yêu cầu cao khách hàng, Công ty cam kết thực dựa nguyên tắc: - Không ngừng phát triển, đầu t đổi mới, đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ nhằm đáp ứng yêu cầu đa dạng tổng hợp khách hàng - Luôn quan tâm liên hệ chặt chẽ với khách hàng, đảm bảo cung cấp sản phẩm, dịch vụ tốt nhất, nhanh - Xây dựng phát triển nguồn nhân lực đảm bảo đủ số lợng chất lợng - Thờng xuyên chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, đời sống vật chất tinh thần cho ngời lao động 3.2.2 Những khó khăn công ty Thứ là: Nền kinh tế thị trờng đem lại cho Công ty nhiều thuận lợi, thời mới, nhng đồng thời xuất khó khăn, thách thức Xu toàn cầu hoá kinh tế, hội nhập kinh tế Việt Nam với khu vực quốc tế làm tăng sức ép cạnh tranh hoạt động sản xuất kinh doanh Việc tìm kiếm giải việc làm cho ngời lao động, tìm kiếm 66 thị trờng cho sản phẩm công nghiệp khó khăn phải cạnh tranh ngày gay gắt Thứ hai là: Sự biến động bất thờng giá nguyên vật liệu gây khó khăn cho công ty việc thực kế hoạch gía thành công trình, năm 2003 2004 giá nguyên vật liệu tăng, giảm nhanh đến bất ngờ Thứ ba là: Hoạt động công ty có tính chất lu động, trình sản xuất phải thờng xuyên di chuyển máy móc, công cụ, ngời lao động Từ làm nảy sinh khó khăn việc quản lý chi phí nh làm phát sinh thêm số chi phí phụ làm tăng giá thành sản phẩm Thứ t là: Quá trình xây dựng thờng chịu ảnh hởng nhiều điều kiện thời tiết, khí hậu nên dễ bị gián đoạn gây ứ đọng vốn Thứ năm là: Sản phẩm hoàn thành theo đơn đặt hàng, phải lập dự toán trớc giá thành, tính toán cẩn thận trớc tham gia đấu thầu Thứ sáu là: Việc phối hợp phận nghiệp vụ với đội sản xuất đôi lúc, đôi chỗ cha chặt chẽ cha nhịp nhàng 3.3 Một số biện pháp tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm , giải toán hạch toán Trên sở nghiên cứu mặt lý luận phân tích tình hình thực tế công tác quản lý lập thực kế hoạch giá thành sản phẩm xây lắp Công ty Để hạ giá thành sản phẩm, công trình, hạng mục công trình đòi hỏi phải áp dụng đồng nhiều biện pháp, có phối hợp nhiều cấp, 67 nhiều mặt toàn hoạt động công ty Song khả có hạn giới hạn đề tài, em xin nêu số biện pháp nh sau: 3.3.1 Tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu Một công trình xây dựng cần nhiều nguyên nhiên vật liệu phòng kế hoạch cần làm tốt chức t vấn công tác cung ứng nguyên vật liệu, xác định giá số loại chính, quy trần giá để không đội mua với giá cao (trừ công trình bên A cung cấp) Những công trình thi công địa bàn tỉnh khác tận dụng nguyên vật liệu địa phơng để giảm chi phí Để giảm giá thành vật liệu công ty nên đặt mua khối lợng lớn nguyên vật liệu thờng dùng mức bình quân năm Việc giúp công ty tiết kiệm chi phí thông qua giảm chiết khấu, ứng tiền trớc, đồng thời chủ động nguyên vật liệu Hàng năm Công ty sử dụng nhiều loại nguyên vật liệu, chẳng hạn: Với vật liệu Xi măng số lợng bình quân cho công tác xây lắp trực tiếp không kể bên A cung cấp khoảng 100 Do công trình thi công nằm địa bàn khác nên việc cung ứng tơng đối phực tạp Song thị trờng vật liệu phong phú, nhiều loại nh tận dụng tốt thuận lợi Ví dụ: Xi măng Hoàng Thạch giá 830 đồng/kg kho ngời bán, 850 đồng/kg chân công trình Xi măng Bỉm Sơn: Vinaximex giá 770 đồng/kg kho ngời bán, chân công trình 850 đồng/kg 68 Của công ty vật t kỹ thuật giá 790 đồng/kg kho ngời bán, 830 đồng/kg chân công trình Nếu mua với số lợng lớn từ 25 trở lên đợc giảm 50 đồng/kg Mặt khác, loại Xi măng địa bàn có tính chất tơng tự nhng giá thành tơng đối khác biệt Chỉ tính riêng địa bàn Nội, công ty sử dụng 45 Nh vậy, việc lựa chọn nguồn cung ứng nguyên vật liệu đem lại hiệu to lớn cho công tác hạ giá thành Chẳng hạn chọn Xi măng PC30 (Bỉm Sơn) Công ty Vinaximex mức tiết kiệm lµ: (830 – 770) x 45.000 – 50 x 45.000 = 4.950.000 đồng so với Xi măng Hoàng Thạch (790 – 770) x 45.000 + 50 x 45.000 = 3.150.000 đồng so với Xi măng công ty vật t Thông qua việc ký hợp đồng với số lợng lớn mức sử dụng bình quân hàng năm, giao hàng nhiều đợt, giúp Công ty chủ động việc cung ứng nguồn hàng; mặt khác giúp công ty tiết kiệm đợc chi phí dự trữ, bảo quản Công ty xem xét tơng tự với nguyên vật liệu khác nh: Sắt, thép, sỏi, đá 3.3.2 Phát triển nguồn nhân lực giảm chi phí nhân công Khi tiến hành công trình cấn nhiều nhân công công ty nên xem xét tiến hành xây dựng biểu đồ nhân lực hợp lý trớc khởi công công trình, từ xác định số lao động cần thiết, biết đợc tình hình thừa thiếu để chủ động điều tiết 69 Bố trí ngời, việc, tránh chồng chéo Với công việc đòi hỏi yêu cầu mặt kỹ thuật, mỹ thuật thiết phải đợc ngời có tay nghề cao đảm nhiệm Ngợc lại, công việc giản đơn khác lao động phổ thông làm đợc Hiện nay, thị trờng lao động có nhiều lao động nhàn dỗi cần việc công ty thuê họ làm theo thời vụ Cho nên công ty cần phải xây dựng đội khung, đội bao gồm công nhân có tay nghề cao, nằm biên chế, số lao động giản đơn tiến hành thuê theo nhu cầu riêng công trình thi công Số lao động giản đơn chịu trực tiếp đạo tổ trởng tổ đội không ràng buộc mặt hành với công ty Việc làm góp phần làm giảm quỹ lơng, qua trực tiếp hạ giá thành công trình Tuy nhiên hạn chế sử dụng lao động thuê công nhân có trình độ thấp, ý thức kỷ luật Để khắc phục hạn chế cần thực số biện pháp: - Có sách đào tạo bồi dõng tay nghề cho đội ngũ công nhân kỹ thuật nòng cốt lao động làm việc lâu năm công ty, có kế hoạch điều động xuống phụ trách đội - đội sản xuất trực tiếp cần phải phân tổ sản xuất thành nhóm nhỏ, nhóm cử ngời phụ trách Sử dụng hình thức khen thởng, kỷ luật tiền nhóm trởng để gắn trách nhiệm họ việc điều hành lao động nhóm, tránh lãng phí mát vật liệu tự ý bỏ việc công nhân 70 3.3.3 Tăng cờng công tác quản lý vật liệu để giảm chi phí nguyên vật liệu giá thành Giá nguyên vật liệu tính vào giá thành công trình bao gồm: Giá mua, chi phí vận chuyển, đóng gói, bảo quản Trong giá thành công trình, chi phí nguyên vật liệu chiếm khoảng từ 80 85%, việc giảm chi phÝ nguyªn vËt liƯu cã ý nghÜa rÊt lín tới công tác hạ giá thành sản phẩm xây lắp Tuy nhiên, để quản lý tốt chi phí nguyên vật liệu Công ty cần nỗ lực phấn đấu tất mặt, khâu sau: + Trong thiết kế kỹ thuật, phải có phơng án sử dụng nguyên vật liệu hợp lý, lựa chọn nguyên vật liệu có giá thành hạ nhng đảm bảo yêu cầu kỹ tht Nªn sư dơng nguyªn vËt liƯu níc thay nhập khẩu, nguyên vật liệu địa phơng để giảm chi phí vận chuyển vừa có lợi cho công ty võa kÝch thÝch s¶n xt níc + Trong qóa trình lập dự toán, phải xác định đợc nguồn cung cấp nguyên vật liệu, xây dựng định mức nguyên vật liệu sở đơn giá Nhà nớc phù hợp với thực tiễn, sát với giá thị trờng nhằm hạn chế biến động tiêu cực Đồng thời trình thi công, phải xác định phơng pháp cung ứng nguyên vật liệu thích hợp + Coi trọng công tác bảo quản nguyên vật liệu, cần có giám sát chặt chẽ, thờng xuyên kiểm tra, kiểm soát, tránh cấp thừa không chủng loại Thực chế độ khen thởng cá 71 nhân, tập thể có thành tích công tác tiết kiệm nguyên vật liệu đồng thời xử lý nghiêm túc vi phạm + Phát huy chế độ khoán công việc, hạng mục cho đội sản xuất đồng thời đánh giá tình hình hoàn thành kế hoạch giá thành, rút kinh nghiệm 3.3.4 Tăng cờng công tác quản lý khai thác TSCĐ Bất kể công ty xây dựng đòi hỏi công ty phải mua sắm tài sản cố định có giá trị lớn để tiết kiệm đợc chi phí giảm giá thành sản phẩm đòi hỏi công ty phải quản lý khai thác tốt tài sản cố định Mỗi công trình đòi hỏi máy móc thiết bị khác nhng công ty đủ vốn để mua sắm hết máy móc thiết bị công ty thuê máy móc ngoài, máy móc thiết bị mà công ty đầu t mua phải sử dụng cho hết khấu hao công suất Khi công ty cha có công trình để sử dụng máy móc mà công ty khác cần ta cho thuê tránh tình trạng máy móc để không Để máy móc hoạt động hết công suất đòi hỏi phải có công nhân chuyên vận hành máy móc thiết bị bảo dỡng máy móc thiết bị Phải có sổ theo dõi TSCĐ cho phận tránh tình trạng tính nhiều lần cho TSCĐ tài sản khấu hao hết mà đợc tính khấu hao 72 3.3.5 Khắc phục khó khăn vốn dài hạn tạo điều kiện đầu t Đối với công ty hoạt động ngành xây dựng đòi hỏi lợng vốn lớn lâu dài để khắc phục đợc khó khăn lợng vốn dài hạn đòi hỏi công ty phải lựa chọn phơng thức huy động vốn có hiệu nh: * Từ nguồn vốn vay: - Đa dạng hoá kênh vay vốn nhằm tránh lệ thuộc vào số ngân hàng có thời kinh doanh đến - Đăng ký vay vốn từ quỹ hỗ trợ phát triển - Đối với kế hoạch đầu t vào dây truyền công nghệ thiết bị máy móc công ty nên trọng đến hình thức thuê tài tỏ có hiệu doanh nghiƯp ®ang thiÕu vèn * Tõ ngn vèn tù cã: Công ty tăng tỷ trọng vốn tự có cách: - Tăng cờng kinh doanh có hiệu nhằm tăng lợi nhuận ròng - Tiến hành cổ phần hoá dần số thành viên nhằm kêu gọi vốn từ bên đầu t vào công ty - Tăng cờng quản lý tài hiệu nhằm mục tiêu đầu t khoản tiền nhàn rỗi từ quỹ, khoản vốn lu động cha cần đến vào chứng khoán ngắn hạn, dài hạn có lợi * Từ nguồn liên doanh: Với dự án đầu t lớn công ty tiến hành kêu gọi góp vốn liên doanh nhằm giảm gánh nặng vốn 73 3.3.6 Kiểm soát chặt chẽ chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phÝ qu¶n lý Doanh nghiƯp cã ¶nh hëng trùc tiếp đến lợi nhuận.Trong chi phí tiền chiếm tỷ trọng lớn gồm khoản chi trả lãi vay đầu t, lãi vay vốn lu động chi phí khác Ngoài việc tính toán, dự trù khoản vay vốn cho phù hợp với lãi suất, tránh đợc mức lãi suất cao phù hợp với khả toán, Công ty cần kiểm soát chi phí hoạt động phận quản lý cách khoán chi theo công việc cần thiết cho phận vào nhu cầu chi tiêu cần thiết lập kế hoạch vào mức chi kỳ trớc để điều chỉnh cho phù hợp, để đảm bảo máy hoạt động tích cực tiết kiệm chi phí cho Công ty Cần quản lý chặt chẽ khoản chi tiền phục vụ đối ngoại, giao dịch Để giảm lãi vay ngân hàng tìm biện pháp để làm tăng nhanh tốc độ vòng quay vốn, tận dụng khoản tiền nhàn rỗi nh: Bảo hiểm xã hội, quỹ lơng cán công nhân viên, tiền khấu hao cha sử dụng đến 74 75 Kết luận Nớc ta nớc nghèo Chiến tranh tàn phá đất nớc trăm năm Trong trình xây dựng, kiến thiết đất nớc lại gặp phải khó khăn, vấp phải sai lầm nên làm cho kinh tế bị tụt hậu với giới Năm 1986, Đảng ta định chuyển kinh tÕ tõ chÕ ®é bao cÊp sang nỊn kinh tÕ vận động theo chế thị trờng Hiện nay, kinh tế thị trờng non trẻ nớc ta, doanh nghiệp phải chịu sức ép nặng nề cạnh tranh Sản phẩm doanh nghiệp làm phải có đủ sức cạnh tranh thị trờng, không muốn bị tiêu diƯt” BÊt kĨ mét doanh nghiƯp nµo nÕu nh mn sản phẩm có sức cạnh tranh cao thị trờng việc tăng cờng công tác quản lý chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm yếu tố cần thiết Trong trình sản xuất, chi phí sản xuất phát sinh với muôn hình muôn vẻ, xác định phơng pháp quản lý chi phí sản xuất đề biện pháp hạ giá thành sản phẩm phù hợp với tình hình thực tế doanh nghiệp mục tiêu nhà quản trị Xuất phát từ suy nghĩ đó, từ thực tập Công ty em tích cực tìm hiểu tình hình quản lý chi phí sản xuất nh phơng pháp hạ giá thành sản phẩm Công ty Nhìn chung Công ty cố gắng công tác quản lý chi phÝ, lËp còng nh ®Ị mét sè phơng pháp nhằm làm hạ giá thành sản phẩm xây lắp 76 Do trình độ thời gian nghiên cứu hạn chế, vấn đề quản lý chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm vấn đề phức tạp đòi hỏi phải hội tụ đợc nhiều kiến thức không mặt lý luận mà mặt thực tiễn nên chuyên ®Ị cđa em thùc sù cßn rÊt nhiỊu thiÕu sãt Em mong nhận đợc nhiều ý kiến đóng góp thầy cô giáo, toàn thể cán công nhân viên Công ty Em biết viết cha thể góp phần dù nhỏ bé vào việc tăng cờng quản lý chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm Công ty nh việc quản lý chi phí giá thành chung, nhng việc nghiên cứu chi phí giá thành thực mong muốn em Một lần em xin chân thành cảm ơn cô giáo : Phan Thanh Bình cô anh chị Phòng tài kế toán Công ty tận tình bảo giúp đỡ em để em hoàn thành đồ án tốt nghiệp 77 Mục LụC Lời nói đầu Chơng 1: Các phơng pháp hạch toán giá thành sản phẩm Các phơng pháp tiết kiệm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm 1.1 Chi phí kinh doanh giá thành sản phẩm cđa doanh nghiƯp 1.1.1 Chi phÝ kinh doanh cđa doanh nghiệp 1.1.1.1 Khái niệm đặc điểm chi phí kinh doanh doanh nghiệp a Khái niệm b Đặc điểm chi phí kinh doanh doanh nghiệp 1.1.1.2 Phân loại chi phí kinh doanh doanh nghiệp 1.1.2 Giá thành sản phẩm doanh nghiệp 1.1.2.1 Khái niệm ý nghĩa giá thành sản phẩm 1.1.2.2 Các loại giá thành sản phẩm 1.1.2.3Các phơng pháp hạch toán tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp 1.2 Chi phí quản lý kinh doanh giá thành sản phẩm 1.2.1 Sự cần thiết phải quản lý chi phí kinh doanh giá thành sản phẩm doanh nghiệp 1.2.2 Nội dung công tác quản lý chi phí kinh doanh giá thành sản phẩm 1.2.3 Các tiêu đánh giá tình hình chi phí kinh doanh giá thành sản phẩm 1.3Các phơng pháp tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm 1.3.1 ý nghĩa giảm chi phí kinh doanh hạ giá thành sản phẩm doanh nghiệp chế thị trờng 1.3.2 Các nhân tố chủ yếu ảnh hởng đến chi phí sản xuất kinh doanh giá thành sản phẩm doanh nghiệp 78 Tran g 3 3 5 9 10 11 16 16 16 18 18 18 21 a Nhân tố tiến khoa học công nghệ b Nhân tố tổ chức quản lý sản xuất, quản lý tài doanh nghiệp c Nhân tố thuộc điều kiện tự nhiên môi trờng kinh doanh doanh nghiệp d Chất lợng sản phẩm e Nhân tố giá Chơng 2: Thực trạng công tác quản lý chi phí kinh doanh giá thành sản phẩm Công ty TNHH xây dựng thơng mại Hùng Hơng 2.1 Khái quát chung Công ty TNHH xây dựng thơng mại Hùng Hơng 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ đặc điểm hoạt động công ty 2.1.3 Tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh, tổ chức công tác quản lý kế toán 2.2 Khái quát tình hình tài Công ty 2.2.1 Tình hình sử dụng vốn nguồn vốn Công ty 2.2.2 Kết kinh doanh cđa c«ng ty thêi gian qua 2.3 Thực trạng công tác quản lý chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm Công ty 2.3.1 Công tác tập hợp chi phí sản xuất lập kế hoạch giá thành sản phẩm Công ty 2.3.2 Tình hình công tác quản lý chi phí kinh doanh hạ giá thành sản phẩm Công ty 2.3.3 Đánh giá chung công tác quản lý, tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm + Những u điểm + Những hạn chế cần khắc phục Chơng 3: Phơng hớng biện pháp nhằm tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm , giải toán hạch toán 3.1 Phơng hớng kinh doanh công ty thời gian tới 3.1.1 Định hớng phát triển công ty 3.1.2 Mục tiêu phát triển công ty 79 21 22 22 23 23 25 25 25 25 27 32 32 34 35 35 38 45 45 46 49 49 49 49 3.2 Những thuận lợi khó khăn Công ty 3.2.1 Những thuận lợi Công ty 3.2.2 Những khó khăn công ty 3.3 Một số biện pháp tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm, giải toán hạch toán 3.3.1 TiÕt kiƯm chi phÝ nguyªn vËt liƯu, nhiªn liƯu 3.3.2 Hoàn thiện công tác quản lý phát triển nguồn nhân lực giảm chi phí nhân công 3.3.3 Tăng cờng công tác quản lý vật liệu để giảm chi phí nguyên vật liệu giá thành 3.3.4 Tăng cờng công tác quản lý khai thác TSCĐ 3.3.5 Khắc phục khó khăn vốn dài hạn tạo điều kiện đầu t 3.3.6 Kiểm soát chặt chẽ chi phí quản lý doanh nghiÖp KÕt luËn 80 50 50 51 51 52 53 54 55 56 56 58 ... cô giáo: Phan Thanh Bình, cô Công ty em mạnh dạn chọn đề tài: Các phơng pháp hạch toán giá thành sản phẩm .Các phơng pháp tiết kiệm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm. Giải toán hạch toán giá. .. chân thành cảm ơn ! Hà nội, ngày 25 tháng 08 năm 2017 Sinh viên Phạm Quang Vịnh Chơng I Các phơng pháp hạch toán giá thành sản phẩm phơng pháp tiết kiệm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm. .. tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp Quy định trình tự công việc, phân bổ chi phí cho đối tợng, sản phẩm chi tiết 1.3 Các phơng pháp tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm 1.3.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Các phương pháp hạch toán giá thành và sản phẩm các phương pháp tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm giải bài toán hạch toán giá thành , Các phương pháp hạch toán giá thành và sản phẩm các phương pháp tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm giải bài toán hạch toán giá thành , Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty, Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của công ty

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay