Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm ở công ty TNHH dương phú

88 16 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 10:49

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI Chuyên đề tốt nghiệp LỜI NÓI ĐẦU Trong điều kiện kinh tế thị trường nay, với cạnh tranh doanh nghiệp, tổ chức, Công ty… chuyên kinh doanh sản xuất loại mặt hàng tương tự diễn gay gắt Vì thị trường vấn đề sống doanh nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp phải gắn liền với thị trường thân doanh nghiệp phải tìm nguồn mua tiêu thụ hàng hoá họ để tồn phát triển Kinh doanh chế thị trường gắn trực tiếp với mục tiêu lợi nhuận Vì vậy, điều kiện cạnh tranh thực sách bán hàng tổ chức cơng tác kế tốn bán hàng có ảnh hưởng lớn đến doanh số bán lợi nhuận doanh nghiệp Nó cung cấp thơng tin kịp thời, xác cho hoạt động bán hàng Tổ chức kế toán bán hàng xác định kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng Quan tâm đến vấn đề giúp đỡ Công ty TNHH Dương Phú - nơi em thực tập, em chọn đề tài: "Kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ thành phẩm Công ty TNHH Dương Phú" làm chuyên đề thực tập Mục tiêu chuyên đề tìm hiểu cơng tác kế tốn tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ thành phẩm Cơng ty Trên sở đối chiếu với chế độ kế toán Việt Nam từ rót ưu điểm hạn chế tổ chức kế toán tiêu thụ thành phẩm Bài viết gồm chương chính: Chương I: Một số vấn đề lý luận chung kế toán bán hàng doanh nghiệp thương mại Chương II: Tình hình thực tế tổ chức cơng tác kế tốn bán hàng Cơng ty TNHH Dương Phú Nguyễn Ngọc Quang Líp 1CK TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI Chuyên đề tốt nghiệp Chương III: Một sè ý kiến đóng góp nhằm hồn thiện cơng tác hạch tốn tiêu thụ sản phẩm xác định kết kinh doanh cơng ty TNHH Dương Phó Do kinh nghiệm thực tế nhiều hạn chế nên chuyên đề khơng thể tránh khỏi nhiều thiếu sót Vì em mong nhận góp ý thầy giáo anh phòng kế tốn Cơng ty TNHH Dương Phú để hồn thiện thêm chuyên đề em Em xin chân thành cảm ơn! Nguyễn Ngọc Quang Líp 1CK TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI Chuyên đề tốt nghiệp Chương I MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI I BÁN HÀNG Ý NGHĨA CỦA KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI Quá trình bán hàng đối tượng bán hàng - Quá trình bán hàng doanh nghiệp thương mại trình xuất giao hàng hoá cho người mua người mua nhận hàng, trả tiền hay chấp nhận trả tiền Khi coi tiêu thụ - Doanh nghiệp thương mại làm nhiệm vụ lưu chuyển hàng hoá phục vụ cho sản xuất tiêu dùng đối tượng bán hàng doanh nghiệp thương mại bao gồm: + Bán cho sản xuất + Bán trực tiếp cho người tiêu dùng + Bán hệ thống thương mại + Bán xuất - Q trình hồn tất hàng hoá giao cho người mua thu tiền bán hàng Quá trình diễn đơn giản hay phức tạp, nhanh hay chậm có quan hệ chặt chẽ với phương thức bán hàng 2.Ý nghĩa cơng tác kế tốn bán hàng 2.1 Ý nghĩa công tác bán hàng Trong doanh nghiệp, hàng đem tiêu thụ hàng hố, vật tư hay dịch vụ cung cấp cho khách hàng Việc tiêu thụ nhằm để thoả mãn nhu cầu đơn vị kinh doanh khác, cá nhân doanh nghiệp Thông qua tiêu thụ, doanh nghiệp thực giá trị sử dụng hàng hoá, thu hồi vốn bỏ ra, góp phần tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn Nguyễn Ngọc Quang Líp 1CK TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI Chuyên đề tốt nghiệp Đối với doanh nghiệp thông qua tiêu thụ trình sản xuất thực từ tăng vòng quay vốn lưu động, mở rộng quy mô nâng cao hiệu trình hoạt động kinh doanh Đối với kinh tế quốc dân, thông qua tiêu thụ góp phần đáp ứng nhu cầu tiêu dùng xã hội, giữ vững quan hệ cân đối sản xuất tiêu dùng, tiền hàng Từ vấn đề việc tiêu thụ hàng hoá quản lý hàng hoá cần thiết Do vậy, doanh nghiệp phải thực tốt yêu cầu quản lý sau: Trong công tác tiêu thụ phải quản lý chặt chẽ phương thức bán, loại sản phẩm tiêu thụ, theo dõi khách hàng, đôn đốc thu hồi nhanh đầy đủ tiền hàng Đồng thời sở xác định đắn kết hoạt động 2.2 Ý nghĩa công tác kế toán bán hàng Kế toán bán hàng phục vụ đắc lực cho công tác quản lý kinh doanh doanh nghiệp Trong có cơng tác tiêu thụ hàng hóa Thơng qua số liệu kế tốn hàng hóa tiêu thụ hàng hóa mà chủ doanh nghiệp biết mức độ hoàn thành kế hoạch kinh doanh tiêu thụ doanh nghiệp, phát kịp thời thiếu sót, cân đối khâu để từ có biện pháp xử lý thích hợp Còn đợi quan Nhà nước thơng qua số liệu biết mức độ hoàn thành kế hoạch nộp thuế Đối với doanh nghiệp khác thông qua số liệu kế tốn để xem đầu tư hay liên doanh với doanh nghiệp hay không Để đạt yêu cầu đó, quản lý hàng hóa tiêu thụ hàng hóa phải thực khoa học, hợp lý, phù hợp với điều kiện cụ thể doanh nghiệp Mỗi khâu trình tổ chức quản lý thuộc phận hàng hóa tiêu thụ hàng hóa xếp phù hợp đặc điểm kinh tế, kỹ thuật doanh nghiệp, phù hợp với tình hình thực kế hoạch thời kỳ Tổ chức, quản lý tốt công tác tiêu thụ hàng hóa tạo điều kiện thuận lợi cho phận kế toán thực nhiệm vụ Từ tạo hệ thống chặt chẽ, khoa học có hiệu Nguyễn Ngọc Quang Líp 1CK TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI Chuyên đề tốt nghiệp Các phương thức bán hàng doanh nghiệp thương mại 3.1 Bán buôn Bao gồm hai hình thức: - Bán hàng qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp: bên mua cử đại diện dến kho doanh nghiệp thương mại xuất hàng giao cho bên mua toán tiền hay chấp nhận nợ hàng hóa xác định tiêu thụ - Bán bn thơng qua kho theo hình thức chuyển thẳng: doanh nghiệp thương mại mua hàng nhận hàng không đưa nhập kho mà vận chuyển thẳng giao cho bên mua kho người bán sau giao, nhận hàng đại diện bên mua ký nhận đủ hàng Bên mua toán chấp nhận tốn tiền hàng hàng hóa chấp nhận tiêu thụ 3.2 Phương thức bán lẻ Có hình thức: - Hình thức bán hàng thu tiền trực tiếp: nhân viên bán hàng trực tiếp bán hàng cho khách thu tiền - Hình thức bán hàng thu tiền tập trung: Khách hàng nhận giấy thu tiền, hố đơn tích nhân viên bán hàng đến nhận bàng quầy hàng kho Nhân viên bán hàng vào hoá đơn, tích để kiểm số hàng bán ngày - Hình thức bán hàng tự phục vụ: khách hàng tự chọn hàng hóa trả tiền cho nhân viên gán hàng Hết ngày nhân viên bán hàng nộp tiền vào quỹ - Hình thức bán hàng trả góp: người mua trả tiền mua hàng thành nhiều lần Doanh nghiệp thương mại ngồi số tiền thu theo hố đơn giá bán hàng hố thu thêm khoản tiền lãi trả chậm khách - Hình thức bán hàng tự động: Hình thức khơng cần nhân viên bán hàng đứng quầy giao hàng nhận tiền tiền khách Khách hàng tự động nhét thẻ tín dụng vào máy bán hàng nhận hàng (Hình thức chưa phổ biến rộng rãi nước ta ngành xăng dầu Nguyễn Ngọc Quang Líp 1CK TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI Chuyên đề tốt nghiệp bắt đầu áp dụng việc tạo số xăng bán hàng tự động trung tâm thành phố lớn) 3.3 Phương thức gửi đại lý bán: Doanh nghiệp thương mại giao hàng cho sở nhận đại lý Họ nhận hàng tốn tiền cho doanh nghiệp thương mại sau nhận hoa hồng đại lý bán (hàng hóa thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp thương mại) Hàng hóa xác nhận tiêu thụ doanh nghiệp nhận tiền cho bên nhận đại lý toán chấp nhận toán Đặc điểm yêu cầu quản lý kế toán bán hàng 4.1 Đặc điểm - Hàng hố coi hàng bán có đủ ba điều kiện sau:_ + Thông qua mua bán toán tiền hàng + Doanh nghiệp thương mại quyền sở hữu hàng hóa quyền sở hữu tiền tệ + Hàng hoá bán phải hàng hóa trước mua vào để bán qua gia công chế biến để bán - Tuy nhiên có số trường hợp ngoại lệ khơng đủ ba điều kiện coi hàng bán: + Hàng nhận bán đại lý ký gửi sau bán + Hàng hoá dùng để toán trả lương cho cán công nhân viên + Hàng hố xuất đỏi lấy vật tư, hàng hóa khác + Hàng hố thiếu hụt q trình bán hàng(theo quy định bên mua phải chịu) + Hàng hóa,thành phẩm dùng để biếu tặng - Những trường hợpkhơng hạch tốn vào tiêu hàng bán: + Hàng hóa xuất làm hàng mẫu + Hàng hóa thiếu hụt q trình bán bên bán phải chịu + Xuất hàng hoá làm nguyên vật liệu cho sản xuất gia công + Hàng hóa tiêu dùng nội doanh nghiệp + Hàng hóa gửi bán chưa bán Nguyễn Ngọc Quang Líp 1CK TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI Chuyên đề tốt nghiệp 4.2 Thời điểm ghi chép nghiệp vụ bán hàng a Thời điểm chung: thời điểm doanh nghiệp quyền sở hữu hàng hóa có quyền sở hữu tiền tệ có quyền đòi tiền b Thời điểm cụ thể: - Bán lẻ: Thời điểm ghi chép nghiệp vụ bán hàng thời điểm kiểm tra hay báo cáo bán hàng hàng ngày - Bán buôn: + Bán buôn kho: Thời điểm ghi chép nghiệp vụ bán hàng sau giao hàng xong, người mua ký nhận vào hoá đơn kiêm phiếu xuất kho + Giao hàng kho người bán: người mua báo nhận hàng người mua chấp nhận toán trả tiền - Bán hàng trả góp: lấy thời điểm giao hàng cho khách thu tiền lần đầu để ghi cháp nghiệp vụ bán hàng - Bán hàng đại lý ký gửi: + Giao bán đại lý: lấy thời điểm bên nhận bán đại lý ký gửi báo bán hàng bên bán đại lý chuyển trả tiền + Nhận bán đại lý: lấy thời điểm doanh nghiệp bán hàng để ghi chép II NHIỆM VỤ, NGUYÊN TẮC NỘI DUNG CỦA KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI Nhiệm vụ - Tổ chức chặt chẽ, theo dõi phản ánh xác, đầy đủ kịp thời giám sát chặt chẽ vè tình hình thực biến động loại hàng hóa hai mặt: vật (số lượng kết cấu chủng loại) giá trị ghi chép doanh thu bán hàng theo nhóm mặt hàng, theo đơn vị trực thuộc - Tính giá mua thực tế hàng hóa tiêu thụ nhằm xác định kết bán hàng Nguyễn Ngọc Quang Líp 1CK TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI Chuyên đề tốt nghiệp - Kiểm tra tình hình thu tiền bán hàng quản lý tình hình bán hàng Với hàng hóa bán chịu cần phải mở sổ sách ghi chép thep khách hàng, lô hàng, số tiền khách nợ thời hạn, tình hình tiền nợ - Phải theo dõi, phản ánh xác giám sát chặt chẽ trình tiêu thụ, ghi chép đầy đủ kịp thời khoản: chi phí bán hàng, thu nhập bán hàng xác định kết hoạt động sản xuất kinh doanh - Lập báo cáo kết sản xuất kinh doanh chế độ, cung cấp kịp thời thơng tin kinh tế cần thiết tình hình bán hàng, phân tích kinh tế với hoạt động tiêu thụ Ngun tắc tổ chức hạch tốn hàng hóa Hàng hóa doanh nghiệp mua vào bao gồm nhiều loại Vì vậy, để quản lý hạch tốn chặt chẽ hàng hóa cần quán triệt nguyên tắc sau: - Phải tổ chức hạch tốn hàng hóa theo loại, đơn vị mua, số lượng, chất lượng hàng hóa - Phải kết hợp việc ghi chép kế tốn hàng hóa thủ kho đảm bảo cho hàng hóa phản ánh kịp thời, xác - Công tác ghi chép ban đầu phải khoa kọc hợp lý nhằm phản ánh tình hình biến động hàng hóa - Hàng hóa nhập kho, xuất kho phải ghi giá trị thực tế, hàng hóa xuất kho ghi giá trị hạch tốn cuối kỳ phải tính giá thực tế Nội dung kế toán bán hàng doanh nghiệp thương mại 3.1 Chứng từ ban đầu - Hoá đơn giá trị gia tăng, hoá đơn bán hàng: dùng để phản ánh số lượng, chất lượng trị giá hàng hóa, thuế suất, tiền thuế số tiền phải thu người mua - Báo cáo bán hàng hàng ngày: phản ánh số lượng, chất lượng, trị giá giá trị hàng bán, thuế suất , tiền thuế, số tiền phải thu, số tiền thực thu sau ngày ca bán hàng đồng thời sở để ghi sổ kế toán Nguyễn Ngọc Quang Líp 1CK TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI Chuyên đề tốt nghiệp - Hoá đơn kiêm phiếu xuất kho: dùng để phản ánh số lượng, chất lượng trị giá hàng bán, thuế suất, tiền thuế tổng số tiền phải thu người mua Đồng thời sở để ghi sổ kế toán - Hoá đơn bán hàng giao thẳng: dùng để phản ánh số lượng, chất lượng, trị giá hàng bán, thuế suất, tiền thuế, số tiền phải thu người mua Trong trường hợp bán hàng không giao hàng kho quầy - Biên toán hàng đại lý ký gửi: dùng để phản ánh số lượng, chất lượng trị giá hàng hóa gửi bán đại lý ký gửi, hoa hồng bên bán hưởng số tiền phải toán hai bên - Thẻ quầy thẻ kho: dùng để phản ánh số lượng hàng hóa xuất, nhập tồn cuối ngày cuối ca bán hàng 3.2 Các phương pháp tính giá vốn hàng hóa Hàng hóa xuất kho để tiêu thụ hay gửi để tiêu thụ phải xác định giá trị hàng hóa nhập kho xuất kho, để phục vụ cho việc hạch toán kịp thời Kế toán tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể doanh nghiệp mà tính giá vốn hàng hóa theo phương pháp thực tế hay giá hạch toán a Đánh giá theo phương pháp giá thực tế - Để tính trị giá vốn thực tế hàng xuất kho, trước hết phải tính trị giá mua thực tế chúng, sau tính tốn phân bổ chi phí mua hàng cho chúng tổng cộng lại trị giá vốn thực tế Trị giá vốn thực tế hàng Trị giá mua thực = xuất kho tế hàng Chi phí mua hàng + xuất kho phân tổ cho hàng xuất kho Trong đó: Chi phí mua hàng phân bổ cho hàng = Tổng chi phí mua hàng cần phân bổ Tổng đơn vị tiêu thức phân bổ Số đơn vị tiêu x thức phân bổ xuất kho hàng xuất kho hàng xuất kho lưu kho - Để xác định trị giá mua thực tế hàng xuất kho, doanh nghiệp áp dơng hình thức sau: Nguyễn Ngọc Quang Líp 1CK TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI Chuyên đề tốt nghiệp + Phương pháp giá đích danh (phương pháp nhận diện) Theo phương pháp hàng xuất kho thuộc lơ hàng mua vào đợt lấy đơn giá mua để tính + Phương pháp đơn giá bình quân gia quyền: Theo phương pháp trị giá mua thực tế hàng xuất kho tính bình qn trị giá mua thực tế hàng tồn kho đầu kỳ vơi giá trị thực tế hàng kho kỳ Trị giá mua thực tế hàng xuất Trong đó: = Số lượng hàng xuất kho Trị giá mua hàng Đơn giá mua bình quân = tồn đầu kỳ Số lượng hàng tồn đầu kỳ Đơn giá mua x bình quân + + Trị giá mua hàng nhập kỳ Số lượng hàng nhập kỳ Đơn giá mua bình qn tính vào cuối kỳ, tính trước lần xuất + Phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO): Theo phương pháp tính trị giá hàng xuất kho người ta dựa giả thiết hàng nhập kho trước xuất trước lấy đơn giá mua lần nhập để tính giá hàng xuất kho Như hàng cũ kho tính xuất trước, hàng tồn kho hàng nhập kho Theo cách trị giá hàng tồn kho sát với giá hành dĩ nhiên phương pháp chiếm ưu theo quan điểm lập bảng cân đối kế toán (trị giá hàng tồn kho thường phản ánh sát giá thị trường thời điểm lập bảng cân đối kế toán) + Phương pháp nhập sau, xuất trước (LIFO): Phương pháp dựa giả thiết hàng nhập kho sau xuất trước để tính trị giá hàng xuất kho, xuất đến lơ hàng lấy đơn giá mua lơ hàng để tính Theo phương pháp hàng Nguyễn Ngọc Quang Líp 1CK TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI Chuyên đề tốt nghiệp * Kế toán viên 2: phụ trách tốn với người mua, người bán, cơng nợ phải thu, thủ quỹ, lương, BHXH khai thuế VAT Nguyễn Ngọc Quang Líp 1CK TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI Chuyên đề tốt nghiệp Phương pháp xác định giá vốn hàng bán (thành phẩm tiêu thụ) Là mét doanh nghiệp sản xuất có quy mô, đa dạng chủng loại sản phẩm, nghiệp vụ nhập, xuất diễn thường xuyên cơng ty hạch tốn giá vốn hàng bán theo phương pháp bình quân kỳ dự trữ Theo phương pháp phải đến cuối tháng kế tốn tính giá xuất kho nên việc theo dõi nghiệp vụ xuất, nhập phát sinh tháng khó khăn Để thuận tiện cho việc ghi chép nghiệp vụ Công ty nên sử dụng giá kế hoạch cho việc ghi chép nghiệp vụ phát sinh Đến cuối tháng kế toán điều chỉnh sổ theo số liệu kế tốn tính giá thành sản phẩm chuyển sang để tiện theo dõi tình hình nhập xuất, tồn thành phẩm công ty nên sử dụng “Bảng số 8” Bảng phản ánh tình hình nhập, xuất, tồn kho hai tiêu vật giá trị Mẫu bảng số mở sau: BẢNG SỐ 8- NHẬP XUẤT, TỒN KHO Thành phẩm (TK155) Tháng năm 2002 Tên thành phẩm: Chậu ĐK 42 Số dư đầu tháng: STT Chứng từ Số Ngà hiệu Diễn giải Ghi Nợ TK 155, ghi Có TK 154 Cộng Nợ Ghi Có TK 155, ghi Nợ TK 632 Cộng Có y Số Giá Giá Giá Giá Số Giá Giá Giá Giá thán lượng HT TT HT TT lượn HT TT TT g g Cộng: Số dư cuối kỳ Ngày Kế toán ghi sổ tháng năm 2002 Kế tốn trưởng Nguyễn Ngọc Quang Líp 1CK HT TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI Chuyên đề tốt nghiệp (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Hạch toán xác định kết tiêu thụ Hiện nay, công ty sử dụng TK 911 để xác định kết hoạt động sản xuất kinh doanh, cho tồn cơng ty Để tiện theo dõi quản lý kết tiêu thụ loại thành phẩm, công ty nên mở “Sổ chi tiết xác định kết tiêu thụ” cho loại thành phẩm Số chi tiết giúp cho cơng ty đánh giá xác mức độ tiêu thụ hiệu loại thành phẩm, từ đưa sách hợp lý nhằm tăng lợi nhuận chung công ty Mẫu mở sau: SÈ CHI TIẾT TK 911 Chậu ĐK 42 cm Tháng năm 2001 Chứng từ Số hiệu Ngày tháng Diễn giải TK đối ứng Số phát sinh Nợ Có Cộng số phát sinh Hồn thiện q trình tiêu thụ Hiện nay, có nhiều sở sản xuất loại sản phẩm để dựa thị trường Do cạnh tranh doanh nghiệp liệt Để tồn đứng vững thị trường, doanh nghiệp cần có hướng đắn, nắm bắt thị trường, ứng xử theo thị trường phục vụ theo thị trường quan trọng Để làm điều cơng ty cần: - Nghiên cứu nắm bắt nhu cầu thị trường Nguyễn Ngọc Quang Líp 1CK TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI Chuyên đề tốt nghiệp - Không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ nhằm thoả mãn nhu cầu thị trường - Mở rộng mạng lưới kinh doanh đại lý, hàng đổi hàng, để hình thành cầu nối sản xuất với tiêu dùng - Sử dụng linh hoạt phương tiện hạch toán kết hợp với việc vận dụng hệ thống giá linh hoạt - Tạo uy tín với khách hàng chất lượng sản phẩm nói riêng tồn hoạt động cơng ty nói chung - Đảm bảo tính liên tục hoạt động kinh doanh cách đại tu, sửa chữa máy móc để hoạt động liên tục - Phải đón bắt nhu cầu tiềm tàng thị trường để từ có kế hoạch chuẩn bị sản xuất Nguyễn Ngọc Quang Líp 1CK TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI Chuyên đề tốt nghiệp KẾT LUẬN Tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ thành phẩm có ý nghĩa sống doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt kinh tế thị trường Nhưng vấn đề đặt làm để trình tiêu thụ đạt kết cao nhất, theo dõi quản lý cách xác Kế tốn nói chung kế tốn tiêu thụ nói riêng cơng cụ chủ yếu quan trọng phụcvụ mục tiêu Cơng ty TNHH Dương Phú thành lập phần vào nề nếp, vận dụng cách linh hoạt sáng tạo nhiên, để làm cho kế toán thực phát huy tác dụng trở thành cơng cụ sắc bén có hiệu lực phục vụ cho quản lý kinh tế, cơng ty cần hồn thiện cơng tác kế tốn tiêu thụ xác định kết tiêu thụ thành phẩm cách hợp lý khoa học Do thời gian trình độ có hạn, nên chun đề thực tập tốt nghiệp em không tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, góp ý thầy giáo cán kế tốn cơng ty TNHH Dương Phú điều mong muốn em Một lần em xin chân thành cảm ơn anh Dương Minh Việt, Lại Tuấn Anh công ty TNHH Dương Phú cô giáo hướng dẫn Nguyễn Thị Thơm nhiệt tình giúp đỡ để em hồn thành chun đề thực tập tốt nghiệp này./ Hà Nội ngày 30 tháng năm 2002 Sinh viên Nguyễn Ngọc Quang Nguyễn Ngọc Quang Líp 1CK TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI Chuyên đề tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI I Bán hàng ý nghĩa kế toán bán hàng doanh nghiệp thương mại Quá trình bán hàng đối tượng bán hàng .3 Ý nghĩa cơng tác kế tốn bán hàng 2.1 Ý nghĩa công tác bán hàng 2.2 Ý nghĩa cơng tác kế tốn bán hàng Các phương thức bán hàng doanh nghiệp thương mại .5 3.1 Bán buôn 3.2 Phương thức bán lẻ 3.3 Phương thức gửi đại lý bán Đặc điểm yêu cấu quản lý kế toán bán hàng .6 4.1 Đặc điểm 4.2 Thời điểm ghi chép nghiệp vụ bán hàng II Nhiệm vụ, nguyên tắc nội dung kế toán bán hàng doanh nghiệp thương mại Nhiệm vụ Nguyên tắc tổ chức hạch toán hàng hoá Nội dung kế toán bán hàng doanh nghiệp thương mại 3.1 Chứng từ ban đầu 3.2 Các phương pháp tính giá vốn hàng hố .9 Phương pháp hạch toán kế toán bán hàng 11 4.1 Một số khái niệm 11 Nguyễn Ngọc Quang Líp 1CK TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI Chuyên đề tốt nghiệp 4.2 Kế toán bán hàng theo phương pháp khai thường xuyên 13 III Kế toán xác định kết kinh doanh 30 Kế toán thuế khoản giảm trừ doanh thu 30 1.1 Kế toán thuế 30 1.2 Kế toán khoản giảm trõ doanh thu 31 Kế tốn chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp 31 Kết xác định kết hoạt động kinh doanh 32 IV Sổ sách kế toán kế toán bán hàng xác định kết hoạt động kinh doanh .34 CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN BÁN HÀNG CƠNG TY TNHH DƯƠNG PHÚ I Đặc điểm tình hình chung Cơng ty 35 Quá trình hình thành phát triển Công ty 35 Chức năng, nhiệm vụ Công ty 36 Một số tiêu kinh tế chủ yếu Công ty 36 Mạng lưới kinh doanh Công ty TNHH Dương Phú 36 Tình hình lao động tổ chức máy quản lý 36 Đặc điểm vốn kinh doanh 37 Tổ chức cơng tác kế tốn máy kế tốn Cơng ty TNHH Dương Phú 37 7.1 Bộ máy kế toán 37 7.2 Tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty 38 7.3 Tổ chức sổ kế toán .38 Nguyễn Ngọc Quang Líp 1CK TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI Chuyên đề tốt nghiệp II Thực trạng tổ chức cơng tác kế tốn tiêu thụ sản phẩm xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Dương Phú 40 Công tác quản lý chung kế toán tiêu thụ sản phẩm xác định kết kinh doanh Công ty 40 1.1 Đặc điểm thành phẩm Công ty .40 1.2 Đặc điểm tiêu thụ thành phẩm, phương thức bán hàng thể thức toán .40 Chứng từ hạch toán tiêu thụ thành phẩm .41 Tổ chức cơng tác kế tốn tiêu thụ thành phẩm xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Dương Phú 44 3.1 Hạch toán doanh thu bán hàng 44 3.2 Hạch toán khoản phải thu khách hàng 45 3.3 Hạch toán giá vốn hàng bán .46 3.4 Hạch toán chiết khấu bán hàng 50 3.5 Hạch toán thuế giá trị gia tăng 51 3.6 Hạch tốn chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp 54 3.7 Hạch toán xác định kết tiêu thụ 55 III Cơng tác phân tích kinh tế kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty TNHH Dương Phú 64 CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GĨP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC HẠCH TỐN TIÊU THỤ SẢN PHẨM XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DƯƠNG PHÚ I Đánh giá chung trạng cơng tác hạch tốn tiêu thụ xác định kết tiêu thụ sản phẩm Công ty TNHH Dương Phú .69 II Một số ý kiến hoàn thiện hạch toán tiêu thụ xác định kết tiêu thụ sản phẩm Công ty TNHH Dương Phú 70 Tổ chức máy kế toán .70 Phương pháp xác định giá vốn hàng bán (thành phẩm tiêu thụ) 71 Hạch toán xác định kết tiêu thụ .72 Nguyễn Ngọc Quang Líp 1CK TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI Chuyên đề tốt nghiệp Hoàn thiện trình tiêu thụ 72 KẾT LUẬN 74 Nguyễn Ngọc Quang Líp 1CK TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI Chuyên đề tốt nghiệp NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Nguyễn Ngọc Quang Líp 1CK TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI Chuyên đề tốt nghiệp NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Nguyễn Ngọc Quang Líp 1CK TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI Chuyên đề tốt nghiệp BẢNG SỐ Biểu sè 10 Tập hợp: - Chi phí bán hàng (TK 641) - Chi phí Quản lý doanh nghiệp (TK 642) Tháng năm 2002 Các TK ghi Có Các TK phản ánh NKCT Cộng chi khác STT 152 153 214 334 338 … NKCT NKCT NKCT phí thực tế Các TK ghi Nợ Sè Sè Sè TK 641 - Chi phí bán hàng 86 95,7 3.840 729,6 216 20.001,3 - Chi phí nhân viên 3.840 729,6 4.569,6 - Chi phí vật liệu bao bì 86 86 - Chi phí dụng cụ đồ dùng 95,7 95,7 - Chi phí dịch vụ mua ngồi 15.634 - Chi phí tiền khác 216 216 TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 20 35 105 5.260 999,4 109 6.528,4 - Chi phí nhân viên quản lý 5.260 999,4 6259,4 - Chi phí vật liệu quản lý 20 20 10 - Chi phí đồ dùng văn phòng 35 35 11 - Chi phí khấu hao TSCĐ 105 105 12 - Thuế lệ phí 75 75 13 - Chi phí tiền khác 116 116 Cộng 26.529,7 Ngày 28 tháng năm 2002 Kế toán ghi sổ (Ký, họ tên) Nguyễn Ngọc Quang Kế tốn trưởng (Ký, họ tên) Líp 1CK TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI Chuyên đề tốt nghiệp Biểu sè 7: BẢNG TÍNH GIÁ VỐN HÀNG BÁN Tháng năm 2002 Đơn vị tính: VNĐ Tên sản phẩm Chậu ĐK 42 cm Chậu ĐK 35 cm Chậu ĐK 25 cm Xô xách nước loại 20L Xô xách nước loại 15 L Ghế ngồi vng Ghế ngồi tròn Bình đựng nước Rọ đũa đơi Tổng cộng Tồn đầu tháng Nhập tháng Xuất tháng Tồn cuối tháng Số lượng Trị giá Số lượng Trị giá Số lượng Trị giá Số lượng Trị giá 13.464 55.242.792 43.527 178.678.335 45.432 186.452.928 11.559 47.468.199 8.735 26.030.300 50.105 145.905.760 53.637 156.727.314 5.203 15.208.746 7.342 2.431.704 42.530 76.341.350 46.528 72.788.288 3.344 5.984.766 3.587 27.228.917 9.583 73.223.703 10.346 78.908.942 2.824 21.543.678 9.672 54.163.200 10.864 59.393.488 15.825 87.512.250 4.711 26.044.438 10.126 75.924.748 8.346 62.595.000 15.324 114.914.676 3.148 23.605.072 7.352 59.727.648 13.134 106.451.070 14.459 117.291.408 6.027 48.887.310 1.561 2.814.483 60.958 109.480.568 54.634 98.122.664 7.885 14.172.387 851 817.811 50.127 48.222.174 46.570 44.800.340 4.408 4.239.645 304.381.603 860.291.448 951.518.810 207.159.241 Ngày 28 tháng năm 2002 Kế toán ghi sổ (Ký, họ tên) Nguyễn Ngọc Quang Kế tốn trưởng (Ký, họ tên) Líp 1CK TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI Chuyên đề tốt nghiệp Biểu sè 13 NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ Ghi Có TK: 155, 131, 511, 632, 641, 642, 811 Tháng năm 2002 A Số hiệu tài khoản ghi Nợ B 111 112 Tiền gửi ngân hàng 131 511 Phải thu khách hàng Doanh thu bán hàng 632 (2) 911 Cộng STT Các TK ghi Có 811 155 Các TK ghi Nợ C Tiền mặt Giá vốn hàng bán 131 511(2) 632(2) 641 642 911 156.650.00 242.540.00 213.546.720 370.196.720 514.674.417 757.214.417 322.510.253 105073139 951.518.81 951.518.810 1.050.731.39 951.518.810 20.001.30 20.001.30 6.259.400 9.627.186 6.259.400 9.627.186 987.406.696 105073139 Ngày 28 tháng năm 2002 Kế toán ghi sổ (Ký, họ tên) Nguyễn Ngọc Quang 322.510.253 1050731390 951.518.810 Xác định kết kinh doanh 951.518.81 Cộng Kế tốn trưởng (Ký, họ tên) Líp 1CK 4439578286 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI Chuyên đề tốt nghiệp * Sơ đồ hạch toán tổng quát doanh thu tiêu thụ TK 333 TK 511, 512 (5 ) TK 111, 112, 131 (6 ) TK 3331 (7 ) (2 ) TK 1331 TK 911 (8 ) (1a ) (2 ) (4 ) TK 632 TK 152, 153 TK 521, 532, 531 TK 111, 112, 131, 1368 (10 ) (9 ) TK 152, 153 TK 157 (1b ) (3 ) Nguyễn Ngọc Quang Líp 1CK ... phẩm tiêu thụ, theo dõi khách hàng, đôn đốc thu hồi nhanh đầy đủ tiền hàng Đồng thời sở xác định đắn kết hoạt động 2.2 Ý nghĩa công tác kế toán bán hàng Kế toán bán hàng phục vụ đắc lực cho công. .. lao vụ, tiêu thụ nội Doanh thu tiêu thụ nội số tiền thu bán hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ, lao vụ tiêu thụ nội đơn vị trực thuộc cơng ty, tổng cơng ty hạch tốn tồn ngành - Quy định kế toán tài... THƯƠNG MẠI Chuyên đề tốt nghiệp + Doanh thu tiêu thụ nội sở để xác định kết kinh doanh nội đơn vị thành viên - Nội dung kết cấu TK 512 + Bên Nợ: - Thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp (nếu có) - Trị giá
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm ở công ty TNHH dương phú , Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm ở công ty TNHH dương phú , Trị giá vốn thực Trị giá mua thực Chi phí mua hàng, + Bên Có: Doanh thu bán hàng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay