Hoàn thiện kế toán huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh thanh miếu

67 4 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 10:49

1 Lời nói đầu Với chức kênh dẫn vốn, vay vay, ngân hàng thơng mại phải thu hút đợc nguồn tiềm tàng dân để tạo móng vững cho ph¸t triĨn cđa nỊn kinh tÕ HiƯn c¸c níc phát triển có khuynh hớng mở rộng đầu t nhng việc sử dụng vốn vay nớc dễ dẫn đến công nợ tơng lai ngày phụ thuộc nớc sử dụng vốn vay hiệu Chính khai thác triệt để nguồn vốn nhàn rỗi nớc đặc biệt dân c cần thiết cho phát triển kiểm so¸t nỊn kinh tÕ níc Trong thùc tÕ tiÕn trình phát triển kinh tế Việt Nam đến cố gắng tạo tiền đề cho thị trờng tài chính, thị trờng chứng khoán hoạt động đợc sôi động phát triển Những hoạt động thị trờng chứng khoán nớc ta mẻ non trẻ, đầu t trực tiếp chẳng thuận lợi việc huy động vốn nhàn rỗi dân c biện pháp hữu hiệu để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho kinh tế Để tìm đợc sách phù hợp với thực tế công tác huy động vốn nớc ta điều mà ngân hàng thơng mại đặc biệt quan tâm Khi qua ngân hàng thấy biển quảng cáo với dòng chữ bật: Tiết kiệm dù thëng, tiÕt kiƯm l·i st u ®·i, tiÕt kiệm trả trớc khả xuất loại chứng tiền gửi dài hạn ngân hàng thơng mại đặt để cạnh tranh việc huy động vốn cho việc hoạt động đạt đợc mục tiêu đề Qua thực tế việc cạnh tranh gay gắt mặt lãi suất, phong cách giao dịch, phơng tiện máy móc thiết bị đại buộc ngân hàng nói chung cán công nhân viên nói riêng phải trăn trở, suy nghĩ tìm biện pháp huy động vốn phù hợp, cách tiếp thị hiệu Ngân hàng No&PTNT Thanh Miếu đặt vị trí nơi có nhiều ngân hàng thơng mại khác nh NHCT, NHĐT&PT, Quỹ tín dụng nhân dân cạnh tranh việc huy động vốn cho vay, mà báo cáo tổng hợp kiến thức thực tế cấu tổ chức nh hoạt động NHNo & PTNT Chi Nhánh Thanh Miếu có tác dụng giúp bổ sung làm rõ thêm kiến thức chuyên ngành ngân hàng từ giúp xác định đợc đề tài viết chuyên đề thực tập tốt nghiệp thích hợp Tôi xin chân thành cảm ơn! Phú Thọ, tháng 07 năm 2017 Sinh viên thực Phan Minh Thọ Phần I Những vấn đề huy động vốn Ngân hàng thơng mại 1.1 Tổng quan Ngân hàng thơng mại: 1.1.1 Khái niệm NHTM: Để đa đợc định nghĩa Ngân hàng thơng mại ngời ta thờng phải dựa vào tính chất mục đích hoạt động thị trờng tài chính, kết hợp tính chất mục đích đối tợng hoạt động Hệ thống NHTM đời kết trình hình thành phát triển lâu dài kinh tế hàng hoá, quan hệ hàng hoá tiền tệ Mặc dù có nhiều cách định nghĩa khác nhau, nhiều cách thể khác nhng phân tích, khai thác nội dung định nghĩa đó, ngời ta dễ dàng nhận thấy ngân hàng thơng mại có chung tính chất việc nhận tiền kí thác - tiền gửi không kỳ hạn có kỳ hạn để sử dụng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu dịch vụ kinh doanh khác Ngân hàng 1.1.2 Hoạt động NHTM: - Thờng xuyên nhận tiền gửi doanh nghiệp, t nhân, quan có trách nhiệm phải hoàn trả - Sử dụng khoản tiền gửi vay dới hình thức doanh nghiệp cá nhân - Thực nghiệp vụ toán theo yêu cầu khách hàng Vấn đề vốn đòi hỏi lớn, chủ chơng vốn Ngân sách chi cho việc đầu t xây dựng sở hạ tầng khả thu hồi vốn, toàn nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh, kể đầu t, xây dựng, vốn cố định, vốn lu động phải vay Nh đòi hỏi vốn không ngắn hạn mà vốn dài hạn, lẽ vốn không thay đổi đợc cấu kinh tế, xây dựng đợc sở công nghiệp trung tâm dịch vụ lớn Chính lẽ đó, giải nhu cầu vốn đòi hỏi, thách thức lớn ngân hàng giai đoạn Các ngành kinh tế nhân dân đòi hỏi ngành Ngân hàng phải tạo cho kinh tế phát triển không bị tụt hậu, ®ã chÝnh lµ vÊn ®Ị vỊ vèn Ngn vèn kinh doanh Ngân hàng có vai trò đặc biệt quan trọng, sở cho công tác tín dụng, muốn mở rộng việc cho vay, phát triển sản xuất kinh doanh trông chờ vào nguồn vốn Ngân sách nh thời kỳ bao cấp mà thân ngân hàng phải tổ chức huy động vốn từ kinh tế để nhằm đáp ứng tốc độ phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn đáp ứng nghiệp công nghiệp hoá đại hoá đất nớc 1.1.3 Vai trò nguồn vốn hoạt động kinh doanh NHTM Trong năm trớc mắt lâu dài việc tạo vốn thông qua Ngân hàng thơng mại trung gian tập trung vèn lín nhÊt nỊn kinh tÕ ë níc ta mà hoạt động vốn vấn đề trung tâm hoạt động ngành Ngân hàng, cầu nối để đáp ứng mối quan hệ cung cầu ngời có vốn d thừa ngời cần vốn Khi đáp ứng đợc mối quan hệ cung cầu Ngân hàng trở thành nhân tố quan trọng để kích thích đầu t phát triển Hơn 10 năm đổi vừa qua khẳng định vai trò ngành Ngân hàng trình tạo vốn để phát triển công nghiệp số tiền gửi vào Ngân hàng ngày nhiều, độ an toàn cuả đồng tiền vào Ngân hàng cao so với tổ chức t nhân, làm cho lòng tin ngời có tiền gửi vào Ngân hàng đợc tăng lên Từ đó, Ngân hàng khắc giải tơng đối tốt vốn cho đầu t phát triển kinh tế nói chung lĩnh vực công nghiệp nói riêng Với phơng châm vay vay, Ngân hàng khắc phục tình trạng thiếu vốn ngành công nghiệp thúc đẩy tăng trởng kinh tế đất nớc 1.2 Nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh Bn cht Ngân hàng "đi vay vay" nên cơng tác nguồn vốn đóng vai trò quan trọng, định đến quy mô phạm vi hoạt động Ngân hàng thương mại Đối với Chi nhánh Ng©n hàng nông nghiệp Phát triển nông thôn Thanh Miếu công tác nguồn vốn nhiệm vụ hàng đầu, Chi nhánh đề biện pháp, giải pháp nhằm thu hút nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi từ dân cư, từ tổ chức kinh tế Hình thức huy động vốn Chi nhánh đa dạng như: Huy động tiền gửi tiết kiệm khơng kỳ hạn, có kỳ hạn 1, 2, tháng, tháng, 12 tháng, phát hành kỳ phiếu, trái phiếu trả lãi trước, tiết kiệm d thng 1.2.1 Các nguồn vốn có khả huy ®éng Trong ho¹t ®éng kinh doanh cđa bÊt kú doanh nghiệp phải có vốn, vốn lực định đến khả năng, quy mô hoạt động ngân hàng Ngân hàng có nguồn vốn kinh doanh lớn cho phép mở rộng hình thức kinh doanh đa dạng hoá hoạt động kinh doanh giúp cho ngân hàng giảm thiểu rủi ro Đại phận nguồn vốn Ngân hàng thơng mại nhuồn vốn Ngân hàng huy động kinh tế Để có mét khèi lỵng vèn lín tõ nhiỊu ngn phong phó, đa dạng đòi hỏi Ngân hàng thơng mại phải đa dạng hoá nguồn vốn nghĩa có tỷ trọng vốn trung dài hạn thích hợp để thực chức Ngân hàng đa năng, thực đợc điều Ngân hàng giữ đợc lợi cạnh tranh, uy tín Ngân hàng không ngừng đợc nâng cao Nguồn vốn Ngân hàng thuơng mại có khả huy động: - TiỊn gưi to¸n - TiỊn gưi tiÕt kiƯm - Tiền gửi dân c - Tiền vay - Các nguồn khác 1.2.2 Các hình thức huy động vốn NHTM 1.2.2.1 Huy động vốn dới hình thức nhận tiỊn gưi ( TiỊn gưi to¸n) TiỊn gưi tiÕt kiệm đợc coi công cụ huy động vốn truyền thống ngân hàng thơng mại Cùng với ph¸t triĨn cđa nỊn kinh tÕ, møc thu nhËp néi dân tăng dần lên nh mức tiết kiệm dân tăng lên Vốn huy động từ tài khoản tiết kiệm thờng chiếm tỷ trọng đáng kể tiền gửi ngân hàng Tiền tiết kiệm bao gồm tiền gửi tiết kiệm ngắn hạn, dài hạn không kỳ hạn * Tiền gửi không kỳ hạn Thực chất khoản tiền gửi tiết kiệm thông thờng Đối với khoản tiền chủ tài khoản rút lúc mà báo trớc Tuy nhiên số d tài khoản thờng không lớn nhng biến động so với tài khoản tiền gửi giao dịch Vì ngân hàng thơng mại thờng trả lãi suất cho loại tiền gửi cao so với tiền gửi toán điều kiện để ngân hàng thơng mại huy động dễ dàng số vốn vay * Tiền gửi có kỳ hạn Loại hình tiết kiệm phổ biến nớc ta thờng huy động tiết kiệm với kỳ hạn từ 03 tháng đến 12 tháng Với lọai tiết kiệm có kỳ hạn có mức lãi suất thích hợp với thời kỳ theo nguyên tắc thời hạn dài lãi suất cao tính rủi ro tăng dần Khi khách hàng gửi tiền vào tài khoản họ không đợc rút ( gốc lãi ) trừ đến hạn tiền gửi Trên thực tế để tăng sức cạnh tranh, số ngân hàng thơng mại cho phép khách hàng rút tiền trớc hạn Nhng để hạn chế việc khách hàng rút tiền gửi trớc hạn ngân hàng cho phép khách hàng đợc hởng mức lãi suất thấp không kỳ hạn Đây loại hình tiết kiệm mà ngân hàng cần tận dụng nhằm tạo nguồn vốn có tính chất ổn định cao phục vụ cho hoạt động kinh doanh cấp tín dụng dài hạn ngân hàng * H×nh thøc nhËn tiỊn gưi tiÕt kiƯm TiỊn gưi tiết kiệm khoản để dành cá nhân gửi vào Ngân hàng để nhằm mục đích an toàn tài sản, hởng lãi để sử dụng vào mục đích định tơng lai nớc giới tiền gửi tiết kiệm chia làm hai loại - Tiền gửi tiết kiệm thời gian đáo hạn, khách hàng gửi lần gửi thêm nhiều lần Mặc dù tiền gửi thời hạn đáo hạn nhng muốn rút tiền khách hàng phải báo trớc cho Ngân hàng thời gian quy định số lợng tiền rút Nhng thực tế tính cạnh tranh Ngân hàng với nhau, Ngân hàng cho phép khách hàng rút số tiền mà không cần báo trớc - TiỊn gưi tiÕt kiƯm cã mơc ®Ých: Ngêi gưi tiền Ngân hàng sử dụng vào mục đích định nh: Mua nhà ở, trang trải chi phí cho ăn học, Mục đích ngời gửi tiền để đợc Ngân hàng cấp cho khoản thiÕu hơt sư dơng theo mơc ®Ých cđa tiỊn gưi tiÕt kiƯm ë ViƯt Nam tiỊn gưi tiÕt kiƯm đa dạng, phong phú chia làm loại sau: - Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn: Khách hµng cã thĨ gưi vµo vµ rót bÊt cø lúc có nhu cầu Chính vậy, Ngân hàng áp dụng mức lãi suất thấp cho loại tiền gửi Khác với tiền gửi không kỳ hạn tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn không đợc ký phát séc để toán Ngày nay, hình thức tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn có xu hớng giảm Ngân hàng ngời dân chuyển sang mở tài khoản tiền gửi cá nhân để tiện lợi - Tiền gửi tiết kiệm có mục đích: Theo Quyết định 15/QĐ-NH1 Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam tiết kiệm 10 xây dựng nhà Ngời dân tham gia vào hình thức này, gửi vào Ngân hàng số tiền sau thời gian đợc Ngân hàng cho vay bổ sung để mua nhà, số tiỊn cho vay b»ng sè d tiỊn gưi - TiỊn gửi tiết kiệm có kỳ hạn: Loại tiền gửi đa dạng phong phú bao gồm nhiều kỳ hạn: tháng, tháng, tháng, 12 tháng quy định số tiền cụ thể: ứng với kỳ hạn mức lãi suất nh tiền gửi có kỳ hạn kỳ hạn dài lãi suất cao Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn đợc chia làm loại: + Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn đợc hởng lãi + Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn có lãi có thởng: Tức phần lãi, khách hàng có may trúng thởng nhận đợc phần thởng vật chất tiền, vàng, vật khác (tiện nghi gia đình) Tâm lý ngời dân thờng hay cầu may, có loại hình kích thích ngời dân tham gia gửi tiền vào Ngân hàng, từ giúp Ngân hàng thu hút tối đa nguồn tiền nhàn rỗi dân c 1.2.2.2 Huy động vốn cách vay * Vay chiết khấu hay taí cấp vèn cđa NHTW ViƯc vay vèn tõ NHTW nh»m bï đắp thiếu hụt tạm thời nguồn vốn giảm sút vốn có so với tài sản NHTM Tuy nhiên nhu cầu khoản vay phải phù hợp với mục tiêu NHTW, nhiều nớc khoản vay phải ký quĩ 53 Ngân hàng cần đồng thời nâng cao tỉ lệ vốn đầu t vào tài sản sinh lời nhng phải tiếp tục quản lý khả toán, nâng cao chất lợng dịch vụ Dành phần chi phí thích đáng cho hoạt động quảng cáo phơng tiện thông tin nh báo chí, đặt lịch Cố gắng tiếp cận, mở rộng đối tợng khách hàng đồng thời phải nắm bắt đợc yêu cầu khách hàng để từ kịp thời giải đáp, điều chỉnh hoạt động, tổ chức điều hành, tác nghiệp hay thái độ phục vụ Ban lãnh đạo thờng xuyên gắn bó quan hệ với Chính quyền địa phơng để tiếp cận, tuyên truyền vận động nhân dân sách huy động vốn, cho vay để họ đến với ngân hàng thông qua cấp quyền địa phơng 3.2.5 Nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán Chi nhánh Trớc trình độ chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ cán Ngân hàng đa phần phù hợp Song so với nhiệm vụ yêu cầu phát triển Ngân hàng đại, trình độ, phần đông cán Ngân hàng bất cập Vì vậy, để nâng cao hiệu huy động vốn Ngân hàng cần tiếp tục nâng cao trình độ cán nhân viên làm công tác huy động vốn Trớc hết, ngời làm công tác huy động vốn phải thành thạo thể lệ tiết kiệm đợc đào tạo tin học, toán quốc tế, để đáp ứng yêu cầu công việc hàng ngày phức tạp 54 Ngoài ra, nhân viên quỹ huy động vốn phải đợc phổ cập kiến thức vốn, lãi xuất tín dụng, ngân sách hối đoái, ngoại tệ, thị trờng, kho bạc, phải hiểu giải thích đợc cho khách hàng: séc, thẻ tín dụng, công trái, tín phiếu kho bạc, cổ phiếu, trái phiếu, nêu bật lợi ích việc gửi tiền vào ngân hàng Từ tạo đợc phần niềm tin ngời dân Ngân hàng khách hàng cảm thấy nhân viên giỏi họ an tâm phần tiếp tục gửi vào có tiền giới thiệu cho nhiều ngời khác 3.3 Một số kiến nghị - Đề nghị NHNo & PTNT tỉnh Phú Thọ giao kế hoạch tăng nguồn vốn thông thờng sử dụng vốn cấp tạo điều kiện cho chi nhánh mở rộng, khắc phục tài khó khăn - Có sách dịch vụ khách hàng phù hợp toàn hệ thống Để nâng cao lực cạnh tranh toàn hệ thống nói chung Chi nhánh Thanh Miếu nói riêng cần hoàn thiện sách dịch vụ khách hàng - Tạo thuận lợi rút tiền gửi.: Khi khách hàng có nhu cầu rút tiền, nhng đến trực tiếp Ngân hàng, khách hàng gọi điện thoại trực tiếp cho nhân viên Ngân hàng mang tiền đến giao trả cho khách hàng hợp đồng trớc đến hạn nhân viên Ngân hàng mang tiền đến tận địa theo yêu cầu khách hàng - Mở rộng dịch vụ cung cấp thông tin, cho khách hàng: Ngân hàng nên mở rộng dịch vụ thông tin, t vấn 55 đầu t nhiều ngời biết đến với dịch vụ Khi đó, vừa công cụ để quảng cáo, vừa tạo niềm tin vững cho khách hàng, muốn nh hệ thống thông tin ngân hàng phải xác, nhanh chóng kịp thời Tóm lại: Để khuyến khích dân chúng, tổ chức kinh tế xã hội gửi tiền vào ngân hàng, điều quan trọng phải tạo đợc lòng tin với nhân dân đảm bảo an toàn đồng vốn nhân dân gửi vào Ngân hàng, có khung lãi suất thích hợp xây dựng lãi suất thực sau loại trừ yếu tố lạm phát, đồng thời cung cấp đa dang dịch vụ ngân hàng cách tốt theo yêu cầu khách hàng với mạng lới phục vụ rộng khắp huyện thị nông thôn với khách hàngngân hàng có quan hệ giao dịch Yếu tố tâm lý đợc coi có tính chất định đến việc gửi tiền rut tiền dân chúng, mặt khác phải xây dựng đợc hành lang pháp lý hoàn thiện đảm bảo quyền lợi đáng cho ngời gửi, ngời vay, đồng thời nâng cao hiệu sử dụng vốn để hình thành ngân hàng hoạt động lành mạnh, kinh doanh có hiệu quả, rủi ro thấp Đó biện pháp tốt để doanh nghiệp, ngời dân gửi tiền vào Ngân hàng 56 Kết Luận Việc đánh giá hiệu hoạt động vốn phải đợc xem xét dới nhiều góc độ gắn liền với hiệu kinh doanh Ngân hàng Theo tăng cờng huy động vốn lúc huy động đợc nhiều vốn tốt mà phải đợc hoạch định chiến lợc phù hợp với qui mô, cấu, chất lợng tài sản, mục tiêu an toàn sinh lợi thân Ngân hàng Do giai đoạn định tăng cờng huy động vốn nhng lại hạn chế nguồn vốn khác điều đòi hỏi Ngân hàng phải chủ đốngử dụng có hiệu chiến lợc, sách áp dụng cho huy động vốn Trong năm qua hoạt động kinh doanh NHNo & PTNT Chi nhánh Thanh Miếu bớc đợc mở rộng Tuy nhiên ảnh hởng tình hình xã hội địa phơng, môi trờng kinh doanh gây nhiều khó khăn cho Ngân hàng việc tăng trởng nguồn vốn mở rộng tín dụng Qua thời gian nghiên cứu lý luận, tìm hiểu thực tiễn tình hình huy động vốn chi nhánh em thấy đơn vị Ngân hàng có hoạt động lĩnh vực huy động vốn cao, tuân thủ tốt nguyên tắc, qui chế theo qui định ngành 57 Việc nghiên cứu giải pháp tăng cờng huy động vốn NHTM đạt hiệu xem xét cách cô lập, cần xem xét huy động vào Ngân hàng phận nhàn rỗi, vốn tích luỹ nớc trình chu chuyển vốn Nếu coi nguồn vốn nguyên liệu đầu vào sản phẩm trình hoạt động lại tài sản dới hình thức d nợ cho vay doanh nghiệp, cá nhân thuộc thành phần kinh tế tài sản dới dạng khoản đầu t vào chứng khoán, tài sản cố định cho thuê tài Nhận thức đợc đề tài phức tạp liên quan đến mặt hoạt động NHTM gắn môi trờng kinh doanh Với tầm nhìn, hiểu biết khả có hạn nên vấn đề đa nhiều thiếu sót, với tính thuyết phục khái quát cha cao, chí có nhìn nhận cha xác Song hy vọng giải pháp, ý kiến đề xuất đề tài mong đợc trở thành đóng góp nhỏ tổng thể giải pháp hoạt động huy động vốn Ngân hàng Một lần xin chân thành cảm ơn hớng dẫn tận tình GS TS : Nguyễn Quang Quynh cô NHNo & PTNT Chi nhánh Thanh Miếu giúp đỡ hoàn thành chuyên đề Tôi xin chân thành cảm ơn! 58 Phú Thọ, tháng 07 năm 2008 Sinh viên thực Phan Minh Thọ Tài liệu tham khảo Luật NHNN - NXB Chính trị quốc gia Hà Nội năm 1997 Luật TCTD - NXB Chính trị quốc gia - Hà Nội năm 1997 Luật DNNN - NXB Chính trị quốc gia Hà Nội - 1995 Marketting Ngân hàng - NXB Thống - Hà Nội - 1996 59 Giáo trình Ngân hàng Thơng Mại Tạp chí thị trờng tài tiền tệ năm 2003, năm 2004 Tạp chí ngân hàng số 2004 Một số báo cáo tổng kết năm cuả NHNo & PTNT chi nhánh Thanh Miếu năm 2005, 2006, 2007, 06 tháng đầu năm 2008 Quyết định chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn tháng 01 - 2001 10 Văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII 10 Các luận văn khoá số tài liệu khác Nhận xét đơn vị thực tập Họ tên ngời nhận xét: Chøc vô: 60 NhËn xÐt Chuyên đề tốt nghiệp sinh viên: Phan Minh Thọ Lớp kế toán K37 Hệ Đại Học chức Đại Học Kinh Tế Quốc Dân ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Giám đốc chi nhánh 61 Nhận xét giảng viên chấm chuyên đề Họ tên ngời hớng dẫn: Chøc vô : Đề tài: Hoàn thiện kế toán huy động vốn Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Thanh Miếu" Sinh viên: Phan Minh Thä Líp: KÕ to¸n – K37 Néi dung nhËn xét 1, ý nghĩa đề tài: 2, Những thành công chuyên đề: 3, Những hạn chế chuyên đề: 62 4, §¸nh gi¸ chung: 5, §iĨm: Giáo viên chấm LI CAM OAN Trong thời gian công tác thực tập Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Thanh Miếu, sau thời gian đợc học tập nghiên cứu với mong muốn khả kiến thức để hoàn thiện kế toán huy động vốn ngân hàng Tôi xin cam đoan Chuyên đề kết nghiên cứu riờng tụi đợc giúp đỡ Ban giám đốc toàn thể cán Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển 63 nông thôn Thanh Miếu, sử dụng kiến thức học đợc kết hợp với việc phân tích tình hình thực tế Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Chi nh¸nh Thanh MiÕu Tác giả chuyên đề Pha n Minh Thọ Mục lục Nội Dung Trang Lời nói đầu Phần I Những vấn đề huy động vốn Ngân hàng thơng mại 64 1.1 Tỉng quan vỊ NHTM 1.1.1 Kh¸i niƯm vỊ NHTM 1.1.2 Hoạt động NHTM 1.1.3 Vai trò nguồn vốn hoạt động kinh 3 doanh NHTM 1.2 Nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh 1.2.1 Các nguồn vốn có khả huy động 1.2.2 Các hình thức huy động vốn NHTM 1.2.2.1 Huy động vốn dới hình thức nhận tiền gửi 5 6 (Tiền gửi toán) 1.2.2.2 Huy động vốn cách vay 1.2.2.3 Huy động vốn hình thức khác 1.3 Các nhân tố ảnh hởng ®Õn ho¹t ®éng huy 9 12 ®éng vèn 1.3.1 Môi trờng kinh doanh 1.3.2 Chiến lợc khách hàng Ngân hàng huy 12 14 động 1.3.3 1.3.4 1.3.5 16 16 16 vốn Mạng lới hình thức huy dộng vốn Cơ sở vật chất Các nhân tố khác Phần II Kế toán huy động vốn ngân hàng nông nghiệp&phát triển nông thôn Thanh Miếu 18 2.1 Kh¸i qu¸t vỊ NHNo & PTNT Chi nh¸nh Thanh 18 Miếu 2.1.1 Tình hình kinh tế - xã hội địa phơng 2.1.2 Kết kinh doanh NHNo & PTNT Chi nhánh 18 20 Thanh Miếu 2.1.2.1 Mô hình tổ chức màng lới 2.1.2.2 Kết kinh doanh NHno & PTNT Chi 20 21 nh¸nh Thanh MiÕu 2.2 Thùc trạng kế toán huy động vốn NHNo 22 65 & PTNT Chi nhánh Thanh Miếu 2.2.1 Mạng lới huy động vốn 2.2.2 Tình hình huy động vốn NHNo & PTNT Chi 22 24 nh¸nh Thanh MiÕu 2.2.2.1 Huy ®éng tiỊn gưi to¸n c¸c tỉ chøc kinh 26 tÕ x· héi 2.2.2.2 TiỊn gưi tiÕt kiƯm 2.2.2.3 Huy ®éng tiỊn gưi kú phiÕu, tr¸i phiÕu 2.2.2.4 Vay c¸c tổ chức tín dụng khác 2.2.2.5 Huy động tiền gửi cá nhân , cá thể 2.2.3 Cơ cấu nguồn vốn cđa NHNo & PTNT Chi nh¸nh 28 30 30 31 31 Thanh Miếu 2.2.3.1 Cơ cấu vốn theo nguồn hình thành 2.2.3.2 Cơ cấu nguồn vốn theo thời hạn huy động 2.3 Đánh giá huy động vốn NHNo & PTNT Chi 31 33 33 nh¸nh Thanh MiÕu 2.3.1 KÕt đạt đợc 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 33 35 Phần III: Giải pháp tăng cờng huy động vốn NHNo &PTNT Chi nhánh Thanh Miếu 3.1 Định hớng phát triển huy động vốn NHNo 37 37 & PTNT Chi nhánh Thanh Miếu 3.2 Hoàn thiện kế toán huy động vốn NHNo 39 & PTNT Chi nhánh Thanh Miếu 3.2.1 Đa dạng hoá hình thức huy động đối tợng 39 khách hàng 3.2.2 Sử dụng linh hoạt lãi suất nh công cụ để tăng c- 40 ờng qui mô điều chỉnh cấu nguồn vốn 3.2.3 Phát triển đa dạng dịch vụ liên quan đến 42 huy động vốn 3.2.4 Củng cố nâng cao uy tín, tạo lòng tin với khách 43 66 hàng 3.2.5 Nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngò c¸n bé cđa chi nh¸nh 3.3 Mét sè kiÕn nghị Kết luận Bảng ký hiệu chữ viết tắt NHNo & PTNT Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Ngân hàng thơng mại Xã hội chủ nghĩa Ngân hàng trung ơng Không kỳ hạn Kỳ hạn Tiết kiệm NHTM XHCN NHTW KHH KH TK 43 44 46 67 ... hởng đến hoạt động huy động vốn quản lý, sử dụng vốn 22 Phần II Kế toán huy động vốn ngân hàng nông nghiệp& phát triển nông thôn miÕu 2.1 Kh¸i qu¸t vỊ NHNo & PTNT Chi nhánh Thanh Miếu 2.1.1 Lịch... tín cuả Ngân hàng khách hàng 2.2.2 Tình hình huy động vốn NHNo & PTNT Chi nhánh Thanh Miếu Huy động vốn nghiệp vụ thiếu đợc hoạt động Ngân hàng kể từ Ngân hàng đợc phân thành hai cấp Ngân hàng thơng... trách tổ kế toán Phòng KH & KD Phòng KTNQ 2.1.2.2 Kết kinh doanh NHNo & PTNT Chi Nhánh Thanh Miếu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn chi nhánh Thanh Miếu nhiệm vụ cho vay theo kế hoạch
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh thanh miếu , Hoàn thiện kế toán huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh thanh miếu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay