Hoàn thiện hạch toán kế toán tại sản cố định tại công ty TNHH bảo lâm

74 6 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 10:49

Trờng Đại học dân lập Phơng Đông tốt nghiệp Chuyên đề Lời mở đầu Tài sản cố định phận tạo nên sở vật chất cho kinh tế quốc dân, yếu tố quan trọng trình sản xuất xã hội Hoạt động sản xuất thực chất trình sử dụng t liệu lao động để tác động vào đối tợng lao động để tạo sản phẩm phục vụ nhu cầu ngời Đối với doanh nghiệp, tài sản cố định nhân tố đẩy mạnh trình sản xuất kinh doanh thông qua việc nâng cao suất ngời lao động Bởi tài sản cố định đợc xem nh thớc đo trình độ công nghệ, lực sản xuất khả cạnh tranh doanh nghiệp Trong năm qua, vấn đề nâng cao hiệu việc sử dụng tài sản cố định đặc biệt đợc quan tâm Đối với doanh nghiệp, điều quan trọng không mở rộng quy mô tài sản cố định mà phải biết khai thác hiệu nguồn tài sản cố định Do doanh nghiệp phải tạo chế độ quản lý thích đáng toàn diện tài sản cố định, đảm bảo sử dụng hợp lý công suất tài sản cố định kết hợp với việc thờng xuyên đổi tài sản cố định Kế toán công cụ hữu hiệu nằm hệ thống quản lý tài sản cố định doanh nghiệp Kế toán tài sản cố định cung cấp thông tin hữu ích tình hình tài sản cố định doanh nghiệp nhiều góc độ khác Dựa thông tin ấy, nhà quản lý đợc phân tích chuẩn xác để định kinh tế Việc hạch toán kế toán tài sản cố định phải tuân theo quy định hành chế độ tài kế toán Để chế độ tài kế toán đến đợc với doanh nghiệp cần trình thích ứng định Nhà nớc dựa vào tình hình thực chế độ doanh nghiệp, tìm vớng mắc để sửa đổi kịp thời Đào Ngọc Thanh Quản trị kinh doanh Khoa Kinh tế - Trờng Đại học dân lập Phơng Đông Chuyên đề tốt nghiệp Công ty TNHH Bảo Lâm doanh nghiệp t nhân chuyên sản xuất cung cấp sản phẩm nội thất nh bàn ghế, gỗ dán, ván ép nhân tạo bao bì cao cấp Tài sản cố định đóng vai trò quan trọng trình sản xuất kinh doanh Công ty Do đặc thù ngành sản xuất kinh doanh, tài sản cố định đợc sử dụng Công ty hầu hết loại máy móc sản xuất Trong năm qua, Công ty mạnh dạn đầu t vốn vào loại tài sản cố định, đồng thời bớc hoàn thiện trình hạch toán kế toán tài sản cố định Bên cạnh thành đạt đợc, Công ty mặt hạn chế cần khắc phục Từ hiểu biết thân trình thực tập Công ty TNHH Bảo Lâm với hớng dẫn tận tình PGS.TS Tăng Văn Khiên, em chọn đề tài: Hoàn thiện hạch toán kế toán tài sản cố định Công ty TNHH Bảo Lâm cho chuyên đề tốt nghiệp Ngoài lời nói đầu kết luận, chuyên đề tốt nghiệp kết cấu gồm phần: Phần I: sở lý luận chung kế toán tài sản cố định doanh nghiệp sản xuất Phần II: Thực trạng kế toán tài sản cố định Công ty TNHH Bảo Lâm Phần III: Một số ý kiến hoàn thiện kế toán tài sản cố định Công ty TNHH Bảo Lâm Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2017 Sinh viên Đào Ngọc Thanh Quản trị kinh doanh Khoa Kinh tế - Trờng Đại học dân lập Phơng Đông tốt nghiệp Chuyên đề Đào Ngọc Thanh Phần I sở lý luận chung kế toán tài sản cố định doanh nghiệp sản xuất I Những vấn đề chung tài sản cố định Khái niệm, vai trò đặc điểm tài sản cố định 1.1 Khái niệm, vai trò tài sản cố định sản xuất kinh doanh Tài sản cố định yếu tố cấu thành nên t liệu lao động, phận thiếu trình sản xuất kinh doanh cđa mét doanh nghiƯp còng nh mét nỊn kinh tế quốc gia Tuy nhiên, tất t liệu lao động doanh nghiệp tài sản cố định Tài sản cố định t liệu lao động giá trị lớn, thời gian Đào Ngọc Thanh Quản trị kinh doanh Khoa Kinh tế - Trờng Đại học dân lập Phơng Đông Chuyên đề tốt nghiệp sử dụng lâu dài Khi tham gia vào trình sản xuất kinh doanh, tài sản cố định bị hao mòn dần giá trị đợc chuyển dịch phần vào chi phí sản xuất kinh doanh Tài sản cố định tham gia vào nhiều chu kì kinh doanh giữ nguyên hình thái ban đầu bị h hỏng Quyết định số 206/2003 QĐ - BTC quy định tài sản cố định phải thoả mãn từ 10 triệu đồng trở lên thời gian sử dụng từ năm trở lên Chuẩn mực kế toán Việt Nam quy định rõ tiêu chuẩn ghi nhận riêng biệt cho tài sản cố định hữu hình tài sản cố định vô hình (Xem phần 2.1) 1.2 Đặc điểm tài sản cố định Tài sản cố định ba yếu tố kh«ng thĨ thiÕu cđa mét nỊn kinh tÕ nãi chung hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nói riêng Tài sản cố định tham gia vào nhiều chu kì sản xuất kinh doanh Giá trị tài sản cố định đợc chuyển dịch vào chi phí sản xuất kinh doanh thông qua việc doanh nghiệp trích khấu hao Hàng quý, doanh nghiệp phải tích luỹ phần vốn để hình thành Nguồn vốn Khấu hao Tài sản cố định hữu hình giữ nguyên hình thái ban đầu bị h hỏng tài sản cố đinh vô hình hình d¹ng vËt chÊt nhng l¹i cã chøng minh sù hiƯn diện qua Giấy chứng nhận, Giao kèo chứng từ liên quan khác Phân loại đánh giá tài sản cố định 2.1 Phân loại tài sản cố định 2.1.1 Sự cần thiết phải phân loại tài sản cố định: Do tài sản cố định doanh nghiệp nhiều loại với nhiều hình thái biểu hiện, tính chất đầu t, công dụng tình trạng sử dụng khác nên để thuận lợi cho việc quản lý Đào Ngọc Thanh Quản trị kinh doanh Khoa Kinh tế - Trờng Đại học dân lập Phơng Đông Chuyên đề tốt nghiệp hạch toán tài sản cố định cần phải phân loại tài sản cố định cách hợp lý theo nhóm với đặc trng định Ví dụ nh theo hình thái biểu hiện, theo nguồn hình thành, theo quyền sở hữu, theo công dụng tình trạng sử dụng 2.1.2 Phân loại tài sản cố định: a Phân loại theo hình thái biểu hiện: Nếu phân loại theo hình thái biểu tài sản cố định bao gồm tài sản cố định hữu hình tài sản cố định vô hình Tài sản cố định hữu hình tài sản cố định hình thái vật chất doanh nghiệp nắm giữ để sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh thoả mãn tiêu chuẩn ghi nhận sau: - Chắc chắn thu đợc lợi ích kinh tế tơng lai từ việc sử dụng tài sản; - Nguyên giá tài sản phải đợc xác định cách đáng tin cậy; - thời gian sử dụng năm; - giá trị từ 10.000.000 đồng (mời triệu đồng) trở lên Trong trờng hợp hệ thống gồm nhiều phận riêng lẻ kết hợp với nhau, phận cấu thành thời gian sử dụng khác hệ thống hoạt động bình thờng thiếu phận Nếu yêu cầu quản lý riêng biệt, phận đợc xem nh tài sản cố định hữu hình độc lập Ví dụ nh phận máy bay Tài sản cố định vô hình tài sản cố định hình thái vật chất nhng xác định đợc giá trị doanh nghiệp nắm giữ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ cho đối tợng khác thuê phù hợp với tiêu Đào Ngọc Thanh Quản trị kinh doanh Khoa Kinh tế - Trờng Đại học dân lập Phơng Đông Chuyên đề tốt nghiệp chuẩn ghi nhận tài sản cố định vô hình Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 04 (giống tiêu chuẩn tài sản cố định hữu hình) b Phân loại tài sản cố định theo quyền sở hữu: Tài sản cố định phân loại theo tiêu thức bao gồm tài sản cố định tự tài sản cố định thuê Tài sản cố định tự tài sản cố định doanh nghiệp mua sắm, xây dựng chế tạo nguồn vốn doanh nghiệp, nguồn vốn ngân sách cấp, vay ngân hàng nguồn vốn liên doanh Tài sản cố định thuê bao gồm loại: Tài sản cố định thuê hoạt động (những tài sản cố định mà doanh nghiệp thuê đơn vị khác thời gian định theo hợp đồng ký kết) Tài sản cố định thuê tài (những tài sản cố định mà doanh nghiệp thuê dài hạn đợc bên cho thuê chuyển giao phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản cố định) c Phân loại tài sản cố định theo nguồn hình thành: Tài sản cố định phân loại theo tiêu thức bao gồm: - Tài sản cố định mua sắm, xây dựng nguồn nhà nớc cấp; - Tài sản cố định mua sắm, xây dựng nguồn doanh nghiệp tự bổ sung; - Tài sản cố định mua sắm, xây dựng nguồn vốn liên doanh; - Tài sản cố định mua sắm, xây dựng nguồn vay; d Phân loại tài sản cố định theo công dụng tình trạng sử dụng: Tài sản cố định phân loại theo tiêu thức bao gồm: Đào Ngọc Thanh Quản trị kinh doanh Khoa Kinh tế - Trờng Đại học dân lập Phơng Đông Chuyên đề tốt nghiệp Tài sản cố định dùng sản xuất kinh doanh: Là tài sản cố định thực tế đợc sử dụng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Đây tài sản cố định mà doanh nghiệp tính trích khấu hao vào chi phí sản xuất kinh doanh kỳ Tài sản cố định sử dụng cho hoạt động hành nghiệp: Là tài sản cố định mà doanh nghiệp sử dụng cho hoạt động hành nghiệp Tài sản cố định phúc lợi: Là tài sản cố định sử dụng cho hoạt động phúc lợi công cộng nh nhà trẻ, nhà văn hoá, câu lạc Tài sản cố định chờ xử lý: Bao gồm tài sản cố định mà doanh nghiệp không sử dụng bị h hỏng thừa so với nhu cầu, không thích hợp với trình độ đổi công nghệ 2.2 Đánh giá tài sản cố định 2.2.1 Khái niệm: Mọi tài sản cố định doanh nghiệp phải hồ sơ riêng (bộ hồ sơ gồm biên giao nhận tài sản cố định, hợp đồng, hoá đơn mua tài sản cố định chứng từ khác liên quan) Tài sản cố định phải đợc phân loại, thống kê, đánh số thẻ riêng, đợc theo dõi chi tiết theo đối tợng ghi tài sản cố định đợc phản ánh sổ theo dõi tài sản cố định Mỗi tài sản cố định phải đợc quản lý theo nguyên giá, số khấu hao luỹ kế giá trị lại sổ kế toán: Giá trị lại khấu hao lũy kế sổ kế toán tài sản TSCĐ Đào Ngọc Thanh Quản trị kinh doanh Nguyên giá = tài sản Số _ cố định Khoa Kinh tế - Trờng Đại học dân lập Phơng Đông tốt nghiệp cố định Chuyên đề Đối với tài sản cố định không tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp quản lý tài sản cố định theo nguyên giá, số giá trị hao mòn luỹ kế giá trị lại: Giá trị lại trị hao mòn sổ kế toán tài sản Nguyên giá = tài sản TSCĐ cố định Giá _ lũy kế cố định Định kỳ vào cuối năm tài chính, doanh nghiệp phải tiến hành kiểm tài sản cố định 2.2.2 Xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình: a Tài sản cố định hữu hình mua sắm: Nguyên giá tài sản cố định hữu hình mua sắm giá mua thực tế phải trả cộng (+) khoản thuế, chi phí trực tiếp tính đến thời điểm đa tài sản cố định vào trạng thái sẵn sàng sử dụng nh: lãi tiền vay đầu t cho tài sản cố định; chi phí vận chuyển, bốc dỡ; chi phí nâng cấp; chi phí lắp đặt, chạy thử; lệ phí trớc bạ Trờng hợp tài sản cố định hữu hình mua trả chậm, trả góp: Nguyên giá tài sản cố định mua sắm giá mua trả tiền thời điểm mua cộng (+) khoản thuế, chi phí liên quan trực tiếp tính đến thời điểm đa tài sản cố định vào trạng thái sẵn sàng sử dụng Khoản chênh lệch giá mua trả chậm giá mua trả tiền đợc hạch toán vào chi phí tài theo kỳ hạn toán b Tài sản cố định hữu hình mua dới hình thức trao đổi: Nguyên giá tài sản cố định hữu hình mua dới hình thức trao đổi với tài sản cố định hữu hình không tơng tự tài sản khác giá trị hợp lý tài sản cố định hữu hình nhận Đào Ngọc Thanh Quản trị kinh doanh Khoa Kinh tế - Trờng Đại học dân lập Phơng Đông Chuyên đề tốt nghiệp về, giá trị hợp lý tài sản đem trao đổi cộng (+) khoản thuế, chi phí trực tiếp tính đến thời điểm đa tài sản cố định vào trạng thái sẵn sàng sử dụng c Tài sản cố định hữu hình tự xây dựng tự sản xuất: Nguyên giá tài sản cố định hữu hình tự xây dựng tự sản xuất giá thành thực tế tài sản cố định cộng (+) chi phí lắp đặt chạy thử, chi phí khác trực tiếp liên quan tính đến thời điểm đa tài sản cố định vào trạng thái sẵn sàng sử dụng d Nguyên giá tài sản cố định hữu hình đầu t xây dựng hoàn thành theo phơng thức giao thầu giá toán công trình xây dựng đ Tài sản cố định hữu hình đợc cấp, đợc điều chuyển đến: Nguyên giá giá trị lại sổ kế toán tài sản cố định đơn vị cấp, đơn vị điều chuyển giá trị theo ®¸nh gi¸ thùc tÕ cđa Héi ®ång giao nhËn céng (+) chi phí mà bên nhận tài sản tính đến thời điểm đa tài sản cố định vào trạng thái sẵn sàng sử dụng e Tài sản cố định hữu hình đợc cho, đợc biếu, đợc tặng, nhận vốn góp liên doanh, nhận lại vốn góp : Nguyên giá giá trị theo đánh giá thực tế Hội đồng giao nhận cộng (+) chi phí mà bên nhận tính đến thời điểm đa tài sản cố định vào trạng thái sẵn sàng sử dụng 2.2.3 Xác định nguyên giá tài sản cố định vô hình: a Tài sản cố định vô hình loại mua sắm: Nguyên giá tài sản cố định vô hình loại mua sắm giá mua thực tế phải trả cộng (+) khoản thuế, chi phí liên quan tính đến thời điểm đa tài sản vào sử dụng theo dự tính Trờng hợp tài sản cố định vô hình mua dới hình thức trả chậm, trả góp: Nguyên giá tài sản cố định giá mua trả tiền Đào Ngọc Thanh Quản trị kinh doanh Khoa Kinh tế - Trờng Đại học dân lập Phơng Đông Chuyên đề tốt nghiệp thời điểm mua Khoản chênh lệch giá mua trả chậm giá mua trả tiền đợc hạch toán vào chi phí tài theo kỳ hạn toán b Tài sản cố định vô hình mua dới hình thức trao đổi: Nguyên giá tài sản cố định vô hình mua dới hình thức trao đổi giá trị hợp lý tài sản cố định vô hình nhận về, giá trị hợp lý tài sản đem trao đổi c Tài sản cố định vô hình hình đợc tạo từ nội doanh nghiệp: Nguyên giá tài sản cố định vô hình đợc tạo từ nội doanh nghiệp chi phí liên quan trực tiếp đến khâu thiết kế, xây dựng, sản xuất thử nghiệm tính đến thời điểm đa tài sản cố định vào sử dụng theo dự tính d Tài sản cố định vô hình đợc cấp, đợc biếu, đợc tặng: Nguyên giá tài sản cố định vô hình đợc cấp, đợc biếu, đợc tặng giá trị theo đánh giá thực tế Hội đồng giao nhận cộng (+) chi phí liên quan trực tiếp tính đến thời điểm đa tài sản cố định vào sử dụng theo dự tính đ Quyền sử dụng đất: Nguyên giá tài sản cố định quyền sử dụng đất (bao gồm quyền sử dụng đất thời hạn quyền sử dụng đất lâu dài): tiền chi để quyền sử dụng đất hợp pháp cộng (+) chi phí cho đền bù giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, lệ phí trớc bạ Trờng hợp doanh nghiệp thuê đất tiền thuê đất đợc phân bổ dần vào chi phí kinh doanh, không ghi nhận tài sản cố định vô hình e Quyền phát hành, quyền, sáng chế: Nguyên giá tài sản cố định loại toàn chi phí thực tế doanh nghiệp chi để quyền, quyền phát hành, sáng chế g Nhãn hiệu hàng hóa: Nguyên giá tài sản cố định Đào Ngọc Thanh Quản trị kinh doanh Khoa Kinh tế - Trờng Đại học dân lập Phơng Đông Chuyên đề tốt nghiệp Trong năm vừa qua, Công ty TNHH Bảo Lâm không ngừng cải thiện công tác hạch toán tài sản cố định nhằm nâng cao hiệu sử dụng tài sản cố định trình sản xuất kinh doanh Công ty Vì việc sử dụng tài sản cố định đợc cải thiện đáng kể, suất lao động tăng, khả cung ứng cho khách hàng tăng tiền đề tạo điều kiện cho lợi nhuận công ty tăng lên - Thứ nhất: Trong phân loại tài sản cố định + Theo nguồn hình thành: giúp Công ty biện pháp khai thác nguồn vốn kiểm tra theo dõi tình hình toán, chi trả khoản vay nợ hạn Mặt khác giúp cho kế toán biết xác nguồn hình thành loại tài sản cố định để hạch toán trích lập khấu hao đợc xác + Theo đặc trng kỹ thuật: Với cách phân loại cho biết kết cấu tài sản cố định sử dụng hoạt động sản xuất kinh doanh Số tài sản cố định sử dụng bao gồm nhãn tài sản cố định theo đặc trng kỹ thuật Từ vào nhu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh công ty thời kỳ phơng hớng đầu t tài sản cố định cách đứng đắn đạt hiệu cao trình sản xuất kinh doanh Thông qua cách phân loại giúp cho công tác quản lý tài sản cố định công ty đợc chi tiết, chặt chẽ cụ thể , biện pháp đầu t sử dụng tài sản cố định hiệu cao phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty - Thứ 2: Trong công tác kế toán tổng hợp tăng, giảm tài sản cố định Trong Công ty TNHH Bảo Lâm, trờng hợp tăng, giảm tài sản cố định đợc thực theo quy định Đào Ngọc Thanh Quản trị kinh doanh Khoa Kinh tế - Trờng Đại học dân lập Phơng Đông Chuyên đề tốt nghiệp Nhà nớc, ngành, đảm bảo đỳ đủ chứng từ hợp lý, hợp lệ mua sắm, nhợng bán, lý tài sản cố định Các nghiệp vụ phát sinh tăng, giảm tài sản cố định đợc phản ánh kịp thời sổ sách kế toán thích hợp - Thứ 3: Công tác quản lý tài sản cố định vốn Công tác quản lý tài sản vốn công tác phức tạp khó khăn công ty thực bảo toàn vốn trình hoạt động, mà vốn kinh doanh Công ty không ngừng tăng sau kỳ hoạt động Công tác quản lý tài sản cố định Công ty đợc thực chặt chẽ nghiêm túc không để xảy tợng thất thoát tài sản Đây thành tích không riêng phòng kế toán đóng góp toàn cán công nhân viên ý thức giữ gìn bảo quản công Những tồn hạn chế công tác quản lý tài sản cố định Công ty TNHH Bảo Lâm Với quy mô Công ty, cấu tổ chức quản lý nói chung máy kế toán nói riêng di vào nề nếp, hoạt động hiệu hợp lý Hiệu công tác kinh doanh ngày phát triển song bên cạnh kết đạt đợc công tyvẫn vấn đề tồn hạch toán, quản lý sử dụng tài sản cố định cần đợc khắc phục - Thứ nhất: Trong công tác sửa chữa tài sản cố định Thông thờng công tác sửa chữa lớn tài sản cố định Công ty TNHH Bảo Lâm đợc thuê Do công ty không thực lập kế hoạch trích trớc chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định vào chi phí sản xuất kinh doanh kỳ nên toàn chi phí sửa chữa lớn phất sinh kỳ kế toán đợc hạch toán trực tiếp vào đối tợng chụi chi phí phận Đào Ngọc Thanh Quản trị kinh doanh Khoa Kinh tế - Trờng Đại học dân lập Phơng Đông Chuyên đề tốt nghiệp tài sản cố định sửa chữa lớn Do ảnh hởng đến chi tiêu giá thành sản xuất tromg kỳ làm cho giá thành không ổn định kỳ kinh doanh, ảnh hởng không tốt đến hoạt động kinh doanh đơn vị -Thứ hai : Bảng tính phân bổ khấu hao cha thể đợc số khấu hao trích quý trớc, số khấu hao tăng quý, số khấu hao giảm quý mà biết đợc ố kháu hao trÝch quý - Thø ba: HiÖn hÖ thèng sở vật chất cho việc tổ chức công tác kế toán Công ty đại với giàn máy vi tính nhng Công ty cha áp dụng kế toán máy vào công tác kế toán để nâng cao khả cung cấp thông tin kịp thời cho nhà quản lý, giảm thiểu công tác kế toán II Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định công ty TNHH Bảo lâm Xuất phát từ vấn đề trên, để đám bảo tính hợp lý hiệu công tác hạch toán, quản lý tài sản cố định Qua thời gian thực tập Công ty TNHH Bảo Lâm em tìm hiểu sâu nghiên cứu thực tế Công ty, em xin đa mét sè ý kiÕn chđ quan cđa m×nh nh»m góp phần hoàn thiện việc tổ chức hạch toán tài sản cố định Công ty - Thứ nhất: Để khắc phục hạn chế công tác quản lý sử dụng tài sản cố định Công ty TNHH Bảo Lâm hai phơng pháp phân loại tài sản cố định Theo em, công ty nên áp dụng thêm cách phân loại tài sản cố định theo tình hình sử dụng Theo cách phân loại tài sản cố định chia thành: - Tài sản cố định dùng - Tài sản cố định cha cần dùng - Tài sản cố định không cần dùng chờ sử lý Đào Ngọc Thanh Quản trị kinh doanh Khoa Kinh tế - Trờng Đại học dân lập Phơng Đông Chuyên đề tốt nghiệp Với cách phân loại Công ty biết xác tài sản cố định tham gia vào trình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài sản cố định cha kho từ kế hoạch hoạt độngsử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh, phát huy hiệu kinh tế, đồng thời biện pháp xử lý tài sản cố định không cần dùng cũ nát nằm tồn kho nh nhợng bán, lý kịp thời tài sản cố định Từ tiết kiệm đợc chi phí bảo quản kho không bị ứ đọng vốn thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh đợc tốt - Thứ hai: Về công tác sửa chữa tài sản cố định Việc sủa chữa lớn tài sản cố định Công ty TNHH Bảo Lâm (toàn chi phí sửa chữa lớn đợc hạch toán trực tiếp vào đối tợng phận chụi chi phí kỳ) điều ảnh hởng đến tiêugiá thành sản phẩm Để khắc phục vấn đề Công ty thực công tác trích trớc chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định vào chi phí sản xuất kỳ phận sử dụng tài sản cố định Công tác trích trớc chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định đợc thực qua sơ đồ sau: TK 241 (241.3) TK 335 TK 627,641,642 Chi phí chữa lớn TSCĐ phát sinh Trích trớc CP sửa chữa lớn hàng kỳ kế toán Việc thực công tác trích trớc chi phí sửa chữa tài sản cố định đợc dựa kế hoạch sửa chữa lớn tài sản cố định công ty Việc trích trớc đợc thực kỳ kế toán niên độ kế toán Đào Ngọc Thanh Quản trị kinh doanh Khoa Kinh tế - Trờng Đại học dân lập Phơng Đông Chuyên đề tốt nghiệp Đến cuối niên độ kế toáncăn vào chi phí sửa cgữa lớn thực tế phát sinh số ®· trÝch tríc kÕ to¸n cã nghÜa vơ ®iỊu chØnh cho phù hợp Nếu chi phí trích trớc sửa chữa lớn tài sản cố định nhỏ chi phí thực tế phát sinh (kế toán ghi tăng chi phí hạch toán toàn phân bổ dần vào chi phí kú) NÕu chi phÝ trÝch tríc sưa ch÷a lín tài sản cố định lớn chi phí thực tế phát sinh kế toán điều chỉnh giảm chi phí kinh doanh kỳ Với công tác trích trớc chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định làm ổn định tình hình giá thành sản xuất kỳ, đảm bảo tính ổn định sản xuất kinh doanh - Thứ ba: Với điều kện Công ty quy mô lớn, trang thiết bị đại Công ty áp dụng phần mềm kế toán máy đẻ tăng cờng công tác quản lý Công ty giúp nhà quản lý nắm bắt kịp thời biến động Công ty để Công ty điều hành quản lý đợc nâng cao - Thứ t: tài khoản bảng Công ty nên đăng ký sử dụng tài khoản ngoại bảng để theo dõi riêng hoạt động phát sinh nghiệp vụ thuê hoạt động tơng lai mở TK 009 để theo dõi sử dụng nguồn vốn khấu hao cách hợp lý Khi trích khấu hao phận sử dụng tài sản cố định công ty kế toán thực bút toán Nợ TK 627 Nỵ TK 641, 642 Cã TK 214 Khi thực việc trích khấu hao công ty đồng thời nên thực việc ghi đơn TK 009 Đào Ngọc Thanh Quản trị kinh doanh Khoa Kinh tế - Trờng Đại học dân lập Phơng Đông tốt nghiệp Ghi đơn Nợ TK 009 Chuyên đề Và sử dụng nguồn vốn khấu hao đồng thời với bút toán Nợ TK 214 TK liên quan Kế toán ghi đơn TK 009 Từ theo dõi cách chi tiết việc trích khấu hao Công ty tình hình sử dụng vốn khấu hao Đào Ngọc Thanh Quản trị kinh doanh Khoa Kinh tế - Trờng Đại học dân lập Phơng Đông tốt nghiệp Kết luận Chuyên đề Tài sản cố định t liệu lao động quan trọng, lĩnh vực lớn doanh nghiệp Làm để sử dụng, quản lý, hạch toán tài sản cố định tốt vấn đề quan với doanh nghiệp Mục đích bào viết vận dụng lý luận kế toán tài sản cố định vào thực tiễn Công ty TNHH Bảo Lâm để từ phân tích vấn đề tồn nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán Công ty Trên toàn nội dung Báo cáo chuyên đề mà em nghiên cứu Kết hợp lý luận thực tiễn em thấy tổ chức công tác kế toán nói chung tổ chức kế toán tài sản cố định nói riêng vÊn ®Ị võa mang tÝnh chÊt lý ln võa mang tính thực tiễn Để cho công tác kế toán thực phát huy đợc tác dụng trở thành công cụ sắc bén phục vụ tốt cho công tác quản lý kinh tế, đứng phía Công ty, theo em cần kiện toàn tổ chức công tác kế toán cách khoa học, hợp lý hiệu Là sinh viên ngành Kế toán - Kiểm toán - Trờng Đại học Phơng Đông, năm học tập lý thuyết ghế nhà trờng với thời gian thực tập Công ty TNHH Bảo Lâm, đợc giúp đỡ bảo thầy giáo, em điều kiện vận dụng lý thuyết học vào thực tế, sở em mạnh dạn đề xuất số ý kiến bổ sung nhằm hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định Công ty hoàn thành Báo cáo thực tập Rất mong nhận đợc ý kiến đóng Đào Ngọc Thanh Quản trị kinh doanh Khoa Kinh tế - Trờng Đại học dân lập Phơng Đông Chuyên đề tốt nghiệp góp bảo thầy giáo, chú, anh chị Công ty bạn để viết đợc hoàn thiện Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tận tình thầy giáo Tăng Văn Khiên chú, anh chị Công ty TNHH Bảo Lâm tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành viết Hà Nội, tháng năm 2007 Phụ lục 11: Bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ Quý III/2006 ST Chỉ T tiêu NG TSC§ KhÊu TK 641 TK 642 hao Tổng 16.405.31 563.353 tài sản 9.442 037 Nhà x- TK 627 1.410.212 ëng 643 M¸y 14.117.13 mãc 0.882 TK 154.3 515.900 4.251 11.162 32.038 050 398 825 764 159.716 4.251 654 398 356.183 396 thiết bị Phơng 807.414.2 Đào Ngọc Thanh Quản trị kinh doanh 32.038 Khoa Kinh tế - Trờng Đại học dân lập Phơng Đông tốt nghiệp tiện Chuyên đề 59 764 vận tải Tài sản 18.956.47 cố định khác Thiết 51.605.18 bị văn 11.162 825 phòng Danh mục tài liệu tham khảo Chuẩn mực kế toán Việt Nam - NXB Tài - 2006 Quyết định số 15/2006/QĐ - BTC ban hành ngày 20 tháng 03 năm 2006 Quyết định 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 Bộ trởng Bộ Tài tài sản cố định Giáo trình Kế toán tài doanh nghiệp - Đại học Kinh tế Quốc dân 2006 Đào Ngọc Thanh Quản trị kinh doanh Khoa Kinh tế - Trờng Đại học dân lập Phơng Đông Chuyên đề tốt nghiệp Giáo trình Kế toán tài doanh nghiệp - Đại học Phơng Đông 2006 Giáo trình Kế toán tài doanh nghiệp - Học viện Tài 2006 Báo cáo Quản trị Công ty TNHH Bảo Lâm năm 2006 Mục lục Trang Lời mở đầu Đào Ngọc Thanh Quản trị kinh doanh Khoa Kinh tế - Trờng Đại học dân lập Phơng Đông Chuyên đề tốt nghiệp Phần I: sở lý luận chung kế toán tài sản cố định doanh nghiệp sản xuất .1 I Những vấn đề chung tài sản cố định .1 Khái niệm, vai trò đặc điểm tài sản cố định 1.1 Khái niệm, vai trò tài sản cố định sản xuất kinh doanh 1.2 Đặc điểm tài sản cố định Phân loại đánh giá tài sản cố ®Þnh 2.1 Phân loại tài sản cố định 2.2 Đánh giá tài sản cố định Khấu hao tài sản cố định 3.1 Nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố hao tài sản cố định .7 3.2 Phơng pháp trích khấu định Giá trị hao mòn tài sản cố định 10 Yêu cầu tổ chức quản lý tài sản định 10 Đào Ngọc Thanh Quản trị kinh doanh Khoa Kinh tế - cố Trờng Đại học dân lập Phơng Đông tốt nghiệp II Hạch toán Chuyên đề tài sản cố định .11 Sù cÇn thiÕt phải hạch toán tài sản cố định .11 Nhiệm vụ hạch toán tài sản cố định doanh nghiệp 11 Hạch toán chi tiết tài sản cố sản cố định 11 H¹ch toán tổng hợp tài định 12 4.1 Hạch toán tình hình biến động tài sản cố định .12 4.2 Hạch toán tài sản cố định thuê tài hao tài sản cố tài sản cố 20 4.3 Hạch toán khấu định .23 4.4 Hạch toán sửa chữa định .24 Sæ kÕ to¸n 25 5.1 Hình thức kế toán Nhật ký ký sæ chung 25 5.2 Hình thức kế toán Nhật 26 5.3 H×nh thøc chøng tõ sæ 27 Đào Ngọc Thanh Quản trị kinh doanh Khoa Kinh tế - ghi Trờng Đại học dân lập Phơng Đông tốt nghiệp 5.4 Hình thức Chuyên đề Nhật ký chøng tõ 28 5.5 Hình thức ghi sổ máy vi tính .30 PhÇn hai: Thùc trạng kế toán tài sản cố định Công ty TNHH Bảo Lâm 31 Vài nét trình hình thành phát triển Công ty 31 Mục tiêu, nhiệm vụ Công ty .31 2.1 Mơc tiªu 2.2 NhiƯm vơ .31 Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh Công ty qua năm 2005 2006 32 Mô hình tæ chøc 33 Tổ chức công tác kế toán Công Công ty 34 5.1 Tổ chức máy kế toán phòng Tµi chÝnh ty 34 5.2 Phân công nhiệm vụ - toán 34 Đào Ngọc Thanh Quản trị kinh doanh Khoa Kinh tế - Kế Trờng Đại học dân lập Phơng Đông Chuyên đề tốt nghiệp Tổ chức công tác hạch toán kế toán Công ty 35 6.1 Chính sách chế độ kế toán .35 6.2 Tæ chức vận dụng tài khoản kế toán, sổ sách kế toán 36 6.3 Trình tự ghi sổ kÕ to¸n 37 Tình hình thực tế hạch toán tài sản cố định Công ty .38 7.1 Đặc điểm, phân loại đánh giá tài sản cố định Công ty 38 8.2 Đánh giá tài sản cố định Công định Công ty .39 8.3 Hạch toán tài sảnty 39 8.3.1 Chøng tõ sư dơng 39 8.3.2 Phơng pháp hạch toán 40 C«ng tác kiểm đánh giá lại tài sản cố định Công ty 45 Phần ba: Một số ý kiến hoàn thiện kế toán tài sản cố định Công ty TNHH Bảo Lâm .46 Đào Ngọc Thanh Quản trị kinh doanh Khoa Kinh tế - Trờng Đại học dân lập Phơng Đông Chuyên đề tốt nghiệp I Đánh giá chung công tác kế toán Công ty TNHH Bảo Lâm 46 Những u điểm .46 Những tồn hạn chế công tác quản lý tài sản cố định Công ty TNHH Bảo Lâm .47 II Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định Công ty TNHH Bảo Lâm 48 KÕt luËn Phô lôc Đào Ngọc Thanh Quản trÞ kinh doanh Khoa Kinh tÕ - ... kế toán tài sản cố định doanh nghiệp sản xuất Phần II: Thực trạng kế toán tài sản cố định Công ty TNHH Bảo Lâm Phần III: Một số ý kiến hoàn thiện kế toán tài sản cố định Công ty TNHH Bảo Lâm. .. tài sản cố định tơng đơng Kế toán ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nhận theo giá trị lại tài sản cố định đem trao đổi - Tài sản cố định tăng đổi tài sản cố định không tơng đơng Kế toán hạch toán. .. sản cố định Hạch toán tổng hợp tài sản cố định 4.1 Hạch toán tình hình biến động tài sản cố định 4.1.1 Tài khoản sử dụng: a Việc hạch toán tài sản cố định đợc theo dõi Tài khoản 211 Tài sản cố
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hạch toán kế toán tại sản cố định tại công ty TNHH bảo lâm , Hoàn thiện hạch toán kế toán tại sản cố định tại công ty TNHH bảo lâm , trong các doanh nghiệp sản xuất, Tình hình thực tế hạch toán tài sản cố định tại Công ty., Phần I: Cơ sở lý luận chung về kế toán tài sản cố định trong các doanh nghiệp sản xuất.......................................................................................................1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay