Đề kiểm tra HK1 Lý 12

8 26 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 10:23

187/4/10 Hồng Hoa Thám, P6, Bình Thạnh luyenthikhaitam.edu.vn Hotline: 0909.61.18.61 facebook.com/luyenthikhaitam KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HKI Môn: VẬT 12 Thời gian: 45 phút – Số câu hỏi: 30 câu Nội dung: SÓNG CƠ – ĐIỆN XOAY CHIỀU (Đề thi gồm trang) Câu Một sóng ngang truyền theo phương x’x Phương dao động A Phải trùng với phương x’x B Phải trùng với phương thẳng đứng C Phải trùng với phương truyền sóng D Có thể mặt phẳng nằm ngang hay thẳng đứng Câu Sóng lan truyền môi trường đàn hồi với tốc độ khơng đổi, tăng tần số sóng lên lần bước sóng: A Tăng lần C Khơng đổi B Tăng 1,5 lần D Giảm lần 𝜆 𝑓 Lời giải: sóng truyền mơi trường, vận tốc không đổi 𝑣 = 𝜆1 𝑓1 = 𝜆2 𝑓2 → 𝜆1 = 𝑓2 = 2 Câu Đại lượng sau sóng khơng phụ thuộc mơi trường truyền sóng? A Tần số sóng C Bước sóng B Tốc độ sóng D Tần số sóng, tốc độ sóng bước sóng Câu Tại hai điểm A, B mặt chất lỏng có hai nguồn dao động điều hòa với phương trình 𝑢𝐴 = 𝑢𝐵 = acos(𝜔𝑡 + 𝜋/12) có bước sóng 𝜆 Tại hai điểm M mặt thoáng, với 𝑀𝐴 − 𝑀𝐵 = 0,75𝜆, có biên độ dao động tổng hợp là: C 2𝑎 D 𝑎/2 A 𝑎/√2 B 𝑎√2 Lời giải: Phương pháp truyền thống: nguồn pha Δ𝜑 = Biên độ dao động M 𝐴𝑀 = 2𝐴|𝑐𝑜𝑠(𝜋 𝑑1 −𝑑2 𝜆 + Δ𝜑 | = 2𝑎|𝑐𝑜𝑠(𝜋 0,75𝜆 )| 𝜆 = 𝑎 (− √2 ) = −𝑎√2 Phương pháp không cần thuộc công thức dài phức tạp 𝑄𝑢𝑦 𝑡ắ𝑐 𝑡𝑎𝑚 𝑠𝑢ấ𝑡 { 𝑘 = 0,5 − 𝜑 = 900 } 𝑘 = 0,75 → 𝜑 = 1350 Câu (QG 2017): Giao thoa mặt nước với hai nguồn kết hợp đặt A B dao động điều hòa pha theo phương thẳng đứng Sóng truyền mặt nước có bước sóng λ Cực tiểu giao thoa nằm điểm có hiệu đường hai sóng từ hai nguồn tới A 2kλ với k = 0, ±1,±2 ,… B (2k + 1)λ với k = 0, ±1,±2 ,… C kλ với k = 0, ±1,±2 ,… GV biên soạn: ĐỖ TRANG - 0369255599 1|Page 187/4/10 Hồng Hoa Thám, P6, Bình Thạnh luyenthikhaitam.edu.vn Hotline: 0909.61.18.61 facebook.com/luyenthikhaitam D (k + 0,5)λ với k = 0, ±1,±2 ,… Câu Một dây đàn có chiều dài L, đầu cố định đầu tự do, sóng dừng dây có bước sóng dài là: A L B 2L C 3L D 4L (2𝑘 Lời giải: Sóng dừng có đầu cố định đầu tự do: 𝐿 = + 1)𝜆/4 Với bước sóng dài nhất, k bé nhất, chọn k=0 → 𝐿 = 𝜆/4 Câu Tai người nghe âm có mức cường độ âm khoảng: A Từ 0dB đến 1000 dB C Từ dB đến 130 dB B Từ 10 dB đến 100dB D Từ 10 dB đến 130 dB Câu Hai âm có mức cường độ âm chênh lệch 10 dB Tỉ số cường độ âm chúng: A 120 C 10√10 B 1200 D 10 𝐼 𝐼 Lời giải 𝐿1 − 𝐿2 = 10 log (𝐼1 ) = 10 → 𝐼1 = 10 2 Câu Phát biểu sau khơng sóng âm? A Các họa âm âm tần số 𝑓1 có tần số 2𝑓1 , 3𝑓1,… B Bầu đàn đóng vai trò hộp cộng hưởng âm C Âm sắc đặc tính sinh âm phụ thuộc vào dạng đồ thị dao động âm D Khi mức cường độ âm n (dB), cường độ âm lớn 10𝑛 cường độ âm chuẩn Câu 10 Hai âm Rê Sol nhạc cụ phát có cùng: A Độ cao C Âm sắc B Tần số D Độ to Câu 11 Một đèn ống mắc vào mạng điện xoay chiều 220 V – 50 Hz, điện áp mồi đèn 110√2 V Biết chu kì dòng điện đèn sáng hai lần tắt hai lần Khoảng thời gian lần đèn tắt A 1/150 s C 1/300 s B 1/50 s D 2/150 s Lời giải: Góc tối 𝛼 = 60 + 60 = 1200 → thời gian đèn tối: 𝑡 = GV biên soạn: ĐỖ TRANG - 0369255599 1200 𝑇 3600 = 𝑇 = 0,02 = 𝑠 150 2|Page 187/4/10 Hồng Hoa Thám, P6, Bình Thạnh luyenthikhaitam.edu.vn Hotline: 0909.61.18.61 facebook.com/luyenthikhaitam Câu 12 Cho dòng điện xoay chiều i = I0sinωt (A) chạy qua dây dẫn Điện lượng chuyển qua tiết diện dây theo chiều nửa chu kì A I0T/π C I0/Tπ B I0T/2π D I0/2πT Lời giải: Điện lượng nửa chu kỳ (cách nhớ Quãng Đường tgian T/2) 𝐼 𝐼 S=2A - q=2𝑄0 =2 𝜔0 = 2𝜋0 = I0 T/π 𝑇 Câu 13 Đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có tần số góc ω gồm điện trở R, cuộn cảm L tụ điện C Nếu tụ điện bị nối tắt cường độ hiệu dụng dòng điện qua mạch khơng thay đổi Khẳng định sau đúng? A 2LC𝜔2 = C LC𝜔2 = 2 D L= 𝑅𝐶𝜔 B LC𝜔 = 2 Lời giải: 𝐼1 = 𝐼2 ⇒ 𝑍1 = 𝑍2 𝑅 + (𝑍𝐿 − 𝑍𝐶 )2 = 𝑅 + 𝑍𝐿2 |𝑍𝐿 − 𝑍𝐶 | = 𝑍𝐿 𝑍𝐿 − 𝑍𝐶 = −𝑍𝐿 (𝑙𝑜ạ𝑖 𝑡𝑟ườ𝑛𝑔 ℎợ𝑝 𝑍𝐿 − 𝑍𝐶 = +𝑍𝐿 ) ⇒ 2𝑍𝐿 = 𝑍𝐶 ⇒ 𝐴 Câu 14 Đoạn mạch AB gồm R,L,C mắc nối tiếp có tính cảm kháng Phát biểu sau SAI nói tính chất suy từ đoạn mạch trên? A 𝑢𝑅 sớm pha 𝑢𝐴𝐵 B 𝑢𝐿𝐶 pha 𝑢𝐿 C 𝑢𝐿𝐶 sớm pha 𝑢𝑅 góc π/2 D 𝑢𝐿𝐶 ngược pha 𝑢𝐶 Câu 15 Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC điện áp xoay chiều 𝑢 = 𝑈0 cos(2𝜋𝑓𝑡) Biết độ tự cảm điện dung không đổi Điều chỉnh R để công suất tiêu thụ đoạn mạch đạt giá trị cực đại Khi R có giá trị: A |𝑍𝐿 − 𝑍𝐶 | C 𝑍𝐶 − 𝑍𝐿 B 𝑍𝐿 − 𝑍𝐶 D 𝐿𝐶𝜔2 Câu 16 Máy biến áp có số vòng dây cuộn cơng suất cuộn thứ cấp máy có tác dụng: A Tăng cường độ dòng điện, giảm điện áp B Tăng cường độ dòng điện, tăng điện áp C Giảm cường độ dòng điện,giảm điện áp D Giảm cường độ dòng điện, tăng điện áp Câu 17 Phát biểu sau ĐÚNG? A Cuộn sơ cấp máy biến áp có số vòng dây cuộn thứ cấp B Cuộn sơ cấp máy biến áp ln có số vòng dây nhiều cuộn thứ cấp C Điện áp hai đầu cuộn dây tỉ lệ thuận với số vòng dây D Hiệu suất máy biến cao từ 98% - 99% Câu 18 Để giảm công suất hao phí đường dây tải điện xuống bốn lần mà không thay đổi công suất truyền đi, ta cần áp dụng biện pháp sau đây? A Tăng điện áp hai đầu đường dây trạm phát điện lên lần B Giảm đường kính tiết diện đường dây bốn lần C Tăng điện áp hai đầu đường dây trạm phát điện lên hai lần D Giảm điện trở đường dây lần Câu 19 Hai âm M N có mức độ âm chênh 2B: 𝐿𝑀 = 𝐿𝑁 + 2𝐵, tỉ số cường độ âm 𝐼𝑀 /𝐼𝑁 bằng: GV biên soạn: ĐỖ TRANG - 0369255599 3|Page 187/4/10 Hoàng Hoa Thám, P6, Bình Thạnh luyenthikhaitam.edu.vn Hotline: 0909.61.18.61 facebook.com/luyenthikhaitam A 100 B 1,58 C 20 D 15,8 Lời giải: 𝐿𝑀 − 𝐿𝑁 = 2𝐵 = log 𝐼𝑀 /𝐼𝑁 → Câu 20 𝐼𝑀 𝐼𝑁 = 102 = 100  Một nguồn O phát sóng dao động theo phương trình: u = 2cos (20t + 3) (trong u(mm), t(s)) sóng truyền theo đường thẳng Ox với tốc độ không đổi 1(m/s) M điểm đường truyền cách O khoảng 42,5cm Trong khoảng từ O đến M có điểm  dao động lệch pha với nguồn? A C B D 𝜋 𝜋 2𝜋𝑑 17 Lời giải: 𝜆 = 10 𝑐𝑚, Lệch pha với nguồn: Δ𝜑 = + 𝑘2𝜋 = = 𝜋 (với k = 0, ±1,±2 ,…) 3 𝜆 ⇒ k=4,08 , chọn k=4 Câu 21 Một sóng ngang tần số100Hz truyền sợi dây nằm ngang với vận tốc 60m/s M N hai điểm dây cách 0,75m sóng truyền theo chiều từ M tới N Chọn trục biểu diễn li độ cho điểm có chiều dương hướng lên Tại thời điểm M có li độ âm chuyển động xuống Tại thời điểm N có li độ chiều chuyển động tương ứng: A Âm, xuống B Âm, lên C Dương, xuống D Dương, lên Lời giải: Tính 𝜆 = 0,6𝑚 , Δ𝜑 = 2𝜋𝑑 𝜆 = 𝜋 = 2𝜋 + 𝜋 M,N vuông pha nhau: Câu 22 Có ba điểm M,N P sóng chưa lan truyền N trung điểm MP Khi sóng truyền từ M đến P với biên độ khơng đổi vào thời điểm 𝑡1 M P hai điểm gần mà phần tử có li độ tương ứng −6 𝑚𝑚 +6 𝑚𝑚 Vào thời điểm gần 𝑡2 = 𝑡1 + 0,75𝑠 li độ phần tử M P 2,5 𝑚𝑚 Tốc độ dao động phần tử N vào thời điểm 𝑡1 có giá trị gần là: A 4,1 cm/s C 1,4 cm/s B 2,8 cm/s D cm/s GV biên soạn: ĐỖ TRANG - 0369255599 4|Page 187/4/10 Hoàng Hoa Thám, P6, Bình Thạnh luyenthikhaitam.edu.vn Hotline: 0909.61.18.61 facebook.com/luyenthikhaitam 𝑠𝑖𝑛𝛼 = 𝐴 2,5 Lời giải: Từ hình vẽ có: { 2,5 ⇒ (𝐴) + ( 𝐴 ) = ⇒ 𝐴 = 6,5 𝑐𝑚 Và 𝛼 = 67,5 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝐴 Khoảng thời gian Δ𝑡 = 0,75 𝑠 ứng với góc quét 𝛼 = 2700 ⇔ Δ𝑡 = 𝑇 ⇒ 𝑇 = 1𝑠 Tại thời điểm 𝑡1 , N qua vị trí cân bằng𝑣𝑁 = 𝜔 𝐴 = 13𝜋 mm/s~4,1 𝑐𝑚/𝑠 Câu 23 Hai sóng kết hợp ln pha có biên độ A gây M giao thoa với biên độ 2A Nếu tăng tần số dao động hai nguồn lên 3,25 lần biên độ dao động M là: A B A C 2A D 𝐴√2 𝑑 −𝑑 𝑑 −𝑑 Lời giải: 𝐴𝑀 = |2𝐴𝑐𝑜𝑠 [𝜋 𝑓]| = 2𝐴 ⇒ [𝜋 𝑓] = 𝑘𝜋 𝑣 𝐴𝑀 ∗ = |2𝐴𝑐𝑜𝑠 [𝜋 𝑣 𝑑1 − 𝑑2 3,25 𝑓]| = |2𝐴𝑐𝑜𝑠𝑘𝜋 3,25| = 2𝐴 = 𝐴√2 𝑣 √2 Câu 24 Hai điểm A B mặt nước cách 12 cm phát hai sóng kết hợp có phương trình: u1 = u2 = acos40πt (cm), tốc độ truyền sóng mặt nước 30 cm/s Xét đoạn thẳng CD = 6cm mặt nước có chung đường trung trực với AB Khoảng cách lớn từ CD đến AB cho đoạn CD có điểm dao dộng với biên độ cực đại là: A 10,06 cm B 4,5 cm C 9,25 cm D 6,78 cm I D M • d d A C • H Lời giải: λ = 1,5 cm Để CD có cực đại, C D thuộc đường cực đại thứ (k=2) Cách (truyền thống): 𝑀𝐻 = 𝐴𝑀2 − 𝐴𝐻 = 𝑀𝐵2 − 𝐻𝐵2 𝐴𝑀2 − 𝑀𝐵2 = 𝐴𝐻 − 𝐻𝐵2 (𝐴𝑀 − 𝑀𝐵)(𝐴𝑀 + 𝑀𝐵) = (6 + 𝑥)2 − (6 − 𝑥)2 3𝜆 (𝐴𝑀 + 𝑀𝐵) = 24𝑥 GV biên soạn: ĐỖ TRANG - 0369255599 5|Page B 187/4/10 Hoàng Hoa Thám, P6, Bình Thạnh luyenthikhaitam.edu.vn Hotline: 0909.61.18.61 facebook.com/luyenthikhaitam 𝑡ự 𝑡í𝑛ℎ đượ𝑐 𝐴𝑀 = ⋯ , 𝐵𝑀 = ⋯ , 𝑀𝐻 = 10,06 Cách 2: (Nhanh hơn) Áp dụng phương trình hypebol: x2 y2 a b2 − =1 Có: AM − MB = kλ = 2λ = 2a ⇒ a = λ = 1,5 có b = √62 − 1,52 Từ tính y = 10,06 cm Câu 25 Trên sợi dây đàn hồi có sóng dừng ổn định với khoảng cách hai nút sóng liên tiếp cm Trên dây có phần tử sóng dao động với tần số Hz biên độ lớn cm Gọi N vị trí nút sóng; C D hai phần tử dây hai bên N có vị trí cân cách N 10,5 cm cm Tại thời điểm t1, phần tử C có li độ 1,5 cm hướng vị trí cân Vào thời điểm t = t + 79 s , phần tử D có li độ 40 A −0,75 cm C -1,50 cm B 1,50 cm D 0,75 cm 𝜆 Lời giải: = 𝑐𝑚 ⇒ 𝜆 = 12, Biên độ bụng sóng 𝐴0 = 𝑐𝑚 • Phương pháp truyền thống: 𝑠𝑖𝑛2𝜋𝐶𝑁 | = 3/√2 𝜆 𝑠𝑖𝑛2𝜋𝐷𝑁 𝐴0 = | 𝜆 | = 1,5 Biên độ C : 𝐴𝐶 = 𝐴0 | Biên độ D: 𝐴𝐷 = Do hai phần tử C D ngược pha nhau, 𝑡1 ta có: 𝑢1𝐷 𝐴𝐷 1,5 3√2 1,5√2 𝐴𝐷 √2 = =− ⇒ 𝑢1𝐷 = − =− =− 𝑢1𝐶 𝐴𝐶 2 √2 Ta có góc quay thời gian 79/40𝑠 𝛼 = 𝜔(𝑡2 − 𝑡1 ) = 19,75𝜋 = 18𝜋 + • 7𝜋 ⇒ 𝑥𝐷 = −1,5 𝑐𝑚 Phương pháp đường tròn: 𝐶𝑁 3600 = 3150 𝜆 𝐷𝑁 3600 = 2100 𝜆 79 𝑡 Thời gian 𝑡 = 40 𝑠 ứng với 𝑇 3600 = 9𝑇 + 3150 Phương pháp rút ngắn thời gian tính tốn giảm cơng thức khó nhớ phức tạp Nếu em có thắc mắc muốn tìm hiểu thêm liên hệ với qua thơng tin bên GV biên soạn: ĐỖ TRANG - 0369255599 6|Page 187/4/10 Hồng Hoa Thám, P6, Bình Thạnh luyenthikhaitam.edu.vn Hotline: 0909.61.18.61 facebook.com/luyenthikhaitam Câu 26 Cho điểm O, M, N P nằm mơi trường truyền âm Trong đó, M N nằm nửa đường thẳng xuất phát từ O, tam giác MNP tam giác Tại O, đặt nguồn âm điểm có cơng suất khơng đổi, phát âm đẳng hướng môi trường Coi môi trường không hấp thụ âm Biết mức cường độ âm M N 50 dB 40 dB Mức cường độ âm P A 43,6 dB C 35,8 dB B 38,8 dB D 41,1 dB 𝑂𝑁 Lời giải: 𝐿𝑀 − 𝐿𝑁 = 20 log ( ) → 𝑂𝑁 = 3,163 𝑂𝑀 𝑂𝑀 𝑂𝑁 − 𝑂𝑀 = 𝑀𝑁 = 𝑎 → 𝑂𝑀 = 0,46𝑎; 𝑂𝑁 = 1,46𝑎 (PH đường cao tam giác 𝑃𝐻 = 𝑎 √3 = 0,86𝑎) ⇒ 𝑂𝑃 = √𝑃𝐻 + 𝑂𝐻 = 1,288𝑎 𝑂𝑁 ) 𝑂𝑃 𝐿𝑃 = 𝐿𝑁 + 20 log ( 1,46 ) 1,288 = 40 + 20 log ( = 41,1 𝑑𝐵 Câu 27 (QG-2018) Một nguồn âm điểm phát âm môi trường đẳng hướng, không hấp thụ không phản xạ âm Biết mức cường độ âm điểm cách nguồn âm 100 m có giá trị 20 dB Mức cường độ âm điểm cách nguồn âm m có giá trị A 60 dB C 100 dB B 40 dB D 80 dB 𝑟1 Lời giải: 𝐿2 − 𝐿1 = 20 log ( ) = 20 log(100) ; 𝑣ớ𝑖 𝐿1 = 20𝑑𝑁 ⇒ 𝐿2 = 60𝑑𝐵 𝑟2 Câu 28 (QG-2018) Một sợi dây đàn hồi căng ngang với đầu A cố định có sóng dừng M N hai phần tử dây dao động điều hòa có vị trí cân cách đầu A khoảng 16 cm 27 cm Biết sóng truyền dây có bước sóng 24 cm Tỉ số biên độ dao động M biên độ dao động N A B C D √3 √6 √3 √6 Lời giải: 2𝜋16 𝐴𝑀 2𝐴𝑠𝑖𝑛 ( 24 ) √6 = =− 2𝜋27 𝐴𝑁 2𝐴𝑠𝑖𝑛 ( 24 ) Câu 29 Đặt vào hai đầu mạch điện RLC nối tiếp điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi điện áp hiệu dụng phần tử R, L, C 60 V Khi tụ bị nối tắt địện áp hiệu dụng hai đầu điện trở bằng: L R A A 30 V B 30√2 V C 60 V D 10√2 V Lời giải: 𝑈𝑅 = 𝑈𝐿 = 𝑈𝐶 = 60(𝑉); mạch Cộng hưởng 𝑈𝑅 = 𝑈𝐴𝐵 = 60(𝑉) Khi tụ nối tắt, mạch R L 𝑈𝐴𝐵 = √𝑈𝑅2 + 𝑈𝐿2 = 60 ; 𝑈𝑅 = 𝑈𝐿 nên 𝑈𝑅 = 30√2 GV biên soạn: ĐỖ TRANG - 0369255599 7|Page C B 187/4/10 Hồng Hoa Thám, P6, Bình Thạnh luyenthikhaitam.edu.vn Hotline: 0909.61.18.61 facebook.com/luyenthikhaitam Câu 30 Chọn câu Cho đoạn mạch RLC hình vẽ R = 100 Ω, cuộn dây cảm có độ tự cảm L = 2/π (H) tụ điện có điện dung C Biểu thức điện áp tức R L thời hai điểm A N là: u = 200cos100πt (V) Công suất tiêu AN A thụ dòng điện đoạn mạch là: A 100 W B 50 W C 40 W D 79 W Lời giải: 𝑍𝐿 = 𝜔 𝐿 = 100𝜋 𝜋 = 200 Ω M Cách 1: Sử dụng công thức truyền thống: Cường độ hiệu dụng: 𝐼 = 𝑈 𝑍 = 𝑈 √𝑅2 +𝑍𝐿2 100√2 = 100√5 = √5 2 Công suất tiêu thụ: 𝑃 = 𝑅𝐼 =100 (√ ) = 40𝑊 Cách 2: Bấm Casio trực tiếp: Set máy CMPLX, RAD 𝒊 = 𝒖 𝒁 \ ⟹ 𝐼0 = 2√5 Công suất tiêu thụ: 𝑃 = 𝑅𝐼 =100 ( ) 5√𝟐 2√5 = 40𝑊 Facebook Luyện Thi Khai Tâm: https://www.facebook.com/luyenthikhaitam/ Hoặc trao đổi trực tiếp với cô để giải đáp chi tiết: https://www.facebook.com/dotrang41192 GV biên soạn: ĐỖ TRANG - 0369255599 8|Page C N B ... s C 1/300 s B 1/50 s D 2/150 s Lời giải: Góc tối
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra HK1 Lý 12, Đề kiểm tra HK1 Lý 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay