Giải chi tiết đề thi HK1 THPT Gia Định 2017 2018

6 35 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 10:20

KIỂM TRA HỌC KỲ I NK 2017- 2018 Môn : VẬT LÝ 12A&A1 - Thời gian : 50 phút -oOo - Mã đề 567 LỚP 12A&A1 THPT GIA ĐỊNH PHẦN TRẮC NGHIỆM: 24 câu (30 phút  điểm) Câu 1: Một đặc trưng sinh lý sóng âm A đồ thị dao động âm B cường độ âm C độ to âm D mức cường độ âm Ghi nhớ: Đặc trưng sinh lý Đặc trưng vật lý - Độ cao (âm trầm/ bổng) - Tần số (f) - Độ to (âm lớn/ bé) - Mức cường độ âm (L), Cường độ âm (I) - Âm sắc - Đồ thị âm Câu 2: Trong sóng cơ, tốc độ truyền sóng A tốc độ dao động cực đại phần tử môi trường truyền sóng B tốc độ dao động cực tiểu phần tử mơi trường truyền sóng C tốc độ lan truyền dao động mơi trường truyền sóng D tốc độ chuyển động phần tử môi trường truyền sóng Ghi nhớ: Trong sóng có loại vận tốc cần phân biệt rõ: 𝑆 𝜆 - Tốc độ truyền sóng tốc độ lan truyền, xem chuyển động đều: 𝑣 = 𝑇 = 𝑇 = 𝜆 𝑓 - Tốc độ dao động: tốc độ dao dao động điều hòa phần tử vật chất theo hàm sin 𝑣 = 𝜔2 (𝐴2 − 𝑥 ) Câu 3: Giao thoa mặt nước với hai nguồn sóng kết hợp đặt A B dao động điều hòa pha theo phương thẳng đứng Sóng truyền mặt nước có bước sóng λ Cực đại giao thoa nằm điểm có hiệu đường hai sóng từ hai nguồn tới điểm A (2k+0,5)λ với k = 0, ±1, ±2… B (2k +1)λ với k = 0, ±1, ±2… C (k+ 0,5)λ với k = 0, ±1, ±2… D kλ với k = 0, ±1, ±2… Câu 4: Khi vật dao động điều hồ đến vị trí cân bằng, đại lượng sau có độ lớn cực đại? A Vận tốc B Gia tốc C li độ D Dựa vào đường tròn để giải đa số lý thuyết dao động điều hòa (Học hình vẽ dễ ghi nhớ hơn)  Khi vật vị trí cân bằng, vận tốc cực đại Câu 5: Hai nhạc cụ khác phát hai âm có tần số cường độ, tai ta nghe thấy chúng có sắc thái hồn tồn khác Đặc trưng sinh lý gọi A độ cao B âm sắc C độ to D cường độ âm  Khi nhạc cụ phát âm có tần số (cùng độ cao), cường độ (cùng độ to) chúng khác âm sắc Trang 1/2 - Mã đề thi 567 Câu 6: Xét mạch điện xoay chiều R, L, C nối tiếp, gọi u, uR, uL, uC điện áp tức thời hai đầu mạch, hai đầu điện trở R, hai đầu cuộn cảm L, hai đầu tụ điện C Quan hệ sau đúng? A uC ngược pha uL B u pha uR C uC sớm pha uR /2 D uL trễ pha uR /2 Giản đồ vector phần tử  Chọn A uC ngược pha uL Câu 7: Một vật dao động điều hoà trục Ox quanh vị trí cân O Vectơ gia tốc vật A có độ lớn tỉ lệ nghịch với tốc độ vật B hướng theo chiều chuyển động vật C hướng ngược chiều chuyển động vật D có độ lớn tỉ lệ thuận với độ lớn li độ vật A có độ lớn tỉ lệ nghịch với tốc độ vật (SAI, mối liên hệ vận tốc gia tốc hàm Elip) B hướng theo chiều chuyển động vật (SAI, vector gia tốc hướng VTCB) C hướng ngược chiều chuyển động vật (SAI, vector gia tốc hướng VTCB) D có độ lớn tỉ lệ thuận với độ lớn li độ vật (ĐÚNG, gia tốc li độ có mối liên hệ tuyến tính 𝑎 = −𝜔 𝑥) Câu 8: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ lò xo nhẹ có độ cứng k, dao động điều hòa Mốc vị trí cân Biểu thức lắc li độ x A 0,5kx2 B 2kx C 2kx2 D 0,5 kx Công thức: 𝐸𝑡 = 𝑘𝑥 Câu 9: Tìm câu sai Trong dao động điều hòa, động A biến thiên tuần hoàn ngược pha B biến thiên tuần hoàn tần số C có tổng thay đổi theo thời gian D có giá trị cực đại Ghi nhớ: 𝐸𝑑 + 𝐸𝑡 = 𝐸 tổng động năng số Câu 10: Phát biểu sau sai nói dao động lắc đơn (bỏ qua lực cản môi trường)? A Khi vật nặng vị trí biên, lắc B Khi vật nặng qua vị trí cân bằng, lực căng dây khơng C Với biên độ góc nhỏ dao động lắc dao động điều hòa D Chuyển động lắc từ vị trí biên vị trí cân nhanh dần Ghi nhớ : Lực căng dây vị trí cân 𝑇 = 𝑚𝑔(3 − 2𝑐𝑜𝑠𝛼0 ) không Câu 11: Dao động cưỡng có A tần số với tần số ngoại lực cưỡng B biên độ lớn ngoại lực cưỡng có tần số lớn C tần số lớn tần số riêng hệ Trang 2/2 - Mã đề thi 567 D biên độ biên độ ngọai lực cưỡng Câu 12: Sóng siêu âm A khơng truyền chất khí B ln sóng ngang C truyền chân khơng D sóng âm mà tai người không nghe Ghi nhớ: Tai người nghe khoảng tần số 16 < 𝑓 < 20𝑘𝐻𝑧, âm có tần số nhỏ 16Hz HẠ ÂM, âm có tần số lớn 20kHz SIÊU ÂM Như vật sóng siêu âm tai người khơng nghe Câu 13: Khi cho dòng điện xoay chiều i = I 0cost (A) (  không đổi) chạy qua mạch điện gồm điện trở R, ống dây cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp mạch có tính dung kháng Quan hệ sau đúng? A LC2 > B LC > C LC2 < D LC < 1 Lời giải: Mạch có tính dung kháng: 𝑍𝐿 < 𝑍𝐶 ⇔ 𝜔𝐿 < ⇒ LC < 𝜔𝐶 Câu 14: Tìm phát biểu Sóng A truyền dao động mơi trường vật chất B sóng ngang truyền theo phương ngang C có phương dao động vng góc với phương truyền sóng sóng dọc D truyền khơng khí sóng ngang Lời giải: Giống câu số 2, sóng truyền NĂNG LƯỢNG, TRUYỀN PHA Các phần tử vật chất dao động chỗ Câu 15: Hiện tương giao thoa sóng xảy có gặp hai sóng tạo hai nguồn dao động phương, A tần số khác biên độ B biên độ tần số C biên độ pha ban đầu D tần số ngược pha Ghi nhớ: Điều kiện giao thoa, có hai nguồn kết hợp hai nguồn có TẦN SỐ, CÙNG PHƯƠNG, ĐỘ LỆCH PHA KHÔNG ĐỔI THEO THỜI GIAN Câu 16: Trong tượng giao thoa sóng mặt chất lỏng với hai nguồn kết hợp A B giống u A = uB = acos50t (cm,s), ta gọi khoảng cách từ điểm mặt chất lỏng đến A B d d2 Biết tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng m/s biên độ sóng coi khơng đổi truyền Điểm mặt chất lỏng dao động với biên độ cực tiểu cách A B đoạn sau đây? A d1 = 39 cm d2 = 30 cm B d1 = 39 cm d2 = 51 cm C d1 = 36 cm d2 = 30 cm D d1 = 36 cm d2 = 40 cm Lời giải: Tính 𝜆 = 12 𝑐𝑚 Lấy đáp án thay vào công thức: 𝑑2 − 𝑑1 = 𝑘 𝜆, Chọn đáp án cho k số bán nguyên tức vị trí dao động với biên độ cực tiểu 39−30 Câu A: 𝑘 = = (𝐿𝑂Ạ𝐼) Câu B: 𝑘 Câu C: 𝑘 12 51−39 = 12 = (𝐿𝑂Ạ𝐼) 36−30 = 12 = (CHỌN) Câu 17: Một chất điểm khối lượng m = kg dao động điều hòa với phương trình x = 4cos(10t +/2) (cm,s) Nếu chọn mốc vị trí cân chất điểm A 0,32 J B 32 mJ C 0,8 J D 80 mJ 1 2 Lời giải: E = kA = mω A = 80 mJ Câu 18: Biết cường độ âm chuẩn I0 = 10-12 W/m2, sóng âm có cường độ 4.10 -8 W/m2 có mức cường độ âm A 23 dB B 46 dB C 43 dB D 22 dB 𝐼 4.10−8 Lời giải: Mức cường độ âm 𝐿 = 10 log (𝐼 ) = 10 log ( 10−12 ) = 46 𝑑𝐵 Câu 19: Một lắc đơn dao động bé với biên độ cong cm biên độ góc 0,05 rad Chiều dài dây treo lắc A m B 1,6 m C 1,2 m D 0,8 m 𝑆 0,08 Lời giải: lắc đơn có góc bé 𝑆 = 𝛼 𝑙 ⇒ 𝑙 = 𝛼 = 0,05 = 1,6 𝑚 Trang 3/2 - Mã đề thi 567 Câu 20: Hai dao động có phương trình là: x1 = 5cos(2t + 0,75) (cm) x2 = 10cos(2t+0,25) (cm) Độ lệch pha hai dao động có độ lớn A 0,75  B 1,25  C 0,25  D 0,50  Lời giải: độ lệch pha Δ𝜑 = 𝜑1 − 𝜑2 = 0,75𝜋 − 0,25𝜋 = 0,5𝜋 Câu 21: Cho mạch điện mắc nối tiếp gồm điện trở R, ống dây cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C thay đổi Mạch đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng tần số không đổi Khi điều chỉnh C= C1 điện áp tức thời hai đầu tụ C lệch pha π/2 so với điện áp tức thời hai đầu mạch công suất tiêu thụ tiêu thụ mạch 550 W Khi điều chỉnh C = C2 điện áp tức thời hai đầu tụ C lệch pha π/6 so với điện áp tức thời hai đầu mạch công suất tiêu thụ mạch A 275 W B 412,5 W C 137,5 W D 275√3 W Lời giải:  Mạch có R, L, 𝐶1 có 𝑢𝐶 lệch pha 𝜋/2 với u Mạch có tính cộng hưởng điện: 𝑍𝐶1 = 𝑍𝐿 Lúc đó: Cơng suất cực đại: 𝑃𝑀𝑎𝑥 =  𝑈2 𝑅 = 550𝑊 Khi mạch có R, L, 𝐶2 , 𝑢𝐶 lệch pha 𝜋/6 với u 𝜋 Từ hình vẽ bên, suy 𝑢 lệch pha so với i Công suất biểu diễn sau: 𝑃= 𝑅𝑈 𝑍2 = 𝑅2 𝑈2 𝑍2 𝑅 (Nhân cho R) ⇒𝑃= 𝑈2 cos2 𝜑 = 𝑃𝑀𝐴𝑋 cos 𝜑(𝑢/𝑖) 𝑅 Suy ra: 𝑃′ = 550 cos2( 𝜋/3) = 137,5 𝑊 Câu 22: Cho mạch điện gồm điện trở R, ống dây cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp Mạch đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 80 V tần số không đổi Khi thay đổi C cơng suất tiêu thụ mạch lớn 160 W Giá trị R A 80√2 Ω B 40 Ω C 80 Ω D 40√2 Ω Lời giải: Khi thay đổi C, công suất tiêu thụ đạt cực đại mạch có cộng hưởng điện 𝑃𝑀𝐴𝑋 = 𝑈2 𝑅 = 802 𝑅 = 160 ⇒ 𝑅 = 40Ω Câu 23 Cho mạch điện gồm điện trở 𝑅 = 60Ω, ống dây cảm có độ tự cảm 𝐿 = 5𝜋 (𝐻) tụ điện có điện dung 𝐶 = 10−4 F 2𝜋 mắc nối tiếp Khi đặt vào đầu mạch điện áp xoay chiều có tần số 50Hz hệ số công suất mạch bằng: A 0,6 B 0,85 𝑅 Lời giải:Cách 1: Áp dụng công thức: 𝑐𝑜𝑠𝜑 = 𝑍 = C 0,8 𝑅 √𝑅2 +(𝑍𝐿 −𝑍𝐶 )2 = 60 √602 +(120−200)2 D 0,75 60 = 100 = 0,6 Cách 2: Bấm Casio, set máy sang CMPLX RAD sau: Lấy Cos argument số phức Để tìm hiểu thêm cách bấm máy tính, liên hệ thông tin bên Câu 24: Cho mạch điện gồm ống dây tụ điện có điện dung C = 10-4/π F mắc nối tiếp Mạch đặt điện áp Trang 4/2 - Mã đề thi 567 xoay chiều u = 100√6 cos(100πt – π/12) (V) điện áp hai đầu ống dây có dạng u d = 100√2 cos(100πt +5π/12) (V) Giá trị điện trở ống dây A 50 Ω B 25√3 Ω C 25 Ω D 50 Ω Lời giải: Tính 𝑍𝐶 = 100Ω 𝜋 5𝜋 Cách 1: (Truyền thống) Nhận thấy độ lệch pha u 𝑢𝑑 Δ𝜑 = |𝜑𝑢 − 𝜑𝑑 | = |− 12 − 12 | = 𝜋/2 Lại có: 𝜑𝑢 − 𝜑𝑖 − (𝜑𝑑 − 𝜑𝑖 ) = 𝜑𝑢/𝑖 − 𝜑𝑑/𝑖 = 𝜋/2 ⇒ 𝜑𝑢/𝑖 = 𝜑𝑑/𝑖 + 𝜋/2 Vậy 𝑡𝑎𝑛𝜑𝑢/𝑖 = −𝑐𝑜𝑡𝜑𝑑/𝑖 = −1/𝑡𝑎𝑛𝜑𝑑/𝑖 (tan khác π/2) Suy ra: 𝑈𝐿 −𝑈𝐶 𝑈𝑅 𝑈 = − 𝑈𝑅 ⇒ (𝑈𝐿 − 𝑈𝐶 )𝑈𝐿 = −𝑈𝑅2 ⇒ 𝑈𝑅2 + 𝑈𝐿2 = 𝑈𝐿 𝑈𝐶 𝑠𝑢𝑦 𝑟𝑎: 𝑍𝑑2 = 𝑍𝐿 𝑍𝐶 𝐿 Áp dụng công thức: 𝑈𝑑2 = 𝑈𝑅2 + 𝑈𝐿2 = (100)2 = 𝑈𝐿 𝑈𝐶 𝑈 = 𝑈𝑅2 + (𝑈𝐿 − 𝑈𝐶 )2 = 𝑈𝑅2 + 𝑈𝐿2 − 2𝑈𝐿 𝑈𝐶 + 𝑈𝐶2 = (100√3) Thay số: (100)2 − (100)2 + 𝑈𝐶2 = (100√3) ⇒ 𝑈𝐶 = 200, lại có 𝑍𝐶 = Suy ra: 𝑈 𝐼 𝑈𝐶 𝐼 2 200 ⇒ 𝐼 = 100 = (𝐴) 100√3 ) = 𝑍𝑅𝐿 = √𝑅 + 𝑍𝐿2 = ( = 50√3 = √𝑍𝐿 𝑍𝐶 ⇒ 𝑍𝐿 = (50√3)2 100 = 75Ω ⇒ 𝑅 = √(50√3) − 752 = 25√3Ω Với cách giải truyền thống em phải nắm vững mặt tốn học lẫn cơng thức, Tuy nhiên, thi không đủ thời gian để giải theo cách Cùng tham khảo cách giải theo hình học Cách 2: Phương pháp vector trượt Nhận thấy 𝑢 > 𝑢𝑑 , suy đoán 𝑍𝐶 > 𝑍𝐿 Từ hình vẽ ta có tam giác AMB vng A Ta có: 𝑈𝐶 = √𝑈𝑑2 + 𝑈𝑚2 = √1002 + (100√3 ) = 200 (V) 𝐼= 𝑈𝐶 200 = = (𝐴) 𝑍𝐶 100 Tính 𝑈𝑅 , hệ thức lượng tam giác vng Suy ra: 𝑈𝑅 = 50√3 ⇒ 𝑅 = 𝑈𝑅 𝐼 = 50√3 𝑈𝑅2 = 1002 + (100√3) = 25√3 Ω Phương pháp vector trượt nhanh phương pháp truyền thống, giảm tải đáng kể công thức số bước thực Tuy nhiên, sử dụng Casio giải nhanh toán sau: Cách 3: Casio, set máy sang CMPLX, RAD, bấm sau: 𝑼 𝑼 𝒖 𝒖 𝒁= = = = 𝒁𝒄 𝑼𝑪 𝒖 − 𝒖𝒅 𝒖 − 𝒖𝒅 𝑰 𝒁𝑪 𝒁𝑪 Trang 5/2 - Mã đề thi 567 Chỉ cần bước, ta thấy kết quả: 𝑅 = 43,3Ω , dò đáp án A,B,C,D 25√3 = 43,3 Chọn B Để tìm hiểu thêm cách bấm máy tính, liên hệ thơng tin bên PHẦN TỰ LUẬN: câu (20 phút  điểm) Câu 25: Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 20 N/m vật nhỏ có khối lượng 0,2 kg dao động điều hòa phương ngang với biên độ cm Tìm chu kỳ dao động lắc, tốc độ vật qua vị trí cân tốc độ vật qua vị trí cách vị trí cân cm 𝑘 Lời giải: 𝜔 = √𝑚 = 10 𝑟𝑎𝑑/𝑠 → 𝑇 = 2𝜋 𝜔 = 𝜋/5 (s) 𝑣𝑚𝑎𝑥 = 𝜔 𝐴 = 80 𝑐𝑚/𝑠 𝑣2 𝐴2 = 𝑥 + 𝜔2 ⇒ 𝑣 = 20√7 cm/s Câu 26: Một sợi dây đàn hồi dài 90 cm hai đầu cố định có sóng dừng Kể hai đầu dây cố định, dây có nút Biết tốc độ truyền sóng dây m/s Tìm bước sóng khoảng thời gian liên tiếp hai dây duỗi thẳng Lời giải: số bó sóng 6, k=6 → 𝑙 = 𝑇= 𝜆 𝑣 = 0,3 𝑠 ⇒ Δ𝑡 = 𝑇 𝑘𝜆 ⇒𝜆= 2𝑙 𝑘 = 0,3 𝑚 = 0,15 𝑠 Câu 27: Đặt điện áp xoay chiều u = 120√2cos100t (V) vào hai đầu AB đoạn mạch theo thứ tự gồm điện trở F mắc nối tiếp Gọi M điểm nối cuộn cảm tụ điện Tìm cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AM Lời giải: Áp dụng công thức: 𝐼 = 𝑈 𝑍 = 𝑈 √𝑅2 +(𝑍𝐿 −𝑍𝐶 )2 = 2√3 (𝐴) 𝑈𝐴𝑀 = 𝐼 𝑍𝐴𝑀 = 𝐼 √ 𝑅 + 𝑍𝐿2 = 183,3 (𝑉) Câu 28: Cho mạch điện gồm điện trở R mắc nối tiếp với cuộn dây có độ tự cảm L điện trở hoạt động R0 Khi đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi U = 200 V điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở UR = 110 V, hai đầu cuộn dây Ud = 130 V mạch tiêu thụ cơng suất 200 W Tìm giá trị R R0 Sử dụng cách giản đồ vector Tính 𝑐𝑜𝑠𝜑 = 𝑈 +𝑈𝑅 −𝑈𝑑2 2𝑈.𝑈𝑅 = 0,8 𝑃 200 = = (𝐴) 𝑈𝑐𝑜𝑠𝜑 200.0,8 𝑈𝑅 + 𝑈𝑅0 = 𝑈𝑐𝑜𝑠𝜑 = 200.0,8 = 160 𝑉 50 = 160 − 110 = 50(𝑉) ⇒ 𝑅0 = = 40 Ω 𝑃 = 𝑈𝐼𝑐𝑜𝑠𝜑 ⇒ 𝐼 = ⇒ 𝑈𝑅0 / - Nguồn đề thi: Đề thi HKI trường THPT Gia Định năm 20172018 Người giải đề chi tiết: GV Đỗ Trang Luyện Thi Khai Tâm https://www.facebook.com/luyenthikhaitam/ Các bạn có thắc mắc cách giải xin liên hệ FB: https://www.facebook.com/dotrang41192 Trang 6/2 - Mã đề thi 567 ... Nguồn đề thi: Đề thi HKI trường THPT Gia Định năm 2017 – 2018 Người giải đề chi tiết: GV Đỗ Trang Luyện Thi Khai Tâm https://www.facebook.com/luyenthikhaitam/ Các bạn có thắc mắc cách giải xin... √(50√3) − 752 = 25√3Ω Với cách giải truyền thống em phải nắm vững mặt tốn học lẫn cơng thức, Tuy nhiên, thi không đủ thời gian để giải theo cách Cùng tham khảo cách giải theo hình học Cách 2: Phương... vật (SAI, mối liên hệ vận tốc gia tốc hàm Elip) B hướng theo chi u chuyển động vật (SAI, vector gia tốc hướng VTCB) C hướng ngược chi u chuyển động vật (SAI, vector gia tốc hướng VTCB) D có độ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải chi tiết đề thi HK1 THPT Gia Định 2017 2018, Giải chi tiết đề thi HK1 THPT Gia Định 2017 2018

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay