LÝ THUYẾT CHƯƠNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

14 14 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 10:17

187/4/10 Hồng Hoa Thám, P6, Bình Thạnh Hotline: 0909.61.18.61 luyenthikhaitam.edu.vn facebook.com/luyenthikhaitam 121 CÂU THUYẾT CHƯƠNG ĐIỆN XOAY CHIỀU PHẦN I MẠCH ĐIỆN CHỈ CÓ R, HOẶC L, HOẶC C Câu Để có dòng điện xoay chiều khung dây kín, ta cần phải cho khung dây A Dao động điều hòa từ trường có đường sức vng góc với mặt phẳng khung dây B Quay từ trường đều, trục quay mặt phẳng khung dây vng góc với đường sức từ C Quay từ trường đều, trục quay vng góc với mặt phẳng khung dây vng góc với đường sức từ D Dao động điều hòa từ trường có đường sức song song với khung dây Câu Bản chất dòng điện xoay chiều là: A Sự tổng hợp hai dòng điện chiều B Dòng chuyển động ổn dịnh electron dây dẫn C Sự dao động cưỡng electron vật dẫn D Dòng dịch chuyển electron, ion dương âm dây dẫn Câu Các giá trị hiệu dụng dòng điện xoay chiều định nghĩa: A Dựa vào tác dụng nhiệt dòng điện B Dựa tác dụng từ dòng điện C Chỉ đo ampe kế xoay chiều D Bằng giá trị cực đại chia cho Câu Trong giây, đèn ống dùng dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz sẽ: A Phát sáng tắt 50 lần B Phát sáng tắt 25 lần C Phát sáng tắt 100 lần D Sáng khơng tắt Câu Dòng điện xoay chiều 𝑖 = 𝐼0 𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡 có giá trị trung bình 𝑖 chu kỳ bằng: A B 𝐼02 C 𝐼02 /2 D 2𝐼02 Câu Câu sau SAI nói đoạn mạch điện xoay chiều có tụ điện A Điện áp hai đầu tụ ln trễ pha so với dòng điện mạch góc 𝜋/2 B Điện áp hai đầu tụ ln sớm pha so với dòng điện mạch góc 𝜋/2 C Tụ điện khơng cho dòng điện khơng đổi qua cho dòng điện chiều qua D Mối liên hệ cường độ hiệu dụng điện áp hiệu dụng 𝐼 = 𝜔 𝐶 𝑈 Câu Để tăng dung khác tụ điện phẳng, ta cần A Tăng tần số điện áp đặt vào hai tụ B Tăng khoảng cách hai tụ C Giảm điện áp hiệu dụng hai tụ D Giảm khoảng cách hai tụ Câu Câu sau ĐÚNG nói đoạn mạch điện xoay chiều có cuộn dây cảm A Mối liên hệ cường độ hiệu dụng điện áp hiệu dụng 𝐼 = 𝜔 𝐿 𝑈 B Điện áp hai đầu cuộn dây ln sớm pha so với dòng điện mạch góc 𝜋/2 C Cảm kháng cuộn dây tỉ lệ với điện áp đặt vào D Cuộn dây khơng cho dòng điện khơng đổi qua, cho dòng điện xoay chiều qua Câu Phát biểu sau ĐÚNG với cuộn cảm A Cuộn cảm có tác dụng cản trở dòng điện xoay chiều, khơng cản trở dòng điện chiều B Điện áp tức thời hai đầu cuộn cảm cường độ dòng điện đồng thời nửa biên độ tương ứng C Cảm kháng cuộn cảm tỉ lệ nghịch với tần số dòng điện D Cường độ dòng điện qua cuộn cảm tỉ lệ nghịch với tần số dòng điện GV: Đỗ Trang 121 CÂU THUYẾT ĐIỆN XOAY CHIỀU Trang 187/4/10 Hồng Hoa Thám, P6, Bình Thạnh Hotline: 0909.61.18.61 luyenthikhaitam.edu.vn facebook.com/luyenthikhaitam Câu 10 Đối với dòng điện xoay chiều, cuộn cảm có tác dụng: A Cản trở dòng điện, dòng điện có tần số nhỏ bị cản trở nhiều B Cản trở dòng điện, dòng điện có tần số lớn bị cản trở C Ngăn cản hồn tồn dòng điện D Cản trở dòng điện, dòng điện có tần số lớn bị cản trở nhiều Câu 11 Cường độ dòng điện xoay chiều qua đoạn mạch có tụ điện có cuộn cảm giống chỗ A Đều biến thiên trễ pha 𝜋/2 so với điện áp hai đầu đoạn mạch B Đều có giá trị hiệu dụng tỉ lệ với điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch C Đều có giá trị hiệu dụng tăng tần số dòng điện tăng D Đều có giá trị hiệu dụng giảm tần số dòng điện tăng Câu 12 Câu sau ĐÚNG nói đoạn mạch điện xoay chiềuđiện trở thuần? A Mối liên hệ cường độ hiệu dụng điện áp hiệu dụng U=I/R B Điện áp hai đầu điện trở pha với dòng điện mạch C Pha dòng điện qua điện trở D Nếu điện áp hai đầu điện trở có biểu thức 𝑢 = 𝑈0 𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡 biểu thức dòng điện qua điện trở 𝑖 = 𝐼0 𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡 Câu 13 Đoạn mạch điện xoay chiều AB chứa phần tử: điện trở thuẩn R, cuộn dây L tụ 𝜋 điện C Khi đặt điện áp 𝑢 = 𝑈0 cos (𝜔𝑡 + ) lên hai đầu A B dòng điện mạch có biểu thức 𝑖 = 𝜋 𝐼0 cos (𝜔𝑡 − ) Đoạn mạch AB chứa: A Tụ điện C Cuộn dây cảm B Điện trở D Chưa đủ kiện Câu 14 Đoạn mạch điện xoay chiều AB chứa phần tử: điện trở thuẩn R, cuộn dây L tụ 𝜋 điện C Khi đặt điện áp 𝑢 = 𝑈0 cos (𝜔𝑡 + ) lên hai đầu A B dòng điện mạch có biểu thức 𝑖 = 𝜋 𝐼0 cos (𝜔𝑡 + ) Đoạn mạch AB chứa: A Tụ điện C Cuộn dây cảm B Điện trở D Chưa đủ kiện Câu 15 Đoạn mạch điện xoay chiều AB chứa phần tử: điện trở thuẩn R, cuộn dây L tụ điện C Khi đặt điện áp 𝑢 = 𝑈0 cos(𝜔𝑡) lên hai đầu A B dòng điện mạch có biểu thức 𝑖 = 𝜋 𝐼0 cos (𝜔𝑡 + ) Đoạn mạch AB chứa: A Tụ điện C Cuộn dây cảm B Điện trở D Cuộn dây có điện trở Câu 16 Tác dụng cuộn cảm dòng điện xoay chiều: A Gây cảm kháng nhỏ tần số dòng điện lớn B Ngăn cản hồn tồn dòng điện xoay chiều C Gây cảm kháng lớn tần số dòng điện lớn D Chỉ có phép dòng điện qua theo chiều Câu 17 Một tụ điệnđiện dung khơng đổi dung kháng tụ dòng điện xoay chiều là: A Lớn tần số dòng điện lớn B Khơng phụ thuộc vào tần số dòng điện C Nhỏ tần sơ dòng điện lớn D Nhỏ tần số dòng điện nhỏ Câu 18 Đoạn mạch điện xoay chiều AB chứa phần tử: điện trở thuẩn R, cuộn dây L tụ điện C Khi mắc vào hai đầu đoạn mạch với điện áp chiều khơng đổi có dòng điện hữu hạn qua mạch Linh kiện là: A Có thể R hay L C Phải C B Phải L D Phải R GV: Đỗ Trang 121 CÂU THUYẾT ĐIỆN XOAY CHIỀU Trang 187/4/10 Hồng Hoa Thám, P6, Bình Thạnh Hotline: 0909.61.18.61 luyenthikhaitam.edu.vn facebook.com/luyenthikhaitam Câu 19 Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm điện trở 𝑅0 mắc nối tiếp với hộp kín X Hộp X chứa phần tử R,L,C Biết điện áp hai đầu 𝑅0 sớm pha so với 𝑢𝐴𝐵 Hộp X chứa: A R B L C C D L C Câu 20 Cho dòng điện xoay chiều vào hộp kín thấy mạch khơng tiêu thụ điện cường dộ dòng điện sớm pha điện áp hai đầu đoạn mạch Điều khẳng định sau đúng? Hộp kín: A Chứa tụ điện C Chứa cuộn cảm thuẩn B Chứa điện trở D Có thể chứa tụ cuộn cảm Câu 21 Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu tụ điện có dung kháng 𝑍𝑐 Khi điện áp tức thời hai đầu tụ điện có giá trị lớn 𝑈0 cường độ tức thời mạch có giá trị bằng: A 𝑈0 /𝑍𝑐 C B 𝑈0 /√2𝑍𝑐 D 𝑈0 √2/𝑍𝑐 PHẦN II MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CÓ PHẦN TỬ : RC, RL, HOẶC LC Câu 22 Trong đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có tụ điện cuộn dây cảm Nếu đoạn mach có tính dung kháng, so với cường độ dòng điện điện áp hai đầu đoạn mạch: A Sớm pha π/2 C Sớm pha π/4 B Trễ pha π/4 D Trễ pha π/2 Câu 23 Trong đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh R,L,C Đoạn mạch có cảm kháng, so với cường độ dòng điện điện áp hai đầu đoạn mạch A Sớm pha π/2 C Sớm pha π/4 B Trễ pha π/4 D Trễ pha π/2 Câu 24 Nếu dòng điện xoay chiều chạy qua cuộn dây trễ pha điện áp hai đầu góc π/4 chứng tỏ cuộn dây: A Chỉ có cảm kháng B Có cảm kháng lớn điện trở hoạt động C Có cảm kháng với điện trở hoạt động D Có cảm kháng nhỏ với điện trở hoạt động Câu 25 Câu sau SAI nói đoạn mạch xoay chiềuđiện trở R mắc nối tiếp với cuộn dây cảm A Cường độ dòng điện hiệu dụng qua điện trở qua cuộn dây B Dòng điện ln sớm pha điện áp hai đầu đoạn mạch C Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch tính 𝐼 = 𝑈/√𝑅 + (𝜔𝐿)2 D Góc lệch pha điện áp hai đầu mạch với dòng điện mạch tính bởi: 𝑡𝑎𝑛𝜑 = 𝑍𝐿 𝑅 Câu 26 Trong đoạn mạch xoay chiều khơng phân nhánh, cường độ dòng điện sớm pha 𝜑 (với 0 C 𝐿𝐶𝜔 < B 𝐿𝐶𝜔2 > D 𝐿𝐶𝜔2 < Câu 39 Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh điện áp xoay chiều 𝑢 = 𝑈0 𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡 dòng 𝜋 điện mạch 𝑖 = 𝐼0 cos (𝜔𝑡 + ) Đoạn mạch điện ln có: A 𝑍𝐿 = 𝑅 C 𝑍𝐿 = 𝑍𝐶 B 𝑍𝐿 < 𝑍𝐶 D 𝑍𝐿 > 𝑍𝐶 Câu 40 Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh điện áp xoay chiều 𝑢 = 𝑈0 𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡 dòng 𝜋 điện mạch 𝑖 = 𝐼0 cos (𝜔𝑡 − ) Đoạn mạch điện ln có: A 𝑍𝐿 = 𝑅 B 𝑍𝐿 < 𝑍𝐶 C 𝑍𝐿 = 𝑍𝐶 D 𝑍𝐿 > 𝑍𝐶 𝜋 Câu 41 Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh điện áp xoay chiều 𝑢 = 𝑈0 cos (𝜔𝑡 + ) 𝜋 dòng điện mạch 𝑖 = 𝐼0 cos (𝜔𝑡 + ) Đoạn mạch điện có: A 𝑍𝐿 = 𝑅 C 𝑍𝐿 = 𝑍𝐶 B 𝑍𝐿 < 𝑍𝐶 D 𝑍𝐿 > 𝑍𝐶 Câu 42 Đặt vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp điện áp xoay chiều 𝑢 = 𝑈0 𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡 độ lệch pha điện áp hai đầu đoạn mạch với cường dộ dòng điện mạch tính theo công thức: 𝜔𝐿+𝜔𝐶 𝜔𝐿− A 𝑡𝑎𝑛𝜑 = 𝑅 𝜔𝐶 C 𝑡𝑎𝑛𝜑 = B 𝑡𝑎𝑛𝜑 = 𝜔𝐿−𝜔𝐶 𝑅 D 𝑡𝑎𝑛𝜑 = 𝑅 𝜔𝐶− 𝜔𝐿 𝑅 Câu 43 Đặt hiệu điện xoay chiều 𝑢 = 𝑈0 cos(𝜔𝑡)vào hai đầu đoạn mạch RLC Dòng điện sớm pha điện áp hai đầu đoạn mạch khi: A Lω = Cω C Lω 1/Cω Câu 44 Đặt hiệu điện xoay chiều 𝑢 = 𝑈0 cos(𝜔𝑡)vào hai đầu đoạn mạch RLC Dòng điện pha điện áp hai đầu đoạn mạch khi: A Lω = Cω C Lω 1/Cω Câu 45 Một đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp Biết điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm lớn gấp hai lần điện áp hai đầu tụ điện So với hiệu điện thể hai đầu đoạn mạch, cường độ dòng điện qua mạch A Sớm pha π/3 C Trễ pha π/2 B Sớm pha π/2 D Trễ pha π/3 Câu 46 Chọn câu SAI Trong đoạn mạch xoay chiều nối tiếp có RLC, dòng điện qua mạch hiệu điện thể hai đầu đoạn mạch pha đoạn mạch đó: A Chỉ có điện trở C Xảy cộng hưởng điện B Có dung kháng cảm kháng D Có dung kháng lớn cảm kháng GV: Đỗ Trang 121 CÂU THUYẾT ĐIỆN XOAY CHIỀU Trang 187/4/10 Hồng Hoa Thám, P6, Bình Thạnh Hotline: 0909.61.18.61 luyenthikhaitam.edu.vn facebook.com/luyenthikhaitam Câu 47 Đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R, cuộn cảm L tụ điện C mắc nối tiếp Điện áp tức thời 𝑢𝑅 , 𝑢𝐿 , 𝑢𝐶 tương ứng điện áp tức thời hai đầu phần tử R,L C Quan hệ pha điện áp là: A 𝑢𝑅 sớm pha π/2 so với 𝑢𝐿 C 𝑢𝐿 sớm pha π/2 so với 𝑢𝐶 B 𝑢𝑅 trễ pha π/2 so với 𝑢𝐶 D 𝑢𝐶 trễ pha π so với 𝑢𝐿 Câu 48 Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh điện áp xoay chiều 𝑢 = 𝑈0 cos(𝜔𝑡), kí hiệu 𝑈𝑅 , 𝑈𝐿 , 𝑈𝐶 tương ứng điện áp hiệu dụng hai đầu phần tử R,L C Nếu 𝑈𝑅 = 𝑈𝐿 = 𝑈𝐶 so với điện áp u dòng điện qua đoạn mạch: A Sớm pha π/2 C Sớm pha π/4 B Trễ pha π/4 D Trễ pha π/2 Câu 49 Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh điện áp xoay chiều 𝑢 = 𝑈0 cos(𝜔𝑡), kí hiệu 𝑈𝑅 , 𝑈𝐿 , 𝑈𝐶 tương ứng điện áp hiệu dụng hai đầu phần tử R,L C Nếu 𝑈𝑅 = 𝑈𝐿 = 𝑈𝐶 so với điện áp u dòng điện qua đoạn mạch: A sớm pha π/2 so với u C sớm pha π/4 so với u B trễ pha π/4 so với u D trễ pha π/2 so với u Câu 50 Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh điện áp xoay chiều 𝑢 = 𝑈0 cos(𝜔𝑡), kí hiệu 𝑈𝑅 , 𝑈𝐿 , 𝑈𝐶 tương ứng điện áp hiệu dụng hai đầu phần tử R,L C Nếu 2𝑈𝑅 = 𝑈𝐿 = 𝑈𝐶 so với điện áp u dòng điện qua đoạn mạch: A pha C Sớm pha π/4 B Trễ pha π/4 D Trễ pha π/2 Câu 51 Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch không phân nhánh RLC có dạng 𝑢 = 𝑈0 sin(𝜔𝑡) Nếu 𝐿𝜔 − 𝐶𝜔 = phát biểu sau SAI? A cường độ dòng điện hiệu dụng trọng mạch đạt giá trị cực đại B Điện áp hiệu dụng đầu điện trở tổng điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm tụ điện C Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở đạt giá trị cực đại D Tổng trở mạch đạt giá trị cực tiểu Câu 52 Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh điện áp xoay chiều 𝑢 = 𝑈0 cos(𝜔𝑡), với 𝑈0 ω không đổi Biết điện trở mạch không đổi Khi có cộng hưởng điện đoạn mạch, phát biểu sai? A Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở nhỏ điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch B Điện áp tức thời hai đầu điện trở pha điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch C Cảm kháng dung kháng đoạn mạch D Cường độ hiệu dụng dòng điện mạch đạt giá trị lớn Câu 53 Một đoạn mạch xoay chiều RLC có cộng hưởng điện Nếu làm cho tần số dòng điện qua mạch giảm điện áp hai đầu đoạn mạch sẽ: A Trễ pha cường độ dòng điện B Cùng pha với cường độ dòng điện C Sớm pha cường độ dòng điện D Trễ pha hay sớm pha cường độ dòng điện phụ thuộc vào độ lớn L C Câu 54 Trong đoạn mạch RLC nối tiếp xảy cộng hưởng điện Tăng dần tần số dòng điện giữ nguyên thông số mạch Kết luận sau không đúng? A Hệ số công suất đoạn mạch giảm B cường độ hiệu dụng dòng điện giảm C điện áp hiệu dụng hai tụ điện tăng D điện áp hiệu dụng điện trở tăng GV: Đỗ Trang 121 CÂU THUYẾT ĐIỆN XOAY CHIỀU Trang 187/4/10 Hồng Hoa Thám, P6, Bình Thạnh luyenthikhaitam.edu.vn Hotline: 0909.61.18.61 facebook.com/luyenthikhaitam Câu 55 Đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh gồm tụ điệnđiện dung C, điện trở R, cuộn dây cảm có độ tự cảm L Biết hiệu điện tức thời 𝑢𝐶𝑅 𝑢𝑅𝐿 vuông pha Hệ thức đúng? A 𝐶 = 𝐿𝑅 B 𝐿 = 𝐶𝑅 𝐿 C 𝑅 = √𝐶 D 𝑅 = √𝐿𝐶 Câu 56 Đoạn mạch không phân nhánh theo thứ tự gồm điện trở R, cuộn dây cảm L tụ điện C Điện áp hiệu dụng hai đầu R hai đầu đoạn mạch Khẳng định sau SAI? A cường độ dòng điện qua mạch pha với điện áp hai đầu đoạn mạch B điện áp hiệu dụng hai đầu L hai đầu C C điện áp tức thời hai đầu L sớm pha π/2 so với điện áp hai đầu đoạn mạch D điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch chứa L C có giá trị cực đại Câu 57 Đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có tần số góc ω gồm điện trở R, cuộn cảm L tụ điện C Nếu tụ điện bị nối tắt cường độ hiệu dụng dòng điện qua mạch khơng thay đổi Khẳng định sau đúng? A 2LC𝜔2 = C LC𝜔2 = D L= 𝑅𝐶𝜔 B LC𝜔2 = Câu 58 Đoạn mạch xoay chiều khơng phân nhánh có tần số góc ω gồm điện trở R, cuộn cảm L tụ điện C Nếu cuộn cảm bị nối tắt cường độ hiệu dụng dòng điện qua mạch không thay đổi Khẳng định sau đúng? A 2LC𝜔2 = C LC𝜔2 = D L= 𝑅𝐶𝜔 B LC𝜔2 = Câu 59 Xét đoạn mạch xoay chiều gồm hai đoạn mạch nối tiếp có tổng trở 𝑍1 𝑍2 Tổng trở tồn mạch Z Cơng thức tính tổng trở tồn mạch 𝑍 = 𝑍1 + 𝑍2 A Chỉ đoạn mạch chứa R B Đúng điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch pha C Chỉ đoạn mạch chứa C L D Luôn sai Câu 60 Mạch điện RLC nối tiếp có cộng hưởng điện kết sau sai? A Điện áp toàn mạch điện áp hai đầu R B Giữa L,C ω có hệ thức LCω =1 C Vơn kế mắc vào hai đầu đoạn mạch chứa L C D Cơng suất tiêu thụ có giá trị P=U.I, với U điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch I cường độ hiệu dụng qua mạch Câu 61 Khi cộng hưởng điện xảy đoạn mạch RLC nối tiếp thơng tin sau SAI? A Điện áp tức thời hai tụ điện lệch pha π/2 so với điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch B Điện áp tức thời hai đầu điện trở đạt cực đại lớn giá trị cực đại điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm C Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện D Tổng điện áp tức thời hai đầu cuộn cảm điện áp tức thời hai đầu tụ điện Câu 62 Đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh R, L(thuần cảm) C Điện áp tức thời hai đầu đoạn π π mạch cường độ tức thời mạch có dạng u=220 cos (100πt- 6) (V) i=2 cos (100πt- 2) (A) Kết luận sau đúng? A Mạch có tính dung kháng B Mạch có tính cảm kháng GV: Đỡ Trang C Mạch có cộng hưởng điện D Mạch có tính trở kháng 121 CÂU THUYẾT ĐIỆN XOAY CHIỀU Trang 187/4/10 Hồng Hoa Thám, P6, Bình Thạnh luyenthikhaitam.edu.vn Hotline: 0909.61.18.61 facebook.com/luyenthikhaitam Câu 63 Mạch điện gồm R,L,C nối tiếp mắc vào mạng điện xoay chiều có tần số góc ω dòng điện mạch sớm pha hay trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch tùy thuộc vào A C R C L, C ω B R,L,C ω D C L Câu 64 Dung kháng đoạn mạch RLC nối tiếp có giá trị nhỏ cảm kháng Muốn xảy cộng hưởng điện mạch ta phải A Tăng điện dung tụ điện B Tăng độ tự cảm cuộn dây C Giảm điện trở mạch D Giảm tần số dòng điện xoay chiều Câu 65 Đoạn mạch AB gồm R,L,C mắc nối tiếp có tính cảm kháng Phát biểu sau SAI nói tính chất suy từ đoạn mạch trên? A 𝑢𝑅 sớm pha 𝑢𝐴𝐵 B 𝑢𝐿𝐶 pha 𝑢𝐿 C 𝑢𝐿𝐶 sớm pha 𝑢𝑅 góc π/2 D 𝑢𝐿𝐶 ngược pha 𝑢𝐶 PHẦN IV CÔNG SUẤT VÀ HỆ SỐ CÔNG SUẤT Câu 66 Dung kháng đoạn mạch RLC xảy cộng hưởng điện Tăng dần tần số dòng điện giữ nguyên thông số khác mạch Kết luận sau ĐÚNG? A Công suất tiêu thụ mạch tăng B Hệ số công suất mạch giảm C Cường độ hiệu dụng mạch tăng D Tổng trở mạch giảm Câu 67 Một mạch điện gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện C Nếu giữ R điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch không đổi, đồng thời tăng tần số f dòng điện mạch lần, dung kháng 𝑍𝐶 tụ điện công suất tiêu thụ P thay đổi nào? A 𝑍𝑐 tăng lần, P không đổi B 𝑍𝑐 P tăng C 𝑍𝑐 giảm lần, P tăng D 𝑍𝑐 giảm lần, P giảm Câu 68 Trong mạch điện xoay chiều RLC, điện áp tức thời hai đầu điện trở R hai đầu cuộn π dây có biểu thức là: uR =U0R cos(ωt) uL =U0L cos (ωt+ 2) Kết luận sau KHÔNG ĐÚNG? A Điện áp đầu cuộn dây ngược pha với điện áp hai tụ điện B cuộn dây cuộn cảm C công suất mạch tiêu thụ R D cuộn dây có điện trở Câu 69 Trong mạch điện xoay chiều RLC, điện áp tức thời hai đầu điện trở R hai đầu cuộn π π dây có biểu thức là: uR =U0R cos (ωt+ 4) uL =U0L cos (ωt+ 2) Kết luận sau KHÔNG ĐÚNG? A Điện áp hai đầu cuộn dây điện áp hai tụ điện lệch pha góc 3π/4 B cuộn dây cuộn cảm C công suất mạch tiêu thụ R D cuộn dây có điện trở Câu 70 Một đoạn mạch xoay chiều gồm R, C, L cuộn cảm mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều 𝑢 = 𝑈0 cos(𝜔𝑡) Kết luận sau SAI? A cường độ dòng điện hiệu dụng mạch lớn LC𝜔2 = B công suất tiêu thụ mạch tính 𝑃 = 𝑈 𝑐𝑜𝑠𝜑/𝑅 GV: Đỗ Trang 121 CÂU THUYẾT ĐIỆN XOAY CHIỀU Trang 187/4/10 Hồng Hoa Thám, P6, Bình Thạnh Hotline: 0909.61.18.61 luyenthikhaitam.edu.vn facebook.com/luyenthikhaitam C hệ số công suất 𝑐𝑜𝑠𝜑 = mạch xảy cộng hưởng điện D cường độ dòng điện qua mạch trễ pha điện áp hai đầu đoạn mạch Lω >1/Cω Câu 71 Một đoạn mạch xoay chiều gồm R,C cuộn dây cảm L mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều 𝑢 = 𝑈0 cos(𝜔𝑡) Kết luận sau SAI? A Cường độ hiệu dụng mạch tính I=U/Z, với 𝑍 = √𝑅 + (Lω − 1/Cω)2 B Điện áp hai đầu đoạn mạch pha sớm pha trễ pha so với dòng điện C Hệ số công suất 𝑐𝑜𝑠𝜑 = Lω = 1/Cω D Hệ số công suất 𝑐𝑜𝑠𝜑 > Lω > 1/Cω Câu 72 Biểu thức sau SAI biểu thức nói cơng suất dòng điện xoay chiều 𝑈 cos2 𝜑 A P=U.I D 𝑃 = 𝑅 B P=U.I 𝑐𝑜𝑠𝜑 C 𝑃 = 𝑈2 𝑍 𝑐𝑜𝑠𝜑 Câu 73 Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều 𝑢 = 𝑈0 cos(𝜔𝑡 + 𝜑) (V), mạch có dòng điện xoay chiều chạy qua 𝑖 = 𝐼0 cos 𝜔𝑡 (A) chạy qua Khi cơng suất tiêu thụ trung bình đoạn mạch tính hệ thức: A 𝑃 = 𝑈0 𝐼0 C 𝑃 = 𝑈0 𝐼0 𝑐𝑜𝑠𝜑 B 𝑃 = 𝑈0 𝐼0 𝑐𝑜𝑠𝜑 D 𝑃 = 𝑈0 𝐼0 Câu 74 Câu phát biểu sau SAI nói hệ số công suất 𝑐𝑜𝑠𝜑 ? A Hệ số cơng suất lớn cơng suất tiêu thụ mạch lớn B Hệ số công suất lớn cơng suất hao phí mạch lớn C Hệ số công suất nhỏ D Hệ số công suất thiết bị điện thường lớn 0,85 Câu 75 Một đoạn mạch xoay chiều RLC có 2𝜋𝑓√𝐿𝐶 = Nếu cho R tăng lần hệ số cơng suất mạch: A Tăng lần C Giảm lần B Không đổi D Tăng lần Câu 76 Đoạn mạch không phân nhánh RLC đặt hiệu điện xoay chiều 𝑢 = 𝑈0 cos(𝜔𝑡 + 𝜑) (V), với 4𝜋 𝑓 = 1/𝐿𝐶 ổn định Nếu cho R tăng lần hệ số cơng suất 𝑐𝑜𝑠𝜑 công suất P mạch thay đổi nào? Chọn câu ĐÚNG: A cosφ tăng lần, P tăng lần B cosφ tăng lần, P giảm lần C cosφ không đổi, P giảm lần D cosφ không đổi, P tăng lần Câu 77 Một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm, tụ điện Những phần tử không tiêu thụ điện A có điện trở B có cuộn dây cảm C có tụ điện điện trở D Chỉ có tụ điện cuộn dây cảm Câu 78 Một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm, tụ điện Những phần tử tiêu thụ điện A có điện trở B có cuộn dây cảm C có tụ điện điện trở D Chỉ có tụ điện cuộn dây cảm Câu 79 Kết luận sau SAI nói hệ số cơng suất cosφ mạch điện xoay chiều A Mạch R,L nối tiếp: cosφ >0 B Mạch R,C nối tếp: cosφ A Một cần phải truyền tải điện xa điện để dành GV: Đỗ Trang 121 CÂU THUYẾT ĐIỆN XOAY CHIỀU Trang 12 187/4/10 Hoàng Hoa Thám, P6, Bình Thạnh Hotline: 0909.61.18.61 luyenthikhaitam.edu.vn facebook.com/luyenthikhaitam B Một biện pháp làm giảm hao phí điện truyền tải điện xa sử dụng máy biến áp 𝑅 C Cơng suất hao phí điện đường dây tải điện tính hệ thức: 𝑃ℎ𝑝 = 𝑃2 𝑈𝑑2 D Ở nơi tiêu thụ, cần máy hạ áp tạo điện áp thích hợp cho việc tiêu dùng Câu 109 Để giảm cơng suất hao phí đường dây tải n lần, trước truyền tải điện điện áp phải A Giảm n lần D Tăng lên √2 lần B Tăng lên 𝑛2 lần C Giảm 𝑛2 lần Câu 110 Để giảm cơng suất hao phí đường dây tải điện xuống bốn lần mà không thay đổi công suất truyền đi, ta cần áp dụng biện pháp sau đây? A Tăng điện áp hai đầu đường dây trạm phát điện lên lần B Giảm đường kính tiết diện đường dây bốn lần C Tăng điện áp hai đầu đường dây trạm phát điện lên hai lần D Giảm điện trở đường dây lần Câu 111 Khi truyền tải điện dòng điện xoay chiều pha xa, số dây dẫn mà ta phải dùng nhất: A B C D PHẦN VI MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU Câu 112 Khung kim loại phẳng dẹt hình chữ nhật gồm N vòng dây, diện tích vòng S quay với tốc độ góc 𝜔, quanh trục cố định từ trường có cảm ứng từ có độ lớn B Biết trục quay ln vng góc với phương từ trường, trục đối xứng khung nằm mặt phẳng khung dây Suất điện động cảm ứng xuất khung có biên độ bằng: A 𝐸0 = 𝑁𝐵𝑆𝜔 B 𝐸0 = 𝑁𝐵𝑆/𝜔 C 𝐸0 = 𝐵𝑆𝜔/𝑁 D 𝐸0 = 𝑁𝐵𝑆𝜔/√2 Câu 113 Lõi thép máy điện xoay chiều có tác dụng: A Triệt tiêu dòng điện Fu-cơ B Làm cho máy cứng cáp C Khép kín mạch từ để tập trung từ thông vào cuộn dây D Tạo tượng cảm ứng điện từ Câu 114 Đối với máy phát điện xoay chiều pha có p cặp cực roto quay giây n vòng tần số điện máy tạo tính hệ thức: 60𝑛 A 𝑓 = 𝑛𝑝 C 𝑓 = 𝑝 𝑛𝑝 B 𝑓 = 60 𝑛 D 𝑓 = 60𝑝 Câu 115 Phát biểu sau SAI nói máy phát điện xoay chiều pha có phần cảm quay A Phần tạo từ trường gọi phần cảm B Phần tạo dòng điện gọi phần ứng C Hoạt động dựa tượng cảm ứng điện từ D Tần số dòng điện phụ thuộc vào số vòng dây phần ứng Câu 116 Phát biểu ĐÚNG máy phát điện xoay chiều có phần cảm quay? A Cơ cung cấp cho máy biến đổi hoàn toàn thành điện B Biên độ suất điện động cảm ứng phụ thuộc vào số cặp cực nam châm C Tần số suất điện động cảm ứng phụ thuộc vào số vòng dây phần ứng D Dòng điện cảm ứng xuất cuộn dây phần ứng Câu 117 Điều sau ĐÚNG nói dòng điện xoay chiều ba pha GV: Đỗ Trang 121 CÂU THUYẾT ĐIỆN XOAY CHIỀU Trang 13 187/4/10 Hồng Hoa Thám, P6, Bình Thạnh Hotline: 0909.61.18.61 luyenthikhaitam.edu.vn facebook.com/luyenthikhaitam A Dòng điện xoay chiều ba pha hệ thống ba dòng điện xoay chiều pha B Mỗi dòng điện hệ thống dòng điện xoay chiều ba pha có biên độ, tần số C Các dòng điện hệ thống dòng điện xoay chiều ba pha phải sử dụng đồng thời tách riêng D Các dòng điện hệ thống dòng điện xoay chiều ba pha ln lệch pha góc 3𝜋/2 Câu 118 Trong máy phát điện xoay chiều ba pha hoạt động, suất điện động xoay chiều xuất cuộn dây stato có giá trị cực đại 𝐸𝑂 Khi suất điện động tức thời cuộn dây suất điện động tức thời cuộn dây lại có độ lớn bằng: C 𝐸0 /3 D 0,5𝐸0 A 0,5𝐸0 √3 B 0,5𝐸0 √2 Câu 119 Dòng điện xoay chiều ba pha là: A Dòng điện phát từ máy phát điện xoay chiều ba pha mà phần cảm ba cuộn dây giống đặt lệch 1200 B Hệ thống gồm ba dòng điện xoay chiều có biên độ, khác tần số C Hệ thống gồm ba dòng điện xoay chiều có tần số, khác biên độ D Hệ thống gồm ba dòng điện xoay chiều có biên độ, tần số lệch pha 2π/3 Câu 120 Phát biểu sau SAI nói máy phát điện xoay chiều ba pha A Dòng điện xoay chiều ba pha hệ thống gồm ba dòng điện xoay chiều có biên độ, tần số lệch pha 2π/3 B Nguyên tắc hoạt động máy dựa vào tượng cảm ứng điện từ C Phần ứng máy gồm ba cuộn dây giống bố trí lệch 1/3 vòng tròn stator D Phần cảm máy gồm ba cuộn dây giống có trục lệch góc 1200 Câu 121 Một động điện xoay chiều pha gắn vào mạch điện xoay chiều Khi động hoạt động ổn định, người ta đo giá trị hiệu dụng cường độ dòng điện qua động điện áp hai đầu động I U Công suất tiêu thụ động là: A P=U.I B 𝑃 = 𝑈 𝐼 𝑐𝑜𝑠𝜑 C 𝑃 = 𝑟𝐼 D 𝑃 = 𝑈𝐼 + 𝑟𝐼 HẾT Đáp án giải đáp thắc mắc có Luyện Thi Khai Tâm Facebook Luyện Thi Khai Tâm: https://www.facebook.com/luyenthikhaitam/ Hoặc liên hệ trực tiếp với cô: https://www.facebook.com/dotrang41192 “Everyone is a genius But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid” – Albert Einstein GV: Đỗ Trang 121 CÂU THUYẾT ĐIỆN XOAY CHIỀU Trang 14 ... facebook.com/luyenthikhaitam A Dòng điện xoay chiều ba pha hệ thống ba dòng điện xoay chiều pha B Mỗi dòng điện hệ thống dòng điện xoay chiều ba pha có biên độ, tần số C Các dòng điện hệ thống dòng điện xoay chiều ba pha... biến áp ĐÚNG? A Thay đổi điện áp dòng điện xoay chiều B Tăng điện áp nguồn điện không đổi C Giảm điện áp nguồn điện khơng đổi D Điều chỉnh dòng điện xoay chiều thành dòng điện khơng đổi Câu 97 Điều... gồm ba dòng điện xoay chiều có biên độ, tần số lệch pha 2π/3 Câu 120 Phát biểu sau SAI nói máy phát điện xoay chiều ba pha A Dòng điện xoay chiều ba pha hệ thống gồm ba dòng điện xoay chiều có biên
- Xem thêm -

Xem thêm: LÝ THUYẾT CHƯƠNG ĐIỆN XOAY CHIỀU, LÝ THUYẾT CHƯƠNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay