LÝ THUYẾT SÓNG CƠ

16 8 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 10:12

LÝ THUYẾT SÓNG CƠ Chọn câu đúng khi nói về sóng cơ. Sóng cơ là: Dao động lan truyền trong một môi trường theo thời gian Dao dộng của mọi điểm trong một môi trường Một dạng chuyển động đặc biệt của môi trường Sự truyền chuyển động của các phần tử trong một môi trường Chọn câu đúng khi nói về sóng cơ. Sóng dọc là sóng: Truyền dọc theo một sợi dây Truyền theo phương thẳng đứng, còn sóng ngang là sóng truyền theo phương nằm ngang Có phương dao động trùng với phương truyền sóng, còn sóng ngang là sóng có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng. Truyền theo trục tung, còn sóng ngang là sóng truyền theo trục hoành. Hãy chọn câu đúng, sóng dọc không truyền trong: Kim loại Nước Không khí Chân không Hãy chọn câu đúng. Sóng ngang truyền được trong các môi trường: Rắn và mặt thoáng chất lỏng Lỏng và khí Rắn, lỏng và khí Khí và rắn Sóng nào trong những sóng nêu sau đây là sóng dọc? Sóng âm Sóng điện từ Sóng trên mặt nước Sóng thần Sóng dọc: Chỉ truyền trong chất rắn Không truyền trong chất rắn Truyền được trong chất rắn, lỏng, khí Truyền được trong chất rắn, lỏng, khí và cả chân không Phát biểu nào sau đây về sóng truyền trên mặt một chất lỏng là không đúng? Là sóng ngang Có tốc độ như nhau tại mọi điểm Có chu kỳ như nhau tại mọi điểm Có biên độ như nhau tại mọi điểm Một sóng ngang truyền theo phương x’x. Phương dao động Phải trùng với phương x’x Phải trùng với phương thẳng đứng Phải trùng với phương truyền sóng Có thể trong mặt phẳng nằm ngang hay thẳng đứng. Bước sóng là: Quãng đường sóng truyền đi trong một đơn vị thời gian Khoảng cách giữa hai bụng sóng gần nhất Khoảng cách giữa hai điểm của sóng có li độ bằng 0 ở cùng một thời điểm Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng dao động cùng pha Bước sóng được định nghĩa Là khoảng cách giữa hai điểm trên cùng phương truyền sóng dao động cùng pha Là khoảng cách giữa hai bụng sóng gần nhau nhất trong hiện tượng sóng dừng Là khoảng cách giữa hai nút sóng gần nhau nhất trong hiện tượng sóng dừng Là quãng đường mà sóng truyền đi được trong một chu kỳ Điều nào sau đây không đúng khi nói về bước sóng? Bước sóng là: Khoảng cách giữa hai đỉnh sóng kế tiếp nhau khi sóng truyền trên dây đàn hồi vô hạn Quãng đường mà pha của dao động lan truyền trong một chu kỳ dao động Khoảng cách giữa hai điểm trên cùng một phương truyền sóng dao động cùng pha Quãng đường mà sóng truyền đi được trong một chu kỳ dao động Khi sóng truyền càng xa nguồn thì Chỉ có năng lượng sóng càng giảm Chỉ có biên độ sóng càng giảm Tốc độ truyền sóng càng giảm Biên độ sóng và năng lượng sóng càng giảm Tần số của sóng cơ truyền trong một môi trường càng cao thi: Bước sóng càng nhỏ Chu kỳ càng tăng Biên độ càng lớn Tốc độ truyền sóng càng giảm Sóng cơ lan truyền trong một môi trường đàn hồi với tốc độ không đổi, khi tăng tần số sóng lên 2 lần thì bước sóng: Tăng 2 lần Tăng 1,5 lần Không đổi Giảm 2 lần Tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào Năng lượng sóng Tần số dao động Bản chất của môi trường Bước sóng Đại lượng nào sau đây của sóng cơ không phụ thuộc môi trường truyền sóng? Tần số sóng Tốc độ sóng Bước sóng Tần số sóng, tốc độ sóng và bước sóng Phát biểu nào sau đây sai khi nói về các đại lượng đặc trưng của sóng cơ? Chu kỳ sóng chính bằng chu kỳ dao động của các phần tử môi trường Tần số sóng chính bằng tần số dao động của các phần tử môi trường Tốc độ sóng chính bằng tốc độ dao động của các phần tử môi trường Bước sóng là quãng đường mà sóng truyền di được trong một chu kỳ Khi sóng cơ truyền từ không khí vào trong nước thì đại lượng nào sau đây không đổii Tần số Tốc độ Bước sóng Năng lượng Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai? Quá trình truyền sóng là quá trình truyền năng lượng Trong sự truyền sóng, chỉ có pha dao động truyền đi, các phân tử vật chất dao động tại chỗ Sóng cơ học là sự lan truyền của dao động trong một môi trường vật chất theo thời gian Tốc độ truyền sóng trong các môi trường là như nhau Để phân loại sóng ngang và sóng dọc, người ta dựa vào: Tốc độ truyền sóng và bước sóng Phương trình truyền sóng và tần số sóng Phương trình dao động và phương trình truyền sóng Phương dao động và tốc độ truyền sóng. Gọi (I) truyền pha dao động, (II) truyền năng lượng và (III) truyền vật chất. Sóng cơ học là quá trình (I) và (II) (II) và (III) (III) và (IV) (I), (II), và (III) Mối liên hệ giữa tốc độ sóng v, bước sóng λ, chu kỳ T và tần số được tính bởi công thức nào sau đây λ=v/T=v.f λT=vf v=λ/T=λ.f v=λT=λ/f Gọi d là khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng, v là tốc độ truyền sóng và f là tần số sóng. Nếu d=(n+1/2).v/f . (Với n=0,1,2,…) thì hai điểm đó Dao động cùng pha Dao động ngược pha Dao động vuông pha Không xác định được Gọi d là khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng, v là tốc độ truyền sóng và T là chu kỳ của sóng. Nếu d=nvT; (với n=0,1,2,…) thì hai điểm đó: Dao động ngược pha Dao động cùng pha Dao động vuông pha Không xác định được Phương trình dao động của nguồn O là u_0=acosωt. Coi biên độ sóng truyền đi không đổi. Tốc độ truyền sóng là v, bước sóng λ. Phương trình dao động của điểm M trên phương truyền sóng, cách nguồn O một khoảng OM=d là u_M=acos⁡(ωt-2πd/λ) u_M=acos⁡(ωt+2πd/λ) u_M=acos⁡(ωt-2πd/v) u_M=acos⁡(ωt+2πd/v) Một sóng cơ lan truyền trên một đường thẳng từ điểm M đến điểm N, cách M một đoạn NM=d. Biết tần số f, bước sóng λ và biên độ a của sóng không đổi trong quá trình sóng truyền phương trình dao động của phần tử vật chất tại điểm N có dạng u_N=acos2πft thì phương trình dao động của phần tử tại điểm M là: u_M (t)=acos2π(ft-d/λ) u_M (t)=acos2π(ft+d/λ) u_M (t)=acosπ(ft-d/λ) u_M (t)=acosπ(ft+d/λ) Một sóng ngang truyền trong một môi trường theo phương trình u=acos2π(ft-x/λ). Vận tốc cực đại của môi trường bằng 4 lần tốc độ truyền sóng. Hệ thức nào sau đây đúng? λ=πa/4 λ=πa/2 λ=πa λ=2πa Một sóng cơ có biên độ A và bước sóng λ. Để tốc độ truyền sóng bằng tốc độ cực đại của phần tử môi trường truyền thì giữa A và λ có mối liên hệ. A=2πλ λ=2πA λ=πA Aλ=2π GIAO THOA SÓNG Hai sóng giao thoa được với nhau nếu chúng được phát ra từ hai nguồn dao động cùng phương cùng tần số và có: Cùng biên độ Cùng cường độ Cùng công suất Hiệu số pha không đổi theo thời gian Hiện tượng sóng giao thoa là hiện tượng: Tổng hợp của hai sóng Tạo thành các gợn lồi, lõm. Hai sóng, khi gặp nhau có những điểm chúng luôn tăng cường nhau, có những điểm chúng luôn triệt tiêu nhau. Giao nhau của hai sóng tại một điểm của môi trường. Hai sóng kết hợp không cần thiết phải có: Cùng phương truyền Cùng tần số Cùng biên độ Độ lệch pha không thay đổi theo thời gian Phát biểu nào sau đây không đúng? Hiện tượng giao thoa sóng chỉ xảy ra khi hai sóng được tạo ra từ hai tâm có: Cùng tần số, cùng pha Cùng tần số, ngược pha Cùng biên độ, cùng pha Cùng tần số, lệch pha nhau một góc không đổi Hai sóng phát ra từ hai nguồn đồng bộ (có cùng tần số và cùng pha). Trong quá trình giao thoa sóng, gọi Δφ là độ lệch pha của hai sóng thành phần. Biên độ dao động tổng hợp tại M trong miền giao thoa đạt giá trị cực đại khi (Với k=0,±1,±2,±3) Δφ=2kπ Δφ=(2k+1)π Δφ=(2k+1)π/2 Δφ=(2k+1)v/2f Hai sóng phát ra từ hai nguồn đồng bộ. Trong quá trình giao thoa sóng, gọi Δφ là độ lệch pha của hai sóng thành phần. Biên độ dao động tổng hợp tại M trong miền giao thoa đạt giá trị cực tiểu khi: Δφ=2kπ Δφ=(2k+1)π Δφ=(2k+1)π/2 Δφ=(2k+1)v/2f Trong sự giao thoa sóng trên mặt nước của hai nguồn kết hợp cùng tần số cùng pha. Những điểm dao động với biên độ cực đại có hiệu đường đi từ đó tới hai nguồn bằng Một bội số của bước sóng Một bội số lẻ của nửa bước sóng. Một bội số lẻ của một phần tư bước sóng. Một bội số của nửa bước sóng. Trong sự giao thoa sóng trên mặt nước của hai nguồn kết hợp cùng tần số và cùng pha. Những điểm dao động với biên độ cực tiểu (Với k=0,±1,±2,±3), có hiệu khoảng cách từ đó tới hai nguồn là: d_2-d_1=kλ/2 d_2-d_1=(2k+1)λ/2 d_2-d_1=kλ d_2-d_1=(k+1)λ/2 Trong thí nghiệm thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp dao động cùng tần số và cùng pha. Khi nói về vị trí các điểm dao động với biên độ cực tiểu, kết luận nào sau đây không đúng? Hai sóng gửi tới dao động ngược pha Hiệu đường đi của hai sóng gửi tới điểm dó bằng số nguyên lẻ lần nửa bước sóng. Tập hợp những điểm dao động cực tiểu tạo thành những gợn hình hypebol trên mặt nước. Độ lệch pha của hai sóng gửi tới là d_2-d_1=(k+1)π, (k∈Z) Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A,B dao động theo phương trình u_A=acos2πft và u_B=acos2πft. Xét điểm M trong miền giao thoa và cách đều hai điểm A và B; Biên độ dao động tổng hợp tại M là: a/2 0 2a A Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A,B dao động theo phương trình u_A=acos2πft và u_B=acos⁡(2πft+π). Xét điểm M trong miền giao thoa và cách đều hai điểm A và B. Biên độ dao động tổng hợp tại M là: a/2 0 2a A Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp S_1,S_2 và bước sóng λ. Khoảng cách giữa hai vân cực đại liên tiếp và khoảng cách giữa một vân cực đại với một vân cực tiểu liên tiếp trên đường nối hai tâm sóng lần lượt là: λ/2 và λ/4 λ và λ/2 λ/4 và λ/2 λ/2 và λ Trong hiện tượng giao thoa sóng, phần tử vật chất giữa hai vân cực đại liên tiếp nằm trên đường nối hai tâm sóng sẽ dao động. Cùng pha Ngược pha Lệch pha 〖90〗^0 Lệch pha 〖45〗^0 Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A,B dao động ngược pha. Khoảng cách ngắn nhất giữa một diểm dao động với biên độ cực đại trên đường nối hai tâm sóng với điểm O, (trung điểm AB) bằng: Một phần tư bước sóng Một nửa bước sóng Một bước sóng Một phần tám bước sóng. Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A,B dao động cùng pha, có bước sóng λ. Khoảng cách ngắn nhất từ trung điểm O của AB đến một điểm dao động với biên độ cực đại nằm trên đường nối hai tâm sóng là: λ/2 λ λ/4 3λ/2 Trong hiện tượng giao thoa sóng phát ra từ hai nguồn dao động cùng tần số, cùng pha có bước sóng λ. Những điểm trong môi trường truyền sóng dao động với biên độ cực đại khi hiệu đường đi của hai sóng đến điểm đó có giá trị nào trong các biểu thức nêu dưới đây. kλ (2k+1)λ (k+1/4)λ/2 kλ/2 Trong hiện tượng giao thoa sóng phát ra từ hai nguồn dao động cùng tần số, ngược pha có bước sóng λ. Những điểm trong môi trường truyền sóng dao động với biên độ cực đại khi hiệu đường đi của hai sóng đến điểm đó có giá trị nào trong các biểu thức nêu dưới đây. kλ (2k+1)λ (k+1/4)λ/2 kλ/2 Trong thí nghiệm giao thoa sóng cơ trên mặt chất lỏng, hai nguồn dao động kết hợp A, B thực hiện dao động điều hòa cùng biên độ, cùng pha nhau theo phương thẳng đứng vuông góc với mặt chất lỏng. Coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền sóng. Các điểm thuộc chất lỏng và nằm trên đường trung trực của đoạn AB sẽ: Dao động với biên độ bằng biên độ của nguồn Dao động với biên độ cực đại Dao động với biên độ bằng nửa biên độ của nguồn Không dao động Trong thí nghiệm giao thoa sóng cơ trên mặt chất lỏng, hai nguồn dao động kết hợp A, B thực hiện dao động điều hòa cùng biên độ, ngược pha nhau theo phương thẳng đứng vuông góc với mặt chất lỏng. Coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền sóng. Các điểm thuộc chất lỏng và nằm trên đường trung trực của đoạn AB sẽ: Dao động với biên độ bằng biên độ của nguồn Dao động với biên độ cực đại Dao động với biên độ bằng nửa biên độ của nguồn Không dao động Phát biểu nào sau đây về hiện tượng giao thoa sóng trên mặt chất lỏng với hai nguồn không cùng pha là không đúng? Trên mặt chất lỏng tồn tại các điểm dao động với biên độ cực đại Trên mặt chất lỏng tồn tại các điểm dao động hầu như không dao động Đường trung trực của đoạn thẳng nối hai nguồn sóng là một vân cực đại Số vân cực đại trên mặt chất lỏng có giao thoa chưa chắc là một số lẻ Tại hai điểm A, B trên mặt chất lỏng có hai nguồn dao động điều hòa với phương trình u_A=u_B=acos⁡〖(ωt+π/12)〗 có cùng bước sóng λ. Tại hai điểm M trên mặt thoáng, với MA-MB=0,75λ, có biên độ dao động tổng hợp là: a/√2 a√2 2a a/2 Trong giao thoa songs trên mặt nước, nếu dao động ở hai tâm sóng có cùng phương trình u=acosωt, xem như biên độ a không đổi khi lan truyền sóng, bước sóng λ. Những điểm trên mặt nước có hiệu khoảng cách đến hai nguồn đó bằng 2λ/3 sẽ có biên độ dao động tổng hợp là: a a√2 2a a√3 Thực hiện dao thoa sóng trên mạt chất lỏng với hai nguồn kết hợp cùng pha, cùng bước sóng λ. Khoảng cách giữa hai đỉnh của hai đường hypebol kề nhau ở cùng một bên đường trung trực của AB là: λ/4 λ/2 λ/8 λ Trong giao thoa sóng trên mặt nước với hai nguồn kết hợp ngược pha, có bước sóng λ, khoảng cách ngắn nhất từ trung điểm của hai nguồn đến một điểm dao động với biên độ cực đại nằm trên đoạn thẳng nối hai tâm sóng là: λ/4 λ/2 λ λ/8 Tại hai điểm A, B trên mặt chất lỏng có hai nguồn dao động điều hòa với phương trình u_A=u_B=acos⁡〖(ωt+π/2)〗 có cùng bước sóng λ. Phương trình dao động tổng hợp tại những điểm M trên mặt chất lỏng và cách đều hai điểm A và B có dạng: u=0 u=2 acos⁡(ωt+π/2) u=2 acos⁡(ωt+π/4) u=2 acos⁡(ωt+π) SÓNG DỪNG Chỉ ra phát biểu sai: Sóng phản xạ luôn ngược pha với sóng tới tại điểm phản xạ. Sóng dừng chính là hiện tượng giao thoa giữa sóng tới và sóng phản xạ Vật cản tự do thì khi có sóng dừng điểm phản xạ luôn là bụng sóng Khoảng cách giữa hai bụng liên tiếp bằng khoảng cách giữa hai nút liên tiếp Sóng phản xạ là sóng: Ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ khi phản xạ trên một vật cản cố định. Ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ khi phản xạ trên một vật cản tự do Luôn ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ Luôn cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ. Tại điểm phản xạ thì sóng phản xạ: Luôn ngược pha với sóng tới Ngược pha với sóng tới nếu vật cản là cố định Ngược pha với sóng tới nếu vật cản là tự do Cùng pha với sóng tới nếu vật cản là cố định. Sóng dừng là sóng: Không lan truyền nữa do bị một vật cản chặn lại Trên một sợi dây mà hai đầu được giữ cố định Được tạo thành do sự giao thoa giữa sóng tới và sóng phản xạ. Được tạo thành giữa hai điểm cố định trong một môi trường Tìm phát biểu SAI? Khi xét các điều kiện sóng dừng: Hai sóng kết hợp: cùng tần số, độ lệch pha không đổi Hai sóng có cùng tốc độ và cùng chiều truyền Hai sóng có cùng phương dao động Hai sóng có cùng phương nhưng chiều truyền ngược nhau. Mô tả sợi dây có hai đầu cố định đang có sóng dừng. Một học sinh nêu nhận xét về hai điểm M và N trên 2 bụng sóng cạnh nhau như sau: Hai điểm M và N ngược pha nhau Hai điểm M và N dao động với cùng chu kỳ Khoảng cách giữa hai điểm M và N bằng bước sóng Hai điểm M và N dao động cùng biên độ Các nhận xét đúng là: (1), (2), (4) (1), (2), (3) (1) và (2) (2) và (4) Phát biểu nào sau đây ĐÚNG khi nói về sóng dừng? Khi một sóng tới và sóng phản xạ của nó truyền cùng phương và giao thoa với nhau tạo thành sóng dừng Nút sóng là những điểm dao động với biên độ cực đại Bụng sóng là những điểm đứng yên không dao động Các bụng sóng cách nhau một số nguyên lần bước sóng. Trong hệ sóng dừng trên sợi dây đàn hồi, thì khoảng cách giữa hai nút liên tiếp hoặc hai bụng liên tiếp nhau bằng Một bước sóng Nửa bước sóng Một nửa bước sóng Hai bước sóng Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì khoảng cách giữa một bụng và một nút liên tiếp nhau bằng: Một phần tư bước sóng Nửa bước sóng Một bước sóng Hai bước sóng Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây mà hai đầu được giữ cố định thì bước sóng bằng: Độ dài của dây Khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng cạnh nhau Hai lần độ dài của dây Hai lần khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng cạnh nhau Để tạo một hệ sóng dừng giữa hai đầu dây cố định thì độ dài của dây bằng: Một số nguyên lần bước sóng Một số nguyên lần nửa bước sóng Một số nguyên lẻ lần bước sóng. Một số nguyên lẻ lần nửa bước sóng Điều nào sau đây nói về sóng dừng KHÔNG ĐÚNG? Sóng dừng là sóng có các bụng và các nút cố định trong không gian Khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng liên tiếp bằng λ/2 Trong hiện tượng sóng dừng, sóng tới và sóng phản xạ thỏa điều kiện là hai nguồn kết hợp nên chúng giao thoa nhau. Khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng liên tiếp bằng λ Khảo sát hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi AB. Đầu A nối với nguồn dao động, đầu B cố định thì sóng tới và sóng phản xạ: Cùng pha với nhau Ngược pha với nhau Vuông pha với nhau Lệch pha π/4 Khảo sát hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi AB. Đầu A nối với nguồn dao động, đầu B tự do thì sóng tới và sóng phản xạ: Cùng pha với nhau Ngược pha với nhau Vuông pha với nhau Lệch pha π/4 Trên một sợi dây đàn hồi có chiều dài l, hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Trên dây có hai bụng sóng. Biết tốc độ lan truyền của sóng trên dây là v không đổi. Tần số của sóng là: 2v/l v/2l v/l v/4l Một sợi dây có chiều dài l căng ngang, hai đầu cố định. Trên dây đang có sóng dừng với k bụng sóng, tốc độ truyền sóng trên dây là v. Khoảng thời gian hai lần liên tiếp dây duỗi thẳng: v/kl kv/l l/2kv l/kv Trên một sợi dây chiều dài l, người ta tạo sóng dừng và quan sát được trên dây có tất cả 5 nút (kể cả hai nút ở hai đầu dây). Tốc độ truyền sóng trên dây v. Tần số của sóng được xác định bằng công thức. f=2v/l f=1/2v f=v/2l f=v/l Khi có sóng dừng trên sợi dây có chiều dài l với k bụng sóng dừng. Khi tăng tần số lên 2 lần thì” Số bụng sóng không đổi Số bụng sóng thành 2k Số bụng sóng còn k/2 Không còn sóng dừng trên dây Trên phương x’Ox có sóng dừng được hình thành, phần tử vật chất tại hai điểm bụng gần nhau nhất sẽ dao động Cùng pha Ngược pha Lệch pha 〖90〗^0 Lệch pha 〖45〗^0 Quan sát trên một sợi dây thấy có sóng dừng với biên độ 2a. Tại điểm trên sợi dây cách bụng sóng một phần tư bước sóng có biên độ dao động bằng: A 0 a/2 2a Một dây đàn có chiều dài L, hai đầu cố định, sóng dừng trên dây có bước sóng dài nhất là: L 2L L/2 L/4 Một dây đàn có chiều dài L, một đầu cố định và một đầu tự do, sóng dừng trên dây có bước sóng dài nhất là: L 2L 3L 4L Tốc độ truyền sóng trên một sợi dây đàn hồi được căng thẳng ở hai đầu phụ thuộc vào: Biên độ sóng Chiều dài sợi dây Sức căng dây Tần số sóng Một sợi dây đàn hồi có độ dài 1 m, hai đầu cố định. Sóng cơ không thể gây ra sóng dừng khi nó có bước sóng bằng 2 m 0,5 m 1 m 0,75 m Khi có sóng dừng trên sợi dây hai đầu gắn chặt. Điều nào sau đây SAI? Chiều dài dây không thể ngắn hơn một bước sóng Chiều dài dây là một số chẵn lần một phần tư bước sóng Số bụng sóng luôn ít hơn số nút sóng một đơn vị Điểm giữa của dây luôn hoặc là nút hoặc là bụng sóng dừng Khảo sát hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi AB. Đầu A cố định, B dao động tự do. Sóng tới và sóng phản xạ tại B Vuông pha Cùng pha Lệch pha π/4 Ngược pha Một sóng dừng đã thành lập trên dây đàn hồi hai đầu cố định. Tại thời điểm mà dây duỗi thẳng thì: Năng lượng tại mọi điểm trên dây đều triệt tiêu Sóng tới và sóng phản xạ tại mọi điểm trên dây đều triệt tiêu Tại các điểm cách đầu dây một khoảng bằng số lẻ của một phần tư bước sóng thì sóng tới và sóng phản xạ cùng pha Tại các điểm cách đầu dây một khoảng bằng só lẻ của một phần tư bước sóng thì sóng tới và sóng phản xạ ngược pha. SÓNG ÂM Sóng âm truyền được trong môi trường nào sau đây Rắn, lỏng, khí và chân không Rắn, lỏng và khí Rắn, lỏng, chân không Chân không, lỏng, khí. Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây SAI? Sóng âm trong không khí là sóng ngang Sóng âm trong không khí là sóng dọc Sóng âm truyền được trong các môi trường rắn, lỏng và khí Ở cùng một nhiệt độ, tốc độ truyền sóng âm trong không khí nhỏ hơn tốc độ truyền sóng âm trong nước Đặt một nguồn âm có tần số 2000Hz trong một chuông chân không. Cho chuông chuyển động với tốc độ 30 m/s. Biết tốc độ truyền âm là 330 m/s. Tại người đứng yên Nghe được âm có tần số tăng 11 lần Nghe được âm có tần số tăng 10 lần Không nghe được âm Lúc nghe được âm, lúc không nghe được âm Nhận định nào không đúng về sóng âm? Sóng âm: Không truyền được trong chân không Không truyền theo phương ngang Mang năng lượng Làm rung màng nhĩ và gây cảm giác âm cho người nghe Siêu âm là âm: Có tần số lớn Có cường độ rất lớn Có tần só trên 20kHz Truyền trong mọi môi trường và nhanh hơn âm Cường độ âm được đo bằng: W/m^2 W N/m^2 N/m Tai người có thể nghe được âm có tần số: 16Hz đến 20 MHz 16 Hz đến 20kHz 16 Hz đến 20mHz Trên 20 nghìn Hz Chỉ ra câu sai? Âm La của một đàn ghita và của một cái kèm có cùng: Tần số Cường độ Mức cường độ Đồ thị dao động âm Tai người cảm nhận được âm thanh khác biệt của các nốt nhạc Đồ Rê Mi Fa Sol La Si khi chúng phát ra từ một nhạc cụ nhất định là do các âm thanh này có; Cường độ âm khác nhau Biên độ âm khác nhau Tần số âm khác nhau Âm sắc khác nhau Khi một nhạc cụ phát ra âm của nốt La, thì mọi người đều nghe được nốt La. Hiện tượng này có được là do tính chất nào sau đây của sóng âm? Trong quá trình truyền âm, năng lượng của sóng âm được bảo toàn. Khi sóng truyền qua mọi phần tử vật chất đều dao động với cùng tần số bằng tần số của nguồn Trong một môi trường truyền, tốc độ truyền của sóng âm có giá trị như nhau theo mọi hướng Cả A và B Cường độ âm được xác định bằng: Cơ năng toàn phần của một thể tích đơn vị của môi trường tại điểm mà sóng âm truyền qua Năng lượng mà sóng âm truyền được trong một đơn vị thời gian qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương truyền sóng. Biên độ dao động của các phần tử của môi trường (tại điểm mà sóng âm truyền qua) Áp suất tại một điểm trong môi trường mà sóng âm truyền qua Đơn vị thông dụng của mức cường độ âm là: B dB W/m^2 N/m^2 Khi sóng âm truyền từ môi trường nước ra ngoài không khí thì: Chu kỳ tăng lên Chu kỳ giảm xuống Bước sóng tăng lên Bước sóng giảm xuống Khi sóng âm truyền từ không khí vào trong nước thì: Tần số và bước sóng đều tăng. Tần số và tốc độ đều giảm Tần số không đổi, bước sóng tăng Tần số không đổi, tốc độ giảm Khi sóng âm truyền từ không khí vào nước thi đại lượng nào sau đây không đổi Vận tốc Biên độ Tần số Bước sóng Điều nào sau đây nói về sóng âm KHÔNG ĐÚNG? Sóng âm là sóng cơ học, sóng dọc, truyền được trong môi trường vật chất, nhưng không truyền được trong chân không Sóng âm có tần số nằm trong khoảng từ 16 Hz đến 20000Hz Tốc độ truyền sóng âm phụ thuộc vào tính đàn hồi, mật độ môi trường, nhiệt độ môi trường. Trong các môi trường truyền âm, vận tốc truyền âm tăng dần theo thứ tự: V_khí
- Xem thêm -

Xem thêm: LÝ THUYẾT SÓNG CƠ, LÝ THUYẾT SÓNG CƠ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay