Chứng thực của UBND phường từ thực tiễn quận nam từ liêm, thành phố hà nội

94 34 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 09:55

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI DƢƠNG VĂN ĐỨC CHỨNG THỰC CỦA U ND PHƢ NG TỪ THỰC TIỄN QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH NỘI - 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI DƢƠNG VĂN ĐỨC CHỨNG THỰC CỦA U ND PHƢ NG TỪ THỰC TIỄN QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ NỘI Ngành: Luật Hiến pháp Luật Hành Mã số: 8.38.01.02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS VŨ THƯ NỘI - 2018 L I CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học, độc lập tôi; số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Nội, ngày tháng năm 2018 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Dƣơng Văn Đức MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHỨNG THỰC CỦA Ủ AN NH N D N PHƢ NG 1.1 Khái niệm, đặc điểm vai trò chứng thực Uỷ ban nhân dân phường 1.2 Điều chỉnh pháp luật chứng thực Ủ an nh n n phường 18 1.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động chứng thực Ủ nh n an n phường 25 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG CHỨNG THỰC CỦA Ủ AN NH N D N PHƢ NG TRÊN ĐỊA ÀN QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ NỘI 29 2.1 Các đặc điểm hoạt động chứng thực Ủy ban nhân dân phường quận Nam T Liêm, thành phố Nội 29 2.2 Các qu định pháp luật chứng thực Ủ an nh n n phường 34 2.3 Thực tiễn chứng thực Ủy ban nhân dân phường quận Nam T Liêm, thành phố Nội 46 Chƣơng 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƢ NG CHẤT LƢỢNG CHỨNG THỰC CỦA Ủ AN NH N D N PHƢ NG 61 3.1 Quan điểm tăng cường chất lượng chứng thực Ủy ban nhân dân phường 61 3.2 Các giải pháp tăng cường chất lượng chứng thực Ủy ban nhân n phường 64 KẾT LUẬN 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trước đ hoạt động công chứng, chứng thực thực hầu hết Phòng cơng chứng nhà nước, Văn phòng cơng chứng nh n Phòng pháp cấp huyện dẫn đến tình trạng quan nà thường xuyên tải có nhiều khó khăn, bất cập cá nhân, tổ chức có nhu cầu cơng chứng, chứng thực Theo đó, quan đại diện, Phòng cơng chứng Nhà nước, văn phòng cơng chứng nh n, Phòng pháp cấp huyện, Ủ an nh n n (UBND) xã tham gia lĩnh vực Song qu định pháp luật chứng thực có ph n định rõ ràng thẩm quyền t ng chủ thể thực lĩnh vực Mốc quan trọng đánh ấu phân chia thẩm quyền tách bạch hoạt động công chứng chứng thực đời Luật công chứng năm 2006 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 Chính Phủ; tiếp đến Luật Công chứng năm 2014 Nghị định số 23/2015/NĐ- CP ngày 16/02/2015 Chính phủ cấp t số gốc, chứng thực t chính, chứng thực chữ ký chứng thực hợp đồng, giao dịch thay Nghị định số 79/2007/NĐ- CP Thành tựu chứng tổ Đảng Nhà nước ta quan t m đến hoạt động công chứng, chứng thực Với qu định Nghị định số 23/2015/NĐ-CP Luật cơng chứng năm 2014 thời gian giải chứng thực rút ngắn đến mức tối đa, thẩm quyền thực chứng thực mở rộng, theo cá nh n, tổ chức tùy ý lựa chọn quan có thẩm quyền yêu cầu chứng thực văn bản, giấy tờ phục vụ cho công việc cách thuận tiện Bên cạnh chuyển biến tích cực hoạt động chứng thực tồn số bất cập, hạn chế là: Tình trạng hoạt động chứng thực tản mạn, chắp vá, chưa thống đồng số qu định thẩm quyền; Thủ tục chứng thực, việc cụ thể chưa phù hợp; Việc thực liên thơng thủ tục hành việc chứng thực có nhiều bất cập… Tồn hạn chế xuất phát t nguyên nhân chưa có đạo luật chuyên ngành điều chỉnh hoạt động chứng thực (chưa có Luật Chứng thực) Nam T Liêm quận thành lập thành phố Nội chia tách t huyện T Liêm, thành phố Nội, quận nằm quy hoạch trở thành lõi đô thị thành phố Nội nên tốc độ phát triển văn hố, trị, kinh tế, xã hội mạnh Trong kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế với định hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền hoạt động chứng thực quan t m để phục vụ giao dịch cá nhân, tổ chức tham gia vào quan hệ kinh tế, dân trị, văn hóa Việc nghiên cứu hoạt động Chứng thực UBND phường địa bàn quận Nam T Liêm, thành phố Nội nội ung có ý nghĩa quan trọng mặt khoa học thực tiễn Với nhận thức sâu sắc tầm quan trọng hoạt động chứng thực việc thúc đẩy kinh tế phát triển, đáp ứng yêu cầu Đảng, Nhà nước cơng cải cách hành chính, cải cách pháp x ựng nhà nước pháp quyền XHCN, chọn đề tài “Chứng thực UBND phườ hực tiễn quận Nam T Liêm, thành phố Nội” làm đề tài luận văn Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Nhận thức tầm quan trọng hoạt động chứng thực, có nhiều cơng trình nghiên chứng thực nói chung quản lý Nhà nước chứng thực nói riêng Cho đến na có viết, bình luận, luận văn hoạt động chứng thực công bố sau: Tác giả Nguyễn Thù Dung (2014), “Quản lý Nhà nước chứng thựcqua thực tiễn thành phố Nội”, Luận văn Thạc sĩ; Tác giả Đặng Văn Khanh (2000), Những vấn đề lý luận thực tiễn việc xác định phạm vi, nội dung hành vi công chứng, chứng thực giá trị pháp lý văn ản công chứng, chứng thực nước ta nay, Luận văn Tiến sỹ; Tác giả Chu Thị Tuyết Lan (2012), “Quản lý nhà nước chứng thực, thực trạng phương hướng đổi mới”, Luận văn Thạc sỹ Tác giả Đặng Văn Trường (2010),“Quản lý nhà nước công chứng, chứng thực nước ta vấn đề đặt ra”, Tạp chí Quản lý Nhà nước, 2010, Số 168; Tác giả Ngô Sỹ Trung (2010),“Nghị định 79/2007/NĐ-CP - Một ước tiến cải cách hoạt động chứng thực nước ta”, Tạp chí Tổ chức Nhà nước, 2010, Số 3; Ngồi ra, số nghiên cứu đăng Tạp chí Dân chủ pháp luật, Tạp chí tổ chức Nhà nước, Các cơng trình nghiên cứu, luận văn, ài viết đưa cách đầ đủ sở lý luận hoạt động chứng thực hoạt động quản lý nhà nước chứng thực Việt Nam Tu nhiên, chưa có cơng trình nghiên cứu, luận văn, ài viết công bố chứng thực UBND phường t thực tiễn quận Nam T Liêm, thành phố Nội Với đề tài “Chứng thực UBND phường t thực tiễn quận Nam T Liêm, thành phố Nội” coi cơng trình nghiên cứu chứng thực UBND phường bối cảnh Trên sở nghiên cứu thực trạng, đề tài đưa giải pháp chứng thực UBND phường phù hợp với yêu cầu thực tiễn Việt Nam nói chung quận Nam T Liêm nói riêng Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích hiê cứu đề tài: Trên sở làm rõ lý luận chứng thực, qu định pháp luật chứng thực t thực tiễn chứng thực UBND phường quận Nam T Liêm, thành phố Nội Luận văn đề xuất giải pháp khắc phục tồn hạn chế chứng thực UBND phường 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Trên sở mục đích nghiên cứu, đề tài luận văn thực nhiệm vụ sau: - Làm sáng tỏ hệ thống hóa vấn đề lý luận chứng thực UBND phường - Ph n tích, đánh giá thực trạng pháp luật chứng thực thực trạng tổ chức thực chứng thực UBND phường t thực tiễn quận Nam T Liêm, thành phố Nội - T đó, nêu quan điểm giải pháp nâng cao chất lượng chứng thực UBND phường Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu đề tài 4.1 Đối ượng nghiên cứu Luận văn nghiên cứu pháp luật hoạt động chứng thực UBND phường 4.2 Phạm vi nghiên cứu Về thời gian: Luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề chứng thực thuộc thẩm qu ền UBND phường t tháng 04 năm 2014 đến 2017; Về không gian: Luận văn nghiên cứu thực tiễn hoạt động chứng thực UBND phường địa àn quận Nam T Liêm, thành phố Nội Cơ sở lý luận phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn nghiên cứu dựa lý luận chủ nghĩa Mác- Lê nin, tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước Pháp luật, quan điểm, đường lối, chủ trương Đảng tăng cường quản lý nhà nước pháp luật, cải cách hành chính, cải cách pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trong trình thực nghiên cứu luận văn sử dụng tổng hợp nhiều phương pháp nghiên cứu Trong phương pháp ph n tích sử dụng xuyên suốt toàn nội dung Luận văn để giải vấn đề mang tính lý luận khái niệm, đặc điểm hoạt động chứng thực, đánh giá thực trạng pháp luật chứng thực qu định pháp luật chứng thực Phương pháp chứng minh, thống kê sử dụng thông qua việc đưa thông tin, số liệu để minh chứng cho nhận định, đánh giá tác giả Phương pháp so sánh sử dụng phần lý luận dẫn chiếu qu định hệ thống pháp luật thực trạng pháp luật đối chiếu với qu định pháp luật vấn đề văn ản qu định chứng thực thực tiễn áp dụng thi hành hoạt động chứng thực Ý nghĩa lý luận thực tiễn 6.1 Ý hĩa lý luận: Luận văn góp phần đưa nhìn tổng thể, có hệ thống hoạt động chứng thực hệ thống pháp luật Việt Nam chứng thực UBND phường Luận văn đưa nhìn tổng thể thực chứng thực gắn liền với việc thực chế “Một cửa” Đồng thời, đ sở để nâng cao hiệu hoạt động chứng thực, nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách hành giai đoạn tới 6.2 Ý nghĩa thực tiễn: Qua ph n tích đánh giá thực tiễn thực pháp luật chứng thực UBND phường - t thực tiễn quận Nam T Liêm, thành phố Nội Luận văn cho thấy thuận lợi, khó khăn quyền quận Nam T Liêm hoạt động chứng thực UBND phường, hạn chế, bất cập hệ thống văn ản quy phạm điều chỉnh hoạt động chứng thực UBND phường T đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu hoạt động chứng thực UBND phường Bên cạnh đó, kết nghiên cứu luận văn qu định pháp luật hoạt động chứng thực làm tài liệu tham khảo cho học tập, nghiên cứu hoạt động thực tiễn lĩnh vực chứng thực Kết cấu luận văn Luận văn thực nghiên cứu hoạt động chứng thực UBND phường theo kết cấu gồm chương, ên cạnh phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, cụ thể sau: Chương 1: Những vấn đề lý luận chứng thực UBND phường Chương 2: Thực trạng hoạt động chứng thực UBND phường địa bàn quận Nam T Liêm, thành phố Nội Chương 3: Quan điểm giải pháp tăng cường chất lượng chứng thực UBND phường Chƣơng NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHỨNG THỰC CỦA Ủ AN NH N D N PHƢ NG 1.1 Khái niệm, đặc điểm vai trò chứng thực Uỷ ban nhân dân phƣờng 1.1.1 Vị trí, chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức Uỷ ban nhân dân phường Điều 58 Luật tổ chức quyền địa phương 2015 xác định quyền địa phương phường gồm có Hội đồng nh n n phường UBND phường [54] Theo Điều 59 Luật tổ chức quyền địa phương 2015 nhiệm vụ, quyền hạn quyền địa phương phường: Tổ chức bảo đảm việc thi hành Hiến pháp pháp luật địa àn phường Chịu trách nhiệm trước quyền địa phương quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương kết thực nhiệm vụ, quyền hạn quyền địa phương phường Quyết định tổ chức thực biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ Nh n n, hu động nguồn lực xã hội để xây dựng phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh địa àn phường [54] Về cấu tổ chức UBND phường hoạt động Điều 62 Luật tổ chức quyền địa phương năm 2015 có qu định cụ thể: UBND phường gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách cơng an UBND phường loại I có khơng hai Phó Chủ tịch; phường loại II loại III có Phó Chủ tịch [54] Về nhiệm vụ, quyền hạn UBND phường: Thứ nhất, xây dựng, trình Hội đồng nh n n phường định nội ung qu định khoản khoản Điều 61 nhiệm vụ, quyền hạn thiết bị cho phòng làm việc phận tiếp nhận trả kết hành Diện tích tối thiểu phòng làm việc Bộ phận tiếp nhận trả kết hồ sơ hành có diện tích 40m2 - Trang bị máy photocopy, máy Pax, máy tính, máy in, máy Scan, máy điều hòa nhiệt độ đại chất lượng tốt phục vụ cho hoạt động chứng thực để đảm bảo tính xác, hiệu - Lắp đặt hệ thống camera giám sát phận tiếp nhận hồ sơ trả kết hồ sơ hành 10 phường để theo dõi, giám sát tình hình hoạt động, tác phong làm việc cán bộ, công chức phục vụ nh n n để kịp thời phát hiện, xử lý tiêu cực, nhũng nhiễu cán công chức công tác tiếp nhận thủ tục hành nói chung thủ tục chứng thực nói riêng 3.2.6 Tăng cường công tác tra kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm hoạt động chứng thực Tăng cường công tác tra kiểm tra, giám sát việc chấp hành, thực pháp luật thực hoạt động chứng thực, văn ản hướng dẫn nghiệp vụ, đạo Sở pháp Nội, Phòng pháp quận hoạt động chứng thực để phát kịp thời, ngăn chặn hạn chế, tiêu cực, vi phạm pháp luật cán bộ, cơng chức q trình thực hoạt động chứng thực Đặc biệt trình tự thủ tục, thời gian giải quyết, việc thu phí, lệ phí… Hàng năm, UBND quận, Phòng pháp quận tổ chức kiểm tra chuyên ngành đột xuất kế hoạch kiểm tra định kỳ hoạt động chứng thực phường địa àn để kịp thời phát sai sót để chấn chỉnh rút kinh nghiệm kịp thời, hạn chế vi phạm kéo dài Xử lý nghiêm minh, dứt điểm đơn vị, cán bộ, công chức yếu kém, tiêu cực, vi phạm quy định pháp luật chứng thực ra, bị luận phản ánh, 76 ưa, chậm sửa chữa, khắc phục để làm sạch, vững mạnh lực lượng cán thực chứng thực Giải kịp thời khiếu nại, tố cáo vi phạm qu định pháp luật chứng thực để tăng cường dân chủ, tăng cường hiệu giám sát giám sát thực pháp luật t phía tổ chức, cá nhân, cơng dân, nhằm kịp thời phát sơ hở, yếu kém, đồng thời, phát tiêu cực, tham nhũng, g phiền hà, sách nhiễu cán bộ, công chức hoạt động chứng thực Kiểm tra giám sát thực thi công vụ công chức thực chứng thực, UBND quận, Phòng pháp quận cần kiểm tra việc thi hành pháp luật UBND phường sách, chế độ đãi ngộ Nhà nước cán công chức làm cơng tác chứng thực có đảm bảo đầ đủ, kịp thời theo qu định không: chế độ tiền lương, phụ cấp, bồi ng trách nhiệm, chế độ làm ngày thứ bả … để chấn chỉnh kịp thời đảm bảo quyền lợi cán công chức theo qu định 77 Tiểu kết chƣơng Trong công cải cách tổng thể hành nhà nước, cải cách pháp, Đảng Nhà nước ta thực quan t m đến hoạt động chứng thực đáp ứng mong mỏi người dân Thủ tục chứng thực tinh giản gọn nhẹ, thời gian thực chứng thực rút ngắn tối đa, thẩm quyền chứng thực mở rộng hoạt động chứng thực xã hội hóa, khơng cảnh tượng người dân phải hàng ngà để xếp hàng công chứng, chứng thực Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu đạt bất cập hạn chế mà Đảng Nhà nước cần sớm hồn thiện có định hướng đắn phù hợp với tình hình thực tế Trên sở kết nghiên cứu chương chương 2, tác giả mạnh dạn đưa quan điểm hoàn thiện giải pháp hoàn thiện pháp luật thực thi pháp luật chứng thực-qua thực tiễn địa bàn quận Nam T Liêm 78 KẾT LUẬN Với đề tài Luận văn “Chứng thực UBND phường t thực tiễn quận Nam T Liêm, thành phố Nội” tác giả khái quát cách tổng quát hoàn chỉnh sở lý luận chứng thực UBND phường; thực trạng hoạt động chứng thực UBND phường - qua thực tiễn quận Nam T Liêm, thành phố Nội; quan điểm giải pháp hoàn thiện pháp luật thực thi pháp luật chứng thực - thực tiễn UBND phường địa bàn quận Nam T Liêm Để nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động chứng thực tình hình mới, cấp uỷ Đảng quyền địa phương cần phải vào đồng Thành cơng cải cách pháp nói chung cải cách hoạt động chứng thực nói riêng góp phần đảm bảo quyền lợi ích đáng người dân góp phần nâng cao dân trí, cải thiện đời sống nh n n, thúc đẩy KT-XH phát triển theo hướng bền vững Thực trạng hoạt động chứng thực quận Nam T Liêm năm v a qua cho thấ ngành pháp có nhiều n lực lĩnh vực Hoạt động chứng thực qu định văn ản pháp luật chứng thực phát triển vượt bậc dần hồn thiện góp phần vào phát triển KT-XH công đổi đất nước Tuy nhiên, lĩnh vực bộc lộ nhiều yếu kém, hạn chế: Hệ thống văn pháp quy thiếu đồng bộ, chậm sửa đổi, bổ sung; triển khai áp dụng qu định pháp luật chứng thực nhiều hạn chế; cơng tác tuyển dụng cơng chức pháp, n ng cao trình độ nghiệp vụ đội ngũ cán công chức chưa thực đem lại hiệu quả; công tác tra kiểm tra, giám sát chưa đảm bảo cầu Ngồi ra, số quan có trách nhiệm bng lỏng quản lý Nâng cao hiệu hoạt động chứng thực Việt Nam nói chung quận Nam T Liêm nói riêng yêu cầu tất yếu khách quan cấp bách nhằm thực tốt nhiệm vụ chiến lược đổi tổ chức hoạt động, nâng cao hiệu lực quản lý má nhà nước, thực 79 đường lối Đảng công xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Luận văn đưa quan điểm, giải pháp mục tiêu nâng cao hiệu hoạt động chứng thực qua đưa giải pháp hồn thiện pháp luật nâng cao chất lượng chứng thực nâng cao hiệu thực thi pháp luật chứng thực qua thực tiễn quận Nam T Liêm giai đoạn 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Chính trị (2002), Nghị số 08/NQ-TW ngày 02/01 Bộ Chính trị số nhiệm vụ trọng tâm công tác pháp thời gian t i, Nội Bộ Chính trị (2005), Nghị số 48- NQ/TW ngày 24/5/2005 Bộ Chính trị chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hư ng đến năm 2020, Nội Bộ Chính trị (2011), Nghị số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 Chính Phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành Nhà nư c giai đoạn 2011- 2020, Nội Bộ Nội Vụ (2012), Thông số 06/2012/TT- BNV ngày 30/10/2012 Bộ Nội Vụ hư ng dẫn chức trách tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn, Nội Bộ Tài - Bộ pháp (2015), Thơng liên tịch số 158/TTLTBTC- BTP ngày 12/10/2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý lệ phí chứng thực từ chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch, Nội Bộ Tài (2016), Thơng liên tịch số 226/2016 TTLT-BTC ngày 11/11/2016 tài quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí chứng thưc, Nội Bộ pháp (2015), Thông số 20/2015/NĐ- BTP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết hư ng dẫn thi hành số điều Nghị định số 23/2015/NĐ- CP ngày 16/02/2015 Chính Phủ cấp từ sổ gốc, chứng thực từ chính, chứng thực chữ ký chứng thực hợp đồng, giao dịch, Nội Bộ pháp (2008), Thông số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 hư ng dẫn thi hành số điều Nghị định số 79/2007/NĐ- CP ngày 18 tháng năm 2007 Chính phủ cấp từ sổ gốc, chứng thực từ chính, chứng thực chữ ký, Nội Bộ pháp (2012), Báo cáo tổng kết 06 năm thực Luật Công chứng 05 năm thực Nghị định 79/2007/ NĐ – CP, Lưu hành nội 10 Bộ pháp (2012), Quyết định số 172/QĐ-BTP ngày 20 tháng 01 năm 2012 Bộ trưởng Bộ pháp ban hành chương trình cơng tác ngành pháp năm 2012, Nội 11 Bộ pháp (2013), Thông số 20/2013/TT- BTP ngày 03/12/2013 hư ng dẫn số nội dung hoạt động thống kê ngành pháp, Nội 12 Bộ pháp (2016), Quyết định số 1088 ngày 18/5/2016 việc cơng bố thủ tục hành sửa đổi lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức Bộ pháp, Nội 13 Bộ pháp (2017), Công văn số 273/BTP-HCTP việc thực chứng thực từ chính, Nội 14 Bộ pháp (2018), Quyết định số 1024 ngày 09/05/2018 việc cơng bố thủ tục hành sửa đổi lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức Bộ pháp, Nội 15 Bộ pháp Bộ tài (2008), Thơng số 92/2008/TTLT- BTCBTP Bộ Tài Bộ pháp hư ng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng lệ phí cấp sao, lệ phí chứng thực, Nội 16 Bộ pháp (2015), Thông số 20/2015/TT - BTP quy định chi tiết hư ng dẫn thi hành số điều Nghị định 23/2015/NĐ - CP 17 Chính phủ (2000), Chương trình cải cách tổng thể hành nhà nư c giai đoạn 2001- 2010, Nội 18 Chính phủ (2000), Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 công chứng, chứng thực, Nội 19 Chính phủ (2001), Chỉ thị số 01/2001/CT-TTg ngày 05/3 Thủ ng Chính phủ việc triển khai thực Nghị định 75/2000/NĐ-CP, Nội 20 Chính phủ (2003), Nghị định 134/2003/NĐ- CP ngày 14/11/2003 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính, Nội 21 Chính phủ (2006), Nghị định số 76/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực pháp, Nội 22 Chính phủ (2007), Nghị định số 79/2007/NĐ- CP ngày 18/5/2007 Chính phủ cấp từ sổ gốc, chứng thực từ chính, Nội 23 Chính phủ (2009), Nghị định số 92/2009/NĐ- CP ngày 22/10/2009 chức danh, số lượng, số chế độ sách đối v i cán bộ, cơng chức xã, phường, thị trấn, Nội 24 Chính phủ (2009), Nghị định số 88/2009/NĐ-CP Chính phủ ngày 19/10/2009 cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền v i đất, Nội 25 Chính phủ (2010), Chương trình cải cách tổng thể hành nhà nư c giai đoạn 2011- 2020, Nội 26 Chính phủ (2011), Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 Chính phủ cơng chức xã, phường, thị trấn, Nội 27 Chính phủ (2012), Nghị định số 04/2012/NĐ-CP ngày 18/5/2007, sửa đổi, bổ sung điều Nghị định số 79/2007/NĐ-CP cấp từ sổ gốc, chứng thực từ chính, Nội 28 Chính phủ (2012), Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012, việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định hộ tịch, hôn nhân gia đình chứng thực, Nội 29 Chính Phủ (2013), Nghị định số 81/2013/NĐ- CP ngày 19/7/2013 quy định chi tiết số điều Luật xử lý vi phạm hành chính, Nội 30 Chính Phủ (2015), Nghị định số 23/2015/NĐ- CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 Chính phủ cấp từ sổ gốc, chứng thực từ chính, chứng thực chữ ký chứng thực hợp đồng, giao dịch, Nội 31 Chính phủ (2018), Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 Chính phủ: thực chế cửa, cửa liên thông giải thủ tục hành chính, Nội 32 Chủ tịch Chính Phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hòa (1945), Sắc lệnh số 59 ngày 15/11/1945 việc ấn định thể lệ việc thị thực giấy tờ 33 Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (1952), Sắc lệnh số 85/SL ngày 29/02/1952 34 Cộng hoà Liên ang Đức (1969), Luật ngày 28.9.1969 công chứng 35 Cục hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (2015), Công văn số 1352/HTQTCT-CT ngày 10/3/2015 việc triển khai thực Nghị định số 23/2015/NĐ- CP, Nội 36 Cục hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (2015), Công văn số 2421/HTQTCT-CT ngày 11/5/2015 việc triển khai thực Nghị định số 23/2015/NĐ- CP, Nội 37 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Nội 38 Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị số 49- NQ/TW ngày 02/6/2005 Ban chấp hành Trung Ương chiến lược cải cách pháp đến năm 2020, Nội 39 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Nội 40 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Nội 41 HĐND thành phố Nội (2009), Nghị 13/2009/NQ - HĐND ngày 11/12/2009 HĐND thành phố Nội khóa VIII Kỳ họp thứ 19 việc ban hành quy định thu phí, lệ phí địa bàn thành phố Nội, Nội 42 HĐND thành phố Nội (2016), Nghị số 20/2016 /NQ-HĐND ngày 06/12/2016 Hội đồng nhân dân thành phố nội ba hành vè số quy định thu phí, lệ phí tren địa bàn thành phố Nội thuộc thẩm quyền định HĐND thành phố Nội 43 Hội đồng Bộ trưởng (1991), Nghị định số 45- HĐBT ngày 27/02/1991 tổ chức hoạt động công chứng Nhà nư c 44 Đặng Văn Khanh (2000), Những vấn đề lý luận thực tiễn việc xác định phạm vi, nội dung hành vi công chứng, chứng thực giá trị pháp lý văn công chứng, chứng thực nư c ta nay, Luận án Tiến sỹ, Viện nghiên cứu Nhà nước Pháp luật, Nội 45 Linh (2008), “Một số bất cập cấp sao, chứng thực chứng thực chữ ký”, Tạp chí Dân chủ pháp luật Bộ pháp, (8), tr 60 - 61 46 Phạm Văn Lợi (2004), “Công chứng, chứng thực Việt Nam, thực trạng định hướng phát triển”, Tạp chí Dân chủ pháp luật 47 Uông Chu Lưu (Chủ nhiệm), Cải cách pháp điều kiện xây dựng Nhà nư c pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhân dân, nhân dân, nhân dân, Đề tài khoa học cấp Nhà nước KX 04-06, Bộ pháp, Nội 48 Trần Ngọc Nga (1996), Quản lý nhà nư c công chứng, chứng thực; công chứng nhà nư c, vấn đề lý luận thực tiễn nư c ta, Luận văn Thạc sỹ 49 Nguyễn Hải Ngân (2016), Quản lý nhà nư c đối v i hoạt động chứng thực UBND xã, thị trấn huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Khoa học – xã hội nh n văn 50 Phòng pháp (2014), Báo cáo tổng kết công tác pháp năm 2014, Nội 51 Phòng pháp (2015), Báo cáo tổng kết công tác pháp năm 2015, Nội 52 Thang Văn Phúc (2001), Cải cách hành nhà nư c, thực trạng, nguyên nhân giải pháp, Nxb Chính trị quốc gia, Nội 53 Nguyễn Phan Quang tập thể tác giả (2000), Mấy vấn đề quản lý nhà nư c củng cố pháp quyền lịch sử, Nxb Chính trị quốc gia 54 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), Luật tổ chức quyền địa phương, Nội 55 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2006), Luật công chứng, Nội 56 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2012), Luật xử lý vi phạm hành năm 2012, Nội 57 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Hiến pháp, Nội 58 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Luật đất đai, Nội 59 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Luật Nhà ở, Nội 60 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Luật công chứng, Nội 61 Sở pháp (2015), Công văn số 3081/STP- HCTP ngày 14/10/2015 việc giải đáp số khó khăn, vư ng mắc việc thi hành Nghị Định số 23/2015/NĐ- CP, Nội 62 Sở pháp Nội (2008), Cẩm nang nghiệp vụ chứng thực dành cho cán bộ, công chức xã, Phường 63 Sở pháp Nội (2013), Cẩm nang hư ng dẫn nghiệp vụ công tác hộ tịch chứng thực cho cán pháp- Hộ tịch cấp xã, Nội 64 Sở pháp Nội (2013), Công văn số 681/STP- BTTP gửi Bộ pháp xin ý kiến đạo việc thực Nghị định số 79/2007/NĐ- CP Chính phủ việc cấp từ sổ gốc, chứng thực từ chính, chứng thực chữ ký, Nội 65 Sở pháp - Sở tài Ngu ên Môi trường (2013), Hư ng dẫn số 2128/HDLN- STP- STNMT ngày 28/8/2013 việc hư ng dẫn thực việc công chứng, chứng thực giao dịch quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền v i đất hộ gia đình, cá nhân địa bàn thành phố Nội, Nội 66 Thành ủy Nội (2011), Chương trình số 08- CTr/TU ngày 18/10/2011 Thành ủy “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm chất lượng phục vụ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2011 – 2015”, Nội 67 Tuấn Đạo Thanh (2006), “Các ngu ên tắc đặc trưng tổ chức hoạt động cơng chứng”, Tạp chí Nhà nư c Pháp luật, (9) 68 Vũ Thị Thảo (2015), Đặc san tuyên truyền pháp luật số 02/2015- Chủ để pháp luật chứng thực 69 Thủ tướng Chính Phủ (2014), Chỉ thị số 17/CT- TTg ngày 20/6/2014 số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp có chứng thực đối v i giấy tờ, văn thực thủ tục hành chính, Nội 70 Thuỵ Sĩ (2011), Luật công chứng chứng thực ngày 30.8.2011 Bang Aargau 71 Phan Thủ (2008), “Tránh nhầm lẫn việc công chứng với chứng thực”, Tạp chí Dân chủ pháp luật, Bộ pháp, (9), tr 47 - 50 72 Ngô Sỹ Trung (2010), Nghị định 79/2007/NĐ-CP, “Một ước tiến cải cách hoạt động chứng thực nước ta”, Tạp chí Tổ chức Nhà nư c, (3) 73 Đặng Văn Trường (2010), “Quản lý nhà nư c công chứng, chứng thực nư c ta vấn đề đặt ra”, Học viện hành chính, (168), tr 47 - 50 74 UBND thành phố Nội (2009), Quyết định số 5434/QĐ- UBND ngày 21/10/2009 việc phân định thẩm quyền công chứng hợp đồng giao dịch địa bàn thành phố Nội, Nội 75 UBND thành phố Nội (2010), Quyết định số 08/2010/QĐ- UBND ngày 25/01/2010 việc thu phí, lệ phí cấp sao, lệ phí chứng thực địa bàn thành phố Nội, Nội 76 UBND thành phố Nội (2010), Quyết định số 1412/QĐUBND ngày 30/3/2010 Chủ tịch UBND Thành phố Nội việc thông qua phương án đơn giản hố thủ tục hành thực địa bàn Thành phố, Nội 77 UBND thành phố Nội (2011), Quyết đinh số 2492/QĐ- UBND ngày 02/6/2011 UBND thành phố Nội việc quy định chế độ bồi dư ng, cấp trang phuc đối v i trưởng bô phân, công chức, lao đông hơp đồng làm viêc taị bô phân tiếp nhân hồsơ vàrảt kết giải thủ tụchành chính, Nội 78 UBND thành phố Nội (2012), Quyết định 4322/QĐ-UBND năm 2012 cơng bố thủ tục hành sửa đổi, bổ sung thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ lĩnh vực pháp thuộc thẩm quyền giải Sở pháp/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã địa bàn thành phố Nội, Nội 79 UBND thành phố Nội (2012), Quyết định số 4045/QĐ- UBND ngày 31/08/2011 UBND Thành phố Nội việc cơng bố thủ tục hành thực cấp huyện địa bàn Thành phố Nội, Nội 80 UBND thành phố Nội (2012), Quyết định số 4046/QĐ- UBND ngày 31/08/2011 UBND Thành phố Nội việc công bố thủ tục hành thực cấp xã địa bàn Thành phố Nội, Nội 81 UBND thành phố Nội (2015), Công văn số 2354/UBND- NC ngày 10/4/2015 việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn thực quyền người sử dụng đất, nhà địa bàn thành phố Nội, Nội 82 UBND thành phố Nội (2015), Quyết định số 5117/QĐ-UBND ngày 8/10/2015 UBND Thành phố Nội việc công bố TTHC lĩnh vực pháp thuộc thẩm quyền giải Sở pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã địa bàn Thành phố Nội 83 UBND quận Nam T Liêm (2014), Báo cáo số 237/BC-UBND ngày 25/11/2014 kết công tác pháp năm 2014, phương hư ng nhiệm vụ công tác pháp năm 2015, Nội 84 UBND quận Nam T Liêm (2015), Báo cáo số 284/BC-UBND ngày 28/10/2015 kết công tác pháp năm 2015, phương hư ng nhiệm vụ công tác pháp năm 2016, Nội 85 UBND quận Nam T Liêm (2016), Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 27/5/2016 công tác pháp tháng đầu năm 2016 nhiệm vụ trọng tâm tháng cuối năm 2016, Nội 86 UBND quận Nam T Liêm (2017), Báo cáo số 291/BC-UBND ngày 28/11/2017 kết công tác pháp năm 2017, phương hư ng nhiệm vụ công tác pháp năm 2018, Nội 87 V.I.Lênin (1970), Bàn pháp chế xã hội chủ nghĩa, Nxb Sự thật, Nội 88 Văn phòng Quốc hội (1996), Nghị định số 31/CP ngày 18/5/1996 tổ chức hoạt động công chứng Nhà nư c 89 Viện ngôn ngữ học (1997), Từ điển Tiếng Việt, Nx Đà Nẵng, Đà Nẵng 90 Nguyễn Cửu Việt (chủ biên) (1997), Giáo trình Luật Hành Việt Nam, Nx Đại học Quốc Gia Nội ... chứng thực Ủy ban nhân dân phường quận Nam T Liêm, thành phố Hà Nội 29 2.2 Các qu định pháp luật chứng thực Ủ an nh n n phường 34 2.3 Thực tiễn chứng thực Ủy ban nhân dân phường quận Nam. .. lý nhà nước chứng thực Việt Nam Tu nhiên, chưa có cơng trình nghiên cứu, luận văn, ài viết công bố chứng thực UBND phường t thực tiễn quận Nam T Liêm, thành phố Hà Nội Với đề tài Chứng thực UBND. .. UBND phường t thực tiễn quận Nam T Liêm, thành phố Hà Nội coi cơng trình nghiên cứu chứng thực UBND phường bối cảnh Trên sở nghiên cứu thực trạng, đề tài đưa giải pháp chứng thực UBND phường
- Xem thêm -

Xem thêm: Chứng thực của UBND phường từ thực tiễn quận nam từ liêm, thành phố hà nội, Chứng thực của UBND phường từ thực tiễn quận nam từ liêm, thành phố hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay