Quản lý hoạt động trải nghiệm theo định hướng phát triển năng lực cho trẻ ở các trường mầm non quận nam từ liêm, hà nội

105 21 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 09:50

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN HỒNG LINH QUẢN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO TRẺ CÁC TRƯỜNG MẦM NON QUẬN NAM TỪ LIÊM, NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN GIÁO DỤC NỘI, 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN HỒNG LINH QUẢN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO TRẺ CÁC TRƯỜNG MẦM NON QUẬN NAM TỪ LIÊM, NỘI Ngành : Quản giáo dục Mã số : 8.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN GIÁO DỤC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN THỊ MAI LAN NỘI, 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu trích dẫn luận văn đảm bảo tính xác, tin cậy trung thực Các kết Luận văn chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Hồng Linh LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập, nghiên cứu hoàn thiện luận văn, tác giả nhận động viên, khuyến khích giúp đỡ nhiệt tình quý Thầy giáo, Cô giáo, cấp lãnh đạo, bạn bè đồng nghiệp gia đình Với tình cảm chân thành, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến: PGS.TS Nguyễn Thị Mai Lan, người tận tình giúp đỡ hướng dẫn em trình thực luận văn Lãnh đạo Khoa Tâm – Giáo dục, Học viện Khoa học xã hội (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), Quý Thầy cô giáo giảng dạy lớp Cao học Quản giáo dục đợt năm 2016, phòng chun mơn Học viện tạo điều kiện thuận lợi cho em quà trình học tập nghiên cứu Ban lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục Đào tạo quận Nam Từ Liêm, Ban giám hiệu giáo viên trường mầm non quận Nam Từ Liêm, Nội nhiệt tình cộng tác, cung cấp thơng tin, số liệu, góp ý tạo điều kiện thuận lợi trình nghiên cứu thực tế để hồn thành luận văn Trong trình thực hiện, thân cố gắng, nỗ lực Tuy nhiên, luận văn khơng tránh khỏi hạn chế, thiếu sót Em mong Quý thầy cô giáo, nhà khoa học, bạn đồng nghiệp góp ý để em tiếp tục hồn thiện luận văn Em xin chân thành cảm ơn ! Nội, ngày 22 tháng năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Hồng Linh DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT, CÁC CHỮ VIẾT TẮT TT Cụm từ viết tắt Cụm từ đầy đủ BGH Ban giám hiệu CBQL - GV Cán quản – Giáo viên CSVC Cơ sở vật chất GD&ĐT Giáo dục đào tạo GV Giáo viên HĐTN Hoạt động trải nghiệm Nxb Nhà xuất PHHS Phụ huynh học sinh QLGD Quản giáo dục DANH MỤC BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Tên bảng biểu, biểu đồ, sơ đồ Danh mục Bảng 2.1 Mạng lưới trường mầm non Trang 33 Đối tượng khảo sát thực trạng quản hoạt động trải BẢNG BIÊU Bảng 2.2 nghiệm theo định hướng phát triển lực cho trẻ 34 mầm non quận Nam Từ Liêm, Nội Mức độ cần thiết hoạt động trải nghiệm theo định Bảng 2.3 hướng phát triển lực cho trẻ mầm non quận 36 Nam Từ Liêm, Nội Bảng 2.4 Mức độ thực nội dung hoạt động trải nghiệm theo định hướng phát triển lực cho trẻ mầm non 38 Mức độ thực phương pháp hoạt động trải Bảng 2.5 nghiệm theo định hướng phát triển lực cho trẻ 41 mầm non Bảng 2.6 Bảng 2.7 Thực trạng lập kế hoạch hoạt động trải nghiệm theo định hướng phát triển lực cho trẻ mầm non 42 Thực trạng đạo tổ chức hoạt động trải nghiệm theo định hướng phát triển lực cho trẻ mầm non 44 Thực trạng quản sở vật chất hoạt động trải Bảng 2.8 nghiệm theo định hướng phát triển lực cho trẻ 45 mầm non Thực trạng quản kiểm tra đánh giá kết tổ chức Bảng 2.9 hoạt động trải nghiệm theo định hướng phát triển 46 lực cho trẻ mầm non Đánh giá mức độ ảnh hưởng yếu tố tới Bảng 2.10 quản hoạt động trải nghiệm theo định hướng phát 49 triển lực cho trẻ mầm non Sự tương quan tính cần thiết tính khả thi Bảng 3.1 biện pháp quản hoạt động trải nghiệm theo định hướng phát triển lực cho trẻ mầm non 74 Thực trạng nhận thức Cán quản – Giáo viên BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 vai trò hoạt động trải nghiệm theo định hướng phát triển lực cho trẻ mầm non Mức độ thực hình thức hoạt động trải Biều đồ 2.2 nghiệm định hướng phát triển lực cho trẻ mầm non Thực trạng quản phối hợp với lực lượng Biểu đồ 2.3 tham gia tổ chức hoạt động trải nghiệm theo định hướng phát triển lực cho trẻ mầm non 37 39 47 Kết quản hoạt động trải nghiệm theo định Biểu đồ 2.4 hướng phát triển lực cho trẻ mầm non 48 Tổng hợp kết khảo sát tính khả thi biện Biểu đồ 3.1 pháp quản hoạt động trải nghiệm theo định hướng phát triển lực cho trẻ mầm non 72 Tổng hợp kết khảo sát tính khả thi biện Biểu đồ 3.2 pháp quản hoạt động trải nghiệm theo định hướng phát triển lực cho trẻ mầm non 73 Sự tương quan tính cần thiết tính khả thi Bảng 3.3 biện pháp quản hoạt động trải nghiệm theo 75 định hướng phát triển lực cho trẻ mầm non Mối quan hệ biện pháp quản hoạt động SƠ ĐỒ Sơ đồ 3.1 trải nghiệm theo định hướng phát triển lực cho trẻ mầm non 71 MỤC LỤC MỞ ĐẦU .1 Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO TRẺ CÁC TRƯỜNG MẦM NON 12 1.1 Các khái niệm 12 1.2 Cơ sở luận hoạt động trải nghiệm theo định hướng phát triển lực cho trẻ trường mầm non 16 1.3 Cơ sở luận quản hoạt động trải nghiệm theo định hướng phát triển lực cho trẻ trường mầm non 24 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản hoạt động trải nghiệm theo định hướng phát triển lực cho trẻ trường mầm non 28 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO TRẺ CÁC TRƯỜNG MẦM NON QUẬN NAM TỪ LIÊM, NỘI 32 2.1 Khái quát tình hình kinh tế - xã hội giáo dục quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội 32 2.2 Tổ chức khảo sát 34 2.3 Thực trạng hoạt động trải nghiệm theo định hướng phát triển lực cho trẻ trường mầm non quận Nam Từ Liêm, Nội 36 2.4 Thực trạng quản hoạt động trải nghiệm theo định hướng phát triển lực cho trẻ trường mầm non quận Nam Từ Liêm, Nội 42 2.5 Những yếu tố ảnh hưởng đến quản hoạt động trải nghiệm theo định hướng phát triển lực cho trẻ trường mầm non 49 2.6 Đánh giá chung thực trạng hoạt động trải nghiệm theo định hướng phát triển lực cho trẻ trường mầm non quận Nam Từ Liêm, Nội 50 Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO TRẺ CÁC TRƯỜNG MẦM NON QUẬN NAM TỪ LIÊM, NỘI 54 3.1 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 54 3.2 Các biện pháp quản hoạt động trải nghiệm theo định hướng phát triển lực cho trẻ mầm non quận Nam Từ Liêm, Nội 56 3.3 Mối quan hệ biện pháp 70 3.4 Kết thăm dò ý kiến chuyên gia tính cấn thiết tính khả thi biện pháp71 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Giáo dục đào tạo giữ vai trò vơ quan trọng cần thiết phát triển người toàn xã hội Toàn thể lực, trí lực, nhân cách phẩm chất đạo đức có vốn nhờ giáo dục - đào tạo mà có Nó làm cho người trở nên có ích, có giá trị, góp phần tăng trưởng kinh tế phát triển xã hội Sự nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa tiến trình hội nhập quốc tế đòi hỏi Việt Nam phải có nguồn nhân lực trình độ cao, động, sáng tạo có phẩm chất đạo đức tốt Vì vậy, Ban Chấp hành TW Đảng ban hành Nghị số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị TW - Khóa XI đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa – đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế Đặc biệt, nghị khẳng định khơng quốc sách hàng đầu, mà chìa khóa mở đường đưa đất nước tiến lên phía trước, mệnh lệnh sống Trong đại hội XI Đảng xác định “Giáo dục đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng phát triển đất nước, xây dựng văn hóa người Việt Nam” Một giải pháp quan trọng nghị Đại hội Đảng lần thứ XII xác định: “Đổi mạnh mẽ đồng mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục - đào tạo theo hướng coi trọng phát triển lực, phẩm chất người học” Tiếp tục “ Đổi nội dung giáo dục theo hướng tinh giản, đại, phù hợp với lứa tuổi, tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn” Giáo dục mầm non nằm hệ thống giáo dục quốc dân, bậc học có vai trò đặc biệt quan trọng việc đặt viên gạch cho hình thành phát triển nhân cách người Chất lượng giảng dạy bậc học mầm non tảng cho chất lượng giảng dạy bậc tiểu học, phổ thông đại học Muốn đạt mục tiêu giáo dục đề văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI việc đảm bảo chất lượng giảng dạy bậc học mầm non yếu tố góp phần quan trọng Bởi vậy, tất quốc gia nhiều tổ chức xã hội xác định giáo dục mầm non mục tiêu quan trọng giáo dục 17 Nguyễn Thị Hòa (2013), Giáo trình Giáo dục tích hợp bậc học mầm non, Nxb Đại học sư phạm, Nội 18 Nguyễn Hữu Hợp (2018), Thiết kế học phát triển lực học sinh tiểu học, Nxb Đại học sư phạm, Nội 19 Trần Kiểm (1990), Quản lí giáo dục quảntrường học, Viện Khoa học Giáo dục Nội 20 Harol Koontz (1998), Những vấn đề cốt yếu quản lý, Nxb Giáo dục, Nội 21 M.I Kônzacôv (1994), Cơ sở luận Khoa học Quản lý, Trường Cán quản GD & ĐT TW Viện Khoa học Giáo dục, Nội 22 D.V Khuđômixki (1997), Quản giáo dục trường học, Viện Khoa học Giáo dục, Nội 23 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2012) (Chủ biên), Quản giáo dục số vấn đề luận thực tiễn, Nxb Đại học Quốc gia Nội 24 Phòng GD&ĐT Quận Nam Từ Liêm (2017), Báo cáo tổng kết thực nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 Phương hướng nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 25 Nguyễn Ngọc Quang (1998), Những khái niệm luận quản giáo dục, Trường Bồi dưỡng CBQL TW1, Nội 26 F.W.Taylor (1979), Quản ?, Nxb Khoa học Xã hội, Nội 27 Trần Quốc Thành (2012), Khoa học quản giáo dục, Nxb Giáo dục, Nội 28 Đinh Thị Kim Thoa (2014 ), Hoạt động trải nghiệm sáng tạo – Hoạt động quan trọng chương trình giáo dục phổ thơng mới, Nxb Đại học quốc gia Nội 29 Đinh Kim Thoa, Bùi Ngọc Diệp (2014), Tổ chức hoạt động giáo dục trường trung học theo định hướng phát triển lực học sinh, Bộ GD & ĐT Tài liệu tập huấn năm 2014 30 Đinh Kim Thoa (2015), Xây dựng chương trình hoạt động trải nghiệm sáng tạo chương trình giáo dục phổ thơng mới, Kỉ yếu Hội thảo Quốc tế, Học viện Quản lí giáo dục 31 Đỗ Ngọc Thống, Về Hoạt động trải nghiệm sáng tạo - kinh nghiệm quốc tế vấn đề Việt Nam, Tạp chí khoa học giáo dục, (số 115), Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 32 Đinh Văn Vang (1996), Một số vấn đề quản trường mầm non, Nxb Đại học quốc gia Nội 82 33 Nguyễn Quốc Vượng, Lê Xuân Quang (2018), Hướng dẫn hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học, Nxb Đại học sư phạm, Nội Tài liệu tiếng Anh 34 John Dewey (2010), Exprerience and Education, Nhà xuất Trẻ 35 D.Kolb (1984), Experiential Learning: Experience as the source of learning and development Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall 83 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA (Dành cho Cán quản – Giáo viên) Để có đánh giá khách quan đầy đủ thực trạng quản hoạt động trải nghiệm theo định hướng phát triển lực cho trẻ trường mầm non quận Nam Từ Liêm, Nội Từ đó, đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quản hoạt động trải nghiệmở trường mầm non Đồng chí vui lòng chia sẻ cho biết ý kiến vấn đề cách đánh dấu (X) vào đáp án thích hợp viết tiếp ý kiến vào câu hỏi: * Xin đồng chí vui lòng cho biết số thông tin cá nhân: Nơi công tác:…………………………… Chức vụ tai:….…… … …… Trình độ chun mơn: …………………… Thâm niên cơng tác: ……………… - Đã tham gia lớp tâp huấn HĐTN trẻ mầm non: Của trường:Của Quận: Của Thành phố: Câu Đồng chí cho biết quan điểm mức độ cần thiết hoạt động trải nghiệm theo định hướng phát triển lực cho trẻ trường mầm non nay? TT Mức độ cần thiết Cần thiết Bình thường Khơng cần thiết Quan điểm đánh giá Mong đồng chí chia sẻ do, nguyên nhân chính:………… …… ……………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Câu 2: Đồng chí cho biết quan điểm vai trò củahoạt động trải nghiệm theođịnh hướng phát triển lực việc giáo dục tồn diện cho trẻ? Đối tượng Có hiệu Ít hiệu Không hiệu khảo sát Giáo viên Cán quản Ý kiến khác:………………… ………………………………….…… ………… ………………………………………………………… ……………………………………… ……………………………………………………………….………………………………… Câu 3: Đồng chí vui lòng đánh giá mức độ thực nội dung hoạt động trải nghiệm theo định hướng phát triển lực cho trẻ mầm non nay? Mức độ thực Nội dung TT Trải nghiệm thân Trải nghiệm gia đình Trải nghiệm trường Tốt Khá Trung bình Yếu mầm non Trải nghiệm mơi trường tự nhiên Trải nghiệm môi trường xã hội Ý kiến khác:………………… …………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………….……………………………… Câu 4: Đồng chí vui lòng cho biết mức độ thực hình thức hoạt động trải nghiệm theo định hướng phát triển lực cho trẻ mầm non nay? TT Hình thức tổ chức Mức độ thực Thường xuyên Hoạt động câu lạc Tham quan, dã ngoại Tổ chức trò chơi Hội thi /cuộc thi Hoạt động giao lưu Hoạt động xã hội Thực hành lao động Thỉnh thoảng Không thực hiên Ý kiến khác:………………… ………………………………………………….… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Câu 5: Đồng chí vui lòng cho biết mức độ thực phương pháp hoạt động trải nghiệm theo định hướng phát triển lực cho trẻ mầm non nay? TT Phương pháp tổ chức Phương pháp thực hành – trải nghiệm Phương pháp trò chuyện Phương pháp trực quan – minh họa Phương pháp nêu gương - đánh giá Phương pháp giải vấn đề Phương pháp thảo luận nhóm Mức độ thực Thường Thỉnh Không xuyên thoảng thực hiên Ý kiến khác: ………………… …………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Câu 6: Đồng chí cho biết mức độ thực việc lập kế hoạch hoạt động trải nghiệm theo định hướng phát triển lực cho học sinh CBQL nhà trường? Mức độ thực TT Nội dung (Mức thấp nhất, mức cao nhất) Lập kế hoạch HĐTN năm học, học kỳ, tháng, tuần Lập kế hoạch HĐTN mang tính kiện Lập hoạch tập huấn HĐTN Lập kế hoạch điều kiện tổ chức HĐTN Lập kế hoạch kiểm tra giám sát, đánh giá HĐTN Ý kiến khác: ………………… …………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………… Câu 7: Đồng chí cho biết thực trạng đạo việc xây dựng kế hoạch hoạt động trải nghiệm theo định hướng phát triển lực cho trẻ CBQL nhà trường? Mức độ thực (Mức1 thấp nhất, mức cao TT Nội dung nhất) Chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể theo kế hoạch chung toàn trường Chỉ đạo thực kế hoạch phối hợp với tổ chức nhà trường Chỉ đạo kiểm tra, giám sát đánh giá HĐTN Ý kiến khác: ………………… …………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………….……………… Câu 8: Đồng chí vui lòng đánh giá mức độ quản CS - VC phục vụ hoạt động trải nghiệm theo định hướng phát triển lực cho trẻ mầm non? Mức độ quản TT Nội dung Rất phù hợp Công tác mua sắm, bổ sung trang thiết bị phục vụ cho HĐTN Việc sử dụng trang thiết Phù hợp Chưa phù hợp bị phục vụ cho HĐTN Việc huy động nguồn kinh phí cho HĐTN Kinh phí phân bổ cho việc tổ chức HĐTN Bảo quản sở vật chất, phương tiện tổ chức HĐTN Ý kiến khác: ………………… …………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….…… ………… Câu 9: Đồng chí vui lòng cho biết mức độ thực việc kiểm tra đánh giá kết tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ trường mầm non nay? Mức độ quản TT Nội dung Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch HĐTN (qua hồ sơ, sổ sách) Kiểm tra việc chuẩn bị nội dung hình thức HĐTN Kiểm tra việc tổ chức thực kế hoạch HĐTN Kiểm tra việc sử dụng sở vật chất, kinh phí phục vụ HĐTN Kiểm tra việc phối hợp lực Thường Thi Không xuyên thoảng thường xuyên lượng giáo dục Kiểm tra việc đánh giá kết HĐTN học sinh Ý kiến khác: ………………… …………………………………………… …… ……………………………………………………………………………………… ………… …………………………………………………………………………………….…………… Câu 10: Đồng chí vui lòng đánh giá mức độ quản nguồn lực phục vụ hoạt động trải nghiệm theo định hướng phát triển lực cho trẻ mầm non nay? Mức độ quản TT Nội dung Rất hiệu Hiệu Chưa hiệu Phối hợp GV với lực lượng giáo dục khác: GV phụ trách môn khiếu, CBQL Phối hợp GV với phụ huynh Phối hợp GV với cán Chi đồn, cơng đồn Phối hợp nhà trường với lực lượng giáo dục nhà trường Ý kiến khác: ………………… …………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….……… ……… Câu 11: Đồng chí vui lòng đánh giá kết quản hoạt động trải nghiệm theo định hướng phát triển lực cho trẻ trường mầm non nay? Tốt :  Bình thường:  Khá:  Câu 12: Đồng chí vui lòng đánh giá mức độ tác động yếu tố ảnh hưởng đến công tác tổ chức hoạt động trải nghiệm theo định hướng phát triển lực cho trẻ trường mầm non nay? Mức độ ảnh hưởng TT Yếu tố ảnh hưởng Rất ảnh hưởng Ảnh hưởng Không ảnh hưởng Nhận thức CBQL - GV Năng lực, trình độ, kinh nghiệm CBQL - GV CSVC, trang thiết bị phục vụ cho HĐTN Mục tiêu, nội dung, chương trình GDMN Mơi trường giáo dục Chế độ, sách quy định HĐTN Ý kiến khác: ………………… …………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….……………… ………………………………………………………………………………….……………… BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN SÂU (Dành cho Cán quản lý) A Thông tin cá nhân người vấn Họ tên:…………………… Nơi công tác:………… …………… … Chức vụ:….……………… ……… Trình độ chun mơn: Thâm niên công tác: B Câu hỏi ý kiến trả lời TT Câu hỏi Theo đồng chí (đ/c) tầm quan trọng việc tổ chức HĐTN theo định hướng phát triển lực cho trẻ trường mầm non nào? Đ/c gặp khó khăn quản HĐTN theo định hướng phát triển lực cho trẻ? Theo đ/c, vấn đề hạn chế cơng tác quản HĐTN theo định hướng phát triển lực cho trẻ trường MN gì? Nguyên nhân dẫn đến hạn chế đó? Đ/c làm để đổi cơng tác kiểm tra, đánh giá việc tổ chứcHĐTN theo định hướng phát triển lực cho trẻ? Theo đ/c, để nâng cao chất lượng quản HĐTN theo định hướng phát triển lực cho trẻ trường MN cần có biện pháp gì? Hoạt động bồi dưỡng kiến thức, kỹ cho GV HĐTN theo định hướng phát triển lực cho trẻở trường chị diễn lần tháng, năm? Trường đ/c làm để thu hút, huy động nguồn lực đầu cho HĐTN cho trẻ? Trả lời BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN SÂU (Dành cho giáo viên) A Thông tin cá nhân người vấn Họ tên:…………………… Nơi công tác:………… …………… … Chức vụ:….……………… ……… Trình độ chun mơn: Thâm niên công tác: B Câu hỏi ý kiến trả lời TT Câu hỏi Theo đồng chí (đ/c)tầm quan trọng việc tổ chức HĐTN theo định hướng phát triển lực cho trẻ trường MN thê nào? Đ/c gặp khó khăn tổ chức HĐTN theo định hướng phát triển lực cho trẻ? Đ/c thường sử dụng hình thức, phương pháp tổ chức HĐTN cho trẻ? Vì sao? Theo đ/c, vấn đề hạn chế cơng tác quản HĐTN theo định hướng phát triển lực cho học sinh trường mầm non gì?Nguyên nhân dẫn đến hạn chế đó? Đ/c làm để đổi nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức HĐTN theo định hướng phát triển lực cho học sinh? Theo đồng chí, để nâng cao chất lượng quản HĐTN theo định hướng phát triển lực cho học sinh trường mầm non cần có biện pháp nào? Trả lời PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN VỀ TÍNH CẤP THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP QUẢN (Dành cho Cán quản – Giáo viên) Đồng chí vui lòng cho biết ý kiến đánh giá tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản hoạt động trải nghiệm theo định hướng phát triển lực cho trẻ trường mầm non quận Nam Từ Liêm - Thành phố Nội dự kiến thực thời gian tới cách đánh dấu X vào cột phù hợp với ý kiến đồng chí * Xin đồng chí vui lòng cho biết số thông tin cá nhân: Họ tên:…………………… Nơi công tác:………… …………… … Chức vụ:….……………… ……… Trình độ chun mơn: Thâm niên công tác: - Đã tham gia lớp tâp huấn HĐTN trẻ mầm non: Của trường:  Của Quận:  Của Thành phố:  Câu 1: Xin đồng chí cho biết cần thiết biện pháp đề xuất đánh giá thứ bậc cần thiết biện pháp nhằm nâng cao công tác quản HĐTN theo định hướng phát triển lực cho trẻ trường mầm non địa bàn nay? Tính cần thiết TT Biện pháp quản Tổ chức hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cho lực lượng giáo dục HĐTN theo định hướng phát triển lực cho trẻ Tăng cường bồi dưỡng cho giáo viên kiến thức kĩ tổ chức thực HĐTN theo định hướng phát triển lực cho trẻ Rất cần Cần Không thiết thiết cần thiết Thứ bâc Đổi đạo xây dựng chương trình, nội dung, kế hoạch hoạt động trải nghiệm Tạo động lực để giáo viên đa dạng hóa loại hình HĐTN cho trẻ Đổi công tác kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực HĐTN Thu hút nguồn lực đầu sở vật chất tạo mạng lưới liên kết lực lượng GD để nâng cao hiệu HĐTN Các biện pháp khác Câu 2: Đồng chí vui lòng đánh giá tính khả thi biện pháp đề xuất đánh giá thứ bậc khả thi biện pháp nhằm nâng cao công tác quản HĐTN theo định hướng phát triển lực cho trẻ trường mầm non địa bàn nay? Tính khả thi TT Biện pháp quản Rất khả thi Tổ chức hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cho lực lượng giáo dục HĐTN theo định hướng phát triển lực cho trẻ Tăng cường bồi dưỡng cho giáo viên kiến thức kĩ tổ chức thực HĐTN theo định hướng phát triển lực cho trẻ Đổi đạo xây dựng chương trình, Khả thi Thứ Không khả thi bâc nội dung, kế hoạch hoạt động trải nghiệm Tạo động lực để giáo viên đa dạng hóa loại hình HĐTN cho trẻ Đổi công tác kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực HĐTN Thu hút nguồn lực đầu sở vật chất tạo mạng lưới liên kết lực lượng GD để nâng cao hiệu HĐTN Các biện pháp khác Trân trọng cảm ơn giúp đỡ hợp tác đồng chí! ... theo định hướng phát triển lực cho trẻ trường mầm non quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 11 Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO TRẺ Ở CÁC TRƯỜNG MẦM... mầm non quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 50 Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO TRẺ Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 54 3.1 Các. .. thiết hoạt động trải nghiệm theo định Bảng 2.3 hướng phát triển lực cho trẻ mầm non quận 36 Nam Từ Liêm, Hà Nội Bảng 2.4 Mức độ thực nội dung hoạt động trải nghiệm theo định hướng phát triển lực cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động trải nghiệm theo định hướng phát triển năng lực cho trẻ ở các trường mầm non quận nam từ liêm, hà nội , Quản lý hoạt động trải nghiệm theo định hướng phát triển năng lực cho trẻ ở các trường mầm non quận nam từ liêm, hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay