Dịch vụ Công tác xã hội xã hội trong giải quyết việc làm cho người khuyết tật vận động từ thực tiễn Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)

94 25 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 09:39

Dịch vụ Công tác xã hội xã hội trong giải quyết việc làm cho người khuyết tật vận động từ thực tiễn Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà NộiDịch vụ Công tác xã hội xã hội trong giải quyết việc làm cho người khuyết tật vận động từ thực tiễn Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà NộiDịch vụ Công tác xã hội xã hội trong giải quyết việc làm cho người khuyết tật vận động từ thực tiễn Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà NộiDịch vụ Công tác xã hội xã hội trong giải quyết việc làm cho người khuyết tật vận động từ thực tiễn Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà NộiDịch vụ Công tác xã hội xã hội trong giải quyết việc làm cho người khuyết tật vận động từ thực tiễn Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà NộiDịch vụ Công tác xã hội xã hội trong giải quyết việc làm cho người khuyết tật vận động từ thực tiễn Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà NộiDịch vụ Công tác xã hội xã hội trong giải quyết việc làm cho người khuyết tật vận động từ thực tiễn Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà NộiDịch vụ Công tác xã hội xã hội trong giải quyết việc làm cho người khuyết tật vận động từ thực tiễn Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà NộiDịch vụ Công tác xã hội xã hội trong giải quyết việc làm cho người khuyết tật vận động từ thực tiễn Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà NộiDịch vụ Công tác xã hội xã hội trong giải quyết việc làm cho người khuyết tật vận động từ thực tiễn Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà NộiDịch vụ Công tác xã hội xã hội trong giải quyết việc làm cho người khuyết tật vận động từ thực tiễn Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà NộiDịch vụ Công tác xã hội xã hội trong giải quyết việc làm cho người khuyết tật vận động từ thực tiễn Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà NộiDịch vụ Công tác xã hội xã hội trong giải quyết việc làm cho người khuyết tật vận động từ thực tiễn Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC HỘI VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC HỘI ĐỖ MINH HỒNG NGUYỄN THỊ KIM NGA DỊCH VỤ CƠNG TÁC HỘI TRONG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƢỜI KHUYẾT TẬT VẬN ĐỘNG TỪ THỰC TIỄN QUẬN HAI TRƢNG, THÀNH PHỐ NỘI Ngành : Công tác hội Mã số : 876 01 01 LUẬN VĂN THẠCCƠNG TÁC HỘI LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan kết nghiên DẪN cứu luậnHỌC: văn ThạcCông tác NGƢỜI HƢỚNG KHOA TS NGUYỄN HIỆP THƢƠNG NỘI, 2018 LỜI CAM ĐOAN Luận văn cơng trình nghiên cứu cá nhân tơi, thực hướng dẫn khoa học TS Nguyễn Hiệp Thương Các số liệu, kết luận nghiên cứu trình bày luận văn hồn tồn trung thực Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan Học viên Nguyễn Thị Kim Nga MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ CÔNG TÁC HỘI TRONG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƢỜI KHUYẾT TẬT VẬN ĐỘNG .13 1.1.Khái niệm công cụ 13 1.2 Lý thuyết ứng dụng nghiên cứu 19 1.3 Lý luận dịch vụ công tác hội giải việc làm với người khuyết tật vận động 211 Chƣơng THỰC TRẠNG DỊCH VỤ CÔNG TÁC HỘI TRONG HỖ TRỢ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƢỜI KHUYẾT TẬT VẬN ĐỘNG TẠI QUẬN HAI TRƢNG, THÀNH PHỐ NỘI 322 2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu .322 2.2.Thực trạng việc làm người khuyết tật vận động quận Hai Trưng .333 2.3 Nhu cầu việc làm người khuyết tật vận động quận Hai Trưng 39 2.4 Thực trạng dịch vụ công tác hội yếu tố ảnh hưởng việc hỗ trợ giải việc làm cho người khuyết tật vận động quận Hai Trưng 444 Chƣơng ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ CÔNG TÁC HỘI TRONG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM ĐỐI VỚI NGƢỜI KHUYẾT TẬT VẬN ĐỘNG TỪ THỰC TIỄN QUẬN HAI TRƢNG, TP NỘI 65 3.1 Các giải pháp chế quản lý ban hành, thực thi sách hỗ trợ giải việc làm cho người khuyết tật vận động 65 3.2 Các giải pháp nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ nhân viên công tác hội làm việc trung tâm cung ứng dịch vụ công tác hội giải việc làm cho người khuyết tật vận động 67 3.3 Các giải pháp truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng 69 3.4 Củng cố phát triển mô hình dịch vụ cơng tác hội người khuyết tật vận động .710 3.5 Các giải pháp đầu sở vật chất hạ tầng cho người khuyết tật vận động 721 KẾT LUẬN 74 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 PHỤ LỤC .793 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CTXH Công tác x hội DVCTXH Dịch vụ công tác hội NKT Người khuyết tật NKT VĐ Người khuyết tật vận động HBT Hai Trưng NVCTXH Nhân viên công tác hội Bộ LĐ TB XH Bộ Lao động, Thương binh X hội DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng Nội dung Trang biểu Bảng Biểu đồ 2.1 Bảng 2.2 Biểu đồ 2.3 Bảng 2.4 Biểu đồ 2.5 Biểu đồ 2.6 Biểu đồ 2.7 Biểu đồ 2.8 Mơ hình DVCTXH tương lai – BLĐTBXH đề xuất 30 Tỷ lệ NKT VĐ có việc làm 33 Kết điều tra thu nhập bình quân /tháng NKT 35 NKT quận HBT Lý NKT VĐ quận HBT chưa có việc làm Các lĩnh vực cơng việc mà NKT VĐ Quận Hai Trưng 36 40 hướng tới Nhu cầu dịch vụ hỗ trợ việc làm NKT VĐ quận 41 HBT Cơ cấu NKT VĐ quận HBT tiếp cận với dịch vụ 45 hỗ trợ việc làm Mức độ loại dịch vụ hỗ trợ tiếp cận NKT VĐ quận 47 HBT Tương quan nhu cầu dịch vụ hỗ trợ giải việc làm số NKT VĐ quận HBT tiếp cận 53 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong đề án 32 phát triển nghề CTXH Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020, Chính phủ đ nhấn mạnh cần phải trọng phát triển Trung tâm cung cấp dịch vụ Công tác x hội địa phương Các trung tâm có nhiệm vụ cung cấp họat động CTXH chuyên nghiệp nhằm giúp đỡ cá nhân, nhóm, cộng đồng yếu người nghèo, trẻ em mồ côi, người khuyết tật … Hiện nay, dịch vụ CTXH đ hình thành phát triển với đời mơ hình trung tâm dịch vụ CTXH Theo kết điều tra UNFPA “ Người Khuyết tật Việt Nam : Một số kết chủ yếu từ Tổng điều tra Dân số Nhà Việt Nam 2016” số 78,5 triệu người Việt Nam từ tuổi trở lên có triệu người , tương ứng với 7,8% dân số từ tuổi trở lên người khuyết tật, số lượng NKT vận động vào khoảng 2,9 triệu người, số khơng nhỏ [ 2] Cộng đồng NKT VĐ gặp nhiều khó khăn sống, ngồi khó khăn thể chất họ gặp nhiều vấn đề tâm lý hay rào cản từ kì thị phân biệt đối xử Theo số liệu thống kê tồn quốc, số NKT VĐ có khả lao động có 62% tỷ lệ NKT VĐ tham gia lực lượng lao động việc làm chủ yếu lĩnh vực sản xuất nông nghiệp NKT nước ta gặp nhiều khó khăn trở ngại sống hàng ngày Một khó khăn đời sống họ vấn đề việc làm Cụ thể nhu cầu việc làm họ, nhu cầu dịch vụ nhằm hỗ trợ, hay giúp họ tiếp cận với công việc phù hợp Chúng ta thấy rằng, cho dù ai, NKT hay người khơng khuyết tật có nhu cầu làm việc để ni sống thân Tuy nhiên, thân NKT họ lại bị hạn chế điều kiện thể chất lao động, đặc biệt NKT VĐ NKT VĐ gặp phảt nhiều rào cản trình học nghề tìm việc làm phù hợp kỳ thị, phân biệt đối xử Trên giới đ có mơ hình cung cấp dịch vụ việc làm cho NKT, NKT VĐ để họ phát huy tối đa lực mình, họ đ đạt thành công định Tại Việt Nam Đảng Nhà nước đ xây dựng sách luật để giúp cho NKT có hội làm việc, thực tế nhiều NKT khả lao động không tiếp cận với hội Mặt khác, chưa có nhiều cơng ty, xí nghiệp tạo điều kiện cho người khuyết tật điều kiện làm việc phù hợp NKT hầu hết chưa tiếp cận hội làm việc ổn định cơng ty xí nghiệp mà lao đông sở cho NKT Giải việc làm cho NKT không đem lại cho họ nghề nghiệp để tự nuôi sống thân mà giúp họ tái hòa nhập cộng đồng Như vậy, việc giải nhu cầu việc làm cho NKT nói chung NKT VĐ nói riêng cần thiết , dịch vụ CTXH nhằm trợ giúp NKT tiếp cận với hội việc làm thiếu Trong q trình tình nguyện Hội người khuyết tật quận Hai Trưng người nghiên cứu nhận thấy Quận Hai Trưng địa bàn rộng với 20 phường, Quận đầu việc hỗ trợ, giúp đỡ kết nối NKT lĩnh vực sống bao hàm vấn đề việc làm Với việc thành lập Hội NKT vào năm 2008 địa bàn Quận với số lượng ban đầu 80 người đ phát triển lên tới 216 người gồm nhiều dạng khuyết tật khác Và nhiệm vụHội NKT đề cập đến tổ chức hoạt động giáo dục nghề, tun trình sách pháp luật, vận động giúp đỡ doanh nghiệp, nhà hảo tâm việc hỗ trợ hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho NKT, mà hoạt động có phần mang màu sắc cơng tác x hội Có thể nói với hoạt động hội NKT phần đáp ứng giải vài nhu cầu việc làm cho NKT Tuy nhiên nhận thấy phần đông NKT Hội , đặc biệt NKT VĐ chưa có việc làm chưa nhận hỗ trợ loại hình dịch vụ để giải nhu cầu việc làm NKT VĐ họ bị suy giảm chức phận thể họ làm cơng việc đặc thù cho họ thân họ giúp đỡ hỗ trợ từ dịch vụ công tác x hội Mặt khác, đ nêu phần trên, họ cần mong muốn tiếp cận với dịch vụ hỗ trợ để giải nhu cầu việc làm cho thân Chính việc tìm hiểu dịch vụ CTXH việc giúp NKT VĐ có việc làm đáp ứng nhu cầu họ cấp thiết Với thực trạng nay, câu hỏi đặt thực chất dịch vụ công tác hội vấn đề việc làm đ đến với NKT VĐ hay chưa? Hiệu dịch vụ với NKT VĐ đ thực làm họ hài lòng khơng? Xuất phát từngười nghiên cứu định nghiên cứu để tìm hiểu " Dịch vụ Công tác hội hội giải việc làm cho người khuyết tật vận động từ thực tiễn Quận Hai Trưng, thành phố Nội “ nhằm đưa nhìn khái quát vấn đề này, để từ có đắn nhằm xây dựng giải pháp đề xuất phù hợp 2.Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Trong sống, người ln trung tâm đóng vai trò quan trọng, nhân tố định hoạt động thông qua mối quan hệ người với người, người x hội Các mối quan hệ biểu ngun tắc bình đẳng người khác trí lực, thể lực đặc điểm khác có giá trị tầm quan trọng ngang Điều có nghĩa tất người, cần đối xử cônghội bình đẳng để tham gia hoạt động x hội, kể thị trường lao động vấn đề việc làm Trên giới nói chung Việt Nam, NKT đề cập nhiều nghiên cứu khoa học x hội Tuy vậy, thấy nghiên cứu vấn đề việc làm với NKT VĐ chưa có nhiều Ngiên cứu nước “ The National Disability Strategy report, Council of Australian Gorvement 2012” ( Báo cáo chiến lược Quốc Gia NKT, Hội đồng phủ ÚC, 2012 ) [4] Chiến lược NKT quốc gia đ đưa kế hoạch mười năm để cải thiện sống cho NKT Úc Kế hoạch sử dụng đồng thống tất ban ngành địa phương sách chương trình qua cho phép NKT thực đầy đủ chức năng, tiềm họ công dân khác Chiến lược đóng góp vai trò khơng nhỏ việc bảo vệ, thúc đẩy quyền lợi cho NKT, từ đảm bảo sách mà NKT, gia đình họ hưởng Một sáu khía cạnh ưu tiên hành động giành cho NKT , gia đình người chăm sóc họ có khía cạnh liên quan đến việc làm cho NKT, “ NKT hưởng quyền lợi việc làm người bình thường, hưởng chế độ đ i ngộ, tiếp cận cơng trình giao thơng, cơng viên, tòa nhà nhà ở, thông tin kĩ thuật số công nghệ truyền thông, đời sống dân , thể thao, giải trí văn hóa… “ " Disability and social inclusion in Ireland, Brenda Gannon and Brian Nolan, 2011” ( Khuyết tật hòa nhập x hội Ireland, , Brenda Gannon and Brian Nolan, 2011) [3] Báo cáo nêu lên khác biệt NKT không khuyết tật việc tham gia hòa nhập cộng đồng Thơng qua việc thống kê số liệu thu thập để đánh giá mức độ đói nghèo , tỉ lệ có việc làm, tham gia giáo dục NKT Đồng thời tìm hiểu thêm mức độ ảnh hưởng NKT đến sống hàng ngày tới nững người khác Báo cáo nhấn mạnh đến yếu tố khuyết tật có ảnh hưởng lớn đến đời sống NKT, thiết kế nơi làm việc không phù hợp với dạng tật kì thị cộng đồng việc tiếp cận giao thơng lại khó khăn Tuy nhiên hai nghiên cứu nên trên, đ tập trung nhiều vào khả hòa nhập x hội người khuyết tật, đưa luận điểm khó khăn mà NKT phải đối mặt sống, đặc biệt vấn đề việc làm Như ng khía cạnh tìm hiểu nhu cầu việc làm hỗ trợ công tác x hội NKT chưa nhắc nhiều đến nghiên cứu Tại Việt Nam, có nhiều đề tài nghiên cứu liên quan đến vấn đề NKT vấn đề việc làm , phục hồi chức năng….Tuy nhiên có thường nghiên cứu đề cập tới NKT nói chung đề cập tới NKT vận động nói riêng Đơn cử nghiên cứu năm 2010 Nguyễn Quang Lê, đề tài “ Bước đầu tìm hiểu khó khăn biểu vượt khó người khuyết tật vận động để tiến tới xây dựng số vượt khó người khuyết tật” [13] Nghiên cứu đề cập đến khái niệm người khuyết tật vận động, khó khăn mà người khuyết tật gặp phải biện pháp tâm lí - giáo dục nhằm trợ giúp người khuyết tật vượt qua khó khăn, giúp họ đương đầu với sống để hòa nhập vào cộng đồng với toàn x hội “ Hướng dẫn giảm kì thị phân biệt đối xử với NKT” tác giả Khuất Thu Hồng, Nguyễn Thị Vân Anh nhóm biên tập ISPS năm 2011 [ 1] Tài liệu nhằm tăng mục đích hiểu biết nhận thức NKT phân biệt đối sử với NKT, cung cấp kĩ cần thiết để NKT hòa nhập cộng đồng Trong có khía cạnh tài liệu ra, phân biệt đối xử vấn đề việc làm NKT : Quan điểm chung cộng đồng việc việc làm NKT thấp Nhiều người cho NKT vận động với dạng thức khuyết tật khác khơng có hội làm việc người “ bình thường “ khác Đối với NKT đ làm khơng gắn bó lâu dài NKT gặp nhiều khó khăn , gồm khó khăn việc lại, sở hạ tầng, môi trường làm việc chưa đáp ứng khó khăn mà họ gặp phải, bị kì người khác… Mặc dù hai nghiên cứu chưa đề cập nhiều đến khó khăn cụ thể mà NKT gặp phải họ tìm kiếm việc làm, họ đ làm, khía cạnh NKT vận động chưa có nhiều luận điểm đề cập tới Nhà nước ta đ ban hành nhiều nghị định, thông tư, luật liên quan đến dạy nghề tạo việc làm cho người lao động NKT, đồng thời có nhiều nghiên cứu vấn đề Báo cáo kết thực “ Pháp lệnh người tàn tật đề án trợ giúp Người khuyết tật giai đoạn 2006 – 2010” Bộ LĐTBXH [5] Báo cáo nêu rõ kết thực công tác chăm sóc NKT lĩnh vực như: trợ cấp hàng tháng NKT, hộ gia đình ni dưỡng NKT, NKT có việc làm, số NKT tiếp cận cơng trình giao thơng cơng cộng Từ đề giải pháp công tác thực Pháp lệnh Người tàn tật tốt Ngoài khía cạnh có nhiều tài liệu, tạp chí cơng trình nghiên cứu liên quan đến việc đáp ứng nhu cầu việc làm NKT Điển hình nghiên cứu Bộ lao động thương binh x hội năm 2011 với đề tài: “ Vai trò tổ chức người tàn tật việc xây dựng sách, chương trình quốc gia về dạy nghề việc làm cho người khuyết tật thương binh lao động ... dịch vụ công tác xã hội giải việc làm với người khuyết tật vận động 211 Chƣơng THỰC TRẠNG DỊCH VỤ CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG HỖ TRỢ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƢỜI KHUYẾT TẬT VẬN ĐỘNG TẠI QUẬN... khuyết tật vận động quận Hai Bà Trưng 39 2.4 Thực trạng dịch vụ công tác xã hội yếu tố ảnh hưởng việc hỗ trợ giải việc làm cho người khuyết tật vận động quận Hai Bà Trưng 444 Chƣơng ĐỀ XUẤT GIẢI... LƢỢNG DỊCH VỤ CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM ĐỐI VỚI NGƢỜI KHUYẾT TẬT VẬN ĐỘNG TỪ THỰC TIỄN QUẬN HAI BÀ TRƢNG, TP HÀ NỘI 65 3.1 Các giải pháp chế quản lý ban hành, thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Dịch vụ Công tác xã hội xã hội trong giải quyết việc làm cho người khuyết tật vận động từ thực tiễn Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội (Luận văn thạc sĩ), Dịch vụ Công tác xã hội xã hội trong giải quyết việc làm cho người khuyết tật vận động từ thực tiễn Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay