Tạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH vật liệu xây dựng Minh Anh (Luận văn thạc sĩ)

99 10 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 09:36

Tạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH vật liệu xây dựng Minh AnhTạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH vật liệu xây dựng Minh AnhTạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH vật liệu xây dựng Minh AnhTạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH vật liệu xây dựng Minh AnhTạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH vật liệu xây dựng Minh AnhTạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH vật liệu xây dựng Minh AnhTạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH vật liệu xây dựng Minh AnhTạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH vật liệu xây dựng Minh AnhTạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH vật liệu xây dựng Minh AnhTạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH vật liệu xây dựng Minh AnhTạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH vật liệu xây dựng Minh AnhTạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH vật liệu xây dựng Minh Anh VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRỊNH TRƯỜNG XUÂN TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VẬT LIỆU XÂY DỰNG MINH ANH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ NỘI, 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRỊNH TRƯỜNG XUÂN TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VẬT LIỆU XÂY DỰNG MINH ANH Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8.34.01.01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS BÙI VĂN HUYỀN HÀ NỘI, 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan, luận văn chưa công bố cơng trình nghiên cứu Nội dung đảm bảo tn thủ quy định bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ Nếu sai tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm trước pháp luật Tác giả Trịnh Trường Xuân MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP .8 1.1 Khái quát động lực tạo động lực lao động 1.2 Nội dung, nhân tố ảnh hưởng tiêu chí đánh giá hiệu tạo động lực cho người lao động 12 1.3 Kinh nghiệm tạo động lực cho người lao động số doanh nghiệp học rút cho Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Minh Anh 28 Chương THỰC TRẠNG VỀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG MINH ANH 32 2.1 Tổng quan Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Minh Anh 32 2.2 Thực trạng tạo động lực cho người lao động Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Minh Anh 35 2.3 Đánh giá chung 61 Chương PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP VỀ HOẠT ĐỘNG TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG MINH ANH .67 3.1 Phương hướng tạo động lực cho người lao động Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Minh Anh 67 3.2 Một số giải pháp tạo động lực cho người lao động Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Minh Anh 69 KẾT LUẬN 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .81 PHỤ LỤC 83 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nội dung chữ viết tắt TNHH Trách nhiệm hữu hạn DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH, SƠ ĐỒ BẢNG HÌNH Hình 1.1: Hệ thống nhu cầu Maslow 10 Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức máy Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Minh Anh 34 Bảng 2.1: Cơ cấu nhân theo độ tuổi Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Minh Anh .32 Bảng 2.2: Cơ cấu nhân theo giới tính Cơng ty TNHH Vật liệu xây dựng Minh Anh 33 Bảng 2.3: Cơ cấu nhân theo trình độ học vấn Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Minh Anh 33 Bảng 2.4: Mức lương tối thiểu nhân phòng ban thuộc Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Minh Anh .36 Bảng 2.5: Hệ số chức vụ số vị trí thuộc Cơng ty TNHH Vật liệu xây dựng Minh Anh 36 Bảng 2.6: Hệ số thâm niên Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Minh Anh 37 Bảng 2.7: Mức phụ cấp lại nhân Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Minh Anh .37 Bảng 2.8: Mức phụ cấp điện thoại nhân Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Minh Anh 38 Bảng 2.9: Bảng kê lương vị trí nhân viên phòng hành nhân viên phòng kinh doanh Cơng ty TNHH Vật liệu xây dựng Minh Anh 39 Bảng 2.10: Tiền lương bình quân theo chức danh Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Minh Anh 40 Bảng 2.11: Đánh giá người lao động công tác tiền lương Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Minh Anh 41 Bảng 2.12: Mức thưởng/phạt doanh số nhân viên phòng kinh doanh Cơng ty TNHH Vật liệu xây dựng Minh Anh 45 Bảng 2.13: Quỹ phúc lợi Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Minh Anh .48 Bảng 2.14: Đánh giá mức độ hài lòng người lao động cơng tác phân tích cơng việc 51 Bảng 2.15: Kết đánh giá thành tích cá nhân phòng kinh doanh Cơng ty 53 Bảng 2.16: Mức độ hài lòng người lao động công tác đánh giá thực công việc .54 Bảng 2.17: Mức độ hài lòng người lao động môi trường điều kiện làm việc59 Bảng 2.18: Mức độ hài lòng người lao động hội thăng tiến công việc 60 Bảng 2.19: Mức độ hài lòng người lao động văn hóa doanh nghiệp 61 BIỂU Biểu đồ 2.1: Kết khảo sát mức độ hài lòng người lao động Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Minh Anh công tác khen thưởng 49 Biểu đồ 2.2: Mức độ hài lòng người lao động tham gia khóa đào tạo 57 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong giai đoạn phát triện nay, q trình tồn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế diễn mạnh mẽ trở thành xu tất yếu, Việt Nam phần xu Trước môi trường biến động, với nhiều hội khơng thách thức nay, chiến lược mang tính cải cách tiến liên tục đề xuất thực nhằm đem lại cho kinh tế phát triển khơng nhanh mà bền vững để nâng tầm quốc gia khu vực toàn giới Trong tất yếu tố đóng góp vào phát triển kinh tế, yếu tố người giữ vai trò đặc biệt quan trọng có tính ảnh hưởng đến hầu khắp mặt kinh tế Vì vậy, công tác quản lý người công tác trọng hàng đầu tổ chức, doanh nghiệp Nếu công tác quản lý người xem cánh cửa mở tiềm hội phát triển mạnh mẽ cho tổ chức, doanh nghiệp, hoạt động, chế sách tạo động lực lao động chìa khóa để mở cánh cửa Điều đòi hỏi nhà quản lý phải có nhìn thơng suốt, nắm chất, nội dung vấn đề học thuyết, mơ hình quản lý để tìm cho tổ chức phương án phù hợp với đặc điểm, điều kiện họ Từ phát huy hết khả năng, tiềm nguồn nhân lực Sự hội nhập phát triển mạnh mẽ kinh tế khiến Việt Nam trở thành điểm thu hút đầu tư lý tưởng, đối tác đáng ý hoạt động kinh tế Ngày có nhiều doanh nghiệp, tổ chức nước đặt vấn đề hợp tác với đối tác Việt Nam nhằm thâm nhập khai thác thị trường cách hiệu Nhưng đối tác nước ngồi đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam tiêu chí chặt chẽ lực chuyên môn, quản lý, kinh nghiệm v.v… Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Minh Anh số doanh nghiệp Việt Nam thành công việc trở thành đối tác tin cậy doanh nghiệp nước lĩnh vực xây dựng công nghiệp nội thất Mặc dù doanh nghiệp Minh Anh xây dựng cho chiến lược phát triển đắn phù hợp với mơ hình cơng ty, khơng thể không kể đến hoạt động tạo nâng cao động lực lao động cho đội ngũ nhân Để hiểu thực tế hoạt động tạo động lực Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Minh Anh, thành tựu hạn chế hoạt động tạo động lực doanh nghiệp để từ đến kết luận, rút học giải pháp, khuyến nghị phù hợp, tác giả tiến hành nghiên cứu thực đề tài luận văn “Tạo động lực cho người lao động Công ty TNHH vật liệu xây dựng Minh Anh” Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Trong thời gian qua lĩnh vực nhân nói chung, tạo động cho người lao động riêng quan tâm nhiều người nghiên cứu Mỗi công trình nghiên cứu có cách tiếp cận khác nhau, phạm vi quy mô nước phạm vi nhỏ địa bàn tỉnh hay tổ chức, tập đồn, doanh nghiệp Có đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ luận văn Tiến sĩ, Thạc sĩ với chủ đề liên quan, kể đến số nghiên cứu sau: Nghiên cứu giới “Nghiên cứu việc tạo động lực cho người lao động tổ chức quy mô lớn Cộng hòa Síp” xuất năm 2012 Đại học châu Âu Síp, tác giả Lycourgos Hadjiphanis nghiên cứu tổ chức có quy mơ lớn kinh tế có quy mơ nhỏ Châu Âu nghiên cứu tập đoàn kinh tế nhà nước có quy mơ lớn quy mơ kinh tế khơng lớn Nghiên cứu tình hình Cộng hòa Síp có khác biệt địa lý văn hóa tác giả có lý giải thú vị điều mấu chốt lý giải việc tạo động lực lao động ảnh hưởng đến hiệu làm việc người lao động tổ chức có quy mơ lớn Chun đề nghiên cứu “Động lực làm việc nhân viên hiệu làm việc tổ chức” tác giả Ovidiu Iliuta trường Đại học Kinh tế Bucharest năm 2013, tiến hành nghiên cứu kinh tế mở có nhiều đối thủ cạnh tranh phương thức cạnh tranh nên việc doanh nghiệp quan tâm tới công tác tạo động lực cho người lao động mang tầm quan trọng chiến lược dài hạn, việc tạo động lực cho người lao động chứng minh có liên quan tới q trình thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh doanh nghiệp “Tạo động lực làm việc – Phải tiền?” tác giả Business Edge xuất năm 2006 Nhà xuất Trẻ, nêu vấn đề thông qua nhiều phương thức khác để tạo động lực cho người lao động, không qua cơng cụ tài tiền Bởi xuất phát từ thực tiễn nhiều nhà lãnh đạo, quản lý phải tự đặt câu hỏi tăng lương mà nhân rời bỏ tổ chức, người lao động hết mà không hết việc Tiền cơng cụ tạo động lực với đối tượng này, lại nhân tố kích thích người khác làm việc Nhà quản lý cần xác định mục tiêu làm việc người lao động để tìm cơng cụ kích thích phù hợp Nghiên cứu nước “Tạo động lực lao động kích thích phi vật chất Cơng ty TNHH thành viên thiết bị lưới điện - EEMC” Tạ Bích Huyền, Khoa Quản trị nhân lực, Trường Đại học Lao Động Xã Hội Bài viết thực nghiên cứu sở lý luận tạo động lực lao động kích thích phi vật chất sau trình bày phân tích, đánh giá thực trạng cơng ty đưa giải pháp nhằm cải thiện việc tạo động lực lao động kích thích phi vật chất “Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc người lao động công ty xây dựng cơng trình giao thơng – trường hợp nghiên cứu Công ty cổ phần Quản lý xây dựng giao thông Thái Nguyên” (2017) tác giả Lê Ngọc Nương cộng Kết luận nghiên cứu quan hệ với đồng nghiệp thu thập nhóm yếu tố có ảnh hưởng nhiều đến động lực làm việc người lao động công ty Là gợi ý quan trọng cho việc thực luận án dựa sở quan điểm quản lý nhà nước kinh tế “Hoàn thiện công tác tạo động lực Công ty TNHH cửa sổ nhựa Châu Âu (Euro Window)” tác giả Đỗ Thị Thu, Trường Đại học Kinh tế quốc dân Đã đưa sở lý luận tạo động lực lao động doanh nghiệp cách đầy đủ Tuy nhiên đề tài chưa sâu phân tích sách thực Cơng ty, chưa làm rõ ảnh hưởng sách, chế độ đến công tác tạo động lực lao động Công ty Các giải pháp để tạo động lực lao động mà tác giả đề xuất chủ yếu mang tính khái quát ... LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG MINH ANH 32 2.1 Tổng quan Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Minh Anh 32 2.2 Thực trạng tạo động lực cho người lao động Công ty TNHH Vật liệu xây dựng. .. nhân lực tạo động lực cho người lao động Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Minh Anh Trên sở phân tích, đánh giá thực công tác tạo động lực cho người lao động Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Minh Anh, ... Phương hướng tạo động lực cho người lao động Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Minh Anh 67 3.2 Một số giải pháp tạo động lực cho người lao động Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Minh Anh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH vật liệu xây dựng Minh Anh (Luận văn thạc sĩ), Tạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH vật liệu xây dựng Minh Anh (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay