Quản lý sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại tại các dự án của tổng cục môi trường

75 6 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 09:34

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LÊ THỊ THANH QUẢN LÝ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ODA KHƠNG HỒN LẠI TẠI CÁC DỰ ÁN CỦA TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG Ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 8.34.04.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS.Trần Khánh Hưng Hà Nội, 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn tự thân thực có hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn khơng chép cơng trình nghiên cứu người khác Các liệu thông tin thứ cấp sử dụng nghiên cứu có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm lời cam đoan này! Học viên Lê Thị Thanh MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương : MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ODA KHƠNG HỒN LẠI 1.1 Tổng quan chung nguồn vốn ODA khơng hồn lại 1.2 Quản lý sử dụng nguồn vốn ODA khơng hồn lại 17 1.3 Những nhân tố ảnh hưởng tới quản lý sử dụng nguồn vốn ODA khơng hồn lại 26 Chương : THỰC TRẠNG QUẢN LÝ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN VIỆN TRỢ KHƠNG HỒN LẠI TẠI CÁC DỰ ÁN THUỘC TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG 31 2.1 Khái quát Tổng Cục Môi Trường dự án môi trường .31 2.2 Quản lý sử dụng nguồn vốn ODA khơng hồn lại dự án Tổng cục Môi trường 37 Chương : GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ SỬ DỤNG NGUỒN ODA KHƠNG HỒN LẠI TẠI TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG 58 3.1 Định hướng thu hút sử dụng nguồn vốn ODA khơng hồn lại Tổng cục Môi trường 58 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu quản lý sử dụng nguồn vốn ODA khơng hồn lại dự án thuộc TCMT .59 3.3 Kiến nghị .67 KẾT LUẬN .70 TÀI LIỆU THAM KHẢO .71 DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ Bảng 2.1 Nguồn vốn ODA theo nhà tài trợ dự án thuộc Tổng cục Môi trường giai đoạn 2010-2016 34 Bảng 2.2 Thực trạng giải ngân dự án ODA thực Tổng cục Môi trường 40 Bảng 2.3 Tình hình giải ngân dự án hoàn thành 42 Bảng 2.4 Tình hình giải ngân vốn ODA theo lĩnh vực dự án thuộc Tổng cục Môi trường giai đoạn 2010-2016 43 Bảng 2.5 Tổng ngân sách tài trợ cho Dự án 44 Bảng 2.6 Kết giải ngân theo năm, hợp phần “Dự án xây dựng lực nhằm loại bỏ hóa chất bảo vệ thực vật POP tồn lưu Việt Nam” 45 Bảng 2.7 Tổng hợp vốn đối ứng dự án ODA thực Tổng cục Môi trường 48 Sơ đồ 2.1 Sơ đồ tổ chức Dự án .38 Biểu đồ 2.1 Phân bổ ODA theo lĩnh vực giai đoạn 2010-2016 .36 DANH MỤC VIẾT TẮT ADB Asian Development Bank Ngân hàng phát triển Châu Á GDP Gross Domestic Products Tổng sản phẩm quốc nội IMF International Monetary Fund Quỹ tiền tệ quốc tế JICA ODA OECD Japan International Cooperation Agency Official Development Assistance Organisation for Economic Cooperation and Development WB Viện trợ phát triển thức Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế Quản lý dự án QLDA UNDP Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản United Nations Development Chương trình phát triển Liên hợp Programme quốc World Bank Ngân hàng Thế giới MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thời gian qua, nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức (ODA) khơng hồn lại có đóng góp quan trọng hoạt động đầu tư phát triển giải vấn đề kinh tế xã hội Việt Nam Cùng với phát triển kinh tế, gia tăng nhanh dân số, đặc biệt phát triển nhanh nhiều ngành công nghiệp làm cho môi trường Việt Nam bị đe dọa nghiêm trọng Cả lý thuyết thực tiễn cho thấy, để xử lý vấn đề môi trường, đồng thời ngăn ngừa hạn chế tình trạng nhiễm mơi trường đòi hỏi phải có nguồn vốn đầu tư lớn thực tế, nguồn vốn Việt Nam hạn chế Trong nhiều năm qua, Việt Nam nhận quan tâm hỗ trợ nhiều phủ nhiều tổ chức giới thể qua việc cấp lượng vốn ODA không hoàn lại lớn cho dự án cải thiện bảo vệ môi trường Với nguồn vốn ODA khơng hồn lại này, Việt Nam thực số nội dung cụ thể nhiệm vụ bảo vệ giải vấn đề môi trường Tuy nhiên, vấn đề đặt việc sử dụng nguồn vốn ODA khơng hồn lại Việt Nam nói chung lĩnh vực bảo vệ mơi trường nói riêng bộc lộ nhiều hạn chế, khía cạnh quản lý sử dụng, hệ đương nhiên lãng phí nguồn vốn quan trọng nguồn vốn cho hoạt động bảo vệ mơi trường Việt Nam hạn hẹp Chính cần có đánh giá cụ thể thực trạng quản lý sử dụng nguồn vốn này, đặc biệt làm rõ hạn chế nguyên nhân từ tìm giải pháp để giúp nâng cao hiệu quản lý sử dụng nguồn vốn ODA không hồn lại dự án bảo vệ mơi trường Thêm nữa, hầu hết dự án có sử dụng nguồn vốn ODA khơng hồn lại bảo vệ môi trường Tổng cục môi trường quản lý, đặc biệt Việt Nam chưa có cơng trình nghiên cứu quản lý sử dụng vốn ODA khơng hồn lại dự án tổng Cục Mơi trường (TCMT) quản lý Với lí đó, đề tài: “Quản lý sử dụng nguồn vốn ODA khơng hồn lại dự án Tổng Cục Môi Trường” cần thiết giai đoạn Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Cho đến có nhiều cơng trình nghiên cứu nguồn vốn ODA quản lý sử dụng nguồn vốn ODA Việt Nam Có thể nêu số cơng trình sau: Vũ Thị Kim Oanh (2005) với đề tài “Những giải pháp chủ yếu nhằm sử dụng có hiệu nguồn hỗ trợ phát triển thức ODA” tác giả phân tích, đánh giá vai trò vốn ODA mục tiêu phát triển kinh tế xã hội Tác giả phân tích thực trạng sử dụng ODA Việt Nam sở tác giả đưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn ODA từ năm 2006 đến 2010 Tuy nhiên nghiên cứu lại có phạm vi rộng mà khơng vào ngành hay lĩnh vực cụ thể Bùi Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Hoàng Ái (2018) với nghiên cứu: “Hoàn thiện công tác quản lý nguồn vốn ODA Trung tâm quốc gia nước vệ sinh môi trường nơng thơn” Bài nghiên cứu tập trung phân tích thực trạng công tác quản lý nguồn vốn ODA Trung tâm quốc gia nước vệ sinh môi trường nông thôn đưa giải pháp có tính khả thi cao để nâng cao hiệu công tác quản lý Các giải pháp mang tính cập nhật làm tài liệu tham khảo cho Trung tâm quốc gia nước vệ sinh môi trường nông thôn công tác quản lý nguồn vốn ODA Tuy nhiên nghiên cứu dừng lại phạm vi báo, nên chưa phân tích sâu nêu lên tất khía cạnh cơng tác quản lý nguồn vốn Nguyễn Thị Thơm (2014) với luận văn “Nâng cao hiệu quản lý sử dụng vốn ODA dự án “Chương trình bảo tồn rừng” Chính phủ Nhật viện trợ” Nghiên cứu sâu nghiên cứu vào dự án cụ thể, nên phân tích dự án chi tiết Dự án đạt số kết định phân tích hiệu quản lý sử dụng vốn ODA dự án đồng thời đưa giải pháp có tính khả thi cao Những giải pháp thực tiễn áp dụng cho dự án lâm nghiệp khác Tuy nhiên nội dung luận văn đưa mức sơ sài phạm vi nghiên cứu hẹp cho dự án Các công trình nghiên cứu đạt số kết định, song hạn chế định xét bối cảnh Đặc biệt, nghiên cứu cụ thể quản lý sử dụng nguồn vốn ODA khơng hồn lại nay, chưa có cơng trình nghiên cứu cụ thể vấn đề quản lý sử dụng nguồn vốn ODA khơng hồn lại TCMT, nghiên cứu quản lý sử dụng nguồn vốn ODA không hồn lại dự án TCMT có ý nghĩa lý luận thực tiễn Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Mục tiêu tổng quát: Đánh giá thực trạng quản lý sử dụng nguồn vốn ODA dự án thuộc quản lý TCMT từ đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý sử dụng nguồn vốn ODA khơng hồn lại dự án thuộc quản lý TCMT tương lai Mục tiêu cụ thể: - Hệ thống hóa làm rõ thêm vấn đề lý luận quản lý sử dụng nguồn vốn ODA khơng hồn lại - Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý sử dụng nguồn vốn ODA khơng hồn lại dự án TCMT quản lý, làm rõ kết đạt hạn chế quản lý sử dụng nguồn vốn ODA dự án này, đồng thời nguyên nhân hạn chế - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý sử dụng nguồn vốn ODA khơng hồn lại dự án TCMT Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu luận văn công tác quản lý sử dụng nguồn vốn ODA khơng hồn lại Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu quản lý sử dụng nguồn vốn ODA luận văn giới hạn nghiên cứu góc độ quản lý dự án sử dụng nguồn ODA khơng hồn lại Tổng Cục Mơi trường Việt Nam Thời gian: Về đánh giá thực trạng hiệu sử dụng tập trung vào giai đoạn 2010 – 2016, giải pháp đề xuất cho khoảng thời gian đến năm 2020 Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu Để thực mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể, tác giả sử dụng số phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp phân tích, tổng hợp - Phương pháp thống kê so sánh - Các phương pháp phân tích kinh tế khác Dữ liệu sử dụng phân tích chủ yếu liệu thứ cấp thu thập từ báo cáo TCMT, từ sách báo, văn pháp luật có liên quan… để nghiên cứu vấn đề lý luận quản lý sử dụng nguồn vốn ODA khơng hồn lại Các liệu thu thập phân loại, xếp, xử lý phục vụ cho phân tích đưa nhận định, đánh giá thực trạng quản lý sử dụng nguồn vốn ODA khơng hồn lại TCMT - Phương pháp so sánh phương pháp thống kê: Từ liệu thu thập tác giả sử dụng phương pháp thống kê so sánh để thấy quy mô, biến động tiêu, từ giúp đưa đánh giá, phân tích cơng tác quản lý sử dụng vốn ODA khơng hồn lại TCMT Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn Luận văn hệ thống hóa làm rõ thêm sở lý luận quản lý sử dụng nguồn vốn ODA khơng hồn lại Về ý nghĩa thực tiễn, luận văn phân tích thực trạng quản lý sử dụng nguồn vốn ODA khơng hồn lại TCMT, kết đạt được, hạn chế nguyên nhân để từ đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý sử dụng nguồn vốn ODA khơng hồn lại TCMT Luận văn tài liệu giúp cho TCMT tham khảo để hoàn thiện nâng cao hiệu việc quản lý sử dụng nguồn vốn dự án thuộc TCMT Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn kết cấu thành chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận quản lý sử dụng nguồn vốn ODA khơng hồn lại Chương 2: Thực trạng quản lý sử dụng nguồn vốn viện trợ khơng hồn lại dự án thuộc TCMT Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quản lý sử dụng nguồn ODA khơng hồn lại dự án TCMT Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ODA KHƠNG HỒN LẠI 1.1 Tổng quan chung nguồn vốn ODA khơng hồn lại 1.1.1 Khái niệm đặc điểm nguồn vốn ODA khơng hồn lại 1.1.1.1 Nguồn vốn ODA Theo tổ chức hợp tác kinh tế phát triển (OECD) đưa khái niệm ODA viện trợ thiết lập với mục đích thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nước phát triển Điều kiện tài giao dịch có tính chất ưu đãi thành tố viện trợ khơng hồn lại chiếm 25% (OECD, 2018) Nguồn vốn ODA nguồn vốn ưu đãi bao gồm khoản viện trợ khơng hồn lại khoản vay có thời hạn dài lãi suất thấp Nếu khoản vay có thành tố cho khơng viện trợ khơng hồn lại Nguồn ODA khơng hồn lại thường chiếm 25% Theo nghị định 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 Chính Phủ quản lý sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức có định nghĩa ODA sau: “Hỗ trợ phát triển thức (gọi tắt ODA) hiểu hoạt động hợp tác phát triển Nhà nước Chính Phủ nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Nhà tài trợ Chính phủ nước ngoài, tổ chức tài trợ song phương tổ chức liên quốc gia liên phủ” Như vậy, giác độ khác nhau, ODA hiểu khác song định nghĩa cách chung là: Hỗ trợ phát triển thức (ODA-official development assistance) hiểu chung hình thức hợp tác phát triển Chính phủ nước nhận tài trợ đối tác tài trợ nước Bên tài trợ thường bao gồm Chính phủ, tổ chức quốc tế (UNDP, WB, IMF ) Nguồn vốn ODA nguồn vốn hỗ trợ nước phát triển cho nước phát triển nhằm giúp nước phát triển kinh tế xã hội bền vững Nguồn vốn ODA thường bao gồm cụ thể khoản viện trợ khơng hồn lại, khoản vay ưu đãi lãi suất (lãi suất thấp) thời hạn toán (thời hạn dài), nhiên nay, với số nước nhóm nước có mức thu nhập trung cấp tham gia vào trình định thủ tục dự án, điều dẫn đến thủ tục phê duyệt phía Việt Nam kéo dài Việc tham gia nhiều cấp dẫn đến nhiều thời gian phê duyệt, đơi bị chồng chéo trách nhiệm chuyên môn cấp thẩm tra q trình xem xét Chính khác biệt qui trình thủ tục nhà tài trợ Việt Nam đơi làm tăng khối lượng trình phê duyệt tài liệu dự án Đây nguyên nhân gây nên chậm trễ dự án ODA Bên cạnh đó, hướng dẫn xử lý tình qui định phía Việt Nam thường khơng thơng thống nhà tài trợ Thông thường nhà tài trợ quan tâm nhiều đến việc đảm bảo tính minh bạch, cơng q trình đấu thầu, phía Việt Nam lại q trọng đến việc quản lý giá với việc có nhiều cấp quản lý sử dụng vốn ODA Ngồi ra, nhận thức người dân hạn chế chủ trương, sách nhà nước công tác bảo vệ, cải tạo môi trường bảo tồn nguyên tài nguyên Vì nên dự án thiếu ủng hộ cao giám sát cao từ dân chúng, điều hạn chế công tác quản lý sử dụng vốn ODA dự án Tiểu kết chương Trên sở tập trung phân tích thực trạng quản lý sử dụng nguồn vốn ODA khơng hồn lại dự án TCMT, nội dung chương đánh giá kết đạt được, hạn chế quản lý sử dụng nguồn vốn TCMT nguyên nhân gây hạn chế Điều có ý nghĩa quan trọng việc đưa giải pháp Chương 57 Chương GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ SỬ DỤNG NGUỒN ODA KHƠNG HỒN LẠI TẠI TỔNG CỤC MƠI TRƯỜNG 3.1 Định hướng thu hút sử dụng nguồn vốn ODA khơng hồn lại Tổng cục Mơi trường 3.1.1 Nhu cầu nguồn vốn ODA thời gian tới Thực tế năm gần thu nhập bình qn đầu người Việt Nam tăng, dòng vốn ODA vào nước giảm đáng kể Tuy nhiên lĩnh vực mơi trường dòng vốn khơng có thay đổi đáng kể, nhà tài trợ hỗ trợ Việt Nam lĩnh vực Hơn bảo vệ tài nguyên môi trường nhiệm vụ quan trọng cấp thiết Việt Nam Thực tế nay, trình cơng nghiệp hóa – đại hóa khiến cho mơi trường hệ sinh thái ngày đe dọa nghiêm trọng Vì thời gian tới Việt Nam tiếp tục thu hút nguồn vốn có nguồn vốn ODA vào dự án nhằm thực cải tạo, bảo vệ môi trường bảo tồn tài nguyên hệ sinh thái Tại TCMT tiếp tục triển khai dự án môi trường, tăng cường nâng cao ý thức người dân bảo vệ môi trường Có biện pháp thu hút người dân nhiệt tình tham gia ủng hộ dự án Bộ Tài nguyên Môi trường tiếp tục tăng cường quan hệ với ngân hàng tổ chức tài quốc tế để huy động nguồn vốn ODA, ưu tiên nguồn vốn ODA khơng hồn lại 3.1.2 Những thuận lợi khó khăn quản lý sử dụng nguồn vốn ODA năm tới dự án thuộc TCMT 3.1.2.1 Những thuận lợi Việt Nam nước phát triển, trình độ cơng nghệ, kỹ thuật lạc hậu yếu Vì vậy, Việt Nam nhận quan tâm hỗ trợ nước giới tiếp nhận quản lý sử dụng nguồn vốn ODA khơng hồn lại 58 Sự phát triển bùng nổ công nghệ thông tin năm gần góp phần gia tăng ứng dụng công nghệ đại vào quản lý sử dụng nguồn vốn ODA khơng hồn lại Điều làm nâng cao hiệu quản lý sử dụng nguồn vốn Con người yếu tố quan trọng quản lý Trong năm qua, giáo dục Việt Nam có bước phát triển lớn, cơng tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngày quan tâm nhiều hơn, số trường đại học mở ngành công nghệ môi trường ngành quản lý mơi trường trình độ đại học đại học Điều góp phần cung ứng nguồn nhân lực có chất lượng cho cơng tác quản lý nói chung quản lý sử dụng nguồn vốn ODA khơng hồn lại nói riêng thời gian tới 3.1.2.2 Những khó khăn Trong năm gần đây, kinh tế Việt Nam có mức tăng trưởng khá, thu nhập bình quân người dân tăng lên Thu nhập bình quân Việt Nam đạt mức trung bình Đây điều đáng mừng song bất lợi Việt Nam tiếp nhận nguồn vốn ODA tiếp nhận hỗ trợ quản lý sử dụng nguồn vốn Hệ thống văn pháp quy ban hành thiếu đồng nhiều điểm chưa phù hợp với thơng lệ quốc tế, dẫn đến thiếu ăn khớp quy trình nước quy trình theo quy định nước ngồi (chính sách thuế, sách đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư ); đồng thời lại chưa có hướng dẫn thực thống cho tất dự án sử dụng vốn ODA khơng hồn lại 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu quản lý sử dụng nguồn vốn ODA khơng hồn lại dự án thuộc TCMT 3.2.1 Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm toán việc sử dụng nguồn vốn ODA khơng hồn lại Một ngun nhân dẫn tới quản lý sử dụng nguồn vốn ODA khơng hồn lại TCMT chưa đạt hiệu cao cơng tác kiểm tra, giám sát tài chưa trọng mức 59 Với dự án thực hiện, TCMT cần trọng tăng cường kiểm tra giám sát việc sử dụng vốn ODA khoảng thời gian lại để kịp thời phát sai phạm để có biện pháp xử lý kịp thời Cụ thể hơn, TCMT cần đẩy mạnh tăng cường công tác chuyên môn nghiệp vụ để thẩm định, đối chiếu, so sánh, phát ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm Kiên xử lý cách xuất tốn khoản chi sai mục đích, không khối lượng, đơn giá, không tiêu chuẩn định mức, vượt dự toán lớn, giám sát chặt chẽ quản lý chi tiêu đặc biệt việc xác nhận khối lượng tốn khơng trung thực, khơng quy định Giải pháp giúp cho việc sử dụng nguồn vốn ODA khơng hồn lại đạt hiệu quả, tiết kiệm, giảm thiểu lãng phí thất sử dụng Về dài hạn, để thực tốt dự án thực tương lai, TCMT cần phối hợp với quan chức tranh thủ hỗ trợ nhà tài trợ quốc tế, nhanh chóng xây dựng ban hành tiêu chuẩn đánh giá hiệu sử dụng ODA, bao gồm tiêu chuẩn định tính định lượng Đây sở tảng quan trọng để tăng cường kiểm tra, giám sát tiến trình thực dự án ODA Từ đó, để định hướng dự án ODA đạt hiệu bền vững Đây giải pháp mà TCMT nên thực để nâng cao hiệu quản lý sử dụng nguồn vốn ODA dự án thời gian tới 3.2.2 Tăng cường tổ chức quản lý thông tin dự án để nâng cao hiệu quản lý Hiện quản lý thơng tin dự án TCMT chưa quan tâm mức Các phận liên quan thiếu trách nhiệm thu thập báo cáo thông tin Đặc thù dự án môi trường cần phối hợp chặt chẽ phận địa phương nên thông tin yếu tố quan trọng để dự án đạt hiệu cao Do vậy, dự án thực hiện, TCMT cần chấn chỉnh lại công tác quản lý thông tin, cụ thể tăng cường kết nối phận dự án, địa phương nằm dự án; thường xuyên tổ chức họp để báo cáo tiến độ dự án tiến độ thực địa phương để tăng cường nguồn thông tin giúp ban quản lý đưa định xác kịp thời 60 Để quản lý tốt dự án thực thời gian tới TCMT nên nghiên cứu xây dựng đưa vào phần mềm quản lý dự án có tính cập nhật đáp ứng yêu cầu dự án, tiến hành nối mạng TCMT với Bộ Ngành liên quan Địa phương nhằm nâng cao chất lượng thông tin giảm thời gian thu thập xử lý thông tin từ nhằm đáp ứng tính đầy đủ kịp thời thông tin - Ban quản lý dự án cần kết hợp với địa phương thu thập cung ứng cho địa phương có thơng tin dự án ODA mà ngành tiếp nhận thực phạm vi địa phương - Để khai thác thực có hiệu dự án vấn đề quan trọng tổ chức quản lý thông tin dự án TCMT cần xây dựng hệ thống quản lý thông tin báo cáo thống cho dự án chương trình, thực thơng tin hóa nối mạng hệ thống thơng tin Hệ thống phải đảm bảo yêu cầu đầu nhằm đáp ứng yêu cầu quan Chính phủ yêu cầu quản lý ngành Như đảm bảo thống dự án, tổ chức dự án, theo quy trình có sẵn phận khơng nhiều thời gian nên giúp dự án được tiến độ kế hoạch đề - Cần xây dựng đầy đủ tiêu báo cáo cần nghiên cứu để phản ánh đầy đủ xác trình thực dự án Khi xây dựng cần ý giải thích rõ, tiêu, thuật ngữ đưa cần phải đơn giản dễ hiểu, tăng thời hạn lập báo cáo để quan cấp nắm vững tồn thơng tin; từ có quy định hướng dẫn thực cách xác, kịp thời cho cấp có liên quan - TCMT nên đề xuất Tài ngun Mơi trường tập hợp hệ thống hố sách, quy định thủ tục cụ thể nhà tài trợ để cung cấp cho ban ngành liên quan Tài liệu quan trọng sách cẩm nang giúp cho quan liên quan thực thuận lợi trình tiếp nhận thực thi dự án quản lý dự án 3.2.3 Nâng cao lực cán quản lý nguồn vốn ODA Một nguyên nhân dẫn tới dự án ODA chưa đạt hiệu cao TCMT chất lượng, lực chuyên môn lực quản lý cán Ngành môi trường ngành đặc thù đòi hỏi cán quản lý phải am hiểu có trình độ 61 chun mơn lĩnh lực phải có kiến thức sâu rộng quản lý dự án Vì thời gian tới TCMT cần có giải pháp đẩy mạnh để nâng cao lực chun mơn trình độ quản lý cán dự án, cụ thể sau: - TCMT cần đưa chiến lược đào tạo bồi dưỡng cán quản lý theo hướng chuyên nghiệp hóa Theo đó, TCMT cần xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để đào tạo bồi dưỡng cán dự án không kiến thức phát luật, quy trình thu hút, sử dụng nguồn vốn ODA mà ngoại ngữ kiến thức quản lý dự án theo chuẩn mực quốc tế TCMT nên thực chuyên mơn hố Ban quản lý dự án đồng thời giảm tình trạng cán kiêm nhiệm Các cán quản lý tốt đưa những định quản lý tốt Đào tạo công việc nên thực thường xuyên Ngoài việc cử cán học khóa đào tạo nước ngồi nước, ban quản lý dự án cần trọng đến hình thức đào tạo chỗ nhằm bồi dưỡng đội ngũ cán thông thạo chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật, ngoại ngữ, kinh nghiệm quản lý đại… Ngồi hình thức trao đổi cán ban quản lý dự án khác giải pháp tốt để cán học hỏi kinh nghiệm quản lý lẫn quản lý thực dự án Con người đóng vai trò ý nghĩa quan trọng q trình quản lý Do để nâng cao hiệu quản lý sử dụng ODA, TCMT cần phải có chiến lược ngắn hạn dài hạn đào tạo cán quản lý để việc thực dự án ODA có hiệu Trong công tác đào tạo đặc biệt cần tập trung vào kỹ xây dựng, đánh giá dự án, nâng cấp hệ thống thông tin quản lý dự án ODA Trong bối cảnh hội nhập tiếp thu kiến thức tiên tiến giới việc nâng cao trình độ ngoại ngữ giao tiếp học hỏi kinh nghiệm quản lý từ nước tiên tiến đòi hỏi với cán quản lý Trong đào tạo thường xun nên có thêm mơn học cách thức thu hút, quản lý, sử dụng vốn ODA Đồng thời TCMT cần phải đẩy mạnh công tác đào tạo lại, nhằm trang bị bổ xung kiến thức quản lý, sử dụng vốn ODA khơng hồn lại mà trước họ chưa học Cần thiết phải tổ chức thêm lớp bồi dưỡng luật pháp, chế độ vay mượn, toán quốc tế, ngoại ngữ, tin học kết hợp thi cử kiểm 62 tra chặt chẽ; đào tạo bồi dưỡng cán lãnh đạo, quản lý theo tiêu chuẩn chức danh; tiến hành thi tuyển chọn, bố trí, sàng lọc, thay chặt chẽ thường xuyên; ch ú trọng xây dựng đội ngũ cán giỏi, chuyên gia đầu ngành TCMT nên tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế lĩnh vực đào tạo cách cử cán đào tạo, tham quan nước ngoài, đồng thời mời chuyên gia nước đến giảng dạy, hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật công nghệ, tổ chức hội thảo báo cáo chuyên đề Bên cạnh cần mở nhiều lớp quản lý dự án ODA, khuyến khích hình thức đào tạo tự túc cá nhân nhà nước kinh phí để đào tạo ngắn hạn, dài hạn, tạo điều kiện cho cá nhân tập thể có nguyện vọng, khả học nhiều tốt; tham mưu xây dựng dự án ODA cho công tác đào tạo cán ngành tài nguyên môi trường việc thiết thực TCMT nên thường xuyên tổ chức hội thảo chuyên đề thể chế, quản lý dự án để nâng cao nhân lực, đội ngũ cán quản lý cán thực dự án Để thực quản lý tốt dự án thực thời gian tới với đội ngũ cán nòng cốt TCMT TCMT cần tăng cường đào tạo lựa chọn cán quản lý đủ lực tiếp nhận quản lý vốn ODA phát huy tính chủ động tiếp nhận sử dụng vốn ODA Ở Việt Nam có sở đào tạo trình độ cao ngành mơi trường nên lực lượng nhân lực có trình độ cao lĩnh vực khơng có nhiều Do với đội ngũ nhân th ngồi tuyển ngồi cần phải có tuyển chọn kỹ lưỡng cán có lực chun mơn tốt có trách nhiệm với cơng việc cán tuyển theo thời vụ, theo dự án nên đơi họ chưa có trách nhiệm cao cơng việc Tóm lại với thực trạng việc tổ chức công tác đào tạo phát triển nguồn cán quản lý Ngành Tài nguyên môi trường công việc quan trọng cấp thiết 3.2.4 Hồn thiện cơng tác quản lý dự án Trong thời gian qua, công tác quản lý dự án có sử dụng nguồn vốn ODA chưa thực trọng, mà nhiều dự án bị chậm tiến độ, chưa hoàn thành tốt kế hoạch đề Trong thời gian tới trước thực trạng nguồn tài nguyên môi trường bị đe dọa nghiêm trọng chắn dự án môi trường gia tăng Do để thực tốt dự án tương lai dự án 63 giai đoạn thực hiện, TCMT cần phải tăng cường hồn thiện cơng tác quản lý dự án thông qua việc làm cụ thể sau: - Đối với dự án hoàn thành cần tổng kết, đúc rút kinh nghiệm bao gồm kinh nghiệm thành cơng học cần rút để tránh gặp phải dự án diễn dự án thực thời gian tới - Các dự án môi trường dự án lớn quy mô thực lẫn vốn đầu tư, chia làm nhiều tiểu dự án thực nhiều địa phương khác Vì cần trọng kết nối địa phương để công tác quản lý dự án thực cách đồng bộ, thống địa phương Một số dự án có phạm vi thực rộng cần ý thời gian tới dự án: “Biến đổi khí hậu vùng bờ ASEAN: Tác động, Tổn thương Thích ứng”, dự án “Trình diễn áp dụng phương pháp kỹ thuật tốt có (BAT) kinh nghiệm mơi trường tốt (BEP) hoạt động đốt ngồi trời nhằm thực Công ước Stockholm chất POP” Các dự án không thực nước mà liên kết với số nước khu vực Vì cần trọng gắn kết địa phương nước dự án, tích cực cập nhật thơng tin, trao đổi thông tin, phối hợp giải vướng mắc có Điều giúp dự án đảm bảo tính hiệu đạt kế hoạch đề - Nguồn vốn ODA khơng hồn lại chất xúc tác trình phát triển, nguồn vốn đạt hiệu kết hợp chặt chẽ với nguồn lực khác nước Do TCMT cần bố trí vốn đối ứng cán quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị chương trình ODA để việc quản lý sử dụng nguồn vốn ODA đạt hiệu quả.- Các cán theo dõi, làm báo cáo dự án phải tập huấn mẫu báo cáo phương pháp lập, làm chuyên trách tránh trường hợp kiêm nhiệm, điều dẫn đến tình trạng báo cáo khơng thể tính chất liên tục, báo cáo dự án khác nhau, khó khăn q trình tổng hợp chung cho toàn ngành Các báo cáo cần đảm bảo tính rõ ràng, đầy đủ minh bạch thông tin - Cần làm rõ chi tiết trách nhiệm đơn vị quản lý nhận báo cáo đơn vị thực hiện; thực phân cấp quản lý để giảm bớt đầu mối nhận 64 báo cáo, đồng thời cần có biện pháp xử lý kỷ luật chặt chẽ điều gia tăng trách nhiệm chủ dự án việc hoàn thành báo cáo áp dụng chế tài khen thưởng phạt hợp lý - Ngoài TCMT cần phải thường xuyên tổ chức diễn đàn qua bên liên quan tham gia thảo luận, phân tích, đưa ý kiến tới nhà lãnh đạo, quan quản lý Thông qua Nhà nước đưa chủ chương, sách giải pháp cụ thể cho vấn đề Điều nhằm mục đích tăng cường khâu thiết kế tính tốn trước giá trị xác cơng trình quản lý chặt tránh tình trạng khơng minh bạch việc đấu thầu dự án Những giải pháp góp phần quan trọng việc ngăn chặt nhà thầu trách nhiệm, phòng chống tham nhũng không minh bạch việc xét thầu Việc làm giúp ban quản lý dự án có sở đánh giá lựa chọn nhà thầu có chất lượng trách nhiệm - Về thiết kế thi công, cần nâng cao chất lượng khảo sát thiết kế cách bổ sung kinh phí để làm kiểm soát thiết kế chi tiết triển khai thi cơng Từ góp phần giảm bớt sai sót bước thiết kế sơ bộ, lập nghiên cứu khả thi Ngồi việc làm góp phần quan trọng đẩy nhanh tiến độ thi công nhà thầu nhà thầu vào thi cơng họ không tốn thời gian để xem xét kiểm soát thiết kế chi tiết Đồng thời cần trọng trình thiết kế, xây dựng trình lắp đặt phải có kết hợp chặt chẽ với tư vấn tăng cường giám sát, kiên yêu cầu nhà thầu phải thực nghiêm túc quy định đưa hồ sơ mời thầu - Thực tế trình thực hợp đồng, có khối lượng thủ tục trình duyệt phía nhà nước Việt Nam q trình thực rườm rà với q nhiều khâu, nhiều cấp dẫn tới tốn nhiều thời gian chi phí Tại Tổng cục Mơi trường thực thi dự án cơng tác khảo sát thiết kế chi tiết, địa hình gặp nhiều khó khăn Mặt khác đặc điểm ngành, dự án khắc phục cố, cải tạo mơi trường khó xác định đầy đủ xác khối lượng khảo sát thiết kế Do vậy, điều làm cho kế hoạch không sát với thực tế nên thực tiễn thi cơng phát sinh khối lượng bổ sung thi công Điều khó tránh khỏi mà TCMT đưa 65 giải pháp để hạn chế phát sinh bất hợp lý Vì vậy, TCMT cần xem xét kỹ dự án trước thực thi để đưa phân cấp quản lý cho hợp lý điều góp phần quan trọng việc giảm bớt thủ tục, khâu xét duyệt không cần thiết giúp tiết kiệm chi phí đẩy nhanh tiến độ dự án giúp quản lý dự án đạt kết cao Một giải pháp để giảm thiểu chi phí dự án làm thường phải giảm bớt số tư vấn nước ngồi tăng cường sử dụng nhà tư vấn nước Nhưng đội ngũ tư vấn giám sát nước hạn chế lực lượng, phần lớn đội ngũ chưa đáp ứng yêu cầu dự án lớn với trình độ ngoại ngữ họ gặp nhiều khó khăn giao tiếp với tư vấn nước ngồi Điều làm giảm hiệu quản lý sử dụng vốn ODA dự án đặc biệt dự án môi trường Do giải pháp cấp bách TCMT cần tăng cường tổ chức đào tạo nâng cao trình độ chuyên mơn trình độ ngoại ngữ tư vấn giám sát viên Từ sử dụng đội ngũ thay thể đội ngũ nước ngồi nhằm giảm thiểu chi phí thời gian thực dự án Song cần ý đội ngũ tư vấn giám sát thi cơng đóng vai trò cốt lõi việc đảm bảo chất lượng dự án Với dự án có u cầu phức tạp đấu thầu chọn tư vấn phải đặc biệt ý đến việc lựa chọn nhà tư vấn giám sát tốt Đồng thời cần làm rõ nhiệm vụ quyền hạn tư vấn mối quan hệ chủ đầu tư với tư vấn để tránh tình trạng xảy có việc tư vấn khơng làm hết trách nhiệm, có việc tư vấn lại làm việc trách nhiệm, quyền hạn mình, điều ảnh hưởng lớn tới hiệu dự án Ngồi ra, dự án TCMT cơng tác giải phóng mặt trở ngại lớn việc thực thi dự án công tác liên quan trực tiếp đến người dân lợi ích họ, đòi hỏi phối hợp chặt chẽ có hiệu chủ dự án với quyền từ cấp tỉnh, huyện, xã với nhiều ngành từ Trung ương đến địa phương Thực tế việc phối hợp thường không dễ dàng Nhiều dự án kéo dài thi công vấn đề mặt bằng, dẫn đến thời gian thực bị kéo dài ảnh hưởng tới giải ngân vốn hiệu dự án Vì việc thành lập ban quản lý dự án quan đàm phán việc thành lập quản lý kế 66 hoach thực công tác giải phóng mặt cấp bách cần thiết từ giúp cho dự án đảm bảo hiệu đảm bảo tiến độ thi công 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Đối với Chính phủ 3.3.1.1 Chính phủ cần hoàn thiện khung pháp lý nhằm tăng cường quản lý huy động sử dụng nguồn vốn ODA khơng hồn lại Chính phủ cần rà sốt quy định văn hành để từ nghiên cứu báo cáo Quốc hội xây dựng Luật hay Pháp lệnh quản lý nguồn viện trợ nước ngồi nhằm nâng cao tính pháp lý, tính thống tính tồn diện cơng tác quản lý sử dụng nguồn vốn này; nghiên cứu tiến hành sửa đổi số văn liên quan đến quản lý sử dụng ODA, từ tạo hài hồ thủ tục Việt Nam nhà tài trợ, đồng thời hướng tới quản lý nguồn vốn ODA phải dựa sở kết đầu Quản lý nguồn vốn ODA khơng hồn lại phải hướng vào kết cuối mà dự án mang lại bao gồm mục tiêu mà chương trình hay dự án ODA đề 3.3.1.2 Xây dựng chiến lược, kế hoạch sử dụng nguồn vốn ODA khơng hồn lại Hiện nay, xảy phổ biến tình trạng chồng chéo chương trình, dự án từ gây lãng phí nguồn lực hạn chế hiệu sử dụng vốn cần đổi nâng cao chất lượng quy hoạch thu hút sử dụng nguồn vốn ODA khơng hồn lại để giảm lãng phí nâng cao hiệu sử dụng vốn cần thiết Chính phủ cần tăng cường kênh giúp cho nhà tài trợ có thơng tin ổn định nhu cầu vốn, sách ưu tiên danh mục chương trình, dự án cụ thể kêu gọi tài trợ nguồn Những nội dung chiến lược sử dụng nguồn vốn ODA đầu tư cho môi trường cần đáp ứng yêu cầu như: Xây dựng quy hoạch vận động sử dụng ODA phải phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, phù hợp với tính chất xu hướng phát triển nguồn vốn, thể mối quan hệ ngành, vùng, gắn với quy hoạch, kế hoạch sử dụng nhằm thực mục tiêu phát triển công xã hội 67 Dưới góc độ quản lý, nguồn vốn ODA lĩnh vực bảo vệ môi trường nguồn vốn nhà nước Nguồn vốn phải quản lý sử dụng theo Luật quy định thanh, tốn chi tiêu cơng Do Chính phủ cần: + Nâng cao nhận thức cách đầy đủ vốn ODA khơng hồn lại từ cấp trực tiếp sử dụng vốn đến đàm phán; + Kiên loại bỏ dự án chạy theo phong trào, phải cân nhắc, so sánh, phân tích tính khả thi dự án trước phê duyệt; + Cần thống quan điểm coi nguồn vốn ODA khơng hồn lại chất xúc tác hay gọi "vốn mồi" khơng phải vốn cho không + Cần phát huy mạnh vai trò quản lý đồng thời đơn giản hố minh bạch công tác quản lý sử dụng ODA thơng qua kênh tăng cường thơng tin 3.3.1.3 Chính phủ cần thực phối hợp hài hồ sách thủ tục phía Việt Nam bên tài trợ Các nhà tài trợ có quy trình thủ tục cấp ODA khác điều thường tạo nên khác biệt thủ tục từ khâu chuẩn bị dự án đến khâu thẩm định phê duyệt dự án, quy chế đấu thầu mua sắm, di dân, giải phóng mặt đền bù đất đai, hoa màu… Chính phủ cần thiết thực hài hồ thủ tục q trình xây dựng phát triển Để tiếp cận hài hồ đòi hỏi bên liên quan có bất đồng, lệch pha sách ưu tiên thủ tục cần phải ngồi lại với trao đổi tìm biện pháp khắc phục theo tinh thần hướng tới mục tiêu chung chất lượng hiệu Hài hoà sách thủ tục cần phải xây dựng sở sách ưu tiên kế hoạch phát triển Chính phủ Các nhà tài trợ xây dựng chiến lược hỗ trợ quốc gia sở sách ưu tiên chiến lược phát triển Chính phủ Việt Nam Từ thực tiễn kể trên, Chính phủ cần xem xét khả phối hợp với nhà tài trợ khâu xác định lập dự án, thẩm định phê duyệt dự án, tiến tới áp dụng hệ thống chuẩn mực chung đấu thầu mua sắm giải ngân; giám sát theo dõi; kế toán kiểm toán; chế độ báo cáo đánh giá; chế điều chỉnh giải bất đồng, 68 Trong dài hạn Chính phủ Việt Nam cần thực toàn hoạt động bao gồm việc tiêu chuẩn hoá nhà tài trợ hiệp định tín dụng, hướng dẫn văn kiện pháp lý liên quan khác từ để giúp hồn thiện hài hồ sách thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi quản lý sử dụng nguồn vốn dự án đạt hiệu cao 3.3.2 Đối với Bộ Tài Để công tác quản lý sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại TCMT đạt hiệu bền vững, Bộ tài cần thực số nhiệm vụ sau: Bộ Tài cần có hướng dẫn cụ thể việc triển khai quy định tài cần xác định rõ chế tài áp dụng cho phù hợp với loại dự án khác nhau, cần làm rõ loại dự án: dự án có khả thu hồi vốn dự án khơng có khả thu hồi vốn Bộ Tài cần cải thiện quy trình giải ngân cho hợp lý như: xây dựng chế cho phép định hệ thống ngân hàng phục vụ dự án ODA nói chung dự án TCMT nói riêng nhằm thống quy trình tốn, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ giải ngân Tiểu kết chương Chương trình bày định hướng quản lý sử dụng vốn ODA TCMT thời gian tới đồng thời đưa giải pháp quan trọng số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý sử dụng nguồn vốn ODA dự án TCMT 69 KẾT LUẬN Với chủ chương huy động nguồn lực phục vụ cho nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, nguồn lực bên ngồi có ý nghĩa quan trọng Nguồn vốn ODA khơng hồn lại nguồn lực bên ngồi có tính ưu đãi cao Vì kết hợp tốt nguồn vốn với nguồn lực nước cách hợp lý mang lại hiệu thiết thực cơng tác bảo vệ mơi trường nói riêng nghiệp phát triển kinh tế -xã hội bền vững nói chung Đối với nước phát triển Việt Nam, ODA khơng hồn lại xem động lực tạo điều kiện cho kinh tế phát triển, gia tăng phúc lợi xã hội Trong luận văn, tác giả hệ thống hóa, làm rõ vấn đề lý luận nguồn ODA khơng hồn lại, đặc điểm ODA khơng hồn lại, vai trò vốn ODA phát triển kinh tế xã hội, nội dung liên quan đến quản lý sử dụng ODA khơng hồn lại Trên sở vấn đề lý luận chung tác giả sâu nghiên cứu thực trạng quản lý sử dụng ODA không hồn lại dự án Tổng Cục Mơi trường, đưa nhận định đánh giá kết đạt hạn chế công tác Từ đưa phương hướng số giải pháp nhằm khắc phục hạn chế nâng cao hiệu quản lý sử dụng vốn ODA khơng hồn lại dự án TCMT Đó là: - Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm toán việc sử dụng nguồn vốn ODA khơng hồn lại - Tăng cường tổ chức quản lý thông tin dự án để nâng cao hiệu quản lý - Nâng cao lực cán quản lý nguồn vốn ODA - Hồn thiện cơng tác quản lý dự án Trong luận văn này, tác giả sử dụng kiến thức nghiên cứu, văn pháp quy Nhà nước ODA làm sở lý luận, với tài liệu, báo cáo tổng kết hoạt động ODA Tổng Cục Môi trường, với quan chức khác để phân tích đánh giá tình hình thực thực tiễn Mong rằng, vấn đề đặt luận văn góp phần vào thúc đẩy nâng cao hiệu hoạt động quản lý sử dụng nguồn vốn ODA cho dự án môi trường Tổng cục Môi trường 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Kế hoạch - đầu tư (2001), Thông tư số 06/2001/TT-BKH ngày 20/09/2010 việc “Hướng dẫn thực quy chế quản lý sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển thức” ban hành kèm theo Bùi Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Hồng Ái (2018) Hồn thiện cơng tác quản lý nguồn vốn ODA Trung tâm quốc gia nước vệ sinh mơi trường nơng thơn, Tạp chí khoa học cơng nghệ lâm nghiệp Chính phủ (2001) Nghị định số 17/2001/NĐ-CP ngày 04/05/2001 Chính phủ ban hành quy chế quản lý sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển thức Chính phủ (2013) Nghị định số 38/2013/NĐ- CP Ban hành quy chế quản lý sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển thức (ODA) nguồn vốn vay ưu đãi nhà tài trợ, ngày 23/4/2013 Chính phủ Chính phủ (2016) Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ban hành quy chế quản lý sử dụng nguồn hỗ trợphát triển thức Nguyễn Bạch Nguyệt, Từ Quang Phương (2009), Giáo trình Kinh tế đầu tư, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Đoàn Thị Thu Hà, Đỗ Thị Hải Hà (2012), Giáo trình Quản lý học, NXB Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội Nguyễn Thị Thơm (2014) Nâng cao hiệu quản lý sử dụng vốn ODA dự án “Chương trình bảo tồn rừng” Chính phủ Nhật viện trợ Luận văn, Học viện Tài Phạm Văn Quân (2013) Khái niệm hình thức ODA http://voer.edu.vn/m/khai-niem-va-cac-hinh-thuc-cua-oda/f6c40b53 (06/08/2013) 10 Quốc Hội (2014) Luật số 41/2013/QH13, Luật bảo vệ Môi trường 11 Tổng cục Môi trường (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017), Báo cáo tổng hợp dự án 12 Vũ Thị Kim Oanh (2005) “Những giải pháp chủ yếu nhằm sử dụng có hiệu nguồn hỗ trợ phát triển thức ODA” Luận án tiến sỹ Đại học ngoại thương 13 OECD (2018) Official Development Assistance (ODA) http://www.oecd.org/dac/stats/What-is-ODA.pdf 71 ... quát Tổng Cục Môi Trường dự án môi trường .31 2.2 Quản lý sử dụng nguồn vốn ODA khơng hồn lại dự án Tổng cục Môi trường 37 Chương : GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ SỬ DỤNG NGUỒN... đề lý luận quản lý sử dụng nguồn vốn ODA khơng hồn lại - Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý sử dụng nguồn vốn ODA khơng hồn lại dự án TCMT quản lý, làm rõ kết đạt hạn chế quản lý sử dụng nguồn. .. án có sử dụng nguồn vốn ODA khơng hồn lại bảo vệ mơi trường Tổng cục môi trường quản lý, đặc biệt Việt Nam chưa có cơng trình nghiên cứu quản lý sử dụng vốn ODA khơng hồn lại dự án tổng Cục Môi
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại tại các dự án của tổng cục môi trường , Quản lý sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại tại các dự án của tổng cục môi trường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay