TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ NGỮ VĂN MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NGHỆ THUẬT SỬ THI M’NÔNG

27 7 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 09:06

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT - - PHẠM THỊ HƯƠNG MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NGHỆ THUẬT SỬ THI M’NÔNG Chuyên ngành: VĂN HỌC VIỆT NAM Mã số : 60.22.01.21 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ NGỮ VĂN Lâm Đồng – 2016 Cơng trình hoàn thành tại: TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT Người hướng dẫn khoa học: PGS TS PHAN THỊ HỒNG Phản biện 1: Phản biện 2: Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ Họp Trường Đại học Đà Lạt Vào lúc … ngày … tháng … năm … Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Thư viện Trường Đại học Đà Lạt MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Tây Nguyên mảnh đất trù phú đầy bí ẩn, nơi lưu giữ nhiều di sản văn hóa vật chất tinh thần lâu đời tộc thiểu số Đặc biệt có người M’nông Cũng dân tộc địa khác (Êđê, Bahnar, Raglai, Xơ Đăng, Mạ, ), dân tộc M’nông chủ nhân kho tàng văn học dân gian phong phú, đặc sắc Sử thi M’nông (ot n’rong) “cầu nối” khứ - di sản văn hóa tinh thần quý giá cộng đồng dân tộc Bằng hình thức hát kể, sử thi M’nơng tồn qua trí nhớ nghệ nhân diễn xướng phổ biến nơi bon làng Đây thiên tự hình thành người, đời trời đất, tín ngưỡng, phong tục, tập quán mối quan hệ đời sống cộng đồng Sử thi di sản quý giá với dân tộc M’nơng nói riêng đất nước nói chung Những giá trị nghệ thuật ot n’rong giới nghiên cứu luận giải quan tâm Tuy nhiên, biết rằng, với sử thi lớn, lại nảy sinh, tồn trăm năm nhiều câu hỏi chưa thể trả lời cách xác đáng Chính thế, chọn đề tài luận văn:“Một số đặc điểm nghệ thuật sử thi M’nơng” với mong muốn góp phần nghiên cứu để bảo tồn phát huy di sản văn hóa đặc trưng vùng Tây Ngun Mục đích, ý nghĩa đề tài Kế thừa thành tựu nhà nghiên cứu trước, luận văn tiếp tục tìm hiểu thêm giá trị nghệ thuật tiểm ẩn sử thi ot n’rong Với đề tài luận văn này, chúng tơi mong sâu vào tìm hiểu số khía cạnh nghệ thuật sử thi M’nơng đặc biệt nghệ thuật xây dựng cốt truyện khắc họa nhân vật Khi thực luận văn này, ý thức vấn đề nghiên cứu không đơn giản Ot n’rong không sản phẩm khơng mang giá trị văn hóa mà có ý nghĩa tinh thần khơng thể thiếu đời sống cộng đồng người M’nông Ot n’rong họa tổng thể phản ánh nét đời sống xã hội, có nội dung phong phú, đa dạng Không quan tâm đến việc sưu tầm, nghiên cứu mà việc giữ gìn sắc dân tộc, phát huy thêm giá trị tinh thần sử thi M’nơng điều ý nghĩa Mặc dù nỗ lực cao độ, chúng tơi hy vọng có đóng góp nhỏ phương diện nghệ thuật sử thi M’nông tranh diện mạo ot n’rong mà nhà nghiên cứu trước nỗ lực phác thảo Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ở phạm vi giới hạn công việc, sâu vào số đặc điểm nghệ thuật sử thi M’nông mà cụ thể đặc điểm cốt truyện, vai trò cốt truyện việc xây dựng nhân vật, số motif, công thức số biện pháp nghệ thuật Để thực đề tài nghiên cứu luận văn này, chọn số số tác phẩm sử thi tiêu biểu sưu tầm công bố là: Bông, Rõng Tiăng; Tiăng chết; Ndu thăm Tiăng; Tiăng lấy lại ché Rlung chinh phượng hoàng bon Kla; Yong, Yang lấy ống bạc tượng người; Kră, Năng cướp Bing, Kông Lông; Thuốc cá hồ Bầu Trời, Mặt Trăng; Con diều cướp Bing Jri; Ting, Rung chết; Bắt lươn Dak Huch; Lấy hoa bạc, tượng đồng; Lịch sử nghiên cứu vấn đề Có thể điểm lược trình nghiên cứu vấn đề nghệ thuật sử thi M’nơng cơng trình sau: Trên Tạp chí Văn hố dân gian,(1993) số 1, Đỗ Hồng Kỳ cơng bố viết“Cốt truyện nhân vật sử thi nrong người M’nông” Trong viết trên, tác giả bàn đến cốt truyện đơn cốt truyện liên kết, phân tích đặc điểm cốt truyện, thể hành động nhân vật qua cốt truyện sử thi ot n’rong Trong cơng tình Sử thi thần thoại M’nơng (1996), Đỗ Hồng kỳ tiếp tục phân tích nội dung ot n’rong với vấn đề: sử thi M’nông nói hình thành người; giới ba tầng sử thi M’nông, hệ nhân vật, Về nghệ thuật, tác giả phân tích đặc điểm cấu trúc tác phẩm, thủ pháp nghệ thuật chức tư tưởng - thẩm mĩ cấu trúc sử thi M’nông Cuối tập sách, Đỗ Hồng Kỳ chứng minh ot n’rong sử thi thần thoại phương diện diễn xướng, chức sinh hoạt, thi pháp, sở xã hội nội dung phản ánh.Trong cơng trình này, Đỗ Hồng Kỳ đưa nhìn tổng quan sử thi M’nông phương diện thi pháp sử thi Trên Tạp chí Nguồn sáng dân gian,(2005) số 3, nhà nghiên cứu Bùi Thiên Thai viết tác phẩm Con đỉa nuốt bon Tiăng cho sử thi anh hùng, sử thi khác dân tộc M’nông (đã biết đến trước lúc công bố tác phẩm này) sử thi thần thoại Tác giả cho rằng, sử thi M’nơng chuỗi sử thi Trong giới thiệu, nhà nghiên cứu nhắc đến đoạn lặp mang tính khn mẫu sử thi M’nơng với cách gọi khác : trình thức, cơng thức kể - tả, cấu kiện đúc sẵn Nguyễn Xuân Kính cho có lẽ khơng đâu sử thi M’nông trùng lặp công thức kể tả lại lặp với tần số cao Biện pháp phóng đại đề cập đến chủ yếu liệt kê thủ pháp nghệ thuật khác tạo nên đặc trưng riêng biệt tác phẩm sử thi phần lớn chưa sâu, phân tích nhiều Năm 2008, Văn học dân gian Êđê, M’nông Đỗ Hồng Kỳ Trong sách này, tác giả dành chương giới thiệu sử thi M’nôngvấn đề mà chúng tơi quan tâm xác định sử thi M’nông sử thi phổ hệ, hay sử thi chuỗi, sử thi liên hoàn; thuộc tiểu loại (thần thoại hay anh hùng, sáng hay thiết chế xã hội hay sử thi Về bản, nhận xét Đỗ Hồng Kỳ không thay đổi so với cơng trình nghiên cứu trước Trong luận án tiến sỹ với đề tài “Cơng thức truyền miệng sử thi – Ot ndrong” Nguyễn Việt Hùng tìm hiểu đặc điểm cấu trúc văn truyền miệng (oral text) ot n’rong mối quan hệ với bối cảnh (context) môi trường diễn xướng sử thi (performing envirement) Trong luận án này, tác giả đề cập phương diện thi pháp sử thi M’nông Như nay, chuyên khảo viết sử thi M’nông nhiều nhắc đến đặc điểm nghệ thuật sử thi M’nơng.Tuy nhiên, chưa có cơng trình chun biệt nghiên cứu sâu đặc điểm nghệ thuật mà xem số vấn đề cần tìm hiểu chưa trở thành đề tài riêng biệt Để góp phần nhỏ cơng sức vào q trình nghiên cứu, tìm hiểu sử thi M’nơng mong muốn sâu số đặc điểm nghệ thuật sử thi M’nơng coi mối quan tâm Phương pháp nghiên cứu Trong luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu : phương pháp liên ngành văn học văn hóa học, phương pháp phân tích - tổng hợp, phương pháp so sánh số phương pháp khác Đóng góp luận văn Trong xã hội ngày nay, sử thi đóng vai trò quan trọng đời sống người M’nông Sử thi giúp cho hệ cháu hiểu nguồn gốc, tự hào truyền thống văn hoá độc đáo dân tộc Chính vậy, việc sưu tầm gìn giữ bảo tồn giá trị sử thi thêm ý nghĩa Luận văn góp phần tìm hiểu số đặc điểm nghệ nghuật xây dựng cố truyện nhân vật sử thi M’nông Qua đó, thấy thủ pháp nghệ thuật, quan niệm thẩm mỹ người M’nôn g thể tác phẩm sử thi Mặt khác, luận văn khẳng định thêm giá trị nghệ thuật văn học, lịch sử, văn hoá, chức văn hoá - nghệ thuật đặc biệt vị trí, vai trò ot n’rong đời sống cộng đồng người M’nơng Đây sở tin cậy cho công tác bảo tồn kho tàng sử thi nói riêng văn hố dân gian dân tộc M’nơng nói chung Cấu trúc luận văn Luận văn gồm 129 trang Ngoài phần phần mở đầu (7 trang), phần kết luận trang) tài liệu tham khảo (8 trang) Nội dung luận văn gồm chương: Chương I : Tổng quan sử thi M’nông Chương II : Đặc điểm xây dựng cốt truyện khắc họa nhân vật Chương III: Một số biện pháp nghệ thuật khác CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ SỬ THI M’NÔNG 1.1 lược văn hóa truyền thống dân tộc M’nơng 1.1.1 lược dân tộc M’nông Tây Nguyên Dân tộc M’nông Việt Nam tập trung chủ yếu tỉnh Đăk Nơng, Đăk Lăk, Bình Phước Lâm Đồng Theo nhà nhân chủng học dân tộc học người M’nơng có vóc dáng thấp, nước da ngăm đen, mơi dày, mắt màu đen, tóc đen thẳng, số có tóc xoăn tự nhiên Dân tộc M’nơng Việt Nam thuộc hệ ngơn ngữ MơnKhmer có phân chia thành nhiều nhóm địa phương, cụ thể: Gar, Nong, Chil, Kuênh, Đip, Bhiêt, Pơrâng, Preh, Rlâm, Dihbri, Kuanh Chính phân chia tạo nên nhiều phương ngữ riêng cộng đồng người M’nông, khác biệt khơng đáng kể, mà người M’nông địa bàn khác dễ dàng giao tiếp ngơn ngữ với Về địa bàn cư trú, dân tộc M’nông sinh sống vùng rộng lớn phía Tây Cao Nguyên Đà Lạt phía Nam Cao Nguyên Đăk Lăk, ngăn cách sông Krông Nô Nơi gọi Cao ngun M’nơng 1.1.2 Văn hóa truyền thống dân tộc M’nơng * Văn hóa kinh tế Người M’nơng có kinh tế nơng nghiệp truyền thống mang tính chất tự cung tự cấp Bữa ăn ngày người M’nông cơm tẻ nấu nồi đất Thức ăn thường tận dụng từ nguồn thiên nhiên sẵn có Trang phục người M’nông đơn giản Trong dịp đặc biệt, phụ nữ M’nông mặc váy có hoa văn mảng rộng chạy quanh váy áo Đàn ơng thường đóng khố (troi), mặc áo có tua, vạt sau hai bên vạt áo trước có thêu đỏ Ngồi canh tác nơng nghiệp, người M’nơngsố ngành nghề thủ cơng khác dệt vải, đan lát, nghề rèn Đặc biệt, phải kể đến nghề săn bắt dưỡng voi rừng * Văn hóa xã hội Bon tổ chức xã hội truyền thống người M’nông Thành viên bon hay nhiều dòng họ Đứng đầu Bu ranh bon (Chủ bon) đứng giải cơng việc bon Gia đình truyền thống theo chế độ mẫu hệ Người mẹ có vai trò quan trọng điều hành hoạt động gia đình ứng xử xã hội Phần mở đầu  Phần thắt nút  Phần phát triển  Phần cao trào  Phần kết thúc 2.1.2 Nhân vật nhân vật sử thi M’nông Nhân vật tác phẩm tự nhân vật văn học miêu tả tác phẩm phương tiện văn học Trong tác phẩm thường bao gồm nhân vật trung tâm nhân vật phụ Những nhân vật miêu tả nhân vật qua ngoại hình, ngơn ngữ nhân vật hành động 2.2 Những vấn đề cốt truyện sử thi M’nông 2.2.1 Sử thi thuộc loại hình tự Các nhà nghiên cứu thống cho tự trình bày kiện hay chuỗi kiện có thực hay hư cấu, phương tiện ngôn ngữ, đặc biệt ngôn ngữ tự Đối với cộng đồng người M’nông, ot n’rong với tư cách thể loại văn học dân gian, tập thể nghệ nhân dân gian sáng tác lưu truyền hình thức diễn xướng Thuộc loại hình tự nên cốt truyện sử thi hình thành, nhiều trường hợp bố cục chặt chẽ.Tuy vậy, sử thi dân tộc M’nơng ot n’rong xây dựng sườn chung phục vụ cho chủ đề Sử thi thể loại tác phẩm tự dài mà thường thơ Loại hình văn học xuất sớm lịch sử văn học dân tộc giới Mahabharata, Ramayana Ấn Độ, Iliad, Odyssey Hy Lạp Ở Việt Nam, sử thi dân tộc không coi tác phẩm tự mà “pho sử thi sống” người Mường, Êđê, Bahnar, M’nông 10 2.2.2 Sử thi dân tộc thiểu số Tây Nguyên mang thuộc tính chung loại hình tự Trong văn học dân gian Tây Nguyên, sử thi chứng minh khả tự Hình thức tồn sử thi câu chuyện kể văn xuôi xen lẫn văn vần Ot n’rong tác phẩm kết hợp với theo kiểu liên hoàn Các cốt truyện đơn lại liên kết với tạo thành thống chung tác phẩm 2.3 Nhận diện cốt truyện sử thi M’nông 2.3.1 Cốt truyện đơn cốt truyện liên kết Không tập trung vào nhân vật chính, sử thi M’nơng có cốt truyện với nhiều nhân vật khác Tiăng, Lêng, Kong, Mbong Họ người gia đình, dân tộc, có mối quan hệ anh em, cha con, bác có mối liên hệ thân thiết với Mỗi câu chuyện đơn kể hành động nhân vật khác mối liên kết chặt chẽ với tạo thành chuỗi kiện nhân vật tác phẩm Còn sử thi M’nơng chia cốt truyện đơn thành hai loại:  Cốt truyện đơn có nội dung tương đối hồn chỉnh đứng độc lập  Cốt truyện đơn bị đứt quãng, đứng độc lập Như vậy, khẳng định cốt truyện sử thi M’nông chắp nối với theo kiểu liên hoàn Mỗi tác phẩm cốt truyện đơn đứng tương đối độc lập Nhưng liên kết với tác phẩm khác hệ thống mang lại cho người tiếp 11 nhận nhìn trọn vẹn, đầy đủ đa chiều từ trình hình thành trời đất, hình thành tộc người vạn vật Tuy nhiên, kết cấu cốt truyện sử thi M’nơng dàn trải Có thể nói rằng, biểu cho tính cổ sử thi Tuy vậy, nhìn chung ot n’rong phản ánh phát triển chung lịch sử, từ việc hình thành người, cộng đồng bon làng, tổ chức gia đình, xã hội, lao động sản xuất miêu tả cách sinh động đầy đủ thơng qua góc nhìn tư thần thoại người M’nông 2.3.2 Mô thức cốt truyện thuộc đề tài đòi lại vật q sử thi M’nơng Sử thi M’nơng có nhiều tác phẩm sử dụng mơ thức kết cấu truyện kể theo kết cấu hành trình nhân vật Nhân vật trung tâm tác phẩm thường vượt qua nhiều biến cố hành trình mình, từ việc đi, chiến đấu thắng lợi trở Kết cấu cốt truyện sử thi M’nông thường diễn lặp lại theo motif: Tiăng nhớ đến vật quý bị bỏ quên  Thương lượng xin lại vật quý Người giữ vật quý từ chối trả lại mở tiệc rượu đãi khách Những người anh hùng dùng bùa ngải lấy lại vật quý  Trận chiến giành lại vật quý chiến thắng trở Đây coi đề tài thuộc cốt truyện liên kết 2.4 Vai trò cốt truyện khắc họa hình tượng nhân vật Khi bàn nhân vật sử thi, có nhiều ý kiến cho sử thi anh hùng bao hàm tranh hoàn chỉnh sống nhân dân 12 hình thức kể chuyện anh hùng khứ Thế giới nhân vật lý tưởng nhân vật dũng sĩ thống nhất, hài hòa chúng – nhân tố chủ yếu nội dung sử thi anh hùng Nhân vật sử thi ngồi mặt tích cực sức mạnh, lòng cảm, nhiệt huyết đồng thời có đặc trưng người bình thường “kiêu căng”, “bướng bỉnh”, “q khích”, “nóng nảy” Hệ thống nhân vật sử thi M’nông chia thành cấp độ: Các nhân vật trung tâm nhân vật phụ làm bối cảnh 2.4.1 Nhân vật trung tâm Nhân vật trung tâm sử thi M’nông bao gồm vật khai thiên lập địa nhân vật anh hùng văn hóa nhân vật anh hùng chiến trận Trong ot n’rong, nhân vật khai thiên lập địa có cơng gây dựng nên bon làng người M’nông vùng đất Cao Nguyên Điều giải thích cho hình thành vũ trụ nguồn gốc loài người Đây coi cách phản ánh hình thức tạp giao người nguyên thuỷ sống thành bầy đàn  Nhân vật anh hùng văn hóa Trong sử thi M’nơng, Tiăng nhân vật anh hùng văn hóa, người có cơng mở mang, khai sáng, truyền dạy tri thức cho cộng đồng Nhân vật Tiăng lần đầu thai mô tả tác phẩm mang tên khác, thân nhân vật trung tâm Tiăng Sự thay đổi tên gọi khác đánh dấu bước phát triển khác thời kì tộc người M’nơng, anh hùng Tiăng người đại diện Chức 13 Tiăng khơng thay đổi hành động nhân vật có chung mơ hình, dạng thức với nội hàm: Tiăng nhân vật anh hùng, sáng tạo văn hóa  Nhân vật anh hùng chiến trận Thời đại sử thi thời đại chinh chiến, thời đại đối đầu, giao tranh liệt triền miên, sản sinh nhân vật người anh hùng, người giao phó sứ mệnh “diệt ác trừ gian”, bảo vệ cộng đồng Nhân vật người anh hùng chiến trận đại diện cho khát vọng cao cả, thiêng liêng cháy bỏng cho người thời đại bất khuất vươn lên chiến thắng kẻ thù Sử thi M’nông đề cao ca ngợi người anh hùng chiến trận Lêng, Mbông, Krã, Năng, Lông, Doi Nhân vật anh hùng sử thi M’nơngđặc điểm chung vẻ đẹp ngoại hình, thể chất; ý chí, nghị lực, lòng dũng cảm; chiến cơng chiến thắng Tuy nhiên, người anh hùng xây dựng với tính cảnh người đời thường tức giận, vui mừng hay nóng nảy Thần linh sử thi M’nông hay trợ giúp đứng phía nhân vật anh hùng Điều nói lên tính chất cổ sử thi M’nơng, phản ánh trình độ sản xuất chinh phục tự nhiên người tộc người thời kỳ khai lịch sử xã hội loài người 2.4.2 Các loại nhân vật khác * Nhân vật đối thủ Nhân vật đối thủ sử thi M’nông thường nhân vật có sức khoẻ vẻ đẹp khơng thua người anh hùng Họ 14 gan dạ, dũng cảm chiến đấu; khôn khéo, mưu mẹo số hành động Tuy nhiên họ lớp nhân vật đề cao, ca ngợi Đây lực lượng đối lập với tiến bộ, tốt đẹp Trong trình khắc họa tạo dựng nhân vật đối thủ, ta thường thấy họ nhiều xuất số khuyết điểm nhát gan, tính cách tham lam, xấu xa, độc ác, không ủng hộ từ cộng đồng  Nhân vật thần linh Thần linh sử thi M’nơng xây dựng từ hình mẫu sống người Nhân vật có chỗ đứng quan trọng ot n’rong Đây sáng tạo nghệ thuật chịu ảnh hưởng sâu sắc tư thần thoại Trong sử thi M’nông, thần linh, ma lai, bùa ngài xuất với tần suất dày đặc chi phối mặt đời sống người Nhân vật thần linh xây dựng cụ thể, rõ nét mờ nhạt, hư ảo làm cho sử thi trở nên huyền bí li kì hấp dẫn  Nhân vật người đẹp Nhân vật người đẹp sử thi M’nông thường vợ chị em người anh hùng Họ tham gia vào hầu hết hoạt động đời sống sử thi, sánh đôi với người anh hùng Nhân vật người đẹp xây dựng mang đặc điểm chung: xinh đẹp, chăm chỉ, chịu khó…  Nhân vật đám đông Nhân vật đám đông thường thiếu tác phẩm ot n’rong Họ người hỗ trợ, giúp sức người anh hùng lập nên chiến cơng mang tầm vóc lớn lao, kì vĩ 15  Nhân vật truyền tin Nhân vật truyền tin cầu nối kiện ot n’rong Nhân vật có người, có đồ vật, vật Nếu khơng có nhân vật truyền, kiện tác phẩm trở nên rời rạc, gắn kết, không vận động phát triển 2.5 Vai trò cơng thức, khn mẫu ngôn ngữ xây dựng nhân vật sử thi M’nông 2.5.1 Một số dạng lặp sử thi M’nông Ở ot n’rong thường có tái xuất số loại nhân vật định, sinh hoạt, khung cảnh cảnh tương tự Nghệ nhân sử thi miêu tả lại tình có phần na ná sử thi khác Có thể xem đặc điểm nghệ thuật tiêu biểu sử thi M’nơng Tính lặp lại ot n’rong có hai dạng chủ yếu: + Cơng thức lặp lại tồn phần + Cơng thức lặp lại phần có nhiều thay đổi Dù có nét khác biệt đóng vai trò khác hệ thống ngơn ngữ tác phẩm nhìn chung với hai dạng lặp lại nguyên đoạn lặp lại tồn phần chúng có đặc điểm chung tính khn mẫu Những khn mẫu riêng tạo vốn ngôn ngữ với cách nhìn nhận đánh giá riêng Thế giới nhân vật sử thi tình sử thi, hành động sử thi trở nên quen với công thức kể 16  Với số lượng lớn sử thi chứa đựng dung lượng lớn kể mặt thể lẫn nội dung phản ánh việc lặp lại số tình điều khó tránh khỏi Ở sử thi M’nơng, có điều dễ nhận biết việc lặp mang tính cơng thức, khn mẫu khơng dùng để miêu tả đoạn chi tiết mà dùng cơng thức cho tình Quá trình xây dựng mơ hình nhỏ có sẵn để liên kết với khung kết cấu cốt truyện, định hình lại tác phẩm Chúng tơi liệt kê số dạng công thức thường gặp sử thi M’nông sau: công thức nhấn mạnh việc không kiêng kị, công thức diễn tả kinh ngạc, công thức miêu tả mặt trời, cơng thức nói vẻ đẹp nhân vật nữ hay nữ thần 2.5.3 Vai trò cơng thức ngơn ngữ xây dựng nhân vật Những công thức lặp lặp lại nhiều lần mang tính khn mẫu trở thành biểu tượng có tính chất mơ hình, giúp người đọc khó qn Đồng thời, Việc sử dụng cơng thức kể tả nói đặc điểm ngơn ngữ lời văn nghệ thuật sử thi Ot n’rong cốt truyện đơn đứng tương đối độc lập liên kết với tạo thành cốt truyện chung cho tác phẩm thể loại nên nhận thấy trình lặp lặp lại theo cơng thức Tính cơng thức vừa mang ưu điểm định đồng thời chối cãi điều mang lại hạn chế, thiếu sinh động, uyển chuyển linh hoạt việc sử dụng ngôn từ diễn đạt nghệ nhân diễn xướng ot n’rong 17 CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NGHỆ THUẬT KHÁC 3.1 Biện pháp so sánh So sánh phương thức diễn đạt tu từ đem vật đối chiếu với vật khác miễn hai vật có nét tương đồng để gợi hình ảnh cụ thể, cảm xúc thẩm mĩ nhận thức người đọc người nghe Trong tác phẩm sử thi M’nông, phương thức so sánh sử dụng dùng để miêu tả vật, tượng xảy đời sống Đặc biệt, nhờ phương thức mà nhân vật người anh hùng khắc họa cách tỉ mỉ, sinh động vừa đẹp hình thể vẻ đẹp tính cách từ tạo nên hình tượng nhân vật cách hoàn mỹ Cơ sở biện pháp thường bao gồm hai yếu tố: phương tiện so sánh phương tiện so sánh liên kết với từ như, là, giống đặt hai vế đôi 3.2 Biện pháp ngoa dụ (phóng đại) Ngoa dụ biện pháp tu từ phóng đại mức độ, qui mơ, tính chất vật, tượng miêu tả để nhấn mạnh, gây ấn tượng, tăng sức biểu cảm nội dung cần diễn đạt Trong sử thi M’nơng, có nhiều ngoa dụ dùng theo lối nói so sánh nghệ thuật thần thoại Nhiều ngọa dụ gần giống với biện pháp so sánh chí có đơi lúc xem Ot n’rong có nhiều ngoa dụ người Từ việc uống rượu, đánh chiêng, cách ăn mặc, đeo trang sức, lòng dũng cảm, tài đến tâm trạng, tính 18 cách nhân vật nghệ nhân dùng biện pháp ngoa dụ để diễn tả cách chi tiết tỉ mỉ 3.3 Biện pháp mô Mô xem biện pháp quan trọng phương thức thể thực thi M’nông Ở đây, hiểu mô tức bắt chước tự nhiên cách máy móc, khơng có tính chọn lọc Khi phản ánh thực, nghệ nhân chưa hoàn toàn ý thức việc lựa chọn chi tiết, tình tiết đưa vào tác phẩm Thơng qua biện pháp mơ q trình hát kể sử thi người M’nông, người nghe xem lại hành động, thao tác nhân vật thước phim tư liệu quay chậm Mặt khác, nhiều mặt sống đời thường văn hóa tộc người mô tả lại Qua hình biện pháp sử thi M’nơng, hiệu ứng đạt mơ hình ảnh đắn đối tượng đơi hiệu ứng lại tạo hình ảnh mang tính chất ước lệ, tượng trưng Vận dụng biện pháp mô q trình diễn xướng giúp hình dung hiểu rõ nhiều mặt đời sống cộng đồng dân tộc M’nông hiểu phần khả tư tộc người 3.4 Biện pháp phúng dụ Biện pháp phúng dụ (nói bóng ám chỉ) biện pháp chuyển nghĩa nghệ thuật ngơn từ; kiểu hình tượng, nguyên tắc tư tổ chức nghệ thuật nói chung Có thể coi phúng dụ dạng thức ẩn dụ với quy mô lớn hơn, không 19 cấp độ câu, đoạn mà bao quát toàn tác phẩm Phúng dụ dựa sở lối nói ngụ ý, bóng gió, biểu đạt ý tưởng trừu tượng, khái quát hình ảnh trực quan sản phẩm trí tưởng tượng hoang đường, thần linh, hồn ma, mai lai, bùa ngải 3.5 Lối trì hỗn sử thi Như đề cập tới chương hai, nhiều nhà nghiên cứu chúng tơi trí cho sử thi M’nơng nhiều lời ý Nội dung ot n’rong dàn trải thể nghệ nhân dân gian Trong ot n’rong, lối trì hỗn sử thi thông qua ba biện pháp sau:  Kìm hãm hành động nhân vật  Kéo dài thể  Liệt kê hàng loạt vật, việc 20 PHẦN KẾT LUẬN Dân tộc M’nơngvăn hố dân gian vơ sinh động độc đáo Đời sống văn hóa vật chất đời sống văn hoá tinh thần phong phú đa dạng Trong kho tàng văn hoá dân gian ấy, trội sử thi M’nông (ot n’rong) Ot n’rong “bách khoa thư” đời sống cộng đồng tranh rộng lớn, sinh động phản chiếu cách toàn vẹn đời sống xã hội người M’nông thời cổ xưa Qua q trình tìm hiểu nghiên cứu, chúng tơi liệt kê ý kiến cốt truyện nhân vật số nhà nghiên cứu, đồng thời dựa sở sẵn có để rút cách hiểu riêng Ở luận văn này, bên cạnh đề cập đến sử thi M’nơng việc mở rộng liên hệ với tác phẩm sử thi tiê biểu giới sử thi dân tộc khác Đẻ đất đẻ nước người Mường, Đăm săn Êđê hay h’mon người Bahnar Trong ot n’rong, nghệ nhân dân gian xây dựng biện pháp nghệ thuật trình diễn xướng truyền miệng đặc biệt biện pháp xây dựng nhân vật cốt truyện Trước hết, kết cấu cốt truyện sử thi M’nông lắp ghép, xâu chuỗi tác phẩm sử thi đứng độc lập Sự gắn kết cốt truyện đơn tạo thành cốt truyện liên hoàn mang đến nhìn tổng quan đời sống văn hóa tinh thần người M’nơng qua hình thức diễn xướng nghệ nhân 21 Ngồi ra, sử thi M’nơng đề cập đến mơ thức cốt truyện thuộc đề tài đòi lại vật q sử thi M’nơng Trong hành trình nhân vật có motif đòi lại vật quý bị bỏ quên người anh hùng bon làng Tiăng nhằm đem lại giàu có, trù phú cho bon làng chiến nghĩa dành thắng lợi Kết cấu cốt truyện thuộc đề tài trên, chúng tơi cho có nhiều motif tình tiết theo nội dung diễn biến truyện Có nhiều nhân dạng nhân vật sử thi M’nông như: nhân vật khai thiên lập địa, nhân vật người anh hùng (anh hùng văn hóa anh hùng chiến trận), nhân vật đối thủ, nhân vật người đẹp, nhân vật truyền tin Mỗi nhân vật mang đặc điểm riêng chủ yếu để làm bật hình tượng người anh hùng chiến đấu lao động sản xuất Dù nhân vật phụ, họ góp phần lớn chiến công người anh hùng nhân vật đưa tin làm nhiệm vụ dẫn đường, nhân vật cộng đồng hỗ trợ sức mạnh Nghệ nhân xây dựng giới nhân vật phong phú, đa dạng với thủ pháp nghệ thuật độc đáo, đặc sắc làm cho sử thi có sức sống mãnh liệt có sức lay động lòng người sâu sắc Việc sử dụng khuôn mẫu diễn đạt sử thi M’nơng gọi cấu kiện đúc có sẵn dùng lặp lặp lại nhiều lần Những công thức khuôn mẫu tạo nên dựa sở quan sát tượng tự nhiên, cụ thể hóa, hình tượng hóa khái niệm trừu tượng tượng, vật cụ thể Ot n’rong xem hệ thống sử thi tiêu biểu sử dụng biện pháp lặp sử dụng cơng thức, khn mẫu q trình thể Sử dụng cơng thức kể tả nói đặc điểm 22 ngôn ngữ lời văn nghệ thuật sử thi Nhờ trình lặp lặp lại công thức quen thuộc trở thành tín hiệu quen thuộc giúp người nghe nhận diện ý đến nội dung câu chuyện Ngoài sử dụng biện pháp xây dựng cốt truyện nhân vật làm vật liệu xây dựng nên tác phẩm ot n’rong nghệ nhân dân gian sử dụng nhiều biện pháp nghệ thuật khác như: so sánh, ngoa dụ, mơ phỏng, phúng dụ, lối trì hỗn sử thi q trình sáng tác diễn xướng Biện pháp so sánh nói biện pháp sử dụng nhiều thường xuyên sử thi M’nông Phương tiện so sánh phương tiện so sánh thường liên kết với từ Biện pháp giúp làm tăng hiệu trình so sánh Tùy cách sử dụng nghệ nhân vào đối tượng khác mà đem lại hiệu thẩm mỹ định Trong sử thi M’nơng có nhiều ngoa dụ nói cảnh sinh hoạt đời sống người Từ hình ảnh uống rượu, nướng thịt, cách ăn mặc trang sức nhân vật nghệ nhân sử dụng thủ pháp ngọa dụ để diễn tả Biện pháp nghệ thuật giúp hình ảnh mà nghệ nhân xây dựng lên cách độc đáo, sinh động để lại ấn tượng khó qn lòng đối tượng tiếp nhận Bên cạnh đó, biện pháp mô phúng dụ xem hai biện pháp quan trọng phương thức thể thực sử thi M’nông Ở đây, mô bắt chước tự nhiên cách máy móc, khơng chọn lọc Còn phúng dụ biểu khái niệm trừu tượng thành cụ thể, để chúng dễ tri giác Hai biện 23 pháp quy định tính thực tính huyền ảo ot n’rong Điều giúp lí giải q trình tiếp xúc với sử thi M’nơng ta có cảm giác vừa thực, vừa hư ảo Cuối cùng, lối trì hỗn sử thi xem biện pháp nghệ thuật đặc trưng ot n’rong Trong ot n’rong, lối trì hỗn sử thi thơng qua ba biện pháp: kìm hãm hành động nhân vật (chủ yếu hành động nhân vật chính), kéo dài thể liệt kê hàng loạt vật, việc trình hát kể Những đoạn kể - tả này thường kéo dài vừa mang lại hiệu định song bên cạnh lại khiến cho sử thi trở lên dài dòng, kiện lại nhiều câu chữ Trong trình tìm hiểu nghiên cứu sử thi người M’nơng, chúng tơi cho có lúc bắt gặp hình ảnh chau chuốt ngơn từ tới mức điêu luyện người nghệ nhân, tinh tế việc xây dựng nhân vật sử thi đơi thủ pháp nghệ thuật lại khiến cho ngơn ngữ có phần ghồ ghề, thơ ráp, nhiều chi tiết vụ vặt tản mạn Điều giúp cảm nhận tranh xã hội đậm nét nguyên thủy cộng đồng dân tộc M’nơng Do vậy, q trình tiếp cận với sử thi M’nơng nói riêng sử thi dân tộc Tây Ngun nói chung, cần có nhìn tiếp cận khơng góc độ văn học mà phương diện văn hóa riêng tộc người Có vậy, đánh giá cách xác đáng nghiêm túc vấn đề tồn phương diện nội dung nghệ thuật tác phẩm sử thi M’nông 24 ... cứu trước, luận văn tiếp tục tìm hiểu thêm giá trị nghệ thuật tiểm ẩn sử thi ot n’rong Với đề tài luận văn này, mong sâu vào tìm hiểu số khía cạnh nghệ thuật sử thi M’nông đặc biệt nghệ thuật xây... diện thi pháp sử thi M’nông Như nay, chuyên khảo viết sử thi M’nơng nhiều nhắc đến đặc điểm nghệ thuật sử thi M’nông. Tuy nhiên, chưa có cơng trình chun biệt nghiên cứu sâu đặc điểm nghệ thuật. .. 2008, Văn học dân gian Êđê, M’nông Đỗ Hồng Kỳ Trong sách này, tác giả dành chương giới thi u sử thi M’nơng Có vấn đề mà quan tâm xác định sử thi M’nông sử thi phổ hệ, hay sử thi chuỗi, sử thi liên
- Xem thêm -

Xem thêm: TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ NGỮ VĂN MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NGHỆ THUẬT SỬ THI M’NÔNG, TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ NGỮ VĂN MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NGHỆ THUẬT SỬ THI M’NÔNG, Chương III: Một số biện pháp nghệ thuật khác

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay