Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần ba lan

62 7 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 08:41

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA ^] BÁO CÁO THỰC TẬP Đề tài: Tổ chức kế tốn ngun vật liệu cơng ty cổ phần Ba Lan Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Mơc Lơc Ch­¬ng I: Mấy vấn đề lý luận nguyên vật liệu kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp s¶n xuÊt kinh doanh I khái niệm Vai trò nguyên liệu- vËt liƯu s¶n xt kinh doanh: II Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu III Ph©n loại đánh giá nguyên vật liệu: 1.1 Phân lọai nguyên liệu vật liÖu: 1.2 Đánh giá nguyên vật liệu: 1.3 Đánh giá nguyên vật liệu theo gi¸ thùc tÕ: KÕ to¸n chi tiÕt NVL: 10 2.1 Chøng sư dơng: 10 2.2 Sỉ kÕ to¸n chi tiÕt NVL: .11 Kế toán tổng hợp NVL: 12 4.1 Kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp khai thường xuyên: 12 chương II: đặc điểm tình hình chung công ty cổ phần Ba lan 18 I Quá trình hình thành pháp triển công ty: 18 II Đặc điểm tổ chức họat động sản xuất kinh doanh tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh công ty cổ phÇn ba lan 19 Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh: .19 VỊ c¬ cÊu lao ®éng cđa c«ng ty: 19 3.Cơ cấu tổ chức máy quản lý máy sản xuất công ty cổ phần Ba Lan: .20 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty cổ phần Ba Lan đạt năm 2002- 2003: 21 Các hình thức kế toán công ty: 21 III Thùc trạng tổ chức kế toán vật liệu công ty cổ phần Ba lan: 23 Công tác tổ chức quản lý chung nguyên vật liệu 23 Thđ tơc nhËp, xu©t kho NVL: 26 KÕ to¸n tổng hợp nhập, xuất kho NVL công ty cổ phần Ba Lan:.27 Chương III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu công ty cổ phần Ba Lan Nam Định 33 Những nhận xét chung công tác kế toán nguyên vật liệu công ty cổ phần Ba Lan Nam Định 33 Ưu điểm: 33 Nhược điểm: 34 ý kiÕn ®Ị st: 36 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Lời mở đầu Nền kinh tế thị trường mở môi trường thông thoáng cho doanh nghiệp., chế thị trường cạnh tranh đòi hỏi doanh nghiệp phải hoạt động cách hiệu quả, không ngừng nâng cao sức cạnh tranh tên thị trường để tránh rơi vào tình trạng làm ăn thua lỗ Để đạt mục tiêu nhà quản lý phải sử dụng công cụ quản lý khác Trong doanh nghiệp, hạch toán kế toán công cụ quản lý vai trò đặc biệt quan trọng Thông tin kế toán cung cấp sở để nhận biết phân tích đánh giá tình hình sử dụng loại tài sản, nguồn vốn, lao động vật tư, tình hình chi phí kết hoạt động sản xuất kinh doanh Trong trình sản xuất, nguyên vật liệu lµ yÕu tè hÕt søc quan träng, lµ yÕu tè trình sản xuất để cấu thành nên sản phẩm Các loại nguyên vật liệu thường chiếm tỷ trọng lớn toàn chi phí sản xuất giá thành sản phẩn doanh nghiệp Việc cung cấp nguyên liệu đầy đủ, nhịp nhàng, đồng kị thời sản xuất đặn đạt hiệu không sản xuất bị gián đoạn, gây tổn thất Do vậy, hạch toán vật liệu cách khoa học sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu góp phần hạ thấp chi phí sản xuất giá thành sản phẩm, làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp Từ thực tiễn em thấy rõ tầm quan trọng công tác kế toán nguyên vật liệu Trong thời gian thực tập công ty cổ phần Ba Lan giúp đỡ tận tình bác, anh chị phòng kế toán công ty đặc biêt giúp đỡ tận tình thầy giáo PGS Lê Thế Tường em chọn đề tài Tổ chức kế toán nguyên vật liệu công ty cổ phần Ba Lan làm luận văn tốt nghiệp Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Ngoµi lêi më đầu kết luận, nội dung luận văn gồm ba chương: Chương I: Sự cần thiết nghiên cứu công tác kế toán nguyên vật liêu doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Chương II: tình hình tổ chức kế toán nguyên vật liệu công ty cổ phần Ba Lan Chương III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu công ty cổ phần Ba Lan Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Bài luận văn hoàn thành với lỗ lực thân quan tâm giúp đỡ tận tình thầy giáo PGS Lê Thế Tường ban lãnh đạo công ty phòng kế toán nơi em thực tập Do thời gian tìm hiểu thực tế không nhiều kiến thức lý luận, khả hạn chế nên luận văn em không tránh khỏi thiếu sót Kính mong thầy giáo bạn đọc thông cảm góp ý kiến cho luận văn em Em xin chân thành cảm ơn ! Sinh viên Nguyễn Thị Minh Thu Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Chương I: vấn đề lý luận nguyên vật liệu kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp sản xuất kinh doanh I khái niệm Vai trò nguyên liệu- vật liệu sản xuất kinh doanh: Quá trình họat động sản xuất kinh doanh trình kết hợp ba yếu tố bản: sức lao động, tư liệu lao động, đối tượng lao động Quá trình sản xuất doanh nghiệp không tự tiến hành thiếu ba yếu tố Đối tượng lao động tất vật tư mà lao động ích tác động vào nhằm biến đổi theo mục đích mình, nguyên liệu sở vật chất cấu thành nên thực thể sản phẩm Nguyên vật liệu đối tượng lao động, sản xuất loại sản phẩm Với điều trình bầy trên, khẳng định nguyên vật liệu đóng vai trò quan trọng trình sản xuất kinh doanh Vai trò thể hiện: - Là yếu tố trình sản xuất chiếm tỷ trọng cao - Nguyên vật liệu chất lượng tốt hay xấu định chất lượng sản phẩm - Chi phí nguyên vật liệu cao hay thấp chi phí giá thành Nguyên liệu đặc điểm sau: - Về mặt vật: vật liệu tham gia vào chu kỳ sản xuất biến đổi hoàn toàn hình thái vật chất ban đầu Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only - Về mặt giá trị: nguyên liệu tiêu hao toàn lần dịch chuyển toàn giá trị vào giá trị sản phẩm II Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu Nguyên liệu- vËt liƯu th­êng chiÕm tû träng lín chi phÝ sản xuất, kinh doanh giá thành sản phẩm, thành phần quan trọng vốn lưu động doanh nghiệp Xuất phát từ vai trò, đặc điểm nguyên vật liệu trình sản xuất kinh doanh, từ điều kiện thực tế khách quan môi trường xung quanh yêu cầu quản lý nguyên vật liệu đặt sau: - Nguyên vật liệu tài sản dự trữ sản xuất, thường xuyên biến động, doanh nghiệp thường xuyên phải tiến hành mua nguyên vật liệu để đáp ứng kịp thời trình sản xuất, chế tạo sản phẩm nhu cầu khác doanh nghiệp Do khâu thu mua đòi hỏi phải quản lý khối lượng, chất lượng, quy cách- chủng loại, giá mua chi phí mua kế hoạch mua theo tiến độ thời gian phù hợp với kế hoạch sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp, tránh tình trạng thất thoát lãng phí, không với quy cách phẩm chất sản phẩm Khi xuất nhập kho phải cân đo đong đếm cẩn thận - Phải tổ chức kho tàng, bến bãi, trang bị đầy đủ phương tiệ cân đo , thực chế độ bảo quản loại vật liệu, tránh hư hỏng mát hao hụt, đảm bảo an toàn yêu câu quản lý vật liệu - Trong khâu sử dụng: đòi hỏi phải sử dụng hợp lý, tiết kiệm sở định mức, dự toán chi phí nhằm hạ thấp mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu giá thành sản phẩm, tăng thu nhập, tích lũy cho doah nghiệp, khâu cần tổ chức tốt việc ghi chép, phản ảnh tình hình xuất dùng sử dụng nguyên liệu, vật liệu trình sản xuÊt kinh doanh Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only - ë kh©u dù trữ, để đảm bảo cho trình sản xuất kinh doanh liên tục, không bị ngừng trệ, gián đoạn việc cung ứng, mua không kịp thời hoạc gây tình trạng ứ đọng vốn dự trữ nhiều, doanh nghiệp cần phải xác định mức dự trữ tối đa tối thiểu cho loại nguyên liệu, vật liệu Đồng thời phải tìm nguồn cung cấp thường xuyên chất lượng, gần để cung cấp thường xuyên giảm chi phí vận chuyển Tóm lại, để quản lý nguyên liệu, vật liệu hiệu cao doang nghiêp cần quản lý chặt chẽ khâu thu mua tới khâu bảo quản, sử dụng dự trữ Đây nội dung quan trọng công tác quản lý tài sản doanh nghiệp III Phân loại đánh giá nguyên vật liệu: 1.1 Phân lọai nguyên liệu vật liệu: Nguyên liệu vật liệu doanh nghiệp sản xuất gồm nhiều loại nội dung vật chất, mục đích, công dụng trình sản xuất khác Để thuận tiện công tác quản lý nguyên liệu, vật liệu cách chặt chẽ tổ chức hạch toán chi tiết tới loại nguyên liệu, vật liệu phục vụ cho nhu cầu quản trị doanh nghiệp cần phải tiến hành phân loại nguyên liệu, vật liệu Phân loại nguyên liệu, vật liệu việc phân chia nguyên liệu vật liệu thành nhóm, thứ, loại, nguyên liệu vật liệu khác nhau, nhóm, thứ, loại nguyên liệu vật liệu lại nội dung kinh tế mục đích sử dụng Xét mặt lý luận, thực tế nhiều cách phân loại nguyên liệu, vật liệu khác tùy theo loại hình sản xuất doanh nghệp Song cách phân loại đáp ứng nhiều mục đích quản lý, hạch toán nguyên liệu, vật liệu đơn vị Nếu vào nội dung kinh tế yêu cầu kế toán quản trị doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nguyên liệu, vật liệu chia thành : Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only - Nguyên liệu chính(bao gồm bán thành phẩm mua ngoài) doanh nghiệp sản xuất, nguyên liệu đối tượng chủ yếu cấu thành nên thực thể sản phẩm sắt thép doanh nghiệp chế tạo máy, xi măng cát doanh nghiệp xây dựng, sợi doanh nghiệp may ®èi víi nưa thµnh phÈm mua ngoµi, mơc ®Ých tiÕp tục sản xuất sản phẩm, thí dụ sợi mua doanh nghiệp dệt coi nguyên vËt liƯu - VËt liƯu phơ chØ cã t¸c dơng phụ trình sản xuất chế tạo sản phẩm tăng chất lượng sản phẩm phục vụ cho công tác quản lý, cho vệc bảo quản , bao gói sản phẩm - Nhiên liệu doanh nghiệp sản xuất gồm loại thể lỏng, khí, rắn dùng để phục vụ cho công nghệ sản xuất sản phẩm, cho phương tiện vận tải, máy móc thiết bị xăng dầu - Phụ tùng thay thế: bao gồm loại phụ tùng chi tiết dùng để thay sửa chữa máy móc thiết bị sản xuất, phương tiện vận tải - Vật liệu khác: loại vật liệu loại trình sản xuất, chế tạo sản phẩm: gỗ, sắt thép vụn phế liệu thu nhặt, thu hồi trình lý tài sản cố định Căn mục đích c«ng dơng cđa vËt liƯu còng nh­ néi dung quy định phản ánh chi phí vật liệu tài khoản kế toán vật lệu doanh nghiệp chia thành: + Nguyên vật liệu trực tiếp dùng cho sản xuất chế tạo sản phẩm + Nguyên vật liệu dùng cho nhu cầu khác phục vụ quản lý phân xưởng, tổ, đội, cho nhu cầu bán hàng quản lý doanh nghiệp Căn vào nguồn nhập, vật liệu chia thành: + Nguyên vật liệu nhập mua + Nguyên vật liệu tự gia công chÕ biÕn + Nguyªn vËt liƯu nhËp gãp vèn liên doanh Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Tuy nhiên, để đảm bảo việc cung ứng nguyên vật liệu cho trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp đạt hiệu tối ưu nhất, phải thấy cách cụ thể số tình hình biến động thứ, loại nguyên vật liệu, doanh nhiệp cần phải phân chia nguyên vật liệu cách tỷ mỉ, chi tiết theo tính lý hóa theo quy cách, phẩm chất nguyên vật liệu Để thực ®iỊu ®ã ph¶i lËp sỉ danh ®iĨm vËt liƯu Sỉ danh điểm vật liệu yếu tố quan trọng giúp cho việc hạch toán xác, điều kiện cần thiết để tiến hành giới hóa hạch toán nguyên vật liệu Từ sổ danh điểm nguyên vật liệu, mã hóa ký hiệu hóa tên nguyên vật liệu sở để thống tên gọi vật liệu, tránh nhầm lẫn, đồng thời để thống đơn vị tính, thống giá hạch toán phục vụ cho hạch toán chi tiết nguyên vật liệu 1.2 Đánh giá nguyên vật liệu: Đánh giá nguyên vật liệu xác định chúng theo quy tắc định Theo quy định hành, kế toán nhập xuất tồn kho nguyên vật liệu phải phản ánh theo giá trị thực tế nghĩa nhập kho phải tính toán phản ánh theo giá thực tế Khi xuất kho phải xác định theo giá thực tế xuất kho theo phương pháp quy định Song thực tế biến động thường xuyên số loại nguyên vật liệu mà nhiều donh nghiệp sử dụng: giá hạch toán để hạch toán tình hình nhâp, xuất nguyên vật liệu.Với ưu điểm loại giá đơn giản giảm bớt ghi chép tính toán hàng ngày 1.3 Đánh giá nguyên vật liệu theo giá thực tế: Giá thực tế NVL nhập kho: Trong doanh nghiệp sản xuất, tùy theo nguồn nhập mà trị giá thực tế nguyên vật liệu xác định sau: - Giá trị thực tế nguyên vật liệu nhập kho mua ngoµi : Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Phô lôc Đơn vị: Mẫu số: 01 VT QĐ số: 1141 TC/QĐ/CĐKT Số: 121 Phiếu nhập kho Ngày 31 tháng năm 2004 Họ tên người giao hàng: Phậm Thị Tâm Theo hóa đơn số 00320 ngày 30 tháng năm 2004 công ty TNHH Thúy Đạt Nhập kho Ông Duân Số TT Tên nhãn hiệu, quy cách phẩm chất (SP, hàng hóa) Gạo tẻ Thuế 5% Cộng Mã số Đơn vị tính kg Số lượng Đơn giá Theo CT Thực nhập 10.000 Thành tiền 3.476,19 34.761.904 1.738.096 36.500.000 Số tiền (bằng chữ): ba mươi sáu triệu năm trăm nghìn đồng Người nhận (Ký, họ tên) Thủ kho Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) 46 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Phơ lơc MÉu sè: 01 – VT Q§ số: 1141- TC/QĐ/CĐKT Đơn vị Phiếu xuất kho Ngày 31 tháng 03 năm 2004 Họ tên người nhận hàng: Ông Duân.Địa chỉ: Phân xưởng bia Lý xuất: sản xuất tháng 03/2004 Xuất kho: PX bia Số TT Tên nhãn hiệu, quy cách Mã phẩm số chất(SP,hàng hóa) Gạo tẻ Đơn vị tính kg Số lượng Yêu cầu Thực xuất Đơn giá 8.000 Cộng Thành tiền 34.395.508 34.395.508 Cộng thành tiền(bằng chữ): hai bẩy triệu hai trăm lẻ nghìn tám trăm đồng Người nhận (Ký, họ tên) Thủ kho Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) 47 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Phơ lơc 10 MÉu sè: 06/VTQ§ Sè 1141- TC/QĐ/CĐKT Ngày 01/11/1995 BTC Thẻ kho Ngày lập thẻ Tờ số Tên, nhãn hiệu, quy cách vật tư, sản phẩm, hàng hóa Mã số đơn vị tính:Kg Ngày Chứng từ nhập Số phiếu ngày xuất tháng Nhập xuất Số lượng Diễn giải Nhập Xuất Tồn Ký nhËn kÕ to¸n 950 88 6/03 121 31/03 174 31/03 nhập gạo - Thúy Đạt Nhập gạo Thúy Đạt Xuất Duân PX bia Tồn cuèi kú 12.000 10.000 8.000 4.950 48 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Phơ lơc 11 sỉ chi tiÕt nguyªn vậ liệu sổ mở ngày 01/01/2004 Tên vật liệu: gạo tẻ Quy cách, phẩm chất: kho Duân Đơn vị tính: kg M· sè: Chøng Sè N 88 121 174 Diễn giải 6/3 Tâm nhập 31/ TN 03 31/ Xuất 03 duân cộng PS Tồn TK Đơn giá Đ Ư L­ỵng 3380,95 12000 3476,19 10000 nhËp TiỊn L Xt T T 950 989217 149 50 508300 00 4057142 3476190 8000 22000 Tån L 7533333 8000 3439 5508 3439 5508 49 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Phơ lơc 12 sỉ tài khoản Tên tài khoản : Nguyên liệu, vật liệu Trang: Số hiệu: 152 Ngày Chứng từ tháng Số N- T 48 60 61 72 31/ 31/ 31/ 31/ Diễn giải Tồn đầu kỳ Nhập vËt t­ NhËp NL, VL NhËp NL,VL XuÊt NVL PS Dư cuối kỳ TK Đ.Ư 111 331 141 - Số tiên Nợ 1293842662 19818920 611805388 36025404 667649712 1559630543 401861831 401861831 Phơ lơc 13 Sè:72 Chøng ghi sỉ Ngµy 31/ 3/ 2004 C TrÝch yÕu S N XuÊt nguyªn vËt liƯu sư dơng 3/ 2004 Céng Sè hiƯu TK Nỵ Cã 6211 6212 6271 6272 6413 811 6411 642 152 Sè tiỊn Nỵ Cã 152791578 169533635 43708314 5068850 1409080 25657861 3652513 40000 401861831 401861831 401861831 Phô lôc 14 Giấy đề nghi tạm ứng 50 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Sè: c137/ Đơn vị: Địa chỉ: Ngày tháng.3 năm 2004 Tên là: Phạm Xuân Hưng Địa chỉ: HC Đề ghị cho tạm ứng số tiền : 2.200.000đ (chữ): hai triệu hai trăm nghìn đồng Lý tạm ứng: mua hóa chất Thời hạn toán 31/ 3/ 2004 Người nhận (Ký, họ tên) Phụ trách Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) Phụ lục 15 Số: 461 phiếu chi Ngày thánh năm 2004 51 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Họ, tên người nhận tiền: Phạm Xuân Hưng Địa chỉ: HC Lý chi: Mua hãa chÊt Sè tiỊn: 2.200.000® (chữ): hai triệu hai trăm nghìn đồng Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Người lập phiếu (Ký, họ tên) Đã nhận đủ số tiền:(bằng chữ): Tỷ giá ngoại tệ: Sè tiỊn quy ®ỉi: Phơ lơc 16 GiÊy to¸n tiền tạm ứng ngày 31/ 3/ 2004 Họ tên người nhận tiền: Phạm xuân Hưng Địa chỉ: HC Diễn giải I Sè tiỊn t¹m øng 1.Sè tiỊn t¹m øng kú tr­íc ch­a hÕt II phiÕu chi sè: 461 ngµy 3/ 3/ 2004 III chênh lệch số tiền tạm ứng không chi hÕt Sè tiỊn 2.200.000 2.200.000 KÌm theo chøng từ hóa đơn mua vật tư Người nhậnT.T Phụ trách Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) phụ lục 17 Sổ chi tiết toán Sổ mở ngày 01/ 01/ 2004 TK:331 Đối tượng: Tâm công ty Phi Vũ Nam Định 52 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Chøng SH NT 97 15/3 120 31/3 114 30/3 102 25/3 143 5/3 163 15/3 DiƠn g¶i D­ đầu năm Tâm nhập bột mỳ Nhập phụ gia Nhập bét mú NhËp bét mú Thanh to¸n tiỊn bét mú Thanhtoán tiền bột mỳ Cộng PS TH triết khấu TK đối ứng Nợ Số phát sinh Số d­ Nỵ Cã 11871 152 133 152 133 152 133 152 133 111 55287800 40000000 111 55287800 213921571 149256900 4280200 32791500 56897400 71071800 Phô lôc 18 Sỉ danh ®iĨm vËt t­ Ký hiƯu Nhãm vËt Sổ danh liệu điểm Tên nhãn hiệu quy cách vật liệu Đơn vị Ghi 53 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only 1521 Nguyên vËt liƯu chÝnh 152101 152101 G¹o kg 125102 152102 Malt kg 152103 152103 Bét mú kg 1521031 Bét mú kim ng­u kg 1521032 Bét mú h¹ long kg 152104 152104 Phô gia kg 1522 1522 VËt liƯu phơ kg 15221 Men th¬m kg 1523 Nhiên liệu lít 15231 Dầu lít 15232 Xăng lít 1524 Phụ tùng thay thÕ 1523 1524 Phơ lơc 19 Tỉng hỵp nhËp , xuất, tồn( quý I / 2004) Tên Houblon Gạo Enzyme Đơn vị kg kg kg Đầu kỳ SL T 717 59825839 2350 7861659 15015000 NhËp kú SL T 970 109330000 42100 138885613 20 54600000 XuÊt kú SL T 128 13225700 29500 95917372 7,78 22010830 Tån cuèi kú SL T 1299,8 134302739 14950 50829900 17,22 47604170 54 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Biểu 01: Sơ đồ tổ chức máy công ty Đại hội cổ đông Ban kiểm soát Hội đồng quản trị Ban giám đốc P kỹ thuật nghiƯp vơ PX bia Ghi chó : P kÕ to¸n tài vụ PX bánh mỳ P tổ chức hành PX khí PKCS PX điện lạnh PX nồi QH trực tuyến QH chức 55 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Phơ lục Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán theo h×nh thøc chøng ghi sỉ (1b) Chøng gèc (1a) (2a) Chøng ghi sæ Sæ chi tiÕt (2b) Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ (3) Bảng chi tiết số PS Sổ Cái (4) (5) Bảng cân đối tài khoản (6) (6) Báo cáo kế toán Chú ý: : Ghi hàng ngày : Ghi cuối tháng : §èi chiÕu 56 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Biểu 02: Sơ đồ kế toán chi tiết vật liệu theo phương pháp thẻ sông song (1) (1) ThỴ kho Chøng nhËp (2) (2) Chứng từ xuất (3) Sổ kế toán chi tiết Bảng tổng hợp N, X, T Ghi chú: :Ghi hàng ngày :Ghi cuối tháng :Đối chiếu kiểm tra 57 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Biểu 03: Sơ đồ : Hạch toán nguyên vật liệu công ty TK111,112,331 TK152 TK621 Xuất kho NVL dïng cho SX Mua NVL nhËp kho TK627 TK133 TGTGT ®­ỵc Xt NVL cho SX chung KhÊu trõ TK642 TK141 Xt NVL cho CPQLDN Mua NVL b»ng TiỊn t¹m øng TK641 Xuất dùng cho CP bán hàng 58 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Biểu 04: Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Chứng ghi sỉ Sè hiƯu ngµy, Chøng ghi sỉ Số tiền Số hiệu tháng ngày, Số tiền tháng 01 Céng Céng - Sỉ nµy cã .trang, đánh số từ đến - ngày mở sổ Ngày tháng .năm 2004 Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) 59 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only BiĨu 05: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập Tự Hạnh phúc Biên kiểm nghiệm (Vật tư, sản phẩm, hàng hóa) Ngày tháng năm Bản kiểm nghiệm gồm: Ông (bà) .trưởng ban Ông (bà) ủy viên Ông (bà) ủy viên Đã kiểm nghiệm loại: Tên nhãm hiệu quy Kiết kiểm nghiệm Mã số Đơn vị tính cáchVL SL SL không QC-PC ®óng QC- Ghi chó PC ý kiÕn cđa ban kiĨm nghiƯm: Số vật liệu đủ điều kiện để làm thủ tục nhập kho Đại diện kỹ thuật Thủ kho Trưởng ban (Đại diện phòng tài chính) 60 ... thức kế toán công ty: 21 III Thực trạng tổ chức kế toán vật liệu công ty cổ phần Ba lan: 23 Công tác tổ chức quản lý chung nguyªn vËt liƯu 23 Thđ tơc nhËp, xu©t kho NVL: 26 Kế toán. .. phân loại nguyên liệu, vật liệu Phân loại nguyên liệu, vật liệu việc phân chia nguyên liệu vật liệu thành nhóm, thứ, loại, nguyên liệu vật liệu khác nhau, nhóm, thứ, loại nguyên liệu vật liệu lại... hình tổ chức kế toán nguyên vật liệu công ty cổ phần Ba Lan Chương III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu công ty cổ phần Ba Lan Generated by Foxit PDF Creator
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần ba lan , Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần ba lan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay