TRẮC NGHIỆM lý THUYẾT HÓA HỌC

18 18 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 08:26

Tài liệu gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp toàn chương trình Hóa học phổ thông. Phần cuối trình bày lời giải chi tiết 50 câu này với hi vọng các em sẽ có thêm tài liệu để bổ sung thêm một phần nhỏ kiến thức. 0935677442 TRẮC NGHIỆM THUYẾT HÓA HỌC Câu 1: Cho dãy chất: Ag, K, Na2O, NaHCO3 Al(OH)3 Số chất dãy tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng A B C D Câu 2: Trong số phát biểu sau anilin: (1) Anilin tan nước tan nhiều dung dịch NaOH (2) Anilin có tính bazơ, dung dịch anilin khơng làm đổi màu quỳ tím (3) Anilin dùng để sản xuất phẩm nhuộm, dược phẩm, polime (4) Anilin tham gia phản ứng brom vào nhân thơm dễ benzen Các phát biểu A (2), (3), (4) B (1), (2), (3) C (1), (2), (4) D (1), (3), (4) Câu 3: Este sau có cơng thức phân tử C4H6O2? A propyl axetat B metyl acrylat C etyl axetat D metyl propionat Câu 4: Số nhóm hiđroxyl (–OH) mắt xích xenlulozơ A B C D Câu 5: Chất sau không tham gia phản ứng tráng gương? A fructozơ B Gly-Ala-Val C glucozơ D propyl fomat Câu 6: Cho dung dịch Ba(HCO 3)2 vào dung dịch NaOH, H 2SO4, Na2CO3, HCl, NaHSO4 Số trường hợp xuất kết tủa A B C D Câu 7: Trường hợp sau có xảy phản ứng oxi hóa - khử? A Cho Na vào dung dịch FeSO4 B Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch NaAlO2 C Nhiệt phân hồn tồn muối NaHCO3 khan D Sục khí CO2 từ từ đến dư vào dung dịch NaOH Câu 8: Tiến hành thí nghiệm sau: Cho đinh sắt ngun chất vào dung dịch H 2SO4 lỗng, có nhỏ thêm vài giọt dung dịch CuSO4 Cho giọt dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3 Nhúng kẽm nguyên chất vào dung dịch CuSO 4 Cho sợi dây đồng nguyên chất vào dung dịch FeCl Số thí nghiệm xảy ăn mòn điện hóa học A B C D 0935677442 Câu 9: Phát biểu sau không đúng? A Na, Mg Al kim loại nhẹ B Ngun tố có electron lớp ngồi nguyên tố kim loại kiềm C Cho nước cứng tạm thời vào nước cứng vĩnh cửu ta thu nước cứng toàn phần D Phản ứng kim loại dung dịch HNO3 lỗng khơng sinh chất khí Câu 10: Phát biểu sau đúng? A Ở điều kiện thường, anilin chất rắn, chuyển thành màu đen để lâu khơng khí B Mùi cá mè gây hỗn hợp amin, nhiều trimetylamin C Anilin amin thơm khác phản ứng tốt với nước D Phân tử khối amin đơn chức số chẵn Câu 11: Phát biểu sau khơng đúng? A Protein có phản ứng màu biure với Cu(OH)2 B Benzyl fomat dùng làm chất tạo hương công nghiệp thực phẩm C Metylamin tristearin tan nước điều kiện thường D Đốt cháy hoàn toàn chất béo rắn, thu khối lượng CO nhiều khối lượng H2O Câu 12: Kết thí nghiệm dung dịch X, Y, Z T với thuốc thử ghi bảng sau: X Y Dung dịch HCl + Dung dịch NaOH + Dung dịch brom màu nước Br2 Ghi : (+) có phản ứng, (-) khơng có phản ứng Z T + - + + màu nước Br2 Các chất X, Y, Z T A metyl fomat, fructozơ, glyxin, tristearin B mononatri glutamat, glucozơ, saccarozơ, metyl acrylat C lysin, fructozơ, triolein, metyl acrylat D benzyl axetat, glucozơ, anilin, triolein Câu 13: Thực thí nghiệm sau: Hòa tan hỗn hợp gồm Cu Fe2O3 (cùng số mol) vào dung dịch HCl loãng dư Cho KHS vào dung dịch KHSO4 vừa đủ Cho CrO3 tác dụng với dung dịch NaOH dư Hòa tan Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 dư Cho hỗn hợp bột gồm Ba NaHSO4 (tỉ lệ mol tương ứng : 2) vào lượng nước dư Sau kết thúc phản ứng, số thí nghiệm thu hai muối A B C D Câu 14: Sản phẩm thu điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp) A NaOH O2 B Na, H2O Cl2 0935677442 C NaOH, Cl2 H2 D Na Cl2 Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn chất hữu X Y thu số mol CO lớn số mol H2O Tên gọi X Y A glucozơ fructozơ B tinh bột xenlulozơ C tinh bột glucozơ D fructozơ saccarozơ Câu 16: Tên gọi không chất hữu ? (CH3)2CH−CH(NH2)−COOH A valin B axit 2–amino–3–metylbutanoic C axit 3–amino–2–metylbutanoic D axit α–aminoisovaleric Câu 17: Để phân biệt dung dịch ba chất hữu H 2NCH2COOH, C2H3COOH CH3[CH2]3NH2 cần dùng thuốc thử sau đây? A NaOH B HCl C Quỳ tím D CH3OH/HCl Câu 18: Đặc điểm chung tơ nilon–6 tơ nitron? A Trong mắt xích chứa C, H, O B Có nguồn gốc từ thiên nhiên C Rất bền với nhiệt D Thuộc loại tơ tổng hợp Câu 19: Thủy phân este X (C4H6O2) môi trường axit, thu hỗn hợp chất hữu tham gia phản ứng tráng gương Công thức cấu tạo este X A CH2=CHCOOCH3 B CH3COOCH=CH2 C HCOOCH=CHCH3 D HCOOCH2CH=CH2 Câu 20: Cho vào ống nghiệm vài tinh thể K 2Cr2O7, sau thêm tiếp khoảng 1,0 ml nước lắc để K2Cr2O7 tan hết, thu dung dịch X Thêm vài giọt dung dịch KOH vào dung dịch X, thu dung dịch Y Màu sắc dung dịch X dung dịch Y A Màu vàng màu da cam B Màu nâu đỏ màu vàng C Màu da cam màu vàng D Màu vàng màu nâu đỏ Câu 21: Phát biểu sau khơng đúng? A 3NaF.AlF3 có tác dụng bảo vệ Al nóng chảy khơng bị oxi hóa oxi khơng khí B Hợp kim natri - kali dùng làm chất trao đổi nhiệt số lò phản ứng hạt nhân C Trong hợp chất, crom có số oxi hóa +2, +3, +6 D Hỗn hợp bột gồm Ba Al2O3 có tỉ lệ mol : tan hết nước dư Câu 22: Trong công nghiệp, phần lớn lượng nitơ sản xuất dùng để A làm môi trường trơ luyện kim, điện tử B tổng hợp phân đạm C sản xuất axit nitric D tổng hợp amoniac Câu 23: Cho hợp chất hữu X Từ X thực phản ứng (theo tỉ lệ mol): to (a) X + 2NaOH  → Y + 2Z; 0935677442 (b) Y + H2SO4 loãng → T + Na2SO4 to (c) nT + nZ  → poli(etylen – terephtalat) + 2nH2O Phân tử khối X A 222 B 254 C 198 D 280 Câu 24: Thí nghiệm sau tạo kết tủa sau phản ứng kết thúc? A Sục khí CO2 từ từ đến dư vào dung dịch hỗn hợp KOH K2CO3 B Cho dung dịch BaCl2 vào dung dịch Na2CrO4 C Nhỏ từ từ dung dịch Ba(HCO3)2 vào dung dịch HCl D Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch CrCl Câu 25: Cho phát biểu sau: (a) Glucozơ bị oxi hóa nước brom tạo thành CH 2OH[CHOH]4COOH (axit gluconic) (b) Các chất CH3NH2 Na2CO3 có khả phản ứng với HCOOH (c) Ở điều kiện thường, metylamin N,N−đimetylmetanamin chất khí (d) Phân tử α–aminoaxit khơng chứa nhóm chức khác ngoại trừ nhóm −NH nhóm −COOH 105 (e) Hợp chất H2N−CH2CONH−CH(CH3)−COOH đipeptit Số phát biểu A B C D Câu 173: Oxit bị oxi hóa phản ứng với dung dịch HNO loãng A MgO B FeO C Fe2O3 D Al2O3 Câu 174: Cho phát biểu sau: (1) Glucozơ dùng để tráng bạc, tráng ruột phích (2) Ở người, nồng độ glucozơ máu giữ ổn định mức 0,1% (3) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ dùng để pha chế thuốc (4) Xenlulozơ trinitrat nguyên liệu để chế tạo thuốc súng khơng khói Số phát biểu A B C D Câu 175: Kim loại Fe không tan dung dịch sau đây? A Fe(NO3)3 B CuCl2 C Zn(NO3)2 D AgNO3 Câu 176: Trong phân tử gồm hai nguyên tử nguyên tố, liên kết hóa học hai nguyên tử phải A liên kết cộng hóa trị có phân cực B liên kết ion C liên kết kim loại D liên kết cộng hóa trị không phân cực Câu 177: Cho sơ đồ phản ứng sau: R + 2HCl (loãng) → RCl2 + H2 (1); to 2R + 3Cl2  → 2RCl3 (2); 0935677442 R(OH)3 + NaOH (đặc) → NaRO2 + H2O (3) Kim loại R A Al B Mg C Fe D Cr Câu 178: Cho sơ đồ chuyển hoá: + CO d to → Fe(NO3)2  → X t0 Y +T + FeCl3 Fe(NO3)3  → Z  → Các chất X T A FeO NaNO3 B FeO AgNO3 C Fe2O3 Cu(NO3)2 D Fe2O3 AgNO3 Câu 179: Loại cao su sản xuất từ polime điều chế phản ứng đồng trùng hợp? A Cao su buna – S B Cao su cloropren C Cao su buna D Cao su isopren Câu 180: Các dung dịch riêng biệt: Na2CO3, BaCl2, MgCl2, H2SO4, NaOH đánh số ngẫu nhiên (1), (2), (3), (4), (5) Tiến hành số thí nghiệm, kết ghi lại bảng sau: Dung dịch (1) (1) (2) khí (4) có kết tủa (5) Các dung dịch (1), (3), (5) (2) khí (4) có kết tủa có kết tủa (5) có kết tủa có kết tủa có kết tủa A H2SO4, NaOH, MgCl2 B Na2CO3, NaOH, BaCl2 C H2SO4, MgCl2, BaCl2 D Na2CO3, BaCl2, BaCl2 106 Câu 181: Dung dịch HCl có pH = Pha lỗng dung dịch cách thêm vào 90 ml nước cất dung dịch có pH = Thể tích dung dịch trước pha loãng A 10 ml B 910 ml C 100 ml D 67,5 ml Câu 182: Chất sau phản ứng với dung dịch KOH tạo muối anđehit? A etyl fomat B metyl axetat C phenyl butirat D vinyl benzoat Câu 183: Cho chất: FeCO3, Fe(NO3)2, Fe2(SO4)3, FeSO4, FeS, FeS2, CuS Số lượng chất có khí cho vào dung dịch HCl đun nóng nhẹ A B C D Câu 184: Chỉ nhận xét nhận xét sau: A Nhỏ vài giọt dung dịch HCl vào dung dịch anilin, thấy dung dịch vẩn đục B Metylamin có lực bazơ mạnh etylamin C Để lâu khơng khí, anilin bị nhuốm màu hồng bị oxi hóa D Độ tan H2O amin giảm dần theo chiều tăng khối lượng phân tử Câu 185: Bốn kim loại K, Al, Fe Ag ấn định không theo thứ tự X, Y, Z, T Biết X Y điều chế phương pháp điện phân nóng chảy; X đẩy kim loại T khỏi dung 0935677442 dịch muối; Z tác dụng với dung dịch H 2SO4 đặc nóng khơng tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nguội Các kim loại X, Y, Z, T theo thứ tự A Al, K, Fe, Ag B K, Fe, Al Ag C K, Al, Fe Ag D Al, K, Ag Fe Câu 186: Phát biểu sau khơng : A Các peptit mà phân tử có chứa từ 11 đến 50 gốc α-aminoaxit gọi polipeptit B Các peptit chất rắn, nhiệt độ nóng chảy cao dễ tan nước C Peptit mạch hở phân tử chứa gốc α-aminoaxit gọi đipeptit D Các peptit mạch hở phân tử chứa liên kết CO-NH gọi đipeptit Câu 187: Phát biểu sau khơng đúng? A Chì (Pb) có ứng dụng để chế tạo thiết bị ngăn cản tia phóng xạ B Thiếc dùng để phủ lên bề mặt sắt để chống gỉ C Trong y học, ZnO dùng làm thuốc giảm đau dây thần kinh, chữa bệnh eczema, bệnh ngứa D Nhôm kim loại dẫn điện tốt vàng Câu 188: Phát biểu sau đúng: A Ở điều kiện thường, kim loại thể rắn B Các kim loại có số oxi hóa hợp chất C Tính chất hóa học đặc trưng kim loại tính khử D Ở điều kiện thường, kim loại nặng nước Câu 189: Thuốc thử dùng để phân biệt metyl acrylat etyl axetat A dung dịch NaOH B dung dịch AgNO3/NH3 C Cu(OH)2/OH– D dung dịch Br2 Câu 190: Cho hợp kim sau: Al – Zn (1); Fe – Zn (2); Zn – Cu (3); Mg – Zn (4) Khi tiếp xúc với dung dịch axit H2SO4 lỗng hợp kim mà Zn bị ăn mòn điện hóa học A (2), (3) (4) B (3) (4) C (1), (2) (3) D (2) (3) Câu 191: Cho dung dịch: sorbitol; glucozơ; saccarozơ; giấm ăn Số dung dịch phản ứng với Cu(OH)2 nhiệt độ thường A 107 B C D Câu 192: Độ dẫn điện kim loại Al, Fe, Cu giảm dần theo thứ tự A Cu, Al, Fe B Cu, Fe, Al C Al, Cu, Fe D Al, Fe, Cu Câu 193: Cho phương trình phản ứng: Fe(NO3)2 + KHSO4 → Fe(NO3)3 + Fe2(SO4)3 + K2SO4 + NO + H2O Tổng hệ số nguyên tối giản cân chất tham gia phản ứng phương trình A 21 B 27 Câu 194: Cho phát biểu sau: C 48 D 43 0935677442 (1) Thủy phân hoàn toàn este no, đơn chức, mạch hở thu muối ancol (2) Phản ứng este hóa phản ứng thuận nghịch (3) Saccarozơ khơng tác dụng với H2 (Ni, to) (4) Để phân biệt glucozơ fructozơ, ta dùng dung dịch AgNO 3/NH3 (5) Tinh bột xenlulozơ đồng phân (6) Để phân biệt anilin metyl acrylat, ta dùng dung dịch brom (7) Các peptit dễ bị thủy phân môi trường axit kiềm Số phát biểu A B C D Câu 195: Polime điều chế phản ứng trùng hợp A tơ lapsan B tơ olon C tơ visco D tơ enang Câu 196: Có mẫu hợp kim: Fe-Al, K-Na, Cu-Mg Dung dịch dùng phân biệt ba mẫu hợp kim A NaOH B HCl C H2SO4 loãng D MgCl2 Câu 197: Chọn phát biểu đúng: A dầu mỡ động, thực vật dầu bơi trơn máy có chất khác B dầu mỡ động, thực vật dầu bôi trơn máy giống hoàn toàn nguyên tố cấu tạo nên chúng C dầu mỡ động, thực vật dầu bôi trơn máy giống tính chất hóa học D dầu mỡ động, thực vật dầu bôi trơn máy lipit Câu 198: Hầu hết kim loại có ánh kim A kim loại hấp thụ tia sáng tới B kim loại thể rắn C electron tự kim loại phản xạ tia sáng thấy D kim loại màu trắng bạc nên giữ tia sáng bề mặt Câu 199: Khẳng định sau A Trong ăn mòn điện hóa điện phân catot nơi xảy khử, anot nơi xảy oxi hóa B Nguyên tắc chung để điều chế kim loại oxi hóa ion kim loại thành kim loại C Khi hai kim loại tiếp xúc với kim loại yếu bị ăn mòn điện hóa D Theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân, nhiệt độ nóng chảy kim loại nhóm IIA giảm dần Câu 200: Trong y học, hợp chất sau natri sử dụng làm nguyên liệu điều chế thuốc trị bệnh dày A Na2SO4 B NaHCO3 C Na2CO3 D NaI 256 0935677442 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: D Chỉ có Ag khơng phản ứng đứng sau hiđro dãy điện hóa Câu 2: A (1) Sai, anilin có tính bazơ nên khơng tan dung dịch NaOH mà lại tan dung dịch HCl dung môi hữu (2) Đúng, anilin có tính bazơ yếu q nên khơng làm quỳ tím đổi màu Tương tự, phenol có tính axit khơng làm quỳ tím đổi màu (3) Đúng, mệnh đề liên quan đến thực tiễn mà lạ hoắc auto (4) Đúng, ảnh hưởng đẩy electron nhóm –NH lên nhân thơm nên anilin brom dễ benzen, sản phẩm tạo kết tủa trắng Tương tự, phenol nhờ ảnh hưởng nhóm – OH lên nhân benzen nên dễ tạo kết tủa trắng Câu 3: B Nếu làm sai câu em cần học lại tên gọi gấp Câu 4: A Xenlulozơ có nhóm –OH tự phân tử nên công thức cấu tạo C 6H7O2(OH)3 tạo thành xenlulozơ trinitrat (nên nhớ M = 297 để làm tập) Câu 5: B + Glucozơ có phản ứng tráng gương có nhóm –CHO fructozơ có khả chuyển thành glucozơ mơi trường bazơ nên có phản ứng tráng bạc + Những hợp chất axit fomic (HCOO…) có phản ứng tráng gương có nhóm –CHO đặc biệt + Tripeptit chắn khơng thể có nhóm –CHO nên khơng thể tráng bạc Câu 6: B + NaOH lấy H+ Ba(HCO3)2 để tạo kết tủa BaCO3 + H2SO4, NaHSO4 cung cấp ion SO 24− để tạo kết tủa BaSO4 + Na2CO3 cung cấp ion CO 32− để tạo kết tủa BaCO3 Câu 7: A Phản ứng oxi hóa khử phản ứng có thay đổi số oxi hóa nguyên tố Nếu phản ứng có đơn chất chắn phản ứng oxi hóa khử → A có Na đơn chất Câu 8: B Điều kiện để xảy tượng ăn mòn điện hóa có điện cực nối với (trực tiếp thông qua dây dẫn) tiếp xúc với dung dịch chất điện li (1) Đúng, Fe vào đẩy Cu2+ tạo kim loại Cu → đủ điều kiện (2) Sai, tạo kim loại Ag sắt tồn dạng Fe 3+ 0935677442 (3) Đúng, tương tự trường hợp (1) (4) Sai, tương tự trường hợp (2) có điện cực Cu, tạo kim loại Fe 257 0935677442 Câu 9: B + Nguyên tố có electron lớp chưa kim loại kiềm Ví dụ 1H (1s1) phi kim hay kim loại thuộc trường hợp bán bão hòa (24Cr:7[Ar]3d54s1) hay bão hòa (29Cu: [Ar]3d104s1) + Kim loại mạnh tác dụng với HNO tạo muối amoni (NH 4NO3) dạng rắn tan nước Câu 10: B A Sai, anilin chất lỏng, không màu hóa đen để khơng khí lâu ngày B Đúng, mùi mùi amin gây nên để khử mùi người ta rửa cá giấm hay nước chanh C Sai, anilin amin không phản ứng với H 2O phản ứng cá làm mùi D Sai, amin đơn chức có phân tử khối ln số lẻ cơng thức phân tử C nH2n+3– N (M = 14n – 2k + 17 số lẻ) 2k Câu 11: C A Đúng, protein có phản ứng màu biure cho màu tím đặc trưng B Đúng, câu thầy phải tìm google kinh nghiệm đọc vào ứng dụng mà ta chả biết cho C Sai, metylamin tan tốt nước tristearin chất béo khơng tan D Đúng, đốt cháy chất béo n CO2 > n H2O nên khối lượng CO2 chắn phải lớn H2O Câu 12: B + X không phản ứng với nước Br → loại A có metyl fomat (hợp chất axit fomic có nhóm –CHO đặc biệt nên phản ứng oxi hóa khử với nước brom) + Y làm màu nước brom → loại C fructozơ khơng phản ứng + Z khơng phản ứng với nước brom → loại D anilin có phản ứng tạo kết tủa trắng Câu 13: C Đúng, hỗn hợp Cu Fe 2O3 (cùng số mol) Cu Fe 3O4 (cùng số mol) tan hết HCl mol Fe3+ hòa tan mol Cu → tạo muối Cu2+ Fe2+ Fe3+ + Cu → Fe2+ + Cu2+ Sai, tạo muối K2SO4 muối sunfua bị đuổi hết H+ + HS– → H2S↑ Sai, thu muối cromat tồn dung dịch bazơ (Na 2CrO4) màu vàng Đúng, thu muối Fe2+ Fe3+ Đúng, ban đầu tạo mol Ba(OH) phản ứng với mol NaHSO → phản ứng trung hòa hết n H+ = n OH− nên lại muối trung hòa BaSO Na2SO4 Câu 14: C 0935677442 Kiến thức điện phân: Khi xét trình điện phân, ta xét trình điện phân ion dương (cation catot) ion âm (anion anot) Ion dương: + Ion kim loại từ Al3+ tới trước (K+, Na+, Ba2+…Al3+) không tham gia điện phân mà chuyển thành bazơ Trong trình này, phần dương nước tham gia điện phân để tạo thành khí H2 258 258 + Ion dương sau Al3+ tham gia điện phân để tạo thành đơn chất (thứ tự điện phân ưu tiên ion có tính oxi hóa mạnh hay nói cách khác có tính kim loại yếu hơn) Ion âm: + Ion âm oxi tham gia điện phân để tạo thành đơn chất + Ion âm có oxi khơng tham gia điện phân mà chuyển thành axit Trong trình này, phần âm nước tham gia điện phân để tạo thành khí O Câu 15: B Glucozơ fructozơ đốt cháy tạo n CO2 = n H2O có cơng thức C6H12O6 (số H gấp đơi số cacbon n CO2 = n H2O ) Câu 16: C Câu quan tâm đến B C tên ngược đủ Câu 17: C + H2NCH2COOH: quỳ tím khơng đổi màu + C2H3COOH: quỳ tím hóa đỏ + CH3[CH2]3NH2: quỳ tím hóa xanh Câu 18: D Cả hai tổng hợp từ hóa chất Câu 19: C Thủy phân X môi trường axit thu chất hữu tráng gương, chất HCOOH CH3-CH2-CHO, X HCOOCH=CHCH3 Câu 20: C +6 Muối Cr tồn dạng muối cromat (CrO 24− ) màu vàng môi trường bazơ; dạng đicromat (Cr2O 72− ) màu da cam môi trường axit Câu 21: C Các số oxi hóa phổ biến crom +2, +3 +6; với +3 ổn định Ngồi ra, crom có số oxi hóa +1, +4 +5 Câu 22: D Trong công nghiệp, phần lớn nitơ sản xuất dùng để tổng hợp amoniac, từ sản xuất phân đạm, axit nitric… Câu 23: B 0935677442 + Poli(etylen – terephtalat) hay tơ lapsan (hoặc dacron) tạo nên phản ứng trùng ngưng từ monome etylen glicol C2H4(OH)2 axit terephtalic HOOC-C6H4-COOH nên T Z hai chất + Từ (b), suy Y hợp chất T mà có chứa Na → T axit terephtalic Z etylen glicol + Dựa vào (a) ta biết hai chất kết hợp lại với để tạo thành đieste có chứa 1T 2Z Vậy cơng thức C6H4(COOCH2-CH2OH)2 → M = 254 + Các em lưu ý đề đổi tỉ lệ phản ứng (a) thành 2Y 1Z thành chất khác 259 Câu 24: C A Sai, kali không kết tủa với CO dư tạo muối axit nên kết tủa B Đúng, tạo kết tủa BaCrO4 màu vàng C Sai, CO2 axit yếu nên bị axit mạnh đuổi sau đó, khơng sau :)) D Sai, ban đầu tạo kết tủa Cr(OH) tan lại NaOH dư có tính chất lưỡng tính Câu 25: D (a) Đúng, glucozơ tác dụng với nước brom tạo thành axit gluconic Các em nhớ thêm, glucozơ phản ứng với hiđro tạo sorbitol với AgNO 3/NH3 tạo amoni gluconat (b) Đúng, hai chất có mơi trường bazơ nên tác dụng với axit (c) Đúng, metylamin biết N,N−đimetylmetanamin trimetylamin, chúng chất khí (có chất khí: metylamin, đimetylamin, trimetylamin etylamin) (d), (e) Đúng TUYỂN TẬP TRẮC NGHIỆM THUYẾT HÓA HỌC Tác giả: Hoàng Tăng Luy Nội dung: Số trang: 372 + 1400 câu hỏi trắc nghiệm + 800 câu có lời giải chi tiết Giá: 180.000 đ + 600 câu có đáp án Nếu có nhu cầu liên hệ: ☎: 0935 677 442 : facebook.com/ThayLuyDayHoa 0935677442 311 0935677442 Câu 173: B Chất bị oxi hóa chất khử hay có khả tăng số oxi hóa → có FeO thỏa mãn Câu 176: D Phân tử gồm nguyên tử nguyên tố đơn chất ngun tố phi kim (N2, H2, Cl2…), mà liên kết nguyên tử phi kim giống liên kết cộng hóa trị khơng phân cực Câu 177: D (1), (2) suy kim loại có hóa trị với clo → Fe Cr thỏa mãn (3) suy R(OH)3 có tính chất lưỡng tính → Crom Câu 178: D Đặc biệt: to NH4NO3  → N2O + H2O to NH4NO2  → N2 + H2O to Fe(NO3)2  → Fe2O3 + NO2 + O2 (vì FeO sinh tác dụng với oxi) + CO d to → Fe(NO3)2  → Fe2O3 t0 + FeCl3 Fe  → FeCl2 +T  → Fe(NO3)3 Chỉ có AgNO3 đáp án có khả tác dụng với Fe 2+ thành Fe3+ Câu 179: A Đồng trùng hợp phản ứng trùng hợp hỗn hợp nhiều chất → có đáp án A Thầy nhắc thêm cao su Buna – S tạo nên phản ứng đồng trùng hợp từ buta – 1,3 – đien stiren (nhiều em tưởng S lưu huỳnh đấy) Câu 180: A Đối với dạng yếu tố may mắn lớn, em chọn chất mà có khả loại đáp án khác hên, xui phải xác định toàn chất + Na2CO3: tạo kết tủa với BaCl2, MgCO3 tạo khí với H2SO4, không tượng với NaOH → số (2) Na2CO3 nên loại đáp án B, D + Theo kết Na2CO3 phản ứng tạo đủ tượng (2 kết tủa tạo khí) → khơng làm thí nghiệm với NaOH → số (3) NaOH nên loại đáp án C Câu 181: A Khi pH thay đổi x đơn vị thể tích thay đổi 10x lần → A thỏa mãn Câu 182: D Điều kiện để phản ứng thủy phân este tạo anđehit este phải có dạng –COOCH=C– → đáp án D thỏa mãn 0935677442 Câu 183: C Mở rộng: Muối sunfua Các muối: ZnS, NiS, FeS không tan nước, tác dụng với HCl, H 2SO4 lỗng sinh khí H2S Các muối: Al2S3, MgS, CaS, BaS tan nước tác dụng với HCl, H 2SO4 loãng 312 Chú ý: Al2S3, MgS bị phân hủy nước cho hiđroxit tương ứng giải phóng H 2S Các muối: CuS, FeS2, PbS, Ag2S, HgS, CuFeS2, CdS không tan nước, khơng tan HCl, H2SO4 lỗng, HNO3 lỗng Tan H2SO4 đặc nóng, HNO3 đặc nóng Đặc biệt: FeCl3 + H2S → FeCl2 + HCl + S CuSO4 + H2S → CuS + H2SO4 Có chất thỏa mãn: + FeCO3 tạo khí CO2 + Fe(NO3)2 tạo khí NO phản ứng Fe2+ + H+ + NO 3− → Fe3+ + NO + H2O + FeS tạo khí H2S Câu 184: D A Sai, anilin + HCl → tan B Sai, metylamin có lực bazơ yếu etylamin C Sai, để lâu khơng khí anilin bị chuyển thành màu đen bị oxi hóa D Đúng, kích thước phân tử lớn khó tan Câu 185: A + X, Y điều chế phương pháp điện phân nóng chảy → chúng kim loại mạnh (K, Al) nên ta loại đáp án B + X đẩy T (Fe Ag) khỏi muối nên X khơng thể K K phản ứng với nước trước → loại đáp án C + Z Fe có tượng thụ động hóa (Fe, Al, Cr thụ động hóa tác dụng với HNO đặc nguội H2SO4 đặc nguội, tác dụng với axit loãng đặc nóng) Câu 186: D A Đúng, peptit có loại: oligopeptit (chứa đến 10 gốc α – aminoaxit) polipeptit (chứa 11 đến 50 gốc α – aminoaxit) B Đúng, tồn dạng lưỡng cực nên có tính chất hợp chất ion chất rắn, nhiệt độ nóng chảy cao tan tốt nước C Đúng D Sai, phải chứa gốc α – aminoaxit đipeptit (có liên kết peptit) Câu 187: D Thứ tự dẫn điện giảm dần kim loại: Ag, Cu, Au, Al, Fe Câu 188: C 0935677442 A Sai, điều kiện thường, Hg kim loại thể lỏng B Sai, Fe có số oxi hóa hợp chất +2 +3 D Sai, có nhiều kim loại nhẹ nước Ví dụ: Li có d = 0,5 g/cm Câu 189: D Ta viết công thức thấy liền metyl acrylat (CH 2=CH–COOCH3) etyl axetat (CH3COOC2H5) → dùng brom metyl acrylat làm màu nước brom Câu 190: D Kẽm bị ăn mòn mạnh → Fe – Zn (2); Zn – Cu (3) 0935677442 Câu 191: D 313 Tất tác dụng với Cu(OH) 2, ba chất phản ứng có nhiều nhóm –OH gần nhau, giấm ăn CH3COOH phản ứng axit – bazơ Câu 192: A Xem lại câu 187 Câu 193: A 9Fe(NO3)2 + 12KHSO4 → 2Fe2(SO4)3 + 6H2O + 3NO + 6K2SO4 + 5Fe(NO3)3 Câu 194: A (2), (3), (6), (7) (1) Sai, thủy phân môi trường axit khơng muối (4) Sai, glucozơ fructozơ khơng thể phân biệt thuốc thử có mơi trường bazơ chúng chuyển hóa lẫn (5) Sai, câu quen thuộc (6) Đúng, anilin tạo kết tủa trắng metyl acrylat làm màu dung dịch brom Câu 195: B Tơ olon hay tơ nitron trùng hợp từ vinyl xianua hay acrilonitrin (CH 2=CH–CN) Nó dai giữ nhiệt tốt nên làm len nhân tạo vải may áo ấm Câu 196: A dd NaOH Fe – Al H2 ↑ , Fe ↓ K – Na H2 ↑, tan hết Cu – Mg không tượng Câu 197: A Dầu mỡ động, thực vật có chất chất béo dầu mỡ bơi trơn có chất ankan → khác chất Câu 199: A A Đúng, catot xảy khử anot xảy oxi hóa Cần lưu ý pin điện hóa catot cực dương điện phân catot cực âm) B Sai, khử ion kim loại C Sai, kim loại mạnh bị ăn mòn hội tụ đủ điều kiện ăn mòn điện hóa D Sai, nhóm IIA có cấu trúc tinh thể khác nên nhiệt độ nóng chảy chúng biến đổi không theo trật tự (lúc tăng, lúc giảm) Câu 200: B NaHCO3 có tác dụng giảm lượng axit dày xuống ta bị đau dày Ngồi tên natri hiđrocacbonat có tên gọi khác natri bicacbonat nên có loại thuốc tên NaBiCa Nhiều bạn nhầm tưởng Na 2CO3 lắm, phải nhớ Na2CO3 làm thủng dày nói chữa bệnh 0935677442 TUYỂN TẬP TRẮC NGHIỆM THUYẾT HĨA HỌC Tác giả: Hồng Tăng Luy Nội dung: Số trang: 372 + 1400 câu hỏi trắc nghiệm + 800 câu có lời giải chi tiết Giá: 180.000 đ + 600 câu có đáp án Nếu có nhu cầu liên hệ: ☎: 0935 677 442 : facebook.com/ThayLuyDayHoa ... trimetylamin etylamin) (d), (e) Đúng TUYỂN TẬP TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT HÓA HỌC Tác giả: Hoàng Tăng Luy Nội dung: Số trang: 372 + 1400 câu hỏi trắc nghiệm + 800 câu có lời giải chi tiết Giá: 180.000... làm thủng dày nói chữa bệnh 0935677442 TUYỂN TẬP TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT HĨA HỌC Tác giả: Hồng Tăng Luy Nội dung: Số trang: 372 + 1400 câu hỏi trắc nghiệm + 800 câu có lời giải chi tiết Giá: 180.000... Phản ứng oxi hóa khử phản ứng có thay đổi số oxi hóa nguyên tố Nếu phản ứng có đơn chất chắn phản ứng oxi hóa khử → A có Na đơn chất Câu 8: B Điều kiện để xảy tượng ăn mòn điện hóa có điện cực
- Xem thêm -

Xem thêm: TRẮC NGHIỆM lý THUYẾT HÓA HỌC, TRẮC NGHIỆM lý THUYẾT HÓA HỌC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay