Hoàn thiện công tác kế toán lưu chuyển hàng hóa tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ đồng nai

55 13 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 08:25

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHƯƠNG I TÌNH HÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỒNG NAI I TÌNH HÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỒNG NAI Lòch sử hình thành phát triển Công ty Cổ phần Thương Mại Dòch Vụ Đồng Nai tiền thân đơn vò Nhà nước tên là: công ty Thương Mại Tổng Hợp Dòch Vụ Đồng Nai Công ty Thương Mại Tổng Hợp Dòch Vụ Đồng Nai thành lập ngày 15/10/1994 Ngày 23/01/1999 công ty Thương Mại Tổng Hợp Dòch Vụ Đồng Nai chuyển thể thành Công ty Cổ phần Thương Mại Dòch Vụ Đồng Nai theo đònh số 209/QĐTC-UBT Công ty Cổ phần Thương Mại Dòch Vụ Đồng Nai ( Công ty Cổ phần TM-DV Đồng Nai ) tên giao dòch đối ngoại : DONGNAI TRADE SERVICE JOINT STOCK COMPANY, gọi tắt DOVICO Trụ sở Công ty đặt : 103, đường 30/4, phường Thanh Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai SVTH: THỊ TUYẾT NHUNG Trang BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Điện thoại: 061.3 941391 Fax: 061 941391 Chức nhiệm vụ công ty a Chức Công ty chuyên mua bán xăng dầu, hàng công nghệ thực phẩm, vật liệu xây dựng b Nhiệm vụ Quản lý sử dụng vốn cổ đông đóng góp để thực mục tiêu nhiệm vụ kinh doanh công ty theo quy đònh pháp luật Xây dựng chiến lược phát triển kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với chức nhiệm vụ công ty nhu cầu thò trường Thực nghóa vụ người lao động theo quy đònh luật lao động Quy mô công ty a Quy mô vốn Theo số liệu Bảng cân đối kế toán tính đến ngày 31/12/2007 tổng số vốn công ty : 9.626.393.826 đồng, đó:  Vốn chủ sở hữu : 6.265.970.707 đồng Chiếm 65,09% tổng nguồn vốn  Nợ phải trả : 3.360.423.119 đồng Chiếm 34,91% tổng nguồn vốn  Tài sản công ty sau:  Tài sản ngắn hạn : 3.822.679.268 đồng SVTH: THỊ TUYẾT NHUNG Trang BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Chiếm 39,71% tổng tài sản  Tài sản dài hạn : 5.803.714.558 đồng Chiếm 60,29% tổng tài sản b Quy mô lao động Hiện công ty 37 cán công nhân viên Trong đó: Trình độ đại học : người Trình độ trung cấp : người Trình độ phổ thông : 27 người Tổ chức máy quản lý công ty a Sơ đồ tổ chức máy quản lý công ty Công ty Cổ Phần TM-DV Đồng Nai tiền thân đơn vò Nhà nước nên cấu tổ chức mô hình quản trò dựa nguyên tắc chung Nhà nước Bản quy chế làm việc sửa đổi theo quy đònh Luật doanh nghiệp Nghò Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 31/03/2000 SVTH: THỊ TUYẾT NHUNG Trang BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Mô tả hệ thống trực tuyến cấu tổ chức công ty sau: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BAN KIỂM SOÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HỘI NGHỊ CNVC GIÁM ĐỐC P.GIÁM ĐỐC PHÒNG KẾ TOÁN b.CHXD PHÒNG TCHT CHXD ĐỒNG KHỞI CHXD CẦU HANG CHXD BẾN CÁT CHO VƯỜN THUÊ MÍT NHÀ b Chức nhiệm vụ phận CỬA  Giám đốc Là người đại diện pháp nhân công ty, trực tiếp quản lý điều hành doanh nghiệp, đạo việc xây dựng triển khai thực kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính, dự án đầu tư phát triển công ty nhằm đưa doanh nghiệp ngày đạt hiệu cao SVTH: THỊ TUYẾT NHUNG Trang BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Giám đốc người quyền đònh tất vấn đề liên quan đến doanh nghiệp : tuyển dụng lao động, xếp bố trí cán bộ, bồi dưỡng nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cán công nhân viên Giám đốc chòu trách nhiệm trước Hội đồng quản trò quản lý sử dụng vốn, tài sản, lao động doanh nghiệp chòu trách nhiệm báo cáo hàng quý, hàng năm tình trạng công ty, kết hoạt động kinh doanh giải trình vấn đề liên quan đến doanh nghiệp Giám đốc chòu trách nhiệm trước Hội Đồng Quản Trò pháp luật sai phạm gây tổn thất cho công ty thuộc phạm vi quản lý  Phó giám đốc Phó giám đốc người trợ giúp cho giám đốc công tác điều hành hoạt động kinh doanh, thực nhiệm vụ cụ thể mà giám đốc phân công Phó giám đốc quyền triển khai thực hiện, ký thay điều hành hoạt động doanh nghiệp giám đốc ủy quyền văn Phó giám đốc chòu trách nhiệm trước giám đốc, Hội Đồng Quản Trò pháp luật sai phạm gây tổn thất cho công ty thuộc phạm vi phân công SVTH: THỊ TUYẾT NHUNG Trang BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  Phòng kế toán Phòng kế toán phòng chuyên môn tham mưu cho giám đốc công tác kế toán phù hợp với yêu cầu phát triển doanh nghiệp theo nguyên tắc tài Xây dựng triển khai thực kế hoạch tài chính, tổ chức hạch toán hoạt động kinh doanh, hướng dẫn kiểm tra liên tục nghiệp vụ kế toán, thống đơn vò trực thuộc, đảm bảo tính đồng thống theo nguyên tắc tài  Phòng tổ chức hành chánh thể nói phòng đối nội công ty thông qua việc đề xuất xếp, bố trí lao động, thực thủ tục tuyển dụng lao động, việc, khen thưởng, kỷ luật chế độ sách xã hội khác Thực công tác quản trò hành chính, quản lý hành chính, sở vật chất, theo dõi sử dụng bảo trì tài sản doanh nghiệp, giám sát công trình đầu tư, xây dựng doanh nghiệp Xây dựng nội quy quan hướng dẫn thực SVTH: THỊ TUYẾT NHUNG Trang BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  Quan hệ phòng ban, đơn vò trực thuộc Là quan hệ song phương đồng cấp khác chức năng, nhiệm vụ đơn vò phải thực đoàn kết tạo điều kiện giúp đỡ lẫn chuyên môn nghiệp vụ để hoạt động đồng bộ, nhòp nhàng hoàn thành tốt nhiệm vụ chung doanh nghiệp Quá trình phối hợp khó khăn trở ngại phụ trách đơn vò phải gặp trao đổi tinh thần xây dựng, để giải pháp tốt nhất, nghiêm cấm hành vi gây chia rẽ nội phương hại đến kết hoạt động kinh doanh chung đơn vò hay doanh nghiệp Khi vấn đề cần giải vượt quyền hạn trách nhiệm đơn vò liên quan đến chức năng, nhiệm vụ đơn vò nhiều đơn vò chủ động phối hợp với đơn vò liên quan nghiên cứu đề xuất biện pháp giải lên giám đốc ( phó giám đốc ủy quyền ), không đùn đẩy công việc hay trách nhiệm cho đơn vò khác Một số tiêu kết kinh doanh Tình hình năm gần cho thấy công ty Cổ Phần TM-DV Đồng Nai vận động phát triển tăng trưởng Quy mô tổ chức lực lượng, lao động thu nhập cán công nhân viên ngày nâng cao Doanh thu bán hàng, SVTH: THỊ TUYẾT NHUNG Trang BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC lợi nhuận khoản nộp ngân sách Nhà nước không ngừng tăng theo Sau bảng tổng hợp tiêu kinh tế từ năm 2006– 2007 cho thấy tăng trưởng Bảng tổng hợp tiêu hiệu kinh tế qua năm Chỉ tiêu 1.Sản lượng ĐVT Tấn Năm 2006 Năm 2007 - Xăng -nt- 5.181,337 5.521,486 - Dầu -nt- 1.499,736 1.756,942 - Dầu lửa -nt- 198,663 162,235 - Nhớt loại L/Hộ 52.061 58.015 2.Doanh thu 3.Lợi nhuận 4.Các khoản nộp p 1000đ 1000đ 1000đ 40.294.566 777.697 476.384 56.438.763 911.479 713.523 ngân sách Qua bảng tổng hợp tiêu hiệu kinh tế cho thấy doanh thu công ty năm 2007 so với năm 2006 tăng 16.144.187 000 đồng tương ứng tăng 40,06% Lợi nhuận năm 2007 so với năm 2006 tăng 133.782.000 đồng tương ứng tăng 17,2% Các khoản nộp ngân sách Nhà nước năm 2007 so với năm 2006 tăng 236.139.000 đồng Kết luận: Công ty hoạt động ngày hiệu quả, hoàn thành vượt tiêu nộp ngân sách Nhà nước đề SVTH: THỊ TUYẾT NHUNG Trang BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Thuận lợi, khó khăn phương hướng phát triển a Thuận lợi Công ty đời thông qua đònh chuyển thể loại hình kinh doanh Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Do đó, luôn quan tâm UBND tỉnh, Ban đổi doanh nghiệp tỉnh giúp đỡ Chi cục tài doanh nghiệp, Sở Thương Mại-Du Lòch với ngành tỉnh Hội đồng quản trò công ty đa số thành viên kinh nghiệm lãnh đạo công tác quản lý kinh doanh, chuyên môn nghiệp vụ cao, tận tình với công tác, đạo thường xuyên hoạt động kinh doanh giải tồn đọng vướng mắc công tycông ty Về đội ngũ cán công nhân viên nhiệt tình, động Công ty sở vật chất ( sở hạ tầng, trang thiết bò kinh doanh ) đòa bàn trọng điểm thuận lợi công việc kinh doanh Công ty hoạt động kinh doanh nhiều năm thương hiệu, uy tín công ty nhiều người biết đến b Khó khăn Đây công ty cổ phần thời điểm tỉnh nên chưa kinh nghiệm, phải vừa học, vừa SVTH: THỊ TUYẾT NHUNG Trang BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC làm, vừa sửa chữa, vừa sáng tạo công tác Sao cho hướng đường lối sách Đảng Nhà nước, đạt hiệu phạm vi kinh doanh Về vốn vấn đề nan giải, công nợ cũ tồn đọng chưa giải xong, phải chấp, thủ tục vay phiền hà, tình trạng công nợ hạn kéo dài……… Còn hàng hóa tồn kho không bán Giá mặt hàng xăng dầu biến động Do đó, làm ảnh hưởng đến cổ tức cổ đông Chưa cán marketing c Phương hướng phát triển Không ngừng thu hút vốn đầu tư sử dụng vốn hiệu việc phát triển kinh doanh thương mại dòch vụ lónh vực khác Đạt lợi nhuận ngày cao Chiến lược phát triển lâu dài công ty mở rộng mạng lưới bán lẻ xăng dầu, chi phối thò trường tiêu thụ khu vực Đồng Nai tỉnh lân cận nhằm không ngừng nâng cao hiệu kinh doanh, giải việc làm, nâng cao cổ tức cho cổ đông, đóng góp cho ngân sách nhà nước bước nâng cao uy cho công ty thò trường SVTH: THỊ TUYẾT NHUNG Trang 10 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Cộng thành tiền (viết chữ): Một trăm năm mươi hai triệu, chín trăm bốn mươi bốn ngàn đồng Phụ trách cung tiêuNgười giao hàng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Thủ kho (Ký, họ tên) SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG Tên sản phẩm: dầu FO Từ ngày 01/02/2007 đến 28/02/2007 Ngày HĐ 03/02/0 08/02/0 4830 4940 Diễn giải Bán cho Cty Đại Phong Bán hàng Cho Cty May Đồng Tiến 17/02/0 4946 Bán cho Nhà Máy Giấy Tân Mai 23/02/0 5227 Bán cho Cty Đường Biên Hòa 26/02/0 5230 Bán cho Cty Hoàng Long Đvt lít Số Đơn lượng giá 12000 9325 Thành tiền 111.900.0 00 60.612.50 lít 6500 9325 lít 4000 9325 37.300.00 lít 8000 9325 74.600.00 lít 7500 9325 69.937.50 SỔ CHI TIẾT PHẢI THU KHÁCH HÀNG Tên người mua: Nhà máy giấy Tân Mai Chứng từ Ngà Số y Diễn giải Chie TK át đđối khấ ứng u SDĐK 20/0 Số tiền phải HĐ 10 thu 511 3331 SVTH: THỊ TUYẾT NHUNG Trang 41 Số phát sinh Nợ 152.944.000 14.814.400 Số dư Nợ BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Cộng phát sinh SDCK Người ghi sổ 167.758.400 Kế toán trưởng Thủ trưởng đđơn vò NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VN LỆNH CHUYỂN Số / No: _Liên2/Copy2 Ngày / Date 10/03/2007 Tên đơn vò trả tiền / Payer : Nhà máy giấy Tân Mai Tài khoản nợ / Debit A/C : 104411850032740 Tại ngân hàng / With Bank : Công thương Đồng Nai Số tiền chữ / Amount in words: Một trăm sáu mươi bảy triệu bảy trăm năm mươi tám ngàn bốn trăm đồng Tên đơn vò nhận tiền / Payee : Công ty CP TM-DV Đồng Nai Số tiền Tài khoản / Credit A/C : số Amount in 106110014484820 figures Tại ngân hàng / With Bank : Công thương Đồng Nai 167.758.400đ Nội dung / Remarks Chuyển tiền mua hàng Ngày hạch toán / Accounting date 10/03/2007 Payer Giao dòch viênKiểm soát viên Kế toán Chủ tài khoản Teller Supervisor Accountant SVTH: THỊ TUYẾT NHUNG Trang 42 Đơn vò trả tiền/ A/c holder BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Cty CP TM-DV Đồng Nai Mẫu số: 02-TT 103, đường 30/4, P Thanh Bình Ban hành theo Qđ số: 1141TC/QĐ/CĐKT TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Ngày 01 tháng 11 năm 1995 Bộ Tài Chính PHIẾU THU Ngày 01….tháng…04…….năm 2007 Họ tên người nộp tiền : Công ty may Đồng Tiến Đòa : Biên Hòa Đồng Nai Lý nộp : thu nợ tiền xăng Cty may Đồng Tiến Số tiền : 11.202.660đ Viết chữ : Mười triệu, hai trăm lẻ hai ngàn sáu trăm sáu mươi đồng Kèm theo : chứng từ gốc Thủ trưởng đơn vò Kế toán trưởng (Ký, họ tên, đóng dấu)(Ký, họ tên) Người lập phiếu (Ký, họ tên) d Tài khoản sử dụng Tài khoản chủ yếu sử dụng: TK 511 – Doanh thu bán hàng, TK 632 – Giá vốn hàng bán Tài khoản 632 “Giá vốn hàng bán” - Giá vốn hàng bán - Hoàn nhập khoản dự - Lập dự phòng giảm giá phòng hàng tồn kho - Kết chuyển vào TK 911 SVTH: THỊ TUYẾT NHUNG Trang 43 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC để xác đònh kết kinh doanh Tổng số phát sinh Tổng số phát sinh nợ Tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng cung cấp dòch vụ” dùng để phản ánh doanh thu bán hàng thực tế doanh nghiệp kỳ Tài khoản 511 “ Doanh thu bán hàng” - Thuế xuất khẩu, thuế - Doanh thu bán thành TTĐB phải nộp tính phẩm, hàng hóa dòch vụ doanh thu hàng hóa, thành phẩm dòch vụ tiêu thụ - Trò giá hàng bán bò trả lại - Các khoản giảm giá hàng bán - Kết chuyển doanh thu cuối kỳ Tổng số phát sinh nợ Tổng số phát sinh e Đònh khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh VD: Ngày 01/03/2007 cửa hàng xăng dầu Vườn Mít tổng số tiền mặt cửa hàng thu bán hàng ngày là: 30.479.825đ ( tiền hàng 27.830.750đ , thuế GTGT 10% : 2.649.075đ ), sau kiểm tra kế toán lập phiếu thu đònh khoản sau: Nợ TK 111 : 30.479.825đ TK 511 : 27.830.750đ ( 26.490.750đ + 1.340.000đ ) SVTH: THỊ TUYẾT NHUNG Trang 44 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TK 3331: 2.649.075đ VD : Ngày 19/03/2007 công ty nhận tiền toán nhà máy điện Thủ Đức 16.000 lít dầu FO, tổng toán 169.600.000đ, giá hàng chưa thuế 153.600.000đ, thuế GTGT 10% = 15.360.000đ, lệ phí dầu 300đ/lít = 4.800.000đ Kế toán đònh khoản sau: Nợ TK 112 : 169.600.000đ TK 511 : 158.400.000đ ( 153.600.000đ + 4.800.000đ ) TK 3331: 15.360.000đ Phản ánh giá vốn hàng bán: Nợ TK 632 : 154.032.000đ TK 1561: 154.032.000đ VD : Ngày 26/03/2007 cửa hàng xăng dầu Vườn Mít phát hóa đơn GTGT cho Công ty may Đồng Tiến, đề nghò đơn vò toán tiền xe công ty nhận xăng từ ngày 01 đến ngày 25/03/2007, số lượng 1020 lít xăng A92, giá toán 10.983đ/lít, thấp giá bán lẻ 17đ/lít mua theo hợp đồng thường xuyên.) Nội dung toán hóa đơn là: - Trò giá tiền xăng chưa thuế là:9.720.600đ - 10% thuế GTGT là: SVTH: THỊ TUYẾT NHUNG Trang 45 972.060đ BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - Lệ phí xăng dầu : 510.000đ - Cộng toán: 11.202.660đ Công ty may Đồng Tiến xác nhận toán vào ngày 01/04/2007 nên kế toán vào sổ chi tiết phải thu doanh thu sau: Nợ TK 131 TK 511 : 11.202.660đ : 10.230.600đ ( 9.720.600đ + 510.000đ ) TK 3331: 972.060đ Kế toán phản ánh giá vốn hàng bán sau: Nợ TK 632 : 9.967.440đ TK 1561 : 9.967.440đ VD: Ngày 18/03/2007 Công ty mua 25.000 lít dầu FO Công ty CP XNK Rexco với đơn giá chưa thuế 9327đ/lít = 233.175.000đ, thuế GTGT 10% = 23.317.500đ, lệ phí dầu 300đ/lít = 7.500.000đ công ty chưa toán tiền cho nhà cung cấp để xuất bán thẳng cho Nhà máy giấy Tân Mai, đơn giá 9600đ/lít = 240.000.000đ, thuế GTGT 10% = 24.000.000đ, lệ phí dầu 300đ/lít = 7.500.000đ, khách hàng chưa toán Căn vào hóa đơn mua hàng, chứng từ toán biên giao nhận, kế toán ghi nhận giá trò toàn lô hàng: Nợ TK 632 : 240.675.000đ ( 233.175.000đ + 7.500.000đ ) Nợ TK 133 : 23.317.500đ TK 331 : 263.992.500đ Đồng thời xuất hóa đơn cho người mua Căn vào hóa đơn, kế toán ghi nhận doanh thu lô hàng bán thẳng Nợ TK 131 : 271.500.000đ TK 511 : 247.500.000đ ( 240.000.000đ + 7.500.000đ ) TK 3331 : 24.000.000đ SVTH: THỊ TUYẾT NHUNG Trang 46 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC f Sơ đồ hạch toán tổng hợp TK 511, 512 TK 111, 112, 131 (1) TK 3331 (2) TK 632 TK 156 (3) Giải thích sơ đồ: SVTH: THỊ TUYẾT NHUNG Trang 47 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (1) Doanh thu bán hàng cung cấp dòch vụ thu tiền mặt, tiền gởi ngân hàng, khách hàng chưa toán (2) Thuế GTGT hàng hóa xuất bán (3) Trò giá vốn hàng hóa xuất bán Tổng hợp kế toán bán hàng công ty Cp TM-DV Đồng Nai tháng 03/2007 TK 511, 512 4.701.106.1 95đ TK 3331 45.770.868 ñ TK 156 (1561) 4.406.858.109ñ (1562) 53.453.124ñ SVTH: THỊ TUYẾT NHUNG Trang 48 TK 111, 112, 131 1.588.911.000ñ (111) 890.605.000ñ (112) 2.221.590.195ñ (131) 20.385.774ñ (111) 25.385.094ñ (131) TK 632 4.460.311.2 33đ BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHƯƠNG III HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TM-DV ĐỒNG NAI I/ NHẬN XÉT Sau thời gian thực tập Công ty Cổ Phần TM-DV Đồng Nai, qua tìm hiểu thực tiễn tình hình hoạt động kinh doanh công ty tổ chức máy kế toán nói chung công tác kế toán lưu chuyển hàng hóa nói riêng kết hợp với kiến thức học Em nhận kinh nghiệm thực tế thật cần thiết bổ sung phần kiến thức lý thuyết mà em tiếp thu qua thời gian học tập trường Sau kết hợp so sánh lý thuyết thực tiễn, em xin nêu vài nhận xét đưa số kiến nghò nhằm góp phần nhỏ việc tổ chức công tác kế toán lưu chuyển hàng hóa công ty 1/ Tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh - Công ty đội ngũ nhân viên tận tâm nhiều năm kinh nghiệm lónh vực kinh doanh, tiêu thụ hàng hóa, thực nghiệp vụ nhanh nhạy, kòp thời đáp ứng nhu cầu khách hàng - Các phòng ban công ty mối quan hệ mật thiết, hỗ trợ giúp đỡ lẫn quan tâm sâu SVTH: THỊ TUYẾT NHUNG Trang 49 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC sắc Ban lãnh đạo công ty góp phần xây dựng đơn vò vững mạnh - Công ty chi nhánh, đại lý đòa bàn trọng điểm thuận lợi công việc kinh doanh - Công ty hoạt động kinh doanh nhiều năm nên thương hiệu uy tín công ty nhiều người biết đến Do công ty khả huy động nguồn vốn vay, ngân hàng ký gởi, mua hàng trả chậm… - Công ty chủ yếu hợp tác kinh doanh với khách hàng truyền thống nên tin cậy tín nhiệm lẫn - Mặt hàng kinh doanh công chủ yếu loại xăng dầu, loại nhiên liệu thiết yếu, nên khả tiêu thụ lớn Ngoài chất lượng xăng dầu Nhà nước tiêu chuẩn hóa, giá công khai nên xảy nghiệp vụ hàng bán bò trả lại hay giảm giá hàng bán 2/ Tổ chức công tác kế toán - Công ty ứng dụng tin học vào công tác kế toán, ý nghóa quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu công tác quản lý tính lâu dài Thông tin cung cấp đầy đủ kòp thời hơn, giảm bớt chi phí hàng tồn kho quản lý lượng lưu kho tối ưu, quản lý công nợ tốt hơn, giảm chi phí - Bộ máy kế toán tổ chức theo hình thức tập trung phù hợp phòng ban chức tập trung công ty nên đảm bảo tính thông chặt chẽ việc đạo công tác kế toán giúp công ty kiểm tra đạo kòp thời vấn đề xảy SVTH: THỊ TUYẾT NHUNG Trang 50 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - Ngoài với việc công ty áp dụng hình thức kế toán chứng từ ghi sổ nhiều ưu điểm hình thức dễ hiểu, rõ ràng, dễ phát sai lầm, thích hợp với loại hình thức sản xuất kinh doanh, từ doanh nghiệp quy mô nhỏ, vừa đến lớn đặc biệt dễ kết hợp, dễ xử lý công tác kế toán - Công ty cấu tổ chức máy gọn nhẹ, máy kế toán tổ chức xếp cách chặt chẽ hợp lý Kế toán công ty thực trình tự quy đònh chế độ kế toán hành, mở đầy đủ sổ thẻ kế toán cần thiết theo quy đònh 3/ Tổ chức công tác kế toán lưu chuyển hàng hóa - Việc lưu chuyển hàng hóa từ khâu thu mua, dự trữ đến đưa vào hoạt động kinh doanh thương mại, công ty theo dõi kiểm tra lập chứng từ đầy đủ theo biểu mẫu quy đònh - Công ty chủ yếu bán hàng theo phương thức thu tiền bán trả chậm theo hợp đồng kinh tế, chưa đa dạng phương thức bán hàng - Xăng dầu mặt hàng dễ bốc hơi, hao hụt trình vận chuyển, dự trữ bảo quản - Khâu bán hàng thu tiền ngay, dễ xảy tình trạng nhầm lẫn, mát ý muốn chủ quan lẫn khách quan II/ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TM-DV ĐỒNG NAI 1/ Hoàn thiện tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh - Công ty cần tuyển thêm cán lực tài chính, marketing để giúp công ty thu thập, phân tích xử lý giải thích thông tin cách xác, kòp thời khách quan Đònh hướng thò trường nhằm xác đònh nhu cầu, thò hiếu đòi hỏi khách hàng, giúp doanh nghiệp đưa chiến lược, đònh tiếp thò cách hiệu SVTH: THỊ TUYẾT NHUNG Trang 51 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Nhờ nghiên cứu marketing doanh nghiệp giảm bớt rủi ro kinh doanh, tìm kiếm may – thò trường qua tăng doanh thu lợi nhuận - Nhìn chung đội ngũ kế toán công ty giỏi, kinh nghiệm thực te,á tuổi đời nhân viên kế toán cao, nên việc đào tạo đội ngũ nhân viên kế toán trẻ, lực để bổ sung cho đội ngũ kế toán công ty cần thiết - Công ty nên xây dựng chế độ khen thưởng hợp lý, tạo môi trường làm việc tốt, tinh thần lao động nghiêm túc, khen thưởng kòp thời để người lao động làm việc tăng suất trách nhiệm cao công việc 2/ Hoàn thiện công tác kế toán lưu chuyển hàng hóa - Để tăng doanh thu bán hàng tăng hiệu kinh doanh công ty nên đa dạng hóa phương thức bán hàng khác bán hàng đại lý, ký gởi, bán trả góp mà công ty chưa thực thực không thường xuyên Mặt khác mặt hàng công ty kinh doanh xăng dầu, ngành vật liệu xây dựng, công nghệ thực phẩm gần công ty chức chưa hoạt động, nên xăng dầu biến động công ty gặp khó khăn - Công ty cần tăng cường nâng cao hiệu công tác tiếp thò, sách bán hàng nhằm SVTH: THỊ TUYẾT NHUNG Trang 52 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC thu hút khách hàng đến với không số khách hàng - Đẩy mạnh công tác bán hàng vấn đề quan trọng xăng dầu mặt hàng dễ bốc hao hụt trình bảo quản tránh để tồn kho lâu - Việc đối chiếu kiểm tra số liệu từ kế toán chi nhánh, cửa hàng đại lý đến phòng kế toán doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ để không xảy sai sót gây chậm trễ cho việc tổng hợp số liệu lên báo cáo tài đònh kỳ - Doanh thu bán hàng toán trả chậm chiếm khoảng 40% đến 50% tổng doanh thu bán hàng công ty Phương thức bán hàng trả chậm giúp công ty nâng cao doanh thu, tăng hiệu kinh doanh nỗi lo rủi ro tài Chính vậy, công ty cần rút ngắn kỳ thu tiền bình quân qua việc tổ chức tốt công tác theo dõi, quản lý đôn đốc thu nợ kòp thời, chế độ thưởng thêm hoa hồng phạt lãi suất nhằm hạn chế tối đa việc bò chiếm dụng, tức công ty nhanh chóng tiền mặt để thu mua hàng hóa tiếp tục phục vụ cho nhu cầu bán kỳ sau - Để hạn chế tình trạng nhầm lẫn mát khâu bán hàng thu tiền, cuối ca nhân viên bán hàng phải lập biên bàn giao ca, cuối ngày SVTH: THỊ TUYẾT NHUNG Trang 53 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC lập báo cáo bán hàng, nộp tiền bán hàng vào quỹ, giao trách nhiệm cho cửa hàng trưởng theo dõi sản lượng bán ra, chuyển chứng từ cho kế toán cửa hàng theo dõi, kiểm tra đối chiếu lập phiếu thu, cập nhật số liệu KẾT LUẬN Cùng với phát triển mạnh mẽ kinh tế thò trường vấn đề cạnh tranh doanh nghiệp điều tất yếu tránh khỏi công ty Cổ Phần TM-DV Đồng Nai quan tâm, lãnh đạo Ban giám đốc với tập thể cán công nhân viên đầy nhiệt huyết chuyên môn giúp công ty vượt qua khó khăn, đạt thành công đáng kể năm qua góp phần nâng cao uy công ty giải việc làm cho người lao động hoàn thành tốt tiêu ngân sách Nhà nước Thành công ty đạt năm qua phần đóng góp không nhỏ phận kế toán công ty nói chung kế toán hàng hóa nói riêng việc thúc đẩy phát triển công ty Trong thời gian thực tập vừa qua, em nhìn tổng quát công tác kế toán, nhiệm vụ người kế toán viên đồng thời thân em tiếp thu nhiều kinh nghiệm quý báu cho SVTH: THỊ TUYẾT NHUNG Trang 54 BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC thân phải học hỏi nhiều nhằm hoàn thiện kiến thức học Tuy nhiên điều kiện thời gian kiến thức hạn chế nên chắn viết không tránh khỏi sai sót Kính mong bảo góp ý hướng dẫn quý thầy anh chò công ty giúp em hoàn thiện tốt báo cáo nghiên cứu  SVTH: THỊ TUYẾT NHUNG Trang 55 ... khách hàng có liên quan thương vụ giao dòch II KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TM-DV ĐỒNG NAI Kế toán mua hàng nước Công ty Cổ Phần Thương Mại Dòch Vụ Đồng Nai từ cổ phần hóa tập... tồn hàng hóa, lên kê tổng hợp xuất nhập hàng hóa cho kế toán tổng hợp CHƯƠNG II KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỒNG NAI I NHIỆM VỤ KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA... Hội đồng quản trò giám đốc công tác kế toán tài Kế toán trưởng có nhiệm vụ tổ chức máy kế toán toàn công ty, phân công kế toán viên theo dõi phần hành kế toán, tổ chức hạch toán kế toán, hạch toán
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán lưu chuyển hàng hóa tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ đồng nai , Hoàn thiện công tác kế toán lưu chuyển hàng hóa tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ đồng nai , b. Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận, KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỒNG NAI, Nhiệm vụ kế toán lưu chuyển hàng hóa, Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vò, Tài khoản 151 “Hàng mua đang đi trên đường, Bảng phân bổ chi phí thu mua cho hàng bán ra, c. Chứng từ, sổ sách và thủ tục kế toán, VD : Ngày 26/03/2007 cửa hàng xăng dầu Vườn Mít phát hóa đơn GTGT, f. Sơ đồ hạch toán tổng hợp

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay