Công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH một thành viên hồng trương

43 11 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 08:25

Luận văn tốt nghiệp Trường ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 Khái niệm đặc điểm NVL 1.1.1 Khái niệm NVL Nguyên vật liệu (NVL) đối tượng lao động thay đổi lao động có ích người tác động vào nhằm phục vụ cho trình sản xuất tạo sản phẩm, chúng thể dạng vật hóa sắt, thép doanh nghiệp khí chế tạo, gạch, ngói, xi măng doanh nghiệp xây lắp; bông, sợi doanh nghiệp dệt, may… 1.1.2 Đặc điểm NVL Trong doanh nghiệp sản xuất NVL đối tượng lao động, ba yếu tố trình sản xuất (tư liệu lao động, đối tượng lao động, sức lao động) sở cấu thành nên thực thể sản phẩm Trong trình hoạt động sản xuất kinh doanh, NVL tham gia vào chu kỳ sản xuất tiêu dùng tồn bộ, khơng giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu chuyển tồn giá trị lần vào chi phí sản xuất kinh doanh kỳ NVL tài sản vật chất tồn nhiều trạng thái khác nhau, phức tạp đặc tính lý hóa Do dễ bị tác động khí hậu, thời tiết mơi trường xung quanh Do việc quản lý NVL quản lý vốn sản xuất kinh doanh tài sản doanh nghiệp Xuất phát từ đặc điểm quan trọng NVL trình sản xuất kinh doanh đòi hỏi cơng tác quản lý phải chặt chẽ khâu, từ khâu cung ứng, bảo quản, sử dụng đến dự trữ Để trình sản xuất kinh doanh diễn thường xuyên, liên tục việc dự trữ NVL chiếm vị trí vơ Khoa: Kế Toán Trần Xuân Quang Lớp : KT 26 5TD2975QP SV: MSV: Luận văn tốt nghiệp Trường ĐH Kinh Doanh Cơng Nghệ Hà Nội quan trọng đòi hỏi phận cung ứng vật tư phải đáp ứng đầy đủ kịp thời - Ở khâu thu mua: Quản lý chặt chẽ trình thu mua NVL tất mặt: khối lượng, chất lượng, quy cách, chủng loại, giá thời hạn cung quản loại NVL, đảm bảo sử dụng hợp lý, hạn chế đến mức thấp hư hỏng xảy - Ở khâu dự trữ: Để đảm bảo cho trình sản xuất kinh doanh diễn bình thường cần xác định mức trữ tối đa tối thiểu, hợp lý, tránh tình trạng phải ngừng sản xuất cung cấp không kịp thời bị ứ đọng vốn dự trữ nhiều - Ở khâu sử dụng: Để đáp ứng kịp thời cho yêu cầu sản xuất, tính tốn xác chi phí, giám sát tình hình cung cấp sử dụng NVL cách tiết kiệm có hiệu quả, tất yếu phải tổ chức hoạch tốn chi phí vật liệu tổ chức tốt việc ghi chép, phản ánh kịp thời xác tình hình xuất dùng NVL, sử dụng hợp lý tiết kiệm sở định mức dự toán chi phí NVL 1.2 Nhiệm vụ kế tốn NVL Quản lý vật liệu từ khâu thu mua, bảo quản, sử dụng dự trữ NVL nội dung quan trọng công tác doanh nghiệp, nhà quản lý doanh nghiệp quan tâm Để đáp ứng yêu cầu quản lý, kế toán NVL phải thực tốt nhiệm vụ sau : - Tổ chức tính giá phân loại NVL cho phù hợp với nguyên tắc, yêu cầu quản lý thống nhà nước yêu cầu quản trị doanh nghiệp - Tổ chức chứng từ, tài khoản, sổ kế toán phù hợp với phương pháp kế toán hàng tồn kho doanh nghiệp để ghi chép, phân loại, tổng hợp số liệu tình hình có biến động tăng giảm NVL trình sản xuất Khoa: Kế Toán Trần Xuân Quang Lớp : KT 26 5TD2975QP SV: MSV: Luận văn tốt nghiệp Trường ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội kinh doanh, cung cấp số liệu kịp thời để tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm - Thực việc phân tích, tính giá tình hình thực kế hoạch thu mua, tình hình sử dụng NVL trình sản xuất kinh doanh 1.3.Phân loại đánh giá nguyên vật liệu: 1.3.1 Phân loại NVL Trong doanh nghiệp xây lắp NVL phân loại thành : - Nguyên vật liệu chính: Là loại NVL tham gia vào trình sản xuất kinh doanh cấu thành thực thể cơng trình sản phẩm xây lắp dịch vụ Nguyên vật liệu bao gồm bán thành phẩm mua ngồi để với mục đích tiếp tục trình sản xuất chế tạo sản phẩm Ngun vật liệu xây lắp : xi măng , gạch, sắt, thép… - Vật liệu phụ: Là loại vật liệu tham gia vào q trình sản xuất xây lắp khơng cấu thành nên thực thể sản phẩm, cơng trình mà kết hợp với ngun vật liệu làm thay đổi màu sắc, hình dáng bề ngồi sản phẩm tạo điều kiện cho trình sản xuất thực bình thường hay phục vụ cho trình lao động nhu cầu cơng nghệ kỹ thuật Vật liệu phụ xây lắp là: sơn loại, vôi ve quét tường, loại phụ gia… - Nhiên liệu: Là loại vật liệu cung cấp nhiệt lượng cho q trình sản xuất thi cơng xây lắp bình thường, góp phần chế tạo sản phẩm Nhiên liệu chất rắn than, củi, nhựa đường…có thể chất lỏng xăng, dầu, mỡ… chất khí xy, đất đèn, axytylen … - Phụ tùng thay thế: Là loại vật tư dùng để thay sửa chữa cho máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, cơng cụ dụng cụ phục vụ sản xuất thi cơng Khoa: Kế Tốn Trần Xuân Quang Lớp : KT 26 5TD2975QP SV: MSV: Luận văn tốt nghiệp Trường ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội - Vật liệu thiết bị xây dựng : Là loại thiết bị, vật liệu cho xây dựng bao gồm thiết bị cần lắp thiết bị không cần lắp, cơng cụ khí cụ, vật kết cấu đúc sẵn cho cơng trình xây lắp 1.3.2 Đánh giá ngun vật liệu 1.3.2.1 Nguyên tắc đánh giá NVL Đánh giá NVL xác định giá trị NVL ổ thời điểm định theo nhũng nguyên tác định Khi đánh giá NVL Phải tuân thủ nguyên tắc sau: * Nguyên tắc giá gốc NVL phải đánh giá theo giá gốc Giá gốc gọi trị giá thực tế NVL, toàn chi phí mà doanh nghiệp bỏ để có NVL địa điểm trạng thái * Nguyên tắc thận trọng NVL đánh giá theo trường hợp giá trị thực thấp giá trị gốc tính theo giá trị thực Giá trị thực giá bán ước tính hàng tồn kho kỳ sản xuất kinh doanh trừ chi phí ước tính để hồn thành sản sẩm chi phí ước tinh cho việc tiêu thụ chúng Thực nguyên tác thận trọng cách trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, kế toán ghi sổ theo giá gốc phản ánh khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho Do báo cáo tài trình bày thơng qua hai tiêu: - Trị giá thực tế NVL - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (Điều giảm giá) * Nguyên tắc quán Khoa: Kế Toán Trần Xuân Quang Lớp : KT 26 5TD2975QP SV: MSV: Luận văn tốt nghiệp Trường ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội Các phương pháp kế toán áp dụng đánh giá NVL phải đảm bảo tính quán Tức kế tốn chọn phương pháp áp dụng phương pháp quán suốt niên độ kế tốn Doanh nghiệp thay đổi phương pháp chọn phải đảm bảo phương pháp thay cho phép trình bày thơng tin kế tốn cách trung thực hợp lý đồng thời phải giải thích ảnh hưởng thay đổi 1.3.2.2 Phương pháp đánh giá NVL * Xác định trị giá thực tế NVL nhập kho: Tùy theo nguồn nhập mà trị giá thực tế nguyên vật liệu xác định khác - NVL Nhập kho mua ngoài: CP vận Các Trị giá loại thực tế thuế NVL nhập = Giá mua + kho không hồn lại + chuyển Các chi bốc xếp, phí khác Các khoản bảo có liên chiết khấu quản + quan trực tiếp - thương mại, giảm giá đến việc hàng mua trình mua (Nếu có) mua NVL hàng - NVL nhập kho tự chế: Trị giá thực tế Khoa: Kế Toán Trần Xuân Quang Lớp : KT 26 5TD2975QP = Trị giá thực tế + Chi phí chế biến SV: MSV: Luận văn tốt nghiệp Trường ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội NVL nhập kho NVL xuất kỳ kho - NVL nhập kho th ngồi gia cơng chế biến Trị giá thực tế NVL nhập kho thuê Trị giá thực tế = gia cơng chế biến Chi phí cua NVL xuất gia + công chế biến giao Tiền + công gia nhận công * Xác định trị giá thực tế NVL xuất kho: Trong trình sản xuất kinh doanh, nguyên vật liệu xuất dùng cho nhu cầu, đối tượng sử dụng khác Do xuất dùng NVL phải tính tốn xác giá vốn thực tế NVL tiêu hao, kế tốn sử dụng phương pháp tính giá thực tế NVL xuất kho sau đây: - Phương pháp tính theo giá thực tế nhập trước xuất trước: Theo phương pháp dựa giả định hàng nhập trước xuất trước Giá thực tế NVL tồn kho cuối kỳ giá thực tế lần nhập kho lần mua vào sau Trị giá thực tế NVL xuất kho = Số lượng NVL xuất kho Đơn giá thực tế X NVL nhập trước - Phương pháp tính theo giá thực tế nhập sau xuất trước: Ta xác định đơn giá nhập kho lần nhập, xuất vào số Khoa: Kế Toán Trần Xuân Quang Lớp : KT 26 5TD2975QP SV: MSV: Luận văn tốt nghiệp Trường ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội lượng xuất đơn giá thực tế nhập kho lần cuối, sau đến lần nhập trước để tính giá thực tế xuất kho Trị giá thực tế = NVL xuất kho Đơn giá thực tế Số lượng NVL X xuất kho NVL nhập sau - Phương pháp tính theo giá thực tế đích danh: Theo phương pháp giá thực tế NVL xuất kho tính vào đơn giá thực tế NVL nhập kho theo lô, lần nhập số lượng xuất kho theo lần - Phương pháp bình quân gia quyền: Theo phương pháp giá thực tế NVL xuất kho tính sở số lượng NVL xuất dùng đơn giá bình qn gia quyền theo cơng thức sau: Trị giá thực tế NVL xuất kho = Số lượng x NVL xuất kho Đơn giá bình qn gia quyền Trong đơn giá bình qn gia quyền tính sau: Trị giá thực tế NVL tồn Đơn giá đầu kỳ + Trị giá thực tế NVL nhập kỳ bình quân gia = quyền Số lượng NVL tồn đầu kỳ + Số lượng NVL nhập kỳ - Phương pháp tính theo đơn giá tồn đầu kỳ: Khoa: Kế Tốn Trần Xuân Quang Lớp : KT 26 5TD2975QP SV: MSV: Luận văn tốt nghiệp Trường ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội Trị giá thực tế NVL xuất kho = Số lượng NVL xuất kho X Đơn giá thực tế NVL tồn đầu kỳ Mỗi phương pháp tính đơn giá NVL có nội dung, ưu điểm điều kiện áp dụng khác Tùy vào đặc điểm SXKD, yêu cầu quản lý trình độ đội ngũ kế tốn để DN lựa chọn cho phương pháp phù hợp quán niên độ trình hoạt động 1.4 Các phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu: Hiện doanh nghiệp sản xuất việc hạch toán chi tiết NVL kho phòng kế tốn tiến hành theo số phương pháp sau : - Phương pháp thẻ song song - Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển - Phương pháp sổ số dư Trình tự hạch tốn phương pháp khái quát sau : 1.4.1 Phương pháp thẻ song song * Ở kho: Thủ kho sử dụng thẻ kho để ghi chép tình hình nhập, xuất, tồn số lượng hàng ngày Thẻ kho phòng kế tốn lập ghi chi tiết tên, nhãn hiệu, quy cách, đơn vị tính, mã số vật liệu, sau giao cho thẻ kho ghi chép Hàng ngày vào chứng từ nhập xuất vật liệu thẻ kho tiến hành ghi chép số thực nhập, số thực xuất vào thẻ kho, định kỳ thủ kho gởi chứng từ nhập xuất vật liệu cho phòng kế tốn Khoa: Kế Tốn Trần Xuân Quang Lớp : KT 26 5TD2975QP SV: MSV: Luận văn tốt nghiệp Trường ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội * Ở phòng kế tốn: Hàng ngày kế tốn ghi chép tình hình nhập, xuất, tồn vật liệu theo tiêu số lượng giá trị Cuối tháng cộng sổ chi tiết để đối chiếu với thẻ kho, đồng thời tổng hợp số liệu, lập bảng thống tổng hợp nhập, xuất, tồn theo nhóm, loại vật liệu * Cuối tháng, kế toán lập bảng X – N – T sau đối chiếu - Đơi chiếu sổ kế tốn chi tiết với thẻ kho thủ kho - Đối chiếu số liệu dòng tổng cộng bảng N – X – T sổ kế toán tổng hợp - Đối chiếu số liệu Sổ kế toán chi tiết vối số liệu kiểm thực tế * Ưu điểm, nhược điểm điều kiện áp dụng - Ưu điểm: Ghi chép đơn giản dễ kiểm tra đối chiếu - Nhược điểm: Việc ghi chép kho phòng kế tốn trùng lặp tiêu số lượng, khối lượng ghi chép nhiều - Điều kiện áp dụng: Thích hợp với DN có chủng loại NVL, việc N – X diễn không thường xuyên (Sơ đồ 01 phụ lục) 1.4.2 Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển * Ở kho: Thủ kho dùng thẻ kho ghi chép ( Giống phương pháp thẻ song song) * Ở phòng kế toán: Hàng ngày, vào chứng từ nhập bảng xuất theo thức vật liệu Cuối tháng số liệu ghi vào sổ đối chiếu luân chuyển, sổ đối chiếu luân chuyển đối chiếu với thẻ kho số liệu kế toán tổng hợp * Ưu điểm, nhược điểm điều kiện áp dụng Khoa: Kế Toán Trần Xuân Quang Lớp : KT 26 5TD2975QP SV: MSV: Luận văn tốt nghiệp Trường ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội - Ưu điểm: Khối lượng ghi chép kế toán giảm bớt, ghi lần vào cuối tháng - Nhược điểm: Phương pháp ghi sổ trùng lặp kho phòng kế tốn tiêu số lượng, việc kiểm tra đối chiếu kho phòng kế toán tiến hành vào cuối tháng nên hạn chế tác dụng kiểm tra kế toan - Điều kiện áp dụng: Thích hợp với DN có chủng loại NVL, không co điều kiện ghi chép, theo dõi tình hình nhập, xuất hàng ( Sơ đồ 02 phụ lục) 1.4.3 Phương pháp sổ số dư * Ở kho: Thủ kho dùng thẻ kho ghi chép phương phap Đồng thời cuối tháng thủ kho ghi vào sổ số dư số tồn kho cuồi tháng loai NVL Sổ số dư kế toán lập cho kho, mở năm * Ở phòng kế toán: Hàng ngày vào chứng từ nhập, xuất, kế toán bảng nhập, xuất Sau lập bảng lũy kế nhập, lũy kế xuất Cuối tháng từ bảng kê, kế toán lập bảng tổng hợp nhập, xuất, tồn kho theo tiêu giá trị Đồng thời nhận sổ số dư vào số tồn kho mà thủ kho ghi vào sổ số dư Số liệu sổ số dư đối chiếu với lập bảng tổng hợp nhập, xuất, tồn * Ưu điểm, nhược điểm điều kiện áp dụng - Ưu điểm: Giảm khối lương ghi chép cho kế toán, phải ghi theo chi tiêu số tiền ghi nhóm NVL Phương pháp kết hợp chặt chẽ hạch toán nghiệp vụ hạch toán kế toán thực kiêm tra thường xuyên viêc ghi chép bao quản kho thủ kho Hơn công việc lại dàn tháng Khoa: Kế Toán Trần Xuân Quang Lớp : KT 26 5TD2975QP SV: MSV: Luận văn tốt nghiệp Trường ĐH Kinh Doanh Cơng Nghệ Hà Nội Ví dụ 6: Theo hóa đơn GTGT số 0037296 Ngày 25/10/2011 cơng ty cử người mua thép Phi trị giá 5.369.400 đ , Xuất thẳng cho cơng trình xây trường cấp I Phú xuyên (Thuế TGTG 10 %) (Theo chứng từ số phụ lục ) Kế toán ghi vào NKC theo định khoản sau: Nỵ TK 152: 5.369.400 đ Nỵ TK 133.1: Cã TK 331: 536.940 đ 5.906.340 đ Trong tháng 10 năm 2011 cơng ty có sổ chi tiết khoản nợ sau: (Biểu mẫu số 9) • Trình tự kế tốn giảm NVL Việc ghi sổ nghiệp vụ giảm NVL thể biểu sau: - Biểu mẫu số 6: NKC - Biểu mẫu số 7: Sổ TK 152 - Biểu mẫu số 11: Sổ TK 621, TK 642, TK 627 Khi xuất NVL dùng cho sản xuất vào nghiệp vụ phát sinh, kế toán ghi vào NKC sau vào sổ TK 152 sổ TK 621 - Trường hợp xuât kho cho sản xuất Ví dụ: (Theo chứng từ số 1) Ngày 03/10/2011 xuất thép D10 trị giá 199.250.000đ để quấn trụ cho cơng trình trường cấp II thi trấn Kế tốn ghi định khoản sau: Nỵ TK 621: 199.250.000 đ Cã TK 152(1): 199.250.000 đ Khoa: Kế Toán Trần Xuân Quang Lớp : KT 26 5TD2975QP SV: MSV: Luận văn tốt nghiệp Trường ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội Căn cú phiếu xuất kho số 203, kế toán ghi vào NKC ghi vào sổ TK 621 sổ TK 152 - Trường hợp xuât kho cho phận sản xuất chung Ví dụ: (Theo chứng từ số 2) Ngày 08/10/2011 xuất xi măng trị giá 18.250.000đ cho phận sản xuất chung Kế tốn ghi định khoản sau: Nỵ TK 627: 18.250.000 đ Cã TK 152(1): 18.250.000 đ Căn cú phiếu xuất kho số 251, kế toán ghi vào NKC ghi vào sổ TK 627 sổ TK 152 - Trường hợp xuât kho để bán cho khách hàng Ví dụ: (Theo chứng từ số 3) Ngày 16/10/2011 xuất cát để bán cho khách có trị giá thực tế 4.084.749 đ Kế toán ghi định khoản sau: Nỵ TK 632: 4.084.749 đ Cã TK 152(1): 4.084.749 đ Căn phiếu xuất kho số 316, kế toán ghi vào NKC ghi vào sổ TK 632 sổ TK 152 2.2.7 Kế tốn cơng tác kiểm NVL Công tác khâu quan trọng công tác quản lý NVL hiên hàng tháng công ty chưa tiến hành công tác kiểm NVL cách chặt chẽ theo định kỳ, nên công ty chưa phát sinh nghiệp vụ NVL bị thừa hay thiếu trình kiểm làm ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý NVL Khoa: Kế Toán Trần Xuân Quang Lớp : KT 26 5TD2975QP SV: MSV: Luận văn tốt nghiệp Trường ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội CHƯƠNG MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT VỀ CÔNG TÁC KẾ TỐN NGUN VẬT LIỆU TẠI CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỒNG TRƯƠNG 3.1.NhËn xÐt chung vỊ c«ng tác k toỏn NVL Công ty TNHH MTV Hồng Trơng 3.1.1.Ưu điểm: - Về công tác hạch toán NVL: Công ty xếp nhân viên kế toán phần hành kế toán NVL Công tác kế toán NVL công ty theo tuân thủ theo chế độ ban hành, việc hạch toán kế toán hàng tồn kho theo phơng pháp khai thờng xuyên còng nh viƯc sư dơng gi¸ thùc tÕ tÝnh giá NVL phù hợp với đặc điểm tình hình nhập xuất vật liệu công ty Việc áp dụng phơng pháp khai thờng xuyên góp phần quản lý chặt chẽ tình hình tăng giảm NVL, giá trị NVL tồn kho sổ kế toán đợc xác định thời điểm kỳ kế toán Mặt khác thông qua công tác kế toán NVL, phòng kế toán tham mu cho giám đốc để quản lý chi phí NVL chặt chẽ Căn vào kế hoạch sản xuất, vào đặc thù công trình mà có kế hoạch cung ứng NVL số lợng, chủng loại, chất lợng cho phù hợp, tiết kiệm đợc chi phí mua vào, bảo quản nhng đáp ứng đợc nhu cầu sản xuất , Khoa: Kế Toán Trần Xuân Quang Lớp : KT 26 5TD2975QP SV: MSV: Luận văn tốt nghiệp Trường ĐH Kinh Doanh Cơng Nghệ Hà Nội kÞp thời phản ánh thông tin để giám đốc tiến hành quản lý tốt - Trong tổ chức mua NVL: Công ty tổ chức đợc đội ngũ cán thu mua có lực, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm, có quan hệ rộng rãi với nhiều khách hàng cung ứng khác Do việc tổ chức mua, lựa chọn loại NVL phù hợp để phục v thi công công trình thuận lợi mặt giá cả, chủng loại, chất lợng NVL - Trong khâu sử dụng NVL: Mọi nhu cầu sử dụng NVL thông qua phòng kế hoạch đầu t để xem xét tính hợp lý nhu cầu Do mà vật liệu sử dụng công ty đợc sử dụng mục đích, có hiệu quả, hạn chế đợc lãng phí, hao hụt không đáng có 3.1.2 Tn ti Bên cạnh u điểm mà công ty đạt đợc tồn hạn chế cần phải đợc hoàn thiện Những hạn chế đợc thể hiƯn ë mét sè mỈt sau: - Thứ phân loại NVL: NVL gồm nhiều thứ, nhiều loại có quy cách, kích cỡ chất lợng khác số lợng khác Song công ty không tiến hành phân loại NVL theo nội dung kinh tế, gây không khó khăn cho công tác quản lý hạch toán NVL Hiện công ty phân loại theo vật liệu phụ vËt liƯu chÝnh Khoa: Kế Tốn Trần Xn Quang Lớp : KT 26 5TD2975QP SV: MSV: Luận văn tốt nghiệp Trường ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội - Thứ hai hệ thống sổ kế toán: Hình thức NKC áp dụng cơng ty thuận lợi giúp ích cho cơng việc ghi chép kế toán, nhiên trường hợp số phát sinh kỳ hạch toán lớn việc ghi sổ NKC vất vả gây khó khăn việc xử lý chứng từ … - Thứ ba chứng từ kế tốn Trong q trình giao nộp chứng từ công ty không lập phiếu giao nhận chứng từ nên xảy mát trách nhiệm lúc khơng biết qui cho cơng tác quản lý chứng từ khó khăn - Thứ tư công tác kiểm NVL Hiện việc kiểm NVL công ty diễn không thường xuyên chặt chẽ theo định kỳ, điều làm ảnh hưởng lớn tới việc quản lý NVL công ty 3.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao chất lng công qun lý NVL ti cụng ty.tác k toán NVL Công ty TNHH MTV Hồng Trơng - Th nht v phân loại NVL: Trên thực tế NVL công ty lại cha đợc phân loại theo nội dung kinh tế NVL công ty đợc phân thµnh NVL chÝnh TK 152(1), NVL phơ TK 152(2) , việc phân loại sơ sài mặt khác coi phế liệu thu hồi NVL phụ không với quy định NVL công ty bao gồm nhiều loại khác có mục đích khác trìng sản xuất Do để quản Khoa: Kế Toán Trần Xuân Quang Lớp : KT 26 5TD2975QP 3 SV: MSV: Luận văn tốt nghiệp Trường ĐH Kinh Doanh Cơng Nghệ Hà Nội lý vµ hạch toán kế toán NVL cần phải tiến hành phân loại chúng theo tiêu thức định : - Theo néi dung kinh tÕ: Nguyªn vËt liƯu chÝnh, nguyªn vËt liƯu phơ, nhiªn liƯu, phơ tïng thay thÕ, thiÕt bị xây dựng , vật liệu khác - Phân loại theo nguồn nhập: NVL mua ngoài, NVL chế biến, - Phân loại theo mục đích công dụng : NVL cho trùc tiÕp s¶n xt, NVL dïng cho mơc đích khác Việc phân loi NVL phải dựa vai trò công dụng trình sản xuất kinh doanh, cụ thể phân loại nh sau : - NVL chính: Là NVL tham gia cấu thành nên thực thể sản phẩm nh: xi măng, sắt thép, cát, đá, gạch - NVL phụ: Là NVL không tham gia cấu thành nên thực thể sản phẩm mà có tác dụng phụ trình sản xuất bao gồm: dây thép buộc, sơn vôi ve quét tờng - Nhiên liệu : Là loại NVL cung cấp nhiệt lợng cho trình sản xuất nh : xăng, dầu - Phế liệu: Là loại NVL đợc loại trình sản xuất nh đầu mẩu sắt thép, vỏ bao xi măng, gạch vụn Mỗi loại cần đợc theo dõi chi tiết sổ kế toán tài khoản kế toán phù hợp - Th hai v hệ thống sổ kế toán Khoa: Kế Toán Trần Xuân Quang Lớp : KT 26 5TD2975QP SV: MSV: Luận văn tốt nghiệp Trường ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội Công ty nên mở them sổ NK đăc biệt để theo dõi cho số đối tưọng kế tốn có số lượng nghiệp vụ phát sinh lớn sổ Nhật ký mua hàng để làm giảm bớt khố lượng ghi chép thuận tiện ghi vào sổ NHẬT KÝ MUA HÀNG Ngày Chứng từ tháng TK ghi nợ Diễn giải ghi sổ Số Ngày Hàng NVL hóa TK khác Phải trả Số tiền người bán 15.100.000 166.100.000 …… ……… Đầu kỳ 02/10 103 02/10 …… … … Mua thép 151.000.000 D10 NK …… …… …… 133.1 … Cuối kỳ - Thứ ba chứng từ kế tốn Cơng ty nên tiến hành lập phiếu giao nhận chứng từ nhằm hạn chế tình trạng thiếu trách nhiệm quản lý chứng từ, xác định, quy kết cho cá nhân chịu trách nhiệm để xảy chứng từ cách thật khách quan Phiếu giao nhận chứng từ lập riêng cho loại chứng từ nhập, xuất lập vào thời điểm thủ kho giao chứng từ kèm theo phiếu nhập, Khoa: Kế Toán Trần Xuân Quang Lớp : KT 26 5TD2975QP SV: MSV: Luận văn tốt nghiệp Trường ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội xuất tương ứng cho kế toán Trên phiếu phải đầy đủ chữ ký kế toán nhận phiếu thủ kho PHIẾU CHUYỂN GIAO NHẬN CHỨNG TỪ Từ ngày tháng năm Nhóm nguyên vật liệu Số lượng chứng từ Số hiệu chứng từ Xi măng 17 Số tiền Ngày tháng năm Người nhận (Kế toán Người giao (Thủ kho) - Thứ tư công tác kiểm NVL Khi mua hàng nhập kho co thể môt lúc nhập nhiều loại mặt hàng, vật tư thu kho bị nhầm lẫn Do nên thành lập ban kiểm nghiệm vật tư nhằm kiểm tra vế số lượng lẫn chất lượng cách cẩn thận trước nhập kho xuất kho NVL Ban kiểm nghiêm chịu trách nhiệm với mà kiểm tra Sau ban kiểm nghiệm kiểm tra xong viết biên kiểm kê, thủ kho đối chiếu với chứng từ, sổ sách, viết piếu nhập, xuất có đầy đủ chữ ký bên liên quan tiến hành nhập, xuất (Theo mẫu biên sau đây) Khoa: Kế Toán Trần Xuân Quang Lớp : KT 26 5TD2975QP SV: MSV: Luận văn tốt nghiệp Trường ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội Đơn vi:……… Mẫu số: 03 - VT Bộ phận:……… (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 Bộ trưởng BTC) BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM VẬT TƯ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA Ngày tháng năm Số - Căn số ngày tháng năm .của Ban kiểm nghiệm gồm: + Ông/Bà Chức vụ Đại điên Trưởng ban + Ông/Bà Chức vụ Đại diện Ủy viên + Ông/Bà .Chức vụ Đại diện Ủy viên Đã kiểm nghiệm loại: Tên, nhãn hiệu, quy cách vật Số Mã tư, công cụ, TT số sản phẩm, hàng hóa Kết kiểm Phương Số lượng Đơn vị Số lượng thức kiểm theo tính quy nghiệm chứng từ cách, phẩm chất nghiệm A D E ……… … …… ……… ………… B C Số lượngGhi không đúngchú quy cách, phẩm chất F Ý kiến Ban kiểm nghiệm: Đại diện kỹ thuật Thủ kho Trưởng ban (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Khoa: Kế Toán Trần Xuân Quang Lớp : KT 26 5TD2975QP SV: MSV: Luận văn tốt nghiệp Trường ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội Khi ban kiểm nghiệm tiến hành kiểm kê, trước tiên kế toán phải xác định số dư tồn kho thời điểm kiểm dối chiếu sổ sách vối số tồn thực tế tìm ngun nhân thừa thiếu NVL (nếu có) * Khi kiểm phát thừa NVL kế toán ghi sau; Nợ TK 152: Trị giá toán số NVL thừa Có Tk 3381: Trị giá tốn số NVL thừa Xử lý Nợ TK 3381 Giảm chi phí Có TK 621, 623, 627 Tăng thu nhập khác Có TK 711 *Khi kiềm phát thiếu NVL kế toán ghi: Nợ TK 1381: Trị giá tốn số NVL thiếu Có TK 152: Trị giá toán số NVL thiếu Xử lý Nợ TK 632: Nếu NVL thiếu hụt định mức Nợ TK 111, 334, 1388 : Nếu thiếu hụt định mức Có TK 1381 Khoa: Kế Tốn Trần Xn Quang Lớp : KT 26 5TD2975QP SV: MSV: Luận văn tốt nghiệp Trường ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay, với phát triển kinh tế, đổi chế kinh tế cơng tác quản lý kinh tế tài nói chung cơng tác hoạch tốn kế tốn nói riêng khơng ngừng đổi mặt lý luận lẫn thực tiễn Thực hoạch tốn chế đòi hỏi doanh nghiệp sản xuất phải lấy thu bù chi, tự lấy thu nhập bù trừ chi phí bỏ có lãi Do để tồn phát triển cạnh tranh gay gắt kinh tế thị trường đòi hỏi doanh nghiệp phải tổ chức quản lý cách có hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều công cụ quản lý khác Qua thời gian thực tập Cơng ty TNHH MTV Hồng Trương, em hồn thành luận văn tốt nghiệp Bài luận văn gồm phần: Chương 1: Lý luận chung kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp sản xuất Chương 2: Thực trạng cơng tác kế tốn ngun vật liệu Công ty TNHH MTV Hồng Trương Chương 3: Một số ý kiến đề xuất cơng tác kế tốn nguyên vật liệu Công ty TNHH MTV Hồng Trương Luận văn hoàn thành kết hợp kiến thức trang bị nhà trường với thực tế tìm hiểu cơng ty Tuy nhiên khả thời gian có hạn nên chắn khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận góp ý bảo thầy giáo cán Kế tốn cơng ty Khoa: Kế Toán Trần Xuân Quang Lớp : KT 26 5TD2975QP SV: MSV: Luận văn tốt nghiệp Trường ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội Em xin chân thành cảm ơn Cô giáo hướng dẫn TS Đỗ Thị Phương cán phòng Tài Kế tốn cơng ty tạo điều kiện tốt giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề luận văn tốt nghiệp Khoa: Kế Toán Trần Xuân Quang Lớp : KT 26 5TD2975QP SV: MSV: Luận văn tốt nghiệp Trường ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội KẾT LUẬN Nguyên vật liệu lµ mét ba yếu tố thiếu đợc trình sản xuất xây lắp Trong Cụng ty TNHH MTV Hồng Trương, chi phÝ NVL chiÕm tØ träng lín giá thành sản phẩm công tycông tác tổ chức hạch toán kế toán nguyên vật liệu nội dung quan trọng công tác quản lý Trong công tác quản lý doanh nghiệp, hạch toán để phù hợp với yêu cầu ngày cao công việc sản xuất kinh doanh, phù hợp với thay đổi diễn nhanh kinh tế thi trờng nhu cầu thiết yếu Nhận thức đợc vấn đề Cụng ty TNHH MTV Hồng Trương ®· rÊt chó träng tíi viƯc tổ chức công tác kế toán, đặc biệt công tác kế toán NVL Tuy nhiên, bên cạnh u điểm cần phát huy mặt hạn chế cần khắc phục công tác kế toán NVL công ty cần phải tiếp tục hoàn thiện công tác kế toán NVL Qua thời gian thực tập công ty, kiến thức học kết hợp với việc tìm hiểu tình hình thực tế công tác kế toán NVL công ty, thời gian thực tập có hạn, trình độ kinh nghiệm hạn chế nên chuyên đề chắn không tránh khỏi thiếu sót định Em mong đợc góp ý cán phòng kế to¸n Khoa: Kế Tốn Trần Xn Quang Lớp : KT 26 5TD2975QP SV: MSV: Luận văn tốt nghiệp Trường ĐH Kinh Doanh Cơng Nghệ Hà Nội cđa công ty cụ giáo hớng dẫn để chuyên ®Ị cđa em thùc sù cã ý nghÜa c¶ vỊ lý luận lẫn thực tiễn Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tận tình Cụ giáo TS Th Phng, cảm ơn giúp đỡ tận tình cán phòng kế toán tài tạo điều kiện tốt để em hoàn thành tốt chuyên đề tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! **** **** NHN XẫT LUN VN TT NGHIP Tên đề tài: KẾ TỐN NGUN VẬT LIỆU TẠI CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÔNG TRƯƠNG - Sinh viên : Trần Xuân Quang - Lớp : KT26 - Mã Sinh Viên : 5TD2975QP - Giáo viên hướng dẫn : T,S Đỗ Thị Phương Sinh viên hoàn thành luận văn tốt nghiệp theo yêu cầu quy định khoa - Về nội dung : Đề tài luận văn Kế tốn ngun vật liệu Cơng ty TNHH MTV Hồng Trương - Về văn phong : Sáng sủa, rõ ràng, có bố cục hợp lý - Về tinh thần thái độ: Khoa: Kế Toán Trần Xuân Quang Lớp : KT 26 5TD2975QP SV: MSV: Luận văn tốt nghiệp Trường ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội Sinh viên ln có thái độ nghiêm túc, ln có tinh thần học hỏi, tham khảo tài liệu liên quan để bổ sung, hoàn thiện luận văn tốt nghiệp theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn - Kết luân: Luận văn yêu cầu luận văn tốt nghiệp đại học Kính đề nghị Hội đông cho sinh viên bảo vệ luận văn tốt nghiệp Chấm điểm:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Bằng chữ:…………………………… Hà Nội, ngày… tháng… năm 2012 Giáo viên hướng dẫn TS, Đỗ Thị Phương MỤC LC LI M U Kết cấu tài khoản: TK152 12 KẾT LUẬN Khoa: Kế Toán Trần Xuân Quang Lớp : KT 26 5TD2975QP SV: MSV: ... NGUN VẬT LIỆU TẠI CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỒNG TRƯƠNG 3.1.NhËn xÐt chung vỊ c«ng tác k toỏn NVL Công ty TNHH MTV Hồng Trơng 3.1.1.Ưu điểm: - Về công tác hạch toán NVL: Công ty xếp nhân viên kế. .. Nội Công ty TNHH Một Thành viên Hồng Trơng Công ty chuyên cung cấp nguyên liệu, vật liệu, hàng hoá, sửa chữa xây dựng công trình Công ty đợc thành lập ngày 12/ 05/ 2003 Kể từ ngày thành lập, Công. .. nghiệp Trường ĐH Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội 2.2 Kế tốn ngun vật liệu cơng ty TNHH MTV Hồng Trương 2.2.1 Đặc điểm nguyên vật liệu ti cụng ty: Công ty TNHH MTV Hồng Trơng Công ty có quy mô vốn đầu t
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH một thành viên hồng trương , Công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH một thành viên hồng trương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay