Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại công tyTNHH đầu tư kinh doanh bất động sản vĩnh cửu

61 6 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 08:25

Báo cáo thực tập tốt nghiệp : Kế toán XĐKQKD phân phối lợi nhuận LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài : - Qúa trình chuyển đổi kinh tế nước ta theo chế thò trường có quản lý nhà nước đặt yêu cầu cấp bách phải đổi hệ thống công cụ quản lý kinh tế Cùng với qua trình đổi vấn đề hàng đầu làm lợi nhuận Doanh nghiệp đạt tối ưu.Trong kinh tế xu hướng tất yếu chung nhà đầu tư, chủ Doanh nghiệp lớn, vừa nhỏ hướng tới mục tiêu lợi nhuận Họ quan tâm đến kết cuối thời gian ( tháng, quý , năm ) mà họ bỏ vốn để đầu sản xuất kinh doanh Điều dẫn đến phận kế toán doanh nghiệp phải xác đònh lợi nhuận thực Doanh nghiệp Do để xác đònh nhanh chóng xác lợi nhuận thực kỳ đòi hỏi công tác hạch toan kế toán phải nhanh chóng, đầy đủ kòp thời Vì vậy, kế toán xác đònh kết kinh doanh công việc quan trọng hệ thống kế toán doanh nghiệp Mọi hoạt động,mọi nghiệp vụ phát sinh doanh nghiệp hạch toán để đến công việc cuối xác đònh kết kinh doanh - Thông tin kết kinh doanh quan trọng nhà đầu không quan tâm đến lợi nhuận đạt mà họ quan tâm đến trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp có đạt hiệu cao hay không lời lỗ nào? Từ để đònh hướng phát triển tương lai - Với chức cung cấp thông tin, kiểm tra hoạt động kinh tế doanh nghiệp nên công tác kế toán xác đònh kết kinh doanh ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng hiệu việc quản lý Doanh nghiệp - Nhận biết tầm quan trọng hệ thống kế toán nói chung kế toán xác đònh kết kinh doanh nói riêng, em chọn đề tài cho chuyên đề thực tập GVHD :NGUYỄN HUỲNH NAM -1- Báo cáo thực tập tốt nghiệp : Kế toán XĐKQKD phân phối lợi nhuậnKế toán xác đònh kết kinh doanh phân phối lợi nhuận Công ty TNHH Đầu Kinh doanh Bất động sản Vónh Cửu “ Mục tiêu nghiên cứu đề tài : Việc nghiên cứu đề tài giúp nắm rõ phương pháp hạch toán việc xác đònh kết kinh doanh phân phối lợi nhuận doanh nghiệp, xem xét việc thực hệ thống kế toán nói chung kế toán xác đònh kết kinh doanh nói riêng ngành kinh doanh bất động sản mà em cho mẻ so với ngành khác Việt Nam Việc hạch toán hay phát sinh thực tế có khác so với kiến thức học nhà trường, đọc sách hay không? Từ rút ưu, khuyết điểm hệ thống kế toán xác đònh kết kinh doanh phân phối lợi nhuận doanh nghiệp để đưa số ý kiến nhằm hoàn thiện hệ thống kế toán công ty Phương pháp nghiên cứu : - Thu thập số liệu đơn vò thực tập - Phân tích số liệu ghi chép sổ sách công ty (Sổ chi tiết, sổ tổng hợp, BCTC) - Tìm hiểu, học hỏi thêm thực tế công ty từ Ban lãnh đạo công ty,từ người làm công tác kế toán - Tham khảo số sách chuyên ngành kế toán số văn quy đònh chế độ tài hành Phạm vi nghiên cứu : - Đề tài thực Công ty TNHH Đầu Kinh doanh Bất động sản Vónh Cửu - Thực từ ngày 01/05/2009 đến ngày 20/07/2009 - Việc phân tích lấy số liệu 2008 - Do hạn chế mặt thời gian kiến thức nên chuyên đề chắn không tránh khỏi sai sót GVHD :NGUYỄN HUỲNH NAM -2- Báo cáo thực tập tốt nghiệp : Kế toán XĐKQKD phân phối lợi nhuận Chúng em mong quý Thầy Cô, anh chò bạn bè thêm lời đóng góp để chuyên đề hoàn thiện PHẦN I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH PHÂN PHỐI LI NHUẬN KẾ TOÁN DOANH THU : Khái niệm doanh thu : Doanh thu bán hàng tổng giá trò thực việc bán hàng hoá , sản phẩm, cung cấp lao vụ, dòch vụ cho khách hàng bao gồm phụ thu phí thu thêm giá bán (nếu có) Tổng số doanh thu bán hàng số tiền ghi hoá đơn bán hàng, hợp đồng cung cấp lao vụ, dòch vụ Doanh thu = Số lượng hàng hoá, sản phẩm tiêu thụ kỳ x Đơn giá Nguyên tắc ghi nhận doanh thu : - Doanh thu bán hàng thu tiền chưa thu tiền (do thoả thuận toán hàng bán) sau doanh nghiệp giao sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dòch vụ cho khách hàng khách hàng chấp nhận toán - Doanh thu bán hàng mà doanh nghiệp thu (hay gọi doanh thu thuần) thấp doanh thu bán hàng nguyên nhân : Doanh nghiệp giảm giá hàng bán cho khách hàng hàng bán bò trả lại (do không đảm bảo qui cách, phẩm chất ghi hợp đồng kinh tế), doanh nghiệp phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt,thuế xuất thuế GTGT tính theo phương GVHD :NGUYỄN HUỲNH NAM -3- Báo cáo thực tập tốt nghiệp : Kế toán XĐKQKD phân phối lợi nhuận pháp trực tiếp tính doanh thu bán hàng thực tế mà doanh nghiệp thực kỳ kế toán Tài khoản sử dụng : Kế toán sử dụng TK 511-Doanh thu bán hàng cung cấp dòch vụ Kế toán sử dụng TK 512-Doanh thu bán hàng nội Kết cấu nội dung phản ánh TK 511 TK 511 có tài khoản cấp :     TK TK TK TK 5111-Doanh 5112-Doanh 5113-Doanh 5114-Doanh thu thu thu thu bán hàng hoá bán thành phẩm cung cấp dòch vụ trợ cấp, trợ giá Kết cấu nội dung phản ánh TK 512 : TK 512 có TK cấp :  TK 5121-Doanh thu bán hàng hoá  TK 5122-Doanh thu bán thành phẩm  TK 5123-Doanh thu cung cấp dòch vụ GVHD :NGUYỄN HUỲNH NAM -4- Báo cáo thực tập tốt nghiệp : Kế toán XĐKQKD phân phối lợi nhuận Phương pháp hạch toán :  TK 511-Doanh thu bán hàng Bán hàng chưa thu tiền : Nợ TK 131 Có TK 5111, 5112, 5113, 5114 Có TK 3331 Bán hàng thu tiền mặt, tiền gửi ngân hàng : Nợ TK 131 Coù TK 5111, 5112, 5113, 5114 Coù TK 3331  TK 512- Doanh thu bán hàng nội  Bán hàng chưa thu tiền : Nợ TK 131 Coù TK 5121, 5122, 5123 Coù TK 3331  Bán hàng thu tiền mặt, tiền gửi ngân hàng : Nợ TK 111,112 Có TK 5121, 5122, 5123 Có TK 3331 GVHD :NGUYỄN HUỲNH NAM -5- Báo cáo thực tập tốt nghiệp : Kế toán XĐKQKD phân phối lợi nhuận Sơ đồ hạch toán tài khoản doanh thu : Các phương thức bán hàng công ty : Phương thức bán hàng trực tiếp cho khách hàng : Trường hợp công ty chuyển nhượng bất động sản (BĐS) cho khách hàng trực tiếp không thông qua việc môi giới xem nguồn hàng kinh doanh BĐS công ty Phương thức bán hàng gián tiếp cho khách hàng thông qua phí môi giới : Nguồn hàng công ty nhận ký gửi chủ yếu từ chủ đầu tư, dự án từ khách hàng lẻ Doanh thu mà công ty thực nhận từ đến 1.5 % tổng số tiền hàng hoá công ty bán KẾ TOÁN CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ : GVHD :NGUYỄN HUỲNH NAM -6- Báo cáo thực tập tốt nghiệp : Kế toán XĐKQKD phân phối lợi nhuận Kế toán chiết khấu thương mại : Khái niệm : - Chiết khấu thương mại khoản mà doanh nghiệp giảm trừ toán cho người mua hàng việc người mua hàng mua hàng hoá, dòch vụ với khối lượng lớn theo thoả thuận chiết khấu thương mại ghi hợp đồng kinh tế mua bán cam kết mua, bán hàng - Trường hợp người mua, mua hàng nhiều lần đạt lượng hàng mua hưởng chiết khấu khoản chiết khấu thương mại ghi giảm trừ vào giá bán hoá đơn GTGT hoá đơn bán hàng lần cuối - Trường hợp người mua hàng với khối lượng lớn hưởng chiết khấu thương mại, giá bán phản ánh hoá đơn giá giảm (đã trừ chiết khấu thương mại) khoản chiết khấu thương mại không hạch toán vào tài khoản 521 Doanh thu bán hàng phản ánh theo giá trừ chiết khấu thương mại Tài khoản sử dụng : - Kế toán sử dụng TK 521-Chiết khấu thương mại Kết cấu nội dung phản ánh TK 521 TK 521 có tài khoản cấp :  TK 5211-Chiết khấu hàng hoá  TK 5212-Chiết khấu thành phẩm  TK 5213-Chiết khấu dòch vụ GVHD :NGUYỄN HUỲNH NAM -7- Báo cáo thực tập tốt nghiệp : Kế toán XĐKQKD phân phối lợi nhuận Phương pháp hạch toán :  Khi phát sinh khoản chiết khấu kế toán ghi : Nợ TK 521 Có TK 333 Có TK 111,112,131  Cuối kỳ kết chuyển để trù vào doanh thu kỳ kế toán ghi : Nợ TK 511,512 Có TK 521 Kế toán hàng bán bò trả lại : Khái niệm : - Hàng bán bò trả lại số sản phẩm,hàng hoá doanh nghiệp xác đònh tiêu thụ bò khách hàng trả lại vi phạm điều kiện cam kết hợp đồng kinh tế hàng phẩm chất, sai qui cách, chủng loại - Hàng bán bò trả lại phải có văn đề nghò người mua ghi rõ lý trả lại hàng, số lượng, giá trò hàng bò trả lại, đính kèm hoá đơn (nếu trả lại toàn bộ) hợp đồng (nếu trả lại phần hàng) đính kèm chứng từ nhập lại kho doanh nghiệp số hàng nói Tài khoản sử dụng : Kế toán sử dụng tài khoản 531-Hàng bán bò trả lại Kết cấu nội dung phản ánh TK 531 Phương pháp hạch toán : GVHD :NGUYỄN HUỲNH NAM -8- Báo cáo thực tập tốt nghiệp : Kế toán XĐKQKD phân phối lợi nhuận  Khi phát sinh khoản hàng bán bò trả lại kế toán ghi : Nợ TK 531 Nợ TK 333 Có TK 111,112,131 Khi nhận lại sản phẩm khách hàng trả lại ghi : Nợ TK 155 Có TK 632  Cuối kỳ kết chuyển để trừ vào doanh thu kỳ kế toán ghi : Nợ TK 511,512 Có TK 531 Kế toán giảm giá hàng bán : Khái niệm : Giảm giá hàng bán khoản giảm trừ doanh nghiệp (bên bán) chấp thuận cách đặc biệt giá thoả thuận hoá đơn, lý hàng bán bò phẩm chất, không quy cách ghi hợp đồng Tài khoản sử dụng : Kế toán sử dụng TK 532-Giảm giá hàng bán Kết cấu nội dung phản ánh TK 532 Chỉ phản ánh vào TK 532 khoản giảm trừ việc chấp thuận giảm giá háo đơn, tức sau có hoá đơn bán hàng Không phản ánh tài khoản số giảm giá ghi hoá đơn bán hàng trừ vào tổng giá trò bán hoá đơn GVHD :NGUYỄN HUỲNH NAM -9- Báo cáo thực tập tốt nghiệp : Kế toán XĐKQKD phân phối lợi nhuận Phương pháp hạch toán :  Khi phát sinh khoản giảm giá hàng bán kế toán ghi : Nợ TK 532 Có TK 111,112,131  Cuối kỳ kết chuyển để trừ vào doanh thu kỳ kế toán ghi : Nợ TK 511,512 Có TK 532 Sơ đồ hạch toán khoản giảm trừ : KẾ TOÁN CÁC KHOẢN CHI PHÍ Kế toán giá vốn hàng bán Khái niệm : Là giá vốn thực tế xuất kho số hàng hoá (gồm chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hoá bán kỳ – doanh nghiệp thương mại), giá thành GVHD :NGUYỄN HUỲNH NAM - 10 - Báo cáo thực tập tốt nghiệp : Kế toán XĐKQKD phân phối lợi nhuận  Sơ đồ hạch toán: Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp  Chứng từ sử dụng : - Phiếu chi phiếu chi tạm ứng Hoá đơn GTGT đầu vào Bảng toán lương, trích nộp bảo hiểm xã hội,y tế Giấy nộp tiền vào NSNN GVHD :NGUYỄN HUỲNH NAM - 47 - Báo cáo thực tập tốt nghiệp : Kế toán XĐKQKD phân phối lợi nhuậnTài khoản sử dụng : - TK TK TK TK 6421: Chi phí nhân viên quản lý 6427: Chi phí dòch vụ mua 1111: Tiền mặt 334 :Phải trả CNV  Trình tự hạch toán:  Ghi nhận chi phí : Nợ TK 642 Có TK 111,112 Nợ TK 642 Có TK 214 Nợ TK 642 Có TK 334,338  Kết chuyển chi phí để xác đònh kết kinh doanh: Nợ TK 911 Có TK 642  Các nghiệp vụ phát sinh tháng : 1) Ngày 03/01 mua văn phòng phẩm 500.000 đ, Thanh toán tiền mặt Hoá đơn số 0175349.Phiếu chi số 04/08 Kế toán hạch toán : Nợ TK 6427 : 500.000 Có TK 1111 : 500.000 2) Ngày 4/01 toán tiền điện 1.211.782,đã bao gồm thuế 10%,phiếu chi số 05/08, hoá đơn số 0217834.Thanh toán tiền mặt Kế toán hạch toán : Nợ TK 6427 : 1.101.620 Nợ TK 1331 : 110.162 Coù TK 1111 : 1.211.782 GVHD :NGUYỄN HUỲNH NAM - 48 - Báo cáo thực tập tốt nghiệp : Kế toán XĐKQKD phân phối lợi nhuận 3) Ngày 7/01 chi đăng quảng cáo báo mua bán 4.750.000,bao gồm thuế 10%.Phiếu chi 06/08, hoá đơn số 057241.Thanh toán tiền mặt Kế toán hạch toán : Nợ TK 6427 : 4.318.182 Nợ TK 1331 : 431.818 Có TK 1111 : 4.750.000 4) Ngày 14/01 chi đăng quảng cáo báo tuổi trẻ 2.274.500, bao gồm thuế 10%.Phiếu chi số 07/08, hoá đơn số 011110.Thanh toán tiền mặt Kế toán hạch toán: Nợ TK 6427 : 2.067.272 Nợ TK 1331 : 206.728 Có TK 1111 : 2.274.000 5) Ngày 14/01 chi đăng quảng cáo báo tuổi trẻ 2.367.500, bao gồm thuế 10%.Phiếu chi số 08/08, hoá đơn số 011111.Thanh toán tiền mặt Kế toán hạch toán: Nợ TK 6427 : 2.152.273 Nợ TK 1331 : 215.227 Có TK 1111 : 2.367.500 6) Ngày 15/01 chi mua văn phòng phẩm 300.000.Phiếu chi số 09/01, hoá đơn số 017544 Thanh toán tiền mặt Kế toán hạch toán : Nợ TK 6427 : 300.000 Có TK 1111 : 300.000 7) Ngày 15/01 in danh thiếp cho nhân viên 390.000.Phiếu chi số 10/01.Thanh toán tiền mặt Kế toán hạch toán : Nợ TK 6427 : 390.000 Có TK 1111 : 390.000 GVHD :NGUYỄN HUỲNH NAM - 49 - Báo cáo thực tập tốt nghiệp : Kế toán XĐKQKD phân phối lợi nhuận 8) Ngày 16/01 chi đăng quảng cáo báo mua bán 1.178.000,bao gồm thuế 10%.Phiếu chi 11/08, hoá đơn số 0078138.Thanh toán tiền mặt Kế toán hạch toán : Nợ TK 6427 : 1.070.909 Nợ TK 1331 : 107.091 Có TK 1111 : 1.178.000 9) Ngày 31/01 toán tiền điện thoại 2.996.505, thuế 10%, phiếu chi số 12/08 Kế toán hạch toán : Nợ TK 6427 : 2.996.505 Nợ TK 1331 : 299.650 Có TK 1111 : 3.296.155 10) Ngày 31/01 toán Ngày 31/01 dựa vào bảng toán lương 8.200.639 , bảo hiểm xã hội – y tế 492.038 đ kế toán hạch toán chi phí sau: Nợ TK 6421 : Có TK 334 : Nợ TK 6421 : Có TK 338 : 8.200.639 8.200.639 492.038 492.038 11) Dựa vào bảng trích khấu hao TSCĐ phận quản lý kế toán hach toán chi phí sau: Nợ TK 6424 : 450.280 Có TK 214 : 450.280  Cuối kỳ kết chuyển sang tài khoản 911 để xác đònh kết hoạt động kinh doanh công ty : Nợ TK 911 : 24.039.718 Coù TK 6421 : 8.692.677 Coù TK 6427 : 14.896.761 Có TK 6424 : 450.280 GVHD :NGUYỄN HUỲNH NAM - 50 - Báo cáo thực tập tốt nghiệp : Kế toán XĐKQKD phân phối lợi nhuận GVHD :NGUYỄN HUỲNH NAM - 51 - Báo cáo thực tập tốt nghiệp : Kế toán XĐKQKD phân phối lợi nhuận  Sơ đồ hạch toán: Kế toán chi phí tài chính, thu nhập khác, chi phí khác không phát sinh tháng Kế toán xác đònh kết kinh doanh:  Tài khoản sử dụng : - TK TK TK TK TK TK TK TK TK 911 – Xác đònh kết kinh doanh 632 – Giá vốn hàng bán 641 – Chi phí bán hàng 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp 511 – Doanh thu bán hàng 515 – Doanh thu tài 421 – Lợi nhuận chưa phân phối 821 – Chi phí thuế 3334 – Thuế TNDN  Bút toán kết chuyển để xác đònh kết kinh doanh:  Lợi nhuận trước thuế = Doanh thu _ ( giá vốn hàng bán + chi phí bán hàng + chi phí quản lý doanh nghiệp + chi phí khác)  Cuối tháng, kế toán thực việc kết chuyển doanh thu bán hàng vào tài khoản xác đònh kết kinh doanh, ghi: Nợ TK 511 Có TK 911 GVHD :NGUYỄN HUỲNH NAM - 52 - Báo cáo thực tập tốt nghiệp : Kế toán XĐKQKD phân phối lợi nhuận  Cuối tháng, kế toán thực việc kết chuyển doanh thu tài vào tài khoản xác đònh kết kinh doanh, ghi: Nợ TK 515 Có TK 911  Cuối tháng, kế toán thực việc kết chuyển giá vốn hàng bán vào tài khoản xác đònh kết kinh doanh, ghi: Nợ TK 911 Có TK 632  Cuối tháng, kế toán thực việc kết chuyển Chi phí bánhàng vào tài khoản xác đònh kết kinh doanh, ghi: Nợ TK 911 Có TK 641  Cuối tháng, kế toán thực việc kết chuyển Chi phí quản lý doanh nghiệp vào tài khoản xác đònh kết kinh doanh, ghi: Nợ TK 911 Có TK 642  Tính kết chuyển lãi hoạt động kinh doanh tháng : Nợ TK 911 Có TK 421(Lợi nhuận trước thuế tạm tính) Nợ TK 8211 Có TK 3334 ( thuế thu nhập tạm tính ) Nợ TK 911 Có TK 8211 Nợ TK 911 Có TK 421(Lợi nhuận sau thuế)  Tính kết chuyển lỗ hoạt động kinh doanh tháng : Nợ TK 421 Có TK 911  Bút toán kết chuyển nghiệp vụ phát sinh thu nhập chi phí tháng để xác đònh kết kinh doanh:  Kết chuyển doanh thu : GVHD :NGUYỄN HUỲNH NAM - 53 - Báo cáo thực tập tốt nghiệp : Kế toán XĐKQKD phân phối lợi nhuận Nợ TK 511 : 1.407.502.500 Có TK 911 : 1.407.502.500  Kết chuyển doanh thu tài : Nợ TK 515 : 8.479.129 Có TK 911 : 8.479.129  Kết chuyển giá vốn hàng bán: Nợ TK 911 : 1.145.000.000 Có TK 632 : 1.145.000.000  Kết chuyển chi phí bán hàng: Nợ TK 911 : 67.892.000 Có TK 641 : 67.892.000  Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp: Nợ TK 911 : 24.039.718 Có TK 642 : 24.039.718  Xác đònh kết kinh doanh (lãi): Nợ TK 911 : 179.049.911 Có TK 421 : 179.049.911  Sơ đồ hạch toán : GVHD :NGUYỄN HUỲNH NAM - 54 - Báo cáo thực tập tốt nghiệp : Kế toán XĐKQKD phân phối lợi nhuận Kế toán phân phối kết kinh doanh:  Công ty trích lập quỹ theo qui đònh nhà nước sau : - Quỹ đầu phát triển : 50% Quỹ dự phòng tài : 10% Còn lại quỹ khen thưởng phúc lợiTài khoản sử duïng : - TK TK TK TK TK 421 414 415 416 431 – – – – – Lợi nhuận chưa phân phối Quỹ đầu phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ trợ cấp việc làm Quỹ khen thưởng phúc lợi GVHD :NGUYỄN HUỲNH NAM - 55 - Báo cáo thực tập tốt nghiệp : Kế toán XĐKQKD phân phối lợi nhuận - TK 333 – Thuế khoản phải nộp cho nhà nước  Trình tự hạch toán : (1)Số thuế thu nhập doanh nghiệp mà doanh nghiệp phải nộp cho nhà nước kế toán ghi: Nợ TK 421 Có TK 333 (2)Sau tiến hành nộp ghi : Nợ TK 333 Có TK 111, 112 (3)Khi doanh nghiệp trích lập quỹ chuyên dùng theo quy đònh ghi : Nợ TK 421 Coù TK 414 Coù TK 415 Coù TK 416 Có TK 431  Kế toán hạch toán nghiệp vụ nộp thuế phân phối lợi nhuận công ty sau : (1)Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp : Nợ TK 421 Có TK : (179.049.911)*28%=50.133.975 3334 : 50.33.975 Sau tiến hành nộp kế toán ghi : Nợ TK 3334 : 50.33.975 Có TK 111 : 50.33.975 (2)Lợi nhuận sau thuế = Lợi nhuận trước thuế – khoản thuế phải nộp cho nhà nước = 179.049.911 – 50.33.975 = 128.915.936 (3)Trích vào quỹ doanh nghiệp : Nợ TK 421 : 128.915.936 GVHD :NGUYỄN HUỲNH NAM - 56 - Báo cáo thực tập tốt nghiệp : Kế toán XĐKQKD phân phối lợi nhuận Có Coù Coù Coù TK TK TK TK 414 : 415 : 416 : 431 : (128.915.936)*50% (128.915.936)*10% (128.915.936)*5% (128.915.936)*35% = = = = 64.457.968 12.891.594 6.445.796 45.120.578  Sơ đồ hạch toán : PHẦN III NHẬN XÉT KIẾN NGHỊ Qua thời gian thực tập công ty TNHH ĐT – KD Bất Động Sản Vónh Cửu em học tập nhiều điều thực tế , nghiệp vụ kế toán thầy cô dạy trường, qua em hiểu rõ chuyên môn Hơn tận tình GVHD :NGUYỄN HUỲNH NAM - 57 - Báo cáo thực tập tốt nghiệp : Kế toán XĐKQKD phân phối lợi nhuận giúp đỡ anh chò công ty tạo cho em điều kiện thuận lợi để tiếp xúc thực tế công việc cách cụ thể nghiệp vụ kế toán mà em học Sau em có vài nhận xét kiến nghò cụ thể sau: 3.1 Về cấu máy công ty : Nhìn chung cấu tổ chức máy nhân , phòng kế toán, phòng kinh doanh gọn nhẹ, hợp lý phù hợp với suất lao động nhân viên phòng ban 3.2 Về hình thức tổ chức kế toán công ty : - Bộ máy kế toán công ty gồm : Kế toán trưởng kế toán viên.Do cấu tổ chức gọn nhẹ nên công ty không sử dụng phần mềm kế toán mà sử dụng chương trình kế toán Excell phù hợp với tổ chức kế toán công ty vừa tiết kiệm khoản phí đem lại hiệu công việc cao.Công ty quan tâm đến công tác tàikế toán , phận coi chủ chốt công ty, phận cung cấp thông tin tài cho chủ doanh nghiệp cách thường xuyên, liên tục để chủ doanh nghiệp nắm tình hình kinh doanh công ty để kòp thời vạch hướng kinh doanh tới - Các nhân viên kế toán làm việc đồng bộ, quán với nên cung cấp thông tin kế toán cách nhanh chóng xác Công ty trọng nâng cao trình độ chuyên môn, tạo điều kiện giúp đỡ nhân viên kế toán học cập nhật kiến thức - Tổ chức công tác từ khâu xử lý, quản lý chứng từ đến khâu hạch toán báo cáo kết kinh doanh tổ chức theo chế độ kế toán ban hành Luôn theo dõi cập nhật thông tin vấn đề liên quan đến kế toán, vấn đề thuế, BHXH – YT, lao động để thực tốt nghóa vụ mà kế toán cần thực GVHD :NGUYỄN HUỲNH NAM - 58 - Báo cáo thực tập tốt nghiệp : Kế toán XĐKQKD phân phối lợi nhuận 3.3 Về vận dụng chế độ chứng từ công ty : - Công ty áp dụng chế độ kế toán ban hành theo Quyết đinh số 15/2006/QĐ – BTC – 20/03/2006 Bộ Trưởng BTC - Với việc áp dụng hình thức Sổ kế toán Nhật ký chung công ty thực hoàn toàn giống với qui đònh dẫn Bộ tài Vì nên tạo nên tính logic việc hạch toán việc ghi sổ kế toán 3.4 Về ghi sổ kế toán : Dựa vào chứng từ gốc kế toán ghi nhận khoản thu – chi (ghi sổ quỹ) ; doanh thu chi phí để ghi sổ kế toán Việc ghi sổ kế toán từ chứng từ gốc đến ghi sổ chi tiết Từ sổ chi tiết kế toán lập bảng tồng hợp chi tiết Việc ghi sổ kế toán từ chứng từ gốc đến ghi sổ nhật ký chung Từ nhật ký chung kế toán lập sổ cho tài khoản Dựa vào tất Sổ kế toán lập bảng cân đối số phát sinh ( bảng cân đối tài khoản) Sau lập bảng tổng hợp chi tiết bảng cân đối số phát sinh kế toán tiến hành kiểm tra, đối chiếu số liệu hai bảng này.Sau kiểm tra, đối chiếu số liệu hai bảng kế toán lập Báo cáo kế toán Dựa vào sổ quỹ kế toán kiểm tra, đối chiếu khoản thu – chi tháng với Báo cáo kế toán 3.5 Về đánh giá ghi nhận doanh thu chi phí kế toán :  Doanh thu : GVHD :NGUYỄN HUỲNH NAM - 59 - Báo cáo thực tập tốt nghiệp : Kế toán XĐKQKD phân phối lợi nhuận Việc ghi nhận doanh thu công ty có tách biệt rõ ràng theo hai hình thức trực tiếp bán hàng thông qua phí môi giới Trình tự ghi nhận doanh thu phù hợp logic đảm bảo kòp thời cho kế toán xác đònh doanh thu mà lấn cấn việc xác đònh doanh thu kỳ  Chi phí : Việc ghi nhận chi phí công ty theo qui đònh Bộ tài ban hành Tuy nhiên công ty chủ yếu hoạt động theo dòch vụ nên việc phát sinh chi phí quảng cáo mặt hàng nhiều so với chi phí phát sinh khác Những chi phí ( hoá đơn, chứng từ ) công ty đưa vào quỹ dự phòng tài 3.6 Về phương pháp xác đònh kết kinh doanh : Việc xác đònh kết kinh doanh theo qui trình tập hợp doanh thu chi phí phát sinh tháng Xác đònh lợi nhuận (lãi lỗ) công ty tiến hành trích nộp thuế cho nhà nước phân bổ lợi nhuận vào nguồn quỹ công ty theo tỷ lệ quy đònh 3.7 Một số kiến nghò : Việc phát triển ngày lớn mạnh công ty nhiệm vụ đặt lên hàng đầu tất công ty nói chung, đồng thời việc thu thập thông tin cách xác, kòp thời đòi hỏi phòng kế toán phải nổ lực công việc việc tìm hiểu kinh tế thò trường yêu cầu cấp thiết phòng kế toán GVHD :NGUYỄN HUỲNH NAM - 60 - Báo cáo thực tập tốt nghiệp : Kế toán XĐKQKD phân phối lợi nhuận Ngày nước ta đà phát triển để không ngừng nâng cao hiệu công việc phục vụ cho công ty Em nghó công ty cần có kế hoạch đào tạo thêm cán kế toán công ty nhằm nâng cao trình độ hiểu biết nghiệp vụ Do lượng hàng BĐS công ty so với nhu cầu khách hàng ngày nhiều Em nghó công ty cần phải đưa kế hoạch tìm thêm nguồn hàng (chủ yếu nguồn hàng với giá phải chăng) để phục vụ tốt cho khách hàng GVHD :NGUYỄN HUỲNH NAM - 61 - ... cáo thực tập tốt nghiệp : Kế toán XĐKQKD phân phối lợi nhuận “ Kế toán xác đònh kết kinh doanh phân phối lợi nhuận Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Vónh Cửu “ Mục tiêu nghiên cứu đề... : Kế toán XĐKQKD phân phối lợi nhuận KẾ TOÁN PHÂN PHỐI LI NHUẬN : Nội dung nguyên tắc : - Lợi nhuận thực kết kinh doanh doanh nghiệp bao gồm : lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh lợi nhuận. .. hạch toán việc xác đònh kết kinh doanh phân phối lợi nhuận doanh nghiệp, xem xét việc thực hệ thống kế toán nói chung kế toán xác đònh kết kinh doanh nói riêng ngành kinh doanh bất động sản mà
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại công tyTNHH đầu tư kinh doanh bất động sản vĩnh cửu , Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại công tyTNHH đầu tư kinh doanh bất động sản vĩnh cửu , Kế toán sử dụng TK 632-Giá vốn hàng hoá, Kết cấu và nội dung phản ánh TK 911

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay