600 CÂU TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT HÓA HỌC ÔN THI THPT QUỐC GIA

41 28 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 03:02

1 Câu 1: Công thức tổng quát anđehit đơn chức, mạch hở, có liên kết đơi C=C là: A CnH2n+1CHO B CnH2nCHO C CnH2n-1CHO D CnH2n-3CHO Câu 2: Anđehit mạch hở, có cơng thức tổng qt dạng CnH2n-2O thuộc loại: A anđehit đơn chức, no B anđehit đơn chức, chứa liên kết π gốc hiđrocacbon C anđehit đơn chức, chứa liên kết π gốc hiđrocacbon D anđehit đơn chức, chứa liên kết π gốc hiđrocacbon Câu 3: Tên gọi chất CH3-CH2-CH2-CHO là: A propan-1-al B propanal C butan-1-al D butanal Câu 4: Anđehit RCHO thỏa mãn sơ đồ sau: t0 t0 RCHO  H   C6 H 5CH 2OH RCHO  O   C6 H 5COOH Ni Mn 2 Phát biểu sau sơ đồ đúng? A anđehit bị oxi hóa B anđehit bị khử C anđehit khơng bị oxi hóa, khơng bị khử.D anđehit vừa bị oxi hóa, vừa bị khử Câu 5: Cho dãy chất: CH4; C2H2; C2H4; C2H5OH; CH2=CHCOOH; phenol; benzen Số chất dãy phản ứng với nước brom là: A B C D Câu 6: Hiđro hóa chất hữu X thu (CH3)2CHCH(OH)CH3 Chất X là: A metylisopropylxeton B 3-metylbutan-2-on C 3-metylbutan-2-ol D 2-metylbutan-3-on Câu 7: Số chất có cơng thức phân tử C5H10O tham gia phản ứng tráng gương là: A B C D Câu 8: mol anđehit X no, đơn chức, mạch hở tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư, đun nóng, thu mol Ag X là: A anđehit fomic B anđehit axetic C anđehit acrylic D anđehit oxalic Câu 9: Phản ứng sau không tạo anđehit axetic? t0 t0  A CH2CH2 + O2  B CH2CH2 + O2   xt HgSO4 t C CH3CH2OH + CuO   t Câu 10: CH3CH2CHO + H2   X X là: Ni t D CH3COOCH=CH2 + NaOH   A CH3CH2CH2OH B CH3CH2OH C CH3COOH D CH3OH Câu 11: Phát biểu sai là: A tất anđehit có tính oxi hóa tính khử B axit fomic có phản ứng tráng bạc C axit acrylic thuộc dãy đồng đẳng với axit axetic D anđehit no, đơn chức, mạch hở có cơng thức tổng qt CnH2nO (n ≥ 1) Câu 12: Phát biểu sau anđehit fomic sai? A chất khí mùi cay xốc, khơng tan nước B thể tính oxi hóa tác dụng với H2 (Ni, t0) C thể tính khử tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng D có khả tham gia phản ứng trùng hợp trùng ngưng Câu 13: Dãy gồm chất tạo anđehit axetic phản ứng là: A CH3COOH; C2H2; C2H4 B C2H5OH; C2H2; CH3COOC2H5 C C2H5OH; C2H4; C2H2 D HCOOC2H3; C2H2; CH3COOH Câu 14: Anđehit axetic thể tính oxi hóa phản ứng sau đây? t0  CH3CH2OH A CH3CHO + H2  Ni t  4CO2 + 4H2O B 2CH3CHO + 5O2  C CH3CHO + Br2 + H2O   CH3COOH + 2HBr D CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O   CH3COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3 Câu 15: Trường hợp sau không tạo CH3CHO? A oxi hóa CH3COOH B oxi hóa khơng hồn tồn C2H5OH CuO (đun nóng) C Cho CH≡CH cộng H2O (t0; HgSO4; H2SO4) D Thủy phân CH3COOCH=CH2 dung dịch KOH, đun nóng Câu 16: Đốt cháy hồn toàn anđehit X, thu số mol CO2 số mol H2O Nếu cho mol X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư, đun nóng thu mol Ag X là: A HCHO B CH3CHO C (CHO)2 D C2H5CHO Câu 17: Cho sơ đồ phản ứng sau: t0 t0 (1) X + O2  (2) X + H2   axit cacboxylic Y1  ancol Y2 xt xt t ;xt   Y3 + H2O (3) Y1 + Y2   Biết Y3 có cơng thức phân tử C6H10O2 Tên gọi X : A anđehit acrylic B anđehit axetic C anđehit metacrylic.D anđehit propionic Câu 18: Công thức chung axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở là: A CnH2nO2 B CnH2n+2O2 C CnH2n+1O2 D CnH2n-2O2 Câu 19: Công thức chung axit cacboxylic no, hai chức, mạch hở là: A CnH2n-2O2 (n ≥ 3) B CnH2n-2O4 (n ≥ 2) C CnH2n-2O4 (n ≥ 4) D CnH2n-4O4 (n ≥ 2) Câu 20: Công thức chung axit cacboxylic đơn chức, mạch hở, phân tử chứa liên kết đơi C=C có đồng phân hình học là: A CnH2n-2O2 (n ≥ 3) B CnH2n-2O4 (n ≥ 4) C CnH2n-2O2 (n ≥ 4) D CnH2n-4O2 (n ≥ 3) Câu 21: Số axit cacboxylic có cơng thức phân tử C4H8O2 là: A B C D Câu 22: Số axit cacboxylic có cơng thức phân tử C5H10O2 là: A B C D Câu 23: Số axit cacboxylic mạch hở có cơng thức phân tử C4H6O2 là: A B C D Câu 24: Nhiệt độ sôi axit cacboxylic cao nhiệt độ sôi anđehit, xeton, ancol có số nguyên tử cacbon do: A axit cacboxylic có chứa nhóm >C=O nhóm -OH B phân tử khối axit lớn nguyên tử H nhóm -COOH linh động C có tạo thành liên kết hiđro liên phân tử D axit cacboxylic chất lỏng chất rắn Câu 25: Dãy xếp theo chiều tăng dần tính axit (từ trái qua phải) chất: phenol (X); axit axetic (Y); axit cacbonic (Z) là: A X; Y; Z B X; Z; Y C Z; X; Y D Z; Y; X Câu 26: Cho axit sau: (CH3)2CHCOOH (1); CH3COOH (2); HCOOH (3); (CH3)3CCOOH (4) Dãy xếp axit theo chiều giảm dần tính axit từ trái qua phải là: A (4); (1); (2); (3) B (3); (4); (1); (2) C (3); (2); (1); (4) D (3); (2); (4); (1) Câu 27: Trong chât sau, chất có nhiệt độ sơi cao là: A CH3CHO B CH3CH3 C CH3COOH D C2H5OH Câu 28: Cặp chất sau có phản ứng tráng gương? A CH3COOH; HCOOH B CH3COOH; HCOONa C HCOOH; HCOONa D C6H5ONa; HCOONa Câu 29: Oxi hóa CH3CHO oxi, xúc tác Mn2+ thu được: A CH3OH B CH3COOH C CH3CH2OH D HCOOH Câu 30: Dãy gồm chất phản ứng với dung dịch HCOOH điều kiện thích hợp là: A AgNO3/NH3; C2H5OH; KOH; Na2CO3 B NH3; K; Cu; NaOH; O2; H2 C Na2O; NaCl; Fe; CH3OH; BaCO3 D NH3; C2H5OH; KOH; Ag; Cu(OH)2 Câu 31: Tính chất sau CH2=C(CH3)COOH? A tác dụng với H2 (Ni; t0) B làm màu nước Br2 C tham gia phản ứng tráng gương D tham gia phản ứng este hóa Câu 32: Chất sau không phản ứng với axit axetic? A Na B NaOH C CaCO3 D Cu Câu 33: Cho mol axit cacboxylic T tác dụng với dung dịch NaHCO3 dư, thu mol CO2 Số nhóm -COOH phân tử T là: A B C D Câu 34: Dung dịch axit acrylic phản ứng với dãy chất sau đây? A Na; NaCl; CuO; NaHCO3 B Na; CuO; CaCl2; nước Br2 C NaOH; Na; CaCO3; nước Br2 D NaOH; Cu; NaCl; nước Br2 Câu 35: Axit fomic tham gia phản ứng tráng gương vì: A phân tử axit fomic có nhóm -CHO B axit fomic axit mạnh C axit fomic thể tính axit phản ứng với bazơ AgOH D tính chất chung axit cacboxylic Câu 36: Chất B có cơng thức phân tử C4H6O2 B tác dụng với dung dịch NaHCO3, giải phóng khí CO2 Hiđro hóa B thu chất hữu có mạch cacbon phân nhánh Tên gọi B là: A axit oxalic B axit metacrylic C axit acrylic D axit isobutiric Câu 37: Để phân biệt chất C2H5OH; HCOOH; C3H5(OH)3 cần dùng thuốc thử là: A quỳ tím B dung dịch NaOH C Cu(OH)2/OH- D kim loại Na Câu 38: CH3COOH điều chế trực tiếp cách: A lên men rượu C2H5OH B oxi hóa CH3CHO O2 (xúc tác Mn2+) C CH3COONa + dung dịch HCl D oxi hóa CH3CHO dung dịch AgNO3/NH3 Câu 39: Dãy chất điều chế trực tiếp axit axetic là: A CH3CHO; C2H5OH; C2H5COOCH3 B CH3CHO; C2H5Cl; CH3OH C C2H4(OH)2; CH3OH; CH3CHO D CH3OH; C2H5OH; CH3CHO Câu 40: Cho phát biểu sau: (1) Oxi hóa HCHO dung dịch AgNO3/NH3 dư, thu muối (NH4)2CO3 (2) Axeton; phenol công nghiệp điều chế phản ứng oxi hóa cumen (3) Axit axetic; axit fomic tan vô hạn nước (4) Các axit cacboxylic không tham gia phản ứng tráng gương (5) Từ butan điều chế trực tiếp axit axetic Số phát biểu là: A B C D Câu 41: Cho chất sau: stiren; axit acrylic; axit axetic; vinylaxetilen; anđehit axetic; butan Số chất có khả tham gia phản ứng cộng H2 (Ni; t0) là: A B C D Câu 42: Chất A mạch hở có cơng thức phân tử C4H8O2 A tham gia phản ứng tráng gương tác dụng với Na giải phóng H2 Số chất A thỏa mãn tính chất là: A B C D Câu 43: Axit cacboxylic đơn chức, mạch hở, phân nhánh A có phần trăm khối lượng oxi phân tử 37,2% Phát biểu sau sai? A A làm màu dung dịch nước Br2 B A nguyên liệu tổng hợp polime C A có đồng phân hình học D A có liên kết π phân tử Câu 44: Ch sơ đồ phản ứng sau: Mn 2 Ni X + H2  X + O2   ancol X1  axit hữu X2 t0 t0 H 2SO  d   C6H10O2 + H2O X1 + X2  t0 Công thức cấu tạo X là: A CH2=CHCHO B CH3CHO C CH3CH2CHO D CH2=C(CH3)CHO Câu 45: X; Y; Z; T chất khác số chất sau: HCOOH; CH3COOH; HCl; C6H5OH (thơm) pH dung dịch ghi bảng sau: Chất X Y Z T pH dung dịch nồng độ 0,01M 6,48 3,22 2,00 3,45 250C Nhận xét sau đúng? A X điều chế trực tiếp từ ancol etylic B Y cho phản ứng tráng gương C Z tạo kết tủa trắng với nước Br2 D T tạo kết tủa trắng với dung dịch AgNO3 Câu 46: Cho chất: CH3COOH (X); CH3CH(OH)COOH (Y); HCOOH (Z); CH3CH(OH)CHO (T) Chất có đầy đủ tính chất: tác dụng với dung dịch NaHCO3; tham gia phản ứng tráng gương số chất là: A Z T B Y Z C X Z D Z Câu 47: Nhận định sau đúng? A Axit cacboxylic cố số nguyên tử cacbon tồn trạng thái khí điều kiện thường B Xét hợp chất có số nguyên tử cacbon, axit cacboxylic có nhiệt độ sơi thấp ancol cao anđehit C Axit cacboxylic no phân tử không chứa liên kết π D Axit cacboxylic khơng phân tử chứa liên kết C=C C≡C Câu 48: Cho nhận định sau: (1) Giấm ăn làm đỏ quỳ tím (2) Nước ép tử chanh khơng hòa tan CaCO3 (3) Dùng axit axetic để tẩy cặn bám phích nước nóng (4) Phản ứng axit axetic với etanol phản ứng trung hòa (5) Axit axetic axit yếu mạnh axit cacbonic; phenol có tính axit yếu axit cacbonic Số nhận đính là: A B C D Câu 49: Cho dung dịch sau: phenol; etanol; axit axetic; natri phenolat; natri etylat, natri hiđroxit Số cặp chất tác dụng với là: A B C D Câu 50: Cho dãy chất sau: CH≡C-CH=CH2; CH3COOH; CH2=CHCH2OH; CH2=CHCOOH; CH2=CH2; HCOOH Số chất dãy làm màu nước Br2 là: A B C D Câu 51: Axit fomic có nọc kiến Khi bị kiến cắn, nên chọn chất sau bôi vào vết thương để giảm sưng tấy? A vôi B giấm ăn C nước D muối ăn CaO  2CH4 + Na2CO3 + K2CO3 X là: Câu 52: Cho phương trình hóa học sau: 2X + 2NaOH  t0 A CH2(COONa)2 B CH2(COOK)2 C CH3COONa D CH3COOK Câu 53: Đốt cháy hoàn toàn x mol axit cacboxylic E, thu y mol CO2 z mol H2O Biết z = y – x Cho x mol E tác dụng với dung dịch NaHCO3 dư, thu y mol CO2 Tên gọi E là: A axit oxalic B axit fomic C axit ađipic D axit acrylic Câu 54: Xăng E5 có chứa 95% xăng RON A92 (được sản xuất từ dầu mỏ) 5% nhiên liệu sinh học (được sản xuất chủ yếu từ lương thực sắn, ngô,…) Thành phần chủ yếu nhiên liệu sinh học là: A Protein B Axit axetic C Etanol D Lipit Câu 55: Etyl fomat tìm thấy nhiều loại đào, dứa,… Công thức cấu tạo etyl fomat là: A HCOOC2H5 B HCOOCH3 C CH3COOC2H5 D CH3COOCH3 Câu 56: Chất sau chất điện ly? A C12H22O11 B MgCl2 C CH4 D C2H5OH Câu 57: Trộn chất X với CuO đưa vào dụng cụ thí nghiệm mơ tả hình vẽ đây: Bơng trộn CuSO4 khan có màu trắng chuyển sang màu xanh dung dịch Ca(OH)2 ban đầu suốt chuyển thành đục Phân tử X chắn có chứa nguyên tố: A cacbon oxi B cacbon hiđro C cacbon, hiđro, nitơ D cacbon, hiđro, oxi Câu 58: Trong công nghiệp, N2 sản xuất phương pháp: A Nhiệt phân NH4Cl B Chưng cất phân đoạn khơng khí lỏng C Đun nóng dung dịch NH4NO2 bão hòa D Nhiệt phân NH4NO3 Câu 59: Gạch ngói sau nung thường có màu đỏ có chứa oxit sau đây? A Al2O3 B CaO C Fe2O3 D Cr2O3 Câu 60: Trong công nghiệp nay, kim loại nhôm sản xuất phương pháp điện phân nóng chảy hỗn hợp gồm criolit và: A NaAlO2 B Al(OH)3 C AlCl3 D Al2O3 Câu 61: Chai nhựa đựng nước (ví dụ chai Lavie) thường làm từ nhựa poly(etylen terephtalat), kí hiệu PET PET có cấu tạo tương tự tơ lapsan (khác hệ số n) Cấu tạo mắt xích PET sau: Trong phân tử PET trừ đơn vị đầu cuối mạch, đơn vị mạch chứa nhóm chức A este B ancol C anđehit D axit cacboxylic Câu 62: Trường hợp sau thép (Fe – C) bị ăn mòn nhanh nhất? A Ngâm nước cất B Để ngồi khơng khí ẩm C Để ngồi khơng khí khơ D Ngâm nước biển Câu 63: Cho hỗn hợp X gồm Fe3O4 Cu vào dung dịch HCl dư thấy phần chất rắn chưa tan Biết phản ứng xảy hoàn toàn, dung dịch thu chứa chất tan gồm: A FeCl3, FeCl2, HCl B FeCl3, CuCl2, HCl C FeCl3, FeCl2, CuCl2 D FeCl2, CuCl2, HCl Câu 64: Cho dãy hợp chất sau: etyl fomat, vinyl axetat, triolein, metyl acrylat, axit axetic, benzyl fomat Số chất dãy phản ứng với dung dịch NaOH (đun nóng) sinh ancol : A B C D Câu 65: Nung hỗn hợp Mg, Cr bình chứa khí oxi dư, thu hỗn hợp chất rắn X Cho X vào cốc đựng NaOH đặc dư, đun nóng thu chất rắn Y Các phản ứng xảy hoàn toàn, chất rắn Y chứa : A MgO B MgO, Cr2O3 C Cr2O3 D CrO3 Câu 66: Dung dịch sau khơng hòa tan Cu(OH)2 điều kiện thường A Dung dịch lòng trắng trứng B Dung dịch glucozơ C Dung dịch axit axetic D Dung dịch ancol etylic Câu 67: Trong phản ứng tráng bạc glucozơ AgNO3/NH3, phân tử glucozơ A nhận electron B nhận electron C nhường electron D nhường electron Câu 68: Dẫn CO2 dư vào dung dịch sau thu kết tủa A CaCl2 B Na2SiO3 C Ca(OH)2 D NaOH Câu 69: Nhận xét sau ? A Tại điều kiện thường alanin trạng thái lỏng B Dung dịch anilin làm quỳ tím chuyển sang màu xanh C Hợp chất H2NCH2COOCH3 có tên gọi metyl amoni axetat D Nhỏ dung dịch metyl amin vào dung dịch sắt (III) clorua thấy xuất kết tủa nâu đỏ Câu 70: Cho thí nghiệm sau đây: (a) Cho FeS vào dung dịch HCl dư (b) Cho Cr vào dung dịch H2SO4 đặc, nguội, dư (c) Cho dung dịch chứa hỗn hợp BaCl2 NaOH vào dung dịch K2Cr2O7 (d) Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO3)2 (e) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)2 (f) Cho Zn vào dung dịch FeCl3 dư Sau phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu chất rắn A B C D Câu 71: Một loại nước cứng có chứa ion: Ca2+ 0,001M; Mg2+ 0,003M; Na+ 0,001M; HCO3- 0,004M; NO3- 0,002M; Cl- 0,003M Trong dung dịch sau đây: Na2CO3; K3PO4; Ca(OH)2, BaCl2, NaNO3 Số dung dịch mềm mẫu nước cứng A B C D Câu 72: Trong bình kín (có thể tích khơng đổi) chứa ancol no, mạch hở X (số C X nhỏ 5) lượng O2 vừa đủ để đốt cháy hồn tồn X Ban đầu bình có nhiệt độ 110°C áp suất P1 atm Bật tia lửa điện để đốt cháy hoàn toàn X, sau đưa bình 110°C thấy áp suất bình P2 (tại điều kiện H2O trạng thái khí) Biết P2 = 1,4P1 Phát biểu sau X khơng đúng? A Đun nóng X với dung dịch H2SO4 đặc 170°C thu anken B Khi cho ancol X tác dụng với Na dư thu số mol H2 số mol X phản ứng C Ancol X có cơng thức cấu tạo D Chỉ có đồng phân ancol X hòa tan Cu(OH)2 nhiệt độ thường Câu 73: Cho phát biểu sau: (a) Nhôm kim loại nhẹ, dẫn điện tốt nên sử dụng để làm dây dẫn điện (b) Để bảo quản Na phòng thí nghiệm người ta ngâm chúng cồn nồng độ cao (c) Có thể dùng giấm ăn để làm lớp cặn đáy xoong, nồi đun nước (d) Nguyên tử kim loại kiềm có cấu hình electron lớp ns1 (e) Các muối cacbonat kim loại kiềm dễ bị nhiệt phân Số phát biểu A B C D Câu 74: Cho phát biểu sau: (a) Công thức chung este no đơn chức mạch hở CnH2nO2 (n ≥ 2) (b) Isoamyl axetat có mùi thơm chuối chín (c) Lipit trieste glixerol axit béo (d) Mỡ động vật chứa chủ yếu chất béo khơng no triolein (e) Hiđro hóa hồn toàn chất béo lỏng H2 (xúc tác Ni, t°) thu chất béo rắn Số phát biểu là: A B C D Câu 75: Có đung dịch bị nhãn đánh thứ tự X, Y, Z, T Mỗi dung dịch chứa số chất tan sau đây: HCl, H2SO4, Na2CO3, NaOH, NaHCO3, BaCl2 Để xác định chất tan dung dịch người ta tiến hành thí nghiệm thu kết sau: Dung dịch X Dung dịch Y Dung dịch Z Dung dịch T Có khí Có khí Khơng tượng Không tượng Dung dịch BaCl2 Không tượng Có kết tủa trắng Khơng tượng Khơng tượng Dung dịch Na2CO3 Khơng tượng Khơng tượng Có khí Có kết tủa trắng Dung dịch HCl Nhận xét sau đúng? A Dung dịch Z phản ứng với etylamin B Dung dịch X chứa hợp chất không bị nhiệt phân C Dung dịch T làm xanh quỳ tím D Dung dịch Y phản ứng với dung dịch NH4NO3 Câu 76: Trường hợp sau thuộc loại ăn mòn điện hóa học? A ăn mòn động đốt B mái tơn nhà máy sản xuất xút C đốt magie oxi D dây thép để khơng khí ẩm Câu 77: Để bảo vệ vỏ tàu biển (phần ngâm nước), người ta gắn vào kim loại nào? A Fe B Al C Zn D Cu Câu 78: Chất X có công thức CH3COOC2H5 Tên gọi X là: A vinyl propionat B vinyl axetat C etyl axetat D etyl propionat Câu 79: Sản phẩm cuối thủy phân xenlulozơ A β-glucozơ B α-glucozơ C saccarozơ D fructozơ Câu 80: Đạm ure có cơng thức A (NH2)2CO B (NH4)2CO3 C NH4NO3 D NH4Cl Câu 81: Công thức phân tử công thức cấu tạo xenlulozơ là: A (C6H12O6)n, [C6H7O2(OH)3]n B (C6H10O5)n, [C6H7O2(OH)2]n C [C6H7O2(OH)3]n, (C6H10O5)n D (C6H10O5)n, [C6H7O2(OH)3]n Câu 82: Loại đường có nhiều mía củ cải đường? A saccarozơ B xenlulozơ C fructozơ D glucozơ Câu 83: Kim loại có cấu trúc mạng tinh thể lập phương tâm khối? A Na B Ba C Mg D K Câu 84: Muối sau muối trung hòa? A NaHSO4 B CaCO3 C Ca(H2PO4)2 D NH4HS Câu 85: Đimetylamin tên amin có cơng thức nào? A (CH3)3N B CH3NH2 C CH3NHCH3 D C6H5NH2 Câu 86: Kim loại không tác dụng với dung dịch HCl? A Mg B Na C Ag D Fe Câu 87: Dung dịch sau khơng làm quỳ tím hóa xanh? A NH3 B HCl C Na2SO4 D Ca(OH)2 Câu 88: Kim loại Al không phản ứng với chất nào? A O2 (to) B dung dịch NaOH đặc C dung dịch CuSO4 D dung dịch H2SO4 đặc Câu 89: Dãy gồm kim loại điều chế phương pháp nhiệt luyện? A Na, Ca, Al B Na, Cu, Fe C Cu, Fe, Zn D Al, Mg, Zn Câu 90: Crom (III) hiđroxit tác dụng với dung dịch chất nào? A CuSO4 B NH3 C NaCl D NaOH Câu 91: Cho phản ứng: Cu + 2FeCl3  CuCl2 + 2FeCl2 Chất bị khử A Fe B Cl- C Fe+2 D Fe+3 Câu 92: Phản ứng sau tạo Al(OH)3? A AlCl3 + dung dịch NaOH dư B Al + H2O C AlCl3 + dung dịch NH3 dư D NaAlO2 + dung dịch HCl Câu 93: Phản ứng với chất sau chứng minh tính khử dung dịch muối Fe2+? A dung dịch NaOH B Mg kim loại C dung dịch HCl D dung dịch AgNO3 Câu 94: Số đồng phân đơn chức, mạch hở, có công thức pân tử C4H8O2 là: A B C D Câu 95: Tripanmitin không phản ứng với chất nào? A O2 (to) B dung dịch NaOH (to) + o C H2O (H , t ) D NaCl (to) Câu 96: Phản ứng không xảy ra? A NaAlO2 + HCl B Fe + HCl C Cu + FeCl3 D Ag + HCl Câu 97: Cho polime: polietilen, poli(vinyl clorua), nilon-6,6, cao su buna, tinh bột, protein, xenlulozơ Số polime tổng hợp số polime là: A B C D Câu 98: Cho chất: glucozơ, fructozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ Số chất tham gia phản ứng thủy phân dung dịch H2SO4 đun nóng là: A B C D o Câu 99: Cho chất: Cl2 (t ), dung dịch HCl đặc, dung dịch HNO3 đặc, dung dịch CuSO4, dung dịch AlCl3, O2 (to) Cho sắt kim loại tác dụng với chất số phản ứng xảy là: A B C D Câu 100: Polime sau polime tổng hợp? A tơ visco B tơ tằm C xenlulozơ D polietilen Câu 1: Dung dịch X chứa: Ca2+, Mg2+, Cl-, HCO3- Nước X có độ cứng thuộc loại: A tạm thời B toàn phần C vĩnh cửu D mềm Câu 2: Lên men hồn tồn glucozơ thu sản phẩm gồm khí cacbonic và: A etanol B metanol C glixerol D phenol Câu 3: Kim loại kim loại kiềm thổ? A Fe B Cu C Na D Ca Câu 4: Chất sau không dẫn điện được? A C2H5OH B NaCl C H2SO4 D CuSO4 Câu 5: Fomalin (còn gọi fomon) dùng để ngâm xác động thực vật, thuộc da, tẩy uế, diệt trùng, Fomalin dung dịch chất hữu sau đây? A HCHO B HCOOH C CH3CHO D C2H5OH Câu 6: Trong phân tử Gly-Ala-Val-Phe, amino axit đầu N là: A Phe B Ala C Val D Gly Câu 7: Phân tử polime sau chứa nguyên tố C, H, N phân tử? A polietilen B poli(vinyl axetat) C poli(ure-fomanđehit) D poliacrilonitrin Câu 8: Chất phản ứng với dung dịch NaOH? A NaCl B CuO C Al2O3 D Mg(OH)2 Câu 9: Trong hóa học vơ cơ, phản ứng sau thuộc loại phản ứng oxi hóa-khử? A NaOH + HCl  NaCl + H2O B 4NO2 + O2 + 2H2O  4HNO3 C N2O5 + Na2O  2NaNO3 D CaCO3  CaO + CO2 Câu 10: Chất không phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3? A HCOOH B C6H12O6 C C3H5(OH)3 D CH≡CH Câu 11: Hàm lượng Fe quặng sau lớn nhất? A pirit B xiđerit C hemantit D manhetit Câu 12: Điện phân dung dịch muối X (điện cực trơ, màng ngăn xốp), sau thời gian thu dung dịch bên anot có pH < Chất X là: A NaCl B NaNO3 C Cu(NO3)2 D CuCl2 Câu 13: Chất sau oxi hóa Cr+3 lên Cr+6 dung dịch nó? A Br2 B HCl C O2 D NaOH Câu 14: Số đồng phân cấu tạo anken C4H8 là: A B C D Câu 15: Cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch chất X, thu kết tủa Fe(OH)3 Chất X là: A NH3 B NaCl C AgNO3 D CH3OH Câu 16: Phương trình ion rút gọn: CO32- + 2H+  CO2 + H2O phản ứng nào? A CaCO3 + HCl B Ca(HCO3)2 + HCl C K2CO3 + HF D Na2CO3 + H2SO4 Câu 17: Thực phản ứng đề hiđrat hóa ancol etylic thu anken X Tên gọi X là: A propilen B axetilen C isobutilen D etilen Câu 18: Phản ứng HNO3 với chất sau không tạo sản phẩm muối? A Fe B NaOH C CuO D S Câu 19: Cặp chất tồn điều kiện thường? A H+, HCO3- B Cu2+, OH- C N2, O2 D HCl, NH3 Câu 20: Để phân biệt dung dịch: NaCl, NaNO3, HCl, HNO3 dùng A Cu B quỳ tím C Ba(OH)2 D AgNO3 Câu 21: Cho chất: K, Mg, Al2O3, Na2O, NaCl, CaCO3, MgSO4 Số chất tan nước điều kiện thường là: A B C D Câu 22: Cho phát biểu sau: (a) Albumin protein hình cầu, không tan nước (b) Amino axit hợp chất hữu tạp chức (c) Saccarozơ thuộc loại đisaccarit (d) Công thức tổng quát amin no, đơn chức, mạch hở CnH2n+3N (e) Trong phân tử tetrapeptit mạch hở có liên kết peptit (g) Lực bazơ metylamin mạnh đimetylamin Số phát biểu : A B C D Câu 23: Cho thí nghiệm: (1) Sục khí axetilen vào dung dịch AgNO3 NH3 (2) Cho dung dịch KHSO4 dư vào dung dịch Mg(HCO3)2 (3) Oxi hóa metanal dung dịch AgNO3 NH3 (4) Nhỏ vài giọt HNO3 đặc vào lòng trắng trứng (albumin) (5) Cho dung dịch KOH dư vào dung dịch FeCl2 (6) Nhỏ dung dịch Br2 vào ống nghiệm đựng anilin Sau phản ứng hoàn tồn, số thí nghiệm thu kết tủa là: A B C D Câu 24: Dung dịch KOH 0,01M có pH bằng: A B 12 C 13 D Câu 25: Polime X có cơng thức (-CH2-CHCl-)n Tên X A polipropilen B polietilen C poli(vinyl clorua) D policloetan Câu 26: Axit sau axit béo? A axit axetic B axit ađipic C axit stearic D axit glutamic Câu 27: Hợp chất thuộc loại amino axit? A HCOONH4 B H2NCH2CH2COOH C CH3COOC2H5 D C2H5NH2 Câu 28: Chất sau muối trung hòa? A NaHCO3 B Fe2(SO4)3 C NaH2PO4 D KHSO4 Câu 29: Kim loại kim loại chuyển tiếp? A Fe B Al C Na D Ba Câu 30: Phèn chua chứa muối nào? A NaCl B CaCO3 C MgSO4 D Al2(SO4)3 Câu 31: Khi nấu canh cua thấy mảng "gạch cua" lên A phản ứng thủy phân protein B phản ứng màu protein C đông tụ lipit D đông tụ protein nhiệt độ Câu 32: Dung dịch chất X có mùi khai, xốc, làm quỳ tím chuyển màu xanh X A HCl B NaOH C NH3 D Cl2 Câu 33: Công thức phân tử sau este no, đơn chức, mạch hở? A C2H4O2 B C2H4O C C3H4O D C3H4O2 Câu 34: Hợp chất không làm đổi màu giấy quỳ tím ẩm A CH3NH2 B CH3COOH C NH3 D H2N-CH2-COOH o Câu 35: Khí H2 (t ) khử oxit oxit sau? A CuO B K2O C MgO D Al2O3 Câu 36: Dung dịch phenol (C6H5OH) không phản ứng với chất sau đây? A nước Br2 B dung dịch NaCl C dung dịch NaOH D Na kim loại Câu 37: Kim loại sắt phản ứng với chất tạo hợp chất sắt (III)? A S bột (to) B dung dịch HCl (đ) C Cl2 (to) D dung dịch CuSO4 Câu 38: Số este có cơng thức phân tử C4H8O2 mà thủy phân thu sản phẩm có khả tráng bạc A B C D Câu 39: Cho dãy kim loại: Na, Ca, Cu, Fe, K Số kim loại dãy tác dụng với H2O tạo dung dịch bazơ A B C D Câu 40: Trong điều kiện thường, X chất rắn, dạng sợi màu trắng Phân tử X có cấu trúc mạch khơng phân nhanh, khơng xoắn.Thủy phân X môi trường axit, thu glucozơ X A saccarozơ B amilopectin C xenlulozơ D fructozơ Câu 41: Phản ứng không xảy ra? A Ag + O2 B Na + H2O C Al + HCl D Cu + FeCl3 Câu 42: Hỗn hợp sau thuộc loại đipeptit? A H2N-CH2-CH2-CO-CH2-COOH B H2N-CH2-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-COOH C H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH2-CH2-COOH D H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH Câu 43: Có mẫu nước cứng X chứa Ca2+, Cl-, HCO3-, SO42- Hóa chất làm mềm A Ca(OH)2 B NaCl C Na2CO3 D MgSO4 Câu 44: Cho chất sau: saccarozơ, xenlulozơ, fructozơ, glucozơ, tinh bột Số chất dãy bị thủy phân đun nóng với dung dịch axit vơ A B C D Câu 45: Cho chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 phản ứng với HNO3 đặc, nóng Số trường hợp xảy phản ứng oxi hóa - khử A B C D Câu 46: Cho phát biểu sau: (a) Thủy phân hoàn toàn vinyl axetat NaOH thu natri axetat anđehit fomic (b) Polietilen điều chế phản ứng trùng ngưng (c) Ở điều kiện thường, anilin chất khí (d) Tinh bột thuộc loại polisaccarit (e) Ở điều kiện thích hợp triolein tham gia phản ứng cộng hợp H2 Số phát biểu A B C D Câu 47: Nhận xét sau không đúng? A Các dung dịch glyxin, alanin, lysin khơng làm đổi màu quỳ tím B Tripeptit Gly-Ala-Gly có phản ứng màu biure C Polipeptit bị thủy phân môi trường axit kiềm D Liên kết peptit liên kết -CO-NH- hai đơn vị α-amino axit Câu 48: Ba dung dịch: glucozơ, saccarozơ, fructozơ có tính chất chung sau đây? A Đều tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo kết tủa Ag B Đều tham gia phản ứng thủy phân C Hòa tan Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh lam D Đun nóng với Cu(OH)2 có kết tủa đỏ gạch Câu 49: Polime polime thiên nhiên? A polietilen B cao su buna C protein D nilon-6,6 Câu 50: Chất este A CH3COOCH2CH3 B CH3COOH C CH3COONH4 D CH3CH2COCH3 Câu 51: Đồng phân glucozơ A Xenlulozơ B Fructozơ C Saccarozơ D Sobitol Câu 52: Dung dịch chất có pH > 7? A Na2CO3 B NaCl C HCl D Na2HPO4 Câu 53: Kim loại sau điều chế phương pháp nhiệt luyện? A Fe B Al C Na D Mg Câu 54: Chất có tính chất lưỡng tính? A Al2O3 B ZnO C HCl D Na2CO3 Câu 55: Chất có tính axit? A HCHO B CH3COOCH3 C C2H5OH D CH3COOH Câu 56: Phân supe lân sản xuất từ nguyên liệu nào? A boxit B đá vôi C đolomit D apatit Câu 57: Khi đốt cháy amin no, đơn chức, mạch hở, thu sản phẩm khí gồm A N2, CO2, H2O B CO2, H2O C N2, CO2, O2 D N2, O2 Câu 58: Cacbohiđrat sau dùng làm nguyên liệu sản xuất tơ visco? A saccarozơ B tinh bột C glucozơ D xenlulozơ Câu 59: Trong phòng thí nghiệm, N2 điều chế từ phản ứng ? to to A NH4Cl + Ca(OH)2   B NH4NO2   to to C NH4NO3  D NH4Cl + NaOH   Câu 60: Chất tham gia phản ứng làm màu nước brom? A CH4 B C2H4 C CH3COOH D C2H5OH Câu 61: Chất không tác dụng với Cu(OH)2? A HCHO (to) B CH3COOH C C3H5(OH)3 D C2H5OH (to) Câu 62: Phản ứng cặp chất sau phản ứng oxi hóa-khử? A NaOH + dung dịch FeCl3 B CaO + CO2 C Al + dung dịch NaOH D MgO + dung dịch HCl Câu 98: Hợp chất hữu đơn chức, mạch hở X có cơng thức phân tử C3H6O2 Số lượng đồng phân có X là: A B C D Câu 99: Cho kim loại: Cu, Fe, K, Mg Kim loại có tính khử mạnh số kim loại cho là: A K B Mg C Fe D Cu Câu 100: Thủy ngân dễ bay hơi, độc Nếu chẳng may nhiệt kế thủy ngân bị vỡ dùng chất số chất sau để thu hồi thủy ngân? A bột sắt B bột lưu huỳnh C bột than D nước Câu 1: Polime sau có cấu trúc mạch polime phân nhánh? A poli (vinyl clorua) B amilopectin C cao su isopren D polistiren Câu 2: Kim loại sau phản ứng với dung dịch HCl khí Cl2 tạo loại muối clorua? A Ag B Fe C Cu D Mg Câu 3: Cho sơ đồ phản ứng sau:  CO2  d­   H O  dung dich H2 SO4  dung dich NH3  dung dich NaOH d­ to X1  X2  X3  X3   X4   X5 Biết X1; X2; X3; X4; X5 chất khác nguyên tố nhôm Các chất X1 X5 là: A AlCl3 Al2O3 B Al(NO3)3 Al C Al2O3 Al D Al2(SO4)3 Al2O3 Câu 4: Trong số ion sau: Zn2+; Cu2+; Fe2+; Fe3+ Ion có tính oxi hóa mạnh là: A Fe3+ B Zn2+ C Cu2+ D Fe2+ Câu 5: Ở điều kiện thường, dãy gồm kim loại sau hòa tan dung dịch NaOH loãng? A Cr, Zn B Al, Zn, Cr C Al, Zn D Al, Cr Câu 6: Chất sau vừa phản ứng với dung dịch HCl, vừa phản ứng với dung dịch NaOH? A Mg B Na2CO3 C Fe(NO3)2 D CuSO4 Câu 7: Dãy gồm kim loại sau điều chế phương pháp nhiệt luyện? A Fe, Pb, Na B Fe, Cu, Ni C Ca, Fe, Cu D Pb, Mg, Fe Câu 8: Oxit sau oxit axit? A CrO B Al2O3 C CrO3 D Fe2O3 Câu 9: Một mẫu nước cứng chứa ion: Ca2+; Mg2+; HCO3-; Cl-; SO42- Chất dùng để làm mềm mẫu nước cứng là: A H2SO4 B HCl C Na2CO3 D NaHCO3 Câu 10: Nhiệt phân Fe(OH)2 khơng khí đến khối lượng không đổi thu chất rắn là: A Fe3O4 B FeO C Fe2O3 D Fe Câu 11: Quặng sau có hàm lượng sắt cao nhất? A manhetit B xiđerit C pirit D hematit Câu 12: Phản ứng hóa học sau sai? t0 A Ba(HCO3 )   BaO  2CO2  H 2O B 2FeCl2  Cl2  2FeCl3 C Cr  NaOH  H 2O  NaCrO2  H2 D Al(OH)3  NaOH  NaAlO2  2H2O Câu 13: Cho dung dịch loãng: (1) AgNO3; (2) FeCl2; (3) HNO3; (4) FeCl3; (5) dung dịch hỗn hợp NaNO3 HCl Số dung dịch phản ứng với với Cu là: A B C D Câu 14: Cho phát biểu sau: (1) Có thể dùng nước brom để phân biệt glucozơ fructozơ (2) Dung dịch Glyxin làm quỳ tím hóa xanh (3) Tinh bột xenlulozơ thuộc loại đisaccarit (4) Cao su buna thuộc loại polime tổng hợp Số phát biểu là: A B C D  Br2  NaOH  H 2SO4  HCl  Y   Z   Cr(OH)3 Các chất Câu 15: Cho sơ đồ phản ứng: NaCrO2  X  t0 X, Y, Z là: A CrBr3; Na2Cr2O7; CrCl3 B Na2Cr2O7; Na2CrO4; CrCl3 C Na2CrO4; Na2Cr2O7; CrCl2 D Na2CrO4; Na2Cr2O7; CrCl3 Câu 16: Cho thí nghiệm sau: (1) Cho Fe nguyên chất vào dung dịch hỗn hợp NaNO3 HCl (2) Cho Fe nguyên chất vào dung dịch HCl (3) Cho Fe nguyên chất vào dung dịch FeCl3 (4) Cho Fe nguyên chất vào dung dịch CuCl2 Số thí nghiệm xảy ăn mòn điện hóa là: A B C D Câu 17: Polime điều chế phản ứng trùng hợp là: A Polietilen B nilon-6,6 C polisaccarit D protein Câu 18: Hiệu ứng nhà kính tượng Trái Đất ấm lên xạ có bước sóng dài vùng hồng ngoại bị giữ lại mà không xạ ngồi vũ trụ Khí ngun nhân gây hiệu ứng nhà kính? A SO2 B CO2 C N2 D O2 Câu 19: Phương trình hóa học sau sai? A 2Cr + 6HCl → 2CrCl3 + 3H2↑ B Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑ C Cr(OH)3 + 3HCl → CrCl3 + 3H2O D Fe(OH)3 + 3HNO3 → Fe(NO3)3 + 3H2O Câu 20: Chất sau thuộc loại amin bậc hai? A C6H5NH2 B CH3NHCH3 C (CH3)3N D CH3NH2 Câu 21: Nhiều vụ ngộ độc rượu rượu có chứa metanol Công thức metanol là: A C2H5OH B CH3OH C CH3COOH D HCHO Câu 22: Chất sau làm tính cứng nước cứng tạm thời? A NaOH B Na2CO3 C HCl D Ca(OH)2 Câu 23: mol chất sau tác dụng hoàn toàn với lượng dư AgNO3/NH3 thu mol bạc? A HOCH2CHO B CH3CHO C HOOCCH2CHO D HCHO Câu 24: Chất sau khơng dẫn điện được? A HCl hòa tan nước B KOH nóng chảy C KCl rắn, khan D NaCl nóng chảy Câu 25: Nhỏ nước brom vào dung dịch chất sau thấy xuất kết tủa trắng? A Anilin B Glyxin C Đimetylamin D Alanin Câu 26: Thủy phân hoàn toàn tripanmitin dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được: A glixerol muối axit panmitic B etylen glicol axit panmitic C glixerol axit panmitic D etylen glicol muối axit panmitic Câu 27: Sắt kim loại phổ biến người sử dụng nhiều Trong công nghiệp, oxit sắt luyện thành sắt diễn lò cao thực phương pháp: A điện phân B nhiệt luyện C nhiệt nhôm D thủy luyện Câu 28: Trường hợp sau không sinh Ag? A Nhiệt phân AgNO3 B Đốt Ag2S không khí C Cho Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3 D Cho NaCl vào dung dịch AgNO3 Câu 29: Ở điều kiện thường, kim loại sau phản ứng với nước? A Ba B Zn C Be D Fe Câu 30: Công thức cấu tạo CH3-CH(CH3)-CH2-CH3 ứng với tên gọi sau đây? A metylpentan B neopentan C Pentan D 2-metylbutan Câu 31: Chất X có cơng thức phân tử C3H6O2 tác dụng với NaOH tạo thành chất Y (C3H5O2Na) X là: A Anđehit B Axit C Ancol D Xeton Câu 32: Để bảo vệ chân cầu sắt ngâm nước sông, người ta gắn vào chân cầu (phần ngập nước) kim loại sau đây? A Pb B Cu C Zn D Sn Câu 33: Trong chất sau, chất có nhiệt độ sơi cao nhất? A etanol B đimetylete C metanol D nước Câu 34: Cho hỗn hợp tất đồng phân mạch hở C4H8 tác dụng với H2O (H+, t0) thu tối đa sản phẩm cộng? A B C D Câu 35: Cho phát biểu sau: (a) Đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức, mạch hở thu số mol CO2 số mol H2O (b) Tất axit cacboxylic không tham gia phản ứng tráng bạc (c) Phản ứng thủy phân este môi trường bazơ phản ứng thuận nghịch (d) Tất ancol no, đa chức hòa tan Cu(OH)2 Số phát biểu là: A B C D Câu 36: Cho chất: HOCH2CH2OH; HOCH2CH2CH2OH; CH3COOH; fructozơ Số chất hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh là: A B C D Câu 37: Cho phát biểu sau: (a) Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)2 tan dung dịch glixerol (b) Ở nhiệt độ thường, C2H4 phản ứng với nước brom (c) Đốt cháy hoàn toàn C2H5OC2H5 thu số mol CO2 số mol H2O (d) Glyxin phản ứng với dung dịch H2SO4 Số phát biểu là: A B C D Câu 38: Thuốc thử dùng để phân biệt hai lọ nhãn đựng dung dịch glucozơ dung dịch fructozơ là: A CuO B Cu(OH)2 C AgNO3/NH3 D nước Br2 Câu 39: Thực thí nghiệm sau: (1) Sục khí CO2 dư vào dung dịch Ca(OH)2 (2) Sục khí NH3 dư vào dung dịch AlCl3 (3) Sục khí CO2 dư vào dung dịch NaAlO2 (4) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch FeCl3 (5) Cho dung dịch HCl vào dung dịch K2SiO3 (6) Cho ure vào dung dịch Ca(OH)2 Sau kết thúc thí nghiệm, số trường hợp thu kết tủa là: A B C D Câu 40: Sục khí axetilen vào dung dịch AgNO3 NH3 thấy xuất hiện: A kết tủa màu trắng B kết tủa đỏ nâu C kết tủa vàng nhạt D dung dịch màu xanh Câu 41: Thành phần quặng hemantit đỏ là: A FeCO3 B Fe3O4 C Fe2O3.nH2O D Fe2O3 Câu 42: Kim loại Al tan dung dịch sau đây? A Dung dịch MgSO4 B Dung dịch HNO3 đặc, nguội C Dung dịch H2SO4 đặc, nguội D Dung dịch HCl đặc, nguội Câu 43: Số oxi hóa cao crom thể hợp chất sau đây? A NaCrO2 B Na2CrO4 C CrO D Cr2O3 Câu 44: Polime sau tổng hợp phản ứng trùng hợp? A Poli (hexametylen ađipamit) B Poli (etylen terephtalat) C Amilozơ D Polistiren Câu 45: Chất sau chất khí điều kiện thường? A CH3COOH B CH3OH C CH3COCH3 D HCHO Câu 46: Cho dãy kim loại sau: K, Ca, Mg, Fe, Cu Số kim loại dãy có khả tác dụng với nước điều kiện thường là: A B C D Câu 47: Khẳng định sau không đúng? A SiO2 tan dung dịch HF B Si khơng có khả tác dụng với kim loại C Thành phần hóa học thạch cao nung CaSO4.2H2O D Si tác dụng với dung dịch kiềm giải phóng khí hiđro Câu 48: Tính chất ứng dụng sau KNO3? A Chế tạo thuốc nổ B Không tan nước C Dùng làm phân bón D Bị phân hủy nhiệt độ cao Câu 49: Nhỏ dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch sau khơng có phản ứng hóa học xảy ra? A Dung dịch Na2CrO4 B Dung dịch AlCl3 C Dung dịch NaHCO3 D Dung dịch NaAlO2 Câu 50: Dung dịch sau với nồng độ khác không màu? A Dung dịch FeCl3 B Dung dịch K2Cr2O7 C Dung dịch AgNO3 D Dung dịch CuSO4 Câu 51: Đốt cháy hoàn toàn este sau thu số mol CO2 lớn số mol H2O? A HCOOCH3 B CH3COOCH2CH3 C CH3COOCH3 D CH2=CHCOOCH3 Câu 52: Khẳng định sau không đúng? A Natri cacbonat khan (còn gọi sođa khan) dùng công nghiệp thủy tinh, đồ gốm, bột giặt B Khi tác dụng với kim loại, cacbon tạo số oxi hóa -4 hợp chất C Khí CO độc, sử dụng làm nhiên liệu khí D CO2 chât gây nên hiệu ứng nhà kính, làm cho Trái Đất bị nóng lên Câu 53: Phát biểu sau không đúng? A Kim loại Li dùng làm tế bào quang điện B Nước chứa nhiều ion Ca2+ Mg2+ gọi nước cứng C Sắt có hemoglobin (huyết cầu tố) máu D Trong công nghiệp, nhôm sản xuất phương pháp điện phân nhơm oxit nóng chảy Câu 54: Phát biểu sau sai? A Trimetyl amin chất khí điều kiện thường B Ở trạng thái kết tinh, amino axit tồn dạng ion lưỡng cực C Nhựa bakelit có cấu trúc mạng khơng gian D Triolein este no, mạnh hở Câu 55: Tiến hành thí nghiệm sau: (1) Điện phân dung dịch muối ăn với điện cực trơ, có màng ngăn xốp (2) Thổi khí CO qua ống đựng FeO nung nóng nhiệt độ cao (3) Sục khí H2S vào dung dịch FeCl3 (5) Dẫn khí NH3 vào bình khí Cl2 (6) Sục khí CO2 vào dung dịch Na2CO3 Số thí nghiệm có sinh đơn chất là: A B C D Câu 56: Để mô tả số phương pháp thu khí thường tiến hành phòng thí nghiệm người ta có hình vẽ (1), (2), (3) sau: Phát biểu liên quan đến hình vẽ là: A Phương pháp theo hình (1) áp dụng thu khí: H2; SO2; Cl2; NH3 B Phương pháp theo hình (1), (3) áp dụng thu khí: NH3; N2; H2 C Phương pháp theo hình (2) áp dụng thu khí: CO2; SO2; N2; Cl2 D Phương pháp theo hình (3) áp dụng thu khí: O2; H2; N2 Câu 57: Thực thí nghiệm sau: (1) Cho NaHCO3 vào dung dịch CH3COOH (2) Cho phân đạm ure vào dung dịch Ba(OH)2 đun nóng (3) Cho Fe2O3 vào dung dịch HNO3 đặc, nóng (4) Cho P vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng (5) Cho Al4C3 vào nước Số thí nghiệm có khí là: A B C D Câu 58: Cho phát biểu sau: (1) Khi điện phân dung dịch CuSO4 (điện cực trơ) anot H2O bị khử tạo khí O2 (2) Để lâu hợp kim Fe-Cu khơng khí ẩm Fe bị ăn mòn điện hóa (3) Ngun tắc điều chế kim loại khử ion kim loại thành nguyên tử kim loại (4) Các kim loại có độ dẫn điện khác mật độ electron tự chúng không giống (5) Các kim loại kiềm có mạng tinh thể lập phương tâm diện, có cấu trúc tương đối rỗng Số phát biểu là: A B C D Câu 59: Từ chất X thực phản ứng (theo tỉ lệ mol): t0  2Y + Z + H2O  T + NaCl (1) X + 2NaOH  (2) Y + HCl  (3) Z + Br2 + H2O  (4) T + Br2   CO2 + 4HBr  CO2 + 2HBr Công thức phân tử X là: A C3H4O4 B C8H8O2 C C4H6O4 D C4H4O4 Câu 60: Cho phát biểu sau: (1) Axit axetic có nhiệt độ sơi cao ancol etylic (2) Vinyl axetat có khả làm màu nước brom (3) Tinh bột thủy phân hồn tồn mơi trường kiềm tạo glucozơ (4) Dung dịch anbumin lòng trắng trứng đun sơi bị đơng tụ (5) Phenol dùng để sản xuất thuốc nổ (2,4,6-trinitro phenol) Số phát biểu là: A B C D Câu 61: Cho dãy chất: isoamyl axetat, anilin, saccarozơ, valin, phenylamoni clorua, Gly-Ala-Val Số chất dãy có khả tham gia phản ứng với dung dịch NaOH lỗng, đun nóng là: A B C D Câu 62: Cho dãy chất sau: metan, axetilen, isopren, benzen, axit axetic, stiren, axeton, metyl acrylat Số chất dãy tác dụng với H2 nung nóng, xúc tác Ni là: A B C D Câu 63: Thực thí nghiệm sau: (1) Sục etilen vào dung dịch KMnO4 (2) Cho dung dịch natri stearat vào dung dịch Ca(OH)2 (3) Sục etylamin vào dung dịch axit axetic (4) Cho fructozơ tác dụng với Cu(OH)2 (5) Cho ancol etylic tác dụng với CuO đun nóng Sau phản ứng xảy hồn tồn, số thí nghiệm khơng thu chất rắn là: A B C D Câu 64: Kết thí nghiệm chất X; Y; Z với thuốc thử bảng sau: Chất Thuốc thử Hiện tượng X Quỳ tìm Quỳ tím chuyển màu xanh Y Dung dịch AgNO3 NH3 Tạo kết tủa Ag Z Nước brom Tạo kết tủa trắng Các chất X, Y, Z là: A Anilin, glucozơ, etylamin B Etylamin, glucozơ, anilin C Etylamin, anilin, glucozơ D Glucozơ, etylamin, anilin Câu 65: Cho muối X có công thức phân tử C2H12N2O3 Cho X tác dụng hết với dung dịch NaOH đun nóng, sau phản ứng thu hỗn hợp khí Z (làm hóa xanh quỳ tím tẩm nước cất) muối axit vô Số công thức cấu tạo X thỏa mãn điều kiện là: A B C D Câu 66: Chất sau không tác dụng với NaOH dung dịch? A Benzylamoni clorua B Anilin C Metyl fomat D Axit fomic Câu 67: Chất sau thuộc loại amin bậc hai chất khí điều kiện thường? A CH3NH2 B (CH3)3N C CH3NHCH3 D CH3CH2NHCH3 Câu 68: Alanin có thành phần hóa học gồm nguyên tố là: A C, H, N B C, H, Cl C C, H D C, H, N, O Câu 69: Chất sau đisaccarit? A Xenlulozơ B Glucozơ C Saccarozơ D Amilozơ Câu 70: Cacbohiđrat thiết phải chứa nhóm chức của: A ancol B amin C xeton D anđehit Câu 71: Metyl axetat có cơng thức phân tử là: A C3H6O2 B C4H8O2 C C4H6O2 D C5H8O2 Câu 72: Cho CH3CHO phản ứng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) thu được: A CH3CH2OH B HCOOH C CH3OH D CH3COOH Câu 73: Chất sau phản ứng với dung dịch axit axetic tạo chất khí điều kiện thường? A NH3 B NaOH C NaHCO3 D CH3CH2OH Câu 74: Phát biểu sau sai? A Dung dịch sữa bò đơng tụ nhỏ nước chanh vào B Ở trạng thái kết tinh aminoaxit tồn dạng ion lưỡng cực C Dung dịch Gly-Ala có phản ứng màu biure D Amino axit có tính lưỡng tính Câu 75: Cho dãy chất: C6H5NH2 (1), C2H5NH2 (2), (C2H5)2NH (3), NH3 (4) (C6H5– gốc phenyl) Dãy chất xếp theo thứ tự lực bazơ giảm dần A (3), (2), (4), (1) B (3), (1), (2), (4) C (4), (2), (3), (1) D (4), (1), (2), (3) Câu 76: Phát biểu sau đúng? A Dung dịch benzylamin nước làm quỳ tím hóa xanh B Thủy phân vinyl axetat thu ancol C Ứng dụng axit glutamic dùng làm mì D Tripanmitin chất lỏng điều kiện thường Câu 77: Phát biểu sau sai? A Phân tử amilopectin có cấu trúc mạnh phân nhánh B Số nguyên tử N có phân tử peptit Lys-Glu-Ala-Val C Trong y học, glucozơ dùng để làm dung dịch truyền tĩnh mạch D Thủy phân mantozơ mơi trường kiềm thu glucozơ Câu 78: Hiđrat hóa anken X tạo thành ancol Anken X thỏa mãn điều kiện là: A propen B but-2-en C but-1-en D 2-metylpropen Câu 79: Peptit X có cơng thức sau: Gly-Ala-Val Khối lượng phân tử peptit X (đvC) là: A 245 B 281 C 227 D 209 Câu 80: Thủy phân hoàn toàn mol oligopeptit X (mạch hở) thu mol Gly, mol Ala, mol Val Số công thức cấu tạo thỏa mãn điều kiện X là: A B C D Câu 81: Amin X bậc 1, có cơng thức phân tử C4H11N Số đồng phân cấu tạo X là: A B C D Câu 82: Cho phát biểu sau: (a) Thuốc thử cần dùng để phân biệt dung dịch glucozơ dung dịch fructozơ nước brom (b) Glucozơ gọi đường nho (c) Xenlulozơ triaxetat nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo (d) Fructozơ chất kết tinh, không tan nước (e) Mantozơ saccarozơ đồng phân Số phát biểu là: A B C D Câu 83: Cho dãy chất sau: butađien, anilin, anđehit axetic, toluen, pentan, axit metacrylic stiren Số chất dãy làm màu nước brom là: A B C D Câu 84: Hiđro hóa hồn tồn chất hữu X (mạch hở) tạo thành 4-metylpentan-2-ol Số đồng phân cấu tạo bền thỏa mãn điều kiện X là: A B C D Câu 85: Sản phẩm cuối thủy phân tinh bột là: A saccarozơ B fructozơ C xenlulozơ D glucozo Câu 86: Chất có cơng thức phân tử C6H12O6 là: A mantozơ B saccarozơ C glucozơ D tinh bột Câu 87: Công thức sau chất béo? A (C17H31COO)3C3H5 B (CH3COO)3C3H5 C (C17H35COO)3C3H5 D (C17H33COO)3C3H5 Câu 88: Triolein không tham gia phản ứng sau đây? A Phản ứng cộng H2 B Thủy phân môi trường kiềm C Thủy phân môi trường axit D Phản ứng với kim loại Na Câu 89: Chất sau thuộc loại đisaccarit? A Saccarozơ B Xenlulozơ C Glucozơ D Tinh bột Câu 90: Chất không tan nước nhiệt độ thường là: A glucozơ B tinh bột C fructozơ D saccarozơ Câu 91: Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ có khả tham gia phản ứng: A trùng ngưng B hòa tan Cu(OH)2 C tráng bạc D thủy phân Câu 92: Thủy phân hoàn toàn triglixerit dung dịch NaOH thu chất sau đây? A Etylen glicol B Ancol etylic C Natri axetat D Glixerol Câu 93: Thuốc thử dùng để phân biệt Gly-Ala-Gly với Gly-Ala là: A Cu(OH)2 B dung dịch NaOH C dung dịch NaCl D dung dịch HCl Câu 94: Thủy phân trieste glixerol môi trường axit thu glixerol hỗn hợp axit béo C17H35COOH C15H31COOH Số cơng thức cấu tạo trieste phù hợp với tính chất là: A B C D Câu 95: Cho dãy chất: glucozơ, xenlulozơ, fructozơ, glixerol Số chất dãy tham gia phản ứng tráng bạc là: A B C D Câu 96: Chất chuyển hóa glucozơ, fructozơ (đều mạch hở) thành sản phẩm giống là: A Cu(OH)2 B Na C Br2 D H2/Ni, to Câu 97: Cho alanin tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu sản phẩm X Cho X tác dụng với lượng dư NaOH thu sản phẩm hữu Y Công thức Y là: A ClH3NC2H4COONa B ClH3NC2H4COOH C H2NCH2COOH D CH3CH(NH2)COONa Câu 98: Ứng với cơng thức C3H9N có số đồng phân amin là: A B C D Câu 99: Tinh bột không tham gia phản ứng nào? A Phản ứng màu với iot B Phản ứng thủy phân xúc tác men C Phản ứng tráng gương D Phản ứng thủy phân xúc tác axit Câu 100 Đốt cháy polime X thu CO2 H2O với tỉ lệ số mol tương ứng : Polime X là: A Polipropilen B Polivinyl clorua C Tinh bột D Polistiren Câu 1: Trong polime sau: (1) poli (metyl metacrylat); (2) polistiren; (3) nilon - 7; (4) poli (etylenterephtalat); (5) nilon-6,6; (6) poli (vinyl axetat), (7) tơ nitron Các polime sản phẩm phản ứng trùng hợp là: A (1), (2), (3), (7) B (1), (2), (6), (7) C (2), (3), (6), (7) D (1), (2), (4), (6) Câu 2: Phát biểu khơng là: A Trong dung dịch, H2NCH2COOH tồn dạng ion lưỡng cực H3N+CH2COO- B Aminoaxit hợp chất hữu tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino nhóm cacboxyl C Aminoaxit chất rắn, kết tinh, tan tốt nước có vị D Hợp chất H2NCH2COOH3NCH3 este glyxin Câu 3: Số đồng phân tripeptit tạo thành từ phân tử glyxin phân tử alanin là: A B C D Câu 4: Chất hữu X mạch hở có cơng thức phân tử C4H6O2 Thủy phân X môi trường axit, đun nóng thu axit cacboxylic ancol Số đồng phân cấu tạo X thỏa mãn là: A B C D Câu 5: Có số hợp chất sau: (1) etilen, (2) vinyl clorua, (3) axit adipic, (4) phenol, (5) acrilonitrin, (6) buta-1,3-dien Những chất tham gia phản ứng trùng hợp là: A (1), (2), (3), (4) B (1), (4), (5), (6) C (1), (2), (5), (6) D (2), (3), (4), (5) Câu 6: Este X đơn chức tác dụng với NaOH đun nóng thu muối Y có cơng thức phân tử C3H3NaO2 ancol Y1 Oxi hóa Y1 CuO dư nung nóng thu anđehit Y2 Cho Y2 tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư, đun nóng thu số mol Ag gấp lần số mol Cu tạo thành thí nghiệm oxi hóa ancol Chất X là: A metyl propionat B etyl propionat C metyl acrylat D metyl axetat Câu 7: Cho chất: saccarozơ, glucozơ, fructozơ, etyl fomat, axit fomic anđehit axetic.Trong chất trên, số chất vừa có khả tham gia phản ứng tráng bạc vừa có khả với Cu(OH)2 điều kiện thường là: A B C D Câu 8: Cho phát biểu sau: (a) Glucozơ dùng để tráng gương, tráng ruột phích (b) Trong công nghiệp tinh bột dùng sản xuất bánh kẹo (c) Xenlulozơ nguyên liệu chế tạo thuốc súng không khói (d) Trong cơng nghiệp dược phẩm saccarozơ dùng pha chế thuốc Số phát biểu là: A B C D Câu 9: Cho phát biểu sau cacbohiđrat: (a) Glucozơ saccarozơ chất rắn có vị ngọt, dễ tan nước (b) Tinh bột xenlulozơ polisaccarit (c) Trong dung dịch, glucozơ saccarozơ hòa tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam (d) Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột saccarozơ môi trường axit, thu loại monosaccarit (e) Khi đun nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO3/NH3 thu Ag (f) Glucozơ saccarozơ tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol Số phát biểu là: A B C D Câu 10: Công thức phân tử propilen là: A C3H6 B C3H4 C C3H2 D C2H2 Câu 11: Thành phần quặng đolomit là: A MgCO3.Na2CO3 B CaCO3.MgCO3 C CaCO3.Na2CO3 D FeCO3.Na2CO3 Câu 12: Có chất sau: (1) tinh bột; (2) xenlulozơ; (3) saccarozơ; (4) fructozơ Khi thủy phân chất chất tạo thành glucozơ? A (1), (2) B (2), (3) C (1), (4) D (3), (4) Câu 13: Trong thực tế, phenol dùng để sản xuất: A poli (phenol-fomandehit), chất diệt cỏ 2,4-D axit picric B nhựa rezol, nhựa rezit thuốc trừ sâu 666 C nhựa rezit, chất diện cỏ 2,4-D thuốc nổ TNT D nhựa poli (vinylclorua), nhựa novolac chất diện cỏ 2,4-D Câu 14: X axit hữu thỏa mãn điều kiện sau: m gam X + NaHCO3 → x mol CO2; m gam X + O2 → x mol CO2 Công thức cấu tạo X là: A CH3COOH B CH3CH2COOH C CH3C6H3(COOH)2.D HOOC-COOH Câu 15: Tập hợp ion sau tồn đồng thời dung dịch? A NH4+; Na+; Cl−; OH− B Fe2+; NH4+; NO3−; Cl− C Na+; Fe2+; H+; NO3− D Ba2+; K+; OH−; CO32− Câu 16: Cho dung dịch: Na2CO3, KCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, C6H5ONa Dãy gồm dung dịch có pH > là: A Na2CO3, C6H5ONa, CH3COONa B NH4Cl, CH3COONa, NaHSO4 C Na2CO3, NH4Cl, KCl D KCl, C6H5ONa, CH3COONa Câu 17: Cho phát biểu là: A Tơ olon thuộc tơ tổng hợp B Tơ olon thuộc tơ poliamit C Tơ olon thuộc tơ nhân tạo D Tơ olon thuộc tơ thiên nhiên Câu 18: Khi cho Ba(OH)2 dư vào dung dịch chứa FeCl2, CuSO4, AlCl3 thu kết tủa Nung kết tủa khơng khí đến khối lượng không đổi, thu hỗn hợp chất rắn X Chất rắn X gồm: A FeO, CuO, BaSO4 B Fe2O3, CuO, Al2O3 C FeO, CuO, Al2O3 D Fe2O3, CuO, BaSO4 Câu 19: Trường hợp sau coi khơng khí sạch? A Khơng khí chứa 78% N2, 16% O2, 3% CO2, 1% SO2, 1% CO B Khơng khí chứa 78% N2, 20% O2, 2% CH4 bụi CO2 C Khơng khí chứa 78% N2, 18% O2, 4% CO2, SO2, HCl D Khơng khí chứa 78% N2, 21% O2, 1% CO2, H2O, H2 Câu 20: Đốt cháy hoàn toàn mol rượu no X cần dùng vừa đủ 3,5 mol O2 Công thức phân tử X là: A C3H8O3 B C4H10O2 C C3H8O2 D C2H6O2 Câu 21: Để đề phòng bị nhiễm độc cacbon monoxit, người ta sử dụng mặt nạ với chất hấp phụ là: A Đồng (II) oxit than hoạt tính B Than hoạt tính C Đồng (II) oxit magie oxit D Đồng (II) oxit manangan đioxit Câu 22: Trong công nghiệp, để sản xuất axit H3PO4 có độ tinh khiết nồng độ cao, người ta làm cách đây? A Cho dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng tác dụng với quặng apatit B Cho photpho tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng C Đốt cháy photpho oxi dư, cho sản phẩm tác dụng với nước D Cho dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng tác dụng với quặng photphorit Câu 23: Khi cho khí CO dư qua hỗn hợp CuO, FeO, Fe3O4, Al2O3 MgO, nung nóng Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu hỗn hợp rắn gồm: A Cu, Fe, Al2O3 MgO B Al, MgO Cu C Cu, Fe, Al MgO D Cu, Al Mg Câu 24: Cho dung dịch chất sau: C6H5NH2 (X1); CH3NH2 (X2); H2NCH2COOH (X3); HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH (X4); H2N(CH2)4CH(NH2)COOH (X5) Những dung dịch làm xanh quỳ tím là: A X3, X4 B X2, X5 C X2, X1 D X1, X5 Câu 25: Phát biểu không là? A Các peptit có từ 11 đến 50 đơn vị aminoaxit cấu thành gọi polipeptit B Phân tử có hai nhóm -CO-NH- gọi đipeptit, ba nhóm gọi tripeptit C Trong phân tử protit, aminoaxit xếp theo thứ tự xác định D Những hợp chất hình thành cách tụ hai hay nhiều α-aminoaxit gọi peptit Câu 26: Phenol không phản ứng với chất sau đây? A NaOH B Br2 C HCl D Na Câu 27: Cho tính chất sau: (1) chất lỏng chất rắn (2) tác dụng với dung dịch Br2 (3) nhẹ nước (4) không tan nước (5) tan xăng (6) phản ứng thủy phân (7) tác dụng với kim loại kiềm (8) cộng H2 vào gốc rượu Những tính chất khơng cho lipit là: A (2), (5), (7) B (7), (8) C (3), (6), (8) D (2), (7), (8) Câu 28: Cho dung dịch: HNO3, NaCl, K2SO4, Ca(OH)2, NaHSO4, Mg(NO3)2 Dãy gồm chất tác dụng với dung dịch Ba(HCO3)2 là: A HNO3, Ca(OH)2, NaHSO4, Mg(NO3)2 B HNO3, NaCl, K2SO4 C HNO3, Ca(OH)2, NaHSO4, K2SO4 D NaCl, K2SO4, Ca(OH)2 Câu 29: Có chất bột trắng đựng lọ riêng biệt: NaCl, Na2CO3, Na2SO4, BaCO3, BaSO4 Chỉ dùng nước khí CO2 phân biệt số chất là: A B C D Câu 30: Các phát biểu sau không đúng? (a) Dung dịch đậm đặc Na2SiO3 K2SiO3 gọi thủy tinh lỏng (b) Đám cháy magie dập tắt cát khơ (c) Thủy tinh có cấu trúc vơ định hình, đun nóng, mềm dần chảy (d) Than chì tinh thể có ánh kim, dẫn điện tốt, có cấu trúc lớp (e) Kim cương có cấu trúc tinh thể phân tử Tinh thể kim cương cứng tất chất (f) Silic tinh thể có tính bán dẫn: nhiệt độ thường độ dẫn điện cao, tăng nhiệt độ độ dẫn điện giảm A (a), (c), (d), (f) B (a), (c), (d), (e) C (b), (c), (e) D (b), (e), (f) Câu 31: Cho chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 phản ứng với HNO3 đặc, nóng Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử là: A B C D Câu 32: Số chất có cơng thức phân tử C3H9O2N, vừa tác dụng với dung dịch HCl, vừa tác dụng với dung dịch NaOH là: A chất B chất C chất D chất Câu 33: Hai chất hữu X, Y có thành phần phân tử gồm C, H, O (MX < MY < 82) Cả X Y có khả tham gia phản ứng tráng bạc phản ứng với dung dịch NaHCO3 sinh khí CO2 Tỉ khối Y so với X có giá trị là: A 1,91 B 1,61 C 1,47 D 1,57 Câu 34: Người ta thường đốt bột lưu huỳnh tạo khí X “xơng” cho đơng dược để bảo quản đông dược lâu Công thức khí X là: A NO B H2S C CO2 D SO2 Câu 35: Fomalin dung dịch bão hòa chất tan sau đây? A CH3OH B HCHO C CH3COOH D HCOOH Câu 36: Thực trình phân tích định tính C H hợp chất hữu theo mơ hình sau: Hiện tượng xảy ống nghiệm chứa dung dịch Ca(OH)2 là: A dung dịch chuyển sang màu xanh B dung dịch chuyển sang màu vàng C có kết tủa đen xuất D có kết tủa trắng xuất Câu 37: Polime sau có mạch phân nhánh? A polietilen B poli (vinyl clorua).C amilozơ D amilopectin Câu 38: Crom có số oxi hóa +6 hợp chất sau đây? A Cr2(SO4)3 B CrO3 C NaCrO2 D Cr(OH)2 Câu 39: Chất sau có đồng phân hình học? A CH4 B CH3CH=CHCH3 C CH≡CH D CH2=CH2 Câu 40: Cho chất: lysin; triolein; metylamin; Gly-Ala Số chất tác dụng với dung dịch KOH, đun nóng là: A B C D Câu 41: Cho dung dịch lỗng có nồng độ: Ba(OH)2; NH3; KOH; KCl Dung dịch có giá trị pH lớn là: A KOH B KCl C Ba(OH)2 D NH3 Câu 42: Trong dung dịch, ion OH không tác dụng với ion: A Fe3+ B K+ C H+ D HCO3- Câu 43: Nước cứng nước chứa nhiều ion sau đây? A Na+ K+ B Ca2+ Mg2+ C HCO3- D Cl- SO42- Câu 44: Trong kim loại đây, kim loại có tính khử mạnh nhất? A Mg B Cu C Au D Ag Câu 45: Trong công nghiệp, Al sản xuất cách điện phân nóng chảy: A Al2O3 B AlCl3 C Al2(SO4)3 D NaAlO2 Câu 46: Cacbohiđrat sau thuộc loại đisaccarit? A Xenlulozơ B Glucozơ C Amilozơ D Saccarozơ Câu 47: Phát biểu sau đúng? A Saccarozơ gọi đường nho B Polime tan tốt nước C Trimetylamin chất khí điều kiện thường D Triolein chất béo no Câu 48: Thành phần quặng sau chứa muối photphat? A manhetit B apatit C cromit D boxit Câu 49: Kim loại Fe phản ứng với dung dịch X loãng, dư tạo muối Fe (III) X là: A HCl B CuSO4 C H2SO4 D HNO3 Câu 50: Tiến hành thí nghiệm với chất X; Y; Z; T (trong dung dịch) thu kết sau: Mẫu thử Thí nghiệm Hiện tượng X T Tác dụng với quỳ tím Chuyển màu xanh Y Tác dụng với dung dịch Có kết tủa Ag AgNO /NH , đun nóng Z Khơng tượng 3 Y Z Tác dụng với Cu(OH)2 Dung dịch màu xanh lam môi trường kiềm T Có màu tím Biết T chất hữu mạch hở Các chất X; Y; Z; T là: A etylamin; glucozơ; saccarozơ; Lys-Val-Ala B etylamin; fructozơ; saccarozơ; Glu-Val-Ala C anilin; glucozơ; saccarozơ; Lys-Gly-Ala D etylamin; glucozơ; saccarozơ; Lys-Val Câu 51: Cho sơ đồ phản ứng sau: to X (C4H6O5) + 2NaOH   X1 + X2 + H2O X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4 H 2SO4  d  X2 + 2X4   C4H6O4 + 2H2O to Biết chất X1; X2; X3; X4 mạch hở Phát biểu sau sai? A X3 X4 thuộc dãy đồng đẳng B X2 X4 hòa tan Cu(OH)2 C X hợp chất hữu tạp chức D Nhiệt độ sôi X3 cao X4 Câu 52: Thực thí nghiệm sau: (1) Cho mẩu Al vào dung dịch Ba(OH)2 (2) Thêm từ từ dung dịch Na2CO3 đến dư vào dung dịch HCl (3) Đun nóng NaHCO3 (4) Cho dung dịch NaOH vào lượng dư dung dịch AlCl3 (5) Cho nước vôi vào dung dịch Ca(HCO3)2 (6) Cho mẩu Na vào dung dịch CuSO4 Số thí nghiệm thu chất khí sau phản ứng là: A B C D Câu 53: Cho phát biểu sau: (1) Dùng giấm ăn rửa chất gây mùi cá (2) Dầu mỡ động thực vật bị ôi thiu nối đôi C=C chất béo bị oxi hóa (3) Đa số polime khơng tan nước dung môi thông thường (4) Gạch cua lên nấu riêu cua tượng đơng tụ protein (5) Dung dịch lòng trắng trứng hòa tan Cu(OH)2 môi trường kiềm (6) Xenlulozơ bị thủy phân dung dịch kiềm đun nóng Số phát biểu là: A B C D Câu 54: Cho phát biểu sau: (1) Thép gang hợp kim sắt (2) Thạch cao nung có nhiều ứng dụng làm tượng, bó bột (3) Nước vơi vừa đủ làm mềm nước cứng tạm thời (4) Nhôm crom phản ứng với dung dịch HCl theo tỉ lệ mol (5) Nút bơng tẩm dung dịch kiềm ngăn khí NO2 ống nghiệm mơi trường Số phát biểu là: A B C D Câu 55: Cho dãy chuyển hóa sau:  dung dich KOH du  dung dich HCl dac, du  dung dich KOH du CrO3   X   Y   Z Các chất X; Y; Z là: A K2CrO4 ; CrCl3 ; KCrO2 B K2CrO4 ; CrCl3 ; Cr(OH)3 C K2Cr2O7; CrCl3; KCrO2 D K2Cr2O7; CrCl3; Cr(OH)3 Câu 56: Cho phát biểu sau: (1) Các kim loại tác dụng với oxi tạo oxit (2) Nhơm điều chế phương pháp nhiệt luyện (3) Miếng gang để khơng khí ẩm xảy ăn mòn điện hóa (4) Khi điện phân dung dịch CuSO4 (điện cực trơ) catot thu kim loại (5) Các kim loại có ánh kim có độ cứng lớn (6) Cho mẩu Na vào dung dịch FeSO4 thu kim loại Fe Số phát biểu không là: A B C D Câu 57: Kim loại sau có tính khử yếu nhất? A Ag B Al C Fe D Cu Câu 58: Chất sau làm tính cứng nước cứng vĩnh cửu? A NaCl B Na2CO3 C NaNO3 D HCl Câu 59: Trong chất sau, chất gây ô nhiễm không khí có nguồn gốc từ khí thải sinh hoạt là: A CO B O3 C N2 D H2 Câu 60: Este sau có phản ứng tráng bạc? A CH3COOCH2CH3 B CH2=CHCOOCH3 C HCOOCH3 D CH3COOCH3 Câu 61: Công thức sắt(II) hiđroxit là: A Fe(OH)3 B Fe(OH)2 C FeO D Fe2O3 Câu 62: Polime sau có cấu trúc mạch phân nhánh? A Amilozơ B Xenlulozơ C Amilopectin D Polietilen Câu 63: Chất sau vừa phản ứng với dung dịch HCl, vừa phản ứng với dung dịch NaOH? A Al(OH)3 B AlCl3 C BaCO3 D CaCO3 Câu 64: Crom có số oxi hóa +6 hợp chất sau đây? A NaCrO2 B Cr2O3 C K2Cr2O7 D CrSO4 Câu 65: Dung dịch sau có pH > 7? A NaCl B NaOH C HNO3 D H2SO4 Câu 66: Cacbon thể tính khử phản ứng hóa học sau đây? o t   CO2 to  Al4C3 C 3C + 4Al  A C + O2 o t ,xt   CH4 to  CaC2 + CO D 3C + CaO  B C + 2H2 Câu 67: Chất sau chất hữu cơ? A CH4 B CO2 C Na2CO3 D CO Câu 68: Cho vài giọt nước brom vào dung dịch phenol, lắc nhẹ thấy xuất hiện: A kết tủa trắng B kết tủa đỏ nâu C bọt khí D dung dịch màu xanh Câu 69: Trong phòng thí nghiệm, khí X điều chế thu vào bình tam giác cách đẩy khơng khí hình vẽ Khí X là: A H2 B C2H2 C NH3 D Cl2 Câu 70: Phát biểu sau sai? A Thủy phân etyl axetat thu ancol metylic B Etyl fomat có phản ứng tráng bạc C Triolein phản ứng với nước brom D Ở điều kiện thường, tristearin chất rắn Câu 71: Cho sơ đồ phản ứng sau:  O2  H 2O  O2  O2  Cu to  Cu(NO3)2   NO2   HNO3   NO2  NO  NH3  to t o ;xt Mỗi mũi tên phản ứng hóa học Số phản ứng mà nitơ đóng vai trò chất khử là: A B C D Câu 72: Cho chất sau: etyl axetat, tripanmitin, saccarozơ, etylamin, Gly-Ala Số chất tham gia phản ứng thủy phân môi trường kiềm là: A B C D Câu 73: Cho phát biểu sau: (a) Điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ), thu khí H2 catot (b) Cho CO dư qua hỗn hợp Al2O3 CuO đun nóng, thu Al Cu (c) Nhúng Zn vào dung dịch chứa CuSO4 H2SO4, có xuất ăn mòn điện hóa (d) Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp Hg, kim loại dẫn điện tốt Ag (e) Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch FeCl2, thu chất rắn gồm Ag AgCl Số phát biểu là: A B C D Câu 74: Cho este đa chức X (có cơng thức phân tử C6H10O4) tác dụng với dung dịch NaOH, thu sản phẩm gồm muối axit cacboxylic Y ancol Z Biết X khơng có phản ứng tráng bạc Số cơng thức cấu tạo phù hợp X là: A B C D Câu 75: Hỗn hợp E gồm muối vô X (CH8N2O3) đipeptit Y (C4H8N2O3) Cho E tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, thu khí Z Cho E tác dụng với dung dịch HCl dư, thu khí T muối Q Nhận định sau sai? A Chất Y H2NCH2CONHCH2COOH B Chất Q H2NCH2COOH C Chất Z NH3 chất T CO2 D Chất X (NH4)2CO3 Câu 76: Hòa tan hồn tồn Fe3O4 dung dịch H2SO4 (loãng, dư), thu dung dịch X Cho dãy gồm chất: Cu; Fe(NO3)2; KMnO4; BaCl2; Cl2; KNO3; NaCl Số chất dãy phản ứng với dung dịch X là: A B C D Câu 77: Cho sơ đồ chuyển hoá sau:  Cl2  KOH  H2 SO4  FeSO4  H 2SO4  KOH Z  T  Y   X  Cr(OH)3  Biết X, Y, Z, T hợp chất crom Chất Z T là: A K2Cr2O7 Cr2(SO4)3 B K2Cr2O7 CrSO4 C K2CrO4 CrSO4 D K2CrO4 Cr2(SO4)3 Câu 78: Tiến hành thí nghiệm với dung dịch X, Y, Z T Kết ghi bảng sau: Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng Y Quỳ tím Quỳ chuyển sang màu xanh X, Z Dung dịch AgNO3 NH3, đun nóng Tạo kết tủa Ag T Dung dịch Br2 Kết tủa trắng Z Cu(OH)2 Tạo dung dịch màu xanh lam X, Y, Z, T là: A Etyl fomat, lysin, glucozơ, phenol B Etyl fomat, lysin, glucozơ, axit acrylic C Glucozơ, lysin, etyl fomat, anilin D Lysin, etyl fomat, glucozơ, anilin Câu 79: Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch chứa 4a mol HCl vào dung dịch chứa a mol NaAlO2 (b) Cho Al2O3 vào lượng dư dung dịch NaOH (c) Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch Ba(OH)2 (d) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư (e) Cho dung dịch chứa a mol KHSO4 vào dung dịch chứa a mol NaHCO3 (g) Cho Mg dư vào dung dịch HNO3 (phản ứng không thu chất khí) Sau phản ứng xảy hồn tồn, số thí nghiệm thu dung dịch chứa hai muối là: A B C D Câu 80: Cho chất sau: metan, etilen, buta-1,3-đien, benzen, toluen, stiren, phenol, metyl acrylat Số chất tác dụng với nước brom điều kiện thường là: A B C D Câu 81: Nguyên tố crom có số oxi hóa +3 hợp chất sau đây? A Na2Cr2O7 B CrO C Na2CrO4 D Cr2O3 Câu 82: Kim loại sau có nhiệt độ nóng chảy cao nhất? A Ag B Cr C W D Fe Câu 83: Vào mùa đông, nhiều gia đình sử dụng bếp than đặt phòng kín để sưởi ấm gây ngộ độc khí, dẫn đến tử vong Nguyên nhân gây ngộ độc khí sau đây? A O3 B CO C H2 D N2 Câu 84: Chất sau tác dụng với dung dịch KHCO3? A KNO3 B K2SO4 C KCl D HCl Câu 85: Chất sau muối axit? A CaCO3 B NaHS C NaNO3 D KCl Câu 86: Sục khí axetilen vào dung dịch AgNO3 NH3, thu kết tủa màu: A vàng nhạt B trắng C xanh D đen Câu 87: Chất sau tác dụng với dung dịch HCl? A BaCl2 B Al(OH)3 C Al(NO3)3 D MgCl2 Câu 88: Các loại phân lân cung cấp cho cấy trồng nguyên tố: A kali B photpho C cacbon D nitơ Câu 89: Nung nóng Fe(OH)3 đến khối lượng khơng đổi, thu chất rắn là: A Fe3O4 B Fe C FeO D Fe2O3 Câu 90: Saccarozơ loại đisaccarit có nhiều mía, hoa nốt, củ cải đường Cơng thức phân tử saccarozơ là: A C6H12O6 B C2H4O2 C (C6H10O5)n D C12H22O11 Câu 91: Tên gọi hợp chất CH3CHO là: A axit axetic B etanol C anđehit fomic D anđehit axetic Câu 92: Trùng hợp vinyl clorua thu polime có tên gọi là: A polipropilen B poli (vinyl clorua).C polistiren D polietilen Câu 93: Thực thí nghiệm hình vẽ Kết thúc thí nghiệm, dung dịch Br2 bị màu Chất X là: A CaC2 B CaO C Na D Al4C3 Câu 94: Chất sau muối trung hòa? A K2HPO4 B NaHSO4 C NaHCO3 D KCl Câu 95: Polime sau thuộc loại polime thiên nhiên? A Polistiren B Polipropilen C Tinh bột D Polietilen Câu 96: Dung dịch chất sau hòa tan Al(OH)3? A H2SO4 B NaCl C Na2SO4 D KCl Câu 97: Xenlulozơ thuộc loại polisaccarit, thành phần tạo nên màng tế bào thực vật, có nhiều gỗ, bơng nõn Cơng thức xenlulozơ là: A (C6H10O5)n B C12H22O11 C C6H12O6 D C2H4O2 Câu 98: Dung dịch Na2CO3 tác dụng với dung dịch: A NaCl B KCl C CaCl2 D NaNO3 Câu 99: Một số loại trang y tế chứa chất bột màu đen có khả lọc khơng khí Chất là: A đá vơi B muối ăn C thạch cao D than hoạt tính Câu 100: Dung dịch chất sau không phản ứng với Fe2O3? A NaOH B HCl C H2SO4 D HNO3 ... Cu(OH)2 Câu 31: Tính chất sau khơng phải CH2=C(CH3)COOH? A tác dụng với H2 (Ni; t0) B làm màu nước Br2 C tham gia phản ứng tráng gương D tham gia phản ứng este hóa Câu 32: Chất sau không phản... Mg(OH)2 Câu 9: Trong hóa học vơ cơ, phản ứng sau thuộc loại phản ứng oxi hóa- khử? A NaOH + HCl  NaCl + H2O B 4NO2 + O2 + 2H2O  4HNO3 C N2O5 + Na2O  2NaNO3 D CaCO3  CaO + CO2 Câu 10: Chất không... Ca(OH)2 Sau phản ứng xảy hoàn toàn, có thí nghiệm thu kết tủa? A B C D Câu 73: Công thức hóa học đạm Urê là: A (NH4)2CO3 B (NH2)2CO C (NH4)2CO D (NH2)2CO3 Câu 74: Cho phát biểu sau: (a) Cho dung
- Xem thêm -

Xem thêm: 600 CÂU TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT HÓA HỌC ÔN THI THPT QUỐC GIA, 600 CÂU TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT HÓA HỌC ÔN THI THPT QUỐC GIA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay