GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ SOẠN THEO 6 BƯỚC 5 HOẠT ĐỘNG( CHUẨN CÔNG VĂN 5555)

55 29 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 02:45

CHƯƠNG I: VẼ KỸ THUẬT CƠ SỞ BÀI 1: TIÊU CHUẨN TRÌNH BÀY BẢN VẼ KỸ THUẬT A Mục tiêu học: Mục tiêu a Kiến thức: - Trình bày nội dung tiêu chuẩn trình bày vẽ kĩ thuật: khổ giấy, tỉ lệ, nét vẽ, chữ viết, ghi kích thước b Kĩ năng: - Biết số vẽ kĩ thuật, cụ thể: tiêu chuẩn khổ giấy, nét vẽ c Thái độ: - Có ý thức thực tiêu chuẩn vẽ kĩ thuật Các lực hình thành phát triển cho học sinh - Năng lực tự học tự quản lý; giao tiếp hợp tác - Năng lực trình bày vẽ kĩ thuật - Năng lực lựa chọn ( lựa chọn khổ giấy, tỉ lệ, nét vẽ ……) Chuẩn bị cho dạy: a Nội dung: * Chuẩn bị giáo viên: - Nghiên cứu kĩ nội dung SGK Công Nghệ 11 - Đọc tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) tiêu chuẩn Quốc tế (TCQT) trình bày vẽ kĩ thuật - Xem lại SGK Công nghệ - Chuẩn bị phiếu học tập liên quan đến học * Chuẩn bị học sinh: - Đọc trước nội dung SGK, tìm hiểu nội dung trọng tâm - Ôn lại kiến thức học liên quan chương trình Cơng nghệ b Đồ dùng dạy học: - Tranh vẽ phóng to hình 1.3; 1.4; 1.5 SGK, thước vẽ kĩ thuật - Giấy Ao - Vẽ vẽ có nội dung minh họa cho tất tiêu chuẩn trình bày vẽ kĩ thuật (1 vẽ theo tiêu chuẩn, không theo tiêu chuẩn) B Hoạt động dạy học * Phân bổ giảng: - Bài giảng thực tiết, gồm nội dung: + Khổ giấy + Tỉ lệ + Nét vẽ + Chữ viết + Ghi kích thước * Trọng tâm: - Là quy định quan trọng tiêu chuẩn trình bày vẽ gồm: + Cách chia khổ giấy + Cách vẽ nét vẽ + Cách ghi chữ số kích thước * Hướng dẫn cụ thể HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG Chuyển giao nhiệm vụ Cho học sinh quan sát số vẽ tiêu chuẩn không tiêu chuẩn cho biết vẽ dễ hiều hơn, sao? Thực nhiệm vụ Trình bày báo Kết luận cáo, thảo luận Học sinh quan sát Học sinh tiến hành Giáo viên kết luận từ vẽ suy nghĩ trả lời câu hỏi dẫn dắt vào nội trả lời câu hỏi giáo viên dung giáo viên đưa Trên vẽ biểu Như vẽ Chuyển giao nhiệm vụ * Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu ý nghĩa tiêu chuẩn vẽ kĩ thuật Thực nhiệm vụ Học sinh nghiên cứu sách giáo khoa kiến thức học để trả lời câu hỏi kĩ thuật giúp dễ hiểu cần đảm bảo nguyên tắc trình bày gì? Muốn biết nguyên tắc vào tìm hiểu Các thành viên “ Tiêu chuẩn trình lớp đóng bày vẽ kĩ góp ý kiến bổ thuật” sung HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI Giáo viên đặt câu thị tỉ lệ, kích thước, vật liệu, kí hiệu,… dễ hiểu vẽ khơng ghi kích thước, khơng ghi tỉ lệ… Trình bày báo cáo, thảo luận Học sinh trả lời câu hỏi Vì vẽ kĩ thuật xây dựng theo nguyên tắc thống Kết luận Như vậy: - Bản vẽ kĩ thuật phương tiện lĩnh vực kĩ thuật trỏ thành “ngơn hỏi Tại nói vẽ kĩ thuật “ngôn ngữ” chung dùng kĩ thuật? * Nhiệm vụ 2: Giới thiệu khổ giấy quy định ngữ” chung dùng cho tiêu chuẩn kĩ thuật Vì vậy, phải xây dựng Các thành viên khác lớp đóng theo quy tắc góp ý kiến bổ sung thống quy định tiêu chuẩn vẽ kĩ thuật - Các nhóm tiến hành thảo luận, nghiên cứu kiến thức sách giáo khoa, kiến thức học hướng dẫn giúp đỡ giáo viên hoàn thành phiếu học tập số1 Giáo viên tiến hành chia thành nhóm lớp u cầu nhóm hồn thành phiếu học tập thứ ( Mẫu phiếu học tập số 1) - Học sinh nghiên - Giáo viên yêu cứu hình 1.2 trả cầu học quan sát lời câu hỏi hình 1.2 SGK trả lời câu hỏi khung vẽ khung tên bố trí với vẽ? - Các nhóm cử đại diện nhóm lên trình bày kết phiếu học tập số - Các nhóm khác tiến hành phát vấn đặt câu hỏi cho nhóm trình bày - Từ khổ giấy, khung vẽ cách lề: trái 20, phải 10, 10, 10, khung tên đặt góc phải phía vẽ Như vậy: - Quy định khổ giấy để thống quản lý tiết kiệm sản xuất - Từ khổ giấy Ao, chia đôi chiều dài chiều rộng khổ A1, chiều rộng A0 chiều dài A1, chia tương tự khổ giấy A4 Vậy ta có loại khổ giấy kích thước sau: + A0: 1189 x 841(mm) + A1: 841 x 594 (mm) + A2: 594 x 420 (mm) + A3: 420 x 297 (mm) + A4: 297 x 210 (mm) Cách bố trí khung vẽ khung tên sau Nhiệm vụ 3: Giới thiệu tỉ lệ - Các nhóm tiến Giáo viên tiến hành thảo luận, hành chia thành nghiên cứu kiến nhóm lớp thức sách giáo yêu cầu nhóm khoa, kiến thức xem loại tỉ lệ học hướng theo TCVN dẫn giúp đỡ 7286:2003 (ISO giáo viên hoàn 5455:1971) đề thành phiếu học tập hoàn thành phiếu số học tập thứ hai - Các nhóm cử đại diện nhóm lên trình bày kết phiếu học tập số - Các nhóm khác tiến hành phát vấn đặt câu hỏi cho nhóm trình bày ( Mẫu phiếu học tập số 2) Nhiệm vụ 3: Giới thiệu nét vẽ - Các nhóm tiến Giáo viên tiến hành thảo luận, hành chia thành nghiên cứu kiến nhóm lớp thức sách giáo yêu cầu nhóm khoa, kiến thức - Các nhóm cử đại diện nhóm lên trình bày kết phiếu học tập số Như vậy: - Tỷ lệ tỷ số giữ kích thước dài đo hình biểu diễn vật thể kích thước thực tương ứng đo vật thể - Có 03 loại tỷ lệ: + Tỷ lệ 1:1 – tỷ lệ nguyên hình + Tỷ lệ 1:X – tỷ lệ thu nhỏ + Tỷ lệ X:1 – tỷ lệ phóng to - Vd: hình chữ nhật có kích thức 50x20, hình biểu diễn 5x2 Vậy tỉ lệ: 1:10 Như vậy: Các nét vẽ quy định theo TCVN sau: - Nét liền đậm: - Các nhóm khác + A1: đường bao thấy tiến hành phát vấn + A2: Cạnh thấy đặt câu hỏi cho - Nét liền mảnh: nhóm trình bày + B1: đường kích thước ( Mẫu phiếu học + B2: đường gióng tập số 3) Các chiều rộng nét + B3: đướng gạch Giáo viên yêu cầu Học sinh nghiên cứu vẽ: 0,13; 0,18; 0,25; học sinh trả lời sách giáo khoa 0,35; 0,5; 0,7; 1,4 gạch mặt cắt câu hỏi Việc quy kiến thức học trả 2mm Thường - Nét lượn sóng: định chiều rộng lời câu hỏi lấy chiều rộng nét nét vẽ đậm 0,5mm + C1: đường giới hạn có liên nét mảnh phần hình cắt quan đến bút vẽ 0,25mm - Nét đứt mảnh: khơng? yêu cầu học sinh xem bảng 1.2 hình 1.3 SGK đề hoàn thành phiếu học tập thứ ba học hướng dẫn giúp đỡ giáo viên hoàn thành phiếu học tập số + F1: đường bao khuất, cạnh khuất - Nét gạch chấm mảnh: Nhiệm vụ 4: Giới thiệu chữ viết Trên vẽ kỹ thuật, ngồi hình vẽ có phần chữ để ghi Học sinh quan sát hình 1.4 nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi * Các yêu cầu - Khổ chữ: (h) giá trị xác định chiều cao chữ hoa tính mm Có + G1: đường tâm + G2: đường trục đối xứng * Chiều rộng nét vẽ: 0,13; 0,18; 0,25; 0,35; 0,5; 0,7; 1,4 2mm Thường lấy chiều rộng nét đậm 0,5mm nét mảnh 0,25mm Như vậy: * Khổ chữ: - Khổ chữ: (h) giá trị xác định chiều cao chữ hoa tính kích thước, ghi kí hiệu thích cần thiết khác Chữ viết cần có u cầu gì? khổ chữ: 1,8; 2,5; 14; 20mm - Chiều rộng: (d) nét chữ thường lấy 1/10h - Kiểu chữ: Thường dùng kiểu chữ đứng Nhiệm vụ 5: Giới thiệu cách ghi kích thước Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát hình 1.5, 1.6 đưa nhận xét đường ghi kích thước - GV đặt câu hỏi ghi kích thước vẽ sai gây nhầm lẫn cho người đọc đưa đến hậu nào? Học sinh quan sát hình 1.5, 1.6 nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi Học sinh tiến hành trả lời câu hỏi - Dựa vào kích thước thể vẽ mà nhà sản xuất hay chế tạo làm sản phẩm có kích thước theo yêu cầu - Hàng hoá sản xuất sai  không sử dụng được, tốn nguyên vật liệu, tốn công dẫn đến thua lỗ Các học sinh khác bổ sung mm Có khổ chữ: 1,8; 2,5; 14; 20mm - Chiều rộng: (d) nét chữ thường lấy 1/10h * Kiểu chữ: Thường dùng kiểu chữ đứng hình 1.4 SGK Như vậy: - Đường kích thước: Vẽ nét liền mảnh, song song với phần tử ghi kích thước (hình 1.5) - Đường gióng kích thước: Vẽ nét liền mảnh thường kẻ vng góc với đường kích thước, vượt q đường kích thước đoạn ngắn - Chữ số kích thước: Chỉ trị số kích thước thực (khoảng sáu lần chiều rộng nét) - Ký hiệu θ , R HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP/ THỰC HÀNH Chuyển giao nhiệm vụ Giáo viên cho số câu hỏi yêu cầu học sinh dựa vào kiến thức học để trả lời Câu Đường Thực nhiệm vụ Giáo viên tiến hành cho em học sinh xung phong lên trả lời câu hỏi dựa vào kiến thức Trình bày báo cáo, thảo luận Các em học xung phong lên trả lời câu hỏi dựa vào kiến thức tiếp thu Các bạn khác Kết luận Giáo viên kết luận lại đáp án xác em học sinh trả lời Câu B Câu D bao khuất cạnh học khuất vẽ nét nào? A Đứt mảnh B Liền đậm C Liền mảnh D Lượn sóng Câu Có loại nét vẽ thường gặp vẽ kĩ thuật A B C D Câu Bản vẽ kĩ thuật là: A Các thơng tin kỹ thuật trình bày dạng đồ họa theo quy tắc thống B Các thông tin kỹ thuật trình bày dạng văn theo quy tắc thống C Các thông tin kỹ thuật trình bày dạng đồ họa D Các thơng tin kỹ thuật trình bày dạng văn Câu Tỉ lệ 1:2 tỉ lệ gì? A Phóng to lớp quan sát bổ sung sữa chửa Câu A Câu B Câu D Câu D B Thu nhỏ C Nguyên hình D Nâng cao Câu Khổ giấy A4 có kích thước tính theo mm là: A 420x210 B 297x297 C 420x 297 D 297x210 Câu 6: Cách ghi kích thước sau đúng? A B C D HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG Chuyển giao nhiệm vụ Giáo viên yêu cầu học sinh dựa vào kiến thức học tiến hành vẽ khung vẽ khung Thực nhiệm Trình bày báo cáo, vụ thảo luận Học sinh dựa vào Sau vẽ xong học kiến thức sinh tiến hành nạp học tiến hành vẽ lại cho giáo viên khung vẽ khung tên vào khổ giấy Kết luận Giáo viên quan sát sơ qua vẽ học sinh từ đưa nhận xét giúp học sinh thực tốt tên vào khổ giấy A4 A4 sau nạp lại cho giáo viên HOẠT ĐỘNG 5: TÌM TỊI , MỞ RỘNG Chuyển giao nhiệm vụ Giáo viên yêu cầu học sinh nhà tìm tòi thơng qua internet, sách, báo liệt kê số vẽ kĩ thuật đầu tiết sau số em lên báo cáo trước lớp Thực nhiệm vụ Học sinh nhà tiến hành tìm tòi thơng qua internet, sách, báo tiến hành liệt kê lại vẽ kĩ thuật Trình bày báo cáo, thảo luận Các em học sinh tiến hành báo cáo trước lớp vào đầu tiết sau học sinh khác đánh giá, bổ sung lần vẽ Kết luận Giáo viên đưa nhận xét cho học sinh thực tế có nhiều loại vẽ vẽ khí, vẽ xây dựng … PHIẾU HỌC TẬP SỐ NHÓM:………… Các nhóm dựa vào kiến thức học suy nghĩ để hồn thành câu hỏi sau: Vì vẽ phải vẽ theo khổ giấy định? Việc quy định khổ giấy có liên quan đến thiết bị sản xuất in ấn? Quan sát hình 1.1 SGK nêu cách chia khổ giấy A1, A2, A3, A4 từ khổ A0 nào? Kích thước sao? PHIẾU HỌC TẬP SỐ NHÓM:………… Dựa vào kiến thức môn liên quan xem loại tỉ lệ theo TCVN 7286:2003 (ISO 5455:1971) nhóm hoàn thành câu hỏi sau: Thế tỷ lệ vẽ? Có loại tỷ lệ nào? Cho ví dụ minh họa loại tỷ lệ đó? PHIẾU HỌC TẬP SỐ NHÓM:………… Các nhóm xem bảng 1.2 hình 1.3 SGK trả lời câu hỏi: Các nét liền đậm, liền mảnh biểu diễn đường vật thể? Hình dạng nào? Nét đứt, nét chấm gạch mảnh, nét lượn sóng biểu diễn đường vật thể? vật thể thể HOẠT ĐỘNG 5: TÌM TỊI MỞ RỘNG Chuyển giao Thực nhiệm vụ nhiệm vụ Giáo viên yêu cầu Học sinh nhà tìm học sinh nhà hiểu thơng qua nghiên cứu tìm tòi internet, tài liệu để xem biểu diện tìm hiểu cách kí hiệu hình cắt mặt cắt hình cắt mặt cắt vẽ vẽ người ta kí hiệu đề giúp người quan sát hiểu hình hình chiếu trục đo hình vẽ nêu Các bạn học sinh tiến hành đóng góp ý kiến để hồn thiện vẽ Trình bày báo cáo, thảo luận Học sinh tiên hành trình bày kết tìm kiếm vào đầu tiết sau Các bạn lớp lắng nghe đóng góp ý kiến Kết luận Như để kí hiệu hình cắt mặt cắt vẽ người ta tiến hành kí hiệu sau: PHIẾU HỌC TẬP SỐ NHÓM:………… Các nhóm nghiên cứu sách giáo khoa quan sát hình 5.2 tập suy nghĩ để hoàn thành câu hỏi sau: Như vng góc? Như đều? Quan sát hình 5.2 cho biết góc trục đo thơng số biến dạng HCTĐ vng góc đều? Khi ta chiếu hình vng lên HCTĐ vng góc biến dạng thành hình gì? Hình tròn biến dạng thành hình gì? BÀI 6: THỰC HÀNH – BIỂU DIỂN VẬT THỂ A Mục tiêu học: Mục tiêu a Kiến thức: - Đọc vẽ hai hình chiếu vng góc vật thể đơn giản - Vẽ hình chiếu thứ 3, hình cắt hình chiếu trục đo vật thể đơn giản từ vẽ hai hình chiếu - Ghi kích thước vật thể b Kĩ năng: Hồn thành vẽ hình 6.6 từ hai hình chiếu cho trước; vẽ hình chiếu thứ 3, hình cắt hình chiếu trục đo, cách ghi kích thước c Thái độ: - Có ý thức tổ chức kỉ luật - Thích tìm hiểu, u thích học - Đạt yêu cầu phần kiến thức kĩ đưa Các lực hình thành phát triển cho học sinh - Năng lực tự học tự quản lý; giao tiếp hợp tác - Năng lực vẽ hình chiếu thứ ba hình chiếu trục đo vật thể Chuẩn bị cho dạy: a Nội dung: * Chuẩn bị giáo viên: - Kiến thức liên quan: Các tài liệu liên quan đến kiến thức thực hành Công nghệ phần vẽ kĩ thuật Bài sgk Công nghệ 11 - Chuẩn bị nội dung: Đọc kĩ nội dung thực hành sgk Công nghệ 11, tham khảo sách giáo viên Công nghệ 11 - Chuẩn bị phương tiện dạy học thực hành Tranh vẽ hình 6.1 sgk * Chuẩn bị học sinh: - Chuẩn bị nội dung: Ơn lại kiến thức có liên quan học từ trước, xem trước thực hành nhà - Chuẩn bị phương tiện học thực hành: Giấy vẽ khổ A4, dụng cụ vẽ kĩ thuật (thước, bút chì, compa, ), sgk Cơng nghệ 11 b Đồ dùng dạy học: Tranh vẽ hình 6.1 sgk B Hoạt động dạy học * Phân bổ giảng: - Bài thực hành gồm hai phần tiến hành hai tiết: Phần : Giáo viên giới thiệu Phần : Học sinh làm thực hành lớp hướng dẫn giáo viên * Trọng tâm: - Học sinh phải vẽ hình chiếu thứ ba hình chiếu trục đo vật thể * Hướng dẫn cụ thể HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG Chuyển giao nhiệm Thực nhiệm Trình bày báo cáo, Kết luận vụ vụ thảo luận Học sinh quan sát Giáo viên cho học Học sinh tiến hành Giáo viên kết luận sinh quan sát số các hình ảnh suy trả lời câu hỏi từ dẫn dắt vào nghĩ trả lời câu hình vẽ giáo viên nội dung hỏi giáo viên nhà, vẽ vật thể - Các hình đưa sau đặ câu hỏi dùng để biễu diễn Như muốn vật thể giúp qua biểu diễn vật thể trình gia cơng giúp qua trình gia thuận lợi cơng thn lợi ta phải biết vẽ - Muốn vẽ hình chiếu thứ ba ta hình chiếu trục phải biết cách vẽ đo vật thể hình chiếu thứ ba phải thực hình chiếu trục chúng đo vật thể ta vào tìm hiểu “ Thực hành: Biểu diễn vật thể” Các hình dùng để làm gì? Muốn vẽ ta phải làm nào? HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI Chuyển giao nhiệm vụ Thực nhiệm vụ * Nhiệm vụ : Các em học sinh ngồi Giới thiệu thực nghiêm túc lắng nghe hành làm theo - GV kiểm tra yêu cầu giáo viên chuẩn bị HS cho thực hành - Sử dụng tranh vẽ đề hình 6.7 sgk (gv vẽ bảng) Yêu cầu học sinh quan sát Giáo viên trình bày nội dung thực hành * Nhiệm vụ : HS làm lớp hướng dẫn giáo viên Gv nêu tóm tắt trình tự bước thực hành Đề mẫu : hai hình chiếu giá lỗ Học sinh lắng nghe, hình chữ nhật quan sát hình Học sinh nghiên cứu, Giáo viên tiến tìm tòi trả lời câu hỏi hành đọc vẽ giáo viên hai hình chiếu đặt câu hỏi liên quan yêu cầu học sinh trả lời - Đối chiếu với Trình bày báo cáo, thảo luận - Học sinh đặt câu hỏi liên quan đến vấn đề yêu cầu giáo viên Kết luận Như vậy: Từ hình chiếu vẽ hình chiếu thứ HCTĐ vật thể Như vậy: Bước : Đọc vẽ hai hình chiếu Học sinh tiến hành trả lời câu hỏi giáo viên bạn khác lớp đóng góp ý kiến - Đối chiếu với hình chiếu phần tương ứng hình chữ nhật 31x28 phần tương ứng hình chử nhật bao ngồi 68x28 - Tương ứng với lỗ hình chữ nhật 30x13 - Chiều cao hình chiếu cạnh chiều cao Bước : Vẽ hình chiếu thứ Bước : Vẽ hình cắt hình chiếu bằng, hình chiếu đứng, phần tương chiều rộng hình ứng với hình ? chiếu chiều phần tương rộng hình chiếu ứng với hình ? cạnh - - Cần xác - Trên hình chiếu định mặt phẳng cắt Bước : Vẽ hình đứng có đường chiếu trục đo nét đứt song song chạy suốt chiều cao hai phần tương ứng với - Chọn mp cắt loại phần hình hình cắt tồn chiếu ? - Khi vẽ hình cắt - Kẻ đường gạch hình chiếu gạch nghiêng góc đứng cần xác 450 định ? - Hình chiếu đứng gá lỗ hình chữ Bước : Gắn hệ nhật khơng đối trục tọa độ OXYZ xứng nên chọn mặt vào hai hình chiếu phẳng cắt Bước : Chọn hệ ? trục đo - Phần đặc vật Bước : Căn thể tiếp xúc với mp vào kích thước vẽ cắt kí hiệu hình hộp bao ? vật thể - Yêu cầu học sinh Bước : Hoàn thiện nhắc lại cách vẽ hình chiếu trục đo hình chiếu trục đo ? HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP/ THỰC HÀNH Chuyển giao Thực nhiệm vụ Trình bày báo cáo, Kết luận nhiệm vụ thảo luận Giáo viên yêu cầu Học sinh tiến hành vẽ Học sinh tiến hành Giáo viên trả lời học sinh tiến hành hình chiếu thứ ba hỏi vấn đề hướng dẫn vẽ hình chiếu thứ hình chiếu trục đo liên quan đến vẽ vấn đề thắt mắc hình chiếu trục vào giấy A4 chuẩn thắt mắc đo hình sau: bị trước học sinh HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG Chuyển giao nhiệm vụ Học tiếp tục tiến hành vẽ hình chiếu thứ hình chiếu trục đo kết thúc giáo viên yêu cầu học sinh nạp vẽ lại Thực nhiệm vụ Trình bày báo cáo, thảo luận Học sinh tiếp tục vẽ Học sinh tiến hành hình chiếu thứ hỏi vấn đề hình chiếu trục đo liên quan đến vẽ vào giấy A4 chuẩn thắt mắc, kết bị trước thúc học sinh nạp lại cho giáo viên, giáo viên yêu cầu em lên bảng vẽ vẽ hình chiếu thứ học sinh lên vẽ hình chiếu trục đo ban lớp quan sát đóng góp ý kiến HOẠT ĐỘNG 5: TÌM TỊI MỞ RỘNG Chuyển giao nhiệm vụ Thực nhiệm vụ Giáo viên yêu cầu học Học sinh nhà sinh nhà nghiên cứu tìm hiểu thơng qua vẽ hình chiếu thứ internet, tài liệu để hình chiếu trục đo vẽ hình chiếu thứ vật thể có hình dạng ba hình chiếu sau: trục đo vật thể Trình bày báo cáo, thảo luận Học sinh tiên hành trình bày kết vào đầu tiết sau Các bạn lớp lắng nghe quan sát đóng góp ý kiến Kết luận Như - Hình chiếu thư ba vật thể có sau - Hình chiếu trục đo Kết luận Như có hình chiếu thứ ba hình chiếu trục đo vật thể sau: BÀI HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH A Mục tiêu học: Mục tiêu a Kiến thức: - Trình bày khái niệm hình chiếu phối cảnh, nêu ứng dụng hình chiếu phối cảnh - Biết loại hình chiếu phối cảnh vận dụng phương pháp vẽ phác hình chiếu phối cảnh điểm tụ để vẽ phác hình chiếu phối cảnh vật thể đơn giản b Kĩ năng: - Vẽ phác hình chiếu phối cảnh điểm tụ đơn giản - Vận dụng bước phương pháp vẽ pháp hình chiếu phối cảnh để vẽ phác hình chiếu phối cảnh vật thể đơn giản c Thái độ: Có ý thức học tập nghiêm túc, tích cực xây dựng Các lực hình thành phát triển cho học sinh - Năng lực tự học tự quản lý; giao tiếp hợp tác - Năng lực xây dựng hình chiếu phối cảnh vật thể - Năng lực xác định phương pháp vẽ hình chiếu phối cảnh vật ( hình chiếu phối cảnh điểm tụ hình chiếu phối cảnh hai điểm tụ) Chuẩn bị cho dạy: a Nội dung: * Chuẩn bị giáo viên: - Nghiên cứu kĩ nội dung sgk CN11 - Tham khảo sách giáo viên CN11, kiến thức chuyên ngành có liên quan đến giảng * Chuẩn bị học sinh: - Đọc trước nội dung sgk CN11 - Ôn lại kiến thức phép chiếu, CN8, phép chiếu xuyên tâm sở để xây dựng hình chiếu phối cảnh b Đồ dùng dạy học: - Tranh vẽ phóng to hình 7.1, 7.2 sgk CN11 - Đoạn phim mô hcpc hai điểm tụ nhà, hệ thống xây dựng hcpc B Hoạt động dạy học * Phân bổ giảng: Bài giảng thực tiết, gồm nội dung: I Khái niệm II Phương pháp vẽ phác hcpc * Trọng tâm: - Khái niệm hcpc - Vẽ phác hcpc điểm tụ * Hướng dẫn cụ thể HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG Chuyển giao nhiệm vụ Giáo viên cho học sinh quan sát số hình ảnh vẽ ngơi nhà từ tiến hành đặt câu hỏi Thực nhiệm vụ Học sinh tiến hành quan sát hình ảnh trả lời câu hỏi giáo viên Trình bày báo Kết luận cáo, thảo luận Học sinh tiến hành Giáo viên kết luận trả lời câu hỏi từ dẫn dắt vào nội dung - Các hình ảnh khơng phải hình thật ngơi nhà Như hình ảnh khơng phải hình ảnh - Các vẽ thật tế người thật ngơi ta gọi hình chiếu nhà mà hình chiếu phối cảnh ngơi nhà hình chiếu gọi hình chiếu cách xây dựng hình chiếu đí tìm hiểu “ Hình chiếu phối cảnh” - Theo em vẽ có phải hình ảnh thật nhà không? - Vậy vẽ thực tế người ta gọi hình chiếu gì? HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI Chuyển giao nhiệm vụ * Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu khái niệm HCPC Giáo viên tiến hành phân thành nhóm học sinh, Thực nhiệm vụ - Các nhóm tiến hành thảo luận, quan sát hình 7.1, 7.2, 7.3 nghiên cứu kiến thức sách giáo khoa, kiến thức Trình bày báo cáo, thảo luận - Các nhóm cử đại diện nhóm lên trình bày kết phiếu học tập - Các nhóm khác tiến hành phát vấn Kết luận Như vậy: * Khái niệm +HCPC hình biểu diễn xây dựng phép chiếu xuyên tâm yêu cầu nhóm nghiên cứu sách giáo khoa quan sát quan sát hình 7.1, 7.2, 7.3 hoàn thành phiếu học tập ( Mẫu phiếu học tập ) học hướng dẫn giúp đỡ giáo viên hoàn thành phiếu học tập đặt câu hỏi cho nhóm trình bày - Các viên gạch cửa sổ xa nhỏ lại - Các đường thẳng // thực tế có xu hướng gặp điểm HCPC nhà xây dựng phép chiếu xuyên tâm Chú ý quan sát +Tâm chiếu mắt người quan sát +mp thẳng đứng tưởng tượng đgl mphc hay mặt tranh +mp nằm ngang đặt vật thể mp vật thể + mp nằm ngang qua điểm nhìn gọi mp tầm mắt +Giao mp tầm mắt mphc tạo thành đường thẳng gọi đường chân trời (kí hiệu tt) +Từ điểm nhìn kẻ đường thẳng vng góc với đường chân trời cắt đường chân trời 1điểm gọi điểm tụ Quan sát tranh ta thấy phận nhà xa mắt ta nhỏ lại để biểu diễn - Mặt phẳng vật thể : mp nằm ngang đặt vật thể cần biểu diễn Mặt tranh (mphc) : mp thẳng đứng chứa hcpc - Điểm nhìn : vị trí mắt người quan sát hay gọi tâm chiếu phép chiếu xuyên tâm - Mặt phẳng tầm mắt : mp nằm ngang qua tâm chiếu - Đường chân trời tt : giao tuyến mp tầm mắt mặt tranh + Đặc điểm HCPC tạo cho người xem ấn tượng khoảng cách sa gần vật thể giống quan sát thực tế * Ứng dụng HCPC - HCPC thường đặt bên cạnh hc vng góc vẽ thiết kế kiến trúc xây dựng,để biểu diễn công trình có kích thước lớn nhà cửa, cầu cống, đê đập… * Các loại HCPC + HCPC điểm tụ nhận mặt * Nhiệm vụ : Tìm hiểu phương pháp vẽ phác HCPC điểm tụ vật thể đơn giản Giáo viên cho vật thể có dạng hình chữ L dạng hình chiếu vng góc hướng dẫn HS vẽ phác HCPC vật thể đồng thời đặt câu hỏi phác vấn để tiến hành xây dựng nội dung - Việc vẽ đường chân thời để xác định gì? - Vị trí hc đứng đặt với đường chân trời? - Khi F’ vơ hc nhận gì? cơng trình có kích thước lớn nhà cửa +có điểm tụ có mp vật thể song song với mặt tranh +có điểm tụ khơng có mp vật thể song song với mặt tranh Học sinh tiến hành - Học sinh đặt quan sát lắng nghe câu hỏi với giáo giáo viên giới thiệu viên có vấn đề Học sinh tiến hành khơng rõ giáo nghiên cứu SGK viên giới thiệu kiến thức học xong tiến hành trả lời Tiến hành trả lời câu hỏi giáo viên câu hỏi giáo viên - Xác định độ cao điểm nhìn - Hình chiếu đứng đặt song song với đường chân tròi - Hình chiếu nhận hình chiếu trục đo tranh song song với mặt vật thể + HCPC điểm tụ nhận mặt tranh không song song với mặt vật thể Như vậy: Để tiến hành vẽ phác HCPC điểm tụ thực bước sau: +B1: vẽ đường chân trời tt, xác định độ cao diểm nhìn +B2: chọn điểm tụ F’ +B3: vẽ hc đứng vật thể +B4:nối điểm hc đứng với điểm tụ, A’F’, B’F’, C’F’, D’F’ +B5: lấy điểm I’ F’ để xác định chiều rộng vật thể +B6: từ điểm I’ vẽ đường thẳng song song với cạnh vật thể +B7: tô đậm cạnh thấy vật thể, hoàn thiện vẽ Chú ý -Muốn thể mặt bên vật thể chọn điểm tụ F’ phía bên hc đứng -Khi F’ vô cùng, tia chiếu song song nhau, hc nhận có dạng hc trục đo vật thể HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP/ THỰC HÀNH Chuyển giao nhiệm vụ Giáo viên yêu cầu học sinh dựa vào kiến thức học tiến trả lời câu hỏi Thực nhiệm vụ Trình bày báo cáo, thảo luận Giáo viên tiến hành Các em học xung cho em học sinh phong lên trả lời xung phong lên trả câu hỏi dựa vào lời câu hỏi dựa kiến thức vào kiến thức đã tiếp thu Câu 1: : Hãy chọn học Các bạn khác lớp quan sát bổ câu trả lời sung sữa chửa nhất: A Hình chiếu phối cảnh hình biểu diễn xây dựng phép chiếu xuyên tâm B Hình chiếu trục Kết luận Giáo viên kết luận lại đáp án xác em học sinh trả lời Câu B Câu B Câu A Câu B đo hình biểu diễn ba chiều vật thể xây dựng phép chiếu vng góc C Bản vẽ khí vẽ liên quan đến thiết kế, thi công, lắp ráp, kiểm tra, sử dụng máy móc, thiết bị D Bản vẽ xây dựng vẽ liên quan đến thiết kế, chế tạo, lắp ráp, kiểm tra, sử dụng cơng trình xây dựng Câu 2: Hình chiếu trục đo xiên góc cân có hệ số biến dạng là: A p = q = r = 0,5 B p = r = 1; q = 0,5 C p = q = r = D p = q = 1; r = 0,5 Câu Trong hình chiếu trục đo, p hệ số biến dạng theo trục nào? A O’X’ B O’Z’ C O’Y’ D OX Câu 4: Câu 53: Trong hình chiếu trục đo, r hệ số biến dạng theo trục nào? A O’X’ B O’Z’ C O’Y’ D OZ HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG Chuyển giao nhiệm vụ Giáo viên cho học sinh quan sát hình vẽ sau yêu cầu học sinh vẽ hình chiếu phối cảnh vật thể Thực nhiệm vụ Trình bày báo cáo, Kết luận thảo luận Học sinh tiến hành Học sinh tiến hành Như quan sát vận dụng nạp lại cho giáo kiến thức học viên sau giáo tiến hành vẽ hình viên yêu cầu học chiếu phối cảnh sinh lên bảng để vẽ vật thể hình chiếu thứ ba hình hình chiếu trục đo hình vẽ nêu Các bạn học sinh tiến hành đóng góp ý kiến để hồn thiện vẽ HOẠT ĐỘNG 5: TÌM TỊI MỞ RỘNG Chuyển giao Thực nhiệm vụ Trình bày báo cáo, Kết luận nhiệm vụ thảo luận Giáo viên yêu cầu học sinh nhà nghiên cứu tìm tòi sưu tầm số hình ảnh hình chiếu phối cảnh cơng trình xây dựng, chi tiết hay máy móc, thiết bị tiết sau nạp lại cho giáo viên Học sinh nhà tìm Học sinh tiên hành hiểu thơng qua nạp lại bà cho giáo internet, tài liệu để viên vào tiết sau tìm hiểu siêu tầm hình ảnh Như hình chiếu phối cảnh chủ yếu sử dụng lĩnh vực xây dựng lĩnh vực khí sử dụng PHIẾU HỌC TẬP NHĨM:………… Các nhóm nghiên cứu sách giáo khoa quan sát hình 7.1, 7.2, 7.3 suy nghĩ để hồn thành câu hỏi sau: Nhìn vào hình vẽ nhóm có nhận xét ? Cho biết HCPC nhà xây dựng phép chiếu gì? Hãy cho tâm chiếu, mp chiếu, mp vật thể, mp tầm mắt, đường chân trời, điểm tụ? Quan sát h7.3a,b ta thấy HCPC điểm tụ? Vì sao? ... chuẩn bị sẵn khung vẽ khung tên b Đồ dùng dạy học: - Tranh vẽ phóng to hình 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 trang 11, 12, 13 SGK - Vật mẫu theo hình 2.1 trang 11 SGK mơ hình ba mặt phẳng hình chiếu Bộ thước vẽ... Đọc kĩ nội dung sgk Công nghệ 11 - Tham khảo sách giáo viên Công nghệ 11, tài liệu liên quan đến nội dung dạy * Chuẩn bị học sinh: - Đọc trước nội dung sgk Công nghệ 11 - Chuẩn bị sách, vở, dụng... 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI Chuyển giao nhiệm vụ * Nhiệm vụ : Tìm hiểu phương pháp chiếu góc thứ Giáo viên tiến hành phân thành nhóm học sinh, yêu cầu nhóm quan sát quan sát hình 2.1 2.2 SGK
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ SOẠN THEO 6 BƯỚC 5 HOẠT ĐỘNG( CHUẨN CÔNG VĂN 5555), GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ SOẠN THEO 6 BƯỚC 5 HOẠT ĐỘNG( CHUẨN CÔNG VĂN 5555)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay