kỹ năng lãnh đạo nhóm

14 20 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 02:11

NHÓM KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO MỤC LỤC KHÁI NiỆM LÃNH ĐẠO QUYỀN LỰC VÀ LÃNH ĐẠO PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO PHẨM CHẤT, KỸ NĂNG CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO Khái niệm lãnh đạo Lãnh đạo q trình ảnh hưởng đến nhóm theo hướng thực mục tiêu Hướng dẫn, hỗ trợ Tạo động lực làm cho Tạo dựng nhận thức cho thành viên nhóm thành viên cảm thấy thành viên nỗ lực hiệu cơng nhóm, giải xung việc họ ghi đột nhận Quyền lực lãnh đạo Quyền lực Quyền lực Quyền lực vị trí cá nhân chuyên mơn Quyền lực khen thưởng Quyền lực kiểm sốt, trừng phạt Phong cách lãnh đạo  Là hành vi người thể nỗ lực ảnh hưởng tới hoạt động người khác nhóm  Là kết mối quan hệ cá nhân kiện Phong cách lãnh đạo = Cá tính x Mơi trường phong cách lãnh đạo thường thấy Phong cách lãnh đạo chuyên quyền 3.1 Phong cách lãnh đạo chuyên quyền Tập trung quyền Ra định đơn hạn tối đa phương Giám sát chặt chẽ Làm việc trình thực mệnh lệnh Quản lý thưởng, phạt 3.2 Phong cách lãnh đạo bàn giấy Công việc thực Quản lý giấy tờ theo quy trình sách 3.3 Phong cách lãnh đạo dân chủ Khuyến khích cấp tham gia vào việc định Chia sẻ trách nhiệm Thông tin đến cấp thông tin ảnh hưởng đến công việc họ Khuyến khích cấp tự xác định mục tiêu phương pháp 3.4 Phong cách lãnh đạo tự Cho phép nhân viên quyền tự cao Cho phép nhóm tồn quyền định Nhà quản trị người Cấp hồn thành công việc theo cách phù hợp cung cấp thông tin đầu mối liên hệ với bên ngồi Phát triển kĩ lãnh đạo nhóm Làm để lãnh đạo nhóm có hiệu quả? Quy trình lãnh đạo nhóm có hiệu Điều hành Hiểu rõ cơng Hiểu rõ việc nhóm  định phạm vi hoạt động  thành viên  Xác định mục tiêu cần hướng tới  lãnh đạo nhóm Lựa chọn thành viên  cho nhóm Tìm hiểu động lực cá nhân Thiết lập quy tắc  Giải vấn đề nhóm tham gia nhóm  Tăng cường giao tiếp thành viên Phẩm chất, kĩ cần có người lãnh đạo Tầm nhìn Năng động Trao quyền Khen thưởng Kích thích khả trí tuệ Liêm CẢM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE ... LỤC KHÁI NiỆM LÃNH ĐẠO QUYỀN LỰC VÀ LÃNH ĐẠO PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO PHẨM CHẤT, KỸ NĂNG CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO Khái niệm lãnh đạo Lãnh đạo trình ảnh hưởng đến nhóm theo hướng... đầu mối liên hệ với bên Phát triển kĩ lãnh đạo nhóm Làm để lãnh đạo nhóm có hiệu quả? Quy trình lãnh đạo nhóm có hiệu Điều hành Hiểu rõ công Hiểu rõ việc nhóm  định phạm vi hoạt động  thành...  lãnh đạo nhóm Lựa chọn thành viên  cho nhóm Tìm hiểu động lực cá nhân Thiết lập quy tắc  Giải vấn đề nhóm tham gia nhóm  Tăng cường giao tiếp thành viên Phẩm chất, kĩ cần có người lãnh đạo
- Xem thêm -

Xem thêm: kỹ năng lãnh đạo nhóm, kỹ năng lãnh đạo nhóm, Quyền lực và lãnh đạo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay