Trắc nghiệm ôn tập Hóa học 10 và Hóa học 11-Chuẩn bị thi THPT QG

71 58 1
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2018, 00:52

Th.s Nguyễn Chí Đức TRẮC NGHIỆM ƠN TẬP TRỌNG ĐIỂM HÓA HỌC 10 HÓA HỌC 11 Tài liệu dành cho: Học sinh lớp 10, 11 Học sinh lớp 12 ôn tập Giáo viên mơn Hóa học Từ Sơn, tháng 11 năm 2018 TRẮC NGHIỆM ƠN TẬP HĨA HỌC 10 VÀ HÓA HỌC 11 MỤC LỤC Nội dung Trang PHẦN ĐỀ BÀI Nguyên tử Bảng tuần hoàn - Định luật tuần hồn Liên kết hóa học - Phản ứng hóa học HĨA HỌC 10 Nhóm halogen Biết - Hiểu Vận dụng Nhóm oxi - lưu huỳnh 11 Biết - Hiểu 11 Vận dụng 12 Tốc độ phản ứng cân hóa học 14 Sự điện li 17 Biết - Hiểu 17 Vận dụng 19 Nhóm Nitơ - Photpho 22 Biết - Hiểu 22 Vận dụng 24 Nhóm Cacbon-Silic 29 Biết - Hiểu 29 Vận dụng 30 Tổng hợp kiến thức hóa học vơ 11 35 HĨA HỌC 11 Đại cương hóa học hữu - Hiđrocacbon 38 Biết - Hiểu 38 Vận dụng 41 Ancol - Phenol 47 Biết - Hiểu 47 Vận dụng 49 Anđehit 54 Biết - Hiểu 54 Vận dụng 54 Axit cacboxylic 57 Biết - Hiểu 57 Vận dụng 58 Tổng hợp kiến thức hóa học hữu 63 Biết 63 Hiểu 64 Vận dụng 64 PHẦN ĐÁP ÁN 66 Thầy Đức -  09.1285.8512 ÔN TẬP HÓA HỌC LỚP 10- LỚP 11 PHẦN ĐỀ BÀI NGUYÊN TỬ Câu 1: Nguyên tử sau chứa 20n ; 19p 19e : A 38 19 K B 39 20 K C 35 17 Cl D 39 19 K Câu 2: Ngun tử sau khơng có đủ loại hạt bản: A 1H B 14N C 19F D 40Ca Câu 3: Nguyên tử M có 20 electron, cation M2+ có điện tích hạt nhân là: A 20 B 18 C 18+ Câu 4: Cho kí hiệu nguyên tử 23 11 D 20+ Na 23 12 Mg Chọn câu trả lời đúng: A Na Mg có 23 electron B Na Mg có điện tích hạt nhân C Na Mg đồng vị D Hạt nhân Na Mg có 23 hạt Câu 5: Trong tự nhiên, nguyên tố brom có đồng vị 79 35 Br 81 35 Br Nếu nguyên tử khối trung bình brom 79,91 phần trăm đồng vị A 45,5% 54,5% B 61,8% 38,2% C 54,5% 45,5% Câu 6: Trong tự nhiên clo có hai đồng vị bền: Thành phần % theo khối lượng A 7,325% B 8,435% 37 17 37 17 D 35% 65% Cl chiếm 24,25% tổng số nguyên tử, lại 35 17 Cl Cl NaClO4 là: C 8,565% D 8,790% Câu 7: Ngun tử có cấu hình electron lớp 2s1 A Na B Al C Mg D Li Câu 8: Cấu hình electron sau kim loại? A 1s22s22p63s23p4 B 1s22s22p63s23p5 C 1s22s22p63s1 D 1s22s22p6 Câu 9: Nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron phân lớp p Nguyên tử nguyên tố Y có tổng số hạt mang điện nhiều tổng số hạt mang điện X X Y nguyên tố: A 13Al 17Cl B 12Mg 17Cl C 14Si 35Br D 13Al 35Br Câu 10: Cấu hình electron sau 26Fe? A [Ar]3d64s2 B [Ar] 4s23d6 C [Ar]3d8 D [Ar]3d74s1 Câu 11: Nguyên tử nguyên tố có cấu hình electron [Ar]3d54s1? A 26Fe B 20Ca C 24Cr D 29Cu Câu 12: Cấu hình ion 26Fe3+ là: A 1s22s22p63s23p63d64s1 B 1s22s22p63s23p63d6 C 1s22s22p63s23p63d5 D 1s22s22p63s23p63d6 Câu 13: Cho nguyên tử sau: Na (Z = 11), Ca (Z = 20), Cr (Z = 24); Cu (Z = 29) Dãy nguyên tử có số electron lớp nhau? A Ca, Cr B Na, Cr, Cu C Ca, Cr, Cu TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ-BẮC NINH D Ca, Cu Thầy Đức -  09.1285.8512 ƠN TẬP HĨA HỌC LỚP 10- LỚP 11 Câu 14: Cấu hình electron khơng A Cr (Z = 24): [Ar] 3d44s2 B Cr2+ : [Ar] 3d4 C Cr (Z = 24): [Ar] 3d54s1 D Cr3+ : [Ar] 3d3 Câu 15: Ở trạng thái bản, nguyên tử X có lớp electron phân lớp ngồi có electron Số hiệu nguyên tử nguyên tố X A 12 B 13 C 24 D 19 Câu 16: Có nguyên tố mà nguyên tử có phân lớp electron lớp ngồi 4s1 A B C D Câu 17: Cho nguyên tố: Li, S, Mg F Các nguyên tố phi kim A Li, S B Mg, F C S, F D Li, Mg Câu 18: Một anion X2- cấu tạo 50 hạt loại (p, e, n), tổng số hạt mang điện âm tổng số hạt cấu tạo lên hạt nhân 14 Hãy xác định cấu hình electron ion X2-? A 1s22s22p63s23p5 B 1s22s22p63s23p63d4 TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ-BẮC NINH C 1s22s22p63s23p6 D 2s22s22p63s23p4 Thầy Đức -  09.1285.8512 ƠN TẬP HĨA HỌC LỚP 10- LỚP 11 BẢNG TUẦN HOÀN – ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN Câu 1: Hạt nhân nguyên tử nguyên tố X có điện tích 35+ Vị trí X bảng tuần hồn A Chu kì 4, nhóm VIIA B Chu kì 4, nhóm VIIB C Chu kì 4, nhóm VA D Chu kì 3, nhóm VIIA Câu 2: Ngun tử nguyên tố X có tổng số electron phân lớp p Vị trí X bảng hệ thống tuần hồn A X có số thứ tự 13, chu kì 3, nhóm IIIA B X có số thứ tự 14, chu kì 3, nhóm IVA C X có số thứ tự 12, chu kì 3, nhóm IIA D X có số thứ tự 15, chu kì 3, nhóm VA Câu 3: Một nguyên tử X có tổng số electron phân lớp p 10 Nguyên tố X thuộc loại : A Nguyên tố p B Nguyên tố f C Nguyên tố s D Nguyên tố d Câu 4: Trong bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học, ngun tố X (có điện tích hạt nhân Z = 26), X thuộc nhóm A VIIIB B IIA C VIB D IA Câu 5: Cấu hình electron nguyên tử nguyên tố kim loại chuyển tiếp (ngun tố nhóm B) Bảng tuần hồn? A [He] 2s22p4 B [Ne] 3s2 C [Ar] 4s1 D [Ar] 3d64s2 Câu 6: Cấu hình electron lớp ngồi nguyên tố nhóm VA biểu diễn tổng quát là: A ns2np4 B (n-1)d10ns2np3 C ns2np3 D ns2np5 Câu 7: Ion R3+ có cấu hình electron phân lớp ngồi 3d5 Vị trí R bảng tuần hồn là: A Chu kì 4, nhóm IIB B Chu kì 3, nhóm VIIIB C Chu kì 4, nhóm VIIB D Chu kì nhóm VIIIB Câu 8: Cấu hình electron ion X2+ 1s22s22p63s23p63d6 Trong bảng tuần hoàn nguyên tố hoá học, nguyên tố X thuộc: A chu kì 4, nhóm VIIIB B chu kì 4, nhóm IIA C chu kì 3, nhóm VIIIB D chu kì 4, nhóm VIIIA Câu 9: Tổng số hạt proton, nơtron, electron nguyên tử nguyên tố X thuộc nhóm VIIA 28 Nguyên tử khối nguyên tử nguyên tố X là: A 21 B 18 C 20 D 19 Câu 10: Các ngun tố sau X (có điện tích hạt nhân z = 11) , Y (z = 12), Z (z = 19) xếp theo chiều bán kính nguyên tử giảm dần (từ trái qua phải) sau : A Z, X ,Y B Y , Z , X C Z, Y, X D Y, X, Z Câu 11: Cho nguyên tố K (Z=19); N (Z=7); Si (Z=14); Mg (Z=12) Dãy gồm nguyên tố xếp theo chiều giảm dần bán kính nguyên tử từ trái sang phải A Mg, K, Si, N B K, Mg, N, Si C N, Si, Mg, K D K, Mg, Si, N Câu 12: Cho nguyên tố M (Z = 11), X (Z = 17), Y (Z = 9) R (Z = 19) Bán kính nguyên tử nguyên tố tăng dần theo thứ tự TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ-BẮC NINH Thầy Đức -  09.1285.8512 ƠN TẬP HĨA HỌC LỚP 10- LỚP 11 A M < X < R < Y B Y < M < X < R C M < X < Y < R D Y < X < M < R Câu 13: Các nguyên tố từ Na đến Cl, theo chiều tăng điện tích hạt nhân A bán kính nguyên tử độ âm điện tăng B bán kính nguyên tử tăng, độ âm điện giảm C bán kính nguyên tử giảm, độ âm điện tăng D bán kính nguyên tử độ âm điện giảm Câu 14: Dãy gồm hiđroxit xếp theo chiều tăng dần tính bazơ? A KOH, Mg(OH)2, Al(OH)3 B Al(OH)3, NaOH, Mg(OH)2 C KOH, Ba(OH)2, Al(OH)3 D Al(OH)3, Mg(OH)2, KOH Câu 15: Oxit cao nguyên tố nhóm A RO3 Trong hợp chất với hiđro hiđro chiếm 5,88% khối lượng Nguyên tử khối nguyên tố R : A 32 B 16 C 39 D 14 Câu 16: Nguyên tố Y phi kim thuộc chu kỳ 3, có cơng thức oxit cao YO3 Nguyên tố Y tạo với kim loại M hợp chất có cơng thức MY, M chiếm 66,67% khối lượng Kim loại M A Zn B Fe C Mg D Cu Câu 17: Nguyên tố R phi kim thuộc chu kì bảng tuần hồn ngun tố hóa học R tạo hợp chất khí với hiđro có công thức oxit cao R2O5 Nguyên tố R tạo với kim loại M hợp chất có cơng thức phân tử dạng M3R2, M chiếm 75,876 % khối lượng Kim loại M A Mg B Zn C Ca D Cu Câu 18: R nguyên tố mà ngun tử có cấu hình electron phân lớp ngồi np2n+1 (n số thứ tự nhóm) Trong nhận xét sau nguyên tố R: (1) R thuộc chu kỳ 2, nhóm VA ; (2) R có trạng thái oxi hóa hợp chất; (3) Công thức hiđroxit cao R HRO4 ; (4) dung dịch NaR tác dụng với dung dịch AgNO3 cho kết tủa; Số nhận xét A B C D Câu 19: Phát biểu sau ? A Điện tích hạt nhân số proton số electron có ngun tử B X có cấu hình e nguyên tử ns2np5 (n>2) công thức hiđroxit ứng với oxit cao X HXO4 C Ngun tử ngun tố M có cấu hình e lớp ngồi 4s1 M thuộc chu kì 4, nhóm IA D Hạt nhân tất nguyên tử có proton nơtron Câu 20: Khí X chất khí gần trơ nhiệt độ thường, sinh thổi khí amoniac qua bột CuO nhiệt độ cao Vị trí nguyên tố X bảng hệ thống tuần hoàn: A X nằm chu kì nhóm VA B X nằm chu kì nhóm IVA C X nằm chu kì nhóm VA D X nằm chu kì nhóm IVA TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ-BẮC NINH Thầy Đức -  09.1285.8512 ƠN TẬP HĨA HỌC LỚP 10- LỚP 11 LIÊN KẾT HOÁ HỌC – PHẢN ỨNG HOÁ HỌC; Câu 1: Hợp chất phân tử sau có liên kết ion? A NH4Cl B HCl C CO2 D FeS2 Câu 2: Hợp chất sau mà phân tử có liên kết ion ? A H2S B HBr C NaNO3 D H2SO4 Câu 3: Liên kết hóa học phân tử CO2 thuộc loại liên kết: A cộng hóa trị khơng cực B cộng hóa trị có cực C ion D hiđro Câu 4: Liên kết hóa học phân tử Br2 thuộc loại liên kết A cộng hóa trị khơng cực B cộng hóa trị có cực C ion D hiđro Câu 5: Dãy gồm chất phân tử có liên kết cộng hóa trị phân cực A HCl, O2 B HF, Cl2 C H2O, HF D H2O, N2 Câu 6: Trong số chất sau: HBr, CO2, CH4, NH3, Br2, C2H2, N2, C2H4 Số chất mà phân tử không phân cực là: A B C D Câu 7: Cho phân tử sau: N2, AgCl, HBr, NH3, H2O2, NH4NO2 Phân tử có liên kết cho-nhận là: A NH4NO2 B N2 H2O2 C NH3 D NH4NO2 H2O2 Câu 8: Liên kết hoá học sau có tính ion rõ nhất? A Cs2S B NH3 C HCl D H2S Câu 9: Kết luận sai phân tử CO2 là: A Phân tử CO2 có hai liên kết đơi B Phân tử có hình dạng góc C Liên kết oxi cacbon bị phân cực D Phân tử CO2 không phân cực Câu 10: Nguyên tử nguyên tố X liên kết với nguyên tử nguyên tố Y hợp chất liên kết cộng hóa trị có cực Biết ngun tử ngun tố Y có cấu hình electron phân lớp ngồi 3p5 Cấu hình electron phân lớp ngồi ngun tử ngun tố X khơng thể cấu hình đây? A 4s1 B 1s1 C 2p4 D 2p2 Câu 11: Nguyên tử X ngun tố có điện tích hạt nhân 27,2.10-19 Culong Cho nhận định sau X: Ion tương ứng X có cấu hình e 1s22s22p63s23p6 X nguyên tử phi kim Phân tử đơn chất X có tính oxi hóa Liên kết hóa học nguyên tử X phân tử bền liên kết hóa học nguyên tử N phân tử N2 Có nhận định nhận định cho ? A B C D Câu 12: Phản ứng phản ứng oxi hoá - khử: TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ-BẮC NINH Thầy Đức -  09.1285.8512 ƠN TẬP HĨA HỌC LỚP 10- LỚP 11 A 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3 B 4Fe(OH)2 + O2 → 2Fe2O3 + 4H2O C 2NaHCO3 → Na2CO3 + H2O + CO2 D 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2 Câu 13: Cho sơ đồ phản ứng: M2Ox + HNO3   M(NO3)3 + … Phản ứng khơng phải ứng oxi hóa – khử x nhận giá trị ? A x = B x = C x = D x = Câu 14: Có phản ứng hoá học xảy sau: H2S + 4Cl2 + 4H2O → H2SO4 + 8HCl Câu diễn tả tính chất chất phản ứng ? A H2S chất khử, H2O chất oxi hoá B Cl2 chất oxi hoá, H2O chất khử C H2S chất oxi hoá, Cl2 chất khử D Cl2 chất oxi hoá, H2S chất khử Câu 15: Cho phương trình phản ứng sau (a) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 (b) Fe3O4 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + FeSO4 + 4H2O (c) 2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O (d) FeS + H2SO4 → FeSO4 + H2S (e ) 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2 Trong phản ứng trên, số phản ứng mà ion H+ đóng vai trò chất oxi hóa A B C D 1s Câu 16: Trong phản ứng sau, phản ứng mà SO2 đóng vai trò chất oxi hóa là: A SO2 + H2S → 3S + 2H2O B SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O C SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr D 2SO2 + O2  2SO3 Câu 17: Trong phản ứng đốt cháy CuFeS2 tạo sản phẩm CuO, Fe2O3 SO2 phân tử CuFeS2 A nhường 13 electron B nhận 12 electron C nhận 13 electron D nhường 12 electron t Câu 18: Cho phương trình phản ứng: FeS2 + H2SO4 (đặc)   Fe2(SO4)3 + SO2↑ + H2O Biết hệ số cân số nguyên dương tối giản Hệ số cân SO2 là: A 11 B 10 C D 15 Câu 19: Trong phản ứng oxi hoá - khử sau: H2S + KMnO4 + H2SO4 → S + MnSO4 + K2SO4 + H2O Hệ số (tối giản) chất tham gia phản ứng A 3, 2, B 5, 2, C 2, 2, D 5, 2, Câu 20: Cho sơ đồ phản ứng: KMnO4 + KCl + H2SO4 → K2SO4 + MnSO4 + Cl2 + H2O Hệ số cân chất tham gia phản ứng là: A 4, 5, B 3, 7, C 2, 8, D 2, 10, Câu 21: Tổng hệ số (tối giản) phương trình hóa học: Cu + H2SO4 → CuSO4 + SO2  + H2O A B TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ-BẮC NINH C D 6 Thầy Đức -  09.1285.8512 ÔN TẬP HÓA HỌC LỚP 10- LỚP 11 Câu 22: Cho phương trình hóa học: M + HNO3 → M(NO3)3 + NO + H2O Sau cân phương trình hóa học với hệ số chất số nguyên tối giản tổng hệ số chất phương trình A 11 B 16 C D 12 Câu 23: Cho Cu phản ứng với dung dịch HNO3 đặc, cho khí NO2 Tổng hệ số cân nguyên chất phản ứng A 10 B C 12 D 11 Câu 24: Cho phương trình hóa học: aNaCrO2 + bBr2 + cNaOH → dNa2CrO4 + eNaBr + gH2O Tỉ lệ a : b A : B : C : D : Câu 25: Cho phản ứng: aFe3O4 + bHNO3 → cFe(NO3)3 + d NO + eH2O Tỉ lệ a: b A : 28 B : 28 C 28 : D 28: Câu 26: Cho phương trình hóa học: aFeS2 + bHNO3  cFe(NO3)3 + dH2SO4 + eNO  + gH2O Tỉ lệ a : b A 1:5 B 1:4 C 1:8 D 1:3 Câu 27: Cho phản ứng oxi hóa khử Al HNO3 tạo sản phẩm khử N2O Tỉ lệ số phân tử HNO3 tạo muối với số phân tử HNO3 làm chất oxi hóa là: A : B : C : D 5: Câu 28: Trong phản ứng: K2Cr2O7 + HCl → CrCl3 + Cl2 + KCl + H2O Số phân tử HCl đóng vai trò chất khử k lần tổng số phân tử HCl tham gia phản ứng Giá trị k là: A 1/7 B 3/7 C 3/14 D 4/7 Câu 29: Cho phương trình hóa học: Fe3O4 + HNO3  Fe(NO3)3 + NxOy + H2O Sau cân phương pháp hóa học với hệ số chất số nguyên, tối giản hệ số H2O A 46x – 18y B 45x – 18y C 13x – 9y D 23x – 9y Câu 30: Cho phản ứng sau : Cu2FeSx + O2 → Cu2O + Fe3O4 + SO2 Hệ số cân O2 A (6 + 7x) B (6x + 7) C (8 + 6x) D (8x + 6) Câu 31: Cho phương trình phản ứng: Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NO + N2O + H2O Nếu tỉ khối hỗn hợp NO N2O H2 19,2 Tỉ lệ số phân tử bị khử bị oxi hóa A 11 : 28 B : 15 C 38 : 15 D : 11 Câu 32: Hoạt chất nhiều loại thuốc làm nhạt màu tóc hiđro peoxit (H2O2) Hàm lượng hiđro pexit xác định theo sơ đồ phản ứng sau: H2O2 + KMnO4 + H2SO4  O2 + K2SO4 + MnSO4 + H2O Để tác dụng hết với H2O2 25 gam loại thuốc nói cần vừa đủ 80 ml dung dịch KMnO4 0,1M Nồng độ phần trăm H2O2 loại thuốc A 2,27% B 4,54% TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ-BẮC NINH C 5,44% D 2,72% Thầy Đức -  09.1285.8512 ƠN TẬP HĨA HỌC LỚP 10- LỚP 11 ANĐEHIT; BIẾT - HIỂU Câu 1: Công thức phân tử tổng quát anđehit no đơn chức mạch hở A CnH2n + CHO (n  0) B CnH2n + CHO (n  1) C CnH2n - CHO (n  1) D CnH3n + CHO (n  0) Câu 2: Công thức anđehit no mạch hở A (C4H5O2)n Cơng thức có mang nhóm chức A là: A C2H3(CHO)2 B C6H9(CHO)6 C C4H6(CHO)4 D C2nH3n(CHO)2n Câu 3: Cho anđehit no, mạch hở, có cơng thức CnHmO2 Mối quan hệ n với m A m = 2n B m = 2n +1 C m = 2n - D m = 2n + Câu 4: Tên thay anđehit có cơng thức cấu tạo thu gọn CH3CHO A etanal B metanal C anđehit axetic D axetanđehit Câu 5: Formalin dung dịch chứa khoảng 40%: A Fomanđehit B Anđehit axetic C Benzanđehit D Axeton Câu 6: Hợp chất X có cơng thức phân tử C3H6O tác dụng với dung dịch AgNO3 dung dịch NH3 Công thức cấu tạo X A CH3CH2CHO B CH3COCH3 C CH2=CHCH2OH D CH≡C-CH2OH VẬN DỤNG Câu 7: Cho bay hết 5,8 gam hợp chất hữu X thu 4,48 lít X 109,2oC 0,7 atm Mặt khác cho 5,8 gam X phản ứng AgNO3/NH3 dư tạo 43,2 gam Ag CTPT X là: A C3H4O2 B CH2O C C2H4O2 D C2H2O2 Câu 8: Đốt cháy anđehit A (khác HCHO) ta thu số mol CO2 số mol H2O Khi cho 0,1 mol chất A phản ứng vừa hết với x lít hiđro (Ni, to) thu chất Y; Mặt khác, cho 0,05 mol A phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 dư, cho toàn bạc thu tác dụng hết với H2SO4 đặc nóng có y lít SO2 tạo thành Các thể tích khí đo đktc; x, y có giá trị A 4,48 1,12 B 1,12 2,24 C 2,24 1,12 D 4,48 2,24 Câu 9*: Cho 0,1 mol anđehit đơn chức, mạch hở X phản ứng vừa đủ với 300 ml dung dịch chứa AgNO3 1M NH3 Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 43,6 g kết tủa Tổng số nguyên tử phân tử X là: A B 12 C D 10 Câu 10: Cho 5,6 gam anđehit phản ứng hoàn toàn với lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) dung dịch NH3 thu m gam Ag Nếu lấy m gam Ag cho tác dụng vừa đủ với lượng HNO3 đặc sau phản ứng thu 4,48 lít khí (là sản phẩm khử nhất, đktc) Công thức cấu tạo thu gọn anđehit là: A CH3CHO B CH2=CH-CHO TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ-BẮC NINH C HCHO 54 D OHC-CHO Thầy Đức -  09.1285.8512 ƠN TẬP HĨA HỌC LỚP 10- LỚP 11 Câu 11: Cho 4,5g anđehit đơn chức X tác dụng với lượng dư dd AgNO3/NH3 Hòa tan hết lượng Ag sinh HNO3 lỗng 6,72 lít (đktc) hỗn hợp NO NO2, có tỉ khối so với H2 19 X có cơng thức phân tử A C3H6O B CH2O C C2H4O D C5H10O Câu 12: Đốt cháy hồn tồn anđehit X, thu thể tích khí CO2 thể tích nước (trong điều kiện nhiệt độ, áp suất) Khi cho 0,01 mol X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 thu 0,04 mol Ag X A anđehit no, mạch hở, hai chức; B anđehit fomic; C anđehit axetic; D anđehit không no, mạch hở, hai chức; Câu 13: Cho ancol etylic qua bình đựng CuO nung nóng sau phản ứng thu hỗn hợp X gồm ancol, anđehit nước; Tỷ khối hỗn hợp so với H2 17,375 Xác định hiệu suất phản ứng oxi hóa ancol etylic A 80% B 70% C 60% D 50% Câu 14: Oxi hóa m gam ancol C2H5OH oxi khơng khí với hiệu suất a% thu hỗn hợp lỏng hơi, làm lạnh thu hỗn hợp chất lỏng X gồm rượu dư, anđehit, nước; - Nếu cho X tác dụng dung dịch AgNO3/NH3 dư thu 43,2 gam Ag - Nếu cho X tác dụng Na dư thu 3,36 lit H2 (đktc) Giá trị m a tương ứng A 13,8 gam 33,3% B 13,8 gam 66,7% C 23 gam 40% D 23 gam 60% Câu 15: Cho 4,6 gam ancol no, đơn chức phản ứng với CuO nung nóng, thu 6,2 gam hỗn hợp X gồm anđehit, nước ancol dư Cho toàn lượng hỗn hợp X phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 NH3 (dư), đun nóng, thu m gam Ag Giá trị m A 16,2 B 43,2 C 10,8 D 21,6 Câu 16: Oxi hoá m gam ancol đơn chức X CuO, nung nóng thu hỗn hợp Y Chia Y thành phần Phần cho tác dụng với Na dư thu 0,56 lít hiđro đktc; Phần tác dụng với dung dịch AgNO3 dư NH3 thu 4,32 gam bạc; Hiệu suất pư oxi hoá ancol X A 80% B 70% C 50% D 20% Câu 17*: Oxi hóa 0,16 mol ancol đơn chức, thu hỗn hợp X gồm axit cacboxylic, anđehit, ancol dư H2O Ngưng tụ toàn X chia làm phần Phần cho tác dụng hết với Na dư, thu 1,008 lit khí H2 (đktc) Phần cho phản ứng tráng bạc hoàn toàn thu 19,44 gam Ag Phần trăm khối lượng ancol bị oxi hóa là: A 15% B 62,5% C 40% D 31,25% Câu 18: Tiến hành hiđrat hố 2,24 lít C2H2 (đktc) với hiệu suất 80% thu hỗn hợp sản phẩm Y Cho Y qua lượng dư AgNO3 NH3 thu m gam kết tủa; Giá trị m A 21,6 B 17,28 C 13,44 TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ-BẮC NINH D 22,08 55 Thầy Đức -  09.1285.8512 ÔN TẬP HÓA HỌC LỚP 10- LỚP 11 Câu 19: Hỗn hợp X gồm metanal etanal Cho 10,4 gam hỗn hợp X tác dụng với lượng dư AgNO3/NH3 thu 108 gam kết tủa Hỏi 10,4 gam hỗn hợp X phản ứng tối đa với lít H2 đktc (xúc tác Ni, to) A 11,2 lít B 8,96 lít C 6,72 lít D 4,48 lít Câu 20: Hỗn hợp Y gồm hai anđehit đơn chức, dãy đồng đẳng Cho 0,2 mol hỗn hợp Y phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 NH3 dư thu 54 gam Ag Hai anđehit Y A C2H5CHO C3H7CHO B CH3CHO C2H5CHO C C2H3CHO C3H5CHO D HCHO CH3CHO Câu 21: Cho 0,1 mol hỗn hợp hai anđehit đơn chức, dãy đồng đẳng phản ứng hết với AgNO3 dung dịch NH3 dư, đun nóng, thu 25,92g Ag Công thức cấu tạo hai anđehit A HCHO C2H5CHO B HCHO CH3CHO C C2H5CHO C3H7CHO D CH3CHO C2H5CHO Câu 22: Cho hỗn hợp X gồm anđehit no đơn chức Lấy 0,25 mol X cho phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu 86,4 gam kết tủa, khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 76,1 gam Xác định công thức anđehit? A HCHO C2H5CHO B CH3CHO C2H5CHO C HCHO CH3CHO D CH3CHO C3H7CHO Câu 23: Oxi hoá 4,6 gam hỗn hợp chứa số mol ancol đơn chức thành anđehit dùng hết 8,0 gam CuO Cho toàn lượng anđehit thu phản ứng với AgNO3 dư NH3 thu 32,4 gam Ag Công thức cấu tạo ancol A CH3OH; C3H7OH B CH3OH; C2H5OH C C2H5OH; C4H9OH D C2H5OH; C3H7OH Câu 24*: Một hỗn hợp X gồm anđehit acrylic anđehit đơn chức no mạch hở Đốt cháy hoàn toàn 1,44 gam hỗn hợp cần vừa hết 1,624 lít khí oxi (đktc) thu 2,86 gam CO2 Cho hỗn hợp X tác dụng với dung dịch AgNO3 dư amoniac thu m gam bạc Giá trị m A 11,88 B 10,80 C 8,64 D 7,56 Câu 25*: Hỗn hợp X gồm hai anđehit đơn chức Y Z (biết phân tử khối Y nhỏ Z) Cho 1,92 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, sau phản ứng kết thúc, thu 18,36 gam Ag dung dịch E Cho toàn E tác dụng với dung dịch HCl (dư), thu 0,784 lít CO2 (đktc) Tên Z là: A anđehit axetic B anđehit butiric TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ-BẮC NINH C anđehit propionic D anđehit acrylic 56 Thầy Đức -  09.1285.8512 ƠN TẬP HĨA HỌC LỚP 10- LỚP 11 AXIT CACBOXYLIC; BIẾT - HIỂU Câu 1: Axit hữu no, mạch hở, đơn chức có cơng thức phân tử tổng quát A CnH2nO2 (n  1) B CnH2nO (n  1) C CnH2n+2O2 (n  1) D CnH2n-2O2 (n  1) Câu 2: A axit cacboxylic mạch hở, chưa no (1 nối đôi C=C), công thức CxHyOz Mối quan hệ đúng? A y = 2x B y= 2x - z + C y = 2x-z D y = 2x + z – Câu 3: Gọi tên chất sau: CH3CH2 – CCl2 – CH(CH3)– COOH A 3,3-điclo-2-metyl pentanic B 3, 3-clo-2-metyl pentanoic C 3,3-điclo-2-metyl pentanoic D 3,3-điclo-3-metyl pentanoic Câu 4: Axit có vị chua giấm ăn là: A HCOOH B CH3COOH C (COOH)2 D H2CO3 Câu 5: Xét phản ứng sau dung dịch : a) CH3COOH + CaCO3 → ; b) CH3COOH + NaCl →; c) C17H35COONa + H2SO4 →; d) C17H35COONa + Ca(HCO3)2 →; Có phản ứng xảy ? A B C D Câu 6: Axit axetic phản ứng với chất dãy sau điều kiện thích hợp? A NaOH, Na, C2H5OH, Phenol B CH3NH2, K, Cu(OH)2, CaCO3 C Na, Cu(OH)2, NaCl, CaCO3 D CH3NH2, C2H5OH, Na, Na2SO4 Câu 7: Axit HCOOH không tác dụng với dung dịch sau ? A dung dịch KOH B dung dịch Na2CO3 C dung dịch NaCl D dung dịch AgNO3/NH3 Câu 8: Axit fomic không phản ứng với chất chất sau? A C6H5OH B Na C Mg D CuO Câu 9: Thứ tự xếp theo tăng dần tính axit CH3COOH ; C2H5OH ; CO2 C6H5OH là: A C6H5OH < CO2 < CH3COOH < C2H5OH B C2H5OH < C6H5OH < CO2 < CH3COOH C C2H5OH < CO2 < C6H5OH < CH3COOH D CH3COOH < C6H5OH < CO2 < C2H5OH Câu 10: Chất khơng có phản ứng tráng bạc A HCOOH B CH3COOH C HCHO D CH3CHO Câu 11: Axit cacboxylic X mạch hở (phân tử có liên kết π) X tác dụng với NaHCO3 (dư) thấy thoát số mol CO2 số mol X phản ứng X thuộc dãy đồng đẳng axit A không no, hai chức B không no, đơn chức C no, hai chức D no, đơn chức Câu 12: Trong thể lồi kiến có chứa axit fomic, bị kiến đốt tiết axit nên ta thường bơi vào vùng da chất sau để đỡ bị đau, buốt ? A Muối ăn B Nước oxi già TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ-BẮC NINH C Vôi 57 D Cồn Thầy Đức -  09.1285.8512 ƠN TẬP HĨA HỌC LỚP 10- LỚP 11 Câu 13: Cho X, Y, Z, T chất khác số chất: CH3COOH, C6H5COOH (axit benzoic), C2H5COOH, HCOOH giá trị nhiệt độ sôi ghi bảng sau: Chất X Y Z T Nhiệt độ sôi (°C) 100,5 118,2 249,0 141,0 Nhận xét sau ? A T C6H5COOH B X C2H5COOH C Y CH3COOH D Z HCOOH Câu 14: Khi bị ong, kiến, nhện đốt thường bôi chất đây? A Ancol B Vôi C Giấm D Nước chanh VẬN DỤNG Câu 15: Hỗn hợp X gồm axit axetic, propan-2-ol Cho lượng X phản ứng vừa đủ với Na, thu 0,448 lít khí H2 (đktc) m gam chất rắn Y Giá trị m : A 3,28 B 2,40 C 3,32 D 2,36 Câu 16: Cho 21,6 gam hỗn hợp gồm rượu etylic, axit fomic etylenglicol tác dụng với kim loại Na (dư) thu 0,3 mol khí H2 Khối lượng etylenglicol hỗn hợp bao nhiêu? A 6,2 gam B 15,4 gam C 12,4 gam D 9,2 gam Câu 17: Hỗn hợp A có khối lượng 10,4 gam gồm axit axetic anđehit axetic; Cho A tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 thu 21,6 gam Ag kết tủa; Để trung hòa A cần V lít dung dịch NaOH 0,20M Giá trị V A 0,5 B 0,1 C 0,2 D 0,05 Câu 18: Khi cho 50ml dung dịch NaOH 0,5M vào 50ml dung dịch CH3COOH thu dung dịch có chứa 3,55 gam chất tan Nồng độ mol (hoặc mol/l) CH3COOH dung dịch dùng là: A 0,75M B 0,25M C 1M D 0,5M Câu 19: Cho 1,2 gam axit cacboxylic đơn chức X tác dụng vừa hết với dung dịch NaOH thu 1,64 gam muối X A H-COOH B CH2 = CHCOOH C C6H5-COOH D CH3-COOH Câu 20: Để trung hòa 100 gam axit hữu đơn chức X có nồng độ 3,7%, cần dùng 500 ml dung dịch KOH 0,1M Công thức cấu tạo X A CH3CH2COOH B CH3CH2CH2COOH C HCOOH D CH3COOH Câu 21: Cho m gam axit hữu X đơn chức, mạch hở tác dụng hết với CaCO3 thu 8,9 gam muối axit hữu Mặt khác m gam axit hữu X tác dụng với AgNO3/NH3 dư thu 19,4 gam kết tủa; Công thức cấu tạo thu gọn X là: A HCC-COOH B (COOH)2 C HCOOH D CH3COOH Câu 22: Trung hòa hết 10,36 gam axit hữu đơn chức dung dịch Ba(OH)2 vừa đủ thu 19,81 gam muối khan Xác định công thức axit? A C2H3COOH B CH3COOH TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ-BẮC NINH C C3H5COOH 58 D C2H5COOH Thầy Đức -  09.1285.8512 ƠN TẬP HĨA HỌC LỚP 10- LỚP 11 Câu 23: Cho hỗn hợp gồm 0,05 mol HCHO 0,02 mol HCOOH vào dung dịch AgNO3/NH3 dư, đun nóng Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu m gam Ag Giá trị m A 30,24 B 21,60 C 15,12 D 25,92 Câu 24: Trung hoà 5,48 gam hỗn hợp gồm axit axetic, phenol axit benzoic, cần dùng 600 ml dd NaOH 0,1M Cô cạn dd sau phản ứng, thu hỗn hợp chất rắn khan có khối lượng là: A 6,80 gam B 8,64 gam C 4,90 gam D 6,84 gam Câu 25: Cho 2,64g hỗn hợp gồm HCOOH, CH3COOH, C6H5OH tác dụng vừa đủ với 40ml dung dịch NaOH 1M Tổng khối lượng muối thu sau phản ứng là: A 4,24g B 6,45g C 8,42g D 3,52g Câu 26: Cho m gam hỗn hợp X gồm axit fomic, axit benzoic, axit ađipic, axit oxalic tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu a gam muối Cũng cho m gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với dung dịch Ca(OH)2, thu b gam muối Biểu thức liên hệ m, a b A 3m = 11b-10a B 9m = 20a-11b C 3m = 22b-19a D 8m = 19a-1b Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol axit cacboxylic đơn chức, cần vừa đủ V lít O2 (ở đktc), thu 0,3 mol CO2 0,2 mol H2O Giá trị V là: A 8,96 B 4,48 C 11,2 D 6,72 Câu 28: Đun gam axit axetic với 6,9 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu m gam este (biết hiệu suất phản ứng este hoá 75%) Giá trị m gam (Cho H = 1; C = 12; O = 16) A 6,6 B 8,8 C 13,2 D 9,9 Câu 29: Cho 12 gam axit axetic tác dụng với 9,6 gam ancol metylic (hiệu suất phản ứng đạt 75%) Số gam este thu A 11,1 B 14,08 C 10,56 D 17,6 Câu 30: Đốt cháy hoàn toàn 5,4 gam hỗn hợp X gồm axit cacboxylic no, đơn chức Y ancol đơn chức Z thu 0,2 mol CO2 0,3 mol H2O Thực phản ứng este hóa 5,4 gam X với hiệu suất 80% thu m gam este Giá trị m là: A 2,55 B 2,20 C 1,85 D 2,04 Câu 31: Hỗn hợp X gồm axit HCOOH axit CH3COOH (tỉ lệ mol : 1) Lấy 5,3 gam hỗn hợp X tác dụng với 5,75 gam C2H5OH (có xúc tác H2SO4 đặc), thu m gam hỗn hợp este (hiệu suất phản ứng este hoá đạt 80%) Giá trị m A 8,10 B 6,48 C 16,20 D 10,12 Câu 32: Hỗn hợp M gồm ancol no, đơn chức X axit cacboxylic đơn chức Y, mạch hở có số nguyên tử C, tổng số mol hai chất 0,5 mol (số mol Y lớn số mol X) Nếu đốt cháy hồn tồn M thu 33,6 lít khí CO2 (đktc) 25,2 gam H2O Mặt khác, đun nóng M với H2SO4 đặc để thực phản ứng este hóa (hiệu suất 75%) số gam este thu A 16,8 B 25,65 C 25,2 TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ-BẮC NINH D 17,1 59 Thầy Đức -  09.1285.8512 ƠN TẬP HĨA HỌC LỚP 10- LỚP 11 Câu 33: Cho hỗn hợp X gồm axit cacboxylic hai chức, dãy đồng đẳng Cho X bay 136,5oC, bình kín tích 0,56 lít áp suất X 1,5 atm Nếu đốt cháy toàn hh X thu x mol CO2 (x- 0,05) mol nước; Công thức chung axit X A CnH2n-2O2 B CnH2n-4O4 C CnH2n-2O4 D CnH2n-4O2 Câu 34: Cho 13,4 gam hỗn hợp X gồm hai axit no, đơn chức, mạch hở, dãy đồng đẳng tác dụng với Na dư, thu 17,8 gam muối Khối lượng axit có số nguyên tử cacbon có X A 6,0 gam B 7,4 gam C 4,6 gam D 3,0 gam Câu 35: Trung hòa 7,76 gam hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở dung dịch KOH, cạn tồn dung dịch sau phản ứng thu 12,32 gam muối khan Nếu đốt cháy hồn tồn 3,88 gam X thể tích oxi (đktc) cần dùng A 5,60 lít B 3,36 lít C 4,48 lít D 6,72 lít Câu 36: Hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic đơn chức, đồng đẳng Cho 5,4 gam X phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaHCO3 dư, thu 2,24 lít khí CO2 (đktc) Công thức hai axit X A C3H7COOH C4H9COOH B C2H5COOH C3H7COOH C CH3COOH C2H5COOH D HCOOH CH3COOH Câu 37: Hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic đơn chức, mạch hở, dãy đồng đẳng Đốt cháy hoàn toàn 4,02 gam X, thu 2,34 gam H2O Mặt khác 10,05 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu 12,8 gam muối Công thức hai axit A C3H5COOH C4H7COOH B C2H3COOH C3H5COOH C C2H5COOH C3H7COOH D CH3COOH C2H5COOH Câu 38: Hỗn hợp M gồm axit cacboxylic no, mạch hở X, Y (Y X nhóm chức) Hóa hồn tồn m gam M thu thể tích thể tích gam nitơ đo điều kiện nhiệt độ, áp suất Nếu cho m gam M tác dụng với Na dư thu 4,48 lít H2 (đktc) Khi đốt cháy hoàn toàn m gam M thu 28,6g CO2 Công thức phân tử X Y là: A C2H4O2 C4H6O4 B CH2O2 C3H4O4 C C2H4O2 C3H4O4 D CH2O2 C4H6O2 Câu 39: Hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic no, mạch hở Y Z (Z nhiều Y hai nguyên tử oxi) Đốt cháy hoàn toàn a mol hỗn hợp X, thu a mol H2O Mặt khác, cho a mol X tác dụng với lượng dư dung dịch NaHCO3, thu 1,6a mol CO2 Thành phần % theo khối lượng Y X A 46,67% B 40,00% C 25,41% D 74,59% Câu 40: Hỗn hợp X gồm axit Y đơn chức axit Z hai chức (Y, Z có số nguyên tử cacbon) Chia X thành hai phần Cho phần tác dụng hết với Na, sinh 4,48 lít khí H2 (ở đktc) Đốt cháy hoàn TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ-BẮC NINH 60 Thầy Đức -  09.1285.8512 ƠN TẬP HĨA HỌC LỚP 10- LỚP 11 toàn phần hai, sinh 26,4 gam CO2 Công thức cấu tạo thu gọn phần trăm khối lượng Z hỗn hợp X A HOOC-CH2-COOH 70,87% B HOOC-CH2-COOH 54,88% C HOOC-COOH 60,00% D HOOC-COOH 42,86% Câu 41: Có axit hữu no mạch hở: X đơn chức, Y đa chức Hỗn hợp M chứa x mol X y mol Y Để trung hòa M cần 500 ml dung dịch NaOH 1M, đốt cháy hồn tồn M thu 11,2 lít CO2 (đktc) Biết x + y = 0,3 mol Công thức phân tử X, Y A CH3-COOH, C3H5(COOH)3 B HCOOH, CH2(COOH)2 C HCOOH, (COOH)2 D CH3-COOH, CH2(COOH)2 Câu 42*: Hóa 8,64 gam hỗn hợp gồm axit no, đơn chức, mạch hở X axit no, đa chức Y (có mạch cacbon hở, khơng phân nhánh) thu thể tích thể tích 2,8 gam N2 (đo điều kiện nhiệt độ, áp suất) Đốt cháy hoàn toàn 8,64 gam hỗn hợp hai axit thu 11,44 gam CO2 Phần trăm khối lượng Y hỗn hợp ban đầu A 35,25% B 65,15% C 27,78% D 72,22% Câu 43: Hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic no, mạch hở Đốt cháy hoàn toàn 0,6 mol X, thu 22,4 lít khí CO2 (đktc) Để trung hòa 0,15 mol X cần vừa đủ 500 ml dung dịch NaOH 0,5M Biết phản ứng xảy hồn tồn Cơng thức hai axit X A HCOOH CH2(COOH)2 B HCOOH HOOC-COOH C CH3COOH C2H5COOH D CH3COOH HCOOH Câu 44: Hỗn hợp X gồm 0,01 mol HCOONa a mol muối natri hai axit no đơn chức mạch hở đồng đẳng liên tiếp Đốt cháy hỗn hợp X cho sản phẩm cháy (CO2, nước) qua bình đựng H2SO4 đặc bình đựng KOH thấy khối lượng bình tăng nhiều bình 3,51 gam Phần chất rắn Y lại sau đốt Na2CO3 cân nặng 2,65 gam Công thức phân tử hai muối natri A C2H5COONa C3H7COONa B C3H7COONa C4H9COONa C CH3COONa C2H5COONa D CH3COONa C3H7COONa Câu 45*: Hỗn hợp X chứa ba axit cacboxylic đơn chức, mạch hở, gồm axit no hai axit không no có liên kết đơi (C=C) Cho m gam X tác dụng vừa đủ với 150 ml dung dịch NaOH 2M, thu 25,56 gam hỗn hợp muối Đốt cháy hoàn toàn m gam X, hấp thụ toàn sản phẩm cháy dung dịch NaOH dư, khối lượng dung dịch tăng thêm 40,08 gam Tổng khối lượng hai axit cacboxylic không no m gam X A 15,36 gam B 9,96 gam C 18,96 gam D 12,06 gam Câu 46: Hỗn hợp X gồm axit axetic, axit fomic axit oxalic Khi cho m gam X tác dụng với NaHCO3 (dư) thu 15,68 lít khí CO2 (đktc) Mặt khác, đốt cháy hồn tồn m gam X cần 8,96 lít O2 (đktc), thu 35,2 gam CO2 y gam H2O Giá trị m gần với A 60 B 46 TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ-BẮC NINH C 44 61 D 33 Thầy Đức -  09.1285.8512 ƠN TẬP HĨA HỌC LỚP 10- LỚP 11 Câu 47: Đốt cháy hoàn toàn 29,6 gam hỗn hợp X gồm CH3COOH, CxHyCOOH (COOH)2 thu 14,4 gam H2O m gam CO2 Mặt khác 29,6 gam hỗn hợp X phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaHCO3 dư thu 11,2 lít (đktc) khí CO2 Giá trị m A 44 gam B 33 gam C 48,4 gam D 52,8 gam Câu 48: Cho 30 gam hỗn hợp axit gồm HCOOH, CH3COOH, CH2=CH-COOH tác dụng vừa hết với dung dịch NaHCO3 thu 13,44 lít CO2 (đktc), khối lượng muối khan có dung dịch sau phản ứng A 43,2 gam B 56,4 gam C 54 gam D 43,8 gam Câu 49: Hỗn hợp X gồm axit axetic, axit fomic axit oxalic; Khi cho m gam X tác dụng với NaHCO3 (dư) thu 15,68 lít khí CO2 (đktc) Mặt khác, đốt cháy hồn tồn m gam X cần 8,96 lít O2 (đktc), thu 35,2 gam CO2 y gam H2O Giá trị m gần với A 60 B 46 TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ-BẮC NINH C 44 62 D 33 Thầy Đức -  09.1285.8512 ƠN TẬP HĨA HỌC LỚP 10- LỚP 11 TỔNG HỢP KIẾN THỨC HOÁ HỌC HỮU CƠ 11; NHẬN BIẾT Câu 1: Chất sau làm màu dung dịch brom? A axit oxalic B axit acrylic C axit axetic D etylen glicol Câu 2: Chất tham gia phản ứng tráng gương cho sản phẩm có chứa (NH4)2CO3? A (CHO)2 B C2H5CHO C CH3CHO D HCHO Câu 3: Có ancol đồng phân cấu tạo ứng với công thức phân tử C4H10O mà phản ứng với CuO, to thu sản phẩm có khả tham gia phản ứng tráng bạc? A B C D Câu 4: Cho Na, dung dịch NaOH vào chất phenol, axit axetic, anđehit axetic, ancol etylic; Số lần có phản ứng xảy A B C D Câu 5: Cho chất: axit propionic (X), axit axetic (Y), ancol etylic (Z) đimetyl ete (T) Dãy gồm chất xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi A T, Z, Y, X B Z, T, Y, X C T, X, Y, Z D Y, T, X, Z Câu 6: Độ linh động nguyên tử H nhóm OH chất C2H5OH, C6H5OH, CH3COOH tăng dần theo thứ tự: A CH3COOH < C6H5OH < C2H5OH B C2H5OH < CH3COOH < C6H5OH C C6H5OH < C2H5OH < CH3COOH D C2H5OH < C6H5OH < CH3COOH Câu 7: Dãy gồm chất tác dụng với AgNO3 (hoặc Ag2O) dung dịch NH3, là: A anđehit axetic, but-1-in, etilen B anđehit axetic, axetilen, but-2-in C axit fomic, vinylaxetilen, propin D anđehit fomic, axetilen, etilen Câu 8: Cho chất sau: anđehit axetic, axit fomic, ancol etylic, đimetyl ete Dãy chất xếp theo chiều giảm dần nhiệt độ sôi từ trái sang phải A anđehit axetic, axit fomic, ancol etylic, đimetyl ete B đimetyl ete, anđehit axetic, ancol etylic, axit fomic C axit fomic, ancol etylic, anđehit axetic, đimetyl ete D ancol etylic, axit fomic, anđehit axetic, đimetyl ete Câu 9: Cho chất Na, NaHSO3, K2CO3, NaOH Số chất tác dụng với CH3CH(OH)COOCH(CH3)COOH (X) cho số mol khí số mol (X) A B C D Câu 10: Dung dịch sau khả hòa tan Cu(OH)2 nhiệt độ thường? A Fomalin B Etylen glicol TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ-BẮC NINH C Glixerol 63 D Giấm ăn Thầy Đức -  09.1285.8512 ƠN TẬP HĨA HỌC LỚP 10- LỚP 11 THÔNG HIỂU Câu 11: Cho dung dịch sau: HCHO, HCOOH, CH3COOH, C2H5OH Dùng thuốc thử sau nhận biết dung dịch pp hoá học? A Dung dịch AgNO3/ NH3; Na B Dung dịch AgNO3/ NH3; quỳ tím C Dung dịch brom; Na D Dung dịch AgNO3/ NH3; Cu Câu 12: Để tách CH3COOH từ hỗn hợp gồm CH3COOH C2H5OH ta dùng hóa chất sau đây? A Ca(OH)2 dung dịch H2SO4 B CuO (to) AgNO3/NH3 dư C Na dung dịch HCl D H2SO4 đặc Câu 13: X, Y, Z hợp chất mạch hở, bền có cơng thức phân tử C3H6O X tác dụng với Na khơng có phản ứng tráng bạc Y khơng tác dụng với Na có phản ứng tráng bạc, Z không tác dụng với Na khơng có phản ứng tráng bạc Các chất X, Y, Z là: A CH2=CH-CH2-OH, CH3-CH2-CHO, CH3-CO-CH3 B CH2=CH-CH2-OH, CH3-CO-CH3, CH3-CH2-CHO C CH3-CH2-CHO, CH3-CO-CH3, CH2=CH-CH2-OH D CH3-CO-CH3, CH3-CH2-CHO, CH2=CH-CH2-OH Câu 14: Cho X, Y, Z, T chất khác số chất: HCOOH; CH3COOH; HCl; C6H5OH Giá trị pH dung dịch nồng độ 0,01M, 25oC đo sau: Chất X Y Z T pH 6,48 3,22 2,00 3,45 Nhận xét sau đúng? A Y tạo kết tủa trắng với nước brom B X điều chế trực tiếp từ ancol etylic C T cho phản ứng tráng gương D Z tạo kết tủa trắng với dung dịch AgNO3 Câu 15: Axit tactric hợp chất hữu tạp chức, có mạch cacbon khơng phân nhánh có cấu tạo đối xứng, nguyên nhân gây nên vị chua nho Biết cho a mol axit tactric phản ứng với Na (dư) hay NaHCO3 (dư) cho 2a mol khí Cơng thức axit tactric A HOOC-(HO)C(COOH)-COOH B HOOC-CH2-CH(OH)-CH2-COOH C HOOC-CH(OH)-CH(OH)-COOH D HOOC-CH2-CH2-COOH VẬN DỤNG Câu 16: Hỗn hợp X có C2H5OH, C2H5COOH, CH3CHO C2H5OH chiếm 50% theo số mol Đốt cháy m gam hỗn hợp X thu 3,06 gam H2O 3,136 lít CO2 (đktc) Mặt khác thực phản ứng tráng bạc 13,2 gam hỗn hợp X thấy có a gam kết tủa; Giá trị a là: A 10,8 B 8,64 C 2,16 D 9,72 Câu 17: Ancol X, anđehit Y, axit cacboxylic Z có số nguyên tử H phân tử no, đơn chức, mạch hở Đốt hồn tồn hỗn hợp chất (có số mol nhau) thu tỉ lệ mol CO2 H2O 11:12 Công thức phân tử X, Y, Z A CH4O, C2H4O, C2H4O2 B C4H10O, C5H10O, C5H10O2 TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ-BẮC NINH 64 Thầy Đức -  09.1285.8512 ƠN TẬP HĨA HỌC LỚP 10- LỚP 11 C C2H6O, C3H6O, C3H6O2 D C3H8O, C4H8O, C4H8O2 Câu 18: Hợp chất hữu X có thành phần gồm C, H, O Trong phân tử X chứa nhóm -CHO Cho 0,52 gam X tác dụng hết với dd AgNO3 NH3, thu 1,08 gam bạc; Còn cho 3,12 gam X tác dụng hết với natri dư thu 672 ml hiđro (đktc) Số chất X (mạch thẳng) thoả mãn A B C D Câu 19: Chất hữu B có cơng thức phân tử C7H8O2 Tìm cơng thức cấu tạo B biết: - B tác dụng với Na giải phóng hiđro, với n H : n B  : - Trung hoà 0,2 mol B cần dùng 100 ml dung dịch NaOH 2M A HO-C6H4-CH2OH B C6H3(OH)2CH3 C HO-CH2 -O-C6H5 D CH3-O-C6H4-OH Câu 20*: Biết X axit cacboxylic đơn chức, Y ancol no, hai chất mạch hở, có số nguyên tử cacbon Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol hỗn hợp gồm X Y (trong số mol X lớn số mol Y) cần vừa đủ 30,24 lít khí O2, thu 26,88 lít khí CO2 19,8 gam H2O Biết thể tích khí đo điều kiện tiêu chuẩn Khối lượng Y 0,4 mol hỗn hợp A 17,7 gam B 9,0 gam C 11,4 gam D 19,0 gam Câu 21*: Đốt cháy hoàn toàn 3,42 gam hỗn hợp gồm axit acrylic, anđehit oxalic, axit metacrylic axit oleic (C17H33COOH), hấp thụ toàn sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 (dư) Sau phản ứng thu 18 gam kết tủa dung dịch X Khối lượng X so với khối lượng dung dịch Ca(OH)2 ban đầu thay đổi nào? A Tăng 2,70 gam B Giảm 7,74 gam C Tăng 7,92 gam D Giảm 7,38 gam Câu 22*: Hỗn hợp X gồm anđehit fomic, anđehit oxalic, axit axetic, etylen glicol, glixerol Lấy 4,52 gam X đốt cháy hoàn toàn cho sản phẩm qua bình đựng H2SO4 (đặc, dư), bình đựng 600 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M; thấy bình tăng 2,88 gam, bình xuất m gam kết tủa; m gần với giá trị A 15,5 B 17,7 C 19,7 D 23,5 Câu 23*: Ba chất hữu X, Y, Z (50 < MX < MY < MZ) có thành phần nguyên tố C, H, O Hỗn hợp T gồm X, Y, Z, nX = 4(nY + nZ) Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp T gồm X, Y, Z, thu 13,20 gam CO2 Mặt khác m gam T phản ứng vừa đủ dung dịch NaHCO3 thu 0,896 lit CO2 (đktc) Cho m gam T phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu 56,16 gam Ag Phần trăm khối lượng Y hỗn hợp T gần với giá trị sau đây? A 17% B 16% C 14% D 15 % Câu 24: Cho hỗn hợp A gồm 0,3 mol hai ancol đồng đẳng liên tiếp Đốt cháy hoàn toàn A thu 0,5 mol CO2 Mặt khác oxi hóa A thu hỗn hợp B gồm axit anđehit tương ứng (Biết 60% lượng ancol chuyển thành anđehit phần lại chuyển thành axit) Cho B vào dung dịch AgNO3/NH3 dư thu m gam Ag Giá trị m là: A 38,88 gam B 60,48 gam C 51,84 gam D 64,08 gam HẾT - TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ-BẮC NINH 65 Thầy Đức -  09.1285.8512 ƠN TẬP HĨA HỌC LỚP 10- LỚP 11 PHẦN ĐÁP ÁN NGUYÊN TỬ 1D 2A 3D 4D 5C 6A 7D 8C 11C 12C 13B 14A 15B 16C 17C 18C 9A 10A BẢNG TUẦN HOÀN - ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN 1A 2B 3A 4A 5D 6C 7D 8A 9D 10A 11D 12D 13C 14D 15A 16D 17B 18C 19B 20C LIÊN KẾT HÓA HỌC - PHẢN ỨNG HÓA HỌC 1A 2C 3B 4A 5C 6C 7A 8A 9B 10A 11C 12C 13B 14D 15B 16A 17A 18D 19B 20D 21A 22A 23A 24C 25A 26C 27C 28B 29D 30B 31B 32D NHÓM HALOGEN 1A 2D 3A 4C 5C 6D 7A 8C 9B 10A 11C 12A 13B 14C 15D 16D 17D 18A 19D 20B 21A 22B 23B 24C 25A 26C 27C 28B 29C NHÓM OXI - LƯU HUỲNH 1C 2C 3D 4D 5A 6D 7D 8B 9C 10A 11D 12D 13D 14D 15D 16A 17C 18A 19C 20D 21D 22C 23A 24D 25B 26D 10C TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC 1C 2A 3C 4D 5B 6D 7A 8A 9D 11A 12D 13B 14D 15A 16D 17D 18C 19C SỰ ĐIỆN LI 1C 2D 3C 4A 5D 6D 7C 8B 9C 10A 11B 12A 13D 14A 15B 16D 17B 18D 19B 20D 21C 22C 23C 24C 25A 26C 27C 28D 29C 30D 31D 32B 33A 34A 35A 36A 37B 38B 39C 40A NHÓM NITƠ - PHOTPHO TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ-BẮC NINH 66 Thầy Đức -  09.1285.8512 ƠN TẬP HĨA HỌC LỚP 10- LỚP 11 1D 2A 3B 4B 5D 6D 7C 8C 9C 10A 11C 12B 13C 14B 15A 16D 17A 18B 19B 20D 21D 22C 23C 24C 25B 26C 27B 28C 29B 30B 31A 32C 33A 34C 35A 36A 37A 38A 39D 40A 41C 42C 43B 44C 45D 46A 47B 48A 49B 50C 51A 52A CACBON-SILIC 1A 2C 3B 4D 5C 6A 7D 8C 9C 10A 11A 12B 13D 14A 15C 16C 17B 18C 19C 20A 21D 22A 23D 24A 25D 26C 27A 28D 29D 30D 31D 32C 33A 34B 35C 36C 37D 38C 39A 40C 41D 42C 43B 44C 45B 46C 47B 48D TỔNG HỢP KIẾN THỨC VÔ CƠ 11 1C 2B 3D 4A 5C 6B 7A 8D 9D 10C 11B 12A 13D 14D 15A 16D 17C 18A 19C 20D ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ - HIĐROCACBON 1B 2B 3A 4D 5B 6A 7D 8D 9C 10D 11A 12A 13C 14B 15A 16D 17D 18D 19B 20A 21A 22D 23B 24B 25D 26B 27C 28B 29A 30C 31A 32A 33A 34D 35D 36D 37D 38C 39A 40B 41A 42D 43C 44A 45A 46C 47D 48B 49A 50D 51A 52C 53B 54D 55C 56B 57A 58A 59B 60D 61C 62C 63B 64C 65B 66C 67A 68A 69A 70B 71A 72A 73A 74A 75B 76B 77B 78D 79D 80A 81D 82A ANCOL - PHENOL 1C 2A 3D 4C 5B 6B 7B 8C 9B 10D 11B 12B 13D 14A 15C 16C 17D 18B 19A 20B 21B 22D 23D 24C 25B 26B 27C 28B 29D 30B 31D 32A 33B 34B 35B 36D 37A 38A 39A 40D 41D 42B 43C 44A 45A 46B 47D 48C 49D 50A 51A 52A 53C 54D 55B 56D 57C 58B 59A 60B TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ-BẮC NINH 67 Thầy Đức -  09.1285.8512 ƠN TẬP HĨA HỌC LỚP 10- LỚP 11 ANĐEHIT 1A 2C 3C 4A 5A 6A 7D 8C 9D 10B 11B 12B 13C 14B 15B 16D 17B 18D 19C 20D 21B 22A 23A 24A 25C AXIT CACBOXYLIC 1A 2C 3C 4B 5C 6B 7C 8A 9B 10B 11B 12C 13C 14B 15A 16C 17A 18C 19D 20A 21A 22D 23D 24A 25D 26C 27D 28A 29A 30D 31B 32D 33B 34A 35B 36D 37B 38C 39C 40D 41C 42D 43B 44A 45D 46D 47A 48A 49D TỔNG HỢP KIẾN THỨC HÓA HỌC HỮU CƠ 11 1B 2D 3C 4C 5A 6D 7C 8C 9B 10A 11B 12A 13A 14D 15C 16B 17D 18D 19A 20C 21D 22B 23B 24B HẾT - TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ-BẮC NINH 68 ... Cr B Na, Cr, Cu C Ca, Cr, Cu TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ-BẮC NINH D Ca, Cu Thầy Đức -  09.1285.8512 ÔN TẬP HĨA HỌC LỚP 10- LỚP 11 Câu 14: Cấu hình electron không A Cr (Z = 24): [Ar] 3d44s2 B Cr2+... 43,2 TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ-BẮC NINH C 38,4 13 D 26,4 Thầy Đức -  09.1285.8512 ÔN TẬP HÓA HỌC LỚP 10- LỚP 11 TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HOÁ HỌC; Câu 1: Tốc độ phản ứng A Độ biến thi n nồng... trình khử N+5 Giá trị V là: A 14,56 B 13,44 C 17,92 TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ-BẮC NINH D 10, 08 25 Thầy Đức -  09.1285.8512 ÔN TẬP HÓA HỌC LỚP 10- LỚP 11 Câu 33*: Cho 29 gam hỗn hợp gồm Al, Cu Ag tác
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiệm ôn tập Hóa học 10 và Hóa học 11-Chuẩn bị thi THPT QG, Trắc nghiệm ôn tập Hóa học 10 và Hóa học 11-Chuẩn bị thi THPT QG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay