BÀI TẬP HÓA HỌC VỀ KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH MUỐI

10 9 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 23:38

KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH MUỐI I KIẾN THỨC CẦN NHỚ: Điều kiện xảy phản ứng kim loại M dung dịch muối kim loại X: + M đứng trước X dãy điện hóa + M X khơng tan nước + Muối tham gia muối tạo thành muối tan Phương trình tổng quát: bA  aBb    bA a   aB  + Khối lượng kim loại tăng: Δmtăng = mB sinh – mA phản ứng + Khối lượng kim loại giảm: Δmgiảm = mA phản ứng – mB sinh Lưu ý: 3.1 Khối lượng dung dịch tăng khối lượng kim loại giảm ngược lại 3.2 Dãy điện hóa kim loại: K  Na  Ba 2 Ca 2 Mg 2 Al3 Zn 2 Cr 2 Fe2 Pb 2 2H  Cu 2 Fe3 Ag  ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; K Na Ba Ca Al Zn Cr Fe Pb Cu Fe 2 Ag H2 Mg Au 3 Au 3.3 Khi có nhiều kim loại hay nhiều muối kim loại có tính khử mạnh cation có tính oxi hóa mạnh (của kim loại yếu hơn) phản ứng trước: Ví dụ: Cho hỗn hợp bột gồm Mg Al dung dịch CuSO4: Mg + CuSO4   MgSO4 + Cu Nếu CuSO4 dư: 2Al + 3CuSO4   Al2(SO4)3 + 3Cu 3.4 Nếu tốn nói nhúng kim loại vào dung dịch muối, phản ứng hết lấy kim loại có nghĩa muối phản ứng hết, kim loại dư Một số phản ứng đặc biệt: 4.1 Nếu cho kim loại Na; K; Ba; Ca tác dụng với dung dịch muối (trừ muối HSO 4 ) kim loại tác dụng với nước trước sinh kiềm; kiềm phản ứng với muối Ví dụ: Cho kim loại Na vào dung dịch CuSO4: 2Na + 2H2O   2NaOH + H2 2NaOH + CuSO4   Na2SO4 + Cu(OH)2 4.2 Nếu cho kim loại tác dụng với dung dịch muối HSO 4 phản ứng xảy phản ứng với dung dịch H2SO4 lỗng Ví dụ: Cho kim loại Al vào dung dịch KHSO4: 2Al + 6KHSO4   Al2(SO4)3 + 3K2SO4 + 3H2 4.3 Kim loại tác dụng với dung dịch muối Fe3+: • Kim loại đứng trước Fe (Mg; Al; Zn): Mg + 2Fe3+   Mg2+ + 2Fe2+ Nếu Mg dư: Mg + Fe2+   Mg2+ + Fe • Kim loại Fe Cu: Fe + 2Fe3+   3Fe2+ Cu + 2Fe3+   Cu2+ + 2Fe2+ 4.4 Phản ứng Fe với dung dịch AgNO3: Fe + 2AgNO3   Fe(NO3)2 + 2Ag Nếu AgNO3 dư: Fe(NO3)2 + AgNO3   Fe(NO3)3 + Ag Phương pháp giải tốn: + Phương trình ion rút gọn + Bảo toàn nguyên tố; khối lượng; electron; điện tích + Bảo tồn q trình; phân tích dung dịch sau + Gọi ẩn đại số, lập phương trình, hệ phương trình II BÀI TẬP ĐỊNH TÍNH: Câu 1: Nhúng Zn vào dung dịch muối X, sau thời gian lấy Zn thấy khối lượng thành Zn giảm Lấy Zn sau phản ứng cho vào dung dịch HCl dư, thấy phần kim loại chưa tan X muối kim loại: A Ni B Cu C Fe D Ag Câu 2: Cho hỗn hợp gồm a mol Mg b mol Fe vào dung dịch chứa c mol AgNO3, phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch X gồm muối chất rắn Y (gồm kim loại) Liên hệ a; b c là: A 2a ≤ c ≤ 2(a + b) B 2a < c < 2(a + b) C c ≤ 2(a + b) D 2(a – b) < c < 2(a + b) Câu 3: Cho x mol Fe tác dụng với dung dịch chứa y mol AgNO3 Để dung dịch sau phản ứng tồn ion Fe3+, Fe2+ giá trị a = y : x là: A < a < 3,5 B < a < C 0,5 < a < D < a < Câu 4: Cho x mol bột Fe vào dung dịch chứa y mol FeCl3 z mol HCl, sau kết thúc phản ứng thu dung dịch X lại t mol kim loại không tan Biểu thức liên hệ x, y, z, t là: A 2x = y + z + t B x = y + z – t C x = 3y + z – 2t D 2x = y + z + 2t Câu 5: Cho a mol Mg b mol Al vào dung dịch có chứa c mol Cu(NO3)2 d mol AgNO3 Mối liên hệ a, b, c, d sau phản ứng thu kim loại là: A a  c  d 3b  2 B C d  3b  2c  d d 3b d 3b   a  c  2 2 D d  2a  3b  2c  d III BÀI TẬP ĐỊNH LƯỢNG: Một kim loại tác dụng với dung dịch chứa muối: Câu 1: Nhúng Fe nặng gam vào 500 ml dung dịch CuSO4 2M Sau thời gian, lấy sắt cân lại thấy khối lượng Fe 8,8 gam Coi thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể Nồng độ CuSO4 dung dịch sau phản ứng là: A 1,975M B 1,800M C 0,180M D 0,200M Câu 2: Ngâm Zn dung dịch chứa 4,16 gam CdSO4 (Cd = 112) Sau phản ứng thấy khối lượng Zn tăng 2,35% so với ban đầu Khối lượng Zn trước phản ứng là: A 60 gam B 40 gam C 100 gam D 80 gam Câu 3: Cho m gam Mg vào dung dịch chứa 0,12 mol FeCl3 Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 3,36 gam chất rắn Giá trị m là: A 2,88 B 2,16 C 4,32 D 5,04 Câu 4: Nhúng Fe nặng m gam vào 300 ml dung dịch CuSO4 1M, sau thời gian, thu dung dịch X có chứa CuSO4 0,5M, đồng thời khối lượng Fe tăng 4% so với khối lượng ban đầu Giả sử thể tích dung dịch khơng thay đổi lượng Cu sinh bám hoàn toàn vào sắt Giá trị m là: A 24 B 30 C 32 D 48 Câu 5: Cho m gam bột Zn vào 500 ml dung dịch Fe2(SO4)3 0,24M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, khối lượng dung dịch tăng thêm 9,6 gam so với khối lượng dung dịch ban đầu Giá trị m là: A 32,50 B 48,75 C 29,25 D 20,80 Câu 6: Nhúng sắt (dư) vào 100 ml dung dịch CuSO4 xM Sau phản ứng xảy hoàn toàn thấy khối lượng sắt tăng 0,4 gam Biết tất Cu sinh bám vào sắt Giá trị x là: A 0,05 B 0,50 C 0,625 D 0,0625 Câu 7: Cho 37,44 gam kim loại M (có hóa trị khơng đổi) vào dung dịch X chứa 84,6 gam Cu(NO3)2 Sau phản ứng xảy hoàn toàn, lọc bỏ chất rắn, thu dung dịch khơng màu có khối lượng giảm so với khối lượng X 7,62 gam Kim loại M là: A Mg B Ca C K D Be Một kim loại tác dụng với dung dịch chứa nhiều muối: Câu 1: Cho a gam bột Zn vào 200 ml dung dịch X gồm AgNO3 0,1M Cu(NO3)2 0,15M 3,44 gam chất rắn Y Giá trị a là: A 2,60 B 1,95 C 1,625 D 1,30 Câu 2: Cho m gam Fe vào dung dịch chứa 0,2 mol AgNO3 0,1 mol Cu(NO3)2 Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 4m gam kim loại Giá trị m là: A 5,40 B 5,60 C 3,36 D 5,32 Câu 3: Hoà tan 5,4 gam bột Al vào 150 ml dung dịch X chứa Fe(NO3)3 1M Cu(NO3)2 1M Kết thúc phản ứng thu m gam rắn Giá trị m là: A 10,95 B 13,20 C 13,80 D 15,20 Câu 4: Cho m gam Fe vào dung dịch X chứa 0,1 mol Fe(NO3)3 0,4 mol Cu(NO3)2 Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch Y m gam chất rắn Z Giá trị m là: A 25,2 B 19,6 C 22,4 D 28,0 Câu 5: Nhúng Mg vào dung dịch có chứa 0,8 mol Fe(NO3)3 0,05 mol Cu(NO3)2 Sau thời gian, lấy kim loại ra, rửa sạch, cân lại thấy khối lượng tăng 11,6 gam so với kim loại ban đầu Khối lượng Mg phản ứng là: A 6,96 gam B 20,88 gam C 25,2 gam D 24 gam Câu 6: Nhúng Fe vào 200 ml dung dịch FeCl3 xM CuCl2 yM Sau kết thúc phản ứng, lấy Fe lau khô cẩn thận, cân lại thấy khối lượng không đổi so với trước phản ứng Biết lượng Cu sinh bám hoàn toàn vào Fe Tỉ lệ x : y là: A : B : C : D : Câu 7: Cho 8,64 gam Al vào dung dịch X (được tạo thành cách hòa tan 74,7 gam hỗn hợp Y gồm CuCl2 FeCl3 vào nước) Kết thúc phản ứng thu 17,76 gam chất rắn gồm hai kim loại Tỉ lệ số mol FeCl3 : CuCl2 hỗn hợp Y là: A : B : C : D : Câu 8: Cho m gam bột Zn vào 500 ml dung dịch chứa CuCl2 0,4M FeSO4 0,4M Sau thời gian thu dung dịch X hỗn hợp chất rắn nặng 25 gam Lọc tách chất rắn cho 14,4 gam Mg vào dung dịch X Sau phản ứng xảy hoàn tồn thấy có 29,8 gam chất rắn xuất Giá trị m là: A 32,0 B 27,3 C 26,0 D 28,6 Câu 9: Cho m gam bột Fe vào 200 ml dung dịch chứa muối Ag(NO3)3 0,15M; Cu(NO3)2 0,1M , sau thời gian thu 3,84 gam hỗn hợp kim loại dung dịch X Cho 3,25 gam bột Zn vào dung dịch X, sau phản ứng hoàn toàn thu 3,895 gam hỗn hợp kim loại dung dịch Y Giá trị m là: A 0,56 B 2,24 C 2,80 D 1,435 Câu 10: Cho m gam Mg vào dung dịch chứa 0,1 mol AgNO3 0,25 mol Cu(NO3)2 , sau thời gian thu 19,44 gam kết tủa dung dịch X chứa muối Tách lấy kết tủa, thêm tiếp 8,4 gam bột sắt vào dung dịch X Sau phản ứng hoàn toàn thu 9,36 gam kết tủa Giá trị m là: A 4,80 B 4,32 C 4,64 D 5,28 Câu 11: Nhúng Mg vào 100 ml dung dịch hỗn hợp chứa FeCl3 0,5M CuCl2 0,6M sau thời gian nhấc Mg cân lại thấy khối lượng tăng 2,92 gam Giả sử toàn kim loại sinh bám hết vào Mg Số mol Mg phản ứng là: A 0,10 B 0,12 C 0,14 D 0,15 Câu 12: Cho 14 gam bột Fe vào 400ml dung dịch X gồm AgNO3 0,5M Cu(NO3)2 xM Khuấy nhẹ phản ứng kết thúc thu 30,4 gam chất rắn Y dung dịch Z Cho Z tác dụng với dung dịch NaOH dư thu kết tủa hidroxit kim loại Giá trị x là: A 0,1 B 0,125 C 0,2 D 0,15 Câu 13: Nhúng Zn nặng 100 gam vào 400 ml dung dịch hỗn hợp chứa Fe(NO3)3 0,5M Cu(NO3)2 0,5M Sau thời gian nhấc Zn cân lại thấy nặng 91,95 gam Biết kim loại sinh bám hết vào Zn Tổng khối lượng muốidung dịch sau nhấc Zn gần với giá trị sau đây? A 94 B 95 C 96 D 97 Câu 14: Lắc 0,81 gam bột nhôm 200 ml dung dịch P chứa AgNO3 Cu(NO3)2 thời gian, thu chất rắn A dung dịch B Cho A tác dụng với NaOH dư thu 100,8 ml khí H2 (đktc) lại 6,012 gam hỗn hợp kim loại Cho B tác dụng với NaOH dư, kết tủa, nung đến khối lượng không đổi thu 1,6 gam oxit Mặt khác, cho dung dịch tác dụng với KOH dư thu m gam kết tủa Giá trị m là: A 8,944 B 9,349 C 9,439 C 8,494 Câu 15: Chia dung dịch hỗn hợp X gồm Al2(SO4)3 Fe2(SO4)3 thành hai phần Phần hòa tan vừa 2,56 gam bột Cu Phần hai tác dụng với 200 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, thu 50,5 gam kết tủa Các phản ứng xảy hoàn toàn Tỉ lệ mol Al2(SO4)3 Fe2(SO4)3 dung dịch hỗn hợp X là: A : B : C : D : Câu 16: Dung dịch X gồm Cu(NO3)2 0,2M; FeCl2 0,3M; Fe(NO3)3 0,3M Cho m gam bột Mg vào 100 ml dung dịch X khuấy đến phản ứng kết thúc thu dung dịch Y n gam rắn Thêm dung dịch KOH dư vào Y kết tủa Z Nung Z khơng khí đến khối lượng khơng đổi thu 5,4 gam chất rắn Phát biểu là: A Giá trị m 2,88 B Giá trị n 0,96 C Giá trị n – m 1,08 D Giá trị n + m 2,60 Câu 17: Cho gam bột Cu vào 200ml dung dịch AgNO3, sau thời gian phản ứng lọc dung dịch A 9,52 gam chất rắn Cho tiếp gam bột Pb vào dung dịch A, phản ứng xong lọc tách dung dịch B chứa muối 6,705 gam chất rắn Nồng độ mol AgNO3 ban đầu là: A 0,25M B 0,1M C 0,20M D 0,35M Câu 18: Cho m gam bột Cu vào 400 ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau thời gian phản ứng thu 7,76 gam hỗn hợp chất rắn X dung dịch Y Lọc tách X, thêm 5,85 gam bột Zn vào Y, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 10,53 gam chất rắn Z Giá trị m là: A 6,40 B 5,76 C 3,84 D 5,12 Nhiều kim loại tác dụng với dung dịch chứa muối: Câu 1: Cho hỗn hợp bột gồm 0,48 gam Mg 1,68 gam Fe vào dung dịch CuCl2 khuấy đến phản ứng hồn tồn thu 3,12 gam chất rắn khơng tan X Số mol CuCl2 tham gia phản ứng là: A 0,06 mol B 0,04 mol C 0,05 mol D 0,03 mol Câu 2: Cho 6,88 gam hỗn hợp chứa Mg Cu với tỷ lệ mol tương ứng : vào dung dịch chứa 0,12 mol Fe(NO3)3 Sau phản ứng hoàn toàn thu m gam kim loại Giá trị m là: A 5,12 B 3,84 C 2,56 D 6,96 Câu 3: Cho hỗn hợp X gồm 0,12 mol Fe 0,03 mol Al vào 100 ml dung dịch Cu(NO3)2 Lắc kĩ để Cu(NO3)2 phản ứng hết thu chất rắn Y có khối lượng 9,76 gam Nồng độ mol dung dịch Cu(NO3)2 là: A 0,65M B 0,50M C 0,45M D 0,75M Câu 4: Cho 19,3 gam hỗn hợp bột gồm Zn Cu có tỉ lệ mol tương ứng : vào dung dịch chứa 0,2 mol Fe2(SO4)3 Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu m gam kim loại Giá trị m là: A 6,40 B 16,53 C 12,00 D 12,80 Câu 5: Cho a gam hỗn hợp bột gồm Ni Cu vào dung dịch AgNO3 (dư) Sau kết thúc phản ứng thu 64,8 gam chất rắn Mặt khác cho a gam hỗn hợp kim loại vào dung dịch CuSO4 (dư), sau kết thúc phản ứng thu chất rắn có khối lượng (a + 0,65) gam Giá trị a là: A 37,75 gam B 33,7 gam C 42,5 gam D 18,55 gam Câu 6: Cho hỗn hợp gồm 0,04 mol Zn 0,03 mol Fe vào dung dịch chứa 0,1 mol CuSO4 đến phản ứng hoàn toàn, thu dung dịch X chất rắn Y Cho toàn X phản ứng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2, để kết tủa thu không khí tới khối lượng khơng đổi cân m gam Giá trị m là: A 29,20 gam B 28,94 gam C 30,12 gam D 29,45 gam Câu 7: Cho hỗn hợp bột gồm 2,7 gam Al 5,6 gam Fe vào 550 ml dung dịch AgNO3 1M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu m gam rắn Giá trị m là: A 64,8 B 32,4 C 54,0 D 59,4 Câu 8: Cho 4,48 gam hỗn hợp A gồm Fe Cu tác dụng với 400 ml dung dịch AgNO3 có nồng độ aM Sau phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu dung dịch B 15,44 gam chất rắn X Cho B tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc kết tủa nung khơng khí đến khối lượng không đổi thu 5,6 gam chất rắn Giá trị a là: A 0,72 B 0,64 C 0,32 D 0,35 Câu 9: Cho 3,16 gam hỗn hợp X gồm Fe Mg vào 250 ml dung dịch Cu(NO3)2 khuấy kết thúc phản ứng thu dung dịch Y 3,84 gam chất rắn Z Thêm vào dung dịch Y lượng NaOH dư đem lọc kết tủa nung khơng khí đến khối lượng không đổi 1,4 gam chất rắn T gồm oxit Phần trăm khối lượng Mg hỗn hợp A là: A 11,93% B 11,39% C 11,33% D 88,61% Câu 10: Cho 4,32 gam hỗn hợp X gồm Fe, Cu dạng bột vào 100 ml dung dịch AgNO3 1M thu dung dịch Y 12,08 gam chất rắn Z Thêm NaOH dư vào Y, lấy kết tủa nung khơng khí đến khối lượng khơng đổi thu m gam chất rắn Giá trị m là: A 5,6 B C 3,2 D 7,2 Câu 11: Cho hỗn hợp X gồm 0,01 mol Al a mol Fe vào dung dịch AgNO3 đến phản ứng hoàn toàn, thu m gam chất rắn Y dung dịch Z chứa cation kim loại Cho Z phản ứng với dung dịch NaOH dư điều kiện khơng có khơng khí, thu 1,97 gam kết tủa T Nung T khơng khí đến khối lượng khơng đổi, thu 1,6 gam chất rắn chứa chất Giá trị m là: A 8,64 B 3,24 C 6,48 D 9,72 Nhiều kim loại tác dụng với dung dịch chứa nhiều muối: Câu 1: Cho hỗn hợp chứa x mol Mg 0,2 mol Fe vào 200 ml dung dịch hỗn hợp Fe2(SO4)3 1M CuSO4 1M, đến phản ứng hoàn toàn thu dung dịch A 18,4 gam chất rắn Giá trị x là: A 0,3 B 0,2 C 0,1 D 0,4 Câu 2: Hỗn hợp gồm 1,3 mol Mg x mol Zn vào dung dịch chứa mol Cu2+ mol Ag+ sau phản ứng hoàn toàn, lọc bỏ phần dung dịch thu chất rắn gồm kim loại Giá trị x là: A 1,8 B C 2,2 D 1,5 Câu 3: Cho m gam hỗn hợp A gồm Fe Zn vào 200 ml dung dịch chứa AgNO3 0,18M Cu(NO3)2 0,12M, sau thời gian thu 4,21 gam chất rắn X dung dịch Y Cho 1,92 gam bột Mg vào dung dịch Y, sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 4,826 gam chất rắn Z dung dịch T Giá trị m là: A 3,124 B 2,648 C 2,700 D 3,280 Câu 4: Cho 5,1 gam hỗn hợp bột gồm Mg Al có tỉ lệ mol : vào 150 ml dung dịch hỗn hợp chứa AgNO3 1M, Fe(NO3)3 0,8M, Cu(NO3)2 0,6M sau phản ứng xảy hồn tồn thấy có m gam rắn xuất Giá trị m là: A 22,68 B 24,32 C 23,36 D 25,26 Câu 5: Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol Zn 0,2 mol Mg vào 400 ml dung dịch chứa đồng thời Cu(NO3)2 1M AgNO3 1M Sau phản ứng xảy hồn tồn, thu chất rắn X Hòa tan hồn toàn X lượng dư dung dịch HNO3, thu V lít khí NO (sản phẩm khử N+5, đktc) Giá trị V là: A 5,60 B 6,72 C 4,48 D 2,24 Câu 6: Cho 3,72 gam hỗn hợp gồm Mg Al vào V ml dung dịch chứa AgNO3 xM Cu(NO3)2 yM Sau kết thúc phản ứng, thu dung dịch X 20,0 gam rắn Y Cho dung dịch NaOH dư vào X, thấy lượng NaOH phản ứng 18,4 gam Lọc lấy kết tủa nung ngồi khơng khí đến khối lượng khơng đổi thu 7,6 gam hỗn hợp gồm hai oxit Tỉ lệ x : y là: A : B : C : D : Câu 7: Cho 13,25 gam hỗn hợp Al Fe vào 500 ml dung dịch Cu(NO3)2 0,75M Fe(NO3)3 0,4M thu dung dịch X m gam rắn Y Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch X, lấy kết tủa nung ngồi khơng khí đến khối lượng không đổi thu 20,0 gam oxit Giá trị m là: A 24,0 B 21,2 C 26,8 D 22,6 Câu 8: Cho 11,84 gam hỗn hợp gồm Mg Fe vào 200 ml dung dịch chứa CuCl2 0,8M FeCl3 xM Kết thúc phản ứng thu dung dịch X 18,08 gam rắn Y Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch X thu 106,22 gam kết tủa Giá trị x là: A 0,12 B 0,10 C 0,6 D 0,7 Câu 9: Dung dịch X chứa AgNO3 Cu(NO3)2 Thêm lượng hỗn hợp gồm 0,03 mol Al 0,05 mol Fe vào 100 ml dung dịch X phản ứng kết thúc thu 8,12 gam chất rắn Y gồm kim loại Cho Y vào dung dịch HCl dư thu 0,672 lít khí (đktc) Tổng nồng độ muối X là: A 0,42M B 0,45M C 0,3M D 0,8M Câu 10: Cho hỗn hợp gồm Mg Cu tác dụng với 200ml dung dịch chứa hỗn hợp hai muối AgNO3 0,3M Cu(NO3)2 0,25M Sau phản ứng hoàn toàn, thu dung dịch A chất rắn B Cho A tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc lấy kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi 3,6 gam hỗn hợp X gồm hai oxit Hòa tan hồn tồn B dung dịch H2SO4 đặc, nóng 2,016 lít khí SO2 (đktc) Phần trăm khối lượng Mg hỗn hợp đầu là: A 32,5% B 42,4% C 56,76% D 63,5% Dạng liên quan: Câu 1: Cho 200 ml dung dịch FeCl2 0,3M vào 250 ml dung dịch AgNO3 0,8M Sau kết thúc phản ứng thu m gam kết tủa Giá trị m là: A 17,22 gam B 23,70 gam C 25,86 gam D 28,70 gam Câu 2: Dung dịch X gồm 0,02 mol Cu(NO3)2 0,1 mol H2SO4 loãng Khối lượng Fe tối đa phản ứng với dung dịch X (biết NO sản phẩm khử NO3-): A 4,48 gam B 5,60 gam C 3,36 gam D 2,24 gam Câu 3: Cho 100 ml dung dịch AgNO3 2a mol/l vào 100 ml dung dịch Fe(NO3)2 a mol/l Sau phản ứng kết thúc thu 8,64 gam chất rắn dung dịch X Cho dung dịch HCl dư vào X thu m gam kết tủa Giá trị m là: A 22,96 B 11,48 C 17,22 D 14,35 Câu 4: Cho 2,0 gam bột Fe vào 100ml dung dịch X chứa H2SO4 0,1M; CuSO4 0,15 M; Fe(NO3)3 0,1 M thu dung dịch Y; hỗn hợp rắn Z khí NO (sản phẩm khử nhất) Cô cạn dung dịch Y thu m gam muối khan Giá trị m là: A 6,65 B 9,20 C 8,15 D 6,05 Câu 5: Cho 26,88 gam bột Fe vào 600 ml dung dịch hỗn hợp A gồm Cu(NO3)2 0,4M NaHSO4 1,2M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu m gam chất rắn B khí NO (sản phẩm khử nhất, đktc) Giá trị m là: A 15,92 B 13,44 C 17,04 D 23,52 Câu 6: Nhúng sắt vào 150 ml dung dịch chứa CuCl2 1M HCl 2M Sau thời gian, thu dung dịch X; 2,24 lít H2 (ở đktc) sắt lấy có khối lượng thay đổi 5,2 gam so với ban đầu Thêm tiếp 2,125 gam NaNO3 vào dung dịch X, kết thúc phản ứng thu khí NO (sản phẩm khử nhất) dung dịch chứa m gam muối Giá trị m là: A 32,475 gam B 37,075 gam C 36,675 gam D 16,9725 gam Câu 7: Cho 4,08 gam Mg tác dung hoàn toàn với dung dịch X chứa hỗn hợp Cu(NO3)2; H2SO4 thu dung dịch chứa dung dịch Y 0,896 lít hỗn hợp khí Z có khí hóa nâu khơng khí 1,76 gam hỗn hợp kim loại Biết Z có có tỷ khối so với H2 phản ứng xảy hoàn toàn Khối lượng muối tạo thành là: A 19,32 gam B 18,72 gam C 17,92 gam HẾT D 20,52 gam ... cho kim loại tác dụng với dung dịch muối HSO 4 phản ứng xảy phản ứng với dung dịch H2SO4 lỗng Ví dụ: Cho kim loại Al vào dung dịch KHSO4: 2Al + 6KHSO4   Al2(SO4)3 + 3K2SO4 + 3H2 4.3 Kim loại. .. phản ứng thu kim loại là: A a  c  d 3b  2 B C d  3b  2c  d d 3b d 3b   a  c  2 2 D d  2a  3b  2c  d III BÀI TẬP ĐỊNH LƯỢNG: Một kim loại tác dụng với dung dịch chứa muối: Câu... nhôm 200 ml dung dịch P chứa AgNO3 Cu(NO3)2 thời gian, thu chất rắn A dung dịch B Cho A tác dụng với NaOH dư thu 100,8 ml khí H2 (đktc) lại 6,012 gam hỗn hợp kim loại Cho B tác dụng với NaOH dư,
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP HÓA HỌC VỀ KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH MUỐI, BÀI TẬP HÓA HỌC VỀ KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH MUỐI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay