Bao cao thanh tichBao cao thanh tichBao cao thanh tichBao cao thanh tich

2 14 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 23:37

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc, ngày 30 tháng 11 năm 2016BÁO CÁO THÀNH TÍCH NĂMHọ và tên:Giới tính: Ngày tháng năm sinh: Đơn vị công tác hiện nay: Chức vụ chức danh: Quá trình công tác:1. Về tư tưởng chính trị: Bản thân xác định luôn trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng. Luôn chấp hành, bảo vệ, tuyên truyền, vận động người thân, gia đình, họ hàng, quần chúng, nhân dân lối xóm thực hiện tốt đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Có ý thức về trách nhiệm và kiên quyết trong đấu tranh chống các hành vi sai trái, sự suy thoái về tư tưởng chính trị làm phai nhạt lý tưởng cách mạng. Tham gia các lớp học tập nghị quyết của Đảng qua đó nâng cao kiến thức về lý luận chính trị.2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống: Được học tập về “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bản thân tôi rút ra được từ tấm gương của Bác tinh thần trách nhiệm trong công việc, chống chủ nghĩa cá nhân, nói phải luôn đi đôi với làm. Có tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm. Luôn trung thực, khách quan trong công tác tự phê bình, phê bình. Có ý thức trong việc xây dựng giữ gìn đoàn kết nội bộ.3. Về lĩnh vực chuyên môn:Trong năm qua tôi đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công: Tiếp nhận đối với hồ sơ:+ Đăng ký Chuyển nhượng, Tặng cho, Thừa kế QSD đất: 3800 hồ sơ+ Chuyển mục đích SĐĐ: 20 hồ sơ+ Đề nghị cấp lại giấy chứng nhận: 59 hồ sơ+ Tiếp tục SDĐ nông nghiệp: 212 hồ sơ+ Đính chính giấy CNQSD đất: 60 hồ sơ+ Đăng ký biến động (CMND, ĐCTT…): 2021 hồ sơ+ Chỉnh lý hồ sơ địa chính; Ghi nợ, xóa nợ tiền sử dụng đất: 75 hồ sơ Thẩm định hồ sơ: cấp đổi giấy CNQSD đất: 563 hồ sơ Thẩm định, lập tờ trình đối với hồ sơ:+ Cấp giấy lần đầu: 480 hộ522 hồ sơ+ Cấp giấy theo Điều 82 Nghị định 432014NĐCP: 08 hồ sơ+ Điều chỉnh diện tích; cấp đổi số liệu do đo đạc lập bản đồ mới: 464 hồ sơ+ Điều chỉnh ranh giới 364: 14 hồ sơ Tổng hợp báo cáo của Tổ; Các công việc khác khi có sự phân công của Lãnh đạo.Tham gia các phong trào xây dựng chính quyền, đoàn thể ở cơ quan, đơn vị và địa phương. Trên đây là báo cáo tóm tắt thành tích đã đạt được trong năm 2016. Người báo cáo CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc , ngày 30 tháng 11 năm 2016 BÁO CÁO THÀNH TÍCH NĂM Họ tên: Ngày tháng năm sinh: Đơn vị công tác nay: Chức vụ / chức danh: Giới tính: Q trình cơng tác: Về tư tưởng trị: - Bản thân xác định trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đường lối đổi Đảng - Luôn chấp hành, bảo vệ, tuyên truyền, vận động người thân, gia đình, họ hàng, quần chúng, nhân dân lối xóm thực tốt đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị Đảng, sách pháp luật Nhà nước - Có ý thức trách nhiệm kiên đấu tranh chống hành vi sai trái, suy thoái tư tưởng trị làm phai nhạt lý tưởng cách mạng - Tham gia lớp học tập nghị Đảng qua nâng cao kiến thức lý luận trị Về phẩm chất đạo đức, lối sống: - Được học tập “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thân tơi rút từ gương Bác tinh thần trách nhiệm công việc, chống chủ nghĩa cá nhân, nói phải ln đơi với làm - Có tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm đấu tranh với biểu quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lối sống thực dụng, nói khơng đơi với làm - Luôn trung thực, khách quan công tác tự phê bình, phê bình Có ý thức việc xây dựng giữ gìn đồn kết nội Về lĩnh vực chuyên môn: Trong năm qua thực tốt nhiệm vụ phân công: - Tiếp nhận hồ sơ: + - Đăng ký Chuyển nhượng, Tặng cho, Thừa kế QSD đất: 3800 hồ sơ + Chuyển mục đích SĐĐ: 20 hồ sơ + Đề nghị cấp lại giấy chứng nhận: 59 hồ sơ + Tiếp tục SDĐ nơng nghiệp: 212 hồ sơ + Đính giấy CNQSD đất: 60 hồ sơ + Đăng ký biến động (CMND, ĐCTT…): 2021 hồ sơ + Chỉnh lý hồ sơ địa chính; Ghi nợ, xóa nợ tiền sử dụng đất: 75 hồ sơ - Thẩm định hồ sơ: cấp đổi giấy CNQSD đất: 563 hồ sơ - Thẩm định, lập tờ trình hồ sơ: + Cấp giấy lần đầu: 480 hộ/522 hồ sơ + Cấp giấy theo Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP: 08 hồ sơ + Điều chỉnh diện tích; cấp đổi số liệu đo đạc lập đồ mới: 464 hồ sơ + Điều chỉnh ranh giới 364: 14 hồ sơ - Tổng hợp báo cáo Tổ; - Các cơng việc khác có phân công Lãnh đạo Tham gia phong trào xây dựng quyền, đồn thể quan, đơn vị địa phương Trên báo cáo tóm tắt thành tích đạt năm 2016 Người báo cáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Bao cao thanh tichBao cao thanh tichBao cao thanh tichBao cao thanh tich, Bao cao thanh tichBao cao thanh tichBao cao thanh tichBao cao thanh tich

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay