bai9 TIN HOC VA XA HOI

11 12 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 23:27

Bài Tin học hội 1 ảnh hởng tin học phát triển hội Tin học đợc áp dụng lĩnh vực hội Tin học góp phần phát triển kinh tế giúp nâng cao dân trí Tin học thúc đẩy khoa học phát triển ngợc lại khoa học thúc đẩy tin học phát triển Sự phát triển tin học làm cho hội cã nhiỊu nhËn thøc míi vỊ c¸ch tỉ chøc c¸c hoạt động Tháp ép phen Hệ thống ánh sáng phun nớc đợc điều khiển máy tính Hệ thống phun nớc tự động Công ti xi măng Hoàng thạch Đợc điều khiển tự động từ ứng dụng tin học Nhà Ga Tokyo Hàng trăm chuyến tàu chạy qua nhà ga đợc điều khiển hệ thống tin học đại ánh sáng thành phố đêm Hệ thống đèn đợc điều khiển nhờ ứng dơng tin häc X· héi tin häc ho¸ Các hoạt động hội thời đại tin học đợc điều hành với hỗ trợ mạng máy tính kết nối thông tin lớn, liên kết vùng lãnh thổ quốc gia với Tạo phơng thức giao dịch hiệu quả, tiết kiệm thời gian Làm thay đổi cách suy nghĩ tác phong làm việc ngời, suất lao động tăng lên rõ rệt, ngời tập trung chủ yếu vào lao động trí óc Nâng cao chất lợng sống cho ngời, nhiều thiết bị dùng cho mục đích sinh hoạt, giải trí hoạt động theo chơng trình điều khiển Bán hàng qua mạng Truyền hình qua mạng điện thoại qua mạng 10 Văn hoá pháp luật hội tin học hoá Trong hội tin học hoá, thông tin tài sản chung ngời ngời phải có ý thức bảo vệ thông tin hội phải có quy định, điều luật để bảo vệ thông tin xử lí nghiêm tội phạm liên quan đến việc phá hoại thông tin Giáo dục, đào tạo hệ có phong cách sống, làm việc khoa học, có tổ chức trình độ kiến thức phù hợp với hội tin häc ho¸ 11 ... pháp luật xã hội tin học hoá Trong xã hội tin học hoá, thông tin tài sản chung mäi ngêi  ngêi ph¶i cã ý thøc b¶o vệ thông tin Xã hội phải có quy định, điều luật để bảo vệ thông tin xử lí nghiêm... dơng cđa tin häc Nhµ Ga Tokyo Hàng trăm chuyến tàu chạy qua nhà ga đợc điều khiển hệ thống tin học đại ánh sáng thành phố đêm Hệ thống đèn đợc điều khiển nhê øng dông tin häc X· héi tin học hoá...1 ảnh hởng tin học phát triển xã hội Tin học đợc áp dụng mäi lÜnh vùc x· héi • Tin häc gãp phần phát triển kinh tế giúp nâng cao dân trí Tin học thúc đẩy khoa học phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: bai9 TIN HOC VA XA HOI, bai9 TIN HOC VA XA HOI, ảnh hưởng của tin học đối với sự phát triển của xã hội, Xã hội tin học hoá

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay