ĐỀ THI THỬ HÓA BOOKGOL LẦN 8 NĂM 2018 CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

10 19 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 23:25

HĨA HỌC BOOKGOL ĐỀ THI THỬ (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: HĨA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, khơng kể thời gian phát đề Lần Câu 1: Cho dãy chất: KAl(SO4)2.12H2O; C2H5OH; C12H22O11 (saccarozơ); CH3COOH; Ca(OH)2; CH3COONH4 Số chất điện li là: A B C D Câu 2: Phân lân có tác dụng là: A Làm cho cành khỏe, hạt chắc, củ to B Làm cho trồng phát triển nhanh, cho nhiều hạt, củ C Cần cho việc tạo chất đường, chất bột, chất xơ, chất dầu D Tăng cường sức chống hạn, chống rét chịu hạn Câu 3: Cho 26,46 gam axit glutamic tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 1M Giá trị V là: A 360 ml B 180 ml C 240 ml D 480 ml Câu 4: Hợp chất hữu mạch hở chứa liên kết π mạch cacbon thuộc loại hợp chất: A no không no B không no C thơm D mạch hở Câu 5: Nhận định sau đúng? A Metyl acrylat có tồn đồng phân hình học B Ở điều kiện thường, anilin chất lỏng, tan nước tan tốt ancol etylic C Monome mắc xích phân tử polime D Tất polime chất rắn, nóng chảy tạo thành chất lỏng nhớt Câu 6: Đốt cháy kim loại X oxi thu oxit Y Hòa tan Y dung dịch HCl lỗng dư, thu dung dịch Z chứa hai muối Kim loại X là: A Cr B Mg C Al D Fe Câu 7: Trường hợp sau thu kết tủa phản ứng kết thúc? A Cho lượng dư dung dịch NaOH vào dung dịch CrCl2 B Cho lượng dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 C Cho lượng dư dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO2 D Cho dung dịch Ba(HCO3)2 vào lượng dư dung dịch HCl Câu 8: Cho 0,1 mol P2O5 vào dung dịch chứa 0,35 mol KOH Dung dịch thu có chất: A H3PO4, KH2PO4 B K3PO4, KOH C K3PO4, K2HPO4 D K2HPO4, KH2PO4 Câu 9: Polime có cấu trúc mạng không gian là: A Nhựa bakelit B Amilopectin C PE D PVC Câu 10: Hợp chất sau thuộc loại đipeptit? A H[HN-CH2-CH2-CO]2OH B H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH2-COOH C H2N-CH2-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-COOH D H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH Câu 11: Cho chuỗi phản ứng sau: � CH4O (Y) �� � C2H4O2 (Z) �� � CO2 (T) �� � CH4N2O (U) CH2O (X) �� Chọn phương án có nội dung đúng: A Chất Z phản ứng với NaOH tạo hai sản phẩm hữu B Chất Z có công thức cấu tạo thỏa mãn sơ đồ C Chất U khơng phản ứng với dung dịch H2SO4 lỗng D Chất U phản ứng tốt với dung dịch Ba(OH)2 Câu 12: Cặp chất sau không phản ứng với nhau? A Anilin + nước Br2 B Glucozơ + dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng C Amilozơ + Cu(OH)2 D Etyl acrylat + H2 (xt Ni, t0) Câu 13: Phát biểu sau sai? A Sản phẩm phản ứng xà phòng hố chất béo glixerol xà phòng B Nhiệt độ sơi tristearin thấp hẳn so với triolein C Số nguyên tử hiđro phân tử este đơn đa chức số chẵn D Có thể chuyển hố chất béo lỏng thành chất béo rắn Câu 14: Hòa tan hồn tồn 18,4 gam hỗn hợp ACO3 BCO3 vào dung dịch HCl thấy V lít (đktc) khí Dung dịch thu đem cạn thấy có 20,6 gam muối khan Giá trị V là: A 1,12 B 1,68 C 2,24 D 4,48 Câu 15: Tính chất vật lý kim loại electron tự gây ra? A Tính cứng B Tính dẻo C Tính dẫn điện D Tính ánh kim Câu 16: Hỗn hợp X gồm Al Al4C3 Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với H2O (dư) thu 31,2 gam Al(OH)3 Nếu cho 3m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch NaOH dư thu 120,96 lít khí (đktc) Giá trị m là: A 25,2 B 27,7 C 30,6 D 41,4 Câu 17: Phát biểu sau sai: A Thủy phân este no, đơn chức mạch hở thu ancol B Thủy phân este môi trường kiềm thu muối ancol C Thủy phân este môi trường kiềm phản ứng xà phòng hóa D Thủy phân este no môi trường axit phản ứng thuận nghịch Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp X gồm ankin, thu (3m +10,1) gam CO2 m gam H2O Cho toàn X vào lượng dư dung dịch Br2, thấy có 0,8 mol Br2 tham gia phản ứng Giá trị a là: A 16,10 B 14,55 C 15,30 D 44,74 Câu 19: Số oxi hóa crom hợp chất Na2Cr2O7 là: A +6 B +4 C +3 D +2 Câu 20: Cho chất sau: glucozơ, vinyl axetat, saccarozơ, tinh bột, Ala-Val-Gly, nilon-6,6 Số chất dãy bị thuỷ phân mơi trường kiềm lỗng, nóng là: A B C D Câu 21: Thủy phân hoàn tồn 3,42 gam saccarozơ mơi trường axit, thu dung dịch X Cho toàn dung dịch X phản ứng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, đun nóng, thu m gam Ag Giá trị m là: A 21,60 B 43,20 C 2,16 D 4,32 Câu 22: Phát biểu sau sai? A Anđehit đơn chức tác dụng với AgNO3/NH3 theo tỉ lệ : B Anđehit tác dụng Cu(OH)2, nung nóng thi kết tủa đỏ gạch C Anđehit tác dụng với H2 (dư) có xúc tác Ni nung nóng thu ancol bậc I D Anđehit vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa Câu 23: Nhỏ từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch sau: NaHCO3, AlCl3, NaHSO4, (NH4)2CO3, FeCl3, Na2SO4, KNO3 Số trường hợp thu kết tủa là: A B C D Câu 24: Cho 5,76 gam kim loại Mg vào 50 gam dung dịch H2SO4 78,4% Kết thúc phản ứng thấy khí SO2 nhất; đồng thời thu dung dịch X 1,92 gam rắn không tan Nồng độ phần trăm MgSO4 dung dịch X là: A 44,0% B 57,6% C 60,2% D 58,2% Câu 25: Trong khí thải cơng nghiệp thường chứa khí SO2, NO2, HF Có thể dùng chất (rẻ tiền) sau để loại bỏ khí đó? A NaOH B NH3 C HCl D Ca(OH)2 Câu 26: Thực thí nghiệm sau: (1) Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch KAlO2 (2) Cho dung dịch KOH đến dư vào dung dịch AlCl3 (3) Cho dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3 (4) Cho dung dịch HCl đến dư vào dung dịch KAlO2 (5) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3 (6) Cho BaCO3 vào lượng dư dung dịch KHSO4 Sau kết thúc thí nghiệm, số trường hợp thu kết tủa là: A B C D Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn 0,13 mol hỗn hợp X gồm anđehit ancol mạch hở cần nhiều 0,27 mol O2 thu 0,25 mol CO2 0,19 mol H2O Mặt khác, cho X phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu m gam kết tủa Biết số nguyên tử H phân tử ancol nhỏ Giá trị lớn m là: A 40,02 B 58,68 C 48,87 D 52,42 Câu 28: Cho phát biểu sau: (1) Thành phần chất béo thuộc loại hợp chất este (2) Các este không tan nước nhẹ nước (3) Este benzyl axetat có mùi hoa nhài (4) Khi đun nóng chất béo lỏng với H2 (xúc tác Ni), sản phẩm thu dễ tan nước (5) Trong thể, lipit bị oxi hóa chậm tạo thành CO2 H2O, cung cấp lượng cho thể Phát biểu là: A (1); (2); (3); (4) B (1); (3); (5) C (1); (4); (5) D (1); (3); (4); (5) Câu 29: Cho lượng bột sắt vào dung dịch chứa chất sau (lấy dư): AgNO3, Fe2(SO4)3, FeCl3, CuSO4, HCl, HNO3 lỗng nóng, H2SO4 đặc nóng Sau kết thúc phản ứng, số dung dịch có chứa muối sắt (II) là: A B C D Câu 30: Hỗn hợp X gồm hai chất mạch hở có cơng thức phân tử CH4N2O (A), C3H8N2O3 (B) Thực phản ứng 27 gam X với NaOH vừa đủ thu dung dịch Y chứa 0,28 mol muối vô Cho phát biểu sau: (1) B có đồng phân cấu tạo thỏa mãn đề (2) Hiệu số mol hai chất 27 gam X 0,12 mol (3) Từ NH3 điều chế A phản ứng (4) Tổng số liên kết π A B Số phát biểu là: A B C D Câu 31: Thực sơ đồ phản ứng sau: t0 � Y + 2Z + H2O � 2T + Na2SO4 (1) X + 3KOH �� (2) 2Y + H2SO4 �� Biết X hợp chất hữu chứa vòng benzen, có cơng thức phân tử C9H8O4 Các phản ứng thực theo tỉ lệ mol chất Nhận xét sau sai? A Trong chất X chứa nhóm –CH2– B Chất T tác dụng với dung dịch KOH dư, theo tỉ lệ mol : C Chất Z cho phản ứng tráng gương D Trong chất T chứa hai nhóm –OH gắn trực tiếp vào vòng benzen Câu 32: Cho hỗn hợp X gồm axit đơn chức A axit hai chức B khơng no, mạch hở, khơng phân nhánh Đốt cháy hồn tồn m gam X (trong oxi chiếm 46% khối lượng), dẫn tồn sản phẩm cháy vào bình nước vơi dư thấy khối lượng bình tăng 28,928 gam Mặt khác, đem m gam hỗn hợp X tác dụng với NaOH dư thu 16,848 gam muối Biết để hidro hóa hồn tồn m gam X cần 3,4048 lít H2 (đktc) Nhận xét sau đúng? A Phần trăm khối lượng A hỗn hợp 32,5% B A CH≡C-COOH C B có đồng phân hình học D Phân tử khối B 132 Câu 33: Nhận định sau sai? A Phương pháp làm mềm tính cứng nước cứng tồn phần đơn giản cách đun nóng B Dùng dung dịch Na3PO4 để làm mềm tính cứng nước cứng tạm thời C Nước tự nhiên thường có tính cứng tạm thời tính cứng vĩnh cửu D Nước cứng nước chứa nhiều ion Mg2+ Ca2+ Câu 34: Hòa tan hồn tồn 23,1 gam hỗn hợp K, K2O, Ba, BaO vào nước dư thu 0,1 mol H2 dung dịch X có chứa 11,2 gam KOH Sục 0,25 mol CO2 vào dung dịch X, kết thúc phản ứng lọc tách bỏ kết tủa thu dung dịch Y Dung dịch Z chứa HCl 1M H2SO4 aM Nhỏ từ từ 100 ml dung dịch Z vào dung dịch Y thu 7x mol CO2 Mặt khác, cho từ từ dung dịch Y vào 100 ml dung dịch Z thu 9x mol CO2 Giá trị a là: A 0,01 B 0,10 C 0,50 D 0,05 Câu 35: Thực thí nghiệm sau điều kiện thường: (1) Cho phân đạm ure vào dung dịch Ba(OH)2 (2) Sục khí H2S vào dung dịch FeCl3 (3) Cho bạc kim loại vào dung dịch Fe2(SO4)3 (4) Cho bột lưu huỳnh vào cốc đựng thủy ngân (5) Sục khí etilen vào dung dịch Br2 (6) Dẫn luồng khí Cl2 qua dung dịch FeCl2 Số thí nghiệm xảy phản ứng A B C D Câu 36: X, Y hai este đơn chức axit acrylic (MX < MY) Thủy phân m gam hỗn hợp A gồm X, Y dung dịch NaOH 4% vừa đủ, thu (m + 1,62) gam muối, hóa tồn sản phẩm lại thu 98,38 gam hỗn hợp Z (trong có hai chất có phân tử khối 28 đvC) Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam A thu 0,5 mol CO2 Phần trăm khối lượng Y A là: A 34,85% B 54,85% C 57,00% D 45,15% Câu 37: Một hỗn hợp dạng bột gồm Ag Fe Người ta loại bỏ sắt hỗn hợp cách: (1) Cho hỗn hợp vào dung dịch AgNO3 dư, Fe tan hết, sau lọc lấy Ag (2) Cho hỗn hợp vào dung dịch H2SO4 loãng dư, Fe tan hết, ta lọc lấy Ag lại (3) Đun nóng hỗn hợp oxi dư, cho hỗn hợp sản phẩm vào dung dịch HCl dư, Ag không phản ứng với O2 không tác dụng với dung dịch HCl, ta lọc lấy Ag (4) Cho hỗn hợp vào dung dịch Fe(NO3)2 dư, Fe bị hòa tan hết, Ag khơng tan, ta lọc lấy Ag Cách làm là: A (1); (2); (3); (4) B (1); (2) C (1); (2); (3) D (2); (4) Câu 38: Hỗn hợp X gồm peptit este Y (CnH2n-2O2) mạch hở Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X cần 2,16 mol O2, thu N2; H2O 1,68 mol CO2 Đun 0,2 mol X với 360 ml dung dịch KOH (vừa đủ), thu ancol etylic m gam hỗn hợp Z gồm muối (trong có muối alanin valin) Giá trị m là: A 42,96 B 46,24 C 44,40 D 48,72 Câu 39: Trùng ngưng 13,73 gam hỗn hợp X chứa glyxin; alanin; valin, thu 0,06 mol hỗn hợp Y chứa peptit mạch hở A; B; C có tỉ lệ mol : : Nếu đem đốt cháy hoàn toàn 2x mol B hay x mol C thu số mol CO2 lớn H2O y mol Biết khơng có peptit tạo loại amino axit Phần trăm khối lượng A Y gần với giá trị sau đây? A 34% B 38% C 40% D 44% Câu 40: Điện phân dung dịch X chứa Cu(NO3)2 1,5M AgNO3 1M với điện cực trơ, tới khí bắt đầu cực dừng điện phân, thấy khối lượng dung dịch giảm 53,1 gam Dung dịch sau điện phân hòa tan vừa đủ 15,12 gam hỗn hợp gồm Mg MgCO3 có tỉ lệ mol tương ứng 14 : 5, thu dung dịch chứa 59,44 gam muối; hỗn hợp Y gồm CO2 khí Z Phần trăm khối lượng khí X hỗn hợp Y là: A 23,07% B 18,73% C 24,72% D 22,42% ĐÁP ÁN Câu 10 Đáp án B A A B B D A D A D Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án D C B D A D B C A C Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Đáp án D A C B D C C B C B Câu 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Đáp án D C A B B B C D B A HƯỚNG DẪN GIẢI Câu 1: Chất điện li là: KAl(SO4)2.12H2O; CH3COOH; Ca(OH)2; CH3COONH4 Câu 2: - Phân đạm:   + Dạng: NO3 NH + Kích thích q trình sinh trưởng, làm tăng tỉ lệ protein thực vật + Giúp phát triển nhanh, cho nhiều hạt, củ, + Độ dinh dưỡng đánh giá hàm lượng %N phân - Phân lân: + Dạng: ion photphat + Thúc đẩy trình sinh hóa, trao đổi chất lượng thực vật + Làm cho cành khỏe, hạt chắc, củ to + Độ dinh dưỡng đánh giá hàm lượng %P 2O5 tương ứng với lượng photpho có phân - Phân kali: + Dạng: K+ + Giúp hấp thụ nhiều đạm, cần cho việc tạo chất đường, chắt bột, chất xơ chất dầu + Tăng cường sức chống bệnh, chống rét chịu hạn + Độ dinh dưỡng đánh giá hàm lượng %K 2O tương ứng với lượng kali có phân Câu 3: � n NaOH  2n Glu  0,36 � 360 Câu 4: → Liên kết π C=C → hợp chất không no Câu 5: - Monome phân tử tạo nên mắt xích polime - Hầu hết polime chất rắn - Đa số polime nóng chảy, cho chất lỏng nhớt, để nguội rắn lại → chất nhiệt dẻo - Một số polime khơng nóng chảy mà bị phân hủy đun nóng → chất nhiệt rắn Câu 6: t0 � Fe3O4 3Fe + 2O2 �� � FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O Fe3O4 + 8HCl �� Câu 7: � Cr(OH)2 + 2NaCl 2NaOHdư + CrCl2 �� � 3NaCl + NaAlO2 + 2H2O 4NaOHdư + AlCl3 �� � NaCl + AlCl3 + 2H2O 4HCl dư + NaAlO2 �� � BaCl2 + 2CO2 + 2H2O Ba(HCO3)2 + 2HCl �� Câu 8: KH PO � n 0,35 � K   1, 75 � � K HPO nP 0, � Câu 11: Ni � t0 HCHO (X) + H2 �� CH3OH (Y) t ;xt � CH3COOH (Z) CH3OH + CO ��� H 2SO4  d  ;t ���� � � ����� � Hoặc CH3OH + HCOOH HCOOCH3 (Y) + H2O t � 2CO2 (T) + 2H2O C2H4O2 + 2O2 �� 0 CO2 + 2NH3 t �� � p CO(NH2)2 (U) + H2O � CH3COONa + H2O CH3COOH (Z) + NaOH �� � HCOONa + CH3OH HCOOCH3 (Z) + NaOH �� � (NH4)2SO4 + CO2 CO(NH2)2 (U) + H2SO4 + H2O �� � BaCO3 + 2NH3 CO(NH2)2 (U) + Ba(OH)2 �� Câu 14: 20,  18, TGKL ��� � n CO2   0, � V  4, 48 35,5.2  60 Câu 16: 120,96 BTe n Al4C3  n Al OH   0,1 � n CH4  0,3 � n H   0,3  1,5 ��� n Al  � m  41, 4 22, 4.3 Câu 18: CO : x  0, � n Br2  0,8 � n X  0, � � � m CO2  44  x  0,   3.18x  10,1 � x  0,75 � a  m C  m H  15,3 H 2O : x � Câu 20: Chất bị thủy phân môi trường kiềm lỗng, đun nóng là: vinyl axetat; Ala-Val-Gly; nilon-6,6 Câu 21: � n Ag   n glucozo  n fructozo   4n saccarozo  0, 04 � m  4,32 Câu 23: Thu kết tủa cho dung dịch Ba(OH)2 dư phản ứng với dung dịch: NaHCO3; NaHSO4; (NH4)2CO3; FeCl3; Na2SO4 � BaCO3 + Na2CO3 + 2H2O Ba(OH)2 + NaHCO3 �� � Ba(AlO2)2 + 3BaCl2 + 4H2O 4Ba(OH)2 + 2AlCl3 �� � BaSO4 + Na2SO4 + 2H2O Ba(OH)2 + 2NaHSO4 �� � BaCO3 + 2NH3 + 2H2O Ba(OH)2 + (NH4)2CO3 �� � 3BaCl2 + 2Fe(OH)3 3Ba(OH)2 + 2FeCl3 �� � BaSO4 + 2NaOH Ba(OH)2 + Na2SO4 �� Câu 24: BTe � n S  0, 06; n Mg  0, 24 ��� n SO2  0, 06 + Trường hợp 1: Mg hết → chất rắn S 0, 24.120 � C% MgSO4  100%  57,5% 5, 76  50  0, 06.64  1,92 + Trường hợp 2: Mg dư → chất rắn chứa Mg dư có S BT  S � n MgSO4  x � n Mg du   0, 24  x; n S  y ��� � n SO2  0,  x  y � �24  0, 24  x   32y  1,92 �x  0,32  0, 24 �� �� � �y  0,12 �2x  6y   0,  x  y  không thỏa mãn Câu 26: Thí nghiệm thu kết tủa sau phản ứng là: (1); (3); (5); (6) � KHCO3 + Al(OH)3 (1) CO2 dư + KAlO2 + H2O �� � 3KCl + KAlO2 + 2H2O (2) 4KOHdư + AlCl3 �� � Al(OH)3 + 3NH4Cl (3) AlCl3 + 3NH3 dư + 3H2O �� � KCl + AlCl3 + 2H2O (4) 4HCldư + KAlO2 �� � Fe(NO3)3 + Ag (5) Fe(NO3)2 + AgNO3 �� � BaSO4 + K2SO4 + CO2 + H2O (6) BaCO3 + 2KHSO4 �� Câu 27: 38 25 HX  �2,9 CX  �1,9 13 13 → anđehit có 2H; → có chất có 1C (CH3OH HCHO) + Trường hợp 1: CH 3OH : x �x  y  0,13 � �x  0, 06 �� �� � 2x  y  0,19 �y  0, 07 andehit : y � � BT  O  n O2  0, 27 ���� n O X   0,15  0,13  0, 07 � � Candehit  0, 25  0, 06 19  � 0, 07 loại anđehit đơn chức HCHO : x � � x  y  0,13 � ancol : y + Trường hợp 2: � �x  0, 07 � x  2y  0,19 � � � ancol  C3H 4O � CH �CCH 2OH y  0, 06 � •H =4 ancol Ag : 0, 28 � �� � m  40, 02 AgC �CCH OH : 0, 06 � �x  0,1 � x  3y  0,19 � � � ancol  C5 H6 O � CH �C  C2 H  CH OH y  0, 03 � • Hancol = Ag : 0, � �� � m  48,87 AgC �C  C2 H  CH OH : 0, 03 � → mmax = 48,87 Câu 28: (2) sai, este không tan nước không tạo liên kết hiđro với phân tử nước (3) Đun chất béo lỏng với H2 (xúc tác Ni), thu chất béo rắn không tan nước Câu 29: Dung dịch chứa muối sắt (II) sau phản ứng là: Fe2(SO4)3; FeCl3; CuSO4; HCl � Fe(NO3)3 + 3Ag Fe + 3AgNO3 dư �� � 3Fe2+ Fe + 2Fe3+ �� � FeSO4 + Cu Fe + CuSO4 �� � FeCl2 + H2 Fe + 2HCl �� � Fe(NO3)3 + NO + 2H2O Fe + 4HNO3 loãng, dư �� t0 � Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O 2Fe + 6H2SO4 đặc �� Câu 30: X phản ứng với dung dịch NaOH thu muối vơ → A = CO(NH2)2 (có liên kết π); B = H2N-C2H2-NH3-HCO3 C2H2-(NH3)2-CO3 (có liên kết π) 60n  120n B  27 � n  0,11 � �� A � �A �  n  0, 06 n A  n B  0, 28 n B  0,17 � � t CO  2NH �� � CO  NH   H 2O p Phát biểu là: (1); (4) Câu 31: → Công thức cấu tạo X có dạng: → Y = KO-C6H4-CH2OH; Z = HCOOK; T = HO-C6H4-CH2OH → D sai, T có nhóm -OH gắn trực tiếp vào nhân benzen Câu 32: 0, 46m TGKL ��� �m  22  16,848 � m  12,8 � n COO  0,184 � n   0,336 32 CO : x � 12x  2y  0,184.32  12,8 �x  0,52 � �n  0,12 �� �� �� � n X  n H2O  n   n CO2  0,152 � � A H 2O : y � 44x  18y  28,928 n B  0, 032 �y  0,336 � � A  C2 H 3COOH � n C  0,52 0,12.30,032.5 ������� � �� � % mA X   67,5% n   0,336  0,12.2  0,032.3 B  HOOCCH  CHCH COOH � Câu 33: Phương pháp đun nóng cách làm mềm nước cứng tạm thời Câu 34: BT  H  BTKL n Ba  OH   x; n KOH  0, ��� � n H 2O  x  0, ��� � x  0,1 0,1  0, 2a  0, 05  7x � KOH : 0, � �K 2CO : 0, 05 � �x  0, 01 0,25 mol CO2 X� ����� �Y � � �0,1  0, 2a �� Ba  OH  : 0,1 a  0,1 �KHCO3 : 0,1 � �0, 05.2  0,1  0, 05  0,1  9x � � Câu 35: Thí nghiệm xảy phản ứng là: (1); (2); (4); (5); (6) � BaCO3 + 2NH3 (1) CO(NH2)2 + Ba(OH)2 �� � 2FeCl2 + 2HCl + S (2) H2S + 2FeCl3 �� � HgS (4) Hg + S �� � CH2Br-CH2Br (5) CH2=CH2 + Br2 �� � 2FeCl3 (6) 2FeCl2 + Cl2 �� Câu 36: BTKL ��� � m dd NaOH  100 � n NaOH  0,1 � m H2O dd   96 + Trường hợp 1: A không chứa este phenol � n A  0,1 � C A  � X  C H 3COOCH � m Z �96  0,1.32  99,  98,38 � loại + Trường hợp 2: A chứa este phenol → Z chứa ancol nước → Mancol = 18 + 28 = 46 → C2H5OH MX < MY nên Y este phenol �X : x �x  2y  0,1 �x  0, 04 0,5  0, 04.5 �� �� �� � CY   10 46x  18y  96  98,38 �y  0, 03 0, 03 �Y : y � � Y  C H 3COOC6 H 4CH � % mY A   54,85% Câu 37: Cách (4) sai; Fe Ag không phản ứng với dung dịch Fe(NO3)2 Câu 38: 0, 75n aa  1,5n Y  1,5n CO  n O � � �n  0, 24 0, 24 �n O  1,5n CO2  0, 75n aa �� �� � � aa � mx peptit  3 n  1,5n  1,5n n  0,12 0,  0,12 n  n  n � O CO Y �Y aa Y KOH � 2 BTKL � n H2O  n CO2  n N2  n X  n   1,52 ��� � m X  35,52 BTKL ��� � m  35,52  0,36.56  0,12.46  0, 08.18  48, 72 Câu 39: � n A  0, 03; n B  0, 01; n C  0, 02 Gọi số mắt xích A; B; C a; b; c � � a �2; b �3;c �3 a2 � � 13, 73 13, 73 � 13, 73  47.0,17 � ��  0, 03a  0, 01b  0, 02c  �� b  � n aa  0,17 � n CO2   0, 41 75 14 �117 � c4 � � b2 c2  � � 2 BT  C  CB �6 ��� � 0, 03C A  0, 01C B  0,02CC  0, 41 � 3C A  C B  2C C  41 ��� � C A �5 CC �8 � A  GlyAla � % mA Y   0, 03.146 100%  37, 28% 13, 73  0,11.18 Câu 40: � n HNO3  53,1  1,5.2  1  0,9 16 � � 1,5  64  16   � 108  � 2� �   � n Mg  0, 28; n MgCO3  0,1 � n Mg NO3   0, 38 � n NH4 NO3  0, 04 ��� � n N Z   0, 06 BT N     ��� � n H2O  0,37 ��� � n O Z  0, 03 � Z  N 2O : 0, 03 � % Zm Y   23,07% BT H BT O - HẾT ... D Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án D C B D A D B C A C Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Đáp án D A C B D C C B C B Câu 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Đáp án D C A B B B C D B A HƯỚNG... muối, hóa tồn sản phẩm lại thu 98, 38 gam hỗn hợp Z (trong có hai chất có phân tử khối 28 đvC) Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam A thu 0,5 mol CO2 Phần trăm khối lượng Y A là: A 34 ,85 % B 54 ,85 %... m là: A 40,02 B 58, 68 C 48, 87 D 52,42 Câu 28: Cho phát biểu sau: (1) Thành phần chất béo thuộc loại hợp chất este (2) Các este không tan nước nhẹ nước (3) Este benzyl axetat có mùi hoa nhài (4)
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THỬ HÓA BOOKGOL LẦN 8 NĂM 2018 CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT, ĐỀ THI THỬ HÓA BOOKGOL LẦN 8 NĂM 2018 CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay