ĐỀ THI THỬ THPTQG HÓA TRƯỜNG CHU VĂN AN HÀ NỘI NĂM 2018 CÓ GIẢI CHI TIẾT

8 32 1
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 23:20

TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN NỘI ĐỀ THI THỬ (Đề thi 04 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Mơn thi thành phần: HĨA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Lần Câu 1: Người ta thường đốt bột lưu huỳnh tạo khí X “xơng” cho đơng dược để bảo quản đơng dược lâu Cơng thức khí X là: A NO B H2S C CO2 D SO2 Câu 2: Cho m gam hỗn hợp K Ba tan hết nước thu dung dịch X 0,1 mol H Để trung hòa hết dung dịch X cần V ml dung dịch HCl 1M Giá trị V là: A 200 B 150 C 400 D 100 Câu 3: Fomalin dung dịch bão hòa chất tan sau đây? A CH3OH B HCHO C CH3COOH.D HCOOH Câu 4: Để tác dụng hết với gam hỗn hợp gồm axit axetic metyl fomat cần V ml dung dịch NaOH 1M (đun nóng) Giá trị V là: A 100 B 500 C 50 D 150 Câu 5: Nhúng Fe vào dung dịch CuSO4 Sau thời gian, khối lượng dung dịch giảm 0,8 gam so với khối lượng dung dịch ban đầu Khối lượng Fe phản ứng là: A 5,6 gam B 6,4 gam C 11,2 gam D 8,4 gam Câu 6: Thực q trình phân tích định tính C H hợp chất hữu theo mơ hình sau: Hiện tượng xảy ống nghiệm chứa dung dịch Ca(OH)2 là: A dung dịch chuyển sang màu xanh B dung dịch chuyển sang màu vàng C kết tủa đen xuất D kết tủa trắng xuất Câu 7: Polime sau mạch phân nhánh? A polietilen B poli (vinyl clorua) C amilozơ D amilopectin Câu 8: Crom số oxi hóa +6 hợp chất sau đây? A Cr2(SO4)3 B CrO3 C NaCrO2 D Cr(OH)2 Câu 9: Chất sau đồng phân hình học? A CH4 B CH3CH=CHCH3 C CH≡CH D CH2=CH2 Câu 10: Cho chất: lysin; triolein; metylamin; Gly-Ala Số chất tác dụng với dung dịch KOH, đun nóng là: A B C D Câu 11: Cho dung dịch lỗng nồng độ: Ba(OH) 2; NH3; KOH; KCl Dung dịch giá trị pH lớn là: A KOH B KCl C Ba(OH)2 D NH3 Câu 12: Trong dung dịch, ion OH không tác dụng với ion: A Fe3+ B K+ C H+ D HCO3- Câu 13: Nước cứng nước chứa nhiều ion sau đây? A Na+ K+ B Ca2+ Mg2+ C HCO3- D Cl- SO42- Câu 14: Trong kim loại đây, kim loại tính khử mạnh nhất? A Mg B Cu C Au D Ag Câu 15: Trong công nghiệp, Al sản xuất cách điện phân nóng chảy: A Al2O3 B AlCl3 C Al2(SO4)3 D NaAlO2 Câu 16: Cacbohiđrat sau thuộc loại đisaccarit? A Xenlulozơ B Glucozơ C Amilozơ D Saccarozơ Câu 17: Phát biểu sau đúng? A Saccarozơ gọi đường nho B Polime tan tốt nước C Trimetylamin chất khí điều kiện thường D Triolein chất béo no Câu 18: Cho 0,1 mol hỗn hợp (C2H5)2NH H2NCH2COOH tác dụng vừa hết với V ml dung dịch HCl 1M Giá trị V là: A 150 B 300 C 100 D 200 Câu 19: Thành phần quặng sau chứa muối photphat? A manhetit B apatit C cromit D boxit Câu 20: Kim loại Fe phản ứng với dung dịch X loãng, dư tạo muối Fe (III) X là: A HCl B CuSO4 C H2SO4 D HNO3 Câu 21: Đốt cháy hoàn toàn 54,36 gam hỗn hợp X gồm axit panmitic; axit stearic chất béo tạo axit đó, thu a mol CO2 (a – 0,12) mol H2O Mặt khác, 54,36 gam X tác dụng vừa hết với dung dịch chứa 0,2 mol KOH, thu dung dịch Y cạn Y thu m gam muối khan Giá trị m là: A 60,25 B 59,68 C 64,38 D 57,42 Câu 22: Hỗn hợp E gồm X (C2H8N2O4) muối axit cacboxylic Y (CH8N2O3) muối vô Cho 2,68 gam E tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu 0,05 mol khí Z dung dịch chứa m gam muối Giá trị m là: A 2,54 B 2,40 C 2,93 D 3,46 Câu 23: Cho từ từ giọt dung dịch Ba(OH)2 loãng đến dư vào dung dịch chứa a mol Al2(SO4)3 b mol Na2SO4 Khối lượng kết tủa (m gam) thu phụ thuộc vào số mol Ba(OH)2 (n mol) biểu diễn theo đồ thị hình sau: Tỉ lệ a : b là: A : B : C : D : Câu 24: Tiến hành thí nghiệm với chất X; Y; Z; T (trong dung dịch) thu kết sau: Mẫu thử X T Y Z Y Z T Thí nghiệm Tác dụng với quỳ tím Tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng Tác dụng với Cu(OH)2 mơi trường kiềm Hiện tượng Chuyển màu xanh kết tủa Ag Khơng tượng Dung dịch màu xanh lam màu tím Biết T chất hữu mạch hở Các chất X; Y; Z; T là: A etylamin; glucozơ; saccarozơ; Lys-Val-Ala B etylamin; fructozơ; saccarozơ; Glu-Val-Ala C anilin; glucozơ; saccarozơ; Lys-Gly-Ala D etylamin; glucozơ; saccarozơ; Lys-Val Câu 25: Cho sơ đồ phản ứng sau: to � X1 + X2 + H2O X (C4H6O5) + 2NaOH �� X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4 H 2SO  d  ���� � to X2 + 2X4 C4H6O4 + 2H2O Biết chất X1; X2; X3; X4 mạch hở Phát biểu sau sai? A X3 X4 thuộc dãy đồng đẳng B X2 X4 hòa tan Cu(OH)2 C X hợp chất hữu tạp chức D Nhiệt độ sôi X3 cao X4 Câu 26: Nhiệt phân 100 gam Cu(NO3)2 thu chất rắn hỗn hợp khí Y Dẫn tồn Y vào nước dư, thu dung dịch Z Cho lượng Cu dư vào Z, đun nóng, thu dung dịch T khí NO (sản phẩm khử nhất) cạn T thu m gam muối khan Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m là: A 25 B 50 C 75 D 100 Câu 27: Hỗn hợp X gồm axit fomic; axit acrylic; axit oxalic; axit axetic Đốt cháy hoàn toàn 3,4 gam X, thu 4,84 gam CO2 (đktc) 1,44 gam H2O Mặt khác, cho 3,4 gam X tác dụng hết với dung dịch KHCO3 dư, thu V lít (đktc) CO2 Giá trị V là: A 1,680 B 1,344 C 2,240 D 1,120 Câu 28: Thực thí nghiệm sau: (1) Cho mẩu Al vào dung dịch Ba(OH)2 (2) Thêm từ từ dung dịch Na2CO3 đến dư vào dung dịch HCl (3) Đun nóng NaHCO3 (4) Cho dung dịch NaOH vào lượng dư dung dịch AlCl3 (5) Cho nước vôi vào dung dịch Ca(HCO3)2 (6) Cho mẩu Na vào dung dịch CuSO4 Số thí nghiệm thu chất khí sau phản ứng là: A B C D Câu 29: Cho phát biểu sau: (1) Dùng giấm ăn rửa chất gây mùi cá (2) Dầu mỡ động thực vật bị ôi thiu nối đôi C=C chất béo bị oxi hóa (3) Đa số polime không tan nước dung môi thông thường (4) Gạch cua lên nấu riêu cua tượng đơng tụ protein (5) Dung dịch lòng trắng trứng hòa tan Cu(OH)2 mơi trường kiềm (6) Xenlulozơ bị thủy phân dung dịch kiềm đun nóng Số phát biểu là: A B C D Câu 30: Cho phát biểu sau: (1) Thép gang hợp kim sắt (2) Thạch cao nung nhiều ứng dụng làm tượng, bó bột (3) Nước vơi vừa đủ làm mềm nước cứng tạm thời (4) Nhơm crom phản ứng với dung dịch HCl theo tỉ lệ mol (5) Nút tẩm dung dịch kiềm ngăn khí NO2 ống nghiệm môi trường Số phát biểu là: A B C D Câu 31: Cho dãy chuyển hóa sau:  dung dich KOH du  dung dich HCl dac, du  dung dich KOH du � Y ������ � Z CrO3 ������� X ������� Các chất X; Y; Z là: A K2CrO4 ; CrCl3 ; KCrO2 B K2CrO4 ; CrCl3 ; Cr(OH)3 C K2Cr2O7; CrCl3; KCrO2 D K2Cr2O7; CrCl3; Cr(OH)3 Câu 32: Cho phát biểu sau: (1) Các kim loại tác dụng với oxi tạo oxit (2) Nhơm điều chế phương pháp nhiệt luyện (3) Miếng gang để khơng khí ẩm xảy ăn mòn điện hóa (4) Khi điện phân dung dịch CuSO4 (điện cực trơ) catot thu kim loại (5) Các kim loại ánh kim độ cứng lớn (6) Cho mẩu Na vào dung dịch FeSO4 thu kim loại Fe Số phát biểu không là: A B C D Câu 33: Hỗn hợp T gồm đipeptit X mạch hở (tạo α-amino axit dạng H2NCnH2nCOOH) este Y đơn chức, mạch hở, liên kết pi phân tử Đốt cháy hoàn toàn a gam T cần 0,96 mol O 2, thu 0,84 mol CO2 Mặt khác, cho a gam T tác dụng vừa đủ với 280 ml dung dịch NaOH 1M, thu dung dịch Y cạn Y thu m gam chất rắn khan Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 26,0 B 24,5 C 25,8 D 26,5 Câu 34: Hỗn hợp E gồm este cơng thức phân tử C 9H10O2 chứa vòng benzen Cho E tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,1 mol KOH, đun nóng Sau phản ứng, thu dung dịch X 3,74 gam hỗn hợp ancol Y Cho toàn Y tác dụng với Na dư, thu 0,448 lít H (đktc) cạn X thu m gam muối khan Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m là: A 16,86 B 12,18 C 11,82 D 13,70 Câu 35: Cho 27,04 gam hỗn hợp rắn X gồm Fe; FeO; Fe 3O4; Fe2O3 Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 0,88 mol HCl 0,04 mol HNO 3, khuấy cho phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch Y (khơng chứa ion NH4+) 0,12 mol hỗn hợp khí Z gồm NO2 N2O Cho dung dịch AgNO3 đến dư vào dung dịch Y, thấy thoát 0,02 mol NO (sản phẩm khử nhất); đồng thời thu 133,84 gam kết tủa Biết tỉ lệ mol FeO; Fe 3O4; Fe2O3 X : : Phần trăm số mol Fe đơn chất hỗn hợp ban đầu giá trị gần với giá trị sau đây? A 54% B 58% C 46% D 48% Câu 36: Hỗn hợp X gồm FexOy; Fe; MgO; Mg Cho m gam X tác dụng với dung dịch HNO dư, thu 6,72 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm N2O; NO tỉ khối so với H2 15,933 dung dịch Y cạn Y thu 129,4 gam muối khan Mặt khác, cho m gam X tác dụng với dung dịch H 2SO4 đặc, nóng, dư, thu 15,68 lít SO2 (đktc, sản phẩm khử S +6) dung dịch Z cạn Z thu 104 gam muối khan Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 29,0 B 27,5 C 28,5 D 22,0 Câu 37: Hỗn hợp E gồm axit cacboxylic đơn chức X este Y, Z mạch hở (trong đó, X Y đồng phân cấu tạo nhau) Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần vừa đủ 1,2 mol O 2, thu CO2 1,1 mol H2O Mặt khác, cho 7,72 gam E tác dụng vừa đủ với 130 ml dung dịch KOH 1M, thu hỗn hợp muối ancol đơn chức Phần trăm số mol Z E là: A 44,44% B 33,33% C 22,22% D 16,67% Câu 38: Hỗn hợp X gồm Glu-Ala-Ala; Glu-Ala-Glu-Ala; Glu-Ala-Ala-Glu-Glu; Ala-Ala Đốt cháy hoàn toàn a gam X oxi dư, thu 10,125 gam H 2O 29,7 gam CO2 Mặt khác, cho 0,1 mol X tác dụng hết với dung dịch NaOH dư, đun nóng, sau phản ứng xảy hồn tồn, cạn dung dịch, thu m gam chất rắn khan chứa b gam muối Giá trị b gần với giá trị sau đây? A 29 B 51 C 25 D 58 Câu 39: Hòa tan hồn tồn m gam Al dung dịch lỗng gồm H 2SO4 a mol HCl, thu khí H dung dịch X Cho từ từ dung dịch Y gồm KOH 0,8M Ba(OH) 0,1M vào X Sự phụ thuộc khối lượng kết tủa thu (m gam) vào thể tích dung dịch Y (V lít) biểu diễn đồ thị sau: Giá trị a là: A 0,15 B 0,20 C 0,25 D 0,10 Câu 40: Cho 32,67 gam tinh thể M(NO3)2.nH2O vào 480 ml dung dịch NaCl 0,5M, thu dung dịch X Tiến hành điện phân dung dịch X với điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện khơng đổi Sau t giây, thấy khối lượng catot tăng m gam; đồng thời anot thu 0,135 mol khí Sau 2t giây, tổng thể tích khí điện cực 8,4 lít (đktc) Giá trị m n là: A 8,40 B 8,64 C 8,64 D 8,40 - HẾT ĐÁP ÁN Câu 10 Đáp án D A B C A D D B B A Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án C B B A A D C C B D Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Đáp án B C B A A C B B B D Câu 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Đáp án A C A C A A A B A C HƯỚNG DẪN GIẢI Câu 1: to � SO2 SO2 tác dụng chống nấm mốc, giúp bảo quản đông dược lâu S + O2 �� Câu 2: � n HCl  n OH  2n H  0, � V  200 Câu 3: Dung dịch 37-40% fomanđehit (anđehit fomic – HCHO) nước gọi fomalin (fomon), dùng để ngâm xác động vật, thuộc da, tẩy uế, sát trùng, … Câu 4: � n NaOH  n hh   0, 05 � V  50 60 Câu 5: 0,8 TGKL ��� � n Fe pu    0,1 � m Fe pu   5, 64  56 Câu 6: to � CO2 + H2O Chất hữu + CuO �� CuSO4 (màu trắng) + 5H2O → CuSO4.5H2O (màu xanh) Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 (kết tủa trắng) + H2O Câu 10: Chất tác dụng với dung dịch KOH đun nóng là: lysin; triolein; Gly-Ala Câu 11: � Ba(OH) � Ba 2  2OH  � KOH � K   OH  � cung C M ���� �� OH  � � � �: Ba(OH)  KOH  NH  KCl   �� � �NH  H 2O �� � NH  OH � KCl � K   Cl � � pH : Ba(OH)  KOH  NH  KCl Câu 18: � n HCl  n N  0,1 � V  100 Câu 19: Manhetit: Fe3O4 Apatit: 3Ca3(PO4)2.CaF2 hay Ca5F(PO4)3 Cromit: FeO.Cr2O3 hay Fe(CrO2)2 Boxit: Al2O3.2H2O Câu 20: � Fe(NO3)3 + NO + 2H2O Fe + 4HNO3 loãng �� Câu 21: � n glixerit  n CO2  n H 2O H O : 0,02 �  0, 06 � n axit  0,  0, 06.3  0, 02 � � glixerol : 0, 06 � ��� � m  54,36  0, 2.56  0, 02.18  0, 06.92  59, 68 Câu 22: � � 124x  96y  2, 68 �x  0, 01  COONa  : 0, 01 �X   COONH  : x � � �� �� �� �� � m  2,93 2x  2y  0, 05 y  0, 015 Y  NH CO : y Na CO : 0, 015   � � � 3 � BTKL Câu 23: Phân tích đồ thị: � Ba 2  SO 42 � BaSO � � 3 Al  3OH  � Al  OH  + Đoạn 1: � � Ba 2  SO 42 � BaSO � �  Al  OH   OH  � � Al  OH  � � � � � + Đoạn 2: Ba 2  SO 24 � BaSO + Đoạn 3: + Đoạn 4: Khơng phản ứng 0,3.2 0, BTDT � n Al3   0, � a  0,1 ��� � n SO2  0,55   0, 45 � b  0,15 � a : b  : Câu 24: X T làm quỳ tím chuyển xanh → loại B C (anilin khơng làm xanh quỳ tím; Glu-Val-Ala làm quỳ tím chuyển đỏ) T phản ứng với Cu(OH)2/OH- xuất màu tím → A Câu 25: Ta X3 axit; X1 muối → X2 ancol → C4H6O4 = (HCOO)2C2H4 → X4 = HCOOH; X2 = C2H4(OH)2 → X = HOOC-COO-CH2CH2OH → X1 = (COONa)2; X3 = (COOH)2 Câu 26: 3 � n NO  n HNO3 � n Cu  NO3     n HNO3  n Cu  NO3   1 � m  100  75 2 4 Câu 27: m  mC  m H BTKL ��� � n COOH  X  0, 06 � n CO2  0, 06 � V  1,344 32 Câu 28: Thí nghiệm thu chất khí là: (1); (2); (3); (6) � Ba(AlO2)2 + 3H2↑ (1) 2Al + Ba(OH)2 + 2H2O �� � 2NaCl + CO2↑ + H2O (2) Na2CO3 + 2HCl �� o t � Na2CO3 + CO2↑ + H2O (3) 2NaHCO3 �� � Al(OH)3↓ + 3NaCl (4) AlCl3 + 3NaOH �� � 2CaCO3↓ + 2H2O (5) Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 �� � 2NaOH + H2↑ (6) 2Na + 2H2O �� � Cu(OH)2↓ + Na2SO4 CuSO4 + 2NaOH �� Câu 29: Phát biểu là: (1); (2); (3); (4); (5) Câu 30: Phát biểu là: (1); (2); (3); (5) (3) Nước cứng tạm thời chứa Ca(HCO3)2 Mg(HCO3)2 � 2CaCO3 + 2H2O Ca(OH)2 + Ca(HCO3)2 �� � 2CaCO3 + Mg(OH)2 + 2H2O 2Ca(OH)2 + Mg(HCO3)2 �� � 2AlCl3 + 3H2 (4) 2Al + 6HCl �� � CrCl2 + H2 Cr + 2HCl �� � NaNO3 + NaNO2 + H2O (5) 2NaOH + 2NO2 �� Câu 31: � K2CrO4 + H2O CrO3 + 2KOH �� � 4KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + 8H2O 2K2CrO4 + 16HCl �� � KCrO2 + 3KCl + 2H2O CrCl3 + 4KOHdư �� Câu 32: Phát biểu không là: (1); (2); (5); (6) (1) Một số kim loại Ag; Au; Pt không tác dụng với O2 (2) Nhôm điều chế phương pháp điện phân nóng chảy Al2O3 (5) Độ cứng kim loại lớn nhỏ Cr kim loại cứng Các kim loại kiềm mềm, dùng dao cắt � 2NaOH + H2↑ (6) 2Na + 2H2O �� � Fe(OH)2↓ + Na2SO4 FeSO4 + 2NaOH �� Câu 33: Y đơn chức, mạch hở, liên kết pi phân tử → Y liên kết đơi C=C n X  x � n Y  0, 28  2x � n CO2  n H 2O  n Y  0, 28  2x � n H 2O  2x  0,56 BT(O) ��� � 3x   0, 28  2x   0, 96.2  0,84.2  2x  0,56 � x  0, 08 X  C6 H12 N O3 C 6 � � BT(C) ��� � 0, 08C X  0,12C Y  0,84 � � X �� CY  � Y  C3H O2  HCOOC H � BTKL ��� � m  0, 08.160  0,12.72  0, 28.40  0, 08.18  0,12.44  25, 92 Câu 34: 0,1  0, 04 � n Y  2n H2  0, 04  0,1 � n este cua phenol   0, 03 � n E  0, 07 BTKL ��� � 0, 07.150  0,1.56  m  0, 03.18  3, 74 � m  11,82 Câu 35: BT(Cl) BTe ��� � n AgCl  0,88 � n Ag  0, 07 ��� n Fe2  n Ag  3n NO  0,13 �Fe 2 : 0,13 � �NO : 0, 08 �H : 0, 08 BT(H) BTKL �Y�  ��� � n H2O  0, 42 ��� � m Z  5, 44 � � Cl : 0,88 �N O : 0, 04 � BTDT ���� � Fe3 : 0,18 � n :n :n 3:2:1 BT(N) BT(O) FeO Fe3O4 Fe 2O3 ��� � n Fe NO3   0, 06 ��� � n O oxit   0,14 ������� � n Fe2O3  0, 01 BT(Fe) n ��� � n Fe X   0,14 � % Fe  X   53,85% Câu 36: �N O : 0, 04 SO2 :0,7 0, 7.2  0,04.8  0, 26.3 �� ���� n NH NO3   0, 0375 �NO : 0, 26 n NO  2n SO2 � n SO2  4 m  27, � 129,  0, 0375.80  104  0,8 � � kl � m  28,8 n O  0,1 62.2  96 � Câu 37: BT(O) n COO  n COOH  x ��� � n CO2  x  0, 65 � m E 12  x  0, 65   2.1,1  32x 7, 72   � x  0, 65 n KOH x 0,13 X Y đồng phân nên CX = CY ≥ 7, 72 � M hh   59,  60 � 0,13 Nếu Z đơn chức không thỏa mãn → Z đa chức 1,3  1,1   1, � X; Y no 0,325 BT(C) Xét Z no, hai chức � n Z  0, � n X  n Y  0, 25 ���� 0, 2C Z  0, 25C X  1,3 n COO  n COOH  0, 65 � n E  0,325 � k E  C 4 � X  Y  C2H 4O2 � ��Z �� � % nZ E   44, 44% CX  �Z  C4 H 6O � Câu 38: X � Ala 2Glu x  C5x 6 H 7x 12 N x 2 O3x 3 � n CO2 n H2O  5x  6  � x  1,5 3,5x  C H NaNO : 0, �  NaOH 0,1 mol X ��� �� � b  50,85 C5 H Na NO : 0,15 � Câu 39: X chứa Al3+ ; H+ ; Cl-; SO42- Phân tích đồ thị: � H   OH  � H O � � 2 Ba  SO 42 � BaSO + Đoạn 1: � � Al3  3OH  � Al  OH  � � 2 Ba  SO 42 � BaSO + Đoạn 2: �  � Al  OH   OH  � � Al  OH  � � � � � Ba 2  SO 42 � BaSO � + Đoạn 3: � 2 2 + Đoạn 4: Ba  SO � BaSO + Đoạn 5: khơng phản ứng 0,35  0, 05 BTDT � n H  0, 05 � n Al3   0,1 � n SO2  n BaSO4 max  0,1 ��� � a  n Cl  0,15 Câu 40: nNaCl = 0,24 mol � n Cl2  0,12 � n O2  0, 015 � n e  0,3 + t giây: BTe BTe � n e  0, � n Cl2  0,12 ��� n O2  0, 09 � n H  0,165 ��� n M NO3   0,135 + 2t giây: �M  64 32, 67 � M  124  18n   242 � M  18n  118 � � � Cu � m  0,135.64  8, 64 0,135 �n  HẾT ... 1M, thu hỗn hợp muối ancol đơn chức Phần trăm số mol Z E là: A 44,44% B 33,33% C 22,22% D 16,67% Câu 38: Hỗn hợp X gồm Glu-Ala-Ala; Glu-Ala-Glu-Ala; Glu-Ala-Ala-Glu-Glu; Ala-Ala Đốt cháy hoàn toàn... làm quỳ tím chuyển xanh → loại B C (anilin khơng làm xanh quỳ tím; Glu-Val-Ala làm quỳ tím chuyển đỏ) T có phản ứng với Cu(OH)2/OH- xuất màu tím → A Câu 25: Ta có X3 axit; X1 muối → X2 ancol → C4H6O4... saccarozơ; Lys-Val-Ala B etylamin; fructozơ; saccarozơ; Glu-Val-Ala C anilin; glucozơ; saccarozơ; Lys-Gly-Ala D etylamin; glucozơ; saccarozơ; Lys-Val Câu 25: Cho sơ đồ phản ứng sau: to � X1 + X2 + H2O
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THỬ THPTQG HÓA TRƯỜNG CHU VĂN AN HÀ NỘI NĂM 2018 CÓ GIẢI CHI TIẾT, ĐỀ THI THỬ THPTQG HÓA TRƯỜNG CHU VĂN AN HÀ NỘI NĂM 2018 CÓ GIẢI CHI TIẾT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay