Lịch sử tiến hóa địa chất Holocen đới bờ khu vực Thừa Thiên Huế Đà Nẵng

27 23 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 22:08

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT Ngô Thị Kim Chi LỊCH SỬ TIẾN HÓA ĐỊA CHẤT HOLOCEN ĐỚI BỜ KHU VỰC THỪA THIÊN - HUẾ - ĐÀ NẴNG Ngành : Địa chất học Mã số : 9440201 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾNĐỊA CHẤT Hà Nội - Năm 2018 Cơng trình hồn thành tại: Bộ mơn Địa chất, KhoaKhoa học Kỹ thuật Địa chất, Trƣờng Đại học Mỏ - Địa chất Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hoàng Văn Long PGS.TS Mai Văn Lạc Phản biện 1: PGS.TS Đinh Xuân Thành Phản biện 2: TS Hoàng Anh Khiển Phản biện 3: TS Trần Đăng Hùng Luận án bảo vệ trước Hội đồng đánh giá cấp Trường Họp Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Vào hồi … ngày … tháng …… năm 2018 Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thƣ viện Quốc Gia, Việt Nam - Thƣ viện Trƣờng Đại học Mỏ - Địa chất MỞ ĐẦU Tính cấp thiết luận án Đới bờ khu vực Thừa Thiên - Huế - Đà Nẵng (TTH - ĐN) thuộc thềm trong, thềm lục địa miền Trung Việt Nam, nơi chuyển tiếp chịu tương tác lục địa - đại dương Đồng thời khu vực có mức độ tập trung dân số cao, hoạt động sản xuất kinh doanh diễn nhộn nhịp Với đặc trưng địa chất, địa mạo, môi trường sinh thái, thủy động lực học… vùng biển nơng ngồi khơi TTH - ĐN có đặc điểm đa dạng sinh thái nhạy cảm với thay đổi trình tương tác lục địa - đại dương Bất thay đổi tính ổn định đới ven bờ có tác động mạnh đến hoạt động sống người hệ sinh thái môi trường liên quan Trước đây, khu vực nghiên cứu (KVNC) có nhiều cơng trình nghiên cứu địa chất, khống sản, tai biến địa chất… Mặc dù vậy, cơng trình lịch sử tiến hóa đới bờ KVNC chưa quan tâm xứng đáng, chưa đáp ứng yêu cầu cấp thiết Chính nghiên cứu lịch sử tiến hóa địa chất Holocen đới bờ khu vực TTH - ĐN trở thành vấn đề cấp bách Được đồng ý Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Bộ môn Địa chất cán hướng dẫn, nghiên cứu sinh (NCS) thực đề tài “Lịch sử tiến hóa địa chất Holocen đới bờ khu vực Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng” Đề tài thực hướng dẫn PGS.TS Hoàng Văn Long PGS.TS Mai Văn Lạc Mục tiêu nội dung nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu: Làm sáng tỏ lịch sử tiến hóa địa chất đới bờ khu vực TTH - ĐN giai đoạn Holocen Nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu địa tầng Holocen đới bờ TTH - ĐN; Làm sáng tỏ thành phần vật chất thành tạo Holocen đới bờ TTH - ĐN; Khôi phục lịch sử tiến hóa đới bờ TTH - ĐN Holocen Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu thành tạo trầm tích Holocen - Phạm vi nghiên cứu luận án: đới bờ thuộc vùng biển ven bờ - 30 mét nước, từ xã Điền Hương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế đến phường Hòa Hiệp, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng Cơ sở tài liệu xây dựng luận án Tài liệu khảo sát thực địa NCS thực NCS phân tích: 05 tuyến địa chất nông phân giải cao, 126 mẫu Foraminifera, 30 mẫu SEM, 12 mẫu thạch học lát mỏng, 10 mẫu tuổi tuyệt đối U - Pb, 14 mẫu đồng vị oxi NCS tham khảo tài liệu từ đề tài mà trực tiếp tham gia báo cáo tổng kết đề tài, nhiều báo, cơng trình ngồi nước liên quan đến lĩnh vực KVNC Những luận điểm bảo vệ Luận điểm 1: Các trầm tích Holocen sớm - KVNC bao gồm 04 tướng: Tướng trầm tích cát sơng - biển (amQ21-2), tướng trầm tích bùn lẫn cát sơng - biển - đầm lầy (abmQ21-2), tướng trầm tích cát - sạn bãi triều (msQ21-2) tướng trầm tích cát biển hạt mịn (mQ21-2) Trầm tích Holocen muộn bao gồm 04 tướng: Tướng trầm tích cát - bùn sơng - biển (amQ23), tướng trầm tích bùn lẫn cát sơng biển - đầm lầy (ambQ23), tướng trầm tích cát - bùn biển - đầm lầy (mbQ23), tướng trầm tích cát biển hạt mịn (mQ23) Luận điểm 2: Nguồn cung cấp vật liệu trầm tích KVNC chủ yếu từ đá có nguồn gốc lục địa, có tuổi kết tinh tập trung vào khoảng tuổi chính: ~ 230 - 270 triệu năm, ~ 420 - 450 triệu năm 538 triệu năm trở trước, gắn liền với trình xuất lộ thành tạo xâm nhập biến chất tương ứng với giai đoạn tạo núi Indosini, Caledoni hoạt động trượt Kanozoi Nguồn trầm tích thay đổi theo khơng gian, thời gian khống chế lưu vực hệ thống dòng chảy cổ chảy qua chế độ hoạt động kiến tạo qua giai đoạn Điểm luận án - Đặc điểm trầm tích Holocen KVNC nghiên cứu cách chi tiết thành phần vật chất cấu trúc dựa phương pháp phân tích đại - Nguồn trầm tích KVNC mối quan hệ chúng với hoạt động kiến tạo làm sáng tỏ dựa kết phân tích tuổi tuyệt đối U - Pb - Sự thay đổi nhiệt độ cổ môi trường trầm tích Holocen xác định chi tiết phương pháp phân tích đồng vị oxy - Thiết lập mối quan hệ thành tạo miền hệ thống (tướng, mơi trường trầm tích liên quan) với trình gian băng dâng cao mực nước biển Holocen Ý nghĩa khoa học Kết nghiên cứu luận án làm sáng tỏ lịch sử tiến hóa địa chất trầm tích Holocen đới bờ khu vực TTH - ĐN Ý nghĩa thực tiễn Kết nghiên cứu luận án góp phần quan trọng việc hoạch định chiến lược phát triển kinh tế, xã hội qui hoạch công trình xây dựng địa phương Bố cục luận án Luận án gồm chương, không kể phần mở đầu kết luận: - Mở đầu - Chương Tổng quan khu vực nghiên cứu - Chương Cơ sở khoa học phương pháp nghiên cứu - Chương Đặc điểm trầm tích Holocen khu vực đới bờ Thừa Thiên - Huế - Đà Nẵng - Chương Tiến hóa địa chất Holocen khu vực đới bờ Thừa Thiên - Huế - Đà Nẵng - Kết luận kiến nghị 10 Nơi thực đề tài Luận án thực Bộ môn Địa chất, Khoa Khoa học Kỹ thuật Địa chất, Trường Đại học Mỏ-Địa chất 11 Lời cảm ơn Luận án hồn thành Bộ mơn Địa chất, Khoa Khoa học Kỹ thuật Địa chất, Trường Đại học Mỏ - Địa chất hướng dẫn PGS.TS Hoàng Văn Long PGS.TS Mai Văn Lạc Ngoài ra, NCS nhận hỗ trợ của Trung tâm Điều tra Tài ngun - Mơi trường biển, Phòng thí nghiệm Trường Đại học Birbek London (Anh), Phòng thí nghiệm, Trường Đại học Đồng Tế (Trung Quốc), Trung tâm Thí nghiệm Cơng nghệ cao, Trường Đại học Mỏ Địa chất, Đề tài cấp mã số B2015-02-24, đề tài cấp nhà nước BĐKH.42, giúp đỡ GS.TSKH Đặng Văn Bát, GS.TS Trần Thanh Hải, GS.TS Nguyễn Địch Dỹ, PGS.TS Ngơ Xn Thành, PGS.TS Bùi Hồng Bắc, TS Đỗ Văn Nhuận, TS Vũ Trụ, Ths Nguyễn Minh Quyền, Ths Nguyễn Hữu Hiệp, KS Đào Văn Nghiêm, Ths Phan Văn Bình bạn đồng nghiệp Bộ mơn Địa chất, Khoa Khoa học Kỹ thuật địa chất nhà khoa học trường… NCS xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quý báu đó! CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ KHU VỰC NGHIÊN CỨU 1.1 Đặc điểm địa lý tự nhiên 1.1.1 Vị trí địa lý KVNC thuộc vùng biển ven bờ với độ sâu - 30 mét nước, kéo dài từ xã Điền Hương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế đến phường Hòa Hiệp, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, diện tích khoảng 2.520km² 1.1.2 Đặc điểm tự nhiên KVNC thuộc đới thềm thềm lục địa miền Trung Việt Nam Địa hình tương đối phức tạp, chịu chi phối yếu tố địa chất kiến tạo Ngồi ra, KVNC khí hậu nhiệt đới gió mùa, có khác bắc nam đèo Hải Vân Thủy triều đơn giản, phía bắc tính bán nhật triều khơng đều, phía nam có tính nhật triều không với biên độ từ 0,35 - 2,0m 1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.2.1 Giai đoạn trước năm 1975 Việc nghiên cứu địa chất bờ khu vực thềm lục địa Việt Nam, nhà khoa học nước đảm nhận Số lượng cơng trình nghiên cứu nghèo nàn, mức độ chưa chi tiết 1.2.2 Giai đoạn sau 1975 Sau đất nước thống nhất, có nhiều cơng trình thành lập đồ địa chất, địa chất khoáng sản phần đất liền khu vực nghiên cứu với tỷ lệ khác hoàn thành năm 1980, 1990 Bên cạnh có luận án tiến sỹ nhiều tác Đặng Văn Bào (1996), Nguyễn Hữu Cử (1996), Vũ Quang Lân (2003) nghiên cứu vấn đề địa mạo, địa chất, Trùng lỗ, tiến hóa thành tạo trầm tích Đệ Tứ vùng đồng Quảng Trị - Thừa Thiên - Huế Ngồi có cơng trình tìm kiếm - thăm dò sa khống ven biển lân cận KVNC Kết thu trữ lượng tiềm sa khống thơng tin chi tiết đặc điểm địa tầng tầng nông Từ 1991 đến 2001, Trung tâm Địa chất Khoáng sản biển tiến hành “Điều tra địa chất tìm kiếm khống sản rắn biển nơng ven bờ Việt Nam (0 - 30m nước) tỷ lệ : 500.000” Nguyễn Biểu làm chủ biên Bên cạnh chương trình biển quốc gia tiến hành thu nhiều thành tựu Năm 2009 2010, Trung tâm Địa chất Khoáng sản biển "Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường dự báo tai biến địa chất vùng biển Việt Nam tỷ lệ : 500.000" Tiếp sau đó, qua điều tra địa chất, địa động lực, địa chất khống sản, địa chất mơi trường dự báo tai biến địa chất vùng biển Thừa Thiên Huế - Bình Định (0 - 60m nước) Đánh giá chung kết thu được: (i) Về cấu trúc địa chất kiến tạo, phần lục địa đất liền KVNC làm sáng tỏ mức độ tổng thể tài liệu đồ tỷ lệ : 200.000 (ii) Địa tầng mơi trường trầm tích KVNC xác lập địa tầng hệ Đệ Tứ Những vấn đề tồn tại: (i) Chưa có nghiên cứu định lượng chi tiết ranh giới, thành phần vật chất, tập hợp hóa thạch riêng cho phân vị địa tầng Holocen (ii) Chưa có phân tích định lượng hệ thống q trình trầm tích từ nguồn tới nơi lắng đọng, chưa xác lập vai trò yếu tố kiến tạo địa chất, địa mạo cổ khí hậu q trình xói mòn, vận chuyển lắng đọng trầm tích (iii) Việc luận giải tiến hóa trầm tích theo khơng gian thời gian chưa đề cập đến, đặc biệt thiếu số liệu phân tích định lượng cổ mơi trường nguồn trầm tích 1.3 Đặc điểm địa chất 1.3.1 Địa tầng 1.3.1.1 Địa tầng phần đất liền ven biển: Phần đất liền kế cận KVNC có: Phụ hệ tầng A Vương (Є2 - O1 av2), Long Đại (O1 S1 lđ), Tân Lâm (D1 tl), Quảng Điền (Q12-3 qđ), Phú Xuân (Q13b px), Đà Nẵng (mQ13b đn), Nam Ô (mvQ21-2 no), Phú Bài (Q21-2 pb), Phú Vang (Q22-3 pv), thành tạo Q22 nguồn gốc sơng biển (amQ22), trầm tích Q23 nguồn gốc sơng biển biển gió (amQ23, mvQ23) thành tạo Đệ Tứ không phân chia nguồn gốc sơng lũ gió (apQ edQ) 1.3.1.2 Địa tầng phần biển nơng (0 - 30m): có trầm tích Q21-2 nguồn gốc biển (mQ21-2), nguồn gốc bãi triều (msQ21-2), Q23 nguồn gốc sông - biển (amQ23), nguồn gốc sông - biển - đầm lầy biển (ambQ23) biển (mQ23) 1.3.2 Magma Trong phạm vi khu vực nghiên cứu có hai phức hệ magma phức hệ Chà Vằn (Gb/T3 cv) phức hệ Hải Vân (aT3hv) 1.3.2.1 Phức hệ Chà Vằn (Gb/T3 cv): có thành phần siêu mafic đến mafic pyroxenit, gabropyroxenit gabrodiorit, độ hạt từ vừa đến lớn 1.3.2.2 Phức hệ Hải Vân (aT3hv): Pha 1: gồm đá granit biotit hạt vừa đến lớn, kiến trúc dạng porphyr granodiorit biotit Pha 2: granit mica sáng màu, hạt nhỏ đến vừa Pha đá mạch: đá granit dạng mạch aplit granit pegmatit 1.3.3 Kiến tạo 1.3.3.1 Vị trí kiến tạo: KVNC phận thềm lục địa miền Trung Việt Nam Vì tiến hóa kiến tạo đới bờ khu vực nghiên cứu có mối quan hệ chặt chẽ với tiến hóa kiến tạo 1.3.3.2 Các hệ thống đứt gãy: có hệ thống đứt gãy chính: TB ĐN, ĐB - TN, phương vĩ tuyến phương kinh tuyến CHƢƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở khoa học 2.1.1 Một số thuật ngữ Tướng trầm tích (sedimentary facies): Theo Rukhin, tướng trầm tích gồm tập hợp trầm tích thành tạo vị trí định có điều kiện thành tạo đặc trưng khác với vùng lân cận Đường bờ (shoreline): Đường bờ hiểu đường ranh giới phân chia đất liền biển Đới bờ (Coastal zone): Đới bờ (bao gồm trước bờ sau bờ) đới chuyển tiếp lục địa đại dương mà có ảnh hưởng tương tác đất liền biển Trầm tích Holocen: Các thành tạo trầm tích Holocen hình thành vào giai đoạn muộn Kỷ Đệ Tứ xác định 11.700 năm trước 2.1.2 Khái quát tiến hóa địa chất đới bờ Tiến hóa địa chất (geological evolution) có nghĩa thay đổi thành phần vật chất, tính chất hóa - lý trình địa chất Trái đất theo thời gian Bản chất trình thay đổi thành phần hóa học, khống vật, thạch học, điều kiện mơi trường hóa lý, cấu trúc - kiến tạo thành tạo địa chất theo không gian thời gian tác động trình địa chất nội sinh ngoại sinh 2.2 Các phƣơng pháp nghiên cứu 2.2.1 Phương pháp tng pháp nghiên cứuác độn NCS tiến hành tổng hợp tài liệu có trước, phân tích để đưa đánh giá kết nghiên cứu mặt địa chất, tài liệu địa vật lý, hải văn Trên sở NCS xác định vấn đề cần giải 11 CHƢƠNG ĐẶC ĐIỂM CÁC TRẦM TÍCH HOLOCEN KHU VỰC ĐỚI BỜ THỪA THIÊN - HUẾ - ĐÀ NẴNG 3.1 Trầm tích Holocen sớm - 3.1.1 Hình thái đặc điểm phân bố thành tạo trầm tích Holocen sớm - Trên mặt cắt địa chấn nông phân giải cao, thành tạo trầm tích Q21-2 có phản xạ địa chấn liên tục song song với nhau, biên độ phản xạ mạnh dần từ lên trên, phù hợp với thành phần độ hạt thay đổi từ lên (từ mịn lên thô với tỉ lệ cát tăng dần) Ranh giới bề mặt bào mòn, dòng chảy cổ rãnh xâm thực rõ Trầm tích Q21-2 chịu tác động hoạt động kiến tạo nên bị biến dạng uốn nếp yếu thể qua phản xạ địa chấn song song lượn sóng Ngồi ra, có số đứt gãy trẻ cắt qua trầm tích Holocen Các đứt gãy có biên độ dịch chuyển nhỏ, thuận thẳng đứng Bản đồ đẳng sâu, ranh giới tập trầm tích Q21-2 phân bố từ ~ 30m (ven bờ), tới 85m (ra ngồi rìa) Bề mặt đáy tầng tương đối dốc ven bờ xa thoải, cho thấy chúng chịu ảnh hưởng hoạt động sụt lún đứt gãy tầng nông ven bờ Chiều dày tập dự báo từ ~ 10 - 25 m Bản đồ đẳng dày cho thấy quy luật tích tụ trầm tích từ Bắc xuống Nam từ Đơng sang Tây có khác Phía bắc đến Lăng Cơ chiều dày trầm tích có xu hướng giảm từ ven bờ (~ 25m) vùng nước sâu (~ 10m) Do ven bờ bị sụt võng mạnh nên phần lớn vật liệu trầm tích từ đất liền vận chuyển giữ lại trung tâm lắng đọng ven bờ, có lượng hạt mịn vận chuyển xa nên phần nước sâu có chiều dày trầm tích mỏng Ngược lại, khu vực phía nam từ Lăng Cô (Huế) trở vào, vùng ven biển cấu tạo chủ yếu đá granit phức hệ Hải Vân nên địa mạo đáy biển cổ dốc nhanh phía ngồi Vì vậy, trầm tích đổ vào nhanh chóng vận chuyển xa tác động trọng lực, sóng, thủy 12 triều độ dốc đáy biển lớn nên chiều dày trầm tích có xu hướng tăng dần từ ven bờ xa bờ 3.1.2 Đặc điểm tướng mơi trường trầm tích Holocen sớm phân chia thành bốn tướng trầm tích: 3.1.2.1 Tướng trầm tích cát sơng - biển (amQ21-2): khơng lộ bề mặt LK.LC có gặp chúng độ sâu 29 - 31,6m Phần từ 30 - 31,6m, có cát bột màu xám sẫm Thành phần: cát 73,8%, bột 23%, sét 3,1% Md = 0,12mm; So = 1,93; Sk = 0,89 Phần từ 29 - 30m, có cát bùn chứa sạn, xen kẹp lớp bột sét mỏng màu xám xanh, phớt vàng Thành phần: sạn (1,3 - 19%), cát (54,1 - 79,7%), bột (19 - 37%), sét (0 - 3,1%) Md = 0,1 - 0,16mm; So = 1,7 - 4,4; Sk = 0,3 - 0,7 3.1.2.2 Tướng trầm tích bùn lẫn cát sơng - biển - đầm lầy (abmQ21-2): khơng có bề mặt LK.ĐL Điền Lộc gặp 28,5 - 44,3m Tướng trầm tích gồm phần: Phần (1) từ 41 - 44,3m, có bùn sét lẫn cát màu xám xanh Thành phần: bột (34 - 42,4%), sét (55 - 57%), cát (0 - 8%) Md = 0,003 0,004mm; So = 3,46 - 3,97; Sk = 0,53 - 0,94 Phần (2) từ 37,2 - 41m, trầm tích chuyển sang bùn cát màu xám xanh, có nhiều mảnh vỏ sinh vật, chuyển xuống vụn sinh vật giảm hẳn Thành phần: bột (32 42,8%), sét (40 - 49,85%), cát (6 - 28%) Cát có thạch anh, zircon, inmenit Md = 0,004 - 0,008mm; So = 3,71 - 7,15; Sk = 0,74 - 2,55 Phần (3) từ 36,2 - 37,2 m, có cát bùn lẫn sạn nhỏ nhiều vụn vỏ sinh vật màu nâu đất, chứa nhiều ố sét laterit Thành phần: cát (50%), bột (29%), sét (13%), sạn (8%) Mảnh vụn: thạch anh, mảnh đá, zircon inmenit Md = 0,167mm; So = 9,366; Sk = 0,414 Phần (4) từ 29,4 - 36,2m, thành phần có bùn lẫn cát màu xám tối Trong đó: sét (47 - 54%), bột (40 - 46%), cát (0 - 7%) Md = 0,003 - 0,004mm; So= 3,4 - 4,8; Sk= 0,85 - 1,4 Phần (5) từ 28,5 - 29,4m, trầm tích chuyển sang bùn cát màu xám tối Thành phần: cát (22 26%), bột (29 - 35%) sét (39 - 49% gồm Gơtit: 6%, 13 Monmorilonit: ít, Clorit: 7%, Kaolinit: 15%) Md = 0,005 - 0,009 mm; So = 4,82 - 6,71; Sk = 0,98 - 1,88 3.1.2.3 Tướng trầm tích cát - sạn nguồn gốc bãi triều (msQ21-2): phân bố bề mặt độ sâu 19 - 25m tạo thành đê cát ngầm, cồn ngầm kéo dài thành đoạn từ Điền Hương đến Tư Hiền, rải rác phía đơng ngồi khơi mũi Chân Mây phía bắc mũi Hải Vân Các cồn ngầm cao so với địa hình đáy biển từ - 10m Thành phần: cát, cát sạn, cát lẫn sạn màu xám vàng Thành phần: cát ~ 99%, Md = 0,301mm, So = 1,24, Sk = 1,05 Mảnh vụn: thạch anh = 95- 96%, mảnh đá = 2-3%, felspat = 2%, ngồi gặp inmenit, zircon, rutin, turmalin 3.1.2.4 Tướng trầm tích cát biển hạt mịn (mQ21-2): phân bố bề mặt đáy biển độ sâu 10 - 15m nước từ Điền Hương đến Tư Hiền từ 15 - 30 m nước từ Tư Hiền đến Đà Nẵng Thành phần chia phần theo độ sâu: Phần cát trắng chuyển lên cát bùn, bùn cát, bùn sét màu xám xanh giàu vụn sinh vật biển Phần lộ đáy biển chủ yếu tầng hạt mịn gồm bùn cát, bùn sét Thành phần: cát (4,2 - 9,8%), bùn (33,1 - 63,8%), sét (32,0 - 61,1%), Md = 0,002 0,015mm, So = 2,41 - 5,6, Sk = 0,84 - 1,4 Sét: monmorilonit = 7%, clorit = 11,31%, kaolinit = 28,05%, hydromica = 49,16% 3.2 Trầm tích Holocen muộn 3.2.1 Hình thái đặc điểm phân bố thành tạo trầm tích Holocen muộn Trên mặt cắt địa chấn nơng phân giải cao, thành tạo trầm tích Q23 có sóng địa chấn phản xạ liên tục, song song nằm ngang với biên độ phản xạ mạnh Trên bề mặt đáy biển, có đứt gãy cắt qua cho thấy hoạt động kiến tạo trẻ phổ biến điển hình khu vực nghiên cứu với quy mô cường độ không mạnh Bản đồ đẳng sâu, bề mặt đáy Q23 phân bố từ ~ 20 - 60m Bề mặt cổ địa lý dốc song chúng có độ sâu tăng dần từ Tây sang Đơng 14 (từ ven bờ xa bờ), phù hợp với xu tụt bậc thềm lục địa tách giãn miền Trung Việt Nam Bên cạnh yếu tố kiến tạo bề mặt tương đối gồ ghề tầng móng trước Kainozoi đóng vai trò chi phối hình thái bề mặt đáy trầm tích Q23 vùng Bản đồ đẳng dày trầm tích Q23 xác định từ ~ 10m (vùng ven bờ) đến ~ 35m vùng rìa ngồi khu vực nghiên cứu So với trầm tích Q21-2 Q23 có hình thái đơn giản với chiều dày thay đổi từ từ chúng có xu chung tăng dần từ ven bờ xa bờ Điều cho thấy chế độ sụt lún kiến tạo Holocen muộn yếu dần Bên cạnh đó, mực nước biển tăng chậm lại vào cuối thời kỳ biển tiến Flandrian sau hạ thấp xuống vị trí ngày làm cho nguồn cung cấp vật liệu trầm tích chiếm ưu so với thành tạo khơng gian lắng đọng Q trình dẫn đến hệ thống lắng đọng trầm tích lấn dần phía nước sâu đặc trưng cấu tạo tiến triển dạng xiên chéo băng địa chấn Vì trầm tích Q23 khu vực nghiên cứu đặc trưng trầm tích hạt thơ mang ảnh hưởng nguồn lục địa chủ yếu cát chiếm ưu 3.2.2 Đặc điểm tướng môi trường trầm tích Holocen muộn 3.2.2.1 Tướng trầm tích cát - bùn sông - biển (amQ23): Cửa Thuận An đến Cửa Tư Hiền, khơi cửa Tư Hiền, cửa Kiểng (Vụng Chân Mây) cửa Khẩu (ngoài đầm An Cư) - 15m, ven vịnh Đà Nẵng Thành phần: cát (90,4 - 100%), cát bùn, bùn cát (bột - 0,6%) màu xám nâu, xám phớt vàng Md = 0,1 - 0,4mm; So = 1,1 1,5; Sk = 0,7 - 1,2 Mảnh vụn: thạch anh 74 - 93%, mảnh đá 4,7 23%, felspat ít, mica - 4,8% Bề dày - 10m 3.2.2.2 Tướng trầm tích bùn lẫn cát sơng - biển - đầm lầy (ambQ23): có diện lộ 11km2 nằm vịnh Đà Nẵng Thành phần: cát, cát bùn, bùn sét màu xám đến xám đen, xám nâu chứa mùn thực vật Chiều dày - 15m Phần ven vịnh gồm: cát (10 - 40%), bột (30,1 53,9%), sét (22,5 - 59,9%) Md = 0,003 - 0,035mm; So = 2,7 - 8,5; Sk = 15 0,2 - 1,6, độ mài tròn Mảnh vụn: thạch anh (95%), mảnh đá (4%), số inmenit zircon (1%) Trung tâm vịnh: sét (42,5 - 64,8%), bột (32,4 - 48,1%), cát (1 - 9,4%); Md = 0,002 - 0,007mm; So = 3,3 - 5,5; Sk = 0,7 - 1,2 Sét gồm: kaonilit 25%, hydromica 22%; pH 6,7 - 6,9 3.2.2.3 Tướng trầm tích cát - bùn biển - đầm lầy (bmQ23): đầm Lăng Cô, thành phần, độ hạt chúng phức tạp Thành phần: cát chứa sạn, cát, cát bột, sét màu xám đen, xám tối giàu mùn bã thực vật Cát (74,9 - 87,9%), bột (11,8 - 24,5%); Md = 0,12 - 0,3mm; So = 1,19 2,15; Sk = 0,4 - 1,0 Độ mài tròn trung bình Mảnh vụn: thạch anh 85,7%, mảnh đá 11,3%, 1% inmenit zircon, mùn bã thực vật (0,01 0,1%), chủ yếu dạng rễ, phân hủy; pH 6,71 - 6,77 3.2.2.4 Tướng trầm tích cát biển hạt mịn (mQ23): có diện phân bố rộng khắp từ bắc xuống phía nam, chạy thành dải hẹp ven bờ 15m Thành phần: cát hạt mịn màu xám, xám trắng, xám sáng, độ chọn lọc mài tròn tốt Tại LK.ĐL gặp trầm tích mQ23 6m Mảnh vụn: thạch anh khoảng 99%, mảnh đá, feldspat, mica, zircon, inmenit Md = 0,231mm, So = 1,192 - 1,23, Sk = 0,93 - 0,983 Độ mài tròn 3.3 Đặc điểm thành phần Foraminifera KVNC có phụ bộ, 26 họ, 44 giống, 86 loài, phần lớn lồi sống đáy (với phụ bộ), số trôi (1 phụ bộ, giống lồi) Các lồi sống đáy khơng có số lượng giống lồi phong phú mà chiếm ưu số lượng hóa thạch Trong mẫu phân tích có số mẫu có độ sâu > 15m gặp số hóa thạch trơi (của phụ Globigerinina) Các loài bám đáy thống kê phần lớn có khả thích nghi với biên độ giao động lớn độ mặn, đặc trưng cho môi trường cửa sông ven biển, nơi độ muối không ổn định Bên cạnh số lồi có đặc điểm hình thái dẹt dễ chao liệng (hình đĩa), vỏ chắc, có khả thích nghi với mơi trường có động lực mạnh Đặc điểm phản ánh điều kiện môi trường ven biển có cửa sơng ven biển 16 CHƢƠNG TIẾN HÓA ĐỊA CHẤT HOLOCEN KHU VỰC ĐỚI BỜ THỪA THIÊN - HUẾ - ĐÀ NẴNG 4.1 Tiến hóa kiến tạo - cổ địa mạo Thềm lục địa Việt Nam nói chung TTH - ĐN nói riêng hình thành q tách giãn biển Đơng phá hủy đá móng trước Kainozoi bắt đầu khoảng ~ 31.tr.năm trước Sự hình thành Biển Đơng thềm lục địa Việt Nam gắn liền bị khống chế hoạt động hệ thống đứt gãy trượt Sơng Hồng phần mở rộng phía Đông Nam đứt gãy kinh tuyến 109o Các tài liệu minh giải địa chấn cho thấy hoạt động tách giãn mạnh mẽ xảy giai đoạn Eocen - Miocen sớm hình thành nên cấu trúc tụt bậc bể trầm tích Đệ Tam thềm lục địa Việt Nam bể Sơng Hồng phía Bắc, bể Phú Khánh Nam Trung Bộ bể Cửu Long, Nam Cơn Sơn phía Nam Sau giai đoạn nghịch đảo kiến tạo khu vực Miocen, thềm lục địa khu vực TTH - ĐN trở lên bình ổn Trên tài liệu địa chấn nông phân giải cao có quan sát số đứt gãy cắm gần thẳng đứng biên độ nhỏ Phần lớn đứt gãy phát triển tầng trầm tích Pliocen cổ hơn, chúng bị cắt cụt mặt bào mòn bất chỉnh hợp vào đầu Holocen sớm Chỉ vài đứt gãy đại phát triển lên tận bề mặt đáy biển biên độ dịch chuyển gần khơng đáng kể Bên cạnh đó, tập trầm tích Holocen KVNC nằm thoải tới nằm ngang, chiều dày ổn định, cho thấy, hoạt động kiến tạo KVNC giai đoạn Holocen yếu ớt, có số hoạt động đứt gãy mang tính địa phương với biên độ nhỏ không đáng kể Mặc dù vậy, đồ đẳng sâu đẳng dày Holocen sớm cho thấy 17 ven bờ Thừa Thiên - Huế có độ sâu chiều dày lớn khu vực xa bờ Các hoạt động đứt gãy sụt lún kiến tạo Holocen sớm tạo nên cấu trúc địa hào sở cho hệ thống đầm phá cổ phát triển bên cạnh phá Tam Giang Cầu Hai ngày 4.2 Tiến hóa trầm tích 4.2.1 Tiến hóa nguồn gốc vật liệu trầm tích dựa kết phân tích tuổi U - Pb Trên sở kết phân tích tuổi U - Pb, NCS tiến hành vẽ biểu đồ tần suất phần mềm Isoplot phiên 4.1 Biểu đồ sử dụng để đánh giá thay đổi nguồn trầm tích 4.2.1.1 Đánh giá thay đổi nguồn trầm tích Tuổi kết tinh hạt zircon đơn lẻ đa dạng, dao động phổ tuổi rộng từ ~ 27 tr.năm đến tỉ năm Chứng tỏ nguồn cung cấp vật liệu trầm tích KVNC đa dạng tuổi thành phần thạch học thành tạo đá gốc lục địa Tuổi tiền Cambri xuất mẫu, ổn định từ độ sâu 67 - 69m đến 8,5 - 11m sau có giảm nhẹ - 6m Ở 18 - 44m, tương ứng với Q21-2 nguồn trầm tích trì ổn định Riêng 44 - 46m, xuất số hạt trầm tích có tuổi trẻ ~ 27 tr.năm ~ 90 tr.năm hạt không xuất mẫu nằm trên, nguồn địa phương Ở - 15m tương ứng với Q21-2 - Q23, phổ tuổi trở phức tạp hơn, nguồn trầm tích bắt đầu thay đổi so với bên Ngoài tuổi giống phần dưới, có số hạt ~ 27 - 90 triệu năm phổ biến xuất tất mẫu nằm phần lỗ khoan Trên cùng, tuổi Q23, có tăng tuổi tiền Cambri so với phần bên 18 Như vậy, nguồn cung cấp vật liệu trầm tích vơ cho KVNC có thay đổi theo: Trước Q21, Q21 - Q22 Q23 Sự thay đổi nguồn, lượng tuổi kết tinh mảnh vụn học cho thay đổi thành phần đá gốc Giải thích cho thay đổi phổ tuổi thay đổi lưu vực hệ thống dòng chảy cổ chảy qua khu vực có thành phần thạch học chế độ kiến tạo khác Các phổ tuổi có hình thái giống tần suất xuất khác khống chế hoạt động kiến tạo tốc độ bóc mòn đá gốc 4.2.1.2 Đánh giá vai trò kiện kiến tạo biến đổi nguồn cung cấp vật liệu trầm tích Tuổi trước 538 tr.năm (tiền Cambri) phân bố nhiều có mặt tất mẫu, hạt zircon bóc mòn từ thành tạo đá biến chất có tuổi tiền Cambri Tuổi 420 - 450 tr.năm có mặt tất mẫu chiếm tỉ lệ lớn (~ 25 - 45%) Việc tập trung hàm lượng cao hạt zircon khoảng tuổi cho liên quan đến q trình xuất lộ nhanh chóng đá magma đá biến chất hoạt động tạo núi Caledoni kéo dài từ 390 - 490 tr.năm - Tuổi 230 - 270 tr.năm, có tần suất xuất cao (~ 16 - 28%) Các hạt trầm tích có tuổi kết tinh khớp với đá xâm nhập tuổi Trias thuộc phức hệ Đại Lộc, phức hệ Bà Nà phức hệ Hải Vân đất liền gần với KVNC, cho có quan hệ với hoạt động tạo núi Indosini diễn Mezozoi (199,6 - 251 tr.năm) Ngồi ra, có hạt tuổi kết tinh trẻ (~ 27 tr.năm) có độ sâu 44 - 46m (Pleistocen) 13,5 - 15m (Holocen sớm), cho thấy chúng giải phóng từ nguồn đá gốc mang tính địa phương đới biến chất hẹp liên quan đến hoạt động trượt gây 19 trình va chạm mảng Ấn Độ với mảng Âu - Á hoạt động trượt phương TB - ĐN kèm Kainozoi Bên cạnh độ sâu 44 - 46m có hạt tuổi ~70 - 90 tr.năm, tỉ lệ thấp, chúng cung cấp nguồn địa phương có quy mơ khơng lớn liên quan đến hoạt động xuất lộ bóc mòn khối xâm nhập granit tuổi Jura - Kreta phổ biến vùng lân cận KVNC 4.2.2 Tiến hóa trầm tích dựa kết phân tích đồng vị oxy Kết phân tích NCS lên biểu đồ để theo dõi thay đổi số đồng vị δ 18 O theo chiều sâu lỗ khoan Trên biểu đồ cho thấy thay đổi tỉ số giá trị đồng vị δ 18 O hai loài Foraminifera lỗ khoan tương đồng Xu hướng tỉ số giá trị đồng vị δ18O/ δ16O tăng liên tục từ -3,13 (đối với Ammonia annecten) -3,42 (đối với Pseudorotalia schroeteriana) độ sâu ~68m đến 3,05 (đối với Ammonia annecten) -3,14 (đối với Pseudorotalia schroeteriana) độ sâu ~19m Giá trị có xu hướng giảm nhẹ xuống đến -3,49 (đối với Ammonia annecten) -3,56 (đối với Pseudorotalia schroeteriana) độ sâu ~14m trước liên tục tăng lên -2,67 (đối với Ammonia annecten) -2,14 (đối với Pseudorotalia schroeteriana) gần bề mặt Sự phù hợp đường cong phân bố cho thấy hai lồi Foraminifera sử dụng để phân tích đồng vị oxy phục vụ cho việc khôi phục cổ môi trường với độ tin cậy cao Kết nghiên cứu cho thấy nhiệt độ KVNC có xu hướng giảm đến tận Pleistocen muộn Trong Holocen sớm có thay đổi nhiệt độ, nửa cuối xu hướng nhiệt độ tăng lên đến Holocen muộn tăng lên ngày 20 4.3 Lịch sử phát triển địa chất Holocen vùng biển ven bờ Thừa Thiên - Huế - Đà Nẵng NCS khôi phục lịch sử phát triển địa chất KVNC vùng lân cận thơng qua mơ hình tiến hóa địa chất Cấu trúc địa chất KVNC có thành tạo đá móng trước Kainozoi tầng phủ Kainozoi, tương đương đất liền thành tạo thuộc phức hệ Hải Vân Bà Nà Các thành tạo có xâm tán mạch quặng zircon, inmenit, monazit… Các mạch quặng có quy mơ mức độ tập trung khơng đủ lớn để trở thành thân quặng gốc đất liền lại nguồn cung cấp sa khoáng quan trọng cho KVNC Kết luận giải tiến hóa kiến tạo - địa mạo cho thấy sau thời kỳ tách giãn thềm lục địa mạnh mẽ từ Eocen đến Miocen sớm tiếp sau giai đoạn nghịch đảo kiến tạo Miocen muộn hoạt động kiến tạo KVNC trở lên yếu dần Pliocen - Đệ Tứ Vì vậy, định hình cấu trúc địa chất cổ địa lý - tướng đá giai đoạn Holocen chủ yếu khống chế yếu tố ngoại sinh cổ khí hậu dao động mực nước biển Vào thời kỳ băng hà cực thịnh cuối (~ 20.000 năm trước), mực nước biển hạ thấp ~ -120m so với Thềm lục địa cổ bị xuất lộ, trải qua q trình phong hóa, bóc mòn xâm thực mạnh mẽ Các sản phẩm phong hóa thềm lục địa cổ có kích thước nhỏ tỉ trọng nhẹ bị bóc mòn rửa trơi, để lại bề mặt thềm lớp cuội laterit tàn dư màu nâu đỏ có độ chọn lọc Q trình hạ thấp mực nước biển khơng phải diễn liên tục mà có giai đoạn ngừng nghỉ định, hình thành lên đường bờ cổ tương ứng với độ sâu ~25 - 30m, 55 - 60m 120m so với mực nước biển Các đường bờ cổ đặc trưng tướng trầm tích bãi 21 triều phân bố thành dải hẹp gần song song với đường bờ giàu sa khoáng Sự dịch chuyển đường bờ cổ xuống sâu làm cho lưu vực hệ thống dòng chảy KVNC sơng Hương mở rộng phía biển dòng sơng cổ xâm thực vào thành tạo trầm tích hình thành giai đoạn trước thời kỳ băng hà cực thịnh cuối Các hệ thống delta cổ dịch chuyển phía biển sâu Giai đoạn gian băng từ sau thời kỳ băng hà cực thịnh cuối đến hết Q21, đầu Q22 (~ 7.000 năm trước), mực nước biển tăng nhanh đột biến so với Sự tăng cao mực nước biển nhanh chóng làm cho đường bờ tiến nhanh vào lục địa, hệ thống tam giác châu cổ thung lũng xâm thực nhanh chóng bị ngập nước chuyển sang chế độ “vịnh sơng” hóa nguồn cung cấp vật liệu trầm tích so với mở rộng khơng gian lắng đọng Biển tiến nhanh giai đoạn làm cho phần lớn vật liệu trầm tích giữ lại cửa sông đới gần bờ tạo thành miền hệ thống biển tiến, đặc trưng thay đổi thành phần độ hạt theo chiều thẳng đứng theo xu hướng hạt mịn dần lên nhận biết gián đoạn phản xạ địa chất kiểu gá đáy băng địa chấn nông phân giải cao Do vật liệu trầm tích chủ yếu giữ lại ven bờ nên có trầm tích hạt mịn vận chuyển xa phủ lên bề mặt lớp cuội laterit tàn dư gian đoạn trước tạo thành tập hợp trầm tích bùn sạn hỗn độn Vào đầu Q22 đến Q23, mực nước biển tiếp tục tăng từ từ đến cao độ +5m so với sau giảm xuống -1m trước đạt giá trị Việc dâng cao mực nước biển Q23 diễn chậm cách tương đối so với nguồn cung cấp vật liệu trầm 22 tích Vì hệ thống lắng đọng trầm tích tiến nhanh phía biển tạo thành hệ delta thứ với cấu tạo tiến triển đặc trưng quan sát băng địa chấn Trầm tích hình thành giai đoạn tương ứng với miền hệ thống mức cao hệ thống địa tầng phân tập đặc trưng thay đổi độ hạt theo hướng thô dần lên Miền hệ thống mức cao hình thành Q23 sở hình thành lên hệ cồn cát ven biển KVNC có độ cao ~ - 10m so với mực nước biển Các cồn cát ven biển bãi biển có đặc điểm giàu sa khống mà theo NCS, sa khống phong hóa, bóc mòn từ vi mạch chứa khống hóa thành tạo xâm nhập đất liền, vận chuyển ven biển lưu vực hệ thống dòng chảy KVNC Ngồi yếu tố biển hoạt động gió đóng góp phần quan trọng việc vận chuyển hình thành hệ cồn cát với đặc trưng cát hạt mịn, độ chọn lọc tốt cấu tạo xiên chéo thoải quan sát khu vực cửa Cảnh Dương Sự hình thành hệ cồn cát ven biển với hoạt động kiến tạo trẻ làm cho số khu vực ven biển bị sụt lún cục tạo thành hệ đầm phá ngăn cách với vùng biển mở hệ cồn cát Q23 - đại 23 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN a Các thành tạo trầm tích Holocen KVNC trải qua chế độ kiến tạo tương đối yếu Một số hoạt động sụt lún xảy giai đoạn Q21 tạo nên cấu trúc địa hào, làm sở cho hệ thống đầm phá cổ phát triển gần với đầm phá Q23 hoạt động kiến tạo bình ổn có số đứt gãy đại với quy mô biên độ dịch chuyển nhỏ b Các trầm tích Holocen sớm - Q21-2 KVNC gồm 04 tướng: Tướng cát sông - biển (amQ21-2), tướng bùn lẫn cát sông - biển - đầm lầy (abmQ21-2), tướng cát - sạn bãi triều (msQ21-2) tướng cát biển hạt mịn (mQ21-2) Trầm tích Holocen muộn Q23 gồm 04 tướng: Tướng cát - bùn sông - biển (amQ23), tướng bùn lẫn cát sông - biển đầm lầy (ambQ23), tướng cát - bùn biển - đầm lầy (mbQ23), tướng cát biển hạt mịn (mQ23) c Các trầm tích Q21-2 có hình thái trung tâm lắng đọng phần phía bắc phía nam phản ánh hai xu trái ngược Trong trầm tích Q23 có chiều dày nằm ổn định, phản ánh chế độ kiến tạo n tĩnh d Sự hình thành trầm tích Holocen KVNC bị khống chế trình gian băng mực nước biển dâng cao mạnh mẽ từ sau thời kỳ băng hà cực đại cuối đến Trầm tích Q21 hình thành giai đoạn mực nước biển tăng nhanh tạo thành tập trầm tích tương ứng với miền hệ thống biển tiến kèm với q trình cửa sơng hóa Ngược lại, trầm tích Q22-3 hình thành gian đoạn mực nước biển tăng chậm dần so với nguồn cung cấp vật liệu trầm tích, tương ứng với miền hệ thống biển cao kèm với trình hình thành hệ thống châu thổ cận đại - đại Trầm tích chủ yếu lục ngun, tướng cửa sơng-ven biển Nguồn cung cấp vật liệu có nhiều nguồn nguồn lục nguyên chiếm vai trò chủ đạo (>90%), lại 24 nguồn cacbonat sinh vật mảnh thực vật e Foraminifera trầm tích Holocen KVNC gồm phụ bộ, 26 họ, 44 giống, 86 loài Phần lớn lồi có khả chịu mơi trường với điều kiện động lực lớn, rộng mặn, rộng nhiệt f Phần lớn vật liệu trầm tích KVNC hình thành q trình bóc mòn thành tạo đá gốc hình thành liên quan đến hoạt động tạo núi Caledoni (416 - 542 tr.n) Indosini (199,6 - 251 tr.n) ảnh hưởng hoạt động trượt Kainozoi g Trên sở biến đổi giá trị đồng vị oxy chứng tỏ nhiệt độ KVNC có xu hướng giảm dần đến Pleistocen muộn Trong Holocen, nhiệt độ có xu hướng tăng lên đến Holocen muộn tăng lên ngày KIẾN NGHỊ a Cần nghiên cứu chi tiết khoáng sản biển liên quan triển vọng đặc điểm phân bố khoáng sản KVNC b Nên bổ sung số địa hóa pH, Eh, CIA, phân tích cấu tạo trầm tích X - ray để luận giải mơi trường hóa lý có tính định lượng c Nên việc bổ sung nghiên cứu định tuổi tuyệt đối Pb 210Pb cần thiết 230 Th - d Các trầm tích hạt mịn nên nghiên cứu thêm nguồn cung cấp phương pháp phân tích đồng vị bền Nd, Hf, Sr,… CÁC CƠNG TRÌNH ĐĂ CƠNG BỐ Tiếng Việt Ngơ Thị Kim Chi, Mai Văn Lạc, Đào Văn Nghiêm (2015), “Các phức hệ Trùng lỗ trầm tích tầng mặt khu vực đới bờ Thừa Thiên-Huế - Đà Nẵng (0 - 30 m nước)”, tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (số 51), tr.13 - 20 Ngô Thị Kim Chi, Mai Văn Lạc, Hồng Văn Long, Trịnh Ngun Tính, Lê Anh Thắng, Đào Văn Nghiêm, Phan Văn Bình, Nguyễn Hữu Hiệu (2016), “Hóa thạch Foraminifera trầm tích Đệ tứ-hiện đại vùng biển Thừa Thiên Huế (0 - 30m nước)”, tạp chí Địa chất (loạt A số 355), tr 74 - 82 Ngơ Thị Kim Chi, Hồng Văn Long, Trịnh Nguyên Tính, Lê Anh Thắng, Mai Văn Lạc, Đào Văn Nghiêm, Nguyễn Minh Quyền, Nguyễn Hữu Hiệu, Nguyễn Hữu Hiệp, Phan Văn Bình, Dỗn Thị Nga (2016), “Đặc điểm trầm tích Pleistocen - Holocen vùng biển nơng (0-30 m) khu vực Điền Hương - Phú Thuận, Thừa Thiên Huế”, tạp chí Địa chất (loạt A, số 356), tr 78 - 87 Tiếng Anh Hoang Van Long, Trinh Nguyen Tinh, Le Anh Thang, Nguyen Van Hoc, Ngo Thi Kim Chi, Phan Van Binh, Nguyen Huu Hiep, Phan Hue Chinh, Nguyen Hue Quynh, Tran Xuan Truong (2016) Nearshore sediment routing in the inner shelf of central Vietnam: Implication for sediment and placer provenance, Proceedings of the ESASGD 2016, Hanoi, 319 - 326pp ... tích Holocen khu vực đới bờ Thừa Thiên - Huế - Đà Nẵng - Chương Tiến hóa địa chất Holocen khu vực đới bờ Thừa Thiên - Huế - Đà Nẵng - Kết luận kiến nghị 10 Nơi thực đề tài Luận án thực Bộ môn Địa. .. đồng ý Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Bộ môn Địa chất cán hướng dẫn, nghiên cứu sinh (NCS) thực đề tài Lịch sử tiến hóa địa chất Holocen đới bờ khu vực Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng Đề tài thực hướng... tỏ lịch sử tiến hóa địa chất đới bờ khu vực TTH - ĐN giai đoạn Holocen Nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu địa tầng Holocen đới bờ TTH - ĐN; Làm sáng tỏ thành phần vật chất thành tạo Holocen đới bờ
- Xem thêm -

Xem thêm: Lịch sử tiến hóa địa chất Holocen đới bờ khu vực Thừa Thiên Huế Đà Nẵng, Lịch sử tiến hóa địa chất Holocen đới bờ khu vực Thừa Thiên Huế Đà Nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay