bài tập môn logic học có lời giải đáp án

12 9 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 22:05

Câu 1: Xác định quan hệ giữa các khái niệm sau bằng phương pháp mô hình hóa:a) Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam mới và Hiến pháp 1946 của nước VN DCCHb) Luật phong kiến Việt Nam; Luật XHCN Việt Nam; Luật hành chính Việt Nam; Luật Hồng Đứcc) Luật Tư sản; Luật XHCN; Luật dân sự; Luật XHCN Việt Nam; Luật dân sự XHCN Việt Nam; Luật dân sự Napoleon.Câu 4: Cho các khái niệm: Luật; Luật Việt Nam; Luật Hiến pháp; Luật hiến pháp Việt Nam; Luật XHCN Việt Nam; Luật hiến pháp Việt Nam 1980.a) Xác định quan hệ giữa các khái niệm trên (bằng phương pháp mô hình hóa) b) Thực hiện thao tác thu hẹp và mở rộng các khái niệm đã cho (thể hiện bằng hình vẽ).Câu 6: Nếu khẳng định: “Tất cả hành vi nguy hiểm cho xã hội đều là tội phạm” là sai thì khẳng định nào sau đây là đúng? Tại sao?a) Tất cả hành vi nguy hiểm cho xã hội không phải là tội phạm.b) Có hành vi nguy hiểm cho xã hội không phải là tội phạmc) Không phải tất cả hành vi nguy hiểm cho xã hội đều là tội phạmd) Không có hành vi nguy hiểm cho xã hội nào cũng là tội phạm Sau tìm hiểu hệ thống câu hỏi tập tuần, em xin chọn câu sau để sâu phân tích hồn thiện tập mình: Phần I: Câu 2; 3; 4; Phần II: Câu 1; 4; 5; BÀI LÀM Phần I Câu 2: Hãy làm rõ mối quan hệ tư ngơn ngữ cho ví dụ minh họa Ngơn ngữ - hình thức tồn biểu đạt tư Tư vật chất hóa dạng ngơn ngữ Tư tồn tại, tạo lập hay phát triển bên ngồi ngơn ngữ Tư ngơn ngữ có mối quan hệ mật thiết với Nếu khơng có ngơn ngữ q trình tư người diển được, đồng thời sản sẩm tư (khái niệm, phán đoán, ) không chủ thể người khác tiếp nhận Tư ngơn ngữ có mối quan hệ mật thiết với Nếu khơng có ngơn ngữ q trình tư người khơng thể diễn được, đồng thời sản phẩm tư (khái niệm, phán đốn, ) khơng chủ thể người khác tiếp nhận Nếu toàn thực khách quan nguồn gốc nội dung tư duy, tồn ngơn ngữ phương tiện chuyển tải nội dung Sự xuất tư đồng thời với xuất ngôn ngữ ngược lại Vì vậy, V.I Lênin nói “lịch sử tư lịch sử ngôn ngữ” Ví dụ: Nếu khơng có ngơn ngữ cơng thức tốn học khơng có khơng thể hiểu biết tự nhiên Ví dụ: Khi tiến hành lập trình Pascal, người ta dùng ngơn ngữ để ghi lại, để có chương trình hồn chỉnh Nếu khơng có ngơn ngữ chủ thể lẫn người học tiếp nhận trọn vẹn tri thức Ngơn ngữ hệ thống tín hiệu âm thanh, chữ viết cử hành động chứa đựng thông tin đối tượng phản ánh để làm phương tiện giao tiếp người với người Ngơn ngữ hình thức tồn thể tư Vì thế, ngơn ngữ mang tính vật chất, tư phi vật chất Ngôn ngữ tư tạo thành thể thống biện chứng, bắt nguồn từ q trình nhận thức Nhờ ngơn ngữ, kinh nghiệm truyền từ đời sang đời khác, từ hệ sang hệ khác nên hình thức tồn tư Ví dụ: Kinh nghiệm dự báo thời tiết dân gian truyền từ đời sang đời khác Ngôn ngữ phản ánh tồn khách quan, thông báo thực đó, ghi lại kết nhận thức trước xã hội Nó thực trực tiếp tư Nghiên cứu tư tách khỏi “vỏ vật chất” ngơn ngữ Câu 3: Trình bày đối tượng, phương pháp nghiên cứu ý nghĩa logic học hình thức Logic hình thức mơn khoa học nghiên cứu hình thức quy luật tư (phản ánh trạng thái tương đối ổn định vật, tượng); đồng thời nghiên cứu thao tác, quy tắc logic, qua khẳng định tính đắn tư điều kiện cần để đạt tới chân lí trình phản ánh thực Các đối tượng logic học hình thức bao gồm: Hình thức tư duy, quy luật tư duy, thao tác quy tắc logic Phương pháp nghiên cứu logic học hình thức gồm có như: phân tích, so sánh, tổng hợp, trừu tượng hóa, khái qt hóa, mơ hình hóa, Phương pháp phân tích phương pháp đặc trưng logic học hình thức Phân tích thao tác tư phân chia chỉnh thể phức tạp thành mặt, yếu tố, phận cấu thành vốn có Phân tích logic học phân tích mối quan hệ tư tưởng trình tư Đó phận, yếu tố cấu thành kiểu liên kết tư tưởng chỉnh thể thống Khi phân tích phải dùng kí hiệu, chữ viết, biểu đồ, biểu thức để mô tả thành phần, yếu tố, phận cấu thành mối liên hệ, kiểu liên kết, sau khái quát hóa thành cơng thức Từ cơng thức chung, vận dụng vào thực tế cho phép ta nghiên cứu trường hợp tương tự Việc kí hiệu hóa, cơng thức hóa q trình tư tưởng phức tạp, làm rõ kết cấu gọi phương pháp hình thức hóa Ngồi phương pháp trên, sử dụng phương pháp khác như: phương pháp so sánh, phương pháp trìu tượng hóa, khái qt hóa, hệ thống- cấu trúc, diễn dịch, quy nạp, tương tự v.v Ý nghĩa logic học hình thức là: Thứ nhất, học tập nghiên cứu logic học góp phần nâng cao lực tư người Thứ hai, logic học góp phần hỗ trợ cho việc học tập, nghiên cứu môn khoa học khác Thứ ba, học tập, nghiên cứu logic học học tập phương pháp rèn luyện tư để nhận biết tranh lỗi logic đồng thời đấu tranh với tư tưởng ngụy biện Thứ tư, tư logic cần thiết cho hoạt động tư lĩnh vực xã hội; đặc biệt với lĩnh vực hoạt động pháp luật, tư logic có vai trò quan trọng xây dựng pháp luật, thực áp dụng pháp luật Câu 4: Phân tích ý nghĩa logic học với việc học tập, nghiên cứu luật học Thứ nhất, học tập nghiên cứu logic học góp phần nâng cao lực tư người Học tập nghiên cứu logic học, mặt, cung cấp cho người học kiến thức để hiểu biết tư cách hệ thống, sâu sắc toàn diện, biết vận dụng cách tự giác hiểu biết vào lĩnh vực tư Mặt khác, thơng qua q trình học tập, nghiên cứu thực thao tác logic điều kiện để rèn luyện kĩ tư Thứ hai, logic học góp phần hỗ trợ cho việc học tập, nghiên cứu mơn khoa học khác Mỗi mơn khoa học có kết cấu logic riêng thể rõ tính đặc thù hệ thống môn khoa học Tuy nhiên, trình bày nội dung kết cấu đặc thù môn khoa học, phải tuân theo vấn đề chung logic học Chẳng hạn đưa khái niệm phải làm rõ nội hàm phạm vi khái niệm phản ánh, phải tuân theo quy tắc định nghĩa khái niệm Nắm vững kiến thức logic học giúp cho nhanh chóng tiếp cận phương pháp trình bày kết cấu nội dung vấn đề Đồng thời, logic học giúp cho kiểm tra lại tính xác định nghĩa, khái niệm, xem xét tính hợp lí kết cấu giáo trình, giảng, biết hệ thống lại kiến thức theo quan điểm riêng (xây dựng lược đồ theo quy tắc logic) dễ nhớ, dễ thuộc Từ tri thức tiếp thu dựa theo quy tắc suy luận biết rút hệ cách tất yếu Thứ ba, học tập, nghiên cứu logic học học tập phương pháp rèn luyện tư để nhận biết tránh lỗi logic đồng thời đấu tranh với tư tưởng ngụy biện Thứ tư, tư logic cần thiết cho hoạt động tư lĩnh vực xã hội; đặc biệt, với lĩnh vực hoạt động pháp luật, tư logic có vai trò quan trọng xây dựng pháp luật, thực áp dụng pháp luật Chẳng hạn, lĩnh vực xây dựng pháp luật, tư logic giúp cho người soạn thảo văn quy phạm pháp luật, soạn điều luật vừa mang tính khái quát đồng thời lại phải rõ ràng, cụ thể, dễ hiểu Để làm điều đó, nhà làm luật phải nắm vững quy tắc định nghĩa, quy tắc phân chia khái niệm thao tác logic khác khái niệm Trong hoạt động xét xử, tư logic chặt chẽ giúp công tố viên, thẩm phán đấu tranh lí lẽ với bị cáo, làm cho họ phải tâm phục, phục; tham gia tranh tụng, trình bày vấn đề khúc chiết, rõ ràng, pháp luật giải vấn đề cách đắn, khơng sai lầm Câu 5: Trình bày định nghĩa phân tích đặc trưng khái niệm, phân biệt nêu quan hệ khái niệm từ - Khái niệm hình thức tư phản ánh dấu hiệu chất đặc trưng vật, tượng giới khách quan Khái niệm hình thức tư duy, khái niệm tư tưởng tương đối trọn vẹn đối tượng cụ thể giới thực, có kết cấu chặt chẽ Nó kết q trình nhận thức – sản phẩm tư đồng thời hình thức phản ánh giới tự nhiên cách trừu tượng, khái quát Khái niệm có đặc trưng sau: Thứ nhất, khái niệm phản ánh tương đối toàn diện đối tượng Những dấu hiệu chất, đặc trưng phản ánh khái niệm, chi phối toàn mặt, mối liên hệ khác đối tượng Vì thế, hiểu biết đối tượng trình độ khái niệm hiểu biết tương đối tồn diện (tương đối đầy đủ) Ví dụ: Trong khái niệm “gia đình”, hai dấu hiệu “hôn nhân” “huyết thống” chi phối tất quan hệ khác Nghiên cứu hình thức gia đình lịch sử gia đình cụ thể xã hội qua việc làm rõ hai mối quan hệ chất đặc trưng nêu, hiểu biết tương đối đầy đủ hình thức gia đình Thứ hai, khái niệm phản ánh tương đối hệ thống đối tượng Các dấu hiệu phản ánh khái niệm tuân theo trình tự định, có quan hệ quy định lẫn cách chặt chẽ, qua cho ta hình ảnh tương đối trọn vẹn đối tượng Có thể nói tính hệ thống khái niệm tính hệ thống đối tượng phản ánh quy định Ví dụ: Trong khái niệm “pháp luật”, dấu hiệu “hệ thống quy tắc xử sự”, “do nhà nước ban hành bảo đảm thực hiện”, “thể ý chí giai cấp thống trị xã hội”, “nhân tố điều chỉnh quan hệ xã hội” tuân theo trật tự định, chúng quy định bổ sung cho thành hệ thống, thể rõ nội dung khái niệm Thứ ba, khái niệm phản ánh tương đối xác đối tượng Khái niệm phản ánh vật, tượng trạng thái tương đối ổn định Các dấu hiệu chất, đặc trưng phản ánh khái niệm dấu hiệu định tồn trạng thái tương đối ổn định Nêu dấu hiệu chất đặc trưng làm rõ mối tương quan phù hợp khái niệm đối tượng Đó bảo đảm tính xác khái niệm Thứ tư, khái niệm sản phẩm tư kết nhận thức sáng tạo người Xuất phát từ nhu cầu hoạt động thực tiễn hoạt động nhận thức mà hệ thống khái niệm người xây dựng sử dụng làm công cụ để tiếp tục trình nhận thức Hệ thống khái niệm ngày mở rộng với hoạt động thực tiễn hoạt động nhận thức người xã hội - Từ đơn vị ngôn ngữ - đối tượng nghiên cứu ngôn ngữ học Khái niệm từ thuộc hai lĩnh vực nghiên cứu hai ngành khoa học khác chúng có quan hệ chặt chẽ, biểu cấp độ cụ thể mối quan hệ tư ngôn ngữ Khái niệm hình thức tư duy, nội dung, mang tính chất định từ; từ vỏ vật chất, hình thức biểu đạt nội dung khái niệm Khái niệm biểu đạt hay số từ thứ ngôn ngữ định mà ta biết ý nghĩa chúng Khơng có khái niệm tồn cách túy bên hệ thống từ vựng ngơn ngữ định Một từ biểu đạt nhiều khái niệm khác nhau, gọi từ đồng âm khác nghĩa (từ đa nghĩa) Đồng thời, nhiều từ biểu đạt khái niệm (từ đồng nghĩa) Như vậy, khái niệm phản ánh thực khách quan, từ quy ước lâu đời thành thói quan cộng đồng người Phần II Câu 1: Xác định quan hệ khái niệm sau phương pháp mơ hình hóa: a) Hiến pháp nước Việt Nam Hiến pháp 1946 nước VN DCCH A≡B A = Hiến pháp nước Việt Nam B = Hiến pháp 1946 nước VN DCCH b) Luật phong kiến Việt Nam; Luật XHCN Việt Nam; Luật hành Việt Nam; Luật Hồng Đức A = Luật phong kiến Việt Nam B = Luật XHCN Việt Nam A D C = Luật hành Việt Nam B D = Luật Hồng Đức C c) Luật Tư sản; Luật XHCN; Luật dân sự; Luật XHCN Việt Nam; Luật dân XHCN Việt Nam; Luật dân Napoleon A = Luật Tư sản A B C B = Luật XHCN C = Luật dân F D = Luật XHCN Việt Nam E = Luật dân XHCN Việt Nam E D F = Luật dân Napoleon d) Luật; Luật thành văn; Luật bất thành văn; Luật Hiến pháp; Luật Hiến pháp Việt Nam A = Luật B = Luật thành văn A B C C = Luật bất thành văn D = Luật Hiến pháp D E E = Luật Hiến pháp Việt Nam Câu 4: Cho khái niệm: Luật; Luật Việt Nam; Luật Hiến pháp; Luật hiến pháp Việt Nam; Luật XHCN Việt Nam; Luật hiến pháp Việt Nam 1980 a) Xác định quan hệ khái niệm (bằng phương pháp mơ hình hóa) A A = Luật B = Luật Việt Nam C B D E C = Luật Hiến pháp D = Luật Hiến pháp Việt Nam F E = Luật XHCN Việt Nam F = Luật Hiến pháp Việt Nam 1980 b) Thực thao tác thu hẹp mở rộng khái niệm cho (thể hình vẽ) A A C B D E F F Câu 5: Phân tích phán đốn sau cho biết cơng thức kí hiệu nó: a) Mọi nhà nước mang tính giai cấp Mọi nhà nước (S) (từ nối) mang tính giai cấp (P) Đây phán đốn đơn phán đốn khẳng định tồn thể Kí hiệu: A Mọi S P b) Có hành vi nguy hiểm cho xã hội tội phạm Có hành vi nguy hiểm cho xã hội (S) (từ nối) tội phạm (P) Đây phán đoán đơn phán đốn khẳng định phận Kí hiệu: I Một số S P c) Có hành vi nguy hiểm cho xã hội khơng phải tội phạm Có hành vi nguy hiểm cho xã hội (S) tội phạm (P) Đây phán đoán đơn phán đốn phủ định phận Kí hiệu: O Một số S không P 10 d) Tất công chức không nhũng nhiễu dân Tất công chức (S) không nhũng nhiễu dân (P) Đây phán đốn đơn phán đốn phủ định tồn thể Kí hiệu: E Mọi S khơng P Câu 6: Nếu khẳng định: “Tất hành vi nguy hiểm cho xã hội tội phạm” sai khẳng định sau đúng? Tại sao? a) Tất hành vi nguy hiểm cho xã hội tội phạm b) Có hành vi nguy hiểm cho xã hội tội phạm c) Không phải tất hành vi nguy hiểm cho xã hội tội phạm d) Khơng có hành vi nguy hiểm cho xã hội tội phạm - Khẳng định: Tất hành vi nguy hiểm cho xã hội (S) tội phạm (P) Phán đoán cho phán đốn khẳng định tồn thể Kí hiệu là: A a) Tất hành vi nguy hiểm cho xã hội khơng phải tội phạm Phán đốn phán đốn phủ định tồn thể Kí hiệu là: E Theo hình vng logic, A đối lập với E Do đó, A sai E khơng xác định Vậy phán đốn khơng xác định sai b) Có hành vi nguy hiểm cho xã hội khơng phải tội phạm Phán đoán phán đoán phủ định phận Kí hiệu: O Theo hình vng logic, A mâu thuẫn với O Do đó, A sai O Vậy phán đốn c) Khơng phải tất hành vi nguy hiểm cho xã hội tội phạm Phán đoán phán đoán phủ định với phán đoán A, phán đoán A Do A sai phán đốn A Vậy phán đốn d) Khơng có hành vi nguy hiểm cho xã hội tội phạm 11 Phán đoán phán đoán phủ định phán đốn “có hành vi nguy hiểm cho xã hội tội phạm” Kí hiệu: I Phán đốn A sai phán đốn I khơng xác định, phán đốn khơng xác định tính sai Vậy phán đốn khơng xác định sai 12 ... tích ý nghĩa logic học với việc học tập, nghiên cứu luật học Thứ nhất, học tập nghiên cứu logic học góp phần nâng cao lực tư người Học tập nghiên cứu logic học, mặt, cung cấp cho người học kiến thức... phạm Phán đoán phán đoán phủ định với phán đốn A, phán đốn A Do A sai phán đốn A Vậy phán đốn d) Khơng có hành vi nguy hiểm cho xã hội tội phạm 11 Phán đoán phán đốn phủ định phán đốn có hành... người Thứ hai, logic học góp phần hỗ trợ cho việc học tập, nghiên cứu môn khoa học khác Thứ ba, học tập, nghiên cứu logic học học tập phương pháp rèn luyện tư để nhận biết tranh lỗi logic đồng thời
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập môn logic học có lời giải đáp án, bài tập môn logic học có lời giải đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay