Môn logic học Câu 1: Cho 3 phán đoán đơn: Tất cả công chức không được tham gia điều hành công ti tư nhân. Một số Đảng viên là công chức. Một số Đảng viên tham gia điều hành công ti tư nhân. Câu 3: Cho mệnh đề sau: “Nếu bạn đoạt giải trong kì thi học si

11 6 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 21:59

Câu 1: Cho 3 phán đoán đơn: Tất cả công chức không được tham gia điều hành công ti tư nhân. Một số Đảng viên là công chức. Một số Đảng viên tham gia điều hành công ti tư nhân.a) Hãy xác định quan hệ giữa các khái niệm trong ba phán đoán trên.b) Hãy chọn 2 trong 3 phán đoán đã cho làm tiền đề để tạo lập 1 luận ba đoạn đúngc) Cho biết luận ba đoạn đó thuộc loại hình nào? Vai trò của mỗi khái niệm trong luận ba đoạn đó? Viết công thức tổng quát và vẽ sơ đồ biểu diễn luận ba đoạn vừa tạo lập.d) Hãy thực hiện các thao tác logic biến đổi phán đoán là kết luận của ba đoạn.a) Các khái niệm trong 3 phán đoán đã cho: Công chức, Quyền điều hành công ty tư nhân, Đảng viênCâu 4: Có người lập luận: “Quyền tự do sáng tạo là một động lực thúc đẩy xã hội phát triển, vì vậy mỗi cá nhân cũng là một động lực thúc đẩy xã hội phát triển”a) Suy luận trên đây là luận ba đoạn gì. Tại sao?b) Hãy khôi phục dạng đầy đủ và đúng đắn của luận ba đoạn trên.c) Luận ba đoạn vừa khôi phục thuộc loại hình nào? Nói rõ các khái niệm đóng vai trò là các thuật ngữ trong luận ba đoạn.d) Mô hình hóa quan hệ giữa các khái niệm giữ vai trò: S ; P ; Me) Hãy lấy tiền đề lớn của luận ba đoạn để thực hiện các thao tác biến đổi phán đoán đơn.Câu 9: Xác định liên từ và tìm các phán đoán đẳng trị của phán đoán sau:“ Luật sư tập sự không được thành lập… tham gia thành lập công ty luật Sau tìm hiểu hệ thống câu hỏi tập lớn, em xin chọn câu 1; 3; 4; 6; 9; 10; 11; 12; 13; 14 để hoàn thành tập BÀI LÀM Câu 1: Cho phán đốn đơn: - Tất cơng chức khơng tham gia điều hành công ti tư nhân - Một số Đảng viên công chức - Một số Đảng viên tham gia điều hành công ti tư nhân a) Hãy xác định quan hệ khái niệm ba phán đoán b) Hãy chọn phán đoán cho làm tiền đề để tạo lập luận ba đoạn c) Cho biết luận ba đoạn thuộc loại hình nào? Vai trò khái niệm luận ba đoạn đó? Viết cơng thức tổng quát vẽ sơ đồ biểu diễn luận ba đoạn vừa tạo lập d) Hãy thực thao tác logic biến đổi phán đoán kết luận ba đoạn a) Các khái niệm phán đoán cho: Công chức, Quyền điều hành công ty tư nhân, Đảng viên Công chức Đảng viên Quyền điều hành công ty tư nhân b) Em xin chọn phán đoán tiên đề sau: - Tất công chức không tham gia điều hành công ti tư nhân - Một số Đảng viên công chức Như vậy: Một số Đảng viên không tham gia điều hành công ty tư nhân c) Luận ba đoạn thuộc loại hình 1: Thuật ngữ làm chủ từ phán đoán tiền đề lớn, vị từ phán đoán tiền đề nhỏ Vai trò khái niệm luận ba đoạn là: - Công chức: Thuật ngữ (M) - Quyền điều hành công ty tư nhân: Thuật ngữ lớn (P) - Đảng viên: Thuật ngữ nhỏ (S) Công thức tổng quát: M – P S–M S–P Sơ đồ biểu diễn sau: Công chức Quyền điều hành công ty tư nhân Một số đảng viên d) Thực thao tác logic biến đổi phán đoán kết luận ba đoạn: Một số Đảng viên không tham gia điều hành công ty tư nhân - Đổi chất: Một số Đảng viên tham gia điều hành công ty tư nhân - Kết hợp đổi chỗ đổi chất: Một số tham gia điều hành công ty tư nhân Đảng viên Câu 3: Cho mệnh đề sau: “Nếu bạn đoạt giải kì thi học sinh giỏi quốc gia tuyển thẳng vào đại học” mệnh đề sau đúng? Hãy chứng minh phương pháp lập bảng a) Nếu bạn khơng đoạt giải kì thi học sinh giỏi quốc gia khơng tuyển thẳng vào đại học b) Nếu bạn tuyển thẳng vào đại học bạn phải đoạt giải kì thi học sinh giỏi quốc gia c) Nếu bạn không tuyển thẳng vào đại học bạn khơng đoạt giải kì thi học sinh giỏi quốc gia d) Khơng có chuyện, bạn khơng đoạt giải kì thi học sinh giỏi quốc gia mà bạn tuyển thẳng vào đại học e) Khơng có chuyện, bạn đoạt giải kì thi học sinh giỏi quốc gia mà bạn không tuyển thẳng vào đại học Phán đoán cho phán đốn có điều kiện Các phán đốn điều kiện là: - Đoạt giải kỳ học sinh giỏi quốc gia: p - Được tuyển thẳng vào đại học: q p 1 q 1 0 p 1 q 0 1 p → q 1 q → p 1 p^q 1 pvq 1 Ta có phán đốn tương đương: (p → q) ~ ( q → p ): Nếu bạn khơng tuyển thẳng vào đại học khơng đoạt giải kì thi học sinh giỏi quốc gia: Mệnh đề c (p → q) ~ (p ˄q ) : Khơng có chuyện bạn đoạt giải kì thi học sinh giỏi quốc gia mà bạn không tuyển thẳng vào đại học: Mệnh đề e (p→q) ~ ( p v q): Bạn không đoạt giải kì thi học sinh giỏi quốc gia không tuyển thẳng vào đại học Như Mệnh đề: “Nếu bạn đoạt giải kì thi học sinh giỏi quốc gia tuyển thẳng vào đại học” mệnh đề c) e) Câu 4: Có người lập luận: “Quyền tự sáng tạo động lực thúc đẩy xã hội phát triển, cá nhân động lực thúc đẩy xã hội phát triển” a) Suy luận luận ba đoạn Tại sao? b) Hãy khôi phục dạng đầy đủ đắn luận ba đoạn c) Luận ba đoạn vừa khơi phục thuộc loại hình nào? Nói rõ khái niệm đóng vai trò thuật ngữ luận ba đoạn d) Mơ hình hóa quan hệ khái niệm giữ vai trò: S ; P ; M e) Hãy lấy tiền đề lớn luận ba đoạn để thực thao tác biến đổi phán đoán đơn a) Suy luận luận ba đoạn dạng rút gọn suy luận có phán đốn tiền đề phán đoán kết luận Mà luận ba đoạn loại suy luận diễn dịch gián tiếp có hai phán đốn tiền đề hai phán đốn rút phán đốn kết luận Trong suy luận bị thiếu phán đoán tiền đề b) Dạng đầy đủ đắn luận ba đoạn là: Mỗi cá nhân có quyền tự sáng tạo Quyền tự sáng tạo động lực để thúc đẩy xã hội phát triển, cá nhân đông lực thúc đẩy xã hội phát triển c) Luận ba đoạn thuộc loại hình luận ba đoạn: Thuật ngữ làm chủ từ phán đoán tiền đề lớn, làm vị từ phán đoán tiền đề nhỏ Công thức biểu diễn: M–P S–M S–P Trong đó: S: Là chủ từ phán đốn kết luận P: Là vị từ phán đoán kết luận M: Là trung gian để rút phán đoán kết luận d) Mơ hình hóa quan hệ khái niệm giữ vai trò: S ; P ; M P M M P S S P M S e) Hãy lấy tiền đề lớn luận ba đoạn để thực thao tác biến đổi phán đoán đơn Quyền tự sáng tạo động lực để thúc đẩy xã hội phát triển - Hoán vị thuật ngữ phán đoán đơn ta được: Một động lực để thúc đẩy xã hội phát triển quyền tự sáng tạo - Đổi chất ta được: Không động lực thúc đẩy xã hội phát triển không quyền tự sáng tạo - Đổi chỗ chất ta được: Khơng có quyền tự sáng tạo khơng động lực thúc đẩy xã hội phát triển Câu 6: Tìm giá trị mệnh đề: A = [(p→q) ~ (q ˄ p)], với giá trị p, q Ta có bảng giá trị: P q p→q q˄p A 1 1 1 0 1 0 0 0 Nhìn vào bảng giá trị ta thấy, với p = A = ; với p = A = Câu 9: Xác định liên từ tìm phán đốn đẳng trị phán đốn sau: “ Luật sư tập khơng thành lập… tham gia thành lập công ty luật” Liên từ phán đoán từ “ hoặc” Phán đoán đầy đủ là: Luật sư tập không thành tham gia thành lập công ty luật Đặt: Luật tập không thành lập công ty luật: p Luật sư tập không tham gia thành lập cơng ty luật: q Phán đốn có dạng: (p ˄ q) Ta có phán đốn đẳng trị phán đoán sau: (p ˄ q) ~ (p→q) ~ (q→p) ~ (p ˅ q) Từ ta có phán đốn đẳng trị với phán đốn sau: (p→q): Khơng thể nói luật sư tập khơng thành lập cơng ty luật tham gia thành lập cơng ty luật (q→p): Khơng thể nói luật tập không tham thành lập công ty luật thành lập cơng ty luật (p ˅ q): Khơng có chuyện luật sư tập thành lập công ty luật tham gia thành lập công ty luật Câu 10: Xác định liên từ tìm phán đốn đẳng trị phán đốn sau: “Đương ủy quyền cho luật sư ủy quyền cho người khác đại diện cho tham gia tố tụng” Liên từ phán đoán từ “hoặc” Phán đoán đầy đủ là: Đương ủy quyền cho luật sư ủy quyền cho người khác đại diện cho tham gia tố tụng Đặt: - Đương ủy quyền cho luật sư : p - Đương ủy quyền cho người khác đại diện cho tham gia tố tụng: q Phán đốn cho có dạng: (p ˅ q) Ta có phán đoán đẳng trị phán đoán cho sau: (p→q) ~ (q→p) ~ (p ˄ q) Từ ta có phán đốn đẳng trị với phán đốn cho sau: (p→q): Nếu đương không ủy quyền cho luật sư ủy quyền cho người khác đại diện cho tham gia tố tụng ( q→p): Nếu đương không ủy quyền cho người khác đại diện cho tham gia tố tụng ủy quyền cho luật sư (p ˄ q): Khơng thể nói đương khơng thể ủy quyền cho luật sư ủy quyền cho người khác đại diện cho tham gia tố tụng Câu 11: Tìm phán đốn đẳng trị với phán đốn: “Nếu muốn xứng đáng vai trò làm chủ đất nước phải thường xun học tập” Phán đốn phán đốn có điều kiện Trong phán đốn điều kiện là: - Xứng đáng vai trò làm chủ đất nước: p - Phải thường xuyên học tập: q Phán đốn có dạng: p→q Ta có đẳng trị: (p→q) ~ (q→p ) ~ (p ˅ q) ~ (p ˄ q) Từ ta có phán đoán đẳng trị với phán đoán cho sau: (q→p) : Nếu khơng học tập khơng xứng đáng vai trò làm chủ đất nước (p ˅ q): Khơng xứng đáng vai trò làm chủ đất nước phải thường xuyên học tập ( p ˄ q): Không thể có chuyện xứng đáng vai trò làm chủ đất nước mà khơng thường xun học tập Câu 12: Tìm phán đoán đẳng trị với phán đoán sau: “Nếu khơng có phương pháp học tập kết học tập khơng tốt được” Phán đốn phán đốn có điều kiện Trong phán đốn điều kiện là: - Khơng có phương pháp học tập đúng: p - Kết học tập không tốt được: q Phán đốn có dạng: p→q Ta có đẳng trị: (p→q) ~ ( q→p) ~ (p ˅ q) ~ (p ˄ q) Từ ta có phán đốn đẳng trị với phán đoán cho sau: (q→p): Muốn kết học tập tốt phải có phương pháp học tập (p ˅ q): Phải có phương pháp học tập khơng có kết học tập tốt (p ˄ q) : Không thể có chuyện khơng có phương pháp học tập mà lại có kết học tập tốt Câu 13: Viết cơng thức kí hiệu kết cấu logic phán đốn sau tìm phán đốn đẳng trị với phán đốn đó: “ Nếu phát thêm tình tiết vụ án quan tố tụng phải tiến hành điều tra bổ sung” Phán đoán cho phán đốn có điều kiện, cơng thức kết cấu logic ( p→q) Các phán đoán điều kiện là: -Phát thêm tình tiết vụ án: p -Cơ quan tố tụng tiến hành điều tra bổ sung: q Ta có đẳng trị: (p→q) ~ (q→p) ~ (p ˄ q) ~ (p ˅ q) Từ ta có phán đốn đẳng trị sau: (q→p): Nếu quan tố tụng tiến hành điều tra tức khơng phát thêm tình tiết vụ án (p ˄ q): Khơng thể nói phát thêm tình tiết vụ án mà quan tố tụng tiến hành điều tra bổ sung (p ˅ q): Đừng phát thêm tình tiết vụ án quan tố tụng phải tiến hành điều tra bổ sung Câu 14: Cơng thức hóa kết cấu logic phán đốn sau tìm phán đốn đẳng trị với nó: “Nếu nước nhà độc lập mà dân khơng hưởng hạnh phúc độc lập khơng có ý nghĩa gì” Phán đốn phán đốn có điều kiện Trong phán đốn điều kiện là: - Nước nhà độc lập: p - Dân không hưởng hạnh phúc: q - Độc lập khơng có ý nghĩa gì: r => (p ˄ q) → r Ta có đẳng trị: [(p ˄ q ) →r ] ~ [r→ (p ˄ q )] ~ [(p ˄ q ) ˄ r ] ~ [ (p ˄ q ) ˅ r ] Từ ta có phán đốn đẳng trị với phán đoán cho sau: [r → (p ˄ q )]: Nếu độc lập có ý nghĩa khơng thể nói nước nhà độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc [(p ˄ q )˄r ]: Khơng thể nói nước nhà độc lập mà dân khơng hưởng hạnh phúc mà độc lập lại có ý nghĩa [ (p ˄ q )˅r ]: Khơng có chuyện nước nhà độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc độc lập khơng có ý nghĩa ... tham gia điều hành công ty tư nhân - Kết hợp đổi chỗ đổi chất: Một số tham gia điều hành công ty tư nhân Đảng viên Câu 3: Cho mệnh đề sau: “Nếu bạn đoạt giải kì thi học sinh giỏi quốc gia tuyển... hành công ty tư nhân Một số đảng viên d) Thực thao tác logic biến đổi phán đoán kết luận ba đoạn: Một số Đảng viên không tham gia điều hành công ty tư nhân - Đổi chất: Một số Đảng viên tham gia. .. v q): Bạn khơng đoạt giải kì thi học sinh giỏi quốc gia không tuyển thẳng vào đại học Như Mệnh đề: “Nếu bạn đoạt giải kì thi học sinh giỏi quốc gia tuyển thẳng vào đại học mệnh đề c) e) Câu 4:
- Xem thêm -

Xem thêm: Môn logic học Câu 1: Cho 3 phán đoán đơn: Tất cả công chức không được tham gia điều hành công ti tư nhân. Một số Đảng viên là công chức. Một số Đảng viên tham gia điều hành công ti tư nhân. Câu 3: Cho mệnh đề sau: “Nếu bạn đoạt giải trong kì thi học si, Môn logic học Câu 1: Cho 3 phán đoán đơn: Tất cả công chức không được tham gia điều hành công ti tư nhân. Một số Đảng viên là công chức. Một số Đảng viên tham gia điều hành công ti tư nhân. Câu 3: Cho mệnh đề sau: “Nếu bạn đoạt giải trong kì thi học si

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay