19a hợp CHẤT dị VÒNG dai cuong 2017 copy

31 36 2
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 21:47

ấdsasdasdasdasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss HỢP CHẤT DỊ VÒNG Đại cương O LÊL/O/G/O NGUYỄN BẢO KHÁNH HO H2N H S COOH N N H ĐỊNH NGHĨA Dị vòng = Vòng có chứa dị ngun tố Dị nguyên tố: O, N, S P, Si, Bo, Se … O F uran O B enz ofuran S T hiophen S B enz othiophen N H P yrrol N H B enz opyrrol(Indol) 2 PHÂN LOẠI Dị vòng khơng thơm Dị vòng no, chưa no Dị vòng có hay nhiều dị tố Dị vòng đơn hay ngưng tụ Số lượng cạnh Một dị tố Dị vòng thơm Nhiều dị tố (giống khác nhau) Vòng ngưng tụ benzen Dị vòng ngưng tụ với PHÂN LOẠI Không thơm O N H N H Thơm : CT Huckel (4n + 2) e π O N H N O N H N PHÂN LOẠI Thơm : (4n + 2) e π dị tố Nhiều dị tố Ngưng tụ benzen N O F uran O B enz ofuran S T hiophen S B enz othiophen N H P yrrol N P yridin N H B enz opyrrol(Indol) N B enz opyridin O O N N N H N N H S N S N N N N N N N DANH PHÁP 3.1 Danh pháp thường •  •  •  Xuất phát từ nguồn gốc hay tính chất hợp chất thiên nhiên Không phản ánh cấu trúc phân tử Dùng phổ biến 3.2 Danh pháp Hantzsh-Widman •  •  Áp dụng cho hệ thống đơn vòng Được ứng dụng rộng rãi 3.3 Danh pháp vòng ngưng tụ •  •  Áp dụng cho hệ thống vòng ngưng tụ khơng có tên riêng Được ứng dụng rộng rãi 3.4 Danh pháp •  •  Gọi theo danh pháp vòng hydrocarbon Ít thơng dụng, dùng cho vòng spiro, dị tố phổ biến, hợp chất có mạch cầu 3.1 DANH PHÁP THƯỜNG Quy tắc đánh số Xuất phát từ dị tố, theo chiều cho tổng dị tố nhỏ Có nhiều dị tố ưu tiên O > S > N > P Nhiều dị tố loại: ưu tiên dị tố H Dị vòng thơm cạnh 3.1 DANH PHÁP THƯỜNG Hợp chất đa vòng: nguyên tử cạnh vòng kết hợp, đánh số theo chiều cho dị tố nhỏ nhất, ưu tiên vòng chứa dị tố Dị vòng thơm cạnh ngưng tụ 3.1 DANH PHÁP THƯỜNG Dị vòng thơm cạnh 3.1 DANH PHÁP THƯỜNG Dị vòng khơng thơm 10 3.3.1 XÁC ĐỊNH VỊNG CHÍNH – PHỤ •  Cách chọn vòng Dị vòng vòng N O O Benzofuran Benzoxazol Nếu hai dị vòng ưu tiên: N, F, Cl Br, I, O, S, Se, N H O Furopyrrol Pyrrolofuran S O Thienofuran Furothiophen 17 3.3.1 XÁC ĐỊNH VÒNG CHÍNH – PHỤ v Ví dụ áp dụng N O O ring VòngSubstituent phụ, chứa Chromeno O Chromeno c N a b Base or parent ring Vòng because it hasdo N chứa pyrroleN pyrrole Chromeno[2,3-c]pyrrole 3.3.1 XÁC ĐỊNH VÒNG CHÍNH – PHỤ Hệ dị vòng có số vòng lớn (xác định vòng lớn có) 7H-Pyrazino[2,3-c]carbazole 7H-Indolo[3,2-f]quinoxaline 3.3.1 XÁC ĐỊNH VỊNG CHÍNH – PHỤ Dị vòng có kích thước vòng đơn lớn 2H-Furo[3,2-b]pyran 2H-pyrano[3,2-b]furan 20 3.3.1 XÁC ĐỊNH VỊNG CHÍNH – PHỤ Dị vòng chứa nhiều dị tố b c a d 7N 8a N O 4a 5H-Pyrido[2,3-d][1,2]oxazine (Oxazine preferred to pyridine) 3.3.1 XÁC ĐỊNH VỊNG CHÍNH – PHỤ 6: Dị vòng chứa nhiều loại dị tố O a b N NH d c 1N 1H-Pyrazolo[4,3-d]oxazole (O & N preferred to N only) 3.3.1 XÁC ĐỊNH VỊNG CHÍNH – PHỤ 7: dị vòng chứa nhiều loại dị tố khác nhau, xét theo độ ưu tiên dị tố theo thứ tự: F, Cl, Br, I, O, S, Se, Te, N S d b a N c N O [1,3]Thiazolo[5,4-d][1,3]oxazole (N & O preferred to N & S) 3.3.1 XÁC ĐỊNH VÒNG CHÍNH – PHỤ Dị vòng có cách đánh số dị tố lúc ban đầu nhỏ b c N a N d N N Pyrazino[2,3-d]pyridazine (pyridazine [2N-1,2] preferred to pyrazine [2N-1,4] 3.3.1 XÁC ĐỊNH VỊNG CHÍNH – PHỤ Nếu vị trí ngưng tụ có dị tố tên vòng xác định cách cho dị tố nằm hai hệ thống vòng vòng phụ S N 3 a b c N b d f N a 25 N S N N N S N N a b N Imidazo[2,1-b]thiazole e N N Pyrrolo[1,2-a]pyrimidin 3.3.2 LIÊN KẾT CÁC VỊNG Cạnh chung = [Ngun tử chung dị vòng (số) + Cạnh dị vòng (chữ)] Lưu ý: chiều đọc số vòng phụ theo chiều đánh số vòng Đánh số ưu tiên cạnh chung Nếu vòng đánh số giống ưu tiên theo chiều vòng phụ O O c b d a N e H O N H Furo[2,3-b]pyrrol H N H aN e b d c O Furo[3,2-b]pyrrol 26 3.3.3 CÁCH ĐÁNH SỐ Đánh số hệ dị vòng tương tự trình bày phần danh pháp thường a)  Dị nguyên tố phải có số nhỏ H N1 O H3 N N N O (heteroatoms 1,3,4 is preferred to 1,3,6 or 1,4,6) b)  Độ ưu tiên dị tố đánh số: O,S, N S O 4,5-Dihydro-thieno[2,3-b]furan O 1H-Furo[2,3-d]imidazole H N N 3.3.2 CÁCH ĐÁNH SỐ c)  C ngưng tụ phải có số nhỏ N N 4a 8a Not 8a N N 1 Dị nguyên tố chứa H ưu tiên N O ∗ 4N H ∗2 N Not O 2H,4H-[1,3]dioxol[4,5-d]imidazole Indicated hydrogens 2,4 not 2,6 ∗ N H O ∗ O N fusion C -4a is preferred to 8a 6 Imidazo[1,2-b][1,2,4]triazine d)  N N N N N N Not N 4 DANH PHÁP THẾ •  Xem dị vòng hydrocacbon dị tố Dị tố + tên vòng hydrocacbon Áp dụng cho dị tố phổ biến, Dùng gọi tên vòng spiro, hợp chất mạch cầu 29 DANH PHÁP THẾ Benzene N 1,4-Diazabenzene N Cyclopentadiene Oxacyclopenta-2,4-diene O N Cyclopentadiene 1-Oxa-3-azacyclopenta-2,4-diene O Cyclopropane Oxacyclopropane O Cyclopropene N Oxazacyclopropene O Cyclopentadiene S Cyclohexane 1-Thia-2-azacyclopenta-2,4-diene N O 1-Oxa-4-azacyclohexane N H Naphthalene N 2-Azanaphthalene CẤU TẠO DỊ VỊNG THƠM •  Các Điều Kiện Xác Định Dị Vòng Thơm: 1)  C lai hố sp2 Hệ thống điện tử liên hợp 2)  Số điện tử thoả mãn công thức Huckel (4n + 2) e 3)  Tham gia phản ứng điện tử -  Mật độ điện tử nguyên tử khác -  Tính thơm so sánh dựa lượng cộng hưởng: Benzen > Thiophen > Pyridin > Pyrrol > Furan 31 ... vòng khơng thơm Dị vòng no, chưa no Dị vòng có hay nhiều dị tố Dị vòng đơn hay ngưng tụ Số lượng cạnh Một dị tố Dị vòng thơm Nhiều dị tố (giống khác nhau) Vòng ngưng tụ benzen Dị vòng ngưng tụ... từ dị tố, theo chiều cho tổng dị tố nhỏ Có nhiều dị tố ưu tiên O > S > N > P Nhiều dị tố loại: ưu tiên dị tố H Dị vòng thơm cạnh 3.1 DANH PHÁP THƯỜNG Hợp chất đa vòng: nguyên tử cạnh vòng kết hợp, ... kết hợp, đánh số theo chiều cho dị tố nhỏ nhất, ưu tiên vòng chứa dị tố Dị vòng thơm cạnh ngưng tụ 3.1 DANH PHÁP THƯỜNG Dị vòng thơm cạnh 3.1 DANH PHÁP THƯỜNG Dị vòng khơng thơm 10 3.2 DANH PHÁP
- Xem thêm -

Xem thêm: 19a hợp CHẤT dị VÒNG dai cuong 2017 copy, 19a hợp CHẤT dị VÒNG dai cuong 2017 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay