Kê toán TSCĐ hữu hình tại DNTN nhật dung

51 15 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 21:26

Viện đại học mở Hà Nội Khoa QTKD LỜI MỞ ĐẦU Tài sản cố định (TSCĐ) là một những bộ phận bản tạo nên sơ vật chất cho nền kinh tế quốc dân, nó là yếu tố quan trọng của quá trình sản xuất của xã hội Hoạt động sản xuất thực chất là quá trình sử dụng các tư liệu lao động để tác động vào đối tượng lao động để tạo các sản phẩm phục vụ nhu cầu của người Với doanh nghiệp, TSCĐ là nhân tố công nghệ, lực sản xuất kinh doanh Bơi vậy TSCĐ xem là thước đo trình độ công nghệ, lực sản xuất và khả cạnh tranh của DN Trong những năm qua việc sử dụng TSCĐ đặc biệt được quan tâm Đối với một doanh nghiệp, điều quan trọng không chỉ là mơ rộng quy mô TSCĐ mà còn phải biết khai thác có hiệu quả nguồn TSCĐ hiện có Do vậy một doanh nghiệp phải tạo một chế độ quản lý đảm bảo sử dụng hợp lý công suất TSCĐ, kết hợp với việc thường xuyên đổi mới TSCĐ Để kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, được sự giúp đỡ của thầy cô giáo em mạnh dạn nghiên cứu chuyên đề ‘‘Kế toán tài sản cố định doanh nghiệp” Với mục đích cung ứng đủ cho người tiêu dùng, Doanh nghiệp đã tiếp cận một cách có chọn lọc nguyên vật liệu đầu vào, các chế độ Nhà Nước ban hành Bản báo cáo này bao quát một cách có hệ thống tổng quan về Doanh nghiệp , đến thực trạng quản lý ‘‘tổ chức công tác kế toán TSCĐ’’ và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Doanh nghiệp Báo cáo gồm chương: Chương I: Các vấn đề chung kế toán TSCĐ DNTN Nhật Dung Chương II: Thực trạng cơng tác kế tốn TSCĐ DNTN Nhật Dung Chương III: Nhận xét đánh giá cơng tác kế tốn TSCĐ Doanh nghiệp Sau thời gian thực tập DNTN Nhật Dung với thời gian thực tế còn và phần kiến thức còn hạn hẹp nên bài báo cáo của em khó tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được sự chỉ bảo và những ý kiến đóng góp của Ban Giám Đốc, các anh chị kế toán và đặc biệt là giáo viên hướng dẫn: Ths Nguyễn Thanh Trang Em xin chân thành cảm ơn! Sinh Viên: Đỗ Hồng Xuân Lớp 15B-KI Viện đại học mở Hà Nội Khoa QTKD CHƯƠNG I TÌM HIỂU CHUNG VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN Ở DNTN NHẬT DUNG I TÌM HIỂU CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP: 1.1 Đặc điểm tổ chức máy kế tốn - Căn vào trình đợ chuyên môn của đội ngũ cán bộ kế toán của Doanh nghiệp - Căn vào khối lượng công việc, tính chất cơng việc X́t phát từ đặc điểm, tính chất, quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp đã xây dựng bộ máy kế toán theo mô hình tổ chức bộ máy kế toán sau: * Sơ đồ máy kế tốn: Sơ đờ 1: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của Doanh nghiệp Kế toán trương Kế toán ngân hàng Kế toán tổng hợp + TSCĐ, CCDC Kế toán tiền mặt Kế toán vật tư Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành Kế toán tiêu thu + cơng nợ 1.1.1 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn máy kế toán: a Chức năng: Đảm nhận và chịu trách nhiệm trước ban lãnh đạo Doanh nghiệp về lĩnh vực tài chính- kế toán Sinh Viên: Đỗ Hồng Xuân Lớp 15B-KI Viện đại học mở Hà Nội Khoa QTKD b Nhiệm vụ: - Phối hợp với các phòng, ban chức doanh nghiệp để thực hiện các công việt theo quy chế tài và pháp luật quy định - Tính toán hiệu quả kinh tế cho phương án sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp để Ban giám đớc có những qút định xác và hiệu quả, thúc đẩy kinh doanh phát triển, bảo toàn vốn, hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước, nâng cao đời sống CBCNV doanh nghiệp c Công tác tài chính: - Tở chức xây dựng và thực hiện kế hoạch thu chi tài về các ng̀n vớn sản xuất, xây dựng bản, thực hiện dự án - Tham gia các hoạt động bán hàng và mua hàng d Cơng tác kế tốn: - Tính toán phản ánh xác, kịp thời chế đợ quy định hạch toán về số vốn thực có, tình hình luân chuyển các loại vốn, tài sản cố định, vật tư tiền, tình hình giá thành sản phẩm và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp - Tổ chức thực hiện chế độ hạch toán sản xuất, thu chi tài vụ, giá thành, thu nộp và toán với ngân sách và các khoản công nợ Quản lý TSCĐ, vật tư, sản phẩm về mặt số lượng và giá trị, đồng thời kiểm tra việc sử dụng các loại tài sản và kết quả sản xuất kinh doanh, sử dụng vớn và kinh phí của doanh nghiệp - Phát hiện và ngăn chặn kịp thời các vi phạm sách chế đợ quản lý kinh tế tài e Cơng tác khác: - Tham gia hợi đờng phê duyệt các phương án, kế hoạch sản xuất, dự án đầu tư, hợp tác liên doanh, liên kết, chuyển nhượng cổ phần… của doanh nghiệp Sinh Viên: Đỗ Hồng Xuân Lớp 15B-KI Viện đại học mở Hà Nội Khoa QTKD - Thực hiện các công việc khác theo quy định, quy chế, hướng dẫn của doanh nghiệp hoặc theo sự phân công của Giám đốc 1.1.2 Chức nhiệm vụ vị trí: a, Kế tốn trưởng: * Chức năng: chịu trách nhiệm trước BGĐ về công tác tài kế toán của Doanh nghiệp, tham mưu về cơng tác tài kế toán, tở chức hướng dẫn thực hiện cơng tác tài kế toán phòng, chỉ đạo việc thực hiện lập báo cáo tài định kỳ theo quy định hiện hành * Nhiệm vụ: - Tổ chức bộ máy kế toán toàn doanh nghiệp, kiểm tra đôn đốc, theo dõi thường xuyên việc chấp hành các quy định về tài chính, tài sản, hạch toán kế toán doanh nghiệp - Xác định và phản ánh xác kịp thời, chế đợ các kết quả kiểm định kỳ của doanh nghiệp + Phân công, giao nhiệm vụ cho các nhân viên phòng b Kế Toán ngân hàng: * Chức năng: - Kiểm tra,giám sát các khoản toán qua ngân hàng theo chế độ quy định hiện hành của bộ tài * Nhiệm vụ:- Căn chứng từ toán của doanh nghiệp kiểm tra,đối chiếu với các quy định của Bợ tài chính, của ngành, để lập chủn khoản toán cho khách hàng - Định kỳ hàng tháng: Đối chiếu số liệu thực thu, chi, số dư sổ sách với ngân hàng để khớp c Kế toán tiền mặt: * Chức năng: - Kiểm tra, giám sát các khoản toán nội bộ doanh nghiệp theo chế độ quy định hiện hành của Bợ tài - khai các khoản th́ phát sinh của TK mình quản lý (TK111) * Nhiệm v: - Căn chứng từ toán của Doanh nghiệp, đối chiếu với các quy định của Bộ tài chính,của nghành, để ấn định khoản toán - Lập phiếu thu, chi, cập nhật số liệu báo cáo chương trình kế toán hiện hành Sinh Viên: Đỗ Hồng Xuân Lớp 15B-KI Viện đại học mở Hà Nội Khoa QTKD - Định kỳ hàng tháng: Đối chiếu với sổ quỹ, Lập báo cáo số liệu thực thu, chi, số dư tiền mặt của doanh nghiệp d Kế toán vật tư: * Chức năng: - Kiểm tra,giám sát mọi biến động của vật tư,và toán với người cung cấp hàng cho doanh nghiệp theo chế độ quy định hiện hành của Bợ tài - Tham mưu đề xuất cho lãnh đạo phòng, doanh nghiệp về quản lý vật tư tốt * Nhiệm vụ: - Căn chứng từ phiếu xuất hàng của nhà cung cấp kế toán lập phiếu nhập kho chuyển cho thủ kho làm thủ tục nhập hàng - Căn vào phiếu yêu cầu xuất kho của bộ phận SX, bán hàng đó được ký duyệt kế toán lập phiếu xuất kho chuyển cho chủ kho xuất hàng - Định kỳ hàng tháng: Đối chiếu số liệu nhập xuất tồn kho vật tư các kho của doanh nghiệp Kiểm định kỳ vật tư theo quy định tại doanh nghiệp và tổng hợp báo cáo kiểm vật tư toàn doanh nghiệp - Tham gia thành viên hội đồng xử lý vật tư doanh nghiệp Tham gia thành viên tổ xét thầu mua bán vật tư cho sản xuất đ Kế toán Tổng hợp, TSCĐ công cụ dụng cụ: * Chức năng: - Kiểm tra, giám sát mọi biến động của TSCĐ,CCDC và cấp phát toán vốn đầu tư của Doanh nghiệp theo chế độ quy định hiện hành của Bợ tài - Kiểm tra, giám sát các khoản hạch toán toàn doanh nghiệp theo chế đợ quy định hiện hành của Bợ tài - Tổng hợp đối chiếu các báo cáo chi tiết, lên báo cáo kế toán khối sản xuất theo định kỳ tháng, năm - Hợp nhất báo cáo khối sản xuất với khối xây dựng bản, trình kế toán trương duyệt gửi Ban giám đốc và các quan chức theo quy định * Nhiệm vụ: - Căn quyết định phê duyệt, hồ sơ chứng từ toán mua sắm, quyết toán công trình vốn đầu tư,biên bản đóng điện,bàn giao Sinh Viên: Đỗ Hồng Xuân Lớp 15B-KI Viện đại học mở Hà Nội Khoa QTKD công trình đưa vào sử dụng thuộc KH vốn đầu tư Đối chiếu với các quy định của Bộ tài chính, của nghành, để tăng giảm TSCĐ và CCDC - Kiểm tra và ghi giá cho TSCĐ và CCDC theo biên bản bàn giao điều động nội bộ và ngoài doanh nghiệp Kiểm tra thẻ TSCĐ cập nhật số liệu báo cáo chương trình kế toán TSCĐ hiện hành - Định kỳ hàng tháng: Đối chiếu số liệu TSCĐ, CCDC báo cáo tổng hợp của doanh nghiệp với TSCĐ và CCDC quản lý tại các đơn vị trực thuộc để khớp chi tiết với tổng hợp báo cáo Kiểm tra đối chiếu TSCĐ điều động nội bộ Công ty cho các đơn vị trực thuộc - Kiểm định kỳ TSCĐ theo quy định tại doanh nghiệp và tổng hợp báo cáo kiểm TSCĐ toàn doanh nghiệp - Lập báo cáo theo dõi (TK153,211,TK214)v.v - Tham gia thành viên hội đồng xử lý Tài sản của doanh nghiệp - Kiểm tra sự xác trung thực của báo cáo của bộ phận liên quan trước Kế toán trương, Ban giám đốc ký duyệt - Giải trình số liệu báo cáo với ban lãnh đạo Doanh nghiệp và cấp cần thiết e.Kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành: * Chức năng: - Chịu trách nhiệm thực hiện công việc tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm theo định mức chi phí sản xuất của doanh nghiệp * Nhiệm vụ:- Tập hợp và phân phới chi phí SX cho sản phẩm sơ tính và đủ giá thành cho loại sản phẩm hoàn thành kỳ - Kiểm tra các khoản chi phí sử dụng theo kế hoạch được dụt, tởng hợp phân tích chỉ tiêu sử dụng chi phí bảo đảm tính hiệu quả sản xuất - Đồng thời tiến hành hạch toán tiền lương,các khoản trích theo lương để phẩn bở vào chi phí sản x́t kỳ g Kế tốn Tiêu thụ - công nợ: * Chức năng: - Theo dõi xác cơng nợ phải thu, phải trả đới với khách hàng Sinh Viên: Đỗ Hồng Xuân Lớp 15B-KI Viện đại học mở Hà Nội Khoa QTKD * Nhiệm vụ: - Theo dõi công nợ các khoản phải thu phải trả của Công ty, thực hiện các thủ tục hoàn ứng cho cán bộ công nhân viên Doanh nghiệp - Nhắc nhơ CB CNV các khoản toán đến hạn - Kiểm tra, xem xét tính hợp pháp hợp lệ của bộ chứng từ toán hoàn ứng - Mọi khoản nợ phải trả được theo dõi chi tiết cho khách hàng phải trả - Doanh thu phải được theo dõi chi tiết cho loại hình kinh doanh kể cả doanh thu bán hàng nội bộ.Doanh thu phải chi tiết cho loại hàng hóa,sản phẩm, dịch vụ nhằm phục vụ cho việc xác định đầy đủ xác kết quả kinh doanh theo yêu cầu quản lý tài và lập báo cáo kết quả HĐSXKD của doanh nghiệp - Theo dõi và đôn đốc tình hình toán của khách hàng cho doanh nghiệp 1.2 Đặc điểm tổ chức sổ kế toán - Hình thức sổ kế toán mà doanh nghiệp áp dụng là hình thức “Chứng từ ghi sổ” kết hợp với phần mềm kế toán - Trình tự kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ: hàng ngày các chứng từ được gửi lên phòng kế toán, sơ đó kế toán tổng hợp kiểm tra, phân loại rồi lập bảng chứng từ gốc Căn vào chứng từ gốc lập chứng từ ghi sổ Sau đó vào chứng từ ghi sổ kế toán ghi vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Và vào chứng từ ghi sổ để ghi sổ cái Đối với các nghiệp vụ liên quan tới các đối tượng cần hạch toán chi tiết thì vào chứng từ gốc kế toán ghi vào sổ chi tiết Cuối kỳ, vào sổ chi tiết lập bảng tổng hợp chi tiết với sổ cái, sổ đăng ký chứng từ ghi sổ để lập bảng cân đối tài khoản Căn vào bảng cân đối kế toán lập báo cáo tài Sinh Viên: Đỗ Hồng Xuân Lớp 15B-KI Viện đại học mở Hà Nội Khoa QTKD *.Trình tự ghi sổ toán theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ Chứng từ kế toán Bảng tổng họp chứng từ kế toán loại Sổ quỹ Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Sổ, thẻ kế toán chi tiết Chứng từ ghi sổ Sổ cái Bảng tổng hợp chi tiết Bảng cân đối số phát sinh Báo cáo tài Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi hàng tháng Quan hệ đối chiếu, kiểm tra Sinh Viên: Đỗ Hồng Xuân Lớp 15B-KI Viện đại học mở Hà Nội Khoa QTKD 1.3 Các chế độ phương pháp kế toán áp dụng 1.3.1 Chế độ chứng từ kế toán: Doanh nghiệp sử dụng hệ thống chứng từ về lao động tiền lương, hàng tồn kho, bán hàng, tiền tệ, TSCĐ theo quy định của nhà nước Ngoài doanh nghiệp còn sử dụng các chứng từ doanh nghiệp lập phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và được bợ tài chấp nhận 1.3.2 Tổ chức vận dụng báo cáo kế toán: - Các báo cáo tài của doanh nghiệp được lập tuân thủ theo quyết định số 15/2006/QĐ- BTC ngày 20/3/2006 của Bợ trương Bợ Tài ban hành, hệ thớng báo các tài được lập theo niên đợ kế toán năm, bao gồm các loại báo cáo sau: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ , thuyết minh báo cáo tài 1.3.3 Vận dụng chế độ tài khoản kế tốn Doanh nghiệp sử dụng hệ thớng tài khoản kế toán BTC ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ- BTC ngày 20/3/2006 của Bợ trương Bợ Tài ban hành chỉ trừ các tài khoản được dùng để hạch toán theo phương pháp kiểm định kỳ, vì doanh nghiệp hạch toán theo phương pháp khai thường xuyên Các tài khoản của doanh nghiệp sử dụng được chi tiết hóa theo đối tượng cụ thể phù hợp với yêu cầu quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 1.3.4 Chế độ phần mềm kế toán Quy trình kế toán máy vi tính theo sơ đờ sau Trong phòng của kế toán, máy của kế toán vận hành đều được nối mạng với nhau, có một máy chủ của kế toán trương theo dõi, điều hành được toàn bộ máy phòng Do đó rất thuận tiện cho việc nhân viên kế toán công việc đối chiếu sổ kế toán có liên quan với Sơ đồ quy trình kế tốn máy vi tính: Dữ liệu đầu vào khai báo thông tin máy yêu cầu Sinh Viên: Đỗ Hồng Xuân Máy xử lý thông tin liên quan đến kế toán và cho dữ liệu máy Dữ liệu đầu các sổ kế toán chi tiết, tổng hợp theo yêu cầu của kế toán Lớp 15B-KI Viện đại học mở Hà Nội Khoa QTKD CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN TSCĐ TẠI DOANH NGHIỆP: II KẾ TOÁN CHI TIẾT TSCĐ TẠI DOANH NGHIỆP NHẬT DUNG 2.1 Tình hình đầu tư TSCĐ đơn vị: - TSCĐ là những tư liệu lao động chủ yếu và những tài sản khác tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh hoặc phục vụ cho sản xuất kinh doanh - TSCĐ là sự thể hiện về tài sản của vốn cố định đó là yếu tố cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh của bất kỳ doanh nghiệp - TSCĐ gồm loại : TSCĐ vô hình và TSCĐ hữu hình Tại Doanh nghiệp chủ yếu là TSCĐ hữu hình và được chia thành loại chủ yếu sau: + Nhà cửa vật kiến trúc + Máy móc thiết bị + Phương tiện vận tải truyền dẫn + TSCĐ khác Ta có thể khái quát cấu một số loại TSCĐ chủ yếu của Doanh nghiệp qua biểu sau: STT Tài Sản Nhà cửa vật kiến trúc Máy móc thiết bị Phương tiện vận tải truyền dẫn TSCĐ khác Cộng Nguyên giá Tỷ trọng 328.837.996 6.899.085.558 1.352.761.874 946.933.312 13.527.618.740 32% 51% 10% 7% 100% Thực trạng về tình hình quản lý và sử dụng, phân loại TSCĐ đơn vị: Nhìn chung TSCĐ Doanh nghiệp cố nhiều chủng loại khác Để đảm bảo công tác quản lý, kiêm tra giám sát sự biến động của nó Doanh nghiệp đã phân loại TSCĐ thêo chức đối với quá trình sản xuất - TSCĐ hữu hình: + Nhà cửa vật kiến trúc + Máy móc thiết bị + Phương tiện truyền dẫn - TSCĐ vô hình là những tài sản không có hình thái vật chất cụ thể mà nó biểu hiện một lượng giá trị, một khoản chi lớn mà Doanh nghiệp đã đầu tư chi trả để được quyền hay lợi ích lâu dài mà giá trị của nó xuất phát từ quyền hay lợi ích đó Tại Doanh nghiệp tài sản cố định vô hình chỉ có quyền sử dụng đất Sinh Viên: Đỗ Hồng Xuân Lớp 15B-KI Viện đại học mở Hà Nội Khoa QTKD Đơn vị: DNTN NHẬT DUNG Địa chỉ: Yên Lâm - n Mơ - Ninh Bình Mẫu sớ C1 – DN Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bợ trương BTC TRÍCH SỔ CÁI TK 214: KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Tháng 12 năm 2011 Ngày ghi sổ Chứng từ ghi sổ Số Ngày hiệu tháng Diễn giải TK đối ứng Số tiền Nợ Có Dư đầu kỳ 28/12 03 28/12 Số phát sinh Thanh lý TSCĐ 28/12 06 28/12 Trích KHTSCĐ 5.463.251.870 211 627, 641 Cợng phát sinh Dư cuối kỳ 698.015 122.196.069 698.015 122.196.069 5.584.749.924 - Sổ này có 50 trang, đánh số trang 01 đến trang 50 - Ngày mơ sổ: 01/01/20010, kết thúc 31/12/10 Người ghi sổ (ký, họ tên) Sinh Viên: Đỗ Hồng Xuân Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Ngày 31 tháng 12 năm 210 Giám đốc (ký, họ tên, đống dấu) Lớp 15B-KI Viện đại học mở Hà Nội Khoa QTKD Căn vào hóa đơn, chứng từ ghi sổ để vào bảng tăng, giảm TSCĐ: BẢNG CHI TIẾT TĂNG, GIẢM TSCĐ Tháng 12 năm 2011 ĐVT: đồng Chứng từ Năm SD Diễn giải SH NT Nguyên giá KHTSCĐ 08/12 Nhà để xe 2010 27.000.000 172.500 09/12 Tường bao 2010 542.155.000 3.313.169 2010 52.380.000 582.000 2010 11.450.000 120.861 72.640.460 600.537 2010 5.901.000 45.897 LX 2010 154.560.000 1.116.267 HĐ006592 20/12 Mua máy phát LX điện 2010 231.000.000 1.058.750 53.131.609 97.478 48.618.727 81.031 1.072.759.730 7.188.490 HĐ005420 11/12 Mua xe kéo HĐ002486 12/12 Mua máy tính PT 266 Bán xe kéo 16/12 HĐ007384 17/12 Mua máy in HĐ004687 18/12 Mua máy ủi PT267 Vn 24/12 Bán máy tính HĐ008467 25/12 Mua ống đồng Cộng 2010 Ngày 31 tháng 12 năm 2011 Người ghi sổ ( đã ký) Sinh Viên: Đỗ Hồng Xuân Kế toán trưởng (đã ký) Lớp 15B-KI G T C L Phải th hồi 2.450 12.000 14.450 Viện đại học mở Hà Nội Khoa QTKD Đơn vị: Doanh nghiệp tư nhân Nhật Dung Địa chỉ: n Lâm - n Mơ - Ninh Bình Mẫu sớ B01- DN Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/3/2006 của Bợ trương - BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Năm 2011 TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Năm Năm trước I TÀI SẢN A TSLĐ TSNH 100 III.01 3.776.177.745 2.986.634.781 I.Tiền và các khoản tương 110 đương tiền III.05 2.241.886.850 1.701.080.050 Tiền mặt 1111 304.133.126 357.670.850 TGNH 1112 1.825.103.724 1.350.409.200 II Các khoản phải thu NH 130 150.000.000 10.625.000 Phải thu KH 131 150.000.000 10.625.000 III Hàng tồn kho 140 1.070.250.895 872.109.237 IV Tài sản ngắn hạn 150 426.690.000 395.720.500 Thuế GTGT được ktrừ 152 426.690.000 395.720.500 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 11.527.618.743 12.569.923.689 I Tài sản cố định 210 11.527.618.743 12.569.923.689 TSCĐHH 211 8.752.147.979 9.631.189.937 - Nguyên giá 222 11.943.175.046 11.993.175.046 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 3.191.027.066 2.361.895.067 TSCĐVH 227 2.775.470.764 2.938.733.752 - Nguyên giá 228 3.265.259.730 3.265.259.730 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 489.788.966 326.525.978 TỔNG TS 15.303.769.490 15.556.558.460 II NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ Sinh Viên: Đỗ Hồng Xuân 300 5.208.755.778 6.087.387.778 Lớp 15B-KI Viện đại học mở Hà Nội Khoa QTKD I Nợ ngắn hạn 310 3.208.755.778 3.587.287.794 Vay và … 311 1.050.000.000 1.580.000.000 Phải trả người bán 312 479.636.518 576.004.190 3.Thuế và các khoản phải nộp NN 314 1.553.626.943 1.310.233.043 Phải trả người lao động 315 125.492.317 121.050.561 II Nợ dài hạn 330 2.000.000.000 2.500.099.984 B NGUỒN VỐN CSH 400 10.095.040.710 9.469.170.682 I Ngồn vốn CSH 410 10.095.040.710 9.469.170.682 Ngồn vốn kinh doanh 411 6.100.000.000 6.100.000.000 2.Lợi nhuận sau thuế 420 3.995.040.710 3.369.170.682 15.303.796.490 15.556.558.460 TỔNG NGUỒN VỐN Kế toán trưởng (Đã ký) Lê Trang Sinh Viên: Đỗ Hồng Xuân Giám đốc (Đã ký) Phạm Văn Nhật Lớp 15B-KI Viện đại học mở Hà Nội Khoa QTKD Đơn vị: Doanh nghiệp tư nhân Nhật Dung Địa chỉ: n Lâm - n Mơ - Ninh Bình Mẫu số B02- DN Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/3/2006 của Bộ trương - BTC BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2011 Chỉ tiêu DT bán hàng và cung cấp DV Các khoản giảm trừ 3.DTT về BH và cung cấp DV Giá vốn hàng bán 5.LN gộp về BH và cung cấp DV Doanh thu hoạt đợng tài Chi phí hoạt đợng tài 8.Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 LN thuần từ hoạt đợng KD 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác 14 Tổng lợi nhuận trước thuế 15 Thuế TNDN phải nộp Sinh Viên: Đỗ Hồng Xuân Mã số 01 03 10 11 20 21 22 24 25 30 31 32 40 50 51 Thuyết minh VI 25 VI 27 VI 26 VI 28 VI 30 Năm Năm trước 13.433.092.000 11.580.252.000 13.433.092.000 7.054.357.000 6.378.735.000 137.607.000 578.968.000 82.799.382 295.676.965 5.558.897.653 44.450.000 54.680.000 (10.230.000) 5.548.667.653 11.580.252.000 6.046.956.800 5.533.295.200 158.360.000 607.382.000 84.659.695 284.561.780 4.710.051.725 32.842.000 63.490.000 (30.648.000) 4.679.403.725 1.553.626.943 1.310.233.043 Lớp 15B-KI Viện đại học mở Hà Nội Khoa QTKD 3.995.040.710 3.369.170.682 16 Lợi nhuận sau thuế 60 Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu) Lê Ngọc Ánh Lê Trang Phạm Văn Nhật Sinh Viên: Đỗ Hồng Xuân Lớp 15B-KI Viện đại học mở Hà Nội Khoa QTKD Nhìn chung thì DN có nhiều tài sản cố định và biến động nhiều Trong qua trình hoạt động của DN với đội ngũ cán bộ, công nhân viên kỹ thuật có tay nghề nhiệt tình với công viậc luôn theo dõi, kiểm tra mọi qua trình xảy của TSCĐ Vì thế mà mà công tác sữa chữa TSCĐ được tiến hành thường xuyên, liên tục Và là phương pháp đơn giản được DN áp dụng kinh doanh nhằm đảm bảo cho qua trình hoạt động được diễn thường xuyên, liên tục Sinh Viên: Đỗ Hồng Xuân Lớp 15B-KI Viện đại học mở Hà Nội Khoa QTKD CHƯƠNG III NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN KẾ TỐN TSCĐ I Nhận xét cơng tác kế tốn TSCĐ: Trong quá trình kinh tế thị trường ngày càng phát triển sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp là điều không thể tránh khỏi Kế toán là một công cụ nhạy bén được sử dụng có hiệu quả sản xuất kinh doanh Vì vậy việc tổ chức công tác kế toán là một yêu cầu cấp bách và cần thiết đối với doanh nghiệp đặc biệt là công tác kế toán TSCĐ cần phải hoàn thiện nữa mới có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng cao công tác hạch toán Em có một vài nhận xét sau: Ưu điểm Doanh nghiệp : - Trong thời gian thực tập tại DNTN Nhật Dung em đã được tiếp cận với bộ máy kế toán của Doanh nghiệp Tuy Doanh nghiệp vừa mới được thành lập và vào hoạt động với đội ngũ cán bộ bộ máy quản lý của Doanh nghiệp là những người có lực, kinh nghiệm và trình độ cao Họ biết hợp lý hóa kinh doanh để đạt hiệu quả cao, đảm bảo chất lượng, uy tín kinh doanh - Về công tác kế toán, Doanh nghiệp đã áp dụng tốt mọi chế độ kế toán của Bộ tài vào cơng tác hạch toán giúp Doanh nghiệp quản lý tình hình tài và sử dụng ng̀n vớn mục đích, sách và đạt hiệu quả cao Bộ máy kế toán của Doanh nghiệp được tổ chức chuyên sâu, kế toán viên chịu trách nhiệm mợt phần xụ thể nên phát huy được tính chủ động và sự thành thạo công việc Trong công tác kế toán TSCĐ - Kế toán TSCĐ tổ chức ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu một cách cập nhật, xác, kịp thời và đầy đủ tình hình biến động tăng, giảm TSCĐ năm hệ thống sổ sách của doanh nghiệp sổ đăng ký chứng từ, sổ cái, sổ chi tiết - Với quy mô TSCĐ của Doanh nghiệp khá lớn việc quản lý và sử dụng khá chặt chẽ và khoa học, điều này chứng tỏ cán bộ doanh nghiệpnói chung và cán bộ phòng kế toán nói riêng rất có trách nhiệm tinh thần tự giác cao, kế toán nắm TSCĐ hiện có của doanh nghiệp ni sử dụng và bộ phận quản lý Sinh Viên: Đỗ Hồng Xuân Lớp 15B-KI Viện đại học mở Hà Nội Khoa QTKD - Kế toán thường xuyên nắm vững và vận dụng những thông tư, những quyết định mới của bợ tài cơng tác hạch toán kế toán TSCĐ để có những thay đổi cho phù hợp - Kế toán TSCĐ đã sử dụng phân cách phân lạoi TSCĐ nêu là phù hợp với yêu cầu quản lý kinh tế của Doanh nghiệp Mỗi cách phân loại đều thỏa mãn những yêu cầu nhất định của công tác kế toán TSCĐ Chẳng hạn, phân loại TSCĐ theo nguồn hình thành giúp cho việc quản lý và sử dụng đạt hiệu quả cao Những TSCĐ được hình thành từ những nguồn khác có cách sử dụng và trích khấu hao khác Đới với TSCĐ mua nguồn vốn văy thì đưa vào sử dụng ngay, vì tỷ lệ khấu hao phải lớn ơn hoặc tỷ lệ lãi xuất vay, vì có vậy mới bù đắp đơcj chi phí bỏ Hay cách phân loại TSCĐ theo đặc trưng kỹ thuật giúp cho việc quản lý và hạch toán chi tiết TSCĐ theo loại hóm TSCĐ, từ đó giúp cho nhà quản lý có phương pháp đầu tư trang thiết bị TSCĐ cho Doanh nghiệp phù hợp và hiệu quả nhất - Kế toán chi tiết TSCĐ mơ sổ TSCĐ đã theo dõi chi tiết TSCĐ theo các chi tiế mã ký hiệu TSCĐ, số lượng loại, thời gian đưa vào sử dụng, nguyên giá, sớ khấu hao đã trích và tính toán giá trị còn lại của TSCĐ hiện có Doanh nghiệp Đồng thời còn theo dõi cả những TSCĐ đã khấu hao hết còn tiếp tục sử dụng Vì thế, kế toán có thể nắm vững trạng thái kỹ tḥt, thời gian sử dụng TSCĐ thơng qua trích khấu hao, từ đó tham mưu với nhà quản trị về các quyết định nhà đầu tư, mua sắm mới TSCĐ hay nhượng bán, lý những TSCĐ không còn hiệu quả hoặc không còn sử dụng được nữa - Bộ chứng từ cho nghiệp vụ phát sinh liên quan đến TSCĐ được lập đầy đủ, Nợ TK theo trình tự và các chứng từ đều hợp lệ đứng quy định của bợ tài Những hạn chế cần khắc phục: Mặc dù công tác hạch toán TSCĐ của Doanh nghiệp đã và không ngừng được củng cố, song không phải không có những mặt tồn tại Thứ nhất: Tại Doanh nghiệp , việc ghi chép kế toán theo phương pháp thủ cơng là chính, chưa có sự mạnh việc áp dụng các thành tựu KH-KT vào công tác kế toán Do đó, có những hạn chế nhất định cơng việc tính toán các chỉ tiêu, việc thu thập, xử lý và cung cấp thông tin chưa nhanh chóng kịp thời, dẫn tới hiệu quả công tác Sinh Viên: Đỗ Hồng Xuân Lớp 15B-KI Viện đại học mở Hà Nội Khoa QTKD Thứ hai: Doanh nghiệp tính khấu hao theo phương pháp tuyến tính, đó là phương pháp đơn giản, dễ tính toán, mức đợ hao mòn của cúng được tính đều vào các tháng suốt thời gian sử dụng của TSCĐ Việc tính khấu hao theo cách làm chậm thời gian thu hời vớn, chi phí khấu hao tính cho mợt đơn vị sản phẩm không đều Hơn nữa lực sản xuất của TSCĐ thời điểm lại khác nhau, lúc TSCĐ còn mới, lực sản xuất rất tốt, tạo nhiều sản phẩm, TS trơ nên cũ, lạc hậu, lực sản xuất kém, tạo sản phẩm, nếu áp dụng phương phát khấu hao hiện là chưa hợp lý mức trích khấu hao lúc TSCĐ còn mới mức tính khấu hao lúc TSCĐ cũ nát, lạc hậu Để giảm bớt mức độ hao mòn vô hình của TSCĐ thì phương pháp này chỉ nên áp dụng để tính khấu hao cho những TSCĐ giữ nguyên được hiện trạng từ năm này qua năm khác, hoặc chỉ tính chi những TSCĐ tham gia gián tiếp vào quá trình sản xuất nhà cửa, đất đai,…còn đối với những tài sản bản tham gia trực tiếp vào việc tạo sản phẩm như: Máy móc, thiết bị ta có thể áp dụng các phương pháp khấu hao khác Thứ ba: Hiện Doanh nghiệp không có TSCĐ đã thuê và cho thuê Đây là một hoạt động mới xong lại tỏ rất có hiệu quả đối với việc đầu tư tài sản của các doanh nghiệp Trong thời đại KH-KT phát triển không ngừng, đặt các doanh nghiệp đứng trước thực tế đáng buồn là TSCĐ quá lạc hậu, cần đổi mới Tuy nhiên vấn đề khó khăn nhất hiện là thiếu vốn đầu tư, Doanh nghiệp Cổ Phần Đầu Tư và Thương Mại Bách Gia không đứng ngoài thực trạng này Do vậy rất có thể quan tâm đến vấn đề thuê TSCĐ là một những biện pháp hữu hiệu để tháo gỡ những khó khăn hiện Thứ tư: TSCĐ hiện tại của Doanh nghiệp chỉ có TSCĐ hữu hình Đến Doanh nghiệp chưa xác định được TSCĐ vô hình của mình Trên thực tế, Doanh nghiệp đã tích lũy được nhiều loại TCSĐ vô hình như: Kinh nghiệm sản x́t, uy tín thị trường,đợi ngũ cơng nhân viên lành nghề, vị trí kinh doanh thuận lợi, … Việc không xác định TSCĐ vô hình đã dẫn tới sự sai lệch các chỉ tiêu phân tích, đánh giá tình hình hoạt động và hiệu quả sử dụng TSĐ của Doanh nghiệp Do không xác định được TSCĐ vô hình nên Doanh nghiệp không có định hướng việc xây dựng, bảo tồn và phát triển các loại TSCĐ vô hình rất có giá này Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn TSCĐ: Thứ nhất: Ứng dụng tin học một cách đại trà vào công tác kế toán: Sinh Viên: Đỗ Hồng Xuân Lớp 15B-KI Viện đại học mở Hà Nội Khoa QTKD Bơi vì Doanh nghiệp mới dùng được phần mềm hỗ trợ, chủ yếu là văn phong chính, còn x́ng các nhân viên kế toán thì chưa có đủ Nếu các bộ phận khác có đủ máy thì Máy vi tính tự động hóa cho phép thu thập xử lý lưu trữ và tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng, xác, giảm đáng kể khới lượng sở sách lưu trữ so với kế toán thủ công Đồng thời cho phép nối mạng để trơ thành hệ thống trao đổi cung cấp và xử lý thông tin Ứng dụng tin học vào công tác kế toán thực hiện nhiệm vụ của mình mà khơng gây lãng phí lao đợng công việc không gây chồng chéo, trùng lặp, phục vụ đắc lực cho công tác quản lý doanh nghiệp Thứ hai: Về việc áp dụng phương pháp tính khấu hao: Hiện nay, Bợ tài đã cho phép các doanh nghiệp có thể áp dụng việc khấu hao nhanh TSCĐ với điều kiện phù hợp với doanh thu đạt được Do vậy Doanh nghiệp có thể áp dụng phương pháp khấu hao nhanh nhằm giúp cho Doanh nghiệp thu hồi nhanh, từ đó có điều kiện đổi mới TSCĐ Thứ ba: Cần xử lý nhanh những TSCĐ không cần dùng, TSCĐ đã hết thời gian hoặc hư hỏng tránh lãng phí ng̀n vớn, chủ đợng đưa thêm vớn vào luân chuyển Sinh Viên: Đỗ Hồng Xuân Lớp 15B-KI Viện đại học mở Hà Nội Khoa QTKD KẾT LUẬN: Có thể khẳng định TSCĐ là một bộ phận hết sức quan trọng quá trình SXKD của các doanh nghiệp nền kinh tế quốc dân và thường chiếm một tỷ trọng không nhỏ tổng cấu tài sản của bất kỳ đơn vị sản xuất nào Cùng với sự phát triển không ngừng của sản xuất và sự tiến bộ tranh chóng của KHKT, TSCĐ doanh nghiệp nói chung và nền kinh tế nói riêng không ngừng được đổi mới, hiện đại hóa và tăng lên nhanh chóng để tạo được suất, chất lượng sản phẩm ngày càng cao và có uy tín thị trường, điều đó càng đòi hỏi Phải không ngừng tăng cường công tác tổ chức quản lý TSCĐ và nâng cao hiệu quả sử dụng chúng, mà trước hết đòi hỏi tổ công tác tổ chức hạch toán kế toán TSCĐ Phải được thực hiện tốt, phải thường xuyên cập nhập tình hình tăng, giảm hiện có, khấu hao, sữa chữa,…Hạch toán TSCĐ tốt không chỉ góp phần nâng cao chất lượng quản lý và hiệu quả sử dụng mà còn có ý nghĩa hết sức thiết thực quá trình định hướng đầu tư Điều đó có ý nghĩa là công tác kế toán TSCĐ phải được hoàn thiện và công tác quản lý TSCĐ phải ngày càng được nâng cao Trong qua trình thực tập Doanh nghiệp em đã được tiếp cận và đã hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp với đề tài “Kế toán TSCĐ doanh nghiệp” Đề tài đã đề cập tới một số vấn đề lý luận bản về công tác kế toán TSCĐ, thực trạng tổ chức công tác kế toán TSCDĐ tại Doanh nghiệp tư nhân Nhật Dung Qua đó, em đã mạnh dạn đề xuất một số ý kiến xung quanh vấn đề hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ Song những hạn chế về vốn hiểu biết lý luận và thực tiễn, thời gian thực tập có hạn, nên phạm vi chuyên đề này, em không thể đề xuất phương án hoàn chỉnh và tối ưu nhất về công tác kế toán TSCĐ Em rất mong nhận được sự góp ý và giúp đỡ của các thầy cô giáo và tập thể các cán bộ DNTN Nhật Dung Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn cô giáo hướng dẫn Ths Nguyễn Thanh Trang và cảm ơn Ban lãnh đạo toàn thể công nhân viên DNTN Nhật Dung, đặc biệt phòng kế toán đã giúp hết sức tận tình để em hoàn thành bản chuyên đề này./ Yên Mô, ngày 10 tháng năm 2012 Sinh viên Đỗ Hồng Xuân Sinh Viên: Đỗ Hồng Xuân Lớp 15B-KI Viện đại học mở Hà Nội Khoa QTKD Môc lôc LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I TÌM HIỂU CHUNG VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN Ở DNTN NHẬT DUNG I TÌM HIỂU CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP: 1.1 Đặc điểm tổ chức máy kế toán 1.1.1 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn máy kế toán: 1.1.2 Chức nhiệm vụ vị trí: 1.2 Đặc điểm tổ chức sổ kế toán .7 1.3 Các chế độ phương pháp kế toán áp dụng CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN TSCĐ TẠI DOANH NGHIỆP 10 II KẾ TOÁN CHI TIẾT TSCĐ TẠI DOANH NGHIỆP NHẬT DUNG 10 2.1 Tình hình đầu tư TSCĐ đơn vị: 10 2.2 Phương pháp kế toán: .11 CHƯƠNG III NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC KẾ TỐN KẾ TỐN TSCĐ 43 I Nhận xét cơng tác kế toán TSCĐ: 44 Những hạn chế cần khắc phục: .44 Một số ý kiến đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn TSCĐ: .45 KẾT LUẬN: .47 Sinh Viên: Đỗ Hồng Xuân Lớp 15B-KI Viện đại học mở Hà Nội Khoa QTKD TÀI LIỆU THAM KHẢO 1/ Sách Hướng dẫn kế toán doanh nghiệp Xây Lắp theo chuẩn mực kế toán Việt Nam.(Tác giả: TS Nguyễn Văn Bảo;Nhà xuất bản: Thống kê, năm 2004) 2/ Kế toán tài phần 1, và của viện đại học mơ Hà Nội - Sách Kế toán tài (Nhà xuất bản:Đại học Kinh tế quốc dân.) 3/ Sách Chế độ kế toán doanh nghiệp Nhà xuất bản: Thống kê, năm 2008 4/ Tài liệu của phòng hành chính, phòng tài vụ của Doanh nghiệp tư nhân Nhật Dung 5/ Website : www.mof.gov.vn 6/ Website kế toán : www.ketoan.com.vn 7/ Website: www.tapchiketoan.com.vn 8/ Quyết định 15/2006/ QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bợ trương Bợ tài và Qút định 1864/QĐ-BTC Sinh Viên: Đỗ Hồng Xuân Lớp 15B-KI Viện đại học mở Hà Nội Khoa QTKD DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT UBND TNHH CN CP HĐKT CNVC CBCNV ATLĐAn toàn lao động KHSXKD BHXH BHYT KPCĐ KTTK TSCĐ KHKT TCQTHC SXKD NKCT VNĐ QH BTC TM CK ĐV PX VL HĐ NVL CCDC SP SH CT Q4 V/c XDCB TK GTGT Sinh Viên: Đỗ Hồng Xuân Uỷ ban nhân dân Trách nhiệm hữu hạn Công nhân Cổ phần Hợp đồng kinh tế Công nhân viên Cán bộ công nhân viên Kế hoạch sản xuất kinh Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Kinh phí cơng đoàn Kế toán thống Tài sản cố định Kế hoạch kỹ thuật Tở chức quản trị hành Sản x́t kinh doanh Nhật ký chứng từ Việt nam đồng Quốc hội Bộ tài Tiền mặt Chuyển khoản Đơn vị Phiếu xuất Vật liệu Hợp đồng Nguyên vật liệu Công cụ dụng cụ Sản phẩm Số hiệu Công trình Quý Vận chuyển Xây dựng bản Tài khoản Giá trị gia tăng Lớp 15B-KI ... QTKD CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ TẠI DOANH NGHIỆP: II KẾ TOÁN CHI TIẾT TSCĐ TẠI DOANH NGHIỆP NHẬT DUNG 2.1 Tình hình đầu tư TSCĐ đơn vị: - TSCĐ là những tư liệu lao động chủ... tổng hợp + TSCĐ, CCDC Kê toán tiền mặt Kê toán vật tư Kê toán tập hợp chi phí và tính giá thành Kê toán tiêu thu + công nợ 1.1.1 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn máy kế toán: a Chức... bộ máy kê toán theo mô hình tổ chức bộ máy kê toán sau: * Sơ đồ máy kế tốn: Sơ đờ 1: Sơ đồ tổ chức bộ máy kê toán của Doanh nghiệp Kê toán trương Kê toán ngân hàng Kê toán
- Xem thêm -

Xem thêm: Kê toán TSCĐ hữu hình tại DNTN nhật dung , Kê toán TSCĐ hữu hình tại DNTN nhật dung

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay