Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty TNHH trung tuấn

100 7 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 21:25

Lời nói đầu Trong điều kiện kinh tế thị trờng nay, với cạnh tranh doanh nghiệp, tổ chức, Công ty chuyên kinh doanh sản xuất loại mặt hàng tơng tự diễn gay gắt Vì thị trờng vấn đề sống doanh nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp phải gắn liền với thị trờng thân doanh nghiệp phải tìm nguồn mua tiêu thụ hàng hoá họ để tồn phát triển Kinh doanh chế thị trờng gắn trực tiếp với mục tiêu lợi nhuận Vì vậy, điều kiện cạnh tranh thực sách bán hàng tổ chức công tác kế toán bán hàng có ảnh hởng lớn đến doanh số bán lợi nhuận doanh nghiệp Nó cung cấp thông tin kịp thời, xác cho hoạt động bán hàng Tổ chức kế toán bán hàng xác định kết hoạt động kinh doanh doanh nghiƯp cã ý nghÜa rÊt quan träng Quan t©m đến vấn đề đợc giúp đỡ Công ty TNHH Dơng Phú - nơi em thực tập, em chọn đề tài: "Kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ thành phẩm Công ty TNHH Trung Tuấn" làm chuyên đề thực tập Mục tiêu chuyên đề tìm hiểu công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ thành phẩm Công ty Trên sở đối chiếu với chế độ kế toán Việt Nam từ rút u điểm hạn chế tổ chức kế toán tiêu thụ thành phẩm Bài viết gồm chơng chính: Chơng I: Một số vấn đề lý luận chung kế toán bán hàng doanh nghiệp thơng mại Chơng II: Tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán bán hàng Công ty TNHH Trung Tuấn Chơng III: Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ sản phẩm xác định kết kinh doanh c«ng ty TNHH Trung Tn Do kinh nghiƯm thùc tÕ nhiều hạn chế nên chuyên đề tránh khỏi nhiều thiếu sót Vì em mong nhận đợc góp ý thầy cô giáo anh phòng kế toán Công ty TNHH Dơng Phú để hoàn thiện thêm chuyên đề em Em xin chân thành cảm ơn! Chơng I Một số vấn đề lý luận chung kế toán bán hàng doanh nghiệp thơng mại I bán hàng ý nghĩa kế toán bán hàng doanh nghiệp thơng mại Quá trình bán hàng đối tợng bán hàng - Quá trình bán hàng doanh nghiệp thơng mại trình xuất giao hàng hoá cho ngời mua ngời mua nhận đợc hàng, trả tiền hay chấp nhận trả tiền Khi đợc coi tiêu thụ - Doanh nghiệp thơng mại làm nhiệm vụ lu chuyển hàng hoá phục vụ cho sản xuất tiêu dùng đối tợng bán hàng doanh nghiệp thơng mại bao gồm: + Bán cho sản xuất + Bán trực tiếp cho ngời tiêu dùng + Bán hệ thống thơng mại + Bán xuất - Quá trình hoàn tất hàng hoá giao cho ngời mua thu đợc tiền bán hàng Quá trình diễn đơn giản hay phức tạp, nhanh hay chậm có quan hệ chặt chẽ với phơng thức bán hàng 2.ý nghĩa công tác kế toán bán hàng 2.1 ý nghĩa công tác bán hàng Trong doanh nghiệp, hàng đem tiêu thụ hàng hoá, vật t hay dịch vụ cung cấp cho khách hàng Việc tiêu thụ nhằm để thoả mãn nhu cầu đơn vị kinh doanh khác, cá nhân doanh nghiệp Thông qua tiêu thụ, doanh nghiệp thực đợc giá trị sử dụng hàng hoá, thu hồi vốn bỏ ra, góp phần tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn Đối với doanh nghiệp thông qua tiêu thụ trình sản xuất đợc thực từ tăng vòng quay vốn lu động, mở rộng quy mô nâng cao hiệu trình hoạt động kinh doanh Đối với kinh tế quốc dân, thông qua tiêu thụ góp phần đáp ứng đợc nhu cầu tiêu dùng xã hội, giữ vững quan hệ cân đối sản xuất tiêu dùng, tiền hàng Từ vấn đề việc tiêu thụ hàng hoá quản lý hàng hoá cần thiết Do vậy, doanh nghiệp phải thực tốt yêu cầu quản lý nh sau: Trong công tác tiêu thụ phải quản lý chặt chẽ phơng thức bán, loại sản phẩm tiêu thụ, theo dõi khách hàng, đôn đốc thu hồi nhanh đầy đủ tiền hàng Đồng thời sở xác định đắn kết hoạt động 2.2 ý nghĩa công tác kế toán bán hàng Kế toán bán hàng phục vụ đắc lực cho công tác quản lý kinh doanh doanh nghiệp Trong có công tác tiêu thụ hàng hóa Thông qua số liệu kế toán hàng hóa tiêu thụ hàng hóa mà chủ doanh nghiệp biết đợc mức độ hoàn thành kế hoạch kinh doanh tiêu thụ doanh nghiệp, phát kịp thời thiếu sót, cân đối khâu để từ có biện pháp xử lý thích hợp Còn đợi quan Nhà nớc thông qua số liệu biết đợc mức độ hoàn thành kế hoạch nộp thuế Đối với doanh nghiệp khác thông qua số liệu kế toán để xem đầu t hay liên doanh với doanh nghiệp hay không Để đạt đợc yêu cầu đó, quản lý hàng hóa tiêu thụ hàng hóa phải thực khoa học, hợp lý, phù hợp với điều kiện cụ thể doanh nghiệp Mỗi khâu trình tổ chức quản lý thuộc phận hàng hóa tiêu thụ hàng hóa đợc xếp phù hợp đặc điểm kinh tế, kỹ thuật doanh nghiệp, phù hợp với tình hình thực kế hoạch thời kỳ Tổ chức, quản lý tốt công tác tiêu thụ hàng hóa tạo điều kiện thuận lợi cho phận kế toán thực nhiệm vụ Từ tạo hệ thống chặt chẽ, khoa học có hiệu Các phơng thức bán hàng doanh nghiệp thơng mại 3.1 Bán buôn Bao gồm hai hình thức: - Bán hàng qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp: bên mua cử đại diện dến kho doanh nghiệp thơng mại xuất hàng giao cho bên mua toán tiền hay chấp nhận nợ hàng hóa đợc xác định tiêu thụ - Bán buôn thông qua kho theo hình thức chuyển thẳng: doanh nghiệp thơng mại mua hàng nhận hàng không đa nhập kho mà vận chuyển thẳng giao cho bên mua kho ngời bán sau giao, nhận hàng đại diện bên mua ký nhận đủ hàng Bên mua toán chấp nhận toán tiền hàng hàng hóa đợc chấp nhận tiêu thụ 3.2 Phơng thức bán lẻ Có hình thức: - Hình thức bán hàng thu tiền trực tiếp: nhân viên bán hàng trực tiếp bán hàng cho khách thu tiền - Hình thức bán hàng thu tiền tập trung: Khách hàng nhận giấy thu tiền, hoá đơn tích kê nhân viên bán hàng đến nhận bàng quầy hàng kho Nhân viên bán hàng vào hoá đơn, tích kê để kiểm kê số hàng bán ngày - Hình thức bán hàng tự phục vụ: khách hàng tự chọn hàng hóa trả tiền cho nhân viên gán hàng Hết ngày nhân viên bán hàng nộp tiền vào quỹ - Hình thức bán hàng trả góp: ngời mua trả tiền mua hàng thành nhiều lần Doanh nghiệp thơng mại số tiền thu theo hoá đơn giá bán hàng hoá thu thêm khoản tiền lãi trả chậm khách - Hình thức bán hàng tự động: Hình thức không cần nhân viên bán hàng đứng quầy giao hàng nhận tiền tiền khách Khách hàng tự động nhét thẻ tín dụng vào máy bán hàng nhận hàng (Hình thức cha phổ biến rộng rãi nớc ta nhng ngành xăng dầu bắt đầu áp dụng việc tạo số xăng bán hàng tự động trung tâm thành phố lớn) 3.3 Phơng thức gửi đại lý bán: Doanh nghiệp thơng mại giao hàng cho sở nhận đại lý Họ nhận hàng toán tiền cho doanh nghiệp thơng mại sau đợc nhận hoa hồng đại lý bán (hàng hóa thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp thơng mại) Hàng hóa đợc xác nhận tiêu thụ doanh nghiệp nhận đợc tiền cho bên nhận đại lý toán chấp nhận toán Đặc điểm yêu cầu quản lý kế toán bán hàng 4.1 Đặc điểm - Hàng hoá đợc coi hàng bán có đủ ba điều kiện sau:_ + Thông qua mua bán toán tiền hàng + Doanh nghiệp thơng mại quyền sở hữu hàng hóa nhng đợc quyền sở hữu tiền tệ + Hàng hoá bán phải hàng hóa trớc mua vào để bán qua gia công chế biến để bán - Tuy nhiên có số trờng hợp ngoại lệ không đủ ba điều kiện nhng đợc coi hàng bán: + Hàng nhận bán đại lý ký gửi sau bán đợc + Hàng hoá dùng để toán trả lơng cho cán công nhân viên + Hàng hoá xuất đỏi lấy vật t, hàng hóa khác + Hàng hoá thiếu hụt trình bán hàng(theo quy định bên mua phải chịu) + Hàng hóa,thành phẩm dùng để biếu tặng - Những trờng hợpkhông đợc hạch toán vào tiêu hàng bán: + Hàng hóa xuất làm hàng mẫu + Hàng hóa thiếu hụt trình bán nhng bên bán phải chịu + Xuất hàng hoá làm nguyên vật liệu cho sản xuất gia công + Hàng hóa tiêu dïng néi bé doanh nghiƯp + Hµng hãa gưi bán nhng cha bán đợc 4.2 Thời điểm ghi chép nghiệp vụ bán hàng a Thời điểm chung: thời điểm doanh nghiệp quyền sở hữu hàng hóa nhng có quyền sở hữu tiền tệ có quyền đòi tiền b Thời điểm cụ thể: - Bán lẻ: Thời điểm ghi chép nghiệp vụ bán hàng thời điểm kiểm tra hay báo cáo bán hàng hàng ngày - Bán buôn: + Bán buôn kho: Thời điểm ghi chép nghiệp vụ bán hàng sau giao hµng xong, ngêi mua ký nhËn vµo hoá đơn kiêm phiếu xuất kho + Giao hàng kho ngời bán: ngời mua báo nhận hàng ngời mua chấp nhận toán trả tiền - Bán hàng trả góp: lấy thời điểm giao hàng cho khách thu tiền lần đầu để ghi cháp nghiệp vụ bán hàng - Bán hàng đại lý ký gửi: + Giao bán đại lý: lấy thời điểm bên nhận bán đại lý ký gửi báo bán đợc hàng bên bán đại lý chuyển trả tiền + Nhận bán đại lý: lấy thời điểm doanh nghiệp bán đợc hàng để ghi chép II nhiệm vụ, nguyên tắc nội dung kế toán bán hàng doanh nghiệp thơng mại Nhiệm vụ - Tổ chức chặt chẽ, theo dõi phản ánh xác, đầy đủ kịp thời giám sát chặt chẽ vè tình hình thực biến động loại hàng hóa hai mặt: vật (số lợng kết cấu chủng loại) giá trị ghi chép doanh thu bán hàng theo nhóm mặt hàng, theo đơn vị trực thuộc - Tính giá mua thực tế hàng hóa tiêu thụ nhằm xác định kết bán hàng - Kiểm tra tình hình thu tiền bán hàng quản lý tình hình bán hàng Với hàng hóa bán chịu cần phải mở sổ sách ghi chép thep khách hàng, lô hàng, số tiền khách nợ thời hạn, tình hình tiền nợ - Phải theo dõi, phản ánh xác giám sát chặt chẽ trình tiêu thụ, ghi chép đầy đủ kịp thời khoản: chi phí bán hàng, thu nhập bán hàng xác định kết hoạt động sản xuất kinh doanh - Lập báo cáo kết sản xuất kinh doanh chế độ, cung cấp kịp thời thông tin kinh tế cần thiết tình hình bán hàng, phân tích kinh tế với hoạt động tiêu thụ Nguyên tắc tổ chức hạch toán hàng hãa Hµng hãa cđa doanh nghiƯp mua vµo bao gåm nhiều loại Vì vậy, để quản lý hạch toán chặt chẽ hàng hóa cần quán triệt nguyên tắc sau: - Phải tổ chức hạch toán hàng hóa theo loại, đơn vị mua, số lợng, chất lợng hàng hóa - Phải kết hợp việc ghi chép kế toán hàng hóa thủ kho đảm bảo cho hàng hóa đợc phản ánh kịp thời, xác - Công tác ghi chép ban đầu phải khoa kọc hợp lý nhằm phản ánh tình hình biến động hµng hãa - Hµng hãa nhËp kho, xuÊt kho phải ghi giá trị thực tế, hàng hóa xuất kho ghi giá trị hạch toán cuối kỳ phải tÝnh gi¸ thùc tÕ Néi dung cđa kÕ toán bán hàng doanh nghiệp thơng mại 3.1 Chứng từ ban đầu - Hoá đơn giá trị gia tăng, hoá đơn bán hàng: dùng để phản ánh số lợng, chất lợng trị giá hàng hóa, thuế suất, tiền thuế số tiền phải thu ngời mua - Báo cáo bán hàng hàng ngày: phản ánh số lợng, chất lợng, trị giá giá trị hàng bán, thuế st , tiỊn th, sè tiỊn ph¶i thu, sè tiỊn thực thu sau ngày ca bán hàng đồng thời sở để ghi sổ kế toán - Hoá đơn kiêm phiếu xuất kho: dùng để phản ánh số lợng, chất lợng trị giá hàng bán, thuế suất, tiền thuế tổng số tiền phải thu ngời mua Đồng thời sở để ghi sổ kế toán - Hoá đơn bán hàng giao thẳng: dùng để phản ánh số lợng, chất lợng, trị giá hàng bán, thuế suất, tiền thuế, số tiền phải thu ngời mua Trong trờng hợp bán hàng không giao hàng kho quầy - Biên toán hàng đại lý ký gửi: dùng để phản ánh số lợng, chất lợng trị giá hàng hóa gửi bán đại lý ký gửi, hoa hồng bên bán đợc hởng số tiền phải toán hai bên - Thẻ quầy thẻ kho: dùng để phản ánh số lợng hàng hóa xuất, nhập tồn cuối ngày cuối ca bán hàng 3.2 Các phơng pháp tính giá vốn hàng hóa Hàng hóa xuất kho để tiêu thụ hay gửi để tiêu thụ phải xác định giá trị hàng hóa nhập kho xuất kho, để phục vụ cho việc hạch toán kịp thời Kế toán tuỳ thuộc vào 10 641 131 641 241 641 3.916.149 3.916.149 79.904.684 79.904.684 108.000.00 334 108.000.00 641 3.600.000.0 00 3382 3.600.000.0 00 Chi phÝ qu¶n lý doanh 641 3383 641 3384 642 7.200.000 7.200.000 1.080.000 1.080.000 35.105.050 nghiÖp 111 642 112 642 131 642 241 642 35.105.050 5.000.000 5.000.000 10.210.265 10.210.265 79.904.000 79.904.000 150.000.00 334 150.000.00 642 3382 642 3383 642 3384 3.000.000 3.000.000 6.000.000 6.000.000 900.000 Céng chuyÓn trang 715.800.20 900.000 715.800.20 sau Céng trang tríc 715.800.20 715.800.20 1.397.020.8 chun sang KÕt chun doanh thu thn 911 80 86 511 1.397.020.8 80 Kết chuyển giá vốn 911 hàng bán 921.141.00 632 921.141.00 KÕt chuyÓn chi phÝ 911 bán hàng 426.508.20 641 426.508.20 Kết chuyển chi phÝ 911 QLDN 290.120.00 642 290.120.00 KÕt chuyÓn chi phí 911 15.600.000 hoạt động tài Kết chuyển thu nhập 635 911 hoạt động tài 15.600.000 240.763.92 515 240.763.92 KÕt chuyÓn l·i kinh 911 9.030.840 doanh 421 Céng 4.015.985 9.030.840 4.015.985 040 040 Sỉ c¸i Tháng 03/2004 Tên TK: Chi phí bán hàng Số hiệu: 641 S Ngà Diễn giải TK 87 Số phát sinh ố T T đối ứng y Chi phí bán hàng KÕt chun chi phÝ Nỵ Cã 111 110.004.3 112 34 40.803.00 131 241 3.916.149 79.904.68 334 108.000.0 3382 3383 3384 911 00 3.600.000 7.200.000 1.080.000 354.508.2 354.508.2 00 354.508.2 00 354.508.2 00 00 bán hàng Cộng Sổ Tháng 03/2004 Tên TK: Chi phí quản lý doanh nghiệp Sè hiƯu: 642 S è T T Ngµ y Sè phát sinh Nợ Có Diễn giải TK đối ứng Chi phÝ qu¶n lý doanh 111 35.105.05 112 131 5.000.000 10.210.26 241 79.904.68 334 150.000.0 nghiÖp 00 88 3382 3383 3384 911 KÕt chun chi phÝ qu¶n lý DN Céng 3.000.000 6.000.000 900.000 290.119.3 290.119.3 15 290.119 15 290.119 315 315 Sổ Tháng 03/2004 Tên TK: Xác định kết kinh doanh Số hiệu: 911 Số Ngà TT y TK Diễn giải đối Kế chuyển doanh thu ứng 511 Số phát sinh Nợ Có 1.397.020.8 80 Kết chuyển giá vốn hàng 632 921.141.00 641 426.508.20 642 290.120.00 DN Kết chuyển hoạt động tài 635 15.600.000 Kết chuyển thu nhập hoạt 515 bán Kết chuyển chi phí bán hàng Kết chuyển chi phí quản lý động TC Kết chuyển lãi kinh doanh Cộng 89 240.763.92 421 9.030.840 1.637.784 1.637.784 .800 800 Ch¬ng Một số nhận xét kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán Tiêu thụ hàng hoá xác định kết tiêu thụ công ty TNHH Trung Tuấn 3.1 Yêu cầu tổ chức kế toán Tiêu thụ hàng hoá xác định kết tiêu thụ công ty TNHH Trung Tuấn Tổ chức công tác kế toán nói chung nh tổ chức công tác bán hàng xác định kết bán hàng nói riêng nhân tố quan trọng giúp cho kế toán thực tốt vai trò Các yêu cầu việc tổ chức: Tuân thủ chế độ kế toán nhà nớc, việc tổ chức công tác kế toán đơn vị đợc phép sửa đổi nhng khổ định, phải tôn trọng nguyên tắc chung: - Mỗi doanh nghiệp có đặc điểm riêng tổ chức hoạt động kinh doanh nh yêu cầu quản lý nên doanh nghiệp phải biết vận dụng chế độ kế toán cách sáng tạo cho phù hợp với đặc điểm riêng đơn vị - Phải đảm bảo ứng dụng thông tin kịp thời xác phù hợp với yêu cầu quản lý giúp cho việc đa phơng án kinh doanh tố u cho doanh nghiệp - Việc xác định kết bán hàng phải đẩm bảo nguyên tắc phù hợp thu nhập chi phí nhằm phản ánh đắn kết kinh doanh kỳ - Yêu cầu tiết kiệm chi phí mục đích kinh doanh đêm lại thuận lợi cao - Để đảm bảo yêu cầu công tác kế toán đơn vị phải giải vấn đề sau: - Tổ chức hạch toán ban đầu tất phận 90 Công ty - Lựa chọn hình thức kế toán phù hợp với nội dung đặc điểm hoạt động kinh doanh đơn vị Tổ chức lập báo cáo kế toàn kiểm tra kế toán nội 3.2 Một số kiến nghị nhằm tổ chức kế toán bán hàng xác định kêt bán hàng Công ty Trung Tuấn 3.2.1 Đánh giá nhận xét khái quát công tác bán hàng xác định kết bán hàng: Để đạt đợc mục tiêu quan trọng kinh doanh tạo lợi nhuận tối đa chi phí tối thiểu Đối với doanh nghiệp thơng mại, kết công tác hạch toán bán hàng xác định kết bán hàng có ý nghĩa vô quan trọng, phản ánh thực trạng kinh doanh doanh nghiệp dựa số liệu cụ thể, giúp cho ban lãnh đạo đề thiết bị kinh doanh có hiệu Có thể nói công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng đợc coi trọng Công ty TNHH Trung Tuấn Tuy nhiên bên cạnh u điểm vấn đề tồn 3.2.2.Về mặt u điểm: Với cố gắng lỗ lực đội ngũ cán công nhân viên có trình độ chuyên môn cao, nhiệt tình, có trách nhiệm có kinh nghiệm quản lý, Công ty dần đợc mở rộng phát triển - Bộ phận quản lý, máy kế toán bán hàng không ngừng đợc hoàn thiện, đặc biệt phận kế toán bán hàng xác định kết bán hàng, cung cấp thông tin kịp 91 thời, xác cho quản lý, phản ánh, ghi chép đầu đủ tình hình bán hàng, chi tiết số lợng giá trị hàng hoá xuất kho bán, hàng bán tồn cuối kỳ - Tổ chức hệ thống sổ sách kế toan luân chuyển sổ sách kế toán hợp lý, khoa học, đảm bảo nguyên tắc chế độ sổ sách kế toán hành, phù hợp với khả trinh độ đội ngũ cán kế toán đặc điểm quản lý Công ty Bên cạnh Công ty chấp hành đúng, đầy đủ chế độ kế toán tài chÝnh cđa nhµ níc, thùc hiƯn qun vµ nghÜa vơ doanh nghiệp nhà nớc với quan cấp quan tự quản - Trong trình bán hàng, Công ty chủ động nắm bắt nhu cầu khách hàng tạo điều kiện cho việc mua toán tiền hàng đợc thực cách hợp lý thuận tiện, nâng cao uy tín cua Công ty thị trờng - Bộ máy kế toán Công ty đợc trang bị phần mềm kế toán tạo điều kiện cho việc tổng hợp số liệu, cung cấp thông tin, in báo cáo cho giám đốc nhà quản lý - Bên cạnh u điểm công tác tổ chức kế toán bán hàng công tác kế toán xác định kết bán hàng Công ty đợc thực đơn giản nhng đảm bảo xác kết bán hàng toàn Công ty 3.2.3 Một số vấn đề tồn cần khắc phục: - Về doanh thu nội bộ: Tiêu thụ nội việc mua bán sản phẩm, hàng hoá, lao vụ, dịch vụ đơn vị đơn vị trực thuộc Công ty Doanh thu tiêu thụ nội theo quy định phải đợc phản ánh TK 512 nhng thực tế Công ty không sử 92 dụng TK mà đợc phản ánh vao TK 511, nh cha xác, cha khoa học - Về tài khoản: Công ty không sử dụng TK 156(1562) để theo dõi chi phí mua hàng mà Công ty hạch toán chung vào TK 156(1561) Giá mua hàng ” nh vËy rÊt khã cho viƯc ph©n bỉ chi phi cho mặt hàng Mặt dù Công ty trang bị phần mềm kế toán nhng thực tế Công ty sử dụng hình thức nhật ký Nh hạn chế cho việc tra cứu, tìm kiếm tổng hợp số liệu Hiện kế toán trởng kiêm nhiều công việc nên nhiều làm hạn chế công tác tham mu phân tích đề xuất biện pháp cho ban giám đốc Tóm lại để nâng cao hiệu qủa kế toán bán hàng xác định kết bán hàng, cần phải kết hợp nhịp nhàng lý luận thực tế cho vừa giảm bớt khối lợng công việc mà đem lại hiệu cao 3.2.3.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện: Việc chuyển đổi chế kinh tế nớc ta từ tập chung quan liêu bao cấp sang chế thị trờng tất yếu khách quan Trong điều kiện nay, cạnh tranh trở nên ngày gay gắt, doanh nghiệp thơng mại phải phát triển mạnh để mở rộng quan hệ buôn bán, phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng nhân dân góp, phần thúc đẩy sản xuất phát triển thực cầu nối sản xuất tiêu dùng, để đạt đợc điều phải cần thiết, phải sử dụng đồng thời hàng loạt công cụ quản lý khác kế toán đợc coi công cụ đắc lực 93 Trong hoạt động kinh tế thơng mại, trình bán hàng khâu cuối quan trọng trình luân chuyển vốn kinh doanh doanh nghiệp.Vốn hàng hoá thờng chiếm tỷ trọng lớn tổng số vốn kinh doanh phải đợc theo dõi chặt chẽ,thờng xuyên Vì phải hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng mặt nội dung lẫn phơng pháp kế toán cho phù hợp với thực tế doanh nghiệp vấn đề cấp thiết nhằm tạo lợi nhuận cao cạnh tranh khốc liệt thị trờng 3.2.3.2 Phơng hớng hoàn thiện Để hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng nói riêng toàn kế toán nói chung đòi hỏi đáp ứng số yêu cầu sau - Hoàn thiện phải dựa sở tôn trọng kê chế tài chính, tôn trọng chế độ kế toán Việc tổ chức công tác toán đơn vị không bắt buộc phải dập khuân theo mẫu chế độ quy định nhng phải khuôn khổ định - Hoàn thiện phải dựa sở phù hợp với đặc điểm doanh nghiệp, phù hợp với đặc điểm tổ chức kinh doanh nhằm mang lại hiệu cao - Hoàn thiện phải dựa sở tiết kiệm chi phí, đem lại hiệu cao - Hoàn thiện phải đảm bảo đáp ứng đợc thông tin kịp thời, xác phù hợp với yêu cầu quản lý 3.2.3.3 Một số kiếm nghị đề xuất - Hoàn thiện hạch toán doanh thu tiêu thụ nội - Giảm giá hàng tồn kho khoản phải thu khó đòi - Sử dụng tài khoản doanh thu bán hàng 94 - Hoàn thiện sổ sách kế toán 95 Báo cáo thực tËp tèt nghiƯp Sỉ chi tiÕt TK 641 Th¸ng 03/2004 Chứng từ Số Ngà Nội dung Phòng Mã Tên TK TK chủ đối 545.000 34.132.3 y 05/0 Thanh toán tiền công tác phí 15 XK2 6418 ứng 1111 05/0 Thanh toán vận chuyển hàng 17 XK4 6417 1111 30/0 Khấu hao TSCĐ 30/0 Trích tiền lơng …… 80 80 …… QLC QLC ……… 6414 6411 …… 214 20 ………… 79.040.6 334 85 108.000 3382 000 3.600.00 3383 7.200.00 3384 1.080.00 Kinh phÝ c«ng đoàn Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Số phát sinh Nợ Có 96 Báo cáo thực tập tèt nghiƯp KÕt chun sang TK 911 426.580 000 426.580 426.580 Céng 000 000 Sỉ chi tiÕt TK 642 Th¸ng 03/2004 Chøng tõ Sè Ngµ y 05/0 05/0 09/0 30/0 30/0 Phòng Mã Tên TK chđ Thanh to¸n tiỊn tiÕp kh¸ch 80 QLC 6428 TK đối ứng 1111 Tiền mua xăng dầu 80 QLC 6422 1111 Trả tiền điện thoại 6427 112 Khấu hao TSCĐ 6424 214 TrÝch tiỊn l¬ng 6421 334 Néi dung 97 Số phát sinh Nợ Có 7.804.81 891.170 8.496.30 79.904.6 85 150.000 000 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiƯp Kinh phí công đoàn 3382 Bảo hiểm xã hội 3383 B¶o hiĨm y tÕ ………………………………………… KÕt chun sang TK 911 3384 …… Céng 3.000.00 6.000.00 900.000 ……… 290.120 000 290.120 290.120 000 000 Ph©n bỉ chi phÝ QLDN cho mặt hàng: Công thức tơng tự nh cách tính phân bổ cho chi phí quản lý doanh nghiệp Ví dụ: Tính CPQLDN cho mặt hàng Giảm sóc (T) Cressida '92 Xéc măng piston - STD CPQLDN Gi¶m sãc = (290.120.000/5.473.908.240) x 38.272.730 = 2.028.474,7 CPQLDN Xéc măng + piston - STD = (290.120.000/5.473.908.240) x 50.000.000 = 2.650.026,2 Cuối tháng sau tập hợp CPQLDN PS tháng phân bố cho mặt hàng kế toán tiến hành kết chuyển sang TK 911: Nợ TK 911 XĐKQKD: 290.120.000 - Giảm sóc: 2.028.474,7 - Xéc măng + piston : 2.650.026,2 Cã TK 642 – CPQLDN: 290.120.00 98 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kết luận Hơn hết bán hàng xác định kết bán hàng vấn đề thờng xuyên đợc doanh nghiệp thơng mại quan tâm Đẩy mạnh bán hàng xác định kết bán hàng đung đắn vấn đề cấp bách sống doanh nghiệp, điều đòi hỏi doanh nghiệp phải tự vận động lên thực lực Bấn hàng vũ khí sắc bén để đạt đợc hiệu Việc xác định xác doanh thu kết bán hàng kỳ cần thiêt doanh nghiệp Bởi thông tin ý nghĩa doanh nghiệp mà ý nghĩa với quan quản lý cấp có liên quan Công ty TNHH Trung Tuấn doanh nghiệp thơng mại lớn, kinh doanh nhiều mặt hàng khác Mặc dù có nhiều biến động lớn kinh tế, chinh trị, biến động giá thị trờng nớc giới Công ty TNHH Trung Tuấn tồn ngày cang phát triển nhờ vai trò không nhỏ việc tổ chức công tác kế toán với việc tổ chức máy quản lý phù hợp Công tác kế toán Công ty tơng đối hoàn thiện, song bên cạnh số tồn cần quan tâm giải Qua thời gian thực tập khảo sát tình hình thực tế Công ty TNHH Trung Tuấn, nhận thấy điều hợp lý cha hợp lý việc tổ chức công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty Từ mạnh dạn đề xuất ý kiến phơng hớng biện pháp nhằm tổ chức tốt công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Mặc dù cố gắng nhng điều kiện khả có hạn nên nhận thức, nội dung trình bày nh phơng pháp đánh giá cá nhân chắn nhiều hạn chế Do 99 Báo cáo thùc tËp tèt nghiƯp thiÕu tr¸nh khái sù thiÕu sãt, kính mong nhận đợc so sánh, bổ sung thầy cô giáo bạn để luận văn đợc hoàn thiện Cuối lần xin chân thành cảm hớng dẫn trực tiếp nhiệt tình cô giáo Phạm Thị Minh Tuệ, tận tình anh chị kế toán công ty tạo thuận lợi cho làm việc, tìm hiểu trình thực tập Công ty TNHH Trung Tuấn Để hoàn thành tốt báo cáo tốt nghiệp 100 ... lao vụ, tiêu thụ nội Doanh thu tiêu thụ nội số tiền thu đợc bán hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ, lao vụ tiêu thụ nội đơn vị trực thuộc công ty, tổng công ty hạch toán toàn ngành - Quy định kế toán tài... nghĩa công tác kế toán bán hàng Kế toán bán hàng phục vụ đắc lực cho công tác quản lý kinh doanh doanh nghiệp Trong có công tác tiêu thụ hàng hóa Thông qua số liệu kế toán hàng hóa tiêu thụ hàng... 911: Xác định kết kinh doanh - Công dụng: Tài khoản dùng để xác định kết hoạt động sản xuất, kinh doanh hoạt động khác doanh nghiệp kỳ hạch toán Kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp bao gồm kết
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty TNHH trung tuấn , Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty TNHH trung tuấn , Trị giá vốn thực Trị giá mua thực Chi phí mua hàng, + Bên Có: Doanh thu bán hàng, Thực trạng về công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá, Hoá đơn giá trị gia tăng, Tờ khai thuế GTGT, Nhập ngày 22 tháng 3 năm 2004, Báo cáo bán hàng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay