Bai kiem c1 lưu đồ

1 11 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 20:50

CơngtyABCcócáchoạtđộngsau: • Saukhinhậnđượcphiếuxuấtkhodothủkhochuyểnsang,bộphậngửi hàng đóng gói hàng hóa lập phiếu gửi hàng (3 liên): liên gửi cho kháchhàngcùnghànghóa,liên2gửichobộphậnlậphóađơn,liên3gửi chokếtốn • Sau nhận giấy gửi hàng, phận lập hóa đơn vào thơngtinnày,tiếnhànglậphóađơnbánhàng(2liên)vàlưugiấygửihàng theosốthứtựtạibộphậnlậphóađơn Liên2hóađơnbánhànggửicho kháchhàng,liên1gửichokếtốn • Địnhkỳ,kếtốnđốichiếuphiếugửihàngvàhốđơnbánhàng,tiếnhành ghisổchitiếtphảithukháchhàngvàlưucácchứngtừliênquantheotên kháchhàng ucầu: Vẽlưuđồquitrìnhtrên
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai kiem c1 lưu đồ, Bai kiem c1 lưu đồ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay