Phạm kiều mỹ TRâm 43k19

47 11 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 19:47

Hợp đồng là một cam kết giữa hai hay nhiều bên (pháp nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng thường gắn liền với dự án, trong đó một bên thỏa thuận với các bên khác thực hiện dự án hay một phần dự án cho mình. Và cũng giống như dự án, có dự án chính trị xã hội và dự án sản xuất kinh doanh, hợp đồng có thể là các thỏa ước dân sự về kinh tế (hợp đồng kinh tế) hay xã hội.Hợp đồng có thể được thể hiện bằng văn bản hay bằng lời nói có thể có người làm chứng, nếu vi phạm hợp đồng hay không theo cam kết thì 2 bên sẽ cùng nhau ra tòa và bên thua sẽ chịu mọi phí tổn. CÁC HỢP ĐỒNG THÔNG DỤNG TÊN SV: PHẠM KIỀU MỸ TRÂM LỚP:43K19 CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG THÔNG DỤNG 01 02 Hợp đồng mua bán tài sản Hợp đồng tặng cho tài sản 03Hợp đồng vay tài sản 04 Hợp đồng thuê tài sản 05Hợp đồng gửi giữ tài sản 2.Đặc điểm  Là hợp đồng song vụ hai bên có nghĩa vụ tương xứng  Là hợp đòng có đền bù:giữa hai bên có trao đổi lợi ích vật chất ,theo bên bán chuyển giao lợi ích vật chất nhận tiền bên mua ngược lại 3.Chủ thể 4.Hình thức  Bên bán:Chủ sở hữu tài sản người có quyền bán tài sản  Bên Mua:Người có nhu cầu tài sản  Bằng văn  Bằng lời nói  Bằng hành vi I) Hợp đồng mua bán tài sản 1.Khái niệm:(Đ 430 BLDS 2015) • Hợp đồng mua bán tài sản thỏa thuận bên, theo bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua bên mua trả tiền cho bên bán • Hợp đồng mua bán nhà ở, mua bán nhà để sử dụng vào mục đích khác thực theo quy định Bộ luật này, Luật nhà luật khác có liên quan b)Giá phương thức toán:  Các bên tự thỏa thuận hoắc người xác thuận định theo  Các bênthứ tự 3thỏa hoắcyêu củađịnh bên ngườicầu thứcủa xác theo yêu  Trường quy định cầuhợppháp của luật bên giá phương thức  Trường hợppháp luậtgiao quytheo định quy thức quangiao nhà theo nước giá định phương có thẩm quyền thỏa quy định quan nhàthuận nước quy định trênthuận có đáp thẩmứng quyền thỏa đáp ứng quy định TH ko thỏa thuận ,thỏa thuận ko rõ ràng : thuận ko TH ko thỏa thuận ,thỏa  Giá :xácrõđịnh ràngtheo : giá thị trường  Giá :xác định theo giá thị  Phương thức : xác định theo trường quánthức địa điểm vàtheo thời  tập Phương : xác định giaođiểm kết thời tập quángian địa gian giao kết 5.Các điều kiện hợp đồng mua bán a)Đối tượng hợp đồng mua bán:  Tài sản quy định Bộ luật đối tượng hợp đồng mua bán Trường hợp theo quy định luật, tài sản bị cấm bị hạn chế chuyển nhượng tài sản đối tượng hợp đồng mua bán phải phù hợp với quy định  Về chất lượng tài sản :Chất lượng tài sản mua bán bên thoả thuận TH có thỏa thuận: chất lượng tài sản khơng thấp chất lượng quan nhà có thẩm quyền quy định tiêu chuẩn chất lượng tài sản cong bố Nếu ko có tiêu chuẩn cơng bố quan nhà nước quy định chất lượng xác địch theo tiêu chuẩn thơng thường tiêu chuẩn rieng phù hợp mục đích TH khơng thỏa thuận chất lượng sản phẩm đánh giá vào tiêu chuẩn công bố theo quy định quan nhà nước có thẩm quyền 6.ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC GIAO Địa điểm Địa điểm giao tài sản bên thoả thuận; khơng có thoả thuận áp dụng quy định khoản Điều 277 Bộ luật TH tài sản bất động sản giao nơi có bất động sản TH tài sản ko bất động sản giao nơi cư trú trụ sở bên mua Phương thức giao Do bên thỏa thuận Giao lần trực tiếp khơng có thỏa thuận TH theo thỏa thuận bên bán giao cho bên mua nhiều lần mà bên bán vi phạm bên mua hủy bỏ phần hợp đồng liên quan đến lần vi phạm Thời điểm chịu rủi ro Tài sản PL ko quy định đăng kí • Bên bán chịu rủi ro trước tìa sản giao cho bên mua • Bên mua chịu rủi ro kể từ thời điểm nhận tài sản Tài sản PL quy định đăng kí • Bên bán chịu rủi ro hoàn thành thủ túc đk • Bên mua chịu rủi ro kể từ thời điểm hoàn thành thủ túc đk 7.Quyền nghĩa vụ bên Bên mua Bên bán • Quyền : • Quyền:Yêu cầu tra tiền  Yêu cầu bao hành:bên mua • Nghĩa vụ: có quyền yêu cầu bên bán  Giao tài sản thời hạn,địa điểm, phương thức ,số lượng sửa chữa thời hạn  Thanh toán chi phí vận chuyển theo thoa thuận  Yêu cầu bồi thường thiệt hại chi phí chuyển giao quyền sơ hữu ko có thỏa thuận(K4 Đ442) thời gian bảo hành  Cung cấp thông tin hướng dẫn (Đ 449BLDS2015) cách sử dụng(Đ443) • Nghĩa vụ:Trả tiền  Đảm bảo chất lượng vật mua(Đ445)và quyền sở hữu  Nhận thời hạn ,địa bên mua tài sản(Đ444) điểm ,phương tức thoa  Bảo hành sửa chửa thời thuận gian bảo hành(Đ 446,448) Giao tài sản thời hạn,địa điểm, phương thức ,số lượng • Nếu giao khơng số lượng : Giao nhiều bên mua có quyền nhận khơng nhận nhận trả tiền cho phần tài sản dôi Giao ,bên mua có quyền :nhận phần giao gia hạn để bên bán giao phần lại,nhận phần giao yêu cầu bồi thường thiệt hại hủy bỏ hợp đồng yêu cầu bồi thường thiệt hại vi phạm làm cho bên mua khơng đạt mục đích Giao Tài sản thuê • Bên cho thuê phải giao tài sản cho bên thuê số lượng, chất lượng, chủng loại, tình trạng, thời điểm, địa điểm thoả thuận cung cấp thông tin cần thiết việc sử dụng tài sản • Trường hợp bên cho th chậm giao tài sản bên th gia hạn giao tài sản hủy bỏ hợp đồng yêu cầu bồi thường thiệt hại; tài sản thuê khơng chất lượng thoả thuận bên th có quyền yêu cầu bên cho thuê sửa chữa, giảm giá thuê hủy bỏ hợp đồng yêu cầu bồi thường thiệt hại Nghĩa vụ bảo đảm giá trị sử dụng tài sản thuê • Bên cho thuê phải bảo đảm tài sản thuê tình trạng thoả thuận, phù hợp với mục đích thuê suốt thời gian cho thuê; phải sửa chữa hư hỏng, khuyết tật tài sản thuê, trừ hư hỏng nhỏ mà theo tập quán bên thuê phải tự sửa chữa • Trường hợp tài sản thuê bị giảm sút giá trị sử dụng mà không lỗi bên th bên th có quyền u cầu bên cho thuê thực biện pháp sau đây: • a) Sửa chữa tài sản; • b) Giảm giá thuê; • c) Đổi tài sản khác đơn phương chấm dứt thực hợp đồng yêu cầu bồi thường thiệt hại, tài sản thuê có khuyết tật mà bên thuê tài sản th khơng thể sửa chữa mà mục đích th khơng đạt • Trường hợp bên cho thuê thông báo mà không sửa chữa sửa chữa khơng kịp thời bên th có quyền tự sửa chữa tài sản thuê với chi phí hợp lý, phải báo cho bên cho thuê có quyền u cầu bên cho th tốn chi phí sửa chữa Nghĩa vụ bảo đảm quyền sử dụng tài sản cho bên thuê • Bên cho thuê phải bảo đảm quyền sử dụng tài sản ổn định cho bên th • Trường hợp có tranh chấp quyền sở hữu tài sản thuê mà bên thuê không sử dụng tài sản ổn định bên th có quyền đơn phương chấm dứt thực hợp đồng yêu cầu bồi thường thiệt hại Nghĩa vụ bên thuê ả Tr n tiề ê u th 01 Bảo dưỡng ,sửa chữa nhỏ ,có thể tu sửa làm tăng giá trị tài sản bên cho thuê đồng ý 03 Đúng thời hạn thỏa thuận 02 lạ i th tà uê i s ản ảo B tà n ả ê qu thu ục m g g n ụn ú đ gd g n ôn Sử dụng mục ụ d hc đích công dụng c í S đ thỏa thuận Tr ả ản s i 04 Trả ại tài sản tình trạng ban đầu (Đ 482) Nghĩa vụ bảo quản tài sản thuê Bên thuê phải bảo quản tài sản thuê, phải bảo dưỡng sửa chữa nhỏ; làm mất, hư hỏng phải bồi thường Bên th khơng chịu trách nhiệm hao mòn tự nhiên sử dụng tài sản thuê Bên thuê tu sửa làm tăng giá trị tài sản thuê, bên cho thuê đồng ý có quyền yêu cầu bên cho th tốn chi phí hợp lý Nghĩa vụ sử dụng tài sản thuê công dụng, mục đích Bên thuê phải sử dụng tài sản thuê theo công dụng tài sản mục đích thoả thuận Trường hợp bên thuê sử dụng tài sản khơng mục đích, khơng cơng dụng bên cho th có quyền đơn phương chấm dứt thực hợp đồng yêu cầu bồi thường thiệt hại • Trả tiền thuê  Bên thuê phải trả đủ tiền thuê thời hạn thoả thuận; khơng có thoả thuận thời hạn trả tiền thuê thời hạn trả tiền thuê xác định theo tập quán nơi trả tiền; xác định thời hạn theo tập quán bên thuê phải trả tiền trả lại tài sản thuê Trường hợp bên thoả thuận việc trả tiền thuê theo kỳ hạn bên cho th có quyền đơn phương chấm dứt thực hợp đồng, bên thuê không trả tiền ba kỳ liên tiếp, trừ trường hợp có thỏa thuận khác pháp luật có quy định khác • Trả lại tài sản thuê      trả lại tài sản thuê tình trạng nhận, trừ hao mòn tự nhiên theo tình trạng thoả thuận; giá trị tài sản thuê bị giảm sút so với tình trạng nhận bên cho th có quyền u cầu bồi thường thiệt hại, trừ hao mòn tự nhiên Trường hợp tài sản thuê động sản địa điểm trả lại tài sản thuê nơi cư trú trụ sở bên cho thuê, trừ trường hợp có thoả thuận khác Trường hợp tài sản thuê gia súc bên thuê phải trả lại gia súc thuê gia súc sinh thời gian thuê, trừ trường hợp có thoả thuận khác Bên cho th phải tốn chi phí chăm sóc gia súc sinh cho bên thuê Khi bên thuê chậm trả tài sản thuê bên cho thuê có quyền yêu cầu bên thuê trả lại tài sản thuê, trả tiền thuê thời gian chậm trả phải bồi thường thiệt hại; bên thuê phải trả tiền phạt vi phạm chậm trả tài sản thuê, có thoả thuận Bên thuê phải chịu rủi ro xảy tài sản thuê thời gian chậm trả V)Hợp đồng gửi giữ tài sản • a)Khái niệm:Hợp đồng gửi giữ tài sản thỏa thuận bên, theo bên giữ nhận tài sản bên gửi để bảo quản trả lại tài sản cho bên gửi hết thời hạn hợp đồng, bên gửi phải trả tiền công cho bên giữ, trừ trường hợp gửi giữ trả tiền cơng • b)Đặc điểm : Là hợp đồng có đền bù khơng có đền bù tùy vào có tiền cơng hay khơng có tiền cơng c)Trả tiền cơng • Bên gửi phải trả đủ tiền công lấy lại tài sản gửi giữ, trừ trường hợp có thoả thuận khác • Trường hợp bên khơng thoả thuận mức tiền cơng áp dụng mức tiền cơng trung bình địa điểm thời điểm trả tiền cơng • Khi bên gửi lấy lại tài sản trước thời hạn phải trả đủ tiền cơng tốn chi phí cần thiết phát sinh từ việc bên giữ phải trả lại tài sản trước thời hạn, trừ trường hợp có thoả thuận khác • Khi bên giữ yêu cầu bên gửi lấy lại tài sản trước thời hạn bên giữ khơng nhận tiền cơng phải bồi thường thiệt hại cho bên gửi, trừ trường hợp có thoả thuận khác c)Quyền nghĩa vụ bên Chú thích Quyền bên gửi tài sản  Lấy lại tài sản lúc nào, hợp đồng gửi giữ không xác định thời hạn, phải báo trước cho bên giữ thời gian hợp lý  Yêu cầu bồi thường thiệt hại, bên giữ làm mất, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng Chú thích Nghĩa vụ bên gửi tài sản  Khi giao tài sản phải báo cho bên giữ biết tình trạng tài sản biện pháp bảo quản thích hợp tài sản gửi giữ; không báo mà tài sản gửi giữ bị tiêu hủy hư hỏng khơng bảo quản thích hợp bên gửi phải tự chịu; gây thiệt hại phải bồi thường  Phải trả đủ tiền công, thời hạn phương thức thoả thuận https://blogcongdong.com Quyền bên giữ tài sản Chú thích  Yêu cầu bên gửi trả tiền công theo thoả thuận  Yêu cầu bên gửi trả chi phí hợp lý để bảo quản tài sản trường hợp gửi không trả tiền công  Yêu cầu bên gửi nhận lại tài sản lúc nào, phải báo trước cho bên gửi thời gian hợp lý trường hợp gửi giữ không xác định thời hạn  Bán tài sản gửi giữ có nguy bị hư hỏng tiêu hủy nhằm bảo đảm lợi ích cho bên gửi, báo việc cho bên gửi trả cho bên gửi khoản tiền thu bán tài sản, sau trừ chi phí hợp lý để bán tài sản https://blogcongdong.com 4 Chú thích Nghĩa vụ vủa bên giữ tài sản  Bảo quản tài sản theo thoả thuận, trả lại tài sản cho bên gửi theo tình trạng nhận giữ  Chỉ thay đổi cách bảo quản tài sản việc thay đổi cần thiết nhằm bảo quản tốt tài sản đó, phải báo cho bên gửi biết việc thay đổi  Thông báo kịp thời cho bên gửi biết nguy hư hỏng, tiêu hủy tài sản tính chất tài sản u cầu bên gửi cho biết cách giải thời hạn; hết thời hạn mà bên gửi khơng trả lời bên giữ có quyền thực biện pháp cần thiết để bảo quản yêu cầu bên gửi tốn chi phí  Phải bồi thường thiệt hại, làm mất, hư https://blogcongdong.com hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng d)Trả lại tài sản • Bên giữ phải trả lại tài sản nhận hoa lợi có, trừ trường hợp có thoả thuận khác • Địa điểm trả tài sản gửi giữ nơi gửi; bên gửi yêu cầu trả tài sản địa điểm khác phải chịu chi phí vận chuyển đến nơi đó, trừ trường hợp có thoả thuận khác • Bên giữ phải trả lại tài sản thời hạn có quyền yêu cầu bên gửi lấy lại tài sản trước thời hạn, có lý đáng e) Chậm giao, chậm nhận tài sản gửi giữ • Trường hợp bên giữ chậm giao tài sản khơng u cầu bên gửi trả tiền cơng tốn chi phí bảo quản, kể từ thời điểm chậm giao phải chịu rủi ro tài sản thời gian chậm giao tài sản • Trường hợp bên gửi chậm nhận tài sản phải tốn chi phí bảo quản tiền cơng cho bên nhận giữ tài sản thời gian chậm nhận “XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!" ... TH theo thỏa thuận bên bán giao cho bên mua nhiều lần mà bên bán vi phạm bên mua hủy bỏ phần hợp đồng liên quan đến lần vi phạm Thời điểm chịu rủi ro Tài sản PL ko quy định đăng kí • Bên bán... lại,nhận phần giao yêu cầu bồi thường thiệt hại hủy bỏ hợp đồng yêu cầu bồi thường thiệt hại vi phạm làm cho bên mua khơng đạt mục đích Chi phí vận chuyển chi phí liên quan đến việc chuyển quyền... tặng cho yêu cầu bên tặng cho thực nhiều nghĩa vụ trước sau tặng cho Điều kiện tặng cho không vi phạm điều cấm luật, khơng trái đạo đức xã hội • Trường hợp phải thực nghĩa vụ trước tặng cho, bên
- Xem thêm -

Xem thêm: Phạm kiều mỹ TRâm 43k19, Phạm kiều mỹ TRâm 43k19, Các điều kiện cơ bản của hợp đồng mua bán, Quyền và nghĩa vụ của các bên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay