8.Hợp đồng XD mới nhất 2019

11 4 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 19:10

8.Hợp đồng XD mới nhất 20198.Hợp đồng XD mới nhất 20198.Hợp đồng XD mới nhất 20198.Hợp đồng XD mới nhất 20198.Hợp đồng XD mới nhất 20198.Hợp đồng XD mới nhất 20198.Hợp đồng XD mới nhất 20198.Hợp đồng XD mới nhất 20198.Hợp đồng XD mới nhất 20198.Hợp đồng XD mới nhất 20198.Hợp đồng XD mới nhất 20198.Hợp đồng XD mới nhất 20198.Hợp đồng XD mới nhất 20198.Hợp đồng XD mới nhất 20198.Hợp đồng XD mới nhất 20198.Hợp đồng XD mới nhất 20198.Hợp đồng XD mới nhất 20198.Hợp đồng XD mới nhất 20198.Hợp đồng XD mới nhất 20198.Hợp đồng XD mới nhất 20198.Hợp đồng XD mới nhất 20198.Hợp đồng XD mới nhất 20198.Hợp đồng XD mới nhất 20198.Hợp đồng XD mới nhất 20198.Hợp đồng XD mới nhất 20198.Hợp đồng XD mới nhất 20198.Hợp đồng XD mới nhất 20198.Hợp đồng XD mới nhất 20198.Hợp đồng XD mới nhất 20198.Hợp đồng XD mới nhất 20198.Hợp đồng XD mới nhất 20198.Hợp đồng XD mới nhất 20198.Hợp đồng XD mới nhất 20198.Hợp đồng XD mới nhất 20198.Hợp đồng XD mới nhất 20198.Hợp đồng XD mới nhất 20198.Hợp đồng XD mới nhất 20198.Hợp đồng XD mới nhất 20198.Hợp đồng XD mới nhất 20198.Hợp đồng XD mới nhất 20198.Hợp đồng XD mới nhất 20198.Hợp đồng XD mới nhất 20198.Hợp đồng XD mới nhất 20198.Hợp đồng XD mới nhất 20198.Hợp đồng XD mới nhất 20198.Hợp đồng XD mới nhất 20198.Hợp đồng XD mới nhất 20198.Hợp đồng XD mới nhất 2019 CÔNG TY TNHH MTV XD NAM NAM Số: /HĐXD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc o0o -Quảng Nam , ngày 18 tháng 10 năm 2018 HỢP ĐỒNG THI CƠNG XÂY DỰNG Cơng trình: Kiến trúc năm 2018 Địa điểm: Huyện Nam Giang, huyện Tây Giang, huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam I Các để ký kết hợp đồng: Căn Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày18 tháng năm 2014; Căn Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 Quốc hội Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Chính phủ hướng dẫn thi hành luật đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng; Căn nghị định số 32/2016/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Căn nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ việc quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Căn nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Căn Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 Bộ Xây dựng hướng dẫn số nội dung hợp đồng tư vấn xây dựng; Quyết định số 79/QĐ-BXD, ngày 15/02/2017 Bộ Xây dựng việc công bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng cơng trình; Căn định sô 100/QĐ-HĐTVCSVN ngày 24/9/2010 việc phân cấp định dự án đầu tư, góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác công ty con, công ty liên kết, đơn vị nghiệp đơn vị hoạch toán độc lập làm chủ đầu tư; Căn định số 387/QĐ-HĐTVCSVN ngày 30/11/2012 Chủ tịch HĐTV Tập Đồn Cơng Nghiệp Cao Su Việt Nam việc sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang – Quảng Nam; Căn Quyết định số: /QĐ-HĐTVCSNG-QN ngày / /2018 Hội đồng thành viên công ty TNHH MTV cao su Nam Giang – Quảng Nam việc “phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cơng trình: Kiến trúc năm 2018” Căn Quyết định số /QĐ-CSNG-QN ngày 17 tháng 10 năm 2018 Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang Quảng Nam v/v “Phê duyệt kết định thầu thi công xây dựng gói thầu kiến trúc năm 2018 Căn chức năng, nhiệm vụ khả hai bên Hôm nay, ngày 18 tháng 10 năm 2018 văn phòng Công ty TNHH MTV cao su Nam Giang – Quảng Nam, gồm bên đây: II Các bên ký hợp đồng: Đại diện bên A: CÔNG TY TNHH MTV CAO SU NAM GIANG - QUẢNG NAM Ông: Nguyễn Bá Hùng Chức vụ: Tổng Giám đốc Địa chỉ: Thôn Thạnh Mỹ II – TT Thạnh Mỹ - Nam Giang - Quảng Nam Mã số thuế: 4000101284 Điện thoại: 0510 3840.811 – 0510.3840.254 Fax: 0510.3840.822 Tài khoản số: 330.704.001.0086, NHTMCP Petrolimex Chi nhánh TP Đà Nẵng Đại diện Bên B: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYÊN MINH PHÚC Ông : Nguyễn Quang Dũng Chức vụ: Giám đốc Địa chỉ: Số 93 Bế Văn Đàn, P Chính Giáng, Q Thanh Khê, TP Đà Nẵng Điện thoại: 05113.811.717 Tài khoản số: 119.000.086.770 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh TP Đà Nẵng Mã số thuế: 0401440537 HAI BÊN THOẢ THUẬN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SAU Điều Nội dung công việc sản phẩm hợp đồng: Bên A giao cho Bên B thực thi cơng xây dựng gói thầu thi cơng cơng trình kiến trúc năm 2018 huyện Nam Giang, huyện Tây Giang huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam theo dự toán duyệt, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng theo quy định pháp luật Khối lượng thực hiện: Như dự toán duyệt theo đạo kỹ thuật bên A Điều Chất lượng yêu cầu kỹ thuật: 2.1: Chất lượng Bên B phải chịu trách nhiệm kỹ thuật chất lượng xây lắp tồn cơng trình, đảm bảo thi công theo thiết kế phù hợp với dự tốn duyệt, quy trình, quy phạm u cầu kỹ thuật mỹ thuật xây dựng Bên A có trách nhiệm cử người giám sát thi cơng cơng trình để theo dõi chất lượng vật liệu, chất lượng san lấp mặt bằng, thấy phần chưa đảm bảo yêu cầu bên B phải làm lại Bên A xét thấy thi công không đạt u cầu quyền khơng ký vào biên nghiệm thu tiến độ đình thi cơng Khi bên B muốn thay đổi loại vật liệu xây lắp thay đổi phần thiết kế phải chấp nhận bên A 2.2: Các yêu cầu kỹ thuật: Theo hồ sơ dự toán phê duyệt Điều Thời gian tiến độ thực hiện: -Thời gian thực hợp đồng: 60 ngày Ngày khởi cơng Ngày khởi cơng tính từ ngày ký bàn giao mặt Nhà thầu bắt đầu tiến hành thi cơng xây dựng cơng trình sau ngày khởi cơng thực thi cơng xây dựng cơng trình thời hạn mà không chậm trễ Thời hạn hồn thành Thời gian hồn thành cơng trình 60 ngày tính từ ngày có lệnh khởi cơng Thời gian thi công kể ngày nghỉ, lễ, tết Thời gian thi cơng tính thêm theo khoản 9.2 điều hợp đồng -Tiến độ thực hiện: Tiến độ thực công đoạn xây dựng nghiệm thu bàn giao cơng trình cho bên A thực làm đợt sau: + Đợt 1: Sau ½ thời gian hợp đồng đơn vị thi công phải thi cơng xong ½ khối lượng theo u cầu kỹ thuật hồ sơ thiết kế duyệt + Đợt 2: Sau ½ thời gian cuối hợp đồng đơn vị thi cơng phải thi cơng xong tồn khối lượng theo yêu cầu kỹ thuật hoàn thiện toàn khối lượng hợp đồng để nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng Điều Điều kiện nghiệm thu bàn giao cơng trình 4.1 Điều kiện nghiệm thu: + Tuân theo quy định quản lý chất lượng cơng trình + Bên A thực nghiệm thu giai đoạn theo quy trình kỹ thuật nghiệm thu cơng trình xây dựng + Bên A nghiệm thu đối tượng nghiệm thu hoàn thành có đủ hồ sơ theo quy định + Cơng trình nghiệm thu đưa vào sử dụng đảm bảo yêu cầu thiết kế, đảm bảo chất lượng đạt tiêu chuẩn theo quy định 4.2 Điều kiện để bàn giao cơng trình đưa vào sử dụng: - Đảm bảo yêu cầu nguyên tắc, nội dung trình tự bàn giao cơng trình xây dựng xong đưa vào sử dụng theo quy định pháp luật xây dựng; Hội đồng nghiệm thu tiến hành nghiệm thu bàn giao hạng mục công trình, cơng trình hồn thành đưa vào sử dụng theo quy định pháp luật nghiệm thu, bàn giao cơng trình xây dựng Điều Bảo hành cơng trình: 5.1 Sau bàn giao cơng trình đưa vào sử dụng, bên B bảo hành cơng trình theo quy định hành Điều Giá trị hình thức thực hợp đồng: 6.1 Giá hợp đồng: 823.503.000 đồng Bằng chữ:(Tám trăm hai mươi ba triệu năm trăm lẻ ba nghìn đồng chẵn) Có hồ sơ thiết kế duyệt kèm theo Giá hợp đồng bao gồm tất chi phí để thực cơng việc: tồn chi phí, phí, lợi nhuận tất loại thuế liên quan đến công việc theo qui định pháp luật Nhà thầu phải tự chịu rủi ro liên quan đến chi phí thực cơng việc nhà thầu xem có tất thơng tin cần thiết tính đến tất tình ảnh hưởng tới chi phí xác định giá hợp đồng; Giá hợp đồng điều chỉnh trường hợp: a) Thay đổi công việc thoả thuận Bên hợp đồng b) Bổ sung cơng việc ngồi phạm vi qui định hợp đồng ký kết; Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng: a) Đối với trường hợp khối lượng phát sinh lớn 20% khối lượng công việc tương ứng ghi hợp đồng khối lượng phát sinh chưa có đơn giá hợp đồng bên thống xác định đơn giá theo nguyên tắc thỏa thuận hợp đồng đơn giá cho khối lượng phát sinh b) Đối với trường hợp khối lượng phát sinh nhỏ 20% khối lượng công việc tương ứng ghi hợp đồng áp dụng đơn giá ghi hợp đồng 6.2 Hình thức thực hợp đồng: Hợp đồng trọn gói Điều Thanh tốn hợp đồng: 7.1 Tạm ứng: 7.1.1 Sau đơn vị tập kết vật liệu, máy móc, nhân cơng tiến hành thi công tạm ứng cho bên B không 20% giá trị hợp đồng 7.2.1 Khối lượng tạm ứng tiến độ lại chia làm đợt Đợt 1: Sẽ tạm ứng theo khối lượng thực không 80% giá trị thực thực tế trừ số tiền tạm ứng trước 20% khối lượng thực Đợt 2: Số tiền lại toán theo kết nghiệm thu khối lượng thực tế lý hoàn tất hợp đồng Bên B phải toán khối lượng giao cho bên A hố đơn GTGT cơng trình kiên cố hóa đường liên lô năm 2017 Trường hợp, tạm ứng chưa hoàn trả trước ký biên nghiệm thu cơng trình trước chấm dứt Hợp đồng theo Điều 10 [ Tạm dừng, hủy bỏ hợp đồng ] Điều [ Bất khả kháng ] (tuỳ trường hợp ), tồn số tiền tạm ứng chưa thu hồi nợ đến hạn Bên B phải chịu trách nhiệm toán cho bên A 7.3 Thanh toán hợp đồng: 7.3.1 Tiến độ toán Bên A toán cho bên B giá trị lại khối lượng thực sau bên B hoàn thành hợp đồng nghiệm thu, toán 7.3.2 Hồ sơ toán Bên B nộp hồ sơ toán 05 lên bên A sau đến thời hạn toán nêu hợp đồng biểu mẫu theo qui định biểu mẫu bên A chấp thuận (Hồ sơ tốn theo hướng dẫn Thơng tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng hoạt động xây dựng) 7.3.3 Thanh toán tiền bị giữ lại Tiền bị giữ lại khoản tiền chưa toán hết bên chưa đủ để xác định giá trị lần toán tiền mà bên A giữ lại để bảo hành cơng trình Bên A tốn tồn khoản tiền bị giữ lại cho bên B bên đủ để xác định giá trị lần toán Nhà thầu hồn thành nghĩa vụ bảo hành cơng trình theo qui định 7.3.4 Hình thức tốn: Chuyển khoản 7.3.5 Đồng tiền toán: Tiền Việt Nam (VNĐ) Điều Tranh chấp giải tranh chấp: - Trong trường hợp có vướng mắc q trình thực hợp đồng, bên nỗ lực tối đa chủ động bàn bạc để tháo gỡ thương lượng giải - Trường hợp không đạt thỏa thuận bên, việc giải tranh chấp thơng qua tồ kinh tế án nhân dân tỉnh Quảng Nam giải theo quy định pháp luật Điều Bất khả kháng: 9.1 Sự kiện bất khả kháng kiện xảy mang tính khách quan nằm ngồi tầm kiểm soát bên động đất, bão, lũ, lụt, lốc, lở đất; hoả hoạn; chiến tranh có nguy xảy chiến tranh, thảm hoạ khác chưa lường hết được, thay đổi sách ngăn cấm quan có thẩm quyền Việt Nam - Việc bên khơng hồn thành nghĩa vụ kiện bất khả kháng sở để bên chấm dứt hợp đồng Tuy nhiên bên bị ảnh hưởng kiện bất khả kháng có nghĩa vụ phải: + Tiến hành biện pháp ngăn ngừa hợp lý biện pháp thay cần thiết để hạn chế tối đa ảnh hưởng kiện bất khả kháng gây + Thông báo cho bên kiện bất khả kháng xảy vòng ngày sau xảy kiện bất khả kháng 9.2 Trong trường hợp xảy kiện bất khả kháng, thời gian thực hợp đồng kéo dài thời gian diễn kiện bất khả kháng mà bên bị ảnh hưởng thực nghĩa vụ theo hợp đồng Điều 10 Tạm dừng, huỷ bỏ hợp đồng 10.1 Tạm dừng thực hợp đồng: Các trường hợp tạm dừng thực hợp đồng: - Do lỗi Bên giao thầu Bên nhận thầu gây ra; - Các trường hợp bất khả kháng - Và trường hơp khác hai bên bàn bạc thoả thuận Một bên có quyền định tạm dừng hợp đồng lỗi bên gây ra, phải báo cho bên biết văn bàn bạc giải để tiếp tục thực hợp đồng xây dựng ký kết; trường hợp bên tạm dừng không thông báo mà tạm dừng gây thiệt hại phải bồi thường cho bên thiệt hại Thời gian mức đền bù thiệt hại tạm dừng hợp đồng hai bên thoả thuận để khắc phục 10.2 Huỷ bỏ hợp đồng: a/ Một bên có quyền huỷ bỏ hợp đồng bồi thường thiệt hại bên vi phạm hợp đồng điều kiện huỷ bỏ Bên vi phạm hợp đồng phải bồi thường thiệt hại Điều kiện huỷ bỏ hợp đồng bao gồm: -Bên A không toán vốn theo điều hợp đồng -Bên B thi công không đảm bảo tiến độ, chậm 10 ngày hạng mục, giai đoạn xây lắp so với thời gian thi công tiến độ thi công lập theo điều hợp đồng -Không tuân thủ điều hợp đồng (điều kiện nghiệm thu bàn giao cơng trình) b/ Bên huỷ bỏ hợp đồng phải thông báo cho bên biết việc huỷ bỏ; không thông báo mà gây thiệt hại cho bên kia, bên huỷ bỏ hợp đồng phải bồi thường c/ Khi hợp đồng bị huỷ bỏ, hợp đồng khơng có hiệu lực từ thời điểm bị huỷ bỏ bên phải hoàn trả , bồi thường cho tài sản tiền Điều 11 Thưởng, phạt vi phạm hợp đồng: 11.1 Thưởng hợp đồng: Nếu Bên B hoàn thành nội dung công việc hợp đồng theo tiến độ chất lượng điều 2, điều hợp đồng Bên A khơng thưởng mà tốn theo điều hợp đồng 11.2 Phạt hợp đồng: - Bên B vi phạm chất lượng phạt 2% giá trị hợp đồng bị vi phạm chất lượng - Bên B vi phạm thời hạn thực hợp đồng mà không kiện bất khả kháng không lỗi Bên A gây ra, Bên B chịu phạt 0,1%/ngày/tổng giá trị hợp đồng thời gian chậm trễ không 15 ngày khoản chi phí phát sinh khác bên B kéo dài thời gian thi cơng chi phí giám sát thi cơng tăng thêm bên B phải tốn 100% chi phí - Bên B vi phạm khơng hồn thành đủ số lượng sản phẩm chất lượng sản phẩm không đạt yêu cầu quy định hợp đồng kinh tế Bên B phải làm lại cho đủ chất lượng Điều 12 Quyền nghĩa vụ bên B: 1/ Bên B có quyền sau đây: -Từ chối thực yêu cầu trái pháp luật -Yêu cầu toán giá trị khối lượng xây dựng hoàn thành theo hợp đồng -Dừng thi cơng xây dựng cơng trình bên giao thầu không thực cam kết hợp đồng ký kết, gây trở ngại thiệt hại cho nhà thầu -Yêu cầu bồi thưòng thiệt hại lỗi bên A gây 2/ Bên B có nghĩa vụ sau đây: -Thực theo hợp đồng ký kết -Thi công xây dựng theo thiết kế, quy trình xây dựng vườn đất dốc, bảo đảm chất lượng, tiến độ đuợc chấp thuận bên A, an tồn vệ sinh mơi trường -Có định huy trưởng cơng trình, cán kỹ thuật giám sát cơng trình -Có nhật ký thi cơng cơng trình -Máy móc, thiết bị đưa vào cơng trình theo chủng loại, chất lượng hồ sơ yêu cầu -Quản lý công nhân xây dựng công trường, bảo đảm an ninh trật tự, không gây ảnh hưởng đến khu dân cư xung quanh -Lập vẽ hồn cơng, tốn cơng trình, tham gia nghiệm thu cơng trình Bảo hành cơng trình -Bồi thường thiệt hại vi phạm hợp đồng, thi công không đảm bảo chất lượng, gây ô nhiễm môi trường, xây dựng vi phạm mốc giới ranh giới giao hành vi vi phạm khác gây thiệt hại lỗi gây -Chịu trách nhiệm chất lượng thi cơng xây dựng cơng trình đảm nhận Điều 13 Quyền nghĩa vụ bên A: 1/ Bên A có quyền sau đây: -Đình thực chấm dứt hợp đồng với bên B theo qui định pháp luật -Dừng thi công xây dựng cơng trình u cầu khắc phục hậu bên B vi phạm qui định chất lượng cơng trình, an tồn vệ sinh mơi trường -Yêu cầu tổ chức cá nhân có liên quan phối hợp để thực cơng việc q trình thi cơng xây dựng cơng trình -Khơng tốn giá trị, khối lượng không đảm bảo chất lượng khối lượng phát sinh khơng hợp lý 2/ Bên A có nghĩa vụ sau đây: -Bàn giao cọc mốc, tuyến ranh giới, tọa độ mốc giới cho bên B để triển khai thực -Phát hành nhật ký thi công -Tổ chức giám sát thi cơng xây dựng cơng trình -Kiểm tra biện pháp bảo đảm an toàn , vệ sinh mơi trường -Tổ chức nghiệm thu, tốn, tốn cơng trình -Lưu trữ hồ sơ cơng trình -Bồi thường thiệt hại vi phạm hợp đồng làm thiệt hại cho bên B, nghiệm thu không đảm bảo chất lượng làm sai lệch kết nghiệm thu hành vi vi phạm khác gây thiệt hại lỗi ḿnh gây -Chịu trách nhiệm định Điều 14 Ngơn ngữ sử dụng: Ngơn ngữ Hợp đồng tiếng Việt Điều 15 Điều khoản chung 15.1 Hồ sơ hợp đồng phận không tách rời hợp đồng, bao gồm ký kết hợp đồng, điều khoản, điều kiện hợp đồng tài liệu sau: 15.1.1 Quyết định phê duyệt kết định thầu, 10 15.1.2 Điều kiện riêng: vẽ dự toán duyệt kèm theo 15.1.3 Các dẫn kỹ thuật, vẽ thiết kế, điều kiện tham chiếu 15.2 Hợp đồng tất tài liệu, thông tin liên quan đến hợp đồng bên quản lý theo quy định hành nhà nước bảo mật 15.3 Hai bên cam kết thực tốt điều khoản thoả thuận hợp đồng 15.4 Hợp đồng làm thành 04 có giá trị pháp lý nhau, Bên A giữ 02 bản, Bên B giữ 02 bản; 15.5 Hiệu lực hợp đồng: Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B 11 ... hợp đồng: 11.1 Thưởng hợp đồng: Nếu Bên B hoàn thành nội dung công việc hợp đồng theo tiến độ chất lượng điều 2, điều hợp đồng Bên A khơng thưởng mà toán theo điều hợp đồng 11.2 Phạt hợp đồng: ... giá hợp đồng; Giá hợp đồng điều chỉnh trường hợp: a) Thay đổi công việc thoả thuận Bên hợp đồng b) Bổ sung công việc phạm vi qui định hợp đồng ký kết; Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng: a)... nhỏ 20% khối lượng công việc tương ứng ghi hợp đồng áp dụng đơn giá ghi hợp đồng 6.2 Hình thức thực hợp đồng: Hợp đồng trọn gói Điều Thanh tốn hợp đồng: 7.1 Tạm ứng: 7.1.1 Sau đơn vị tập kết vật
- Xem thêm -

Xem thêm: 8.Hợp đồng XD mới nhất 2019, 8.Hợp đồng XD mới nhất 2019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay