Hệ thống thông tin quản lý thư viện

42 5 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 17:11

TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH VÀ XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU Mô tả toán Biểu đồ use case - a Danh sách tác nhân vai trò tương ứng b Danh sách use case họat động tương ứng -6 c Vẽ biểu đồ use case biểu đồ hoạt động tương ứng -7 Biểu đổ lớp 12 Biểu đồ động: - 17 a Biểu đồ - 17 b Biểu đồ cộng tác 23 c Biểu đồ trạng thái - 23 Biểu đồ thành phần 24 a Các thành phần gói Interface: 24 b Các thành phần gói Report: -25 Biểu đồ triển khai - 25 Thiết kế sở liệu -25 Thiết kế giao diện - 25 Thiết kế chế an toàn 33 10 Mã hóa 34 11 Hướng dẫn sử dụng -34 LỜI NÓI ĐẦU Trên giới Việt Nam, công nghệ thông tin trở thành cơng nghệ mũi nhọn, ngành khoa học kỹ thuật không th ể thi ếu vi ệc áp d ụng vào hoạt động xã hội như: quản hệ thống thư viện sách, kinh tế, thông tin, kinh doanh, hoạt động lĩnh vực nghiên cứu… Ởnước ta nay, việc áp dụng vi tính hóa quản c quan, xí nghiệp, tổ chức phổ biến trở nên cấp thiết, ngành nghề đòi hỏi người phải xử khối lượng công việc khổng lồ, ki ến th ức, suy nghĩ, đào tạo chuyên sâu Một vấn đề cấp thi ết đặt qu ản làm để chuẩn hóa cách xử liệu tr ường h ọc, th ế chúng em chọn đề tài “Phân tích thiết kế hệ thống quản thư viện sách” Mặc dù cố gắng để hồn thành cơng việc, thời gian có hạn thiếu kinh nghiệm kỹ chưa cao nên vi ệc phân tích thi ết k ế nhiều thiếu sót, kính mong Nguyễn Thị Hương Giang bạn góp ý, bổ sung để chúng em hoàn thiện cho tập tốt Chúng em xin chân thành cảm ơn! Mô tả tốn TT TT - Thư viện có chức thơng tin thư viện phục vụ hoạt đ ộng giảng dạy, học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học, tri ển khai ứng dụng ti ến khoa học công nghệ quản Nhà trường  Các hoạt động nghiệp vụ thư viện sách thông thường có th ể tóm tắt sau:  Thư viện tạo thẻ sách gồm thông tin: mã s ố sách, tên tác gi ả, tên nhà xuất bản, năm xuất bản, số trang, giá tiền, tóm tắt n ội dung Các đầu sách phân theo chuyên ngành tài li ệu  Mỗi độc giả cấp thẻ độc giả, gồm thông tin: tên, tu ổi, đ ịa chỉ, SĐT…  Độc giả muốn mượn sách tra cứu thẻ sách ghi vào phi ếu mượn  Sau kiểm tra đầy đủ thông tin phiếu mượn, thủ thư kiểm tra điều kiện mượn độc giả xác nhận cho phép mượn sách Một s ố thông tin phiếu mượn lưu lại để quản lý, phiếu mượn gài vào chỗ sách lấy đi, sách giao cho độc giả  Khi độc giả trả sách: xác nhận thẻ độc giả, xác định phi ếu mượn, vi ệc trả sách ghi nhận vào dòng ngày trả tình trạng Phiếu mượn lưu lại để quản theo dõi  Sách bị trả trễ lịch hẹn hỏng bị phạt  Hệ thống thư viện sách xây dựng nhằm mục đích giải yêu cầu chức sau:  Giúp độc giả tra cứu sách theo loại sách, theo tên sách, theo tác gi ả, , … máy tính trường  Cung cấp cho thủ thư thơng tin đầu sách m ột độc giả mượn hạn phải trả, sách mượn  Thống kê hàng tháng số sách cho mượn theo chủ đề, tác giả,… Hỗ trợ thủ thư cập nhật thông tin sách, xác nhận cho mượn sách nhận lại sách độc giả trả sách  Hỗ trợ quản thông tin độc giả dựa thẻ độc giả, thông tin phiếu mượn  Hỗ trợ chức quản trị chung hệ thống, người quản trị chung thay đổi thông tin thêm bớt người dùng  Bảng hệ thống câu hỏi để phân tích quy trình hệ thống thư vi ện, câu h ỏi khảo sát Lê Thị Phương Oanh - Phó giám đốc thư viện nhiệt tình giúp đỡ trả lời ST T Câu hỏi Quy trình nhập sách? Trả lời Quy trình bổ sung: Thư viện gửi danh mục sách nhà sách cho tất khoa, khoa muốn bổ sung sách báo lại với thư viện thêm sách thư viện chọn nữa, mà nhà sách đưa sách phận bổ sung thư viện liên hệ với trường làm tất giấy tờ thủ tục toán, bắt đầu xử lí nghiệp vụ thư viện Quy trình mượn sách thư viện? Thời gian mượn sách, gia hạn quy trình gia hạn mượn sách? Quy trình trả sách Khi trung tâm thư viện làm thẻ thư viện cho sinh viên? Sinh viên điền thơng tin để làm thẻ thư viện? Ngồi sinh viên đối tượng làm thẻ thư viện? Thư viện có hủy sách sách cũ , sách hư,… khơng? Có phải lần nhập, xuất phải có thống kê phải khơng? Có cách: - Trường hợp mượn thủ công điện phong tài nguyên thông tin sinh viên mượn luận văn, luận án sinh viên đọc thư viện trả lại Còn mượn sách nhà cần có thẻ… - Sinh viên cho thẻ thư viện vào máy đọc mã vạch, máy tự động lên tên sinh viên, sinh viên mượn sách đưa sách cho thủ thư cho sách vào máy đọc mã vạch tự động điền sách vào tên thẻ, tối đa mượn Sinh viên mượn sách tuần lần gia hạn lần tuần Vậy tối đa sinh viên mượn tuần Quy trình gia hạn tương tự quy trình mượn sách,sinh viên cầm thẻ thư viện đưa cho cô thủ thư gia hạn cho sinh viên Sinh viên đem sách mượn tới trả cho thư viện thẻ thư viện, cô thủ thư cho thẻ vào máy click vào nút trả phần mềm, hệ th ống tự động xóa sách sinh viên mượn Trung tâm thư viện làm lần tồn khóa học đầu năm một.Sinh viên nên làm sớm tốt để có thẻ tận dụng thẻ thư viện để mượn sách cho toàn thời gian khóa học Tên, lớp, ngày sinh, mã sinh viên,SĐT liên lạc ảnh 3x4 Tất cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh ,… tất đối tượng trường làm thẻ thư viên Như sách cũ, sách bị mối, mốc phá hủy, sách không tu sửa sách báo lỗi thời khơng cập nhật thơng tin xin trường lý, đươc duyệt thư viện lý, lọc theo quy định Đúng vậy, bên cô đầu tháng nhập sách lần, sách phòng tài ngun 2,3 cô lập danh sách thành bản, phòng nghiệm vụ giữ, phòng nhận sách giữ 10 11 Từ nhập học đến trường, quy định 30/6 năm Thời hạn thẻ em trường q ngày hệ thống ngăn chặn thư viện, hủy thẻ? không cho thẻ truy cập Thường sơ kết (học kì I) báo cáo lần, tổng kết Kiểm kê, báo cáo cuối năm báo cáo lần nữa, người phụ trách thông kê? mảng làm báo cáo lại cho giám đ ốc thư vi ện họp Biểu đồ use case a Danh sách tác nhân vai trò tương ứng ST T Tên Actor Ý nghĩa Admin Độc giả Có tồn quyền tương tác với hệ thống, có quyền điều khiển kiểm soát hoạt động hệ thống Thực chức năng: Tìm kiếm thơng tin Tổ bạn độc Thực chức năng: QL mượn trả, tìm kiếm thông tin, thống kê Tổ nghiệp Thực chức năng: QL tài liệu, QL độc giả vụ b Danh sách use case họat động tương ứng ST T Tên Use Case Ý nghĩa Cho phép admin thêm, sửa, xóa, phân quyền cho người dùng Quản trị hệ thống Người dùng đăng kí, đăng nhập đổi mật Quản lí tài liệu Thêm, xóa, sửa tài liệu Quản li độc giả Thêm, xóa, sửa độc giả Xử lí yêu cầu mượn sách: Tạo, sửa, xóa phiếu mượn Quản lí mượn trả Xử yêu cầu trả sách: Cập nhật phiếu mượn Xử lí vi phạm Tìm kiếm sách, tìm kiếm thơng tin độc Tìm kiếm thơng tin giả, thông tin mượn trả ThốngThống kê mượn trả sách c Vẽ biểu đồ use case biểu đồ hoạt động tương ứng * Use case tổng quát: *Use case Quản trị hệ thống *Use case Quản sách *Use case quản người dùng *Use case Tìm kiếm *Use case Thống kê *Use case Mượn – trả sách Quản thành viên Quản sách Quản phiếu mượn Quản phiểu trả Thống kê sách mượn Thống kê sách trả Thống kê theo tháng Thống kê theo ngày Giới thiệu Nội quy Nhân Thiết kế chế an toàn - - Xây dựng bảng Taikhoan gồm trường: Tentk , Matkhau , Quyen  TB_TaiKhoan(Tentk , Matkhau , Quyen)  Bảng lưu trữ thông tin quyền người dùng hệ thống Xây dựng lớp PhanQuyen gồm phương thức: Thêm mới, Cập nhật thơng tin, Xóa, Lấy thơng tin , Đăng nhập, Đổi mật khẩu, l ớp Tai Khoan g ồm - phương thức: Thêm mới, Cập nhật Xây dựng form ĐĂNG NHẬP, đăng nhập ki ểm tra tên đăng nh ập, m ật khẩu, quyền, hiển thị chức theo quyền 10 Mã hóa Sử dụng hệ quản trị sở liệu MSSQL Server để tạo c s li ệu vào ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng c# để mã hóa cài đặt hệ thống 11 Hướng dẫn sử dụng *Yêu cầu trước cài đặt - Máy khách hàng cài đặt SQL SERVER, Net Framework 4.5 - Máy tính có cấu hình: RAM 2GB trở lên, thích hợp từ win m ới a Đăng nhập Sau khởi động phần mềm xuất hình hi ển th ị yêu c ầu đăng nhập Để sử dụng chức phần mềm b ạn ph ải đăng nh ập vào hệ thống tài khoản phần mềm tạo Trong l ần đ ầu s d ụng phần mềm có tài khoản mặc định phần mềm với tài kho ản: Admin mật 123456 đăng kí tài kho ản b ằng click vào nút đăng kí b Chức tìm kiếm sách: Có mục tìm kiếm như: tìm kiếm theo Mã sách, Tên sách, Tác Giả, Trình trạng sách, Thể loại, Nhà xuất Bạn muốn tìm theo m ục tích ch ọn mục gõ từ khóa vào thành tìm kiếm c Chức thay đổi thơng tin cá nhân: Bạn thay đổi thơng tin họ tên, giới tính, năm sinh, đ ịa ch ỉ, sau ền thông tin, bạn click vào nút Thay đổi thơng tin bạn đ ược đ ổi m ới d Chức đổi mật Bạn nhập mật cũ, nhập mật lần click vào nút Ch ấp nh ận mật bạn đổi e Chức quản thành viên: Bạn tìm kiếm, thêm, xóa, sửa thành viên theo ý mu ốn click vào nút tương ứng f Chức quản sách: Bạn tìm kiếm, thêm, xóa, sửa sách theo ý muốn click vào nút t ương ứng g Chức quản phiểu mượn: Bạn tìm kiếm, thêm, xóa, sửa thành viên mượn sách theo ý mu ốn click vào nút tương ứng h Chức quản phiếu trả: Bạn tìm kiếm, thêm, xóa, sửa thành viên đ ến tr ả sách theo ý mu ốn click vào nút tương ứng *Chức thông kê Bạn thơng kê sách mượn theo ngày, theo tháng, sách tr ả in click vào nút In Excel i Chức thống kê sách mượn j Chức thông kê sách trả k Chức thông kê sách mượn theo tháng l Chức thông kê sách mượn theo ngày ... với thư viện thêm sách thư viện chọn nữa, mà nhà sách đưa sách phận bổ sung thư viện liên hệ với trường làm tất giấy tờ thủ tục tốn, bắt đầu xử lí nghiệp vụ thư viện 2 Quy trình mượn sách thư viện? ... trình trả sách Khi trung tâm thư viện làm thẻ thư viện cho sinh viên? Sinh viên điền thơng tin để làm thẻ thư viện? Ngồi sinh viên đối tượng làm thẻ thư viện? Thư viện có hủy sách sách cũ , sách... quy trình mượn sách,sinh viên cầm thẻ thư viện đưa cho cô thủ thư gia hạn cho sinh viên Sinh viên đem sách mượn tới trả cho thư viện thẻ thư viện, cô thủ thư cho thẻ vào máy click vào nút trả
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống thông tin quản lý thư viện, Hệ thống thông tin quản lý thư viện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay