Trắc nghiệm sinh lớp 12: Các cấp độ của tổ chức sống và phân chia giới sinh vật (hocmai.vn)

5 14 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 15:45

BÀI 1: CÁC CẤP ĐỘ CỦA TỔ CHỨC SỐNG PHÂN CHIA GIỚI SINH VẬT Câu #207409 A Toàn sinh vật loài B Toàn sinh vật khác loài C Các quần thể sinh vật khác loài khu vực sống D Các quần thể sinh vật lồi Điền từ thiếu vào dấu ba chấm: HO CM AI V N Câu Ở sinh vật, đơn vị quần xã dùng để tập hợp của: #207395 Câu #207389 Câu #207460 "Học thuyết … (1): Mọi thể sống cấu tạo từ … (2) … (3) sinh cách phân chia … (4)" A (1) (2) (3) (4) điền từ "Tế bào" B (1) (2) (3) (4) điền từ "Bào quan" C (1) (2) (3) (4) điền từ "Nguyên tử" D (1) (2) (3) (4) điền từ "Phân tử" Hãy chọn đáp án có thứ tự xếp cấp độ tổ chức sống từ thấp đến cao A Cơ thể, quần thể, hệ sinh thái, quần xã B Quần xã , quần thể, hệ sinh thái, thể C Quần thể, quần xã, thể, hệ sinh thái D Cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái Tại giới sinh vật ngày lại đa dạng thống nhất? Có nhận định số nhận định sau: (1) Tất sinh vật trái đất bắt nguồn từ tổ tiên chung (2) Sự thay đổi ngoại cảnh chọn lọc giữ lại dạng sống thích nghi với loại môi trường khác (3) Nhờ kế thừa thông tin di truyền từ sinh vật tổ tiên ban đầu nên sinh vật Trái đất có đặc điểm chung A Câu #187318 B C D Cho ví dụ sau: "Mơ hình thành từ tế bào, quan hình thành từ mơ, thể hình thành từ quan hệ quan …" Ví dụ minh họa cho đặc điểm cấp tổ chức sống? Câu #207477 Câu #207472 A Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc B Hệ thống mở, tự điều chỉnh C Thế giới sống liên tục tiến hóa D Đáp án khác Đơn vị phân loại sau nhỏ Chi? A Lớp #170326 C Họ D Loài Nhà khoa học Whittaker Margulis chia giới sinh vật thành giớisinh vật giới sinh vật nhân sơ? A Câu B Bộ B C D Cho nhận định sau, có nhận định xác? (1) Vi khuẩn thuộc giới Khởi sinh xuất khoảng 3,5 tỉ năm trước (2) Vi khuẩn sống khắp nơi: đất, nước, khơng khí, thể sinh vật khác (3) Phương thức sống vi khuẩn tự tổng hợp chất hữu nhờ lượng ánh sáng mặt trời A Câu #207487 B C D Nối tên khoa học thích hợp với giới (1) giới Thực vật; (2) giới Động vật; (3) giới Nấm; (4) giới Khởi sinh; (5) giới Nguyên sinh (a) Fungi; (b) Monera; (c) Plantae; (d) Protista; (e) Animalia A 1-b; 2-c; 3-e; 4-a; 5-d B 1-c; 2-e; 3-a; 4-b; 5-d C 1-c; 2-e, 3-a; 4-d; 5-b D 1-c; 2-e; 3-b; 4-a; 5-d Câu 10 Cho nhận định sau, có nhận định sai? #207490 (1) Chi đơn vị phân loại nhỏ Họ (2) Lớp đơn vị phân loại nhỏ Bộ (3) Ngành đơn vị phân loại lớn A B C D HO CM AI V N Câu 11 Khi nói mức độ tổ chức thể loài vi khuẩn thuộc giới Khởi sinh, nhận định xác? #170317 A Tất vi khuẩn không chứa ti thể B Tất vi khuẩn có chứa ti thể C Chúng chứa ti thể khơng D Chúng chứa ti thể lạp thể Câu 12 Điền từ thiếu thích hợp vào dấu ba chấm: #170306 "Giới Khởi sinh gồm loài … sinh vật nhân sơ bé nhỏ." A Virus B Vi khuẩn C Động vật nguyên sinh D Côn trùng Câu 13 Cho nhận định sau đặc điểm Nấm nhầy: #170385 (1) Nấm nhầy sinh vật nhân sơ nhân thực (2) Nấm nhầy sinh vật đơn bào đa bào (3) Nấm nhầy sinh vật tự dưỡng dị dưỡng Có nhận định xác? A B C D C D Câu 14 Cho đặc điểm sau: #170387 (1) Nhân sơ (2) Nhân thực (3) Đơn bào (4) Đa bào (5) Tự dưỡng (6) Dị dưỡng Có đặc điểm với Nấm nhầy? A B Câu 15 Cho nhóm đặc điểm sau: #170389 Nhóm 1: + Đơn bào đa bào + Quang tự dưỡng + Sống nước Nhóm 2: + Nhân thực + Đơn bào + Dị dưỡng tự dưỡng Nhóm 3: + Nhân thực + Cơ thể tồn hai pha: pha đơn bào pha hợp bào + Dị dưỡng Hãy nối nhóm đặc điểm phù hợp với nhóm sinh vật sau đây: (a) Tảo; (b) Nấm nhầy; (c) Động vật nguyên sinh A – a; – b; – c B – b; – c; – a C – c; – b; – a D – a; – c; – b Câu 16 Đặc điểm sau thuộc giới nào? #208745 + Nhân thực, đơn bào đa bào + Cấu trúc dạng sợi HO CM AI V N + Phần lớn có thành tế bào chứa kitin + Khơng có lục lạp A Giới Nấm B Giới Nguyên sinh C Giới Khởi sinh D Giới Thực vật Câu 17 Hầu hết sinh vật thuộc giới Nấm có cấu trúc nào? #170337 A Cấu trúc dạng sợi B Cấu trúc dạng miếng C Cấu trúc dạng tổ ong D Cấu trúc dạng lỗ Câu 18 Cho nhận định sau: #169444 (1) Có xương sụn xương (2) Hô hấp mang phổi (3) Hệ thần kinh dạng ống nằm lưng (4) Bộ xương ngồi (nếu có) kitin (5) Hệ thần kinh dạng hạch dạng chuỗi hạch Trong ý có ý đặc điểm động vật có xương sống? A B C D Câu 19 Cho nhận định sau đặc điểm chung nhóm động vật khơng có xương sống nhóm động vật có xương #169454 sống: (1) Động vật có xương sống hơ hấp mang phổi (2) Động vật khơng có xương sống có hệ thần kinh dạng ống (3) Động vật khơng có xương sống hô hấp thẩm thấu qua da ống khí Có nhận định xác? A B C D Câu 20 Sự khác biệt nhóm động vật có xương sống nhóm động vật khơng có xương sống là: #169456 (1) Động vật có xương sống sinh vật tự dưỡng; động vật khơng có xương sống sinh vật dị dưỡng (2) Động vật khơng có xương sống khơng có xương trong; động vật có xương sống có xương sụn xương, có dây sống cột sống làm trụ (3) Động vật có xương sống có hệ thần kinh dạng ống; động vật khơng có xương sống có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch lưới Có nhận định xác? A B C D Câu 21 Khi chuyển lên đời sống cạn, tổ tiên giới Thực vật tiến hóa thành dòng khác nhau? #170401 A B C D Câu 22 Giới Thực vật gồm sinh vật có đặc điểm nào? #170406 A Sinh vật đa bào, nhân thực, quang tự dưỡng B Sinh vật đơn bào, nhân thực, quang dị dưỡng C Sinh vật đa bào, nhân thực, quang dị dưỡng D Sinh vật đa bào, nhân sơ, quang tự dưỡng Câu 23 Cho nhận định sau giới Thực vật, có nhận định xác: #170422 (1) Khi chuyển lên đời sống cạn, tổ tiên giới Thực vật tiến hóa theo dòng khác (2) Giới Thực vật cung cấp thức ăn cho giới Động vật, điều hòa khí hậu, hạn chế xói mòn, sụt lở, lũ lụt, hạn hán, giữ nguồn nước ngầm có vai trò quan trọng hệ sinh thái (3) Giới Thực vật gồm sinh vật có khả di chuyển, tốc độ phản ứng nhanh A B C D Câu 24 Cho đặc điểm sau: (1) Nhân sơ HO CM AI V N #170423 (2) Nhân thực (3) Đơn bào (4) Đa bào (5) Tự dưỡng (6) Dị dưỡng Sinh vật thuộc giới Thực vật có đặc điểm số đặc điểm kể trên? A B C D Câu 25 Nối ý cột "Ngành thực vật" với ý cột "Đặc điểm" cách thích hợp: #170427 Ngành thực vật Đặc điểm (1) Rêu (a) Hệ mạch hồn thiện, vỏ có bảo vệ dễ phát tán (2) Quyết (b) Chưa có hệ mạch dẫn, tinh trùng có roi (3) Hạt trần (c) Hệ mạch hồn thiện, hạt chưa bảo vệ (4) Hạt kín (d) Có hệ mạch dẫn chưa hồn thiện, tinh trùng có roi A - a, - b, - c, - d B - a, - c, - d, - b C - c, - a, - d, - b D - b, - d, - c, - a Câu 26 Đặc điểm khác giới Nguyên sinh giới Nấm là: #170914 A Giới Nguyên sinh gồm sinh vật nhân sơ; Giới Nấm gồm sinh vật nhân thực B Giới Nguyên sinh gồm sinh vật đơn bào; Giới Nấm gồm sinh vật đa bào C Giới Nguyên sinh gồm sinh vật có phương thức sống đa dạng; Giới Nấm chủ yếu gồm sinh vật sống dị dưỡng D Giới Nguyên sinh gồm sinh vật tự dưỡng; Giới Nấm gồm sinh vật dị dưỡng Câu 27 Sự khác biệt giới Thực vật giới Động vật? #170915 A Giới Thực vật gồm sinh vật tự dưỡng; giới Động vật gồm sinh vật dị dưỡng B Giới Thực vật gồm phần lớn sinh vật sống cố định, cảm ứng chậm; Giới Động vật gồm sinh vật phản ứng nhanh có khả di chuyển C Giới Thực vật gồm ngành chính; giới Động vật gồm ngành D Tất đáp án xác Câu 28 Cho nhận định đặc điểm chung vi sinh vật, có nhận định đúng? #208793 (1) Kích thước nhỏ bé (2) Sinh trưởng nhanh, phát triển mạnh (3) Phân bố rộng (4) Hấp thụ chuyển hóa dinh dưỡng nhanh (5) Thuộc nhiều giới khác A B C D HO CM AI V N Câu 29 Cho nhận định sau nói đặc điểm có giới Thực vật mà khơng có giới Nấm, có #170930 nhận định xác? (1) Tế bào có thành xenlulozo (2) Cơ thể đa bào (3) Tế bào có nhân chuẩn (4) Tế bào có thành phần kitin A B C D Câu 30 Có sinh vật/nhóm sinh vật có khả quang hợp tự dưỡng? #131477 (1) Vi khuẩn lam (2) Vi khuẩn đường ruột (3) Vi khuẩn nitrat hóa (4) Tảo (5) Nấm nhầy (6) Địa y A B C D ... Câu 14 Cho đặc điểm sau: #170387 (1) Nhân sơ (2) Nhân thực (3) Đơn bào (4) Đa bào (5) Tự dưỡng (6) Dị dưỡng Có đặc điểm với Nấm nhầy? A B Câu 15 Cho nhóm đặc điểm sau: #170389 Nhóm 1: + Đơn bào... đặc điểm sau: (1) Nhân sơ HO CM AI V N #170423 (2) Nhân thực (3) Đơn bào (4) Đa bào (5) Tự dưỡng (6) Dị dưỡng Sinh vật thuộc giới Thực vật có đặc điểm số đặc điểm kể trên? A B C D Câu 25 Nối ý... dưỡng? #131477 (1) Vi khuẩn lam (2) Vi khuẩn đường ruột (3) Vi khuẩn nitrat hóa (4) Tảo (5) Nấm nhầy (6) Địa y A B C D
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiệm sinh lớp 12: Các cấp độ của tổ chức sống và phân chia giới sinh vật (hocmai.vn), Trắc nghiệm sinh lớp 12: Các cấp độ của tổ chức sống và phân chia giới sinh vật (hocmai.vn)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay