Trắc nghiệm sinh học 12: Các nguyên tố hóa học và các hợp chất quan trọng trong cơ thể: Nước, Cacbonhidrat, Lipit và Protein (hocmai.vn)

4 16 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 15:41

BÀI 2: CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT QUAN TRỌNG TRONG THỂ: NƯỚC, CACBOHIĐRAT, LIPIT PRÔTÊIN Câu #169388 Câu A O B C C H D N C Mn D C Nguyên tố sau nguyên tố đa lượng? A Cu B Zn HO CM AI V N #208648 Ở tế bào thể người, nguyên tố % khối lượng số nguyên tố sau đây: O, C, H, N? Câu #169409 Cho nguyên tố đây, nguyên tố nguyên tố đa lượng? (1) Mo (2) K (3) S (4) O (5) Zn (6) Fe (7) C A Câu #169415 B C D Cho nhận định sau nguyên tố hóa học tế bào, nhận định đúng? (1) Tỉ lệ nguyên tố Cacbon thể người chiếm khoảng 65% (2) Kẽm nguyên tố vi lượng (3) Sắt thành phần cấu trúc nên hemoglobin hồng cầu động vật xương sống A Câu #169420 B C D Cho nhận định sau nguyên tố hóa học tế bào, nhận định đúng? (1) Iot nguyên tố đa lượng, thiếu Iot bị bệnh bướu cổ (2) Nguyên tố Oxi chiếm tỉ lệ nhiều khối lượng thể sống (3) Các nguyên tố vi lượng kim loại A Câu #170480 Câu #170482 Câu #171121 B C D C Nhân tế bào D Màng tế bào Trong tế bào, nước phân bố chủ yếu đâu? A Chất nguyên sinh B Thành tế bào Các phân tử nước tế bào tồn dạng nào? A Dạng tự B Dạng liên kết C Dạng tự dạng liên kết D Dạng rắn Cho nhận định sau nói vai trò nước, nhận định đúng? (1) Nước thành phần cấu tạo nên tế bào (2) Nước dung mơi hòa tan nhiều chất cần thiết cho hoạt động sống tế bào (3) Nước vai trò quan trọng tế bào, nhiên khơng nước, tế bào tiến hành chuyển hóa vật chất để trì sống với hiệu suất nhỏ A Câu #171125 B C Cho nhận định sau, nhận định xác? (1) Để bảo quản rau nên cho vào ngăn đá tủ lạnh (2) Khi cho rau vào ngăn đá tủ lạnh, lúc lấy rau tươi ngon D (3) Với lượng nước, trạng thái rắn chúng tích lớn trạng thái lỏng A B C D Câu 10 Cho nhận định sau nói đặc điểm phân tử nước, nhận định xác? #171129 (1) Liên kết nguyên tử phân tử nước liên kết hidro, liên kết phân tử nước liên kết cộng hóa trị phân cực (2) Liên kết phân tử nước dễ hình thành dễ bị phá vỡ (3) Nhờ tính phân cực, dễ dàng cắt đứt liên kết phân tử nước hình thành liên kết với chất phân cực khác mà nước dung môi phổ biến, dễ dàng hòa tan chất B C D HO CM AI V N A Câu 11 Loại đường thuộc đường pentozo là: #207189 A Đường ribozo đường deoxiribozo B Đường glucozo fructozo C Đường đơn đường đôi D Đường galactozo fructozo Câu 12 Trong phân tử đường đơn nguyên tử Cacbon? #207185 A Từ đến nguyên tử Cacbon B Từ đến nguyên tử Cacbon C Từ đến 10 nguyên tử Cacbon D Từ đến nguyên tử Cacbon Câu 13 chất chất sau đường đôi? #184962 (1) Mantozo (2) Galactozo (3) Lactozo (4) Tinh bột (5) Xenlulozo (6) Glucozo A B C D Câu 14 Cho nhận định sau Cacbohidrat, nhận định đúng? #184958 (1) Công thức chung Cacbohidrat [C H2 O]n (2) Glicogen động vật phân tử mạch phân nhánh (3) Đường Saccarozo đường mạch nha A B C D Câu 15 Cho nhận định sau nói ARN, nhận định không đúng? #192684 (1) ARN tế bào loại (2) ARN cấu tạo nguyên tố hóa học (3) Đơn phân ARN loại A B C D Câu 16 Photpholipit steroit lipit: #207208 A Đơn giản B Phức tạp C Tan nước D Khơng màu, khơng mùi Câu 17 Vì dầu thực vật mỡ số loại cá thường dạng lỏng? #207213 A Do chứa nhiều axit béo no B Do chứa nhiều axit béo không no C Do tan nước D Do tan dung môi hữu Câu 18 Cho nhận định sau, nhận định khơng đúng? #207231 (1) Dầu hòa tan khơng giới hạn nước (2) Mỡ bò cơng thức C57 H110 O6 (3) Mỗi axit béo thường gồm đến 10 nguyên tử Cacbon A B C D Câu 19 Cho nhận định sau, nhận định không đúng? #207233 (1) Dầu trạng thái lỏng chứa nhiều axit béo khơng no (2) Mỡ chứa nhiều axit béo no (3) Sáp lipit trạng thái rắn HO CM AI V N (4) Dầu, sáp, mỡ dạng lipit phức tạp A B C D Câu 20 Cho nhận định sau lipit, đặc điểm đúng? #207240 (1) Lipit gồm nhiều loại với chức cấu trúc khác (2) Chức mỡ dự trữ lượng cho tế bào thể (3) Khác với nhóm lipit khác, cấu trúc phân tử Steroit chứa nguyên tử mạch thẳng A B C D Câu 21 Các axit amin nối với liên kết để hình thành nên chuỗi polipeptit? #192833 A Liên kết peptit B Liên kết este C Liên kết glicozit D Liên kết hidro Câu 22 Phân tử protein bị biến tính bởi? #192842 A Liên kết phân cực phân tử nước B Nhiệt độ cao C Sự mặt khí O2 D Sự mặt khí CO2 Câu 23 Cho nhận định sau, nhận định đúng? #192869 (1) Thức ăn động vật giá trị dinh dưỡng cao chứa nhiều loại axit amin khơng thay (2) Protein vai trò lưu trữ truyền đạt thơng tin di truyền (3) Phân tử Protein cấu trúc bậc từ chuỗi polipeptit trở lên A B C D C D Câu 24 Cho nhận định sau: #192867 (1) Enzim xenlulaza thủy phân xenlulozo (2) Albumin Globulin protein dự trữ (3) Miozin protein tham gia vận động nhận định đúng? A B Câu 25 Cho nhận định sau protein, nhận định đúng? #192859 (1) Protein cấu tạo từ nguyên tố hóa học là: C, H, O (2) Protein chức sinh học cấu trúc không gian bị phá vỡ (3) Người động vật không tự tổng hợp axit amin, phải lấy 20 loại axit amin từ thức ăn (4) Protein đơn giản gồm nhiều chuỗi polipeptit với hàng nghìn số lượng axit amin A B C D Câu 26 Nhận định chức ADN? #207137 A Bảo quản thông tin di truyền B Lưu trữ thông tin di truyền C Truyền đạt thông tin di truyền D Bảo vệ thể Câu 27 Trong loại đơn phân ADN, hai loại đơn phân kích thước lớn là: #207140 A Xitơzin Ađênin B Timin Xitôzin C Guanin Ađênin D Ađênin Timin Câu 28 ADN cấu tạo khác ARN ở: #207164 ARN thường mạch, ADN thường mạch Đơn phân cấu tạo lên ARN rU, rA, rG, rX, ADN đơn phân cấu tạo A, T, G, X Đường cấu tạo lên ADN C5H10O4, ARN C5H10O5 ARN nhiều loại cấu trúc khơng gian phức tạp tế bào chất, ADN mang gen chủ yếu nằm nhân Cấu tạo đơn phân ADN ARN khác đường Số câu là: B C D HO CM AI V N A Câu 29 Sự linh hoạt dạng hoạt động chức ADN đảm bảo nhờ? #207166 A Cấu trúc không gian xoắc kép ADN B Sự đóng tháo xoắn sợi nhiễm sắc C Tính bền vững liên kết photphodieste D Tính yếu liên kết hidro nguyên tắc bổ sung Câu 30 Nuclêôtit A mạch đơn thứ liên kết với T tương ứng mạch đơn thứ phân tử ADN liên #184796 kết hidrô? A B C D ... chất B C D HO CM AI V N A Câu 11 Loại đường thuộc đường pentozo là: #207189 A Đường ribozo đường deoxiribozo B Đường glucozo fructozo C Đường đơn đường đôi D Đường galactozo fructozo Câu 12 Trong... Cacbon Câu 13 Có chất chất sau đường đôi? #184962 (1) Mantozo (2) Galactozo (3) Lactozo (4) Tinh bột (5) Xenlulozo (6) Glucozo A B C D Câu 14 Cho nhận định sau Cacbohidrat, có nhận định đúng? #184958
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiệm sinh học 12: Các nguyên tố hóa học và các hợp chất quan trọng trong cơ thể: Nước, Cacbonhidrat, Lipit và Protein (hocmai.vn), Trắc nghiệm sinh học 12: Các nguyên tố hóa học và các hợp chất quan trọng trong cơ thể: Nước, Cacbonhidrat, Lipit và Protein (hocmai.vn)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay