Trắc nghiệm hóa 12: Dạng toán trọng điểm về ankan : Phản ứng tách Điều chế (moon.vn)

3 16 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 15:34

Khóa học Pro SAT Hóa học – Thầy Nguyễn Anh Tuấn www.facebook.com/tuanhoa.atn DẠNG TOÁN TRỌNG ĐIỂM VỀ ANKAN PHẢN ỨNG TÁCHĐIỀU CHẾ (BỘ CÂU HỎI 03) VIDEO BÀI GIẢNG LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP có website MOON.VN III Vận dụng Câu [399551]: Nhiệt phân metan nhiệt độ 1500oC thu hỗn hợp X gồm metan, axetilen hiđro theo phản ứng: Tỉ khối X so với H2 Hiệu suất phản ứng nhiệt phân metan A.75% B 50% C.60% D 40% [Ctrl +  để xem lời giải chi tiết: ID = 399551] Câu [537271]: Nhiệt phân metan nhiệt độ 1500oC thu 1,792 lít (đktc) hỗn hợp X gồm metan, axetilen hiđro Tỉ khối X so với H2 Số mol liên kết π X A.0,02 mol B 0,04 mol C.0,05 mol D 0,03 mol [Ctrl +  để xem lời giải chi tiết: ID = 537271] Câu [537479]: Nhiệt phân etan nhiệt độ 1200oC (có mặt xúc tác), thu 1,344 lít (đktc) hỗn hợp E gồm etan, etilen, axetilen hiđro theo phản ứng: Tỉ khối E so với H2 7,5 Số mol liên kết π E A.0,02 mol B 0,03 mol C.0,01 mol D 0,04 mol [Ctrl +  để xem lời giải chi tiết: ID = 537479] Câu [537480]: Nhiệt phân etan nhiệt độ 1200oC (có mặt xúc tác), thu hỗn hợp T gồm etan, etilen, axetilen hiđro, axetilen có số mol gấp đôi etilen Tỉ khối T so với H 7,5 Hiệu suất phản ứng nhiệt phân etan A.60% B 40% C.20% D 80% [Ctrl +  để xem lời giải chi tiết: ID = 537480] Câu [537481]: Cho butan qua xúc tác (ở nhiệt độ cao) thu 3,248 lít (đktc) hỗn hợp Y gồm C4H10, C4H8, C4H6 H2 theo phản ứng: Pro S.A.T – Giải pháp tồn diện cho kì thi THPTQG MOON.VN – Học để khẳng định Khóa học Pro SAT Hóa học – Thầy Nguyễn Anh Tuấn www.facebook.com/tuanhoa.atn Tỉ khối Y so với H2 20 Dẫn toàn Y vào dung dịch Br2 (dư), có m gam Br2 tham gia phản ứng cộng vào tất liên kết Giá trị m A.7,2 B 8,8 C.5,6 D 9,6 [Ctrl +  để xem lời giải chi tiết: ID = 537481] Câu [537482]: Cho V lít butan (đktc) vào bình kín nung nóng nhiệt độ cao (có mặt xúc tác), thu 1,45V lít (đktc) hỗn hợp khí E gồm C4H10, C4H8, C4H6 H2 Để cộng vào tất liên kết π E cần vừa đủ 14,4 gam Br2 dung dịch Giá trị V A.2,24 B 4,48 C.5,60 D 3,36 [Ctrl +  để xem lời giải chi tiết: ID = 537482] Câu [537483]: Trong phòng thí nghiệm, khí metan điều chế phản ứng vơi tơi xút theo sơ đồ hình vẽ đây: Hỗn hợp ban đầu chứa m gam CH3COONa NaOH dư (có mặt bột CaO) Để thu 1,008 lít khí CH4 (đktc) với hiệu suất phản ứng thực tế đạt 90% giá trị m A.3,69 B 3,28 C.4,92 D 4,10 [Ctrl +  để xem lời giải chi tiết: ID = 537483] Câu [537484]: Nung nóng hỗn hợp gồm 3,28 gam CH3COONa 1,20 gam NaOH với bột CaO dư để thực phản ứng vơi tơi xút, thu V mL khí CH4 (đktc) Biết hiệu suất phản ứng thực tế đạt 90% Giá trị V A.604,8 B 672,0 C.896,0 D 806,4 [Ctrl +  để xem lời giải chi tiết: ID = 537484] Câu [537485]: Trong phòng thí nghiệm, hiđrocabon RH điều chế phản ứng vôi tơi xút: Nung nóng hỗn hợp gồm 0,075 mol RCOONa 1,6 gam NaOH với bột CaO dư đến phản ứng xảy hoàn toàn, thu 1,2 gam chất khí Cơng thức RH A.CH4 B C2H4 C.C2H6 D C2H2 [Ctrl +  để xem lời giải chi tiết: ID = 537485] Pro S.A.T – Giải pháp tồn diện cho kì thi THPTQG MOON.VN – Học để khẳng định Khóa học Pro SAT Hóa học – Thầy Nguyễn Anh Tuấn www.facebook.com/tuanhoa.atn Câu 10 [537486]: Trong phòng thí nghiệm, hiđrocabon RH2 điều chế phản ứng vơi tơi xút: Nung nóng hỗn hợp ban đầu gồm 0,075 mol R(COONa)2 8,0 gam NaOH (có mặt bột CaO dư) đến phản ứng xảy hoàn toàn, thu 1,2 gam chất khí Cơng thức RH2 A.CH4 B C2H4 C.C2H6 D C2H2 [Ctrl +  để xem lời giải chi tiết: ID = 537486] Pro S.A.T – Giải pháp tồn diện cho kì thi THPTQG MOON.VN – Học để khẳng định
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiệm hóa 12: Dạng toán trọng điểm về ankan : Phản ứng tách Điều chế (moon.vn), Trắc nghiệm hóa 12: Dạng toán trọng điểm về ankan : Phản ứng tách Điều chế (moon.vn)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay