Trắc nghiệm hóa 12: lý thuyết trọng tâm Anken (moon.vn)

2 20 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 15:31

Khóa học Pro SAT Hóa học – Thầy Nguyễn Anh Tuấn www.facebook.com/tuanhoa.atn THUYẾT TRỌNG TÂM VỀ ANKEN (BỘ CÂU HỎI 03) VIDEO BÀI GIẢNG LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP có website MOON.VN II Thông hiểu Câu [450041]: Phân tử anken sau có chứa liên kết xich ma (σ)? A.C2H4 B C4H8 C.C3H6 D C5H10 [Ctrl +  để xem lời giải chi tiết: ID = 450041] Câu [363893]: Tổng số liên kết đơn phân tử anken ứng với công thức chung CnH2n A.3n B 3n + C.3n – D 3n – [Ctrl +  để xem lời giải chi tiết: ID = 363893] Câu [538053]: Cho phát biểu sau định nghĩa anken Anken bao gồm tất hiđrocacbon (a) có liên kết đơi C=C phân tử (b) có cơng thức phân tử CnH2n (c) khơng no, có cơng thức phân tử CnH2n (d) mạch hở, có liên kết đôi C=C phân tử Số phát biểu A.1 B C.3 D [Ctrl +  để xem lời giải chi tiết: ID = 538053] Câu [538056]: Phát biểu sau sai? A.Có tất anken đồng phân mạch hở có công thức phân tử C4H8 B Tách phân tử hiđro từ butan thu tối đa anken đồng phân C.Phân tử anken có chứa liên kết pi bền nên dễ tham gia phản ứng cộng D.Các anken có phần trăm khối lượng nguyên tố cacbon [Ctrl +  để xem lời giải chi tiết: ID = 538056] Câu [449910]: Cho dãy gồm hợp chất sau: (1) CH3CH=CH2; (2) CH3CH=CHCl; (3) CH3CH=C(CH3)2; (4) C2H5–C(CH3)=C(CH3) –C2H5; (5) C2H5–C(CH3)=CCl–CH3 Các hợp chất dãy có đồng phân hình học A.(1), (4), (5) B (2), (4), (5) C.(3), (4) D (4), (5) [Ctrl +  để xem lời giải chi tiết: ID = 449910] Câu [538074]: Cho dãy gồm hợp chất sau: (1) CH2=CH–CH2–CH2–CH=CH2; (2) CH2=CH–CH=CH–CH2–CH3; (3) CH3–C(CH3)=CH–CH3; (4) Br–CH2–CH=CH–CH2–Br Số chất dãy có đồng phân hình học A.2 B C.4 D [Ctrl +  để xem lời giải chi tiết: ID = 538074] Câu [538082]: Các phân tử chứa liên kết đôi C=C ngun tử cacbon nối đơi đính với hai nhóm khác có đồng phân hình học Phân tử sau có đồng phân hình học? Pro S.A.T – Giải pháp tồn diện cho kì thi THPTQG MOON.VN – Học để khẳng định Khóa học Pro SAT Hóa học – Thầy Nguyễn Anh Tuấn A.2-metylbut-2-en C.2,3-điclobut-2-en www.facebook.com/tuanhoa.atn B 2-clo-but-1-en D 2,3-đimetylpent-2-en [Ctrl +  để xem lời giải chi tiết: ID = 538082] Câu [450040]: Ba hiđrocacbon X, Y, Z đồng đẳng kế tiếp, phân tử khối Z lần phân tử khối X Công thức phân tử chất X, Y, Z có dạng A.CnH2n B CnH2n + C.CnH2n – D CnH2n – [Ctrl +  để xem lời giải chi tiết: ID = 450040] Câu [449884]: Cho chất sau có tên sau: (a) 2-metylbut-1-en; (b) 3,3-đimetylbut-1-en; (c) 3-metylpent-1-en; (d) 3-metylpent-2-en Các chất đồng phân cấu tạo A.(c) (d) B (a), (b) (c) C.(a) (b) D (b), (c) (d) [Ctrl +  để xem lời giải chi tiết: ID = 449884] III Vận dụng Câu [407995]: Cho chất có tên sau: (I) propen; (II) 1,2-đicloeten; (III) 3,4-đimetylhex-3-en; (IV) 3-cloprop-1-en; (V) 2-metylbut-2-en Các chất có đồng phân hình học A.I II B II III C.V IV D I, III, IV V [Ctrl +  để xem lời giải chi tiết: ID = 407995] Pro S.A.T – Giải pháp tồn diện cho kì thi THPTQG MOON.VN – Học để khẳng định
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiệm hóa 12: lý thuyết trọng tâm Anken (moon.vn), Trắc nghiệm hóa 12: lý thuyết trọng tâm Anken (moon.vn)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay