Nghiên cứu xây dựng phương án dự báo hạn vừa cho lưu vực sông sê san có sử dụng sản phẩm mưa dự báo của IFS

100 29 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 15:05

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN DỰ BÁO DÒNG CHẢY HẠN VỪA CHO LƯU VỰC SƠNG SANSỬ DỤNG SẢN PHẨM MƯA DỰ BÁO CỦA IFS CHUYÊN NGÀNH: THỦY VĂN NGUYỄN VĂN HUY HÀ NỘI, NĂM 2018 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN DỰ BÁO DÒNG CHẢY HẠN VỪA CHO LƯU VỰC SƠNG SAN, CĨ SỬ DỤNG SẢN PHẨM MƯA DỰ BÁO CỦA IFS NGUYỄN VĂN HUY CHUYÊN NGÀNH: THỦY VĂN MÃ SỐ: 624402448 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐẶNG THANH MAI PGS TS NGUYỄN VIẾT LÀNH HÀ NỘI, NĂM 2018 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUN VÀ MƠI TRƯỜNG HÀ NỘI Cán hướng dẫn chính: Tiến sĩ Đặng Thanh Mai Cán hướng dẫn phụ: PGS, TS Nguyễn Viết Lành Cán chấm phản biện 1: Tiến sĩ Nguyễn Viết Thi Cán chấm phản biện 2: PGS, TS Nguyễn Văn Lai Luận văn thạc sỹ bảo vệ tại: HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI Ngày 17 tháng năm 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung, số liệu, kết luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Văn Huy ii LỜI CẢM ƠN Sau gần năm học tập nghiên cứu, đến học viên hồn thành khóa học với luận văn tốt nghiệp thành cơng này, trước hết nhờ giúp đỡ Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội, quan Khí tượng Thủy văn nơi học viên công tác đặc biệt tận tình dạy Thầy, ngồi nhà trường; bên cạnh giúp đỡ đồng nghiệp ngành Khí tượng Thủy văn nỗ lực học tập nghiên cứu thân học viên Luận văn học viên thực với hướng dẫn trực tiếp TS Đặng Thanh Mai – Vụ trưởng Vụ Quản lý Dự báo, Tổng cục Khí tượng Thủy văn PGS TS Nguyễn Viến Lành - Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội Quá trình thực luận văn, học viên nhận giúp đỡ sâu sắc ThS Phùng Tiến Dũng - Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia hội tụ kiến thức, kinh nghiệm Thầy, đồng nghiệp, học viên tin tưởng kết nghiên cứu mà luận văn đạt đóng góp thiết thực cho cơng tác dự báo KTTV Học viên xin chân thành cảm ơn Nhà trường, quan, Thầy, Cô, đồng nghiệp giúp đỡ, tận tình dạy trình học tập hướng dẫn học viên thực luận văn Học viên xin tri ân Nhà trường, quan, Thầy, đồng nghiệp việc nỗ lực đưa kết nghiên cứu Luận văn vào tác nghiệp dự báo thực tế để phục vụ đời sống, sản xuất phòng chống thiên tai địa phương nơi học viên công tác Một lần học viên xin trân trọng cảm ơn! iii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU v DANH MỤC CÁC HÌNH vi MỞ ĐẦU Chương TỔNG QUAN VỀ LƯU VỰC NGHIÊN CỨUDỰ BÁO THỦY VĂN HẠN VỪA TRONG MÙA CẠN 1.1 Một số đặc điểm tự nhiên kinh tế - xã hội lưu vực sông San 1.1.1 Điều kiện địa lý tự nhiên kinh tế - xã hội 1.1.2 Đặc điểm mạng lưới sông, suối 1.1.3 Đặc điểm khí tượng Thủy văn 1.1.4 Hệ thống hồ chứa lưu vực sông san 12 1.2 Tổng quan dự báo thuỷ văn hạn vừa nước 15 1.2.1 Trên giới 15 1.2.2 Trong nước 17 1.2.3 Trên lưu vực sông San 20 1.2.4 Đánh giá chung………………………………………………… 21 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU SỞ DỮ LIỆU 23 2.1 Phương pháp nghiên cứu 23 2.1.1 Phương pháp phân tích thống kê 23 2.1.2 Phương pháp kế thừa 23 2.1.3 Phương pháp mơ hình hóa 23 2.1.4 Phương pháp chuyên gia 31 2.2 Các phương pháp đánh giá chất lượng dự báo 31 iii 2.2.1 Đánh giá chất lượng dự báo mưa mơ hình IFS 31 2.2.2 Đánh giá sai số dự báo thủy văn 37 2.3 sở liệu 38 2.3.1 Tình hình tài liệu Khí tượng, Thủy văn thực đo 38 2.3.2 Các số liệu KTTV thực đo thu thập để thực luận văn 42 2.3.3 Số liệu mưa dự báo IFS 42 2.3.4 Bản đồ loại 42 Chương MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 43 3.1 Đánh giá khả sử dụng sản phẩm dự báo mưa IFS dự báo dòng chảy hạn vừa lưu vực sông San 43 3.1.1 Kết nghiên cứu, đánh giá khả dự báo định lượng mưa hạn vừa mơ hình IFS 43 3.1.2 Kết nghiên cứu hiệu chỉnh kết dự báo mưa số trị IFS làm đầu vào cho mơ hình thủy văn 44 3.2 Xây dựng phương án dự báo dòng chảy sơng San mơ hình MIKE –NAM 47 3.2.1 Thiết lập mơ hình tính tốn mơ dòng chảy hạn vừa cho sơng San MIKE-NAM 47 3.2.2 Dự báo thử, đánh giá phương án dự báo 77 KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO iv DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT DEM (Digital Elevation Model) Mơ hình độ cao số GIS (Geographic Information System) Hệ thống thơng tin địa lý KTTV Khí tượng Thủy văn ATNĐ Áp thấp nhiệt đới DHTNĐ Dải hội tụ nhiệt đới KKL Khơng khí lạnh HTTT Hình thời tiết DWD (Deutscher Wetter Dienst) Tổng cục thời tiết Cộng hoà Liên bang Đức ECMWF (European Centre for quan dự báo thời tiết hạn vừa Medium range Weather Forecasting) Châu Âu ETA Mơ hình dự báo số trị khu vực ETS (Equytable Threat Score) Chỉ số đánh giá GEM Mơ hình tồn cầu CMC GFS (Global Forecasting System) Mơ hình tồn cầu NCEP GME Mơ hình tồn cầu DWD GSM (Global Spectral Model) Mơ hình phổ tồn cầu JMA HRM (High Resolution Model) Mơ hình dự báo số trị độ phân giải cao NCEP (National Centers for Trung tâm dự báo môi trường quốc Environmental Prediction) gia Mỹ NWP (Numerical Weather Prediction) Dự báo thời tiết số trị TTDBQG Trung tâm Dự báo Khí t ượng Thủy văn Quốc gia WRF (Weather and Research Forecasting System) Mơ hình dự báo số trị khu vực v DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Đặc trưng hình thái sơng thuộc lưu vực sơng San Bảng 1.2: Thơng số số hồ chứa lưu vực S.Sê San 14 Bảng 2.1: Một số thơng số mơ hình NAM 26 Bảng 2.2: Quy định thuật ngữ dự báo thời gian 31 Bảng 2.3: Quy định thuật ngữ dự báo không gian 32 Bảng 2.4: Quy định đánh giá dự báo không gian 33 Bảng 2.5: Quy định đánh giá dự báo lượng mưa (mm) 33 Bảng 2.6: Tiêu chuẩn đánh giá sai số phương án 38 Bảng 2.7: Danh sách trạm KTTV sử dụng để nghiên cứu 39 Bảng 2.8: Danh sách trạm đo mưa tự động sử dụng để nghiên cứu 40 Bảng 3.1: Kết đánh giá dự báo mưa số trị mơ hình IFS 42 Bảng 3.2: Sai số trung bình sai số qn phương mơ hình IFS 42 Bảng 3.3: Điểm số đánh giá tổng lượng mưa thời đoạn 10 ngày mơ hình IFS 43 Bảng 3.4: Tần suất tuyển chọn 10% nhân tố dự báo theo phương pháp MLR cho mơ hình IFS cho trạm nghiên cứu 45 Bảng 3.5: Các số đánh giá dự báo nhị phân cho tập liệu độc lập mùa cạn toàn khu vực nghiên cứu 46 Bảng 3.6: Danh sách lưu vực phận 48 Bảng 3.7: Một số mùa cạn trận lũ trái vụ trạm dùng để hiệu chỉnh thơng số mơ hình Mike – Nam 50 Bảng 3.8: Một số mùa cạn trận lũ trái vụ trạm dùng để kiểm định thông số mơ hình Mike – Nam 50 Bảng 3.9: Thống kê mùa cạn trận lũ trái vụ hồ chứa phục vụ hiệu chỉnh thơng số mơ hình Mike – Nam 51 Bảng 3.10: Thống kê mùa cạn trận lũ trái vụ hồ chứa phục vụ kiểm định thông số mơ hình Make – Nam 51 Bảng 3.11: Bộ thơng số trung bình vị trí lưu vực sơng San 52 Bảng 3.12: Kết đánh giá mơ hình mùa cạn 2010-2011, 2011-2012, v 2012-2013 53 Bảng 3.13: Kết kiểm định mơ hình mùa cạn trạm thủy văn 55 Bảng 3.14: Bảng giá trị thông số trung bình điều kiện ban đầu tiểu lưu vực lưu vực sông San 57 Bảng 3.15: Bảng giá trị thơng số trung bình mơ hình Mike Nam cho lưu vực phận lưu vực sông San 58 Bảng 3.16: Kết đánh giá trận lũ trái vụ trạm thủy văn 59 Bảng 3.17: Kết kiểm định mơ hình trận lũ trái vụ mùa cạn trạm thủy văn 61 Bảng 3.18: Bộ thơng số trung bình vị trí tính cho hồ chứa lưu vực sơng San 64 Bảng 3.19: Kết đánh giá mơ hình Nam cho dòng chảy hạn vừa mùa cạn hồ lưu vực sông San 65 Bảng 3.20: Kết đánh giá mơ hình Nam cho dòng chảy hạn vừa mùa cạn hồ lưu vực sông San 68 Bảng 3.21: Bảng giá trị thông số trung bình điều kiện ban đầu tiểu lưu vực lưu vực sông San 70 Bảng 3.22: Bảng giá trị thông số trung bình mơ hình Nam cho lưu vực phận lưu vực sông San 71 Bảng 3.23: Kết đánh giá mơ hình trận lũ trái vụ hồ lưu vực sông San 72 Bảng 3.24: Kết kiểm định mơ hình trận lũ trái vụ lưu vực sông San 75 Bảng 3.25: Đánh giá kết dự báo thử 79 73 Nash QmaxTĐ QmaxTT ∆Q/Qmax WTĐ WTT ∆W/Wtđ (%) (m3/s) (m3/s) TĐ (106 m3) (106 m3) (%) 27-28/6/2016 0,82 748 710 -5,1 30 27 -10.00 28-30/6/2011 0,86 1704 1767 3,7 154 148 -3.90 16-17/5/2014 0,84 925 993 7,4 37 33 -10.81 6-7/6/2013 0,85 660 627 -5,0 19 19 0.00 10-11/6/2014 0,85 675 722 7,0 29 27 -6.90 3-4/12/2013 0,84 660 760 15,2 39 38 -2.56 Hồ Năm San San 4A Hồ Pleikrông Q 700 600 500 Hồ Pleikrông W 150 WTĐ WTT QTĐ QTT 100 400 300 50 200 100 06/16/2012 6:00 06/17/2012 18:00 06/19/2012 6:00 06/20/2012 18:00 t 06/16/2012 6:00 06/17/2012 18:00 06/19/2012 6:00 06/20/2012 18:00 Hình 3.27: Đường trình lưu lượng lũ (hình trái), tổng lượng lũ (hình phải) thực đo tính tốn đến hồ Plei Krơng trận lũ từ ngày 16-21/6/2012 Hồ Ialy Q 2000 1500 W Hồ Ialy 150 QTĐ WTĐ QTT WTT 100 1000 50 500 6/28/11 19:00 6/29/11 7:00 6/29/11 19:00 6/30/11 7:00t 6/28/11 19:00 6/29/11 7:00 6/29/11 19:00 6/30/11 7:00 t t 74 Hình 3.28: Đường trình lưu lượng lũ (hình trái), tổng lượng lũ (hình phải) thực đo tính tốn đến hồ Ialy trận lũ từ ngày 28-30/6/2011 Hồ San Q W Hồ San 40 1000 WTĐ QTĐ 800 QTT WTT 30 600 20 400 10 200 5/16/14 3:00 5/16/14 9:00 5/16/14 15:00 5/16/14 21:00 5/17/14 3:00 t 5/16/14 3:00 5/16/14 9:00 5/16/14 15:00 5/16/14 21:00 5/17/14 3:00 t Hình 3.29: Đường trình lưu lượng lũ (hình trái), tổng lượng lũ (hình phải) thực đo tính tốn đến hồ San trận lũ từ ngày 16-17/05/2014 Hồ San 4A Q W QTĐ 700 Hồ San 4A 40 WTĐ QTT 30 WTT 500 20 300 100 12/3/13 3:00 10 12/3/13 9:00 12/3/13 15:00 12/3/13 21:00 12/4/13 3:00 t 12/3/13 3:00 12/3/13 9:00 12/3/13 15:00 12/3/13 21:00 12/4/13 3:00 t Hình 3.30: Đường trình lưu lượng lũ (hình trái), tổng lượng lũ (hình phải) thực đo tính tốn đến hồ San 4A trận lũ 3-4/12/2013 - Kết kiểm định Kết kiểm định thơng số mơ hình MIKE - NAM cho trận lũ điển hình mùa cạn hồ chứa Pleikrông, Ialy, San 4, San 4A cho kết đạt tổng lượng trình Đường q trình dòng chảy hồ chứa Ialy, San 4, San 4A phụ thuộc phần lớn vào lưu lượng điều tiết xuống hạ lưu hồ chứa phía Đường q trình dòng chảy tính tốn tương đối đồng dạng với đường thực đo Đối với sườn lũ lên lũ xuống, q trình tính tốn tương đối phù hợp với thực đo Nhưng trận lũ sai khác lưu lượng tính tốn thực đo Chênh lệch tổng lượng dòng chảy trung 75 bình hồ Pleikrơng: triệu m3, hồ Ialy: 5,9 triệu m3, hồ San 4: 3,5 triệu m3, hồ San 4A 1,8 triệu m3 Lưu lượng đỉnh lũ chênh lệch trung bình hồ Pleikrông 2,1% (lớn 14%), hồ Ialy: 1,4% (lớn 4,7%), hồ San 0,2% (lớn 8%), hồ San 4A: 8,2% (lớn 8,9%) Thời gian xuất đỉnh lũ tính toán hồ lệch 0-5h (lớn hồ Pleikrơng trận lũ 11-17/6/2014 (14h)) Hệ số Nash trung bình trạm đạt từ 0,82 - 0,85% Bảng 3.24: Kết kiểm định mơ hình trận lũ trái vụ lưu vực sông San Hồ Plei Krong Ialy San San 4A ∆W/Wtđ Nash QmaxTĐ QmaxTT (%) (m3/s) (m3/s) ∆Q/Qmaxtđ (%) 13-17/6/2013 0,83 399 455 14,0 76,5 83,0 8,50 23-25/6/2015 0,81 342 325 -5,0 40,6 38,7 -4,68 11-17/6/2014 0,85 437 425 -2,7 76,7 82,6 7,69 31/5-1/6/2011 0,83 1447 1487 2,8 23,9 22,6 -5,44 15-20/6/2012 0,84 520 509 -2,1 159 145 -8,81 2-3/12/2009 0,86 1130 1183 4,7 48,9 48,5 -0,82 30/6/2012 0,85 1116 1089 -2,4 55,9 51,0 -8,77 6-8/6/2012 0,85 1038 1121 8,0 97,4 91,9 -5,65 30-31/5/2013 0,84 808 758 -6,2 24,3 24,2 -0,41 9-10/6/2015 0,83 660 601 -8,9 21,8 23,6 8,26 10-11/6/2016 0,82 690 639 -7,4 22,2 24,0 8,11 Năm Q Hồ Pleikrông 500 W QTĐ 80 QTT WTĐ WTT (106 m3) (106 m3) (%) Hồ Pleikrông WTĐ WTT 400 60 300 40 200 20 100 6/11/14 6/12/14 1:00 1:00 6/13/14 6/14/14 1:00 1:00 6/15/14 6/16/14 1:00 1:00 t 6/11/14 6/12/14 6/13/14 6/14/14 6/15/14 6/16/14 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 t 76 Hình 3.31: Đường trình lưu lượng lũ (hình trái), tổng lượng lũ (hình phải) thực đo tính tốn đến hồ Plei Krông trận lũ từ ngày 11-17/6/2014 Hồ Ialy Q 600 W WTĐ QTĐ 500 Hồ Ialy 200 QTT WTT 150 400 100 300 50 200 100 06/15/2012 0:00 06/16/2012 12:00 06/18/2012 0:00 06/19/2012 12:00 t 06/15/2012 0:00 06/16/2012 12:00 06/18/2012 0:00 06/19/2012 12:00 t Hình 3.32: Đường trình lưu lượng lũ (hình trái), tổng lượng lũ (hình phải) thực đo tính tốn đến hồ Ialy trận lũ từ ngày 15-20/6/2012 Hồ San Q W 900 Hồ San 30 QTĐ WTĐ QTT WTT 600 20 300 10 5/30/13 5:00 5/30/13 11:00 5/30/13 17:00 5/30/13 23:00 5/31/13 5:00 t 5/30/13 5:00 5/30/13 11:00 5/30/13 17:00 5/30/13 23:00 5/31/13 5:00 t Hình 3.33: Đường trình lưu lượng lũ (hình trái), tổng lượng lũ (hình phải) thực đo tính tốn đến hồ San trận lũ 30-31/5/2013 Hồ San 4A Q W 700 QTĐ Hồ San 4A 30 WTĐ QTT WTT 500 20 300 10 100 6/9/15 3:00 6/9/15 9:00 6/9/15 15:00 6/9/15 21:00 6/10/15 3:00 t 6/9/15 3:00 6/9/15 9:00 6/9/15 15:00 6/9/15 21:00 6/10/15 3:00 t Hình3.34: Đường trình lưu lượng lũ (hình trái), tổng lượng lũ (hình phải) thực đo tính tốn đến hồ San 4A trận lũ từ ngày 9-10/6/2015 77 Từ kết thu sau chạy kiểm định 11 trận lũ trái vụ cho hồ chứa, với nhận xét nêu kết luận thông số cho trận lũ trái vụ xác định cho hồ chứa lưu vực sông San cho kết tốt gần sát với thực tế áp dụng thơng số cho trận lũ trái vụ khác nhau, ứng dụng dự báo nghiệp vụ Kết mơ mơ hình MIKE-NAM sở số liệu mùa cạn trận lũ trái vụ nhận thông số tương đối ổn định, khả mơ q trình lũ lưu vực phận Mơ hình mô tổng lượng tương đối tốt Thời gian xuất đỉnh lũ tính tốn phù hợp với thực tế, số trận lũ, đỉnh lũ mô muộn sớm thực đo khoảng 0h-2h, dẫn đến chênh lệch lưu lượng tính tốn thực đo Một số vị trí đỉnh lũ mơ thiên cao (trận lũ 3-4/12/2013, hồ San 4A), phần chân lũ mô chưa sát thực tế trận 27-28/6/2016, hồ San 4, 28-30/6/2011 hồ Ialy Ngun nhân tính tốn mơ dòng chảy từ mưa lưu vực sông miền núi khó, vùng thượng lưu tính chất lên xuống nhanh, biên độ lũ lớn, độ dốc độ cao địa hình thay đổi phức tạp; trạm mưa chưa đại biểu cho lưu vực lớn, vùng mưa thường biến động không lượng cường độ, thời gian mưa; thêm vào việc xả lũ hồ chưa theo quy trình quy định Tuy nhiên, sử dụng thông số chung tìm q trình mơ dòng chảy mùa cạn số trận lũ đặc trưng vị trí hồ cho kết tương đối tốt: số Nash, sai số đỉnh lũ đạt giới hạn cho phép 3.2.2 Dự báo thử, đánh giá phương án dự báo: Luận văn lựa chọn số liệu mùa khô 2017 - 2018 để dự báo thử đánh giá phương án dự báo Để đánh giá kết thử nghiệm dự báo mực nước, lưu lượng đến trạm Đăk Môt, Đăk Tô, Kon Plong, Kon Tum lưu lượng đến hồ PleiKrông, Yaly, San 3, San 3A, San 4, San 4A, học viên sử dụng sai số cho phép dự báo dùng nghiệp vụ sau: Sai số mực nước TB ngày Kon Plong: 22cm Sai số mực nước TB ngày Kon Tum: 26cm 78 Sai số mực nước TB ngày Đăk Môd: 29cm Sai số mực nước TB ngày Đăk Tô: 10cm Với dự báo dòng chảy đến hồ chứa, sai số lấy 20% dòng chảy thực tế đến hồ Sử dụng sản phẩm dự báo mưa số trị 10 ngày, dự báo mực nước trung bình hàng ngày thời gian dự kiến 10 ngày đến trạm Đăk Môt, Đăk Tô, Kon Plong, Kon Tum lưu lượng trung bình 10 ngày đến hồ PleiKrơng, Yaly, San 3, San 3A, San 4, San 4A, Đối với dự báo dòng chảy lũ trái vụ tiến hành dự báo thử nghiệm trình mực nước lũ cho vị trí Đăk Mốt, Đăk Tô, Kon Plong, Kon Tum lưu lượng lũ đến hồ PleiKrông, Yaly, San 3, San 3A, San 4, San 4A với thời gian dự kiến 10 ngày Các bước tiến hành tính tốn dự báo đặc trưng lưu lượng, mực nước hạn vừa (10 ngày) đến trạm thuỷ văn hồ chứa thuỷ điện thực sơ đồ đây: Số liệu X, H, E thực đo thời đoạn 10 ngày Số liệu E dự báo thời đoạn 10 ngày Cập nhật số liệu vào Mơ hình Số liệu mưa dự báo từ IFS thời đoạn 10 ngày Hiệu chỉnh số liệu mưa dự báo Chạy mơ hình, tính Q dự báo trạm TV thời đoạn 10 ngày Tính H trạm TV thời đoạn thời gian dự báo 10 ngày Kết xuất giá trị đặc trưng Xuất bản tin dự báo Hình 3.35: Sơ đồ dự báo 10 ngày đến trạm thuỷ văn (TV) 79 Số liệu X, H, E thực đo thời đoạn 10 ngày Số liệu E dự báo thời đoạn 10 ngày Số liệu mưa dự báo từ IFS thời đoạn 10 ngày Cập nhật số liệu vào Mơ hình Hiệu chỉnh số liệu mưa dự báo Chạy mơ hình, tính Q dự báo trạm TV hồ trên, thời đoạn 6giờ 10 ngày Số liệu Q (dự kiến thời gian 10 ngày ) vận hành hồ Diễn tốn, tính tổng Q đến hồ Xuất bản tin dự báo Hình 3.36: Sơ đồ dự báo 10 ngày đến hồ thuỷ điện Kết dự báo thử bảng 3.25 Bảng 3.25: Đánh giá kết dự báo thử TT Trạm, Hồ Tổng số điểm dự báo Số lần dự báo Mức đảm bảo PA Đăk Mốt 171 131 76,6 Đăk Tô 171 101 59,1 Kon Plong 171 137 80,1 Kon Tum 171 140 81,9 Plei Krông 151 102 68,0 Ia ly 151 120 79,0 San 151 105 70,0 San 4A 151 108 72,0 Ghi 80 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Với lưu vực chiếm 87,61% diện tích tồn tỉnh Kon Tum 20,63% diện tích tồn tỉnh Gia Lai, sơng San ảnh hưởng tới gần 500 nghìn người dân sinh sống lưu vực, nhiệm vụ dự báo thủy văn nguồn nước vai trò quan trọng cơng tác phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai đạo sản xuất địa phương lưu vực sông Sau thời gian nghiên cứu, luận văn xây dựng phương án dự báo thủy văn hạn vừa lưu vực sơng San hồn thành nội dung sau: Xây dựng sở liệu KTTV trạm thủy văn hồ chứa thủy điện lớn lưu vực sông San từ năm 1994 - 2017 số năm xảy hạn hán, thiếu nước, năm lũ trái vụ Phân tích, đánh giá đặc điểm chung vực sông San; nghiên cứu, phân tích đánh giá tổng quan phương pháp, mơ hình dự báo thủy văn hạn vừa giới, Việt Nam cơng tác dự báo dòng chảy hạn vừa lưu vực sông San Nghiên cứu khả năng, mức độ áp dụng sản phẩm dự báo mưa số trị từ mơ hình IFS hiệu chỉnh để làm số liệu đầu vào cho mơ hình dự báo dòng chảy hạn vừa, mùa cạn cho lưu vực sơng San Ứng dụng mơ hình MIKE - NAM tính tốn xây dựng phương án dự báo dòng chảy hạn vừa mùa cạn (10 ngày) cho trạm thủy văn hồ chứa thủy điện lớn lưu vực sông San Những kết nghiên cứu luận văn đủ điều kiện để sử dụng cho phương án dự báo thuỷ văn hạn vừa mùa cạn Sau tiến hành bước dự báo kiểm tra, phương án áp dụng vào tác nghiệp dự báo thuỷ văn hạn vừa, mùa cạn điểm trạm thuỷ văn lưu vực sông San Riêng hồ chứa, khuôn khổ luận văn dừng lại tính tốn dòng chảy đến hồ trực tiếp từ mưa mơ hình Mike – Nam nên học viên tiếp tục nghiên cứu, áp dụng phương pháp Muskingum để diễn tốn dòng chảy đến hồ nhằm hồn thiện phương án dự báo trước đưa vào dự báo kiểm tra dự báo tác nghiệp thuỷ văn hạn vừa mùa cạn điểm hồ chứa thuỷ điện 81 KIẾN NGHỊ Trong khuôn khổ đề tài luận văn cao học với thời gian hạn, học viên tập trung thực nội dung việc xây dựng phương án dự báo thủy văn hạn vừa Các kết luận văn sử dụng nghiệp vụ dự báo công cụ dự báo nguồn nước cảnh báo lũ trái vụ cho sông San Tuy nhiên, để kết nghiên cứu luận văn sử dụng cách đầy đủ, thuận tiện hiệu cao đưa vào tác nghiệp dự báo cần những bước bổ sung, hồn thiện cách đầy đủ Do học viên kiến nghị: Cần nghiên cứu bổ sung đánh giá chất lượng mưa dự báo, phương pháp tiền xử lý mưa dự báo để nâng cao chất lượng dự báo Ngoài việc sử dụng mưa dự báo số trị từ mơ hình IFS làm số liệu đầu vào, nên kết hợp sử dụng dự báo mưa từ ảnh vệ tinh, rada, số liệu đo mưa tự động để nâng cao chất lượng số liệu mưa đầu vào mô hình Bộ thơng số mơ hình cần tiếp tục hiệu chỉnh, đảm bảo độ ổn định trường hợp Sử dụng thêm số liệu trạm đo KTTV lưu vực để tiếp tục hiệu chỉnh thông số Tiếp tục nghiên cứu, bổ sung cơng nghệ dự báo để hồn chỉnh phương án theo hướng tự động hoá bước cập nhật hiệu chỉnh số liệu đầu vào xuất liệu dự báo,… 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên Môi trường (2012) Quyết định số 341/QĐ-BTNMT việc ban hành Danh mục lưu vực sông nội tỉnh Bộ Tài nguyên Môi trường (2017) Thông tư số 41/TT/BTNMT Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo khí tượng Bộ Tài nguyên Môi trường (2017) Thông tư số 42/TT/BTNMT Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo Thủy văn Chính phủ (2010) Quyết định số 1989/QĐ-TTg việc ban hành Danh mục lưu vực sơng liên tỉnh Chính phủ (2018) Quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông San, ban hành kèm theo Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2018 Thủ tướng Chính phủ DHI (2009) Reference Manual MIKE 11 DHI (2009) User Manual MIKE 11 Đặng Đình Đoan (2015) Nghiên cứu xây dựng đồ ngập lụt vùng hạ du sông Đăk Bla Báo cáo tổng hợp đề tài NCKHCN cấp Tỉnh Đặng Thanh Mai (2017) Nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo lũ cảnh báo ngập lụt cho sơng Bình Định Khánh Hồ Báo cáo tổng hợp đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ 10 Nguyễn Văn Bản (2014) Nghiên cứu thực trạng nguy lũ lụt, sạt lở đất tỉnh Kon Tum; giải pháp phòng, chống nhằm giảm thiểu thiệt hại lũ lụt, sạt lở đất gây để phát triển bền vững kinh tế - xã hội – môi trường tỉnh Kon Tum, Báo cáo tổng hợp đề tài NCKHCN cấp Tỉnh 11 Nguyễn Văn Huy (2017) Đặc điểm khí tượng Thủy văn tỉnh Kon Tum, Báo cáo chuyên đề phục vụ cập nhật, bổ sung thông tin điều kiện tự nhiên, kinh, tế xã hội tỉnh Kon Tum 12 Nguyễn Văn Huy (2017) Xây dựng phương án phòng, chống lũ lụt vùng hạ du đập thuỷ điện Đăk Bla 1, sông Đăk Bla đập thuỷ điện Đăk Pô Cô, sông Pô Kô UNND tỉnh Kon Tum phê duyệt tháng 12 năm 2017 13 Niên giám thông kê tỉnh Kon Tum năm 2016 83 14 Niên giám thông kê tỉnh Gia Lai năm 2016 15 Phùng Tiến Dũng (2016) Nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo thủy văn hạn vừa, hạn dài mùa cạn phục vụ quy trình vận hành liên hồ chứa cho sơng khu vực Tây Ngun, Báo cáo thuyết minh đề cương Đề tài NCKHCN cấp Bộ 16 Tạ Đăng Hồn (2015) Ứng dụng cơng nghệ thông tin địa lý Gis xây dựng sở liệu Khí tượng thủy văn, phân vùng khí hậu thủy văn tỉnh Gia Lai, Báo cáo tổng hợp đề tài NCKHCN cấp Tỉnh 17 Trịnh Thu Phương (2017) Nghiên cứu xây dựng cơng nghệ nhận định lũ lớn dòng chảy mùa cạn lưu vực sông Hồng nhằm nâng cao hiệu vận hành liên hồ chứa Báo cáo tổng hợp đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ 18 UBND tỉnh Kon Tum (2012) Báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum đến năm 2020 Kon Tum tháng năm 2012 84 LÝ LỊCH TRÍCH NGANG Họ Tên: Nguyễn Văn Huy Ngày tháng năm sinh: 10 tháng 12 năm 1971 Nơi sinh: Xã Hồng An, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang Địa liên lạc: Số 02 Nguyễn Sinh Sắc, Phường Quang Trung, TP Ko Tum, tỉnh Kon Tum Quá trình đào tạo: Tên trường Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng Từ tháng, năm-đến tháng, năm Hình thức đào tạo Văn bằng, chứng chỉ, trình độ CB Khí tượng Thủy văn TP Hồ Chí Minh Thủy văn 9/ 96 - 5/ 1999 Chuyên tu Kỹ Thủy văn Trung tâm tin học ngoại ngữ tỉnh Gia Lai Anh Văn Thi lại lấy chứng năm 2012, Tại chức Chứng B Trung tâm Ngoại ngữ tin học tỉnh Gia Lai Tin học 5/2002 - 9/2002 Tại chức Chứng B Trường Chính trị tỉnh Kon Tum Lý luận trị, hành 6/ 2010- 8/ 2011 Tại chức Trung cấp lý luận trị, hành Đại học Tài ngun Mơi trường Hà nội Lớp Kinh tế kỹ thuật – dự báo viên 3/ 2012- 5/ 2012 Bồi dưỡng Chứng nhận Đảng ủy TT KTTV QG Nghiệp vụ công tác Đảng Đại học Tài nguyên Môi trường Hà nội Thạc sỹ thủy văn 6/ 2000 - 6/ 2001 5/2016 2016-2018 Bồi dưỡng tập trung Tại chức Chứng nhận Đang học 85 Trung Tâm Ngoại ngữ Galaxy Trường Đào tạo, bồi dưỡng Tài ngun Mơi trường Tiếng Anh trình độ B1 (Thi Trường Đại học Thái Nguyên) Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp Phòng 2017 Tại chức B1 7/5-10/6/2018 Tại chức Chứng nhận Q trình cơng tác: Từ tháng, năm-đến tháng, năm Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, quyền, đồn thể, tổ chức xã hội) kể thời gian đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ,… 9/1993 - 6/ 1995 Quan trắc viên trạm Thủy văn EaH’leo, thuộc Đài KTTV Đăk Lăk, tỉnh Đắk Lắk 7/1995 - 9/1996 Quan trắc viên Trạm Thủy văn EaSup, thuộc Đài KTTV KV Tây Nguyên 10/1996 - 5/1999 Học chuyên tu đại học Trường CB KTTV TP Hồ Chí Minh, Bí thư Đồn trường 6/1999 - 3/2006 Dự báo viên, phòng dự báo Bí thư Đoàn sở Đài KTTV khu vực Tây Nguyên; Chi ủy viên chi Văn phòng; Ủy viên BCH Đảng Đài; Ủy viên BCH cơng đồn sở Đài KTTV KV Tây Nguyên 4/2006 - 8/2009 Dự báo viên, trung tâm dự báo KTTV tỉnh Đắk Nông - Ủy viên BCH Đảng Đài; Ủy viên BCH cơng đồn sở Đài KTTV KV Tây Nguyên; Bí thư chi KTTV; Chủ tịch Cơng đồn sở thành viên KTTV tỉnh Đắk Nông 9/2009 - 4/2010 P Giám đốc trung tâm KTTV tỉnh Đắk Nông, Ủy viên BCH Đảng Đài; Ủy viên BCH cơng đồn sở Đài KTTV KV Tây Nguyên; Bí thư chi KTTV; Chủ tịch cơng đồn sở thành viên KTTV tỉnh Đắk Nông 5/2010 – 14/5/2012 P Giám đốc phụ trách Trung tâm KTTV tỉnh Kon Tum; Ủy viên BCH Đảng Đài; Bí thư chi KTTV tỉnh Kon Tum; ủy viên BCH hội bảo vệ thiên nhiên, môi trường tỉnh Kon Tum 15/5/2012 - 3/2014 Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Kon Tum 4/2014 – 7/2017 Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Kon Tum 7/2017 đến Bí thư chi bộ, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Kon Tum 86 XÁC NHẬN QUYỂN LUẬN VĂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NỘP LƯU CHIỂU CHỦ NHIỆM KHOA KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN 87 2,7,14,24,28,41,46,49,53-56,59-60,62,63,66-69,73,76 1,3-6,8-13,15-23,25-27,29-40,42-45,47-48,50-52,57-58,61,64-65,70-72,77-86 ... trí sản xuất phòng chống thiên tai địa phương, ngành lưu vực sông Sê San, đề tài luận văn cao học "Nghiên cứu xây dựng phương án dự báo hạn vừa cho lưu vực sơng Sê San có sử dụng sản phẩm mưa dự. .. dự báo IFS" lựa chọn để thực Mục tiêu nghiên cứu: Xây dựng phương án dự báo thủy văn hạn vừa mùa cạn (10 ngày) cho lưu vực sông Sê San Phạm vi đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu: Lưu vực sông. .. NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN DỰ BÁO DÒNG CHẢY HẠN VỪA CHO LƯU VỰC SƠNG SÊ SAN, CĨ SỬ DỤNG SẢN PHẨM MƯA DỰ BÁO CỦA IFS NGUYỄN VĂN HUY CHUYÊN NGÀNH: THỦY
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu xây dựng phương án dự báo hạn vừa cho lưu vực sông sê san có sử dụng sản phẩm mưa dự báo của IFS , Nghiên cứu xây dựng phương án dự báo hạn vừa cho lưu vực sông sê san có sử dụng sản phẩm mưa dự báo của IFS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay