Nghiên cứu giải pháp phân bổ tài nguyên nước mặt cho các ngành dùng nước tỉnh hà nam

85 9 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 15:02

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG LUẬN VĂN THẠC SĨ NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP PHÂN BỔ TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT CHO CÁC NGÀNH DÙNG NƯỚC TỈNH NAM CHUYÊN NGÀNH: THỦY VĂN THỊ HỒNG VÂN NỘI, NĂM 2018 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG LUẬN VĂN THẠC SĨ NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP PHÂN BỔ TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT CHO CÁC NGÀNH DÙNG NƯỚC TỈNH NAM THỊ HỒNG VÂN CHUYÊN NGÀNH: THỦY VĂN MÃ SỐ: 60440224 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HOÀNG THỊ NGUYỆT MINH NỘI, NĂM 2018 i CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NỘI Cán hướng dẫn chính: TS Hồng Thị Nguyệt Minh Cán chấm phản biện 1: PGS.TS Lã Văn Chú Cán chấm phản biện 2: PGS.TS Nguyễn Hữu Khải Luận văn bảo vệ tại: HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NỘI Ngày 17 tháng năm 2018 ii LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan: Luận văn cơng trình nghiên cứu thực cá nhân, thực hướng dẫn khoa học TS.Hoàng Thị Nguyệt Minh Các số liệu, kết luận trình bày luận văn trung thực chưa cơng bố hình thức Tơi xin chịu trách nhiệm nghiên cứu Học viên Thị Hồng Vân iii LỜI CẢM ƠN Qua thời gian nghiên cứu thực hiện, đến luận văn thạc sĩ đề tài “Nghiên cứu giải pháp phân bổ tài nguyên nước mặt cho ngành dùng nước tỉnh Nam” hoàn thành Học viên xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS.Hồng Thị Nguyệt Minh, người tận tình hướng dẫn, góp ý bảo suốt q trình học tập hồn thành luận văn Học viên xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy, giáo Khoa Khí tượng – Thủy văn, Phòng Đào tạo sau Đại học – Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Nội tận tình giúp đỡ, truyền đạt kiến thức chun mơn suốt q trình học tập Xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè, đồng nghiệp Sở Tài nguyên Môi trường Nam cổ vũ, động viên, tạo điều kiện thuận lợi q trình học tập hồn thành luận văn Với thời gian kiến thức hạn chế nên tránh khỏi khiếm khuyết, học viên mong nhận góp ý thầy, cô giáo, cán khoa học đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Nội, tháng 10 năm 2018 Học viên Thị Hồng Vân iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii MỤC LỤC iv TÓM TẮT LUẬN VĂN vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC HÌNH x MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu đề tài Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục luận văn Chương TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU PHÂN BỔ TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ KHU VỰC NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan phân bổ nguồn nước 1.1.1 Các khái niệm phân bổ nguồn nước 1.1.2 Tổng quan nghiên cứu phương pháp phân bổ nguồn nước 1.1.3 Ứng dụng mơ hình tốn phân bổ nguồn nước 1.2 Tổng quan khu vực nghiên cứu 11 1.2.1 Đặc điểm địa lý tự nhiên 11 1.2.2 Đặc điểm khí tượng mạng lưới sơng ngòi 12 1.2.3 Hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội 17 Chương CƠ SỞ SỐ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU PHÂN BỔ TÀI NGUYÊN NƯỚC 20 v 2.1 Phương pháp tiếp cận toán 20 2.2 Phân vùng đánh giá tài nguyên nước 21 2.2.1 Cơ sở phân chia tiểu vùng 21 2.2.2 Kết phân chia tiểu vùng 21 2.3 Cơ sở số liệu 24 2.3.1 Số liệu tính tốn 24 2.3.2 Cơng cụ tính tốn 28 2.4 Phương pháp nghiên cứu 31 2.4.1 Nguyên tắc phân bổ nguồn nước 31 2.4.2 Xác định thứ tự ưu tiên 32 2.4.3 Phương án phân bổ tài nguyên nước mặt 33 Chương NGHIÊN CỨU PHÂN BỔ TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT TỈNH NAM 35 3.1 Phân tích, đánh giá tài nguyên nước mặt 35 3.1.1 Tài nguyên nước mưa 35 3.1.2 Tài nguyên nước mặt 39 3.2 Dự báo nhu cầu sử dụng nước 41 3.2.1 Các tiêu chuẩn tiêu tính tốn nhu cầu sử dụng nước 41 3.2.2 Nhu cầu sử dụng nước ngành sử dụng nước 43 3.2.3 Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước ngành trạng 2016, 2020 định hướng 2030 46 3.3 Ứng dụng mơ hình WEAP phân bổ tài ngun nước mặt 48 3.3.1 Tính tốn cân nước trạng 48 3.3.2 Tính tốn cân nước theo kịch bản, phương án 50 3.3.3 Lựa chọn phương án phân bổ tài nguyên nước mặt tỉnh Nam 64 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 PHỤ LỤC Error! Bookmark not defined vi TÓM TẮT LUẬN VĂN Họ tên học viên: Thị Hồng Vân Lớp: CH2B.T Khóa: 2B Cán hướng dẫn: TS Hoàng Thị Nguyệt Minh Tên đề tài: Nghiên cứu giải pháp phân bổ tài nguyên nước mặt cho ngành dùng nước tỉnh Nam Tóm tắt: Luận văn trình bày chương, bao gồm nội dung sau: Chương 1: Tổng quan nghiên cứu phân bổ tài nguyên nước khu vực nghiên cứu Chương 2: Cơ sở số liệu phương pháp nghiên cứu phân bổ tài nguyên nước Chương 3: Nghiên cứu phân bổ tài nguyên nước mặt tỉnh Nam Luận văn lựa chọn phương án phân bổ nguồn nước dựa trạng tài nguyên nước nhu cầu nước cho phát triển kinh tế địa bàn Nam vùng có nguồn nước dồi dào, nên lượng nước đáp ứng tương đối đầy đủ nhu cầu dùng nước Trong tương lai, với phát triển kinh tế xã hội cao, đặc biệt ngành cơng nghiệp nơng nghiệp nguồn nước không đáp ứng đủ cho ngành dùng nước đặc biệt khu dùng nước nông nghiệp, lượng nước thiếu giai đoạn 2020 đến 2030 3,44 1,8 triệu m3 vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TNN Tài nguyên nước HTX Hợp tác xã TNMT Tài nguyên môi trường KCN Khu công nghiệp KTSD Khai thác sử dụng TLV Tiểu lưu vực NCSD Nhu cầu sử dụng UBND Ủy ban nhân dân KT – XH Kinh tế - xã hội ATGT An toàn giao thơng viii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Nhiệt độ bình quân tháng, năm trạm quan trắc 13 Bảng 1.2 Lượng bốc tháng, trung bình năm trạm quan trắc 13 Bảng 1.3 Dân số năm 2016 tỉnh Nam 18 Bảng 2.1 Phân chia tiểu vùng tỉnh Nam 22 Bảng 2.2 Dòng chảy tối thiểu sơng (m3/s) 27 Bảng 2.3 Thứ tự ưu tiên phân bổ nguồn nước 33 Bảng 3.1.Danh sách trạm đo mưa địa bàn tỉnh vùng lân cận 35 Bảng 3.2 Tổng lượng tài nguyên nước mưa sinh dòng chảy trạng (triệu m3/năm) 36 Bảng 3.3 Tổng lượng tài nguyên nước mưa sinh dòng chảy với tần suất 50% (triệu m3/năm) 36 Bảng 3.4 Tổng lượng tài nguyên nước mưa sinh dòng chảy với tần suất 85% (triệu m3/năm) 36 Bảng 3.5 Phân phối lượng mưa theo tháng, mùa 38 Bảng 3.6.Danh sách trạm thủy văn địa bàn tỉnh 39 Bảng 3.7 Tổng lượng nước địa bàn tỉnh 41 Bảng 3.8 Tiêu chuẩn dùng nước tỉnh Nam 41 Bảng 3.9 Mức tưới loại trồng 42 Bảng 3.10 Tiêu chuẩn cấp nước cho loại vật nuôi 42 Bảng 3.11 Dự báo nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt, dịch vụ theo tiểu vùng 43 Bảng 3.12 Dự báo nhu cầu nước công nghiệp theo tiểu vùng 44 Bảng 3.13 Dự báo nhu cầu nước tưới theo tiểu vùng 44 Bảng 3.14 Dự báo nhu cầu nước chăn nuôi theo tiểu vùng 45 Bảng 3.15 Nhu cầu nước cho thủy sản 45 Bảng 3.16 Dự báo nhu cầu nước theo tiểu vùng 46 58 Tháng (triệu m3) Tiểu vùng Tiểu vùng Châu Giang 6,46 3,23 6,46 2,40 10 11 12 0 0 0 0 Năm 2030 Tiểu vùng Hữu Nhuệ - Bắc Đáy 0 0 0 0 0 0 Tiểu vùng Tả Nhuệ - Bắc Châu 0 0 0 0 0 0 Tiểu vùng Phủ Lý 0 0 0 0 0 0 Tiểu vùng hạ lưu sông Đáy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tiểu vùng Châu Giang 2,94 0,89 4,94 0,80 Hình 3.7 Biểu đồ tổng lượng nước thiếu năm 2020 - 2030 PA2 - 85% Qua bảng biểu đồ nhận thấy, với Phương án 2, tổng lượng nước thiếu tương lai ứng với P=50% 3,44 triệu m3 vào tháng 1, tháng năm 2020 1,8 triệu m3 vào từ tháng năm 2030, với P=85% lượng nước thiếu 18,55 triệu m3 – 9,57 triệu m3 ứng với năm 2020 – 2030 xảy từ tháng đến tháng Cũng Phương án 1, lượng nước thiếu tập trung tiểu vùng Châu Giang, nhiên, nguồn nước đáp ứng tương đối đầy đủ nhu cầu sử dụng nước cho ngành đặc biệt tháng kiệt năm 59 3.3.2.3 Phương án 3: Đảm bảo cấp nước 100% cho sinh hoạt, dịch vụ, 90% cho công nghiệp, thủy sản chăn nuôi, 80% cho nhu cầu tưới - Lượng nước phân bổ: + Trường hợp năm nước trung bình (P=50%): Lượng nước phân bổ cho toàn vùng giai đoạn 2020 – 2030, với tần suất nước đến 50% theo năm tương ứng 506,16 – 484,64 triệu m3/năm Cụ thể: Tiểu vùng Hữu Nhuệ - Bắc Đáy với lượng nước phân bổ từ 47,56 – 45,48 triệu m3/năm Tiểu vùng Tả Nhuệ Bắc Châu lượng nước phân bổ từ 89,32 – 91,71 triệu m3/năm Tiều vùng Phủ Lý cấp nước từ sông Đáy với lượng nước phân bổ 43,30 – 44,49 triệu m3/năm, tiểu vùng hạ lưu Đáy với lượng nước phân bổ từ 200,38 – 188,79 triệu m3/năm tiểu vùng Châu Giang cấp nước từ sơng Châu Giang với lượng nước phân bổ từ 242,29 – 226,55 triệu m3/năm + Trường hợp năm nước (P=85%): Lượng nước phân bổ cho toàn vùng giai đoạn 2020 – 2030, với tần suất nước đến 85% theo năm tương ứng 490,21 – 476,05 triệu m3/năm Cụ thể: Tiểu vùng Hữu Nhuệ - Bắc Đáy với lượng nước phân bổ từ 47,56 – 45,48 triệu m3/năm Tiểu vùng Tả Nhuệ Bắc Châu với lượng nước phân bổ từ 89,32 – 91,71 triệu m3/năm Tiều vùng Phủ Lý cấp nước từ sông Đáy với lượng nước phân bổ 43,30 – 44,49 triệu m3/năm, tiểu vùng hạ lưu Đáy với lượng nước phân bổ từ 125,60 – 114,18 triệu m3/năm tiểu vùng Châu Giang cấp nước từ sông Châu Giang với lượng nước phân bổ từ 184,43 – 180,19 triệu m3/năm Bảng 3.28 Lượng nước phân bổ PA3 Tiểu vùng Tần suất 50% Tần suất 85% Năm 2020 Năm 2030 Năm 2020 Năm 2030 Tiểu vùng Hữu Nhuệ - Bắc Đáy 47,56 45,48 47,56 45,48 Tiểu vùng Tả Nhuệ - Bắc Châu 89,32 91,71 89,32 91,71 Tiểu vùng Phủ Lý 43,30 44,49 43,30 44,49 Tiểu vùng hạ lưu sông Đáy 125,60 114,18 125,60 114,18 Tiểu vùng Châu Giang 200,38 188,78 184,43 180,19 Tổng 506,16 484,64 490,21 476,05 60 - Mức độ đáp ứng: + Trường hợp năm nước trung bình (P=50%): Trong giai đoạn 2020-2030 tình trạng thiếu nước xuất tháng tháng ngành nông nghiệp (cấp nước tưới cho trồng) tiểu vùng Châu Giang, mức độ đáp ứng lượng nước phân bổ từ 98,09 – 98,85% + Trường hợp năm nước (P=85%): Trong giai đoạn 2020 – 2030 tình trạng thiếu nước xuất từ tháng đến tháng ngành nông nghiệp (cấp nước tưới cho trồng) thuộc tiểu vùng Châu Giang, mức độ đáp ứng lượng nước phân bổ từ 90,28 – 94,36% Bảng 3.29 Mức độ đáp ứng lượng nước phân bổ PA3 Vùng Tần suất 50% Ngành sử Giai đoạn dụng nước Tiểu vùng Nông nghiệp Châu Giang (Tưới) Tần suất 85% % đáp Tháng % đáp Tháng ứng thiếu ứng thiếu Năm 2020 98,09 1,3 90,28 1,2,3,4 Năm 2030 98,85 94,36 1,2,3,4 Bảng 3.30 Lượng nước thiếu địa bàn tỉnh PA3 năm 2020 - 2030 tần suất 50% Tháng (triệu m3) Tiểu vùng 10 11 12 Năm 2020 Tiểu vùng Hữu Nhuệ - Bắc Đáy 0 0 0 0 0 0 Tiểu vùng Tả Nhuệ - Bắc Châu 0 0 0 0 0 0 Tiểu vùng Phủ Lý 0 0 0 0 0 0 Tiểu vùng hạ lưu sông Đáy 0 0 0 0 0 0 0,16 3,75 0 0 0 0 Tiểu vùng Châu Giang Năm 2030 61 Tháng (triệu m3) Tiểu vùng 10 11 12 Năm 2020 Tiểu vùng Hữu Nhuệ - Bắc Đáy 0 0 0 0 0 0 Tiểu vùng Tả Nhuệ - Bắc Châu 0 0 0 0 0 0 Tiểu vùng Phủ Lý 0 0 0 0 0 0 Tiểu vùng hạ lưu sông Đáy 0 0 0 0 0 0 Tiểu vùng Châu Giang 0 2,2 0 0 0 0 Hình 3.8 Biểu đồ tổng lượng nước thiếu năm 2020 - 2030 PA3 - 50% Bảng 3.31 Lượng nước thiếu địa bàn tỉnh PA3 năm 2020 - 2030 tần suất 85% Tháng (triệu m3) Tiểu vùng 10 11 12 Năm 2020 Tiểu vùng Hữu Nhuệ - Bắc Đáy 0 0 0 0 0 0 Tiểu vùng Tả Nhuệ - Bắc Châu 0 0 0 0 0 0 Tiểu vùng Phủ Lý 0 0 0 0 0 0 Tiểu vùng hạ lưu sông Đáy 0 0 0 0 0 0 62 Tháng (triệu m3) Tiểu vùng Tiểu vùng Châu Giang 6,46 3,24 6,47 2,41 10 11 12 0 0 0 0 Năm 2030 Tiểu vùng Hữu Nhuệ - Bắc Đáy 0 0 0 0 0 0 Tiểu vùng Tả Nhuệ - Bắc Châu 0 0 0 0 0 0 Tiểu vùng Phủ Lý 0 0 0 0 0 0 Tiểu vùng hạ lưu sông Đáy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tiểu vùng Châu Giang 2,94 0,90 4,94 0,81 Hình 3.9 Biểu đồ tổng lượng nước thiếu năm 2020 - 2030 PA3 - 85% Như vậy, tổng lượng nước thiếu ứng với P=50% 3,91 xảy vào tháng 1, tháng năm 2020 2,2 triệu m3 xảy vào tháng năm 2030, với P=85% lượng nước thiếu 19,86 – 10,78 triệu m3 xảy từ tháng đến tháng năm 2020 – 2030 Cũng Phương án trên, lượng nước thiếu xảy tiểu vùng Châu Giang, cụ thể cho tưới, nhiên, lượng nước phân bổ lại không đáp ứng đủ nhu cầu Phương án 63 Nhận xét kết tính tốn phương án: Kết tính tốn cho thấy điều kiện nước đến trung bình (P=50%) lượng nước đến nước (P=85%) mức độ thiếu khác tổng lượng thiếu thiếu ngành nông nghiệp (cấp nước tưới cho trồng) Phương án đảm bảo cấp nước 100% cho đối tượng sử dụng phân bổ theo thứ tự ưu tiên ngành tổng lượng nước thiếu ứng với P=50% 18,53 9,03 triệu m3 năm 2020 – 2030, với P=85% lượng nước thiếu tương ứng 40,37 28,75 triệu m3 năm 2020 – 2030 Phương án đảm bảo cấp nước 100% cho sinh hoạt, 95% cho công nghiệp 80% cho ngành nông nghiệp (phân bổ theo thứ tự ưu tiên ngành) tổng lượng nước thiếu ứng với P=50% 3,44 – 1,8 triệu m3 năm 2020 – 2030, với P=85% lượng nước thiếu tương ứng 18,55 – 9,57 triệu m3 năm 2020 – 2030 Phương án đảm bảo cấp nước 100% cho sinh hoạt, 90% cho công nghiệp, thủy sản chăn nuôi, 80% cho nhu cầu tưới (phân bổ theo thứ tự ưu tiên ngành) tổng lượng nước thiếu ứng với P=50% 3,91 – 2,2 triệu m3 năm 2020 – 2030, với P=85% lượng nước thiếu 19,86 – 10,78 triệu m3 năm 2020 – 2030 Bảng 3.32 So sánh lượng nước thiếu với phương án Đơn vị: triệu m3 Tần suất Phương án P = 50% P = 85% Năm 2020 Năm 2030 Năm 2020 Năm 2030 Phương án 18,53 9,03 40,37 28,75 Phương án 3,44 1,8 18,55 9,57 Phương án 3,91 2,22 19,86 10,78 Như vậy, với Phương án có nguồn nước đến ứng với tần suất P = 50% lượng nước thiếu nhất, ngồi ra, nhu cầu sử dụng nước ngành phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội địa phương địa bàn tỉnh giai 64 đoạn 2020, định hướng đến năm 2030, phân bổ cho ngành dùng nước theo tỷ lệ thứ tự ưu tiên 3.3.3 Lựa chọn phương án phân bổ tài nguyên nước mặt tỉnh Nam 3.3.3.1 Tiêu chí lựa chọn phương án phân bổ Căn vào điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, mục tiêu định hướng phát triển kinh tế xã hội vùng kỳ quy hoạch để lựa chọn phương án tối ưu Căn vào đối tượng định phân bổ để đưa phương án mang tính khả thi Phương án chọn phương án tối ưu, mang lại hiệu kinh tế lớn phải đảm bảo yếu tố an sinh xã hội Phương án chọn phải có đồng thuận đối tượng sử dụng nước bên liên quan 3.3.3.2 Phân tích lựa chọn phương án phân bổ - Tiêu chí 1: Căn vào dự báo xu diễn biến tiềm nguồn nước Theo tiêu chí này, phương án xét đến khả nguồn nước đến tương ứng với tần suất P = 50%, P = 85% Đối với tiêu chí này, phương án thỏa mãn - Tiêu chí 2: Căn vào điều kiện tự nhiên, KT-XH, mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế xã hội để lựa chọn phương án tối ưu Theo tiêu chí này, phương án xét đến điều kiện kinh tế xã hội tại, dựa vào tình hình phát triển KT-XH tỉnh quy hoạch đến năm 2020 Đối với tiêu chí này, phương án thỏa mãn - Tiêu chí 3: Phương án chọn phương án tối ưu, phù hợp định hướng phát triển kinh tế đảm bảo an sinh xã hội Trong phương án xây dựng phương án phương án có phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội định hướng phát triển kinh tế xã hội tương lai, chưa kể vùng bị thiếu nước tiểu vùng Châu Giang (thiếu nước cho nông nghiệp), ưu tiên cho vùng có tầm quan trọng phát triển kinh tế - xã hội - Tiêu chí 4: Dựa vào kết tính tốn cân nước theo phương án 65 Theo kết cân nước tiểu vùng cho thấy , với phương án tỷ lệ cấp nước 100% cho ngành tổng lượng nước thiếu trường hợp lớn Với phương án 2, phương án có xét theo chia sẻ nguồn nước định hướng kinh tế - xã hội, lượng nước thiếu giảm đáng kể, nhiên lượng nước thiếu phương án giảm nhiều so với phương án Đối với tiêu chí này, phương án chọn Bảng 3.33 Tổng hợp lựa chọn phương án theo tiêu chí lựa chọn Tiêu chí lựa chọn Phương án phân bổ nguồn nước PA PA PA Tiêu chí x x x Tiêu chí x x x Tiêu chí x x Tiêu chí x Nhận xét: Quy phân tích nêu tên, thấy phương án phương án thỏa mãn nhiều tiêu chí (4/4 tiêu chí) để đảm bảo cấp nước cho đối tượng sử dụng nước theo điều kiện kinh tế - xã hội, định hướng phát triển kinh tế phân bổ lượng nước ngành luận văn lựa chọn phương án phương án phân bổ nguồn nước năm 2020 – 2030 Hình 3.10 Biểu đồ kết chạy mơ hình WEAP với tần suất P=50% 66 Hình 3.11 Tổng lượng nước thiếu giai đoạn 2020 – 2030 ứng với P = 50% Hình 3.12 Tổng lượng nước thiếu tiểu vùng Châu Giang giai đoạn 2020 – 2030 ứng với tần suất 50% 67 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Qua thời gian nghiên cứu thực luận văn, giúp đỡ giáo viên hướng dẫn TS.Hoàng Thị Nguyệt Minh, tập thể thầy giáo Khoa Khí tượng – Thủy văn, giúp đỡ bạn bè người thân, với cố gắng thân Luận văn đạt kết sau: Những kết đạt luận văn: - Đã nghiên cứu, phân tích tổng quan cân nước hệ thống, ý nghĩa việc nghiên cứu tính tốn cân nước; tình hình nghiên cứu tính tốn cân nước Việt Nam giới; - Thu thập phân tích tài liệu khí tượng thủy văn, đồ lưu vực tài liệu tình hình phát triển dân sinh kinh tế tỉnh Nam Xem xét vấn đề liên quan đến nguồn nước tính tốn nhu cầu nước đối tượng dùng nước khu vực giai đoạn (2016) dự báo nhu cầu dùng nước đến năm 2020, 2030; - Thiết lập, sơ đồ mô hệ thống cân nước toàn tỉnh năm 2016 đến năm 2020, định hướng 2030 theo nguyên lý mô mơ hình WEAP Tính tốn cân nước mặt toàn tỉnh 2016 đến năm 2020, 2030, từ đưa giải pháp phân bổ tài nguyên nước với phương án khác để lựa chọn phương án tối ưu ngành dùng nước tương lai; - Về mơ hình WEAP: Mơ hình WEAP cho thấy khả ứng dụng tốt tốn cân nước có khả ứng dụng nhiều lĩnh vực Với giao diện thân thiện, dễ sử dụng, xây dựng nhiều kịch cách trực quan, khả phân tích đối sánh kết xuất kết tính mơ hình mạnh bật mơ hình WEAP - Đối với tỉnh Nam: Mặc dù vùng có nguồn nước tương đối dồi dào, nhiên tương lai, với phát triển kinh tế xã hội cao, đặc biệt ngành công nghiệp nông nghiệp nguồn nước khơng đáp ứng đủ cho ngành dùng nước đặc biệt khu dùng nước nông nghiệp, lượng nước thiếu giai đoạn 2020 đến 2030 3,44 1,8 triệu m3 Trong luận văn này, việc 68 nghiên cứu đề xuất phương pháp luận, thứ tự ưu tiên biện pháp phân bổ đưa tỷ lệ phân bổ lựa chọn phương án phân bổ giai đoạn 2020 – 2030 - Trong phương án đưa ra: lựa chọn phương án giải pháp phân bổ tài nguyên nước mặt cho tỉnh Nam tương lai: + Phát triển KT-XH quy hoạch phê duyệt; + Nhu cầu sử dụng nước ngành dự báo; + Nước mặt nguồn cung cấp cho mục đích sử dụng ngành Điều chỉnh tỷ lệ phân bổ cho đối tượng khai thác, sử dụng nước cho phù hợp nhằm nâng cao hiệu sử dụng (cụ thể đảm bảo 100% nhu cầu nước sinh hoạt, dịch vụ 95% nhu cầu cho công nghiệp 80% ngành khác) Phương án đảm bảo cấp nước 100% nhu cầu cho sinh hoạt, dịch vụ 95% công nghiệp, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội tương lai đảm bảo yếu tố an sinh xã hội toàn tỉnh Những hạn chế hướng mở rộng luận văn Những hạn chế luận văn: - Các tài liệu, số liệu khí tượng thủy văn, dân sinh kinh tế xã hội cập nhật tới năm 2016; - Tỉnh thuộc khu vực đồng bằng, dòng chảy chịu nhiều tác động người nên việc xử lý số liệu khó khăn; - Luận văn bước đầu ứng dụng mơ hình WEAP tính tốn phân bổ tài ngun nước mặt cho tỉnh Nam Tuy nhiên, luận văn dừng lại tính tốn cho số lượng nước mặt, chưa xét đến trữ lượng nước đất chất lượng nước mặt nên phương hướng phát triển bền vững tài nguyên nước chưa đề cập đến việc khai thác quản lý nước ngầm, chất lượng nước Hướng mở rộng luận văn: - Trong tương lai, nhu cầu dùng nước ngành tăng lớn so với dự báo, bùng nổ dân số khí hậu biến đổi đáng kể gây thiếu nước, việc xây dựng cơng trình gặp nhiều khó khăn tài chính, mật độ cơng trình… cần xét đến phương án giảm diện tích canh tác trồng, điều chỉnh quy hoạch cụm 69 công nghiệp, nâng cấp kiên cố hóa hệ thống kênh mương từ đầu mối tới mặt ruộng nhằm phát huy tối đa cơng trình có - Tăng cường làm tốt công tác quản lý nguồn nước lưu vực như: nâng cao dân trí, trồng rừng phòng hộ, tiết kiệm nước nâng cao công tác quản lý, khai thác hệ thống thủy lợi - Cần xây dựng thêm số trạm thủy văn lưu vực để thuận tiện cho việc tính tốn quản lý nguồn nước sau 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Cục thống kê tỉnh Nam: “Niên giám thống kê tỉnh Nam năm 2016”; [2] Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 Thủ tướng Chính phủ số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách bảo vệ môi trường [2] Văn Khối (2005), Giáo trình Quy hoạch quản lý nguồn nước, Trường Đại học Thủy lợi; [3] Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13, ngày 01 tháng 01 năm 2013; [4] Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 06 năm 2014; [5] Nguyễn Tiền Giang (2010), Kỹ thuật quản lý hệ thống nguồn nước, Trường Đại học Khoa học tự nhiên; [6] Nguyễn Ngọc (2012), Nghiên cứu áp dụng mơ hình WEAP tính cân nước lưu vực sông Vệ, luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Nội [7] Nguyễn Thị Huyền (2015), Khai thác mơ hình WEAP tính tốn cân nước cho lưu vực sơng Vu Gia – Thu Bồn, Đại học Tài nguyên Môi trường Nội [8] Ngơ Chí Tuấn (2009), Tính tốn cân nước hệ thống lưu vực sông Thạch Hãn tỉnh Quảng Trị, luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Nội [9] Nguyễn Phương Nhung (2011), Tính tốn cân nước hệ thống lưu vực sơng Cầu mơ hình MIKE Basin, luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Nội [10] Hoàng Thanh Tùng, Nguyễn Thị Minh Tâm, Nguyễn Thị Thu Nga (2015), Nghiên cứu phân bổ nguồn nước lưu vực sơng Ba, Tạp chí Khoa học kỹ thuật thủy lợi môi trường [11] Quyết định số 1226/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam đến năm 2020 [12] Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội địa phương tỉnh Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 71 [13] Quy hoạch tài nguyên nước mặt tỉnh Nam đến năm 2020 [14] Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 [15] Quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 [16] R.Speed, Li Y, T.Le Quesne, G.Pegra Z.Zhiwei (2013), Lập Kế hoạch phân bổ tài nguyên nước lưu vực, UNESCO, Pari [17] Thông tư số 42/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 Bộ Tài nguyên Môi trường Quy định kỹ thuật lập quy hoạch tài nguyên nước; [18] V.T Tú nnk (2014) Xây dựng mơ hình RAM-V ứng dụng thử nghiệm tính tốn hiệu kinh tế phân bổ nguồn nước lưu vực sông Sê San, Kỷ yếu hội thảo thường niên ĐHTL 2014 [19] Vũ Thanh Tâm, Đỗ Tiến Hùng, Trần Thành Lê (2012), Phân tích hệ thống tài nguyên nước đề xuất giải pháp phân bổ hợp lý nguồn nước lưu vực sông Ba, Trung tâm quy hoạch điều tra tài nguyên nước quốc gia, Bộ Tài nguyên Môi trường Tiếng Anh [20] International Water Management Institute, 2007, “Application of the Water Evaluation And Planning (WEAP) model to assess future water demands and resources in the Olifants catchment, South Africa” [21] United States Environmental Protection Agency, 2005, Handbook for Developing Watershed Plans ti Restore and Protect Our Waters [22] Weap user guide, www.weap21.org/downloads/WEAP_User_Guide.pdf 72 ... mục tiêu đề tài: - Nghiên cứu tài nguyên nước mặt tỉnh Hà Nam, xây dựng lựa chọn phương án phân bổ tài nguyên nước mặt tỉnh Hà Nam Đối tượng nghiên cứu Tài nguyên nước mặt tỉnh Hà Nam phương án... quan nghiên cứu phân bổ tài nguyên nước khu vực nghiên cứu Chương II: Cơ sở số liệu phương pháp nghiên cứu phân bổ tài nguyên nước Chương III: Nghiên cứu phân bổ tài nguyên nước mặt tỉnh Hà Nam. .. nguyên nước khu vực nghiên cứu Chương 2: Cơ sở số liệu phương pháp nghiên cứu phân bổ tài nguyên nước Chương 3: Nghiên cứu phân bổ tài nguyên nước mặt tỉnh Hà Nam Luận văn lựa chọn phương án phân bổ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu giải pháp phân bổ tài nguyên nước mặt cho các ngành dùng nước tỉnh hà nam , Nghiên cứu giải pháp phân bổ tài nguyên nước mặt cho các ngành dùng nước tỉnh hà nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay