Quản lý quỹ hỗ trợ nông dân tại hội nông dân tỉnh hà tĩnh

101 7 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 14:26

ĐẠI HỌC QUỐC GIA NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN TIẾN ANH QUẢN QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN TẠI HỘI NÔNG DÂN TỈNH TĨNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG Nội – 2018 ĐẠI HỌC QUỐC GIA NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN TIẾN ANH QUẢN QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN TẠI HỘI NÔNG DÂN TỈNH TĨNH Chuyên ngành: Quản kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC:PGS.TS MAI THỊ THANH XUÂN XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN PGS.TS Mai Thị Thanh Xuân PGS.TS Nguyễn Trúc Lê Nội - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn kết nghiên cứu riêng tôi, chƣa đƣợc công bố cơng trình nghiên cứu ngƣời khác Việc sử dụng kết quả, trích dẫn tài liệu ngƣời khác đảm bảo theo quy định Các nội dung trích dẫn tham khảo tài liệu, sách báo, thông tin đƣợc đăng tải tác phẩm, tạp chí trang Web theo danh mục tài liệu tham khảo luận văn./ Tác giả luận văn (Ký, họ tên) Nguyễn Tiến Anh LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài “Quản Quỹ hỗ trợ nông dân Hội Nông dântỉnh Tĩnh” nhận đƣợc quan tâm, giúp đỡ, hƣớng dẫn, động viên nhiều tập thể, cá nhân Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu Trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Nội, Khoa Kinh tế - Chính trị khoa, phòng Trƣờng Đại học Kinh tế tạo điều kiện tốt để tơi hồn thành Luận văn tốt nghiệp Tôi xin trân trọng cảm ơn hƣớng dẫn, bảo giúp đỡ tận tình PGS.TS.Mai Thị Thanh Xuânvà ý kiến đóng góp quý báu nhà khoa học, thầy cô giáo Trƣờng Đại học Kinh tế Trong trình thực đề tài nghiên cứu, tơi nhận đƣợc quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ đồng nghiệp địa điểm nghiên cứu Tôi xin trân trọng cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán Hội Nông dân tỉnh Tĩnh bạn bè đồng nghiệp, gia đình giúp đỡ tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp này./ Tĩnh, tháng năm 2018 Tác giả luận văn (Ký, họ tên) Nguyễn Tiến Anh MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ii DANH MỤC HÌNH iii MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1 Những cơng trình nghiên cứu công bố liên quan đến quản Quỹ hỗ trợ nông dân 1.1.2 Đánh giá kết nghiên cứu cơng trình vấn đề đặt luận văn phải tiếp tục giải 1.2 Cơ sở luận quản Quỹ hỗ trợ nông dân 10 1.2.1 Khái quát Quỹ hỗ trợ nông dân 10 1.2.2 Quản Quỹ hỗ trợ nông dân 15 1.3 Kinh nghiệm quản Quỹ hỗ trợ nông dân địa phƣơng học cho tỉnh Tĩnh 37 1.3.1 Kinh nghiệm quản Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Thái Bình 37 1.3.2 Kinh nghiệm quản Quỹ hỗ trợ nông dân thành phố Nội 39 1.3.3 Một số học kinh nghiệm Tĩnh 41 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 43 2.1 Phƣơng pháp nghiên cứu 43 2.1.1 Phương pháp luận 43 2.1.2 Phương pháp cụ thể 43 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂNTẠI TỈNH TĨNH GIAI ĐOẠN 2014 - 2016 46 3.1 Khái quát Hội Nông dân Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Tĩnh 46 3.1.1 Khái quát Hội Nông dân tỉnh Tĩnh 46 3.1.2 Sự đời Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Tĩnh 48 3.1.3 Quá trình phát triển Quỹ hỗ trợ nơng dân tỉnh Tĩnh 48 3.1.4 Bộ máy tổ chức quản Quỹ hỗ trợ nông dân 49 3.2 Phân tích thực trạng quản Quỹ hỗ trợ nơng dân tỉnh Tĩnh giai đoạn 2014-2016 51 3.2.1 Lập kế hoạch quản Quỹ hỗ trợ nông dân 51 3.2.2 Tổ chức thực 51 3.2.3 Kiểm tra, kiểm soát 66 3.3 Đánh giá chung 68 3.3.1 Những thành tựu 68 3.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 71 CHƢƠNG 4: ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN TẠI HỘI NÔNG DÂN TỈNH TĨNH ĐẾN NĂM 2025 76 4.1 Mục tiêu, định hƣớng quản Quỹ hỗ trợ nông dân Hội Nông dân tỉnh Tĩnh đến năm 2025 76 4.1.1 Mục tiêu 76 4.1.2 Định hướng 77 4.2 Một số giải pháp chủ yếu hồn thiện quản Quỹ hỗ trợ nơng dân tỉnh Tĩnh đến năm 2025 78 4.2.1 Hoàn thiện máy, ứng dụng công nghệ thông tin quản Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Tĩnh 78 4.2.2 Tăng cường đạo Ban điều hành Quỹ cấp việc lập kế hoạch quản Quỹ hỗ trợ nông dân 79 4.2.3 Đa dạng hóa nguồn vốn huy động 79 4.2.4 Đảm bảo quy trình, thủ tục đối tượng cho vay theo quy định mục đích hoạt động Quỹ hỗ trợ nơng dân 81 4.2.5 Tăng cường tập huấn chuyển giao tiến khoa học kỹ thuật cho hộ vay vốn 81 4.2.6 Thực liên kết, phối hợp với doanh nghiệp giải đầu ổn định cho sản phẩm sản xuất nông dân 82 4.2.7 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thi đua khen thưởng 83 4.2.8 Một sốkiến nghị với cấp có thẩm quyền liên quan 85 KẾT LUẬN 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TT Ký hiệu Nguyên nghĩa CNH-HĐH Cơng nghiệp hóa, đại hóa HĐND Hội đồng nhân dân HND Hội Nông dân HTND Hỗ trợ nông dân TW Trung ƣơng UBND Ủy ban nhân dân i DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU TT Bảng Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Bảng 3.7 Nội dung Kế hoạch huy động nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân năm 2016 Tăng trƣởng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dântỉnh Tĩnh Dƣ nợ cho vay Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Tĩnh Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, tập huấn hƣớng dẫn kỹ thuật Thu nợ gốc Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Tĩnh Bảng tỷ lệ thu gốc so với dƣ nợ cho Quỹ hỗ trợ nông dântỉnh Tĩnh Thực công tác kiểm tra Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Tĩnh ii Trang 52 53 58 61 63 63 67 DANH MỤC HÌNH STT Hình Hình 1.1 Hình 3.1 Hình 3.2 Hình 3.3 Hình 3.4 Nội dung Sơ đồ quy trình cho vay thu hồi vốn Quỹ hỗ trợ nơng dân Sơ đồ mơ hình tổ chức Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Tĩnh Sơ đồ tăng trƣởng nguồn vốnQuỹ hỗ trợ Nông dân Tĩnh giai đoạn 2014-2016 Sơ đồ dƣ nợ cho vay Quỹ hỗ trợ Nông dân Tĩnh giai đoạn 2014-2016 Sơ đồ tỷ lệ thu gốc so với dƣ nợ cho vay Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Tĩnh giai đoạn 2014 – 2016 iii Trang 30 50 54 59 64 - Tỷ lệ nợ hạn:không 1%/tổng dƣ nợ - Tỷ lệ thu lãi, thu phí: đạt 100% - Thời hạn cho vay: 24 - 36 tháng/lƣợt hộ 4.1.2 Định hướng Một là, thay đổi nhận thức cấp ủy Đảng, Chính quyền cán bộ, hội viên nơng dân tính chất, mục đích, ý nghĩa Quỹ HTND Hai là, tiếp tục phát huy thành tựu có để tạo bƣớc phát triển công tác xây dựng, hiệu quản lý, sử dụng Quỹ HTND tỉnh Tĩnh Vận dụng linh hoạt hình thức vận động từ tổ chức, cá nhân để tăng nguồn vốn, nâng cao trình độ hội viên, dự án vay vốn phải áp dụng tiến khoa học công nghệ, đổi công tác quản thực Sản xuất theo hƣớng hàng hóa, nâng cao thu nhậpcho hội viên, góp phần vào phát triển kinh tế tỉnh Ba là, bƣớc đổi tổ chức hoạt động Quỹ HTNDtheo hƣớng đảm bảo tính chất tƣơng hỗ hoạt động với nguyên tắc không hoạt động kinh doanh, vận động tạo nguồn sở tự nguyện,cho vay khơng lãi Bốn là,vốn Quỹ HTND phải đƣợc hỗ trợ trực tiếp cho hội viên nơng dân phát triển kinh tế góp phần giảm nghèo bền vững, tăng hộ khá, hộ giàu tham gia dự án Hoạt động Quỹ HTND dựa vào hệ thống tổ chức Hội theo quy định, hƣớng dẫn quan chức Nhà nƣớc Năm là, tăng cƣờng máy quản lý, nâng cao vai trò trách nhiệm cán cấp việc HTND sản xuất, kinh doanh.Đẩy mạnh phát triển nơng nghiệp,nơng thơn theo hƣớng sản xuất hàng hóa, chun mơn hóa kết hợp đa dạng hóa nơng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trƣờng Xây dựng ngành nghề mới, nâng cao tỷ trọng ngành nghề, chuyển đổi cấu kinh tế sang thƣơng mại, dịch vụ, công nghiệp chế biến góp phần đại hóa nơng thơn 77 Sáu là, tăng cƣờng hỗ trợ vốn cho sản xuất, ổn định thị trƣờng đầu ra, giảm giá vật tƣ nông nghiệp đầu vào mức hợp hơn, tập huấn hỗ trợ nông dân, chuyển giao tiến khoa họckỹ thuật sản xuất, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm 4.2 Một số giải pháp chủ yếu hoàn thiện quản Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Tĩnh đến năm 2025 4.2.1 Hoàn thiện máy, nâng cao lực cán ứng dụng công nghệ thông tin quản Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Tĩnh 4.2.1.1 Hoàn thiện tổ chức máy, nâng cao lực cán Phân tích thực trạng tình hình quản Quỹ HTND Hội Nơng dân tỉnh Tĩnh có nhiều yếu mà nguyên nhân chủ yếu máy quản Do vậy, hoàn thiện máy quản Quỹ HTND việc làm cần thiết, không giúp giải bất cập kể mà hƣớng tới tăng cƣờng hiệu công tác quản Quỹ Quỹ HTND cần phát huy vai trò, trách nhiệm Ban điều hành Ban kiểm soát cấp việc nghiên cứu, đề xuất chế, sách giám sát hoạt động Quỹ HTND; vai trò, trách nhiệm UBND cấp xã việc xác nhận đối tƣợng, lồng ghép chƣơng trình, dự án, tuyên truyền quản vốn vay Ban Thƣờng vụ Hội Nông dân tỉnh Tĩnh cần lựa chọn cán Hội đáp ứng đƣợc yêu cầu nghiệp vụ chuyên mơn, phẩm chất đạo đức tốt, có lĩnh trị vững vàng để tham gia công tác xây dựng, quản lý, điều hành Quỹ HTND hoạt động dịch vụ tạo vốn giúp nông dân Cần tăng cƣờng cán chuyên trách, ngƣời việc, hạn chế việc kiêm nhiệm Quỹ hỗ trợ Nông dân cần tăng cƣờng nhân lực cho đội ngũ kế tốn, kiểm sốt chun trách Ban điều hành Ngồi ra, kiểm soát viên kiêm nhiệm thuộc Ban thuộc Hội Nông dân tỉnh Tĩnh thực tế chƣa phát huy hết hiệu lực, hiệu hoạt động phải đảm nhận nhiều nhiệm vụ nên cần có củng cố, kiện tồn nhóm đội ngũ 78 Coi trọng công tác đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao trình độ trị, nghiệp vụ quản cho đội ngũ cán quản Quỹ HTND cấp, nghiệp vụ tín dụng, kế tốn, xây dựng quản dự án, ứng dụng công nghệ thông tin… 4.2.1.2 Ứng dụng công nghệ thông tin vào cơng tác quản Ngồi sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác quản Quỹ HTND, Ban điều hành Quỹ cần tăng cƣờng ứng dụng tiến khoa học công nghệ vào công tác quản đặc biệt ứng công nghệ thông tin Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản Quỹ góp phần đơn giản hố thủ tục hành chính, giảm thiểu quy trình cơng việc, liệu theo dõi hàng năm xác Trong lĩnh vực kế tốn cơng nghệ thơng tin góp phần làm thay đổi toàn diện, thể rõ phƣơng thức xử liệu cung cấp thông tin kế tốn có bƣớc nhảy vọt, nhiên Ban điều hành Quỹ HTND thực quy trình xử kế tốn thủ cơng trƣớc đây, cần ứng dung phần mềm vào cơng tác kế tốn, cơng tác quản 4.2.2 Tăng cường đạo Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân cấp việc lập kế hoạch quản Quỹ hỗ trợ nông dân Đối với công tác quản Quỹ HTND việc lập kế hoạch quản cần quan tâm đạo Ban Thƣờng vụ HND cấp Ban điều hành Quỹ nhằm xác định mục tiêu hoạt động Từ mục tiêu đƣợc xác định làm sở bố trí nhân sự, phân cơng cơng việc, đào tạo bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ giao quyền cho Ban điều hành Quỹ thực tốt công tác kiểm tra, kiểm soát Lập kế hoạch quản giúp Ban điều hành Quỹ HTND cấp lồng nghép đƣợc chƣơng trình, dự án tâm Hội với chƣơng trình tạo vốn nhằm nâng cao hiệu quản Quỹ 4.2.3.Đa dạng hóa nguồn vốn huy động Nguồn vốn cho Quỹ HTND có vai trò quan trọng việc đƣa tín dụng ƣu đãi tới ngƣời nghèo, hộ có thu nhập thấp cần vốn để vƣơn lên 79 sống Vì vậy, việc bảo đảm đủ nguồn vốn cho vay không dừng lại việc trông chờ vào nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc, nguồn vốn ủy thác từ địa phƣơng mà Ban điều hành Quỹ HTND phải đa dạng hóa nguồn vốn thông qua nhiều phƣơng thứhuy động phù hợp với điều kiện thực tế Nguồn vốn phải tăng trƣởng nhanh so với lạm phát nhu cầu vốnsản xuất tăng dần theo lạm phát nên không gia tăng đƣợc quy mô khoản vay (hiện bình quân 27 triệu đồng/hộ), số tiền đến đƣợc tay ngƣời nghèo không đủ để họ chi đầu tƣ sản xuất kinh doanh làm ảnh hƣởng tới hiệu đồng vốn Muốn thực đƣợc vấn đề cần phải thành lập Ban vận động tăng trƣởng Quỹ cấp để tổ chức vận động ngân sách nhiều hình thức nhƣ: + Cụ thể vận động cán bơ, hội viên nơng dân đóng góp tối thiểu 10.000đồng tăng trƣởng quỹ HTND hàng năm: trƣớc hết cần vận động cán Hội cấp, hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp đóng góp tăng trƣởng Quỹ đối tƣợng có điều kiện kinh tế thƣờng hội viên, nông dân khác hội viên đƣợc hƣởng lợi trực tiếp từ quỹ HTND + Tìm kiếm, xây dựng đề án để tiếp nhận vốn từ tổ chức quốc tế, tổ chức ngƣời nƣớc muốn tài trợ để phát triển nông nghiệp, nông thôn + Nhận uỷ thác đảm nhận phần nguồn vốn Nhà nƣớc chƣơng trình nhằm phát triển kinh tế - xã hội nông thôn + Hội Nông dân tỉnh Tĩnh cần phát hành loại phiếu vận động quỹ theo mẫu thống để tổ chức vận động tăng trƣởng quỹ HTND + Xây dựng quy chế, quy trình vận động,trong có quy định cụ thể quyền hạn,trách nhiệm phận, cá nhân cụ thể; xây dựng hệ thống biểu mẫu, sổ sách chi tiết trình, kết vận động Quỹ; khuyến 80 khích nhân rộng cách làm mới, hiệu cán bộ, địa phƣơng trình tổ chức vận động tăng trƣởng Quỹ HTND + Cần soát lại loại Quỹ HND cấp quản cho hội viên vay phát triển sản xuất từ đề xuất chuyển vào quỹ HTND để quản tốt tránh cho vay nhỏ lẽ cấp Hội 4.2.4 Đảm bảo quy trình, thủ tục, đối tượng cho vay mục đích hoạt động Quỹ hỗ trợ nơng dân Xây dựng tiêu chí bình xét hộ tham gia dự án, tiêu chí chấm điểm dự án vay vốn, thành lập tổ thẩm định có lực trình độ để giúp việc cho Ban điều hành quỹ thẩm định dự án vay vốn đảm bảo tính cơng bằng, khách quan đảm bảo dự án khả thi thực Hàng năm, cần thực tốt việc dự báo nhu cầu nguồn vốn, khảo sát lực tham gia dự án hội viên nơng dân nhƣ trình độ sản xuất, lao động, tƣ liệu sản xuất, vốn đối ứng hộ nông dânđể bình xét hộ tham gia dự án cho vay Quỹ HTND 4.2.5 Tăng cường tập huấn chuyển giao tiến khoa học kỹ thuật cho hộ vay vốn Mục đích Quỹ HTND để hỗ trợ, giúp đỡ hội viên nông dân xây dựng nhân rộng mơ hình kinh tế nhằm giảm nghèo bền vững; nâng cao quy mô sản xuất sản xuất hàng hóa, phát triển ngành nghề Qua đó, góp phần chuyển dịch cấu kinh tế phát triển hình thức kinh tế tập thể nông thôn; tạo việc làm, thúc đẩy việc ứng dụng tiến kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp; khai thác tiềm năng, mạnh vùng để tạo loại nơng sản hàng hóa, dịch vụ đạt chất lƣợng cao Vì vậy, Ban Thƣờng vụ Hội Nơng dân tỉnh Tĩnh cần đạo Ban điều hành Quỹ HTND cho hội viên nông dân vay vốn phải gắn với thành lập Tổ hợp tác, Hợp tác xã Ƣu tiên nguồn vốn cho vay dự án sản xuất nơng nghiệp có áp dụng tiến khoa học cơng nghệ vào sản xuất, sản xuất theo quy trình 81 VietGap, áp dung công nghệ sinh học, sản xuất đảm bảo vệ sinh an tồn thực phẩm, khơng gây ô nhiễm môi trƣờng nhằm tạo sản phẩm có chất lƣợng, nâng cao giá trị sản xuất thu nhập cho hội viên nông dân Các dự án vay vốnphải có hộ nghèo, hộ cận nghèo có khả sản xuất nhƣng thiếu vốn vay ƣu đãitham gia theo tỷ lệ định (50% hộ nghèo, cận nghèo) số hộ lại tham gia dự án phải có trách nhiệm hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất đƣợc cam kết dự án vay vốn Nâng cao lực sử dụng vốn, hay nói cách khác quản tài chính, cho hộ vay vốn có vai trò quan trọng tƣơng đƣơng với việc hƣớng dẫn họ cách thức sản xuất kinh doanh Có thực tế việc sử dụng vốn vay quản tài ln đƣợc thực song hành với có quan hệ mật thiết Nếu nhƣ hộ vay vốn có kiến thức sản xuất kinh doanh nhƣng họ lại không nắm đƣợc cách thức sử dụng đồng vốn vay, cách thức thu, chi tiết kiệm tiền họ có khả hồn trả đƣợc phí lẫn gốc cho Quỹ HTND Bên cạnh đó, rủi ro cho cho vay trình độ hiểu biết hộ vay vốn có nhiều hạn chế nên đồng vốn vay thƣờng đƣợc sử dụng hiệu Hộ vay vốn không thiếu vốn mà thiếu kiến thức khoa học kỹ thuật, kiến thức thị trƣờng Chính lẽ với việc cung ứng vốn cần phải giúp đỡ cho họ khắc phục yếu nói nâng cao suất trồng trọt chăn ni để trả nợ nghèo Việc kết hợp cho vay vốn với chƣơng trình khuyến nông dạy nghề hạn chế rủi ro việc đầu tƣ, giúp họ sử dụng vốn có hiệu quả, nâng cao đời sống trả nợ Quỹ HTND hạn 4.2.6 Thực liên kết, phối hợp với doanh nghiệp giải đầu ổn định cho sản phẩm sản xuất nôngdân Tuy vốn hỗ trợ từ quỹ ngƣời nơng dân trả phí vay Tuy nhiên, họ phải hoàn trả hạn cho Quỹ quan trọng có hiệu sản 82 xuất Ngƣời vay sau sử dụng vốn vay tạo sản phẩm phải tiêu thụ sản phẩm thu đƣợc lợi nhuận hoàn trả tiền vay ban đầu với phí cho Quỹ Nếu nơng dân khơng bán đƣợc sản phẩm sản xuất ra, khơng có tiền hồn trả gốc phí, q trình ln chuyển vốn bị ngừng trệ gây hệ xấu, làm giảm kết vốn vay Do đó, muốn tăng kết vốn vay cần tạo điều kiện để nông dân bán sản phẩm với giá có lãi Hiện nay, hầu nhƣ tồn hộ tự tiêu thụ sản phẩm thị trƣờng tự Có tổ chức, ngành chức năng, cá nhân đứng giúp họ khâu Giá sản phẩm tiêu thụ thƣờng không ổn định, bị tƣ thƣơng ép giá, làm giảm thu nhập hộ nông dân Bởi đó, Quỹ cần phối hợp với ban ngành chức giúp bà nông dân bán đƣợc sản phẩm cách kịp thời 4.2.7 Tổ chức hoạt động thơng tin, tun truyền mục đích, ý nghĩa, hoạt động hiệu Quỹ hỗ trợ nông dân Trong năm qua, Quỹ HTND sát cánh hộ gia đình hội viên nơng dân Tĩnh việc phát triển sản xuất, xây dựng đời sống Tuy nhiên,cơng tác quản Quỹ hạn chế Chính vậy, việc tun truyền, vận động đến cấp, ngành, đối tƣợng đƣợc vay cho vay vô quan trọng nhằm nâng cao nhận thức mục đích, ý nghĩa, hoạt động hiệu Quỹ hỗ trợ nông dân Bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động thƣờng xuyên cần tổ chức tập trung vận động thành đợt cao điểm, năm lần vào dịp 14/10 (ngày giúp nông dân Việt Nam) để thu hút nguồn lực toàn xã hội tham gia trợ giúp nông dân thông qua Quỹ Hỗ trợ nông dân thuộc.Tranh thủ vận động tổ chức quốc tế, cá nhân ngƣời nƣớc tài trợ, ủng hộ tạo nguồn lực cho Quỹ 4.2.8 Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt thi đua khen thưởng Trƣớc định cho vay, cán thực thẩm định cần đến hộ gia đình, kiểm tra thực tế khả trả nợ, lực sản xuất kinh doanh 83 hộ nhƣ điều kiện đảm bảo tính khả thi, tính hiệu sản xuất, kinh doanh hộ Sau cấp vốn vay, Quỹ Hội Nông dân sở theo dõi giám sát việc sử dụng vốn vay hộ Hoạt động kiểm tra cần hƣớng vào việc xem xét liệu vốn vay đƣợc dùng mục đích, liệu nông dân nắm đƣợc kỹ thuật sử dụng vốn vay có hiệu quả? rủi ro xảy ra? có biện pháp cần điều chỉnh? có sở nhƣ vậy, cán nghiệp vụ kịp thời giúp đỡ khắc phục khó khăn phát sinh trình sử dụng vốn vay Quỹ HTND Cần kết hợp chặt chẽ với tổ chức quyền, đồn thể địa phƣơng việc hƣớng dẫn kiểm tra, sử dụng vốn vay thu hồi vốn vay Quỹ HTND Công tác kiểm tra Quỹ HTND phải đạt đƣợc yêu cầu kiểm tra, phối hợp với Ban kiểm tra Hội, hàng năm phải xây dựng kế hoạch kiểm tra, trình Thƣờng trực Hội Nông dân tỉnh phê duyệt thực Tăng cƣờng cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nhằm phát thiếu sót, kịp thời uốn nắn sai phạm, hạn chế thấp hành vi tiêu cực, để góp phần lành mạnh hố hoạt động Quỹ HTND Cơng tác kiểm tra phải nhiều hình thức nhƣ kiểm tra chỗ, kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất, kiểm tra Ban Điều hành Quỹ HTND, cụ thể: Kiểm tra chỗ, kiểm tra định kỳ: Thƣờng chi, tổ Hội, cán Quỹ HTND kiểm tra để xác minh đối tƣợng vay, tình hình sử dụng vốn vay ngƣời vay Kiểm tra đột xuất phát ngƣời vay có dấu hiệu sử dụng vốn sai mục đích, làm ăn thất vốn vay hoạt động chi, tổ Hội vi phạm nguyên tắc nhƣ thu phí ngƣời vay nhƣng khơng nộp lên cấp Kiểm tra Ban Điều hành Quỹ HTND tổ chức tiến hành, nhằm thực giám sát, kiểm tra tronghệ thống, đảm bảo tính nghiêm minh,kháchquan 84 Ban điều hành Quỹ HTND cần thƣờng xuyên biểu dƣơng tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp xây dựng Quỹ HTND hộ sử dụng vốn vay đạt hiệu cao… nhằm tuyên truyền mục đích, ý nghĩa hoạt động hiệu Quỹ, góp phần nhân rộng mơ hình tốt, cách làm hay 4.2.9 Một sốkiến nghị với cấp có thẩm quyền liên quan 4.2.9.1.Với Quỹ hỗ trợ nơng dân Trung ương Hồn thiện quy trình chuẩn, thống cho công tác vận động nguồn HTND cấp hệ thống Hội.Ban hành quy định, quy chế quản sử dụng quản nguồn vốn cấp xã vận động đƣợc chƣa có hƣớng dẫn cụ nên địa phƣơng thực theo cách khác Triển khai phần mềm kế tốn phần mềm tín dụng thống tồn hệ thống Quỹ HTND cấp Đề nghị Trung ƣơng hạ phí cho vay (8,4% năm) mức lãi suất Ngân hàng Chính sách xã hội (6,6% năm) có tƣơng đồng đối tƣợng vayvà hầu hết ngân hàng thƣơng mại hạ lãi suất cho vay Thƣờng xuyên tổ chức tập huấn cho cán nghiệp vụ Quỹ cấp tỉnh nhƣ quy định, sách Quỹ nhằm nâng cao lực quản cho cán quản Quỹ HTND Tổ chức biểu dƣơng mơ hình, dự án vay vốn Quỹ HTND đạt hiệu xuất sắc cảnƣớc để tạo lan tỏa, học tập kinh nghiệm lẫn công tác quản Quỹ HTND 4.2.9.2 Với Tỉnh ủy,Ủy ban nhân dân tỉnh Tĩnh Đồng ý, tạo điều kiện cho HND tỉnh thành lập tổ chức Quỹ HTND hoạt động độc lập, có tƣ cách pháp nhân, dấu riêng Xây dựng Nghị riêng tạo điều kiện, chế cho HND tỉnh tham gia trực tiếp vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, tổ chức sản xuất tiêu chí xây dựng nơng thơn tỉnh Theo Quỹ HTND đƣợc phân khai, tiếp 85 cận với nguồn vốn nông thôn mới.Tạo điều kiện cho Ban vận động Quỹ HTND hoạt động tạo nguồn cho Quỹ theo hƣớng xã hộihoá 4.2.9.3 Với Văn phòng điều phối nơng thơn tỉnh Tĩnh: Đề xuất với UBND tỉnh Ban đạo Trung ƣơng chƣơng trình mục tiêu quốc gia xây dựng nơng thôn việc HND cấp đƣợc tiếp cận nguồn nông thôn xây dựng dự án, phát triển sản xuất mà cụ thể tăng nguồn cho Quỹ HTND Phối hợp với HND công tác tuyên truyền, nhân rộng dự án thành công Quỹ HTND tồn tỉnh, nhằm giúp nơng dân đƣợc tiếp cận với cách làm mới, cách làm hay 4.2.9.4.Với sở Kế hoạch Đầu tư Sở Tài Phối hợp cân đối đề nghị UBND tỉnh cấp ngân sách cho Quỹ HTND tỉnh Tĩnh hàng năm sởtrình HND tỉnh 86 KẾT LUẬN Thời gian qua, công tác quản Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Tĩnh đạt đƣợc kết đáng ghi nhận Quỹ cho vay mục đích, bảo tồn nguồn vốn Quỹ, khơng góp phần giúp ngƣời nông dân tiếp cận đƣợc nguồn vốn ƣu đãi Nhà nƣớc mà góp phần nâng cao vị thế, vai trò HND cấp đời sống nông nghiệp, nông thôn xây dựng nông thơn Hội thực tốt nhiệm vụ trị “trực tiếp thực phối hợp thực số chương trình đề án phát triển kinh tế, văn hố, xã hội nơng thơn” đƣợc Thủ tƣớng phủ giao, HND nỗ lực hỗ trợ hộ hội viên nông dân vay vốn đầu tƣ, phát triển sản xuất mà trực tiếp thông qua Quỹ HTND Việc hỗ trợ vốn, kỹ thuật, công nghệ để thay đổi tƣ sản xuất ngƣời nông dân từ sản xuất nhỏ lẽ sang sản xuất hàng hoá điều tiên ảnh hƣởng tới phát triển bền vững nơng nghiệp tỉnh Tĩnh Do đó, việc hoàn thiện quản Quỹ HTND nhiệm vụ cấp bách HNDtỉnh Tĩnh Hội Nông dân tỉnh Tĩnh có nhiều nỗ lực song hoạt động Quỹ HTND nhiều hạn chế Những hạn chế lớn, gây tác động làm giảm hiệu huy động cho vay vốn Quỹ nhƣ: mức tăng trƣởng vốn hàng năm thấp so với tỉnh, thành nƣớc;phối hợp UBND xã lựa chọn ngành nghề đầu tƣ sản xuất, bình xét hộ tham gia dự án chƣa chặt chẽ, mang tính dập khn;các mơ hình xây dựng đƣợc nhỏ bé, tác động giảm nghèo chƣa nhiều; chƣa phát huy tốt chƣơng trình dự án khác Hội Nơng dân cấp với hoạt động hỗ trợ vốn; lập sổ theo dõi thu, nộp gốc phí thiếu khoa học chƣa tuân thủ theo hƣớng dẫn Hội cấp trên; thẩm định dự án, kiểm tra, kiểm soát hoạt động Quỹ HTND cấp hình thức… 87 Để hoàn thiện quản Quỹ HTND HND tỉnh Tĩnh thời gian tới hội cần thực đồng nhiều giải pháp, quan trọng là: Hoàn thiện máy, nâng cao lực cho cán ứng dụng công nghệ thông tin công tác quản lý; Tăng cƣờng đạo Ban điều hành Quỹ cấp việc lập kế hoạch quản Quỹ hỗ trợ nơng dân; Đa dạng hóa nguồn vốn huy động; Đảm bảo quy trình, thủ tục đối tƣợng cho vay theo quy định mục đích hoạt động Quỹ hỗ trợ nơng dân; Tăng cƣờng tập huấn chuyển giao tiến khoa học kỹ thuật cho hộ vay vốn; Thực liên kết, phối hợp với doanh nghiệp giải đầu ổn định cho sản phẩm sản xuất nông dân; Tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, hoạt động hiệu Quỹ hỗ trợ nông dân; Tăng cƣờng công tác kiểm tra, kiểm soát thi đua khen thƣởng số kiến nghị, đề xuất với cấp ngành liên quan Tác giả hy vọng việc thực đồng giải pháp kiến nghị nêu hồn thiện cơng tác quản lý, nâng cao hiệu hoạt động Quỹ HTND tỉnh Tĩnh, góp phần vào công xây dựng, phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn tỉnh thời gian tới./ 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Kim Anh Lê Thanh Tâm, 2013 Mức độ bền vững tổ chức tài vi mơ Việt Nam: Thực trạng số khuyến nghị Nội: Nhà xuất Giao thông Vận tải Nguyễn Kim Anh cộng 2013 Tài vi mơ với giảm nghèo Việt Nam - Kiểm định so sánh Nội: Nhà xuất thống kê Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng, 2008 Nghị số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương khóa X “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn” Nội Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng, 2009 Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm Hội Nông dân Việt Nam phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020” Nội Bộ Tài chính, 2013.Thơng tư số 69/2013/TT-BTC ngày 21/5/2013 việc “Hướng dẫn Chế độ quản tài Quỹ Hỗ trợ nơng dân thuộc hệ thống Hội Nông dân Việt Nam” Nội Chính phủ, 2005 Nghị định 28/2005/NĐ-CP ngày 9/3/2005vềviệc “Tổ chức hoạt động tổ chức tài quy mơ nhỏ Việt Nam” Nội Chính phủ, 2012 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 việc“Tổ chức, hoạtđộng quỹ xã hội, quỹ từ thiện” Nội Chính phủ, 1995 Văn số 4035/KTTH ngày 26/7/1995 việc “Thành lập Quỹ HTND Việt Nam” Nội Chính phủ, 2011 Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 việc “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực phối hợp thực số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nơng thôn giai đoạn 2011-2020” Nội 89 10 Cục thống kê Tĩnh Niên giám thống kê Tĩnh năm 2014 đến năm 2016 Tĩnh 11 Nguyễn Thị Liên Diệp, 2003 Quản học Nội: Nhà xuất thống kê 12 Đảng tỉnh Tĩnh, 2016 Văn kiện Đại hội Đảng tỉnh Tĩnh lần thứ XVIII Tĩnh 13 Đảng công sản Việt Nam, 2016 Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII Nội 14 Nguyễn Thị Đoài, 2015 Quản hoạt động tín dụng quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo Luận văn Thạc sỹ kinh tế Đại học kinh tế, ĐHQGHN 15 Hội Nông dân tỉnh Tĩnh, 2014-2016 Báo cáo hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân chương trình phối hợp với Ngân hàng CSXH; Ngân hàng NN&PTNT năm 2014, 2015, 2016 Tĩnh 16 Hội Nông dân Việt Nam, 2008 Hệ thống văn đạo, quản nghiệp vụ quỹ hỗ trợ nông dân Hội Nông dân Việt Nam Nội: NXB Lao động 17 Hội Nông dân Việt Nam, 2010 Nâng cao công tác tổ chức, quản phát triển kinh tế Hội Nông dân cấp Nội: NXB Lao động 18 Hội Nông dân Việt Nam, 2011 Quyết định số 908-QĐ/HNDTW ngày 15/11/2011 việc ban hành “Điều lệ tổ chức hoạt động Quỹ HTND” Nội 19 Đào Văn Hùng, 2005 Phát triển hoạt động tài vi mơ Việt Nam Nội: Nhà xuất Lao động Xã hội 20 Đào Văn Ngữ,2012.Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân huyện Vĩnh Thuận tỉnh Kiên Giang.Luận văn thạc sĩ kinh tế Đại học Kinh tế 90 21 Nguyễn Thị Thanh, 2011 Quản sử dụng Quỹ hỗ trợ nơng dân huyện Hồi Đức, thành phố Nội Luận văn thạc sĩ kinh tế Đại học kinh tế, ĐHQGHN 22 Tỉnh ủy Tĩnh, 2016 Nghị số 04-NQ/TU ngày 20/4/2016 việc “Xây dựng nông thôn giai đoạn 2016-2020” Tĩnh 23 Nguyễn Anh Tuấn, 2011 Cho vay hỗ trợ cho người nghèo tỉnh Tiền Giang - Thực trạng giải pháp.Luận văn thạc sĩ kinh tế Đại học kinh tế 24 Uỷ ban nhân dân tỉnh Tĩnh, 2014 Quyết định số 1825/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 việc “Thành lập Quỹ HTND tỉnh Tĩnh” Website 25 http://www.hatinh.gov.vn 26 http://www.hoinongdanhatinh.vn 27 http://www.quyhotronongdan.vn 91 ... THỰC TRẠNG QUẢN LÝ QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂNTẠI TỈNH HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2014 - 2016 46 3.1 Khái quát Hội Nông dân Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Hà Tĩnh 46 3.1.1 Khái quát Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh ... 1.2 Cơ sở lý luận quản lý Quỹ hỗ trợ nông dân 10 1.2.1 Khái quát Quỹ hỗ trợ nông dân 10 1.2.2 Quản lý Quỹ hỗ trợ nông dân 15 1.3 Kinh nghiệm quản lý Quỹ hỗ trợ nông dân địa phƣơng... đánh giá quản lý Quỹ hỗ trợ nơng dân + Đề xuất số giải pháp hồn thiện công tác quản lý Quỹ hỗ trợ nông dân Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh thời gian tới 1.2.Cơ sở lý luậnvề quản l Quỹ hỗ trợ nông dân 1.2.1.Khái
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý quỹ hỗ trợ nông dân tại hội nông dân tỉnh hà tĩnh , Quản lý quỹ hỗ trợ nông dân tại hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay