Nâng cao chất lượng cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP công thương hà tĩnh

94 15 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 14:25

ĐẠI HỌC QUỐC GIA NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - HOÀNG THỊ LAN PHƢƠNG NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG TĨNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG Nội – 2018 ĐẠI HỌC QUỐC GIA NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - HOÀNG THỊ LAN PHƢƠNG NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG TĨNH Chuyên ngành : Quản lý kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS ĐINH VĂN THÔNG XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN Nội – 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ công trình nghiên cứu khoa học độc lập thân Những số liệu khoa học, kết nghiên cứu luận văn trung thực, thu thập, có nguồn gốc rõ ràng chưa cơng bố cơng trình LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập, nghiên cứu thực Luận văn Thạc sĩ này, nhận đƣợc giúp đỡ, tạo điều kiện nhiệt tình quý báu nhiều nhân tập thể Trƣớc tiên, xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo Trƣờng Đại học Kinh tếĐại học Quốc gia Nội thầy, giáo Khoa Kinh tế trị, Phòng Đào tạo, Trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Nội tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình học tập trƣờng nghiên cứu, thực luận văn Đặc biệt , tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo PGS TS Đinh Văn Thông, ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn giúp đỡ tận tình tơi suốt thời gian nghiên cứu để hoàn thành luận văn Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn đến tất ngƣời thân, bạn bè nhiệt tình giúp đỡ, động viên suốt thời gian học tập nghiên cứu đề tài Tôi xin trân trọng cảm ơn! MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU: 1 Tính cấp thiết đề tài câu hỏi nghiên cứu Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích 2.2 Nhiệm vụ Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tƣợng 3.2 Phạm vi nghiên cứu Kết cấu đề tài CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI NHTMCP CÔNG THƢƠNG TĨNH…………… 1.1 Tổng quan nghiên cứu nâng cao chất lƣợng cho vay khách hàng nhân Ngân hàng Thƣơng mại …4 1.2 Cơ sở lý luận thực tiễn 1.2.1 Khái niệm nâng cao chất lƣợng cho vay khách hàng nhân cần thiết phải nâng cao chất lƣợng cho vay 1.2.2 Nội dung nâng cao chất lƣợng cho vay KHCN 13 1.2.3 Tiêu chí đánh giá nâng cao chất lƣợng cho vay 15 1.2.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động cho vay 16 1.3 Kinh nghiệm cụ thể số NHTM học kinh nghiệm 20 1.3.1 Sơ NHTM địa bàn tỉnh Tĩnh 20 1.3.2 Tổng quát hoạt động cho vay KHCN NHTM địa bàn tỉnh Tĩnh, kinh nghiệm nâng cao chất lƣợng tín dụng học rút ra21 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 2.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu 24 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu cụ thể 24 2.2.1 Phƣơng pháp thống kê so sánh 24 2.2.2 Phƣơng pháp phân tích tổng hợp 24 2.2.3 Phƣơng pháp hệ thống hóa 24 2.2.4 Phƣơng pháp điều tra xã hội học 25 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CHO VAY KHCN TẠI VIETINBANK TĨNH 26 3.1 Khái quát Vietinbank Chi nhánh Tĩnh 26 3.1.1 Giới thiệu chung 26 3.1.2 Chức năng, nhiệm vụ hoạt động kinh doanh Vietinbank Tĩnh27 3.1.3 Các sản phẩm dịch vụ 28 3.1.4 Cơ cấu tổ chức 29 3.1.5 Tình hình hoạt động kinh doanh chủ yếu Vietinbank Tĩnh thời gian gần 30 3.1.6 Các vấn đề tồn Chi nhánh 38 3.2 Phân tích nâng cao chất lƣợng cho vay KHCN Vietinbank Tĩnh 39 3.2.1 Công tác thẩm định hồ sơ cho vay khách hàng nhân 39 3.2.2 Quy trình tín dụng Vietinbank Tĩnh 40 3.2.3 Tăng trƣởng tín dụng lợi nhuận từ hoạt động tín dụng 43 3.2.4 Đảm bảo thu hồi nợ quản trị rủi ro tín dụng 48 3.3 Đánh giá thực trạng nâng cao chất lƣợng cho vay KHCN Vietinbank Tĩnh 50 3.3.1 Những kết đạt 50 3.3.2 Hạn chế nguyên nhân 51 CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHCN TẠI VIETINBANK TĨNH 57 4.1 Định hƣớng nâng cao chất lƣợng cho vay khách hàng nhân VietinBank Tĩnh 57 4.1.1 Định hƣớng phát triển VietinBank Tĩnh 57 4.1.2 Định hƣớng nâng cao chất lƣợng cho vay khách hàng nhân VietinBank Tĩnh 60 4.2 Giải pháp nâng cao chất lƣợng cho vay khách hàng nhân VietinBank Tĩnh 61 4.2.1 Hồn thiện sách tín dụng 61 4.2.2 Nâng cao chất lƣợng Marketing dịch vụ ngân hàng nhân 62 4.2.3 Nâng cao trình độ cán công nhân viên 65 4.2.4 Cải thiện quy trình, thủ tục cho vay khách hàng nhân 67 4.2.5 Cải thiện sở vật chất, hạ tầng, công nghệ 68 4.2.6 Tăng cƣờng công tác quản lý rủi ro, kiểm tra, kiểm soát 68 4.3 Kiến nghị 69 4.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc 69 4.3.2 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam 72 KẾT LUẬN 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 DANH MỤC TƢ̀ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nội dung Agribank Tĩnh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tĩnh Bắc Á Bank Tĩnh Ngân hàng Bắc Á - Chi nhánh Tĩnh BIDV Tĩnh Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tĩnh CBCNV Cán công nhân viên CBTD Cán tín dụng CPCT Cở phầ n Cơng thƣơng HDBank Tĩnh Ngân hàng CP phát triển nhà TP Hồ Chí Minh - Chi nhánh Tĩnh HĐTD Hợp đồng tín dụng KHCN Khách hàng nhân 10 KTKS Kiểm tra kiểm soát 11 KTKSNB Kiểm tra kiểm soát nội Maritimebank Tĩnh Ngân hàng hàng hải - Chi nhánh Tĩnh 13 NHNN Ngân hàng Nhà Nƣớc 14 NHTM Ngân hàng thƣơng ma ̣i 15 NHTMCP Ngân hàng thƣơng ma ̣i cổ phần 16 NXB Nhà xuất 12 i 17 Oceanbank Tĩnh Ngân hàng Đại dƣơng - Chi nhánh Tĩnh 18 PGD Phòng giao dịch 19 PGĐ Phó Giám đốc 20 QTDND Quỹ tín dụng nhân dân 21 Sacombank Tĩnh Ngân hàng Sài Gòn Thƣơng Tín - Chi nhánh Tĩnh 22 TCKT Tổ chức kinh tế 23 TCTD Tở chƣ́c tiń du ̣ng 24 TDQT Tín dụng quốc tế 25 Ngân hàng TMCP Kỹ thƣơng Việt Techcombank Tĩnh Nam – Chi nhánh Tĩnh 26 TMCP Thƣơng mại cổ phần Vietcombank Tĩnh Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Tĩnh VietinBank Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam 29 VietinBank Tĩnh Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Tĩnh 30 VND Việt Nam đồng 27 28 ii DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Bảng Nội dung Trang Bảng 3.1 Huy động vốn thị phần huy động vốn 30 VietinBank Tĩnh từ năm 2011 đến 2015 Bảng 3.2 Dƣ nợ VietinBank Tĩnh ngân hàng 33 địa bàntừ năm 2011 đến năm 2015 Bảng 3.3 Cơ cấu dƣ nợ VietinBank Tĩnh 33 ngân hàng địa bàntừ năm 2011 đến năm 2015 Bảng 3.4 Thu dịch vụ từ hoạt động kinh doanh 37 VietinBank Tĩnh từ năm 2011 đến năm 2015 Bảng 3.5 Kết hoạt động kinh doanh VietinBank 37 Tĩnh năm 2011 - 2015 Bảng 3.6 Dƣ nợ cho vay theo đối tƣợng khách hàng 42 VietinBank năm 2011 - 2015 Bảng 3.7 Dƣ nợ cho vay KHCN theo phƣơng thức đảm bảo 43 VietinBank năm 2011 - 2015 Bảng 3.8 Hiệu suất sử dụng vốn vay KHCN 44 VietinBank Tĩnh năm 2011 - 2015 Bảng 3.9 Tình hình nợ hạn cho vay KHCN VietinBank Tĩnh năm 2011 - 2015 iii 46 xử lý, hệ thống nội không đầy đủ, không hoạt động kiện bên gây Rủi ro tín dụng bên vay bên khác không sẵn sàng thực nghĩa vụ trả nợ Để giảm thiểu rủi ro, đảm bảo hoạt động cho vaychất lƣợng, hiệu phát triển bền vững cần phải: - Nâng cao lực trình độ cho cán việc thực văn hóa quản lý rủi ro VietinBank - Tuân thủ chế, quy chế quy trình nghiệp vụ Thực nghiêm túc đạo điều hành VietinBank cơng tác tín dụng thời kỳ - Chú trọng cơng tác thẩm định, xếp hạng tín dụng khách hàng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cán nghiệp vụ phân tích thị trƣờng - Lãnh đạo phòng cần phải sâu sát, trọng tới công tác đào tạo, rèn luyện cán - Phát triển hệ thống thông tin tập trung quản lý rủi ro độc lập, tăng cƣờng công tác quản trị rủi ro chi nhánh Tiến hành áp dụng thực tế hệ thống công cụ quản trị rủi ro (các phầm mềm hỗ trợ kênh thu thập thông tin) tất loại rủi ro, bƣớc tiến tới quản lý rủi ro theo thông lệ Thực kiểm sốt rủi ro thơng qua hạn mức rủi ro - Tăng cƣờng công tác kiểm tra nội Chi nhánh, tăng cƣờng cơng tác kiểm soát trƣớc, sau cho vay Việc kiểm tra, kiểm soát khoản vay cần phải đƣợc thực cách nghiêm túc, hiệu quả, tránh tƣợng mang tính hình thức 4.3 Kiến nghị 4.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước - NHNN cần thực nghiêm minh việc xử lý NHTM không chấp hành khung lãi suất theo đạo điều hành Chính phủ Có chế 69 quản lý, kiểm tra, giám sát, hạn chế cạnh tranh không lành mạnh NHTM ngồi quốc doanh Theo quy định Chính phủ khống chế lãi suất cho vay NHTM cách quy định lãi suất Và NHNN quan giám sát việc thực NHTM Tuy nhiên việc biến tƣớng lãi suất NHTM quốc doanh địa bàn tiếp tục diễn Với nhiều hình thức q tặng, chí có NHTM ghi lãi suất cụ thể Sổ tiết kiệm tăng cao Hoặc cho vay lãi suất cao có biến động đạo giảm Chính phủ nhƣng khơng giảm cho khách hàng Đồng thời có quy định ngầm Hợp đồng tín dụng mà khách hàng không nghiên cứu kỹ, không đƣợc trả nợ trƣớc hạn; trả trƣớc hạn bị phạt khoản phí lớn mà lợi ích từ việc cho vay lãi suất ƣu đãi từ VietinBank Tĩnh không bù đắp Đây chiêu thức giữ chân khách hàng không lành mạnh Tạo xúc ép khách hàng lỡ ký vay phải tuân theo nhƣ không muốn bị xử lý tài sản chấp - Có hƣớng dẫn cụ thể đơn giản hóa thủ tục đạo NHTM thực sách hỗ trợ lãi suất Tỉnh, Chính phủ cho khách hàng Tránh tƣợng nhiều hồ sơ, thủ tục dẫn đến khách hàng NHTM nản chí, biết đƣợc giảm lãi nhƣng để nhận đƣợc lại phiền Thƣc tế qua đợt hỗ trợ lãi suất Chính phủ từ năm 2009, phía Ngân hàng nhiều lần đón nhận đoàn kiểm tra NHNN, VietinBank Cứ lần kiểm tra phải kiểm tra thực tế khách hàng, xem có thật kinh doanh, thực đối tƣợng đƣợc hỗ trợ lãi suất hay không Nhiều nhân kinh doanh thật nhƣng tính chất kinh doanh thể, hộ gia đình nên hồ sơ tài liệu không lƣu giữ cẩn thận nhƣ KHDN Và cán Ngân hàng nhận đƣợc nhiều câu nói khách hàng, “biết khơng nhận hỗ trợ, đỡ thời gian” Mặt khác, phía Ngân hàng phải thực nhiều loại 70 báo cáo, chẳng hạn đợt Chính phủ hỗ trợ lãi suất năm 2009 gồm 05 biểu báo cáo Cụ thể, biểu 05: Bảng kê chi tiết lãi cho vay đƣợc hỗ trợ lãi suất (chi tiết tài khoản khách hàng; 01 khách hàng vay theo phƣơng thức hạn mức có khoảng 30 tài khoản chi tiết CBTD phải lập 30 bảng kê cho khách hàng); biểu 06: Bảng kê khoản vay đƣợc hỗ trợ lãi suất (theo khách hàng); biểu 07: Bảng kê tổng hợp khoản vay đƣợc hỗ trợ lãi suất (tất khách hàng 01 Chi nhánh), kê cụ thể tài khoản chi tiết khách hàng; biểu 08: Bảng kê tổng hợp lãi khoản vay đƣợc hỗ trợ lãi suất; biểu 09: Bảng kê tổng hợp toán khoản vay kiêm giấy xác nhận hỗ trợ lãi suất Nói chung tốn nhiều chi phí in ấn, thời gian Cán tín dụng - Cân nhắc kỹ lƣỡng đặc thù địa phƣơng nắm bắt đƣợc tình hình hoạt động NHTM ngồi quốc doanh định đồng ý cho thành lập chi nhánh địa bàn Tỉnh Tĩnh tỉnh nhỏ, kinh tế lại phát triển Mặc dù Tỉnh nêu lên số lợi địa phƣơng nhƣng thực tế cho thấy hạng mục đầu tƣ lớn bị chững lại Thị trƣờng bất động sản đóng băng, sản xuất lớn bị thua lỗ Dự án mỏ sắt Thạch Khê tƣởng chừng giải đƣợc công ăn việc làm cho hàng ngàn ngƣời dân Tĩnh, kéo theo dịch vụ thƣơng mại phát triển, nhƣng đến ì ạch, chƣa có chuyển biến tích cực Khu cơng nghiệp cảng Vũng Áng Kỳ Anh nhận đƣợc nguồn đầu tƣ từ Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc Nhƣng lợi ích ngƣời dân phải chờ đợi thời gian dài Mặt khác, làm việc với nƣớc không đơn giản Với điều kiện kinh tế khối lƣợng khách hàng không lớn mà NHNN cho phép thành lập nhiều chi nhánh NHTM nên dễ dẫn đến cạnh tranh khơng lành mạnh Có Ngân hàng thành lập nhƣng không đầu tƣ vốn cho địa phƣơng mà tập trung huy động với lãi suất cao, làm ảnh hƣởng lớn đến môi trƣờng kinh 71 doanh NHTM khác Đây có nghĩa Ngân hàng vay dân mà không cần chấp - Chú trọng cơng tác nhân cho phòng Thanh tra giám sát: Cán thuộc Phòng Thanh tra giám sát NHTM cán nên có trình độ có kinh nghiệm thực tiễn Hầu hết cán Thanh tra NHNN tỉnh chƣa qua thực tế nghiệp vụ từ NHTM có quan điểm, định cứng nhắc có nhận định khơng phù hợp làm ảnh hƣởng đến chất lƣợng việc kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh Ngân hàng, đặc biệt hoạt động cho vay NHTM Chƣa có giải pháp hỗ trợ hữu hiệu cho NHTM việc thơng qua kiểm tra giám sát cần phòng ngừa, hạn chế rủi ro nhƣ Chƣa có cảnh báo rủi ro cho NHTM ngành hàng, đối tƣợng cần hạn chế hay đƣa định hƣớng, lĩnh vực, đối tƣợng NHTM nên phát huy đầu tƣ vốn Hoặc kiểm tra, giám sát nhƣng không nắm bắt đầy đủ, khơng có sở thực tiễn để đề xuất, tham mƣu cho Ban Giám đốc NHNN tỉnh việc đề xuất lên cấp UBND tỉnh thực thi nhiệm vụ quản lý NHTM địa bàn 4.3.2 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam VietinBank Tĩnh Chi nhánh VietinBank, hoạt động Chi nhánh nằm mục tiêu chung hệ thống, để góp phần nâng cao chất lƣợng cho vay KHCN, đề xuất số kiến nghị nhƣ sau: - Chú trọng độ bền văn quy định, đạo hoạt động cho vay Các Phòng ban thuộc Hội sở cần có danh mục cụ thể việc Chi nhánh trình hồ sơ khách hàng vƣợt mức thẩm quyền + Trên thực tế, có thời điểm Trụ sở có văn có tính hiệu lực ngắn Tất nhiên phải đạo theo chế thị trƣờng, nhƣng có quy định không thiết phải thay đổi nhanh, chẳng hạn quy định điều kiện, chứng từ giải ngân, hình thức giải ngân; quy định mẫu hồ sơ, hợp 72 đồng Khi có cố Trụ sở đạo Chi nhánh tiến hành sửa đổi hợp đồng tín dụng, lần thỏa thuận với khách hàng lại bị khách hàng phản ánh VietinBank Tĩnh thủ tục VietinBankcần nghiên cứu, nắm bắt đƣợc tình hình để hạn chế bớt tình trạng “mất bò lo làm chuồng” + Về hồ sơ Chi nhánh trình Trụ sở chính: cần có thơng báo cụ thể cho Chi nhánh cần gửi cho Trụ sở loại hồ sơ từ đầu Tránh tình trạng thay đổi yêu cầu, buộc Chi nhánh bổ sung hồ sơ, làm thời gian Chi nhánh đặc biệt thời gian cung cấp hồ sơ tài liệu khách hàng, làm khách hàng khơng hài lòng - Các thủ tục, hồ sơ vay vốn cần đƣợc rút gọn + Đối với cho vay có bảo đảm tài sản có tính cao nhƣ cầm cố sổ, thẻ tiết kiệm, giấy tờ có giá VietinBank phát hành loại hình cho vay có rủi ro thấp, nên rút gọn hồ sơ, thủ tục Hiện khách hàng phải ký nhiều lần; giấy đề nghị vay vốn; ký lần HĐTD kiêm cầm cố giấy tờ có giá; sau cán phải vào chƣơng trình máy nhập tài sản, in kê để khách hàng ký nhập tài sản Nói chung buộc khách hàng phải chờ đợi VietinBank nên nghiên cứu để giảm bớt lƣợt ký cho khách hàng; nhập đề nghị vay vốn, kiêm phƣơng án, kiêm HĐTD, Hợp đồng cầm cố vào Và việc giao nhận tài sản nên ký giấy giao nhận tài sản CBTD khách hàng sau CBTD xử lý sau với Thủ kho Chi nhánh; không nên để khách hàng phải chờ CBTD nhập hồ sơ máy, lãnh đạo phòng duyệt sau in kê nhập tài sản ký đầy đủ thủ kho, lãnh đạo phòng, Ban Giám đốc giao cho khách hàng Thực tế với hồ sơ thủ tục nhƣ thời gian khách hàng + Đối với hồ sơ thủ tục vay vốn sản xuất kinh doanh: 73 Hiện hồ sơ vay vốn quy định VietinBank vừa khơng tả, chữ viết hoa không theo quy tắc Tiếng Việt; chẳng hạn: Tài Sản Bảo Đảm; hay Hợp Đồng Tín Dụng; Thời Hạn Duy Trì Hạn Mức VietinBank nên chỉnh lại áp dụng cho tồn hệ thống Các loại hồ sơ có nội dung dài HĐTD KHCN khoảng 12 trang A4 cỡ chữ 12 VietinBanknên nghiên cứu phân loại hồ sơ cho mức cho vay Chẳng hạn vay 100 triệu trở xuống, khách hàng kinh doanh nhỏ lẻ, nên đơn giản bớt thủ tục hồ sơ cho khách hàng, rút ngắn thời gian tác nghiệp CBTD, giảm bớt đƣợc chi phí in ấn hồ sơ tài liệu Tuy nhiên việc rút ngắn nhƣng phải đảm bảo yếu tố cần thiết để đảm bảo trách nhiệm quyền lợi cho Ngân hàng khách hàng Về hồ sơ, điều kiện giải ngân: với đặc thù ngƣời dân Tĩnh, hầu hết khách hàng thích giải ngân tiền mặt kinh doanh thật nhƣng khơng có hóa đơn giá trị gia tăng Việc yêu cầu khách hàng giải ngân phải hình thức chuyển khoản làm Chi nhánh sụt giảm số khách hàng uy tín Và việc trả nợ vào ngày đến hạn, theo quy định VietinBank phải trả nợ ngày hơm trƣớc, ngày hơm sau giải ngân, trả nợ, giải ngân tiền mặt ngày phạm lỗi đảo nợ Trong số NHTM khác địa bàn cho phép khách hàng đảo nợ giấy tờ Với điều kiện này, họ thu hút đƣợc lƣợng khách hàng lớn, lúc khách hàng sẵn tiền để trả nợ; mà lúc nợ đến hạn nhƣng nguồn tiền họ dạng hàng hóa, cơng nợ; khách hàng ngại phải lo lắng đến thời điểm đáo hạn; chí có khách hàng phải vay nặng lãi để trả nợ ngân hàng Nhƣ vậy, yếu tố khó khăn cho Chi nhánh việc quảng bá, mời chào khách hàng vay vốn - Xem xét lại quy trình cấp tín dụng tại, nâng mức ủy quyền phán cho Chi nhánh, tạo chủ động cho Chi nhánh hoạt động cho 74 vay KHCN Song song đó, VietinBank nên hồn thiện cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội nhằm phát huy vai trò phận hậu kiểm việc phát ngăn chặn kịp thời rủi ro phát sinh lạm dụng phân công, ủy quyền + Hiện tại, mức ủy quyền phán Giám đốc VietinBank Tĩnh đƣợc tỷ đồng KHCN xếp hạng cao nhất: AAA; hạn mức giải ngân 500 triệu đồng/1 khoản vay Với mức ủy quyền làm hạn chế chủ động mời chào khách hàng Chi nhánh Đối với khách hàng có nhu cầu lớn phải trình Trụ sở chính, hầu nhƣ gần 100% khách hàng phàn nàn quy trình; thời gian trình buộc khách hàng phải chờ đợi Thậm chí có trƣờng hợp Chi nhánh mời chào từ NHTM khác Chi nhánh giao dịch vay vốn, nhƣng trình Trụ sở lại khơng đạt, nhƣ làm giảm uy tín, thƣơng hiệu Chi nhánh khách hàng địa bàn Đặc biệt, theo thông tin đƣợc biết dự kiến vào thời điểm cuối quý II đầu quý III năm 2014, VietinBank chuyển đổi mơ hình LOS (phê duyệt tín dụng tập trung) nhân rộng cho tồn hệ thống Mặc dù theo mơ hình này, Ban lãnh đạo cấp cao VietinBanksẽ quản lý sát hoạt động cho vay đầu tƣ Chi nhánh Tuy nhiên giai đoạn khó khăn cho Chi nhánh Chắc chắn hồ sơ khách hàng bị ùn tắc nguy khách hàng tốt dễ xẩy + VietinBank nên xem xét chuẩn lực Giám đốc Chi nhánh nâng mức quỷ quyền phán cho Giám đốc Chi nhánh (giai đoạn trƣớc tháng năm 2013, VietinBank Tĩnh đƣợc ủy quyền phán KHCN tỷ đồng); đồng thời đạo Giám đốc Chi nhánh giao mức phán cho Trƣởng/Phó phòng khách hàng, Phòng giao dịch theo quy định Hiện VietinBank Tĩnh, không ủy quyền phán Lãnh đạo Phòng khách hàng; áp dụng mức phán lãnh dạo Phòng giao dịch loại I; Phòng giao dịch loại II ủy quyền thấp mức cho 75 phép VietinBank Dẫn đến việc tiếp cận khách hàng có hạn chế Bởi vì, khơng phải thời gian Phòng giao dịch đề nghị thành viên Ban Giám đốc đƣợc kịp thời, mà phải xếp, bố trí thời gian Trong lúc khách hàng kinh doanh tốt ngƣời có quyền đƣợc yêu cầu thời gian cán Ngân hàng phải tuân theo muốn mời chào họ Mặt khác, không ủy quyền hạn mức cho vay cho vay có bảo đảm tài sản có tính khoản cao Lãnh đạo phòng khách hàng làm giảm chất lƣợng phục vụ số lƣợng khách hàng Một hồ sơ phải chạy ký vòng tiến hành giải ngân cho khách hàng đƣợc Nhƣ vậy, vừa làm ảnh hƣởng đến nguồn tiền gửi, vừa không thu hút đƣợc khách hàng vay + Đi đôi với việc ủy quyền phán quyết, VietinBank nên phát huy chức kiểm tra, giám sát phận KTKSNB Theo mơ hình tổ chức Ban KTKSNB có phòng Khu vực có tổ đặt Chi nhánh Nếu VietinBank muốn có đƣợc hiệu cơng tác kiểm tra, giám sát khơng nên đặt tổ KTKSNB Chi nhánh, mà nên thay đổi máy tổ chức Bời trực thuộc Trung ƣơng mà làm việc địa phƣơng dễ dẫn đến tình trạng nể, che dấu rủi ro Trong hệ thống có số trƣờng hợp Cán KTKS bị sa thải kỷ luật, xẩy rủi ro nhƣng khơng báo cáo Thực tế cán khơng có khả nhận biết, nhiên dễ xẩy biết nhƣng ngại nể nên không báo cáo với VietinBank Bộ máy KTKSNB đặt đến cấp khu vực, có văn phòng làm việc riêng trực thuộc Trụ sở chính, nhƣ phát huy tốt hiệu công tác KTKS VietinBankcũng nên có chế độ lƣơng thƣởng xứng đáng cho phận này, đảm bảo CB an tâm làm việc - Cân nhắc đến yếu tố địa bàn số lƣợng CBTD để giao tiêu dƣ nợ 76 cho Chi nhánh Bởi lo ngại tiêu, Chi nhánh tăng trƣởng nóng dƣ nợ nhƣ chất lƣợng khó đƣợc nâng cao Với địa bàn Chi nhánh nhỏ nhƣ Tĩnh việc giao tiêu cao trở ngại lớn cho Chi nhánh Để đạt đƣợc tiêu, Ban Giám đốc phân kế hoạch xuống cho phòng, phòng lại phân bổ cho cán Trên giao cao dƣới phải giao cao Cán sợ khơng đạt tiêu, khơng có lƣơng để trang trải sống dễ sinh tình trạng thẩm định không kỹ càng, nguy tiềm ẩn rủi ro cho Chi nhánh hệ thống VietinBank Mặt khác, với quy mô dƣ nợ tƣơng tự nhƣ VietinBank Tĩnh, nhƣng BIDV Tĩnh, Vietcombank Tĩnh lƣợng cán cao gần gấp đôi số cán VietinBank Tĩnh, chứng tỏ suất lao động CB, đặc biệt CBTD VietinBank Tĩnh đạt cao Việc giao tiêu cao nhƣng rút giảm định biên, không bổ sung CBTD làm Chi nhánh khó đạt đƣợc mục tiêu kế hoạch mà Ban lãnh đạo VietinBank giao phó - Việc tuyển dụng cán tín dụng cần có chiều sâu nữa, nên ƣu tiên tuyển dụng cán nam cho phận Trong hoạt động kinh doanh, chất lƣợng đội ngũ cán vô quan trọng; đặc biệt CBTD Khi tuyển VietinBank cần trọng kỹ ứng viên thí sinh Qua thực tiễn cho thấy, có cán có cấp học giỏi, chí xuất sắc nhƣng lại khơng CBTD giỏi Mà làm CBTD giỏi ngồi học lực cần có kỹ năng, lực khác Chẳng hạn, kỹ giao tiếp, khả nhìn nhận, đánh giá tình hình, tác phong nhanh nhẹn hay khơng Vì vậy, VietinBank nên đánh giá cao cho phần điểm yêu cầu kỹ Là cán nữ, nhƣng qua thực tiễn tơi nhận thấy rằng, lĩnh vực tín dụng, cán nam có nhiều lợi Cán nữ muốn đạt đƣợc kết 77 tốt đòi hỏi cố gắng, lực họ phải cao ngƣời khác Bời vì, phụ nữ nhiều gánh nặng phía gia đình thực thiên chức Thời gian kết hơn, thai sản nhỏ có ảnh hƣởng lớn đến cơng việc khách hàng họ Hơn nữa, giai đoạn Chi nhánh tiếp tục mở rộng mạng lƣới vị trí xa Trụ sở Chi nhánh, việc điều động cán khó khăn Nếu cán nam nhiều dễ dàng hơn, cán nữ hầu hết kết hôn nhỏ, nên việc điều động làm xa nhà lại vấn đề mà Ban Giám đốc phải cân nhắc để đảm bảo phụ hợp với điều kiện nhân lực Chi nhánh 78 KẾT LUẬN Nền kinh tế nƣớc giới có nhiều dấu hiệu lạc quan nhƣng chứa đựng nhiều rủi ro; yếu tố đầu yếu tố cạnh tranh Doanh nghiệp Việt thời gian dài tiếp xúc với hội nhập kinh tế quốc tế chƣa đƣợc cải thiện nhiều làm cho khả phát triển Doanh nghiệp Việt ngắn hạn trung hạn gặp nhiều hạn chế Bên cạnh vấn đề tỉ suất lợi nhuận khối khách hàng DN ngày giảm cạnh tranh giảm lãi, phí tăng dịch vụ chăm sóc ngân hàng, điều buộc NHTM có chiến lƣợc kinh doanh phù hợp với diễn biến thị trƣờng Do khách hàng nhân mục tiêu cho tất NHTM tập trung khai thác, tìm kiếm Việc phát triển, tăng trƣởng khách hàng đôi với đảm bảo chất lƣợng khoản vay đích mà Ngân hàng mong muốn đạt đƣợc Nhận thức đƣợc điều này,VietinBank Tĩnh triển khai nhiều biện pháp đạt đƣợc số kết định Tuy nhiên, chƣa phải kết cao mà VietinBank cần chinh phục Với kiến thức đƣợc học thực tiễn q trình cơng tác, tơi phân tích vấn đề nghiệp vụ chung liên quan đến hoạt động nâng cao chất lƣợng cho vay khách hàng nhân Đánh giá thực trạng, nêu mặt đƣợc hạn chế, nguyên nhân hạn chế việc nâng cao chất lƣợng cho vay KHCN VietinBank Tĩnh Đã đề xuất định hƣớng giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng cho vay KHCN VietinBank Tĩnh Để giải pháp nêu phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lƣợng cho vay đòi hỏi việc thực giải pháp phải đƣợc triển khai đồng bộ, phận liên quan cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm để xây dựng kế hoạch, chƣơng trình hành động cụ thể để thực 79 Vì nhiều hạn chế mặt thời gian, lý luận, kinh nghiệm thực tiễn phạm vi nghiên cứu nên luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót, kính mong nhận đƣợc góp ý của Thầy, Cô giáo bạn đọc để luận văn đƣợc hồn thiện có giá trị thực tiễn Xin chân thành cảm ơn! 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Chính phủ nƣớc CHXHCN Việt Nam, 2006 Đề án phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 Nội NHNN tỉnh Tĩnh; Báo cáo nhanh năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 Tĩnh NHNN Việt Nam (2005), Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 việc ban hành quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng TCTD Nội NHNN Việt Nam (2013), Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013, Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước Nội NHNN Việt Nam (2013), Thông tư số 09/2014/TT-NHNN ngày 18/3/2014,về việc sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 02/2013/TTNHNN ngày 21/01/2013 Thống đốc NHNN Nội Hiệp hội ngân hàng, Tạp chí tài tiền tệ năm (2011 - 2012 2013 – 2014 - 2015) Nội Hoàng Thị Tâm (2011), Xây dựng chiến lược kinh doanh Ngân hàng TMCP Công thương VN - Chi nhánh Tĩnh giai đoạn 2011 đến 2015, Luận văn tốt nghiệp cao cấp trị, Học viện trị - hành Quốc gia Hồ Chí Minh Nội 81 Tô Kiều Trang(2014), Nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng thương VN – Chi nhánh Sông Nhuệ giai đoạn 2011-2013, Luận văn tốt Thạc sĩ trƣờng Đại học Thăng Long Nội Tạp chí Ngân hàng Nội 10 Tạp chí Vietinbank Nội 11 Thời báo Ngân hàng Nội 12 VietinBank (2009), Sổ tay tín dụng, Nội 13 VietinBank Tĩnh; Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 Tĩnh Website: 14 http://sbv.gov.vn Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam 15 http://bidv.com.vn Ngân hàng TMCP Đầu Tƣ & Phát Triển Việt Nam 16 http://Agribank.com.vn Ngân hàng Nông nghiệp PTNT Việt Nam 17 http://Vietcombank.com.vn Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam 18 http://VietinBank.vn Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam 19 http://tapchinganhang.com.vn Tạp chí ngân hàng điện tử 20 http://thoibaonganhang.vn Thời báo ngân hàng điện tử 21 http://tapchitaichinh.vn Tạp chí tài điện tử 22 http://123doc.vn 82 23 http://hq-spapp-01/ (Trang cẩm nang tín dụng, kế tốn, văn bản, tài liệu nghiệp vụ, mẫu biểu… nội VietinBank) 24 http://hq-spapp-01:8081/ (Trang dành riêng cho khối bán lẻ VietinBank) 25 http://idoc.vn 83 ... TIỄN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NHTMCP CÔNG THƢƠNG HÀ TĨNH…………… 1.1 Tổng quan nghiên cứu nâng cao chất lƣợng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Thƣơng mại... việc nâng cao chất lượng cho vay KHCN Vietinbank Hà Tĩnh Chính điều ấy, tác giả mạnh dạn chọn nghiên cứu đề tài “ Nâng cao chất lượng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Công Thương Hà Tĩnh ,... Khái niệm nâng cao chất lượng cho vay khách hàng cá nhân cần thiết phải nâng cao chất lượng cho vay 1.2.1.1 Khái niệm nâng cao chất lượng cho vay KHCN Hoạt động cho vay KHCN NHTM đƣợc xem chất lƣợng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP công thương hà tĩnh , Nâng cao chất lượng cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP công thương hà tĩnh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay