Quan điểm biện chứng duy vật về chân lý

7 14 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 14:02

LỜI MỞ ĐẦU Đứng góc độ nhìn nhận trường phái khác nhau, vật, tượng lại có quan điểm đánh giá khác Khi trình bày “chân lý”, lịc sử triết học xuất số quan điểm khác nhau, chí đối lập “Chân lý” góc nhìn chủ nghĩa vật biện chứng khác với góc nhìn chủ nghĩa tâm - coi chân chủ quan Vậy, chân theo quan điểm chủ nghĩa vật biện chứng nhìn nhận nào? Qua kiến thức học, qua tìm hiểu, nghiên cứu luận thực tiễn, nhóm thực đề tài: “Quan điểm biện chứng vật chân lý” để phân tích làm rõ vấn đề NỘI DUNG Khái niệm chân Trong lịch sử Triết học, chân vấn đề có vị trí ý nghĩa quan trọng Mọi trình nhận thức sáng tạo tri thức, tức hiểu biết người thực khách quan, khơng phải tri thức có nội dung phù hợp với thực khách quan, nhận thức thuộc phản ánh người thực tế khách quan Theo “Từ điển Triết học”, chân “sự phản ánh đắn, xác thực tư tưởng mà tiêu chuẩn phản ánh xét cho thực tiễn” Khái niệm chân không đồng với khái niệm tri thức, không đồng với khái niệm giả thuyết; đồng thời, chân trình,là nội dung đóng vai trò trọng tâm vấn đề chân luận nhận thức Mấu chốt vấn đề việc làm rõ tính “q trình” chân diễn theo tương tác chủ thể khách thể: “tư tưởng người khơng nên hình dung chân dạng đứng im, chết cứng, tranh đơn giản, nhợt nhạt, không khuynh hướng, khơng vận động” Đặc trưng tính chân thuộc tư tưởng, thuộc thân vật qua phương tiện biểu vật ngơn ngữ Có thể khẳng định rằng, lịch sử Triết học đâu lịch sử vấn đề chân triết học Ngay từ thời cổ đại, người ln tìm câu trả lời cho câu hỏi “Chân gì” Nhà triết học Hy Lạp Parmenits xác định: Trên đường chân lý, người ta tuyên bố đồng hữu thể tư Một quan niệm cổ điển, tiêu biểu chân quan điểm Arixtốt Ông cho rằng, chân phù hợp quan niệm người vật với thân vật tồn thực tế Khi tư vật đạt đến thống chất vật, chân xuất Chủ nghĩa phát xít lại đưa quan điểm coi chân luận điểm kẻ mạnh, chân thuộc kẻ mạnh Đây quan điểm sai lầm, dùng yếu tố chủ quan để xác định giá trị tri thức phản ánh thuộc tính khách quan Các nhà triết học vật trước C.Mác sở đề cao vai trò khách thể so với chủ thể, khẳng định chân phù hợp chủ thể khách thể Trong đó, nhà triết học tâm, tiêu biểu Hêghen lại đề cao vai trò chủ thể coi chân phù hợp khách thể chủ thể, tồn tư Những quan niệm khác làm bật vấn đề cốt lõi tính q trình chân diễn đâu? chủ thể, khách thể hay thống chúng? Q trình diễn theo quy luật nào? Ai (hoặc gì) mang tính chân với tư cách trình? Nhìn chung, Hêghen tất nhà triết học trước C.Mác biết rằng, chân tập trung tương tác chủ thể khách thể Xuất phát từ người thực xét chủ thể trình nhận thức hoạt động vật chất diễn nhũng điều kiện vật chất không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan họ C.Mác Ph.Ăngghen thiếu sót quan niệm Hêghen quan niệm trước chân Không phải thực tiễn thực khiến hoạt động khác xa so với hoạt động thỏa mãn nhu cầu mang tính vật nhận thức hoạt động chủ quan người, kết nhận thức phải kiểm tra yếu tố khách quan, niềm tin, quy tắc lơgíc, lợi ích nững chủ quan nên khơng thể dùng làm tiêu chuẩn chân Vì thế, luận nhận thức Triết học Mác – Lênin coi thực tiễn tiêu chuẩn đích thực chân Thực tiễn bao gồm toàn hoạt động vật chất có tính xã hội – lịch sử lồi người q trình cải tạo tự nhiên xã hội Với tư cách tiêu chuẩn chân lý, thực tiễn xem xét phạm vi rộng lớn thời gian lâu dài, tùy theo tính chất phức tạp vấn đề luận cần kiểm chứng Khái niệm chân dùng để tri thức có nội dung phù hợp với thực tế khách quan mà phù hợp kiểm tra chứng minh thực tiễn Tóm lại, chân kết phản ánh đắn thực khách quan người, phản ánh trình biến đổi thực khách quan qua trình biến đổi mà phản ánh Quan điểm biện chứng vật chân 2.1 Các tính chất chân Mọi chân có tính khách quan, tính tương đối, tính tuyệt đối tính cụ thể Thứ nhất, tính khách quan chân tính độc lập nội dung phản ánh ý chí chủ quan người; nội dung tri thức phải phù hợp với thực tế khách quan khơng phải ngược lại Điều có nghĩa nội dung tri thức đắn sản phẩm túy chủ quan, xác lập tùy tiện người có sẵn nhận thức; trái lại nội dung thuộc giới khách quan, phải phù hợp với giới khách quan, giới khách quan quy định Điều phù hợp với quan điểm sở nhận thức luận Mác- xít thừa nhận tồn khách quan giới phản ánh cuẩ vào ý thức người Ví dụ, phù hợp quan niệm “quả đất có hình cầu khơng phải hình vng” hay “trái đất quay xung quanh mặt trời” phù hợp với thực tế khách quan; khơng phụ thuộc vào quan niệm truyền thống có hàng nghìn năm trước thời Phục hưng Khẳng định chân có tính khách quan điểm phân biệt quan niệm chân chủ nghĩa vật biện chứng với chủ nghĩa tâm thuyết bất khả tri – vốn học thuyết phủ nhận tồn khách quan giới vật chất phủ nhận khả người nhận thức giới Theo Lênin, cảm giác, biểu tượng, khái niệm hình ảnh chủ quan đối tượng khách quan Khơng thể coi hình ảnh tuyệt đối thống với nguyên mẫu chúng, khơng tuyệt đối khác biệt với chúng Do xuất vấn đề chân tuyệt đối chân tương đối Thứ hai, tính tuyệt đối chân Chân tuyệt đối chân khách quan chứa tri thức đầy đủ toàn duyện chất đối tượng Điều có nghĩa tính tuyệt đối chân tính phù hợp hồn tồn đầy đủ nội dung phản ánh tri thức với thực khách quan Về nguyên tắc, đạt đến chân tuyệt đối giới khách quan không tồn vật, tượng mà người hồn tồn khơng thể nhận thức Khả q trình phát triển vơ hạn Song khả lại bị hạn chế điều kiện cụ thể thời đại, hệ, hồn cảnh lịch sử, điều kiện khơng gian thời gian đối tượng phản ánh Do đó, chân có tính tương đối Thứ ba, tính tương đối chân tính phù hợp chưa hoàn toàn đầy đủ nội dung phản ánh tri thức đạt với thực khách quan mà phản ánh Điều có nghĩa nội dung chân với khách thể phản ánh đạt phù hợp phần, phận, số mặt, số khía cạnh điều kiện định Ở giai đoạn phát triển nhận thức người khơng thể thâu tóm hết đa dạng mặt thực ln phát triển, mà có khả phản ánh phần nào, cách tương đối, giới hạn bị quy định phát triển khoa học thực tiễn xã hội Chân tương đối chân tuyệt đối không tồn tách rời mà có thống biện chứng với Một mặt, chân tuyệt đối tổng số chân tuơng đối Đường đến chân tuyệt đối trải dài qua vô số chân tương đối, tức khái niệm, luận điểm, thuyết mà phản ánh chân xác đối tượng khách quan Mặt khác, chân mang tính tương đối chứa đựng yếu tố tính tuyệt đối V.I.Lênin viết: “Chân tuyệt đối cấu thành từ tổng số chân tương đối phát triển; chân tương đối phản ảnh tương đối khách thể tồn độc lập nhân loại; phản ánh ngày trở nên xác hơn; chân khoa học, dù có tính tương đối, chứa đựng yếu tố chân tuyệt đối” Nhận thức cách đắn mối quan hệ biện chứng tính tương đối tính tuyệt đối chân có ý nghĩa quan trọng nhận thức hành động Nếu cường điệu tính tuyệt đối chân lý, hạ thấp tính tương đối rơi vào quan điểm siêu hình, chủ nghĩa giáo điều, bệnh bảo thủ, trì trệ Ngược lại, tuyệt đối hóa tính tương đối chân lý, hạ thấp vai trò tính tuyệt đối rơi vào chủ nghĩa tương đối Từ dẫn đến chủ nghĩa chủ quan, chủ nghĩa xét lại, thuật ngụy biện, thuyết hoài nghi thuyết bẩt khả tri Vì giới ln biến đổi, phát triển, đổi không ngừng nên tri thức người khơng thể trừu tượng, cho thời gian hoàn cảnh Để phản ánh phát triển không ngừng thực, tri thức người cần phải linh động, uyển chuyển, biến đổi Đồng thời, cần phải không ngừng đưa vào chân biến đổi, xác hóa phản ảnh tính quy luật Thứ tư, tính cụ thể chân đặc tính gắn liền phù hợp nội dung phản ánh với đối tượng định điều kiện, hoàn cảnh lịch sử - cụ thể Điều có nghĩa tri thức đắn có nội dung cụ thể, xác định Nội dung khơng phái trừu tượng túy, thoát ly thực mà ln ln gắn liền với đối tượng xác định, diễn không gian, thời gian hay hồn cảnh đó, mối liên hệ, quan hệ cụ thể Tính cụ thể chân thể chỗ tri thức phản ánh thực khách quan coi đắn, trở thành chân điều kiện, không gian, thời gian lại thành sai lầm điều kiện, không gian, thời gian khác thực khách quan Vì vậy, chân gắn liền với điều kiện lịch sử - cụ thể, tức có tính cụ thể Nếu ly điều kiện lịch sử - cụ thể tri thức hình thành trình nhận thức rơi vào trừu tượng túy Vì thế, khơng phải tri thức đắn không coi chân Khi nhấn mạnh đặc tính này, V.I.Lênin khẳng định: “khơng có chân trừu tượng”, “chân luôn cụ thể" Việc nắm vững nguyên tắc tính cụ thể chân có ý nghĩa phương pháp luận quan trọng hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn Nó đòi hỏi xem xét, đánh giá vật, tượng, việc làm người phải dựa quan điểm lịch sử - cụ thể; phải xuất phát từ điều kiện lịch sử - cụ thể mà vận dụng luận chung cho phù hợp Nguyên tắc cụ thể chân đòi hỏi tiếp cận kiện khơng phải với công thức sơ đồ trừu tượng, mà phải tính đến hồn cảnh cụ thể Nó đối nghịch với chủ nghĩa giáo điều Tiếp cận lịch sử - cụ thể có tầm quan trọng đặc biệt phân tích q trình phát triển xã hội, phát triển diễn khơng đồng có điểm đặc thù nước khác Theo V.I.Lênin, chất, linh hồn sống chủ nghĩa Mác phân tích cụ tình hình cụ thể; phương pháp Mác trước hết xem xét nội dung khách quan trình lịch sử thời điểm cụ thể định 2.2 Vai trò chân thực tiễn Để sinh tồn phát triển, người phải tiến hành hoạt động thực tiễn Đó hoạt động cải biến môi trường tự nhiên xã hội đồng thời qua người thực cách tự giác hay khơng tự giác q trình hồn thiện phát triển thân Chính q trình làm phát sinh phát triển hoạt động nhận thức người Hoạt động thực tiễn thành cơng có hiệu người vận dụng tri thức đắn thực tế khách quan hoạt động thực tiễn Vì vậy, nhận thức vận dụng đắn chân điều kiện tiên bảo đảm thành cơng tính hiệu hoạt động thực tiễn, đèn soi đường, dẫn dắt, đạo hoạt động thực tiễn giúp chủ thể thực hướng cơng việc Mối quan hệ chân hoạt động thực tiễn mối quan hệ biện chứng trình vận động, phát triển chân thực tiễn: chân phát triển nhờ thực tiễn thực tiễn phát triển nhờ vận dụng đắn chân mà người đạt hoạt động thực tiễn Nhờ vân dụng đắn chân lý, chủ thể nắm bắt chất công việc làm thay mò mẫm, tự phát, nhờ gặt hái thành cơng thực tiễn Cũng nhờ đó, chân trở thành động lực thúc đẩy việc tìm phương hướng cho phát triển thực tiễn Quan điểm biện chứng mối quan hệ chân thực tiễn đòi hỏi hoạt động nhận thức người cần phải xuất phát từ thực tiễn để đạt chân lý, phải coi chân trình Đồng thời, phải thường xuyên tự giác vận dụng chân vào hoạt động thực tiễn để phát triển thực tiễn, nâng cao hiệu hoạt động cải biến giới tự nhiên xã hội Coi trọng tri thức khoa học tích cực vận dụng sáng tạo tri thức vào hoạt động kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu hoạt động thực chất phát huy vai trò chân khoa học thực tiễn KẾT LUẬN Sự vận động quy luật chung trình vận động phát triển nhận thức q trình người, lồi người ngày tiến dần tới chân Qua hiểu biết, nghiên cứu tìm hiểu luận đưa đây, thấy vấn đề “chân lý” góc nhìn quan điểm chủ nghĩa vật biện chứng làm rõ ... khác thực khách quan Vì vậy, chân lý gắn liền với điều kiện lịch sử - cụ thể, tức có tính cụ thể Nếu ly điều kiện lịch sử - cụ thể tri thức hình thành trình nhận thức rơi vào trừu tượng túy Vì... xem xét, đánh giá vật, tượng, việc làm người phải dựa quan điểm lịch sử - cụ thể; phải xuất phát từ điều kiện lịch sử - cụ thể mà vận dụng lý luận chung cho phù hợp Nguyên tắc cụ thể chân lý... hợp với giới khách quan, giới khách quan quy định Điều phù hợp với quan điểm sở nhận thức luận Mác- xít thừa nhận tồn khách quan giới phản ánh cuẩ vào ý thức người Ví dụ, phù hợp quan niệm “quả
- Xem thêm -

Xem thêm: Quan điểm biện chứng duy vật về chân lý, Quan điểm biện chứng duy vật về chân lý

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay