10 kĩ thuật dạy học tích cực dành cho các thầy cô 6cfaabd7e0af7d07304b7360521c689e

18 24 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 12:25

10 k ĩ thu ật d ạy h ọc tích c ự c dành cho th ầy Thứ năm - 01/03/2018 12:43 • • • nhiều thuật dạy học tích cực mà nhà nghiên cứu giáo dục đưa nhằm dạy học sinh khơng tiếp thu kiến thức tốt mà phát triển lực Điều quan trọng giáo viên linh hoạt tuỳ theo học để chọn thuật phù hợp Thang thuật dạy học biện pháp, cách thức hành động của giáo viên học sinh tình hành động nhỏ nhằm thực điều khiển trình dạy học Các thuật dạy học đơn vị nhỏ phương pháp dạy học thuật "Các mảnh ghép" Thế thuật "Các mảnh ghép"? Là hình thức học tập hợp tác kết hợp cá nhân, nhóm liên kết nhóm nhằm: - Giải nhiệm vụ phức hợp (có nhiều chủ đề) - Kích thích tham gia tích cực HS: - Nâng cao vai trò cá nhân q trình hợp tác (Khơng hồn thành nhi ệm v ụ Vòng mà phải truyền đạt lại kết vòng hồn thành nhiệm vụ Vòng 2) Cách tiến hành thuật "Các mảnh ghép" VỊNG 1: Nhóm chun gia • Hoạt động theo nhóm đến người [số nhóm chia = số chủ đề x n (n = 1,2,…)] • Mỗi nhóm giao nhiệm vụ [Ví dụ : nhóm : nhiệm vụ A; nhóm 2: nhiệm vụ B, nhóm 3: nhiệm vụ C, … (có thể nhóm nhiệm vụ)] • Mỗi cá nhân làm việc độc lập khoảng vài phút, suy nghĩ câu h ỏi, chủ đề ghi l ại ý kiến • Khi thảo luận nhóm phải đảm bảo thành viên nhóm trả lời tất câu hỏi nhiệm vụ giao trở thành “chuyên gia” lĩnh v ực tìm hiểu kh ả trình bày lại câu trả lời nhóm vòng Kỹ thuật "Các mảnh ghép" VỊNG 2: Nhóm mảnh ghép • Hình thành nhóm đến người (1 – người từ nhóm 1, – người t nhóm 2, – người từ nhóm 3…) • Các câu trả lời thơng tin vòng thành viên nhóm m ới chia s ẻ đầy đủ với • Khi thành viên nhóm hiểu tất nội dung vòng nhiệm vụ m ới giao cho nhóm để giải • Các nhóm thực nhiệm vụ, trình bày chia sẻ kết Một vài ý kiến cá nhân với thuật "Các mảnh ghép" - thuật áp dụng cho hoạt động nhóm với nhiều chủ đề nhỏ tiết học, học sinh chia nhóm vòng (chuyên gia) nghiên cứu chủ đề - Phiếu học tập chủ đề nên sử dụng giấy màu đánh số 1,2,…,n (nếu khơng giấy màu đánh thêm tự A, B, C, Ví dụ A1, A2, An, B1, B2, , Bn, C1, C2, , Cn) - Sau nhóm vòng hồn tất cơng việc giáo viên hình thành nhóm m ới (mảnh ghép) theo số đánh, nhiều số nhóm Bước phải tiến hành cách cẩn th ận tránh làm cho học sinh ghép nhầm nhóm - Trong điều kiện phòng học việc ghép nhóm vòng gây trật tự Ví dụ: Bài học tiếng Việt - Vòng Chủ đề A: Thế câu đơn? Nêu ví dụ minh họa phân tích (màu đỏ) Chủ đề B: Thế câu ghép? Nêu ví dụ minh họa phân tích (màu xanh) Chủ đề C: Thế câu phức? Nêu ví dụ minh họa phân tích (màu vàng) Lớp 45 học sinh, 12 bàn học Giáo viên chia thành nhóm: nhóm gồm học sinh bàn ghép lại (m ỗi nhóm ho ặc học sinh) Giao nhiệm vụ: nhóm 1,2 nhận chủ đề A, nhóm 3,4 nhận chủ đề B, nhóm 5,6 nh ận chủ đề C Phát phiếu học tập cho học sinh Trên phiếu học tập theo màu đánh số từ đến 15 Thông báo cho học sinh thời gian làm việc cá nhân theo nhóm - Vòng Giáo viên thơng báo chia thành 12 nhóm : nhóm bàn (mỗi nhóm từ đến học sinh): nhóm gồm học sinh phiếu học tập mang số 1,2; nhóm gồm h ọc sinh phi ếu h ọc t ập mang số 3,4; nhóm gồm học sinh phiếu học tập mang số 5; nhóm gồm học sinh phiếu học tập mang số 6; … nhóm 12 gồm học sinh phiếu học t ập mang s ố 14,15 Giáo viên thông báo thời gian làm việc nhóm Các chun gia trình bày ý kiến của nhóm vòng Giao nhiệm vụ mới: Câu đơn, câu phức câu ghép khác điểm nào? Phân tích ví dụ minh hoạ thuật "Khăn trải bàn" Thế thuật "Khăn trải bàn"? Là hình thức tổ chức hoạt động mang tính hợp tác kết hợp hoạt động cá nhân hoạt động nhóm nhằm: - Kích thích, thúc đẩy tham gia tích cực - Tăng cường tính độc lập, trách nhiệm cá nhân HS - Phát triển mơ hình tương tác HS với HS Cách tiến hành thuật "Khăn trải bàn" thuật "Khăn trải bàn" - Hoạt động theo nhóm (4 người / nhóm) (có thể nhiều người hơn) - Mỗi ngườ i ngồi vào vị trí hình vẽ minh họa - Tập trung vào câu hỏi (hoặc chủ đề, ) - Viết vào ô mang số bạn câu trả lời ý kiến bạn (về chủ đề ) Mỗi cá nhân làm vi ệc độc lập khoảng vài phút - Kết thúc thời gian làm việc cá nhân, thành viên chia sẻ, thảo luận thống nh ất câu tr ả l ời - Viết ý kiến chung nhóm vào khăn trải bàn (giấy A0) Một vài ý kiến cá nhân với thuật "Khăn trải bàn" - thuật giúp cho hoạt độ ng nhóm hiệu hơn, học sinh ph ải đưa ý kiến chủ đề thảo luận, không ỷ lại vào bạn học khá, giỏi - thuật áp dụng cho hoạt động nhóm với chủ đề nhỏ tiết học, toàn thể h ọc sinh nghiên cứu chủ đề - Sau nhóm hồn tất cơng việc giáo viên gắn mẫu giấy "khăn tr ải bàn" lên b ảng để lớp nhận xét thể dùng giấy nhỏ hơn, dùng máy chiếu phóng l ớn - thể thay số tên học sinh để sau giáo viên đánh giá đượ c khả nh ận thức học sinh chủ đề nêu thuật "Động não" Thế thuật "Động não"? Động não (công não) kỹ thuật nhằm huy động tư tưởng mẻ, độc đáo chủ đề thành viên thảo luận Các thành viên cổ vũ tham gia cách tích c ực, không hạn chế ý tưởng (nhằm tạo "cơn lốc” ý tưởng) Kỹ thuật động não Alex Osborn (Mỹ) phát triển, dựa kỹ thuật truyền thống từ Ấn độ Quy tắc động não • Khơng đánh giá phê phán q trình thu thập ý tưởng thành viên; • Liên hệ với ý tưởng trình bày; • Khuyến khích số lượng ý tưởng; • Cho phép tưởng tượng liên tưởng Các bước tiến hành Người ều ph ối dẫn nhập vào ch ủ đề xác định rõ m ột v ấn đề; Các thành viên đưa ý kiến mình: thu thập ý kiến, khơng đánh giá, nhận xét Mục đích huy động nhiều ý kiến tiếp nối nhau; Kết thúc việc đưa ý kiến; Đánh giá: L ựa ch ọn s b ộ suy nghĩ, ch ẳng h ạn theo kh ả n ăng ứng d ụng - thể ứng dụng trực tiếp; - thể ứng dụng cần nghiên cứu thêm; - Khơng khả ứng dụng Đánh giá ý kiến lựa chọn Rút kết luận hành động Ứng dụng nào? • Dùng giai đoạn nhập đề vào chủ đề; • Tìm phương án giải vấn đề; • Thu thập khả lựa chọn ý nghĩ khác Ưu điểm • Dễ thực hiện; • Khơng tốn kém; • Sử dụng hiệu ứng cộng hưởng, huy động tối đa trí tuệ tập thể; • Huy động nhiều ý kiến; • Tạo hội cho tất thành viên tham gia Nhược điểm • thể lạc đề, tản mạn; • thể thời gian nhiều việc chọn ý kiến thích hợp; • thể số HS "q tích cực", số khác thụ động Kỹ thuật động não áp dụng phổ biến nguời ta xây dựng nhiều kỹ thuật khác dựa kỹ thuật này, coi d ạng khác kỹ thuật động não Chú ý: thuật biến đổi để trở thành thuật "Động não viết": ý tưởng khơng trình bày miệng mà thành viên tham gia trình bày ý ki ến cách viết gi v ề chủ đề.Trong động não viết, đối tác giao tiếp với chữ viết Các em đặt trước vài tờ giấy chung, ghi chủ đề dạng dòng tiêu đề t giấy Các em thay ghi giấy nghĩ chủ đề đó, im lặng ệt đối Trong đó, em xem dòng ghi lập viết chung Bằng cách th ể hình thành câu chuyện trọn vẹn thu thập từ khóa Các HS luyện tập thực nói chuyện giấy bút làm nhóm Sản ph ẩm d ạng b ản đồ trí tuệ Ưu điểm phương pháp huy động tham gia tất HS nhóm; tạo s ự yên tĩnh lớp học; động não viết tạo mức độ tập trung cao Vì HS tham gia s ẽ trình bày suy nghĩ chữ viết nên ý cao so với cu ộc nói chuy ện bình thường miệng; HS đối tác hoạt động với mà khơng sử dụng l ời nói B ằng cách đó, thảo luận viết tạo dạng tương tác xã hội đặc biệt; ý kiến đóng góp cu ộc nói chuyện giấy bút thường suy nghĩ đặc biệt kỹ Tuy nhiên, nhược điểm HS sa vào ý kiến tản mạn, xa đề; tham kh ảo ý kiến nhau, số HS độc lập thuật "Ổ bi" Thế thuật "Ổ bi"? thuật "Ổ bi" kỹ thuật dùng thảo luận nhóm, HS chia thành hai nhóm ng ồi theo hai vòng tròn đồng tâm hai vòng ổ bi đối diện để tạo điều ki ện cho m ỗi HS nói chuyện với HS nhóm khác Cách thực • Khi thảo luận, HS vòng trao đổi với HS đối diện vòng ngồi, dạng đặc biệt phương pháp luyện tập đối tác; • Sau phút HS vòng ngồi ngồi n, HS vòng chuyển chỗ theo chiều kim đồng hồ, tương tự vòng bi quay, để ln hình thành nhóm đối tác thuật "Bể cá" Thế thuật "Bể cá"? thuật "Bể cá" thuật dùng cho thảo luận nhóm, nhóm HS ng ồi l ớp thảo luận với nhau, HS khác lớp ngồi xung quanh vòng ngồi theo dõi cu ộc th ảo luận sau kết thúc thảo luận đưa nhận xét cách ứng xử HS thảo luận Trong nhóm thảo luận vị trí khơng người ngồi HS tham gia nhóm quan sát th ể ngồi vào chỗ đóng góp ý kiến vào thảo luận, ví dụ đưa câu hỏi nhóm thảo luận phát biểu ý kiến thảo luận bị chững lại nhóm Cách luyện tập g ọi phương pháp thảo luận "bể cá", người ngồi vòng ngồi quan sát nh ững ng ười thảo luận, tương tự xem cá bể cá cảnh Trong trình thảo lu ận, nh ững người quan sát người thảo luận thay đổi vai trò với Bảng câu hỏi dành cho người quan sát • Người nói nhìn vào người nói với khơng? • Họ nói cách dễ hiểu khơng? • Họ để người khác nói hay khơng? • Họ đưa luận điểm đáng thuyết phục hay khơng? • Họ đề cập đến luận điểm người nói trước khơng? • Họ lệch hướng khỏi đề tài hay khơng? • Họ tơn trọng quan điểm khác hay không? thuật "Tia chớp" Thế thuật "Tia chớp"? Kỹ thuật tia chớp kỹ thuật huy động tham gia thành viên câu hỏi đó, nhằm thu thơng tin phản hồi nhằm cải thiện tình trạng giao tiếp khơng khí học tập lớp học, thông qua việc thành viên nêu ngắn gọn nhanh chóng (nhanh nh ch ớp!) ý kiến câu hỏi tình trạng vấn đề Quy tắc thực • thể áp dụng thời điểm thành viên thấy cần thiết đề nghị; • Lần lượt người nói suy nghĩ câu hỏi thoả thuận, ví dụ: Hiện t ại tơi hứng thú với chủ đề thảo luận khơng? • Mỗi người nói ngắn gọn 1-2 câu ý kiến mình; • Chỉ thảo luận tất nói xong ý kiến thuật "XYZ" Thế thuật "XYZ"? thuật "XYZ" kỹ thuật nhằm phát huy tính tích cực thảo luận nhóm X số ng ười nhóm, Y số ý kiến người cần đưa ra, Z phút dành cho người Ví dụ kỹ thuật 635 thực sau: • Mỗi nhóm người, người viết ý kiến tờ giấy vòng phút cách giải vấn đề tiếp tục chuyển cho người bên cạnh; • Tiếp tục tất người viết ý kiến mình, lặp lại vòng khác; • • Con số X-Y-Z thay đổi; Sau thu thập ý kiến tiến hành thảo luận, đánh giá ý kiến thuật "Lược đồ tư duy" Thế thuật "Lược đồ tư duy"? Lược đồ tư (còn gọi đồ khái niệm) sơ đồ nhằm trình bày cách rõ ràng ý tưởng mang tính kế hoạch hay kết làm việc cá nhân hay nhóm chủ đề Lược đồ tư viết giấy, trong, bảng hay thực máy tính Cách làm • Viết tên chủ đề trung tâm, hay vẽ hình ảnh phản ánh chủ đề • Từ chủ đề trung tâm, vẽ nhánh Trên nhánh viết khái ni ệm, ph ản ánh nội dung lớn chủ đề, viết CHỮ IN HOA Nhánh chữ viết v ẽ viết màu Nhánh nối với chủ đề trung tâm Chỉ sử dụng thu ật ng ữ quan trọng để viết nhánh • Từ nhánh vẽ tiếp nhánh phụ để viết tiếp nội dung thuộc nhánh Các chữ nhánh phụ viết chữ in thường • Tiếp tục tầng phụ Ứng dụng Lược đồ tư ứng dụng nhiều tình khác như: • Tóm tắt nội dung, ơn tập chủ đề; • Trình bày tổng quan chủ đề; • Chuẩn bị ý tưởng cho báo cáo hay buổi nói chuyện, giảng; • Thu thập, xếp ý tưởng; • Ghi chép nghe giảng Lư ợc đồ tư câu chuyện "Ba heo con" Ưu điểm • Các hướng tư để mở từ đầu; • Các mối quan hệ nội dung chủ đề trở nên rõ ràng; • Nội dung ln bổ sung, phát triển, xếp lại; • Học sinh luyện tập phát triển, xếp ý tưởng thuật "Chia sẻ nhóm đơi" Thế thuật "Chia sẻ nhóm đơi"? Chia sẻ nhóm đơi (Think, Pair, Share) kỹ thuật giáo sư Frank Lyman đại học Maryland gi ới thiệu năm 1981 Kỹ thuật giới thiệu hoạt động làm việc nhóm đơi, phát triển lực tư cá nhân giải vấn đề Dụng cụ Hoạt động phát triển kỹ nghe nói nên không cần thiết sử dụng dụng cụ h ỗ tr ợ Mỗi nhóm bạn trao đổi Thực • • Giáo viên giới thiệu vấn đề, đặt câu hỏi mở, dành thời gian để học sinh suy nghĩ • Sau học sinh thành lập nhóm đơi chia sẻ ý tưởng, thảo luận, phân loại • Nhóm đơi lại chia sẻ tiếp với nhóm đơi khác với lớp Lưu ý • Điều quan trọng người học chia sẻ ý tưởng mà nhận được, thay chia sẻ ý kiến cá nhân • Giáo viên cần làm mẫu giải thích Ưu điểm Thời gian suy nghĩ cho phép học sinh phát triển câu trả lời, thời gian suy nghĩ tốt, h ọc sinh phát triển câu trả lời tốt, biết lắng nghe, tóm tắt ý bạn nhóm Hạn chế: Học sinh dễ dàng trao đổi nội dung không liên quan đến học giáo viên không th ể bao quát hết hoạt động lớp thuật Kipling Rudyard Kipling (1865 – 1936) nhà thơ, nhà văn Anh tiếng, tác gi ả quy ển sách “Cậu bé r ừng xanh” nhiều thơ hay Ông viết câu thơ: "I have six honest serving men They taught me all I knew I call them What and Where and When And How and Why and Who" Rudyard Kipling (1865 – 1936) thuật thường dùng cho trường hợp cần thêm ý tưởng m ới, ho ặc xem xét nhiều khía cạnh vấn đề, chọn lựa ý tưởng để phát triển Dụng cụ Giấy bút cho người tham gia Thực Các câu hỏi đưa theo thứ tự ngẫu nhiên theo trật tự định ngầm trước, với từ khóa: Cái gì, Ở đâu, Khi nào, Thế nào, Tại sao, Ai Ví dụ: • Vấn đề gì? • Vấn đề xảy đâu? • Vấn đề xảy nào? • Tại vấn đề lại xảy ra? • Làm để giải vấn đề? • Ai tham gia giải vấn đề? • Khi vấn đề giải xong? Lưu ý • • Các câu hỏi cần ngắn gọn, thẳng vào chủ đề Các câu hỏi cần bám sát vào hệ thống từ khóa 5W1H (What, where, when, who, why, how) Ưu điểm • Nhanh chóng, khơng thời gian, mang tính logic cao • thể áp dụng cho nhiều tình khác • • thể áp dụng cho cá nhân Hạn chế Ít phối hợp thành viên • Dễ dẫn đến tình trạng "9 người 10 ý" • Dễ tạo cảm giác "Bị điều tra" 10 thuật KWL Thế thuật KWL? KWL Donna Ogle giới thiệu năm 1986, vốn hình thức tổ chức dạy học ho ạt động đọc hiểu Học sinh bắt đầu việc động não tất em biết chủ đề đọc Thông tin ghi nhận vào cột K biểu đồ Sau học sinh nêu lên danh sách câu hỏi điều em muốn biết thêm chủ đề Những câu hỏi ghi nh ận vào c ột W biểu đồ Trong trình đọc sau đọc xong, em tự trả lời cho câu hỏi cột W Những thông tin ghi nhận vào cột L (Trích từ Ogle, D.M (1986) K-W-L: A teaching model that develops active reading of expository text Reading Teacher, 39, 564-570) Donna Ogle Mục đích sử dụng biểu đồ KWL Biểu đồ KWL phục vụ cho mục đích sau: • Tìm hiểu kiến thức sẵn học sinh đọc • Đặt mục tiêu cho hoạt động đọc • Giúp học sinh tự giám sát trình đọc hiểu em • Cho phép học sinh đánh giá q trình đọc hiểu em • Tạo hội cho học sinh diễn tả ý tưởng em vượt ngồi khn khổ đọc Sử dụng biểu đồ KWL nào? - Chọn đọc Phương pháp đặc biệt hiệu với đọc mang ý nghĩa g ợi m ở, tìm hiểu, giải thích - Tạo bảng KWL Giáo viên vẽ bảng lên bảng, ngồi ra, học sinh m ột mẫu b ảng em thể sử dụng mẫu sau Dạng bảng KWL - Đề nghị học sinh động não nhanh nêu từ, cụm từ liên quan đến chủ đề Cả giáo viên học sinh ghi nhận hoạt động vào cột K Hoạt động kết thúc h ọc sinh nêu tất ý tưởng Tổ chức cho học sinh thảo luận em ghi nh ận Một số lưu ý cột K Chuẩn bị câu hỏi để giúp học sinh động não Đôi để khởi động, học sinh cần nhiều h ơn đơn giản nói với em : "Hãy nói em biết " Khuyến khích học sinh giải thích Điều quan trọng đơi điều em nêu th ể mơ hồ khơng bình thường Hỏi học sinh xem em muốn biết thêm điều chủ đề Cả giáo viên học sinh ghi nhận câu hỏi vào cột W Hoạt động kết thúc học sinh nêu tất ý t ưởng Nếu h ọc sinh tr ả lời câu phát biểu bình thường, biến thành câu hỏi trước ghi nhận vào c ột W Một số lưu ý cột W Hỏi câu hỏi tiếp nối gợi mở Nếu hỏi em : "Các em muốn biết thêm điều chủ đề này?" Đơi học sinh trả lời đơn giản "khơng biết", em chưa ý tưởng Hãy th s dụng số câu hỏi sau : "Em nghĩ biết thêm điều sau em đọc chủ đề này?" Chọn ý tưởng từ cột K hỏi: "Em muốn tìm hiểu thêm điều liên quan đến ý tưởng khơng?" Chuẩn bị sẵn số câu hỏi riêng bạn để bổ sung vào cột W thể bạn mong muốn h ọc sinh tập trung vào ý tưởng đó, câu hỏi học sinh lại không m liên quan đến ý tưởng chủ đạo đọc Chú ý không thêm nhiều câu hỏi b ạn Thành phần cột W câu hỏi học sinh Yêu cầu học sinh đọc tự điền câu trả lời mà em tìm vào cột L Trong trình đọc, học sinh đồng thời tìm câu trả lời em ghi nhận vào cột W Học sinh điền vào cột L đọc sau đọc xong Một số lưu ý cột L Ngoài việc bổ sung câu trả lời, khuyến khích học sinh ghi vào cột L nh ững điều em c ảm th thích Để phân biệt, đề nghị em đánh dấu ý tưởng em Ví dụ em đánh dấu tích vào ý tưởng trả lời cho câu hỏi cột W, với ý tưởng em thích, đánh dấu Đề nghị học sinh tìm kiếm từ tài liệu khác để trả lời cho câu hỏi cột W mà đọc không cung cấp câu trả lời (Không phải tất câu hỏi cột W đọc trả l ời hoàn chỉnh) Thảo luận thông tin học sinh ghi nhận cột L Khuyến khích học sinh nghiên cứu thêm câu hỏi mà em nêu c ột W ch ưa tìm câu trả lời từ đọc Bả ng KWL "Trọng lực" (Câu hỏi học sinh Newton cột W câu trả lời đọc, học sinh khuyến khích tìm kiếm câu trả lời từ tài nguyên khác) Tổng hợp từ nhiều nguồn: - Nguyễn Văn Cườ ng, Một số vấn đề chung đổ i PPDH trườ ng THPT - dự án phát triển GDTHPT - "Đổi phương pháp dạy học trung học phổ thông", Dự án PTGD THPT, Hà Nội, 2006 Tác giả viết: Nguyễn Duy Chiến Nguồn tin: bigschool.vn ... kiến Kĩ thuật "XYZ" Thế kĩ thuật "XYZ"? Kĩ thuật "XYZ" kỹ thuật nhằm phát huy tính tích cực thảo luận nhóm X số ng ười nhóm, Y số ý kiến người cần đưa ra, Z phút dành cho người Ví dụ kỹ thuật. .. cá nhân với kĩ thuật "Khăn trải bàn" - Kĩ thuật giúp cho hoạt độ ng nhóm có hiệu hơn, học sinh ph ải đưa ý kiến chủ đề thảo luận, không ỷ lại vào bạn học khá, giỏi - Kĩ thuật áp dụng cho hoạt động... giao cho nhóm để giải • Các nhóm thực nhiệm vụ, trình bày chia sẻ kết Một vài ý kiến cá nhân với kĩ thuật "Các mảnh ghép" - Kĩ thuật áp dụng cho hoạt động nhóm với nhiều chủ đề nhỏ tiết học, học
- Xem thêm -

Xem thêm: 10 kĩ thuật dạy học tích cực dành cho các thầy cô 6cfaabd7e0af7d07304b7360521c689e, 10 kĩ thuật dạy học tích cực dành cho các thầy cô 6cfaabd7e0af7d07304b7360521c689e,  Kĩ thuật "Các mảnh ghép", Kĩ thuật "Chia sẻ nhóm đôi"

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay