Các nhân tố ảnh hưởng đến thực hiện kế toán quản trị môi trường tại các doanh nghiệp sản xuất ở việt nam – nghiên cứu cho các tỉnh thành khu vực phía nam (tt)

27 10 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 11:08

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ HẰNG NGA TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN THỰC HIỆN KẾ TỐN QUẢN TRỊ MƠI TRƢỜNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VIỆT NAM NGHIÊN CỨU CHO CÁC TỈNH THÀNH KHU VỰC PHÍA NAM Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 9340301 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHẠM NGỌC TOÀN TS TRẦN ANH HOA Tp Hồ Chí Minh - Năm 2018 Cơng trình hồn thành tại: Đại học kinh tế Tp Hồ Chí Minh Người hướng dẫn khoa học : PGS.TS Nguyễn Việt Phản biện : Phản biện : Phản biện : Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp trường họp Vào hồi ngày tháng năm Có thể tìm hiểu luận án thư viện :…………….……………… (ghi tên thư viện nộp luận án) PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Phát triển bền vững xu hướng phát triển tất yếu xã hội đại, “sự phát triển đáp ứng nhu cầu mà không ảnh hưởng đến khả đáp ứng nhu cầu hệ tương lai” (Keeble, 1988, tr.20) nước phát triển, kinh tế xanh trở thành xu hướng kinh doanh, phần lớn nước phát triển lại tạm thời ưu tiên cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế, hoạt động DNSX gây ảnh hưởng không tốt cho môi trường (O’Neill cộng sự, 2005) Tuy nhiên áp lực tất bên liên quan, doanh nghiệp tiến hành kinh doanh ngày có trách nhiệm Vì vậy, để phục vụ cho việc định kinh doanh, ngồi thơng tin doanh thu, chi phí, lợi nhuận trước đây, nhà quản trị cần thêm thông tin liên quan đến môi trường Kế tốn quản trị mơi trường (KTQTMT) xuất vào năm 1970, cung cấp thơng tin để đáp ứng yêu cầu (Mohd cộng sự, 2012) Thực KTQTMT không giúp tổ chức tuân thủ luật pháp bảo vệ mơi trường mà mang lại cho nhiều lợi ích cho tổ chức, đảm bảo tồn phát triển bền vững (Delmas Toffel, 2008) Ngày nay, ô nhiễm môi trường vấn đề tồn cầu quan tâm, trách nhiệm xã hội doanh nghiệp thường chiếm vị trí trung tâm thảo luận (Sadeghzadeh, 1995) Việt Nam, thời gian qua tình hình nhiễm môi trường ngày diễn biến phức tạp, vụ việc nhiễm MT gây xúc dư luận có chiều hướng gia tăng Theo Bộ tài nguyên môi trường (2016, tr.28), bình quân ngày, khu, cụm, điểm công nghiệp thải khoảng 30.000 chất thải rắn, lỏng, khí chất thải độc hại khác Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam vùng kinh tế có đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế nước Năm 2016, mức tăng trưởng vùng gấp 1,5 lần mức bình quân nước, tỷ lệ đóng góp vào ngân sách chiếm tới 60% (Bùi Ngọc Hiền, 2017) Tuy nhiên, với trình phát triển, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam chịu nhiều áp lực môi trường Theo số liệu công bố, nhiều nơi mức ô nhiễm cao lần so với tiêu chuẩn cho phép (Mạc Thị Minh Trà, 2014) Trước tình hình việc giám sát phủ, quan quản lý, truyền thông công chúng việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường doanh nghiệp, tổ chức cá nhân ngày gia tăng Với vai trò phương tiện để DN quản lý hoạt động kinh doanh môi trường, KTQTMT nhận quan tâm ngày tăng quan chức năng, doanh nghiệp nhà nghiên cứu Là nhánh kế toán tương đối mới, nghiên cứu liên quan đến KTQTMT khiêm tốn (Bouma Van der Veen, 2002) Vẫn chưa có nhiều nghiên cứu thực KTQTMT nước phát triển (Herzig cộng sự, 2012) Riêng Việt Nam, KTQTMT lĩnh vực nghiên cứu lẫn ứng dụng thực tiễn KTQTMT chưa phổ biến DN nghiên cứu chuyên sâu KTQTMT (Phạm Thị Bích Chi cộng sự, 2016) Như vậy, với lý do: (1) Xu hướng phát triển bền vững xã hội đại; (2) Vai trò lợi ích KTQTMT; (3) Nhu cầu cần thơng tin MT nhà quản trị; (4) Thực trạng ô nhiễm MT khu, cụm, điểm công nghiệp vùng KTTĐ phía Nam; (5) Thiếu nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến thực KTQTMT, tác giả thực đề tài “Các nhân tố ảnh hƣởng đến thực Kế tốn quản trị mơi trƣờng doanh nghiệp sản xuất Việt Nam Nghiên cứu cho tỉnh thành khu vực phía Nam” Nghiên cứu khám phá mối liên hệ nhân tố đến thực KTQTMT DNSX tỉnh thành khu vực phía Nam 2 Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát: Nghiên cứu ảnh hưởng nhân tố đến thực KTQTMT DNSX tỉnh thành khu vực phía Nam 2.2 Mục tiêu cụ thể: - Xác định nhân tố ảnh hưởng (trực tiếp gián tiếp) đến thực KTQTMT DNSX tỉnh thành khu vực phía Nam - Đo lường mức độ ảnh hưởng (trực tiếp gián tiếp) nhân tố đến thực KTQTMT DNSX tỉnh thành khu vực phía Nam Câu hỏi nghiên cứu: Câu hỏi nghiên cứu tương ứng với mục tiêu cụ thể sau: - Các nhân tố ảnh hưởng đến thực KTQTMT DNSX tỉnh thành khu vực phía Nam? - Mức độ ảnh hưởng nhân tố đến thực KTQTMT DNSX tỉnh thành khu vực phía Nam nào? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tƣợng nghiên cứu: Việc thực KTQTMT nhân tố ảnh hưởng đến thực KTQTMT 4.2 Phạm vi nghiên cứu: Đề tài giới hạn phạm vi DNSX tỉnh thành khu vực phía Nam Thời gian nghiên cứu khoảng từ tháng 12/2014 đến 4/2018 Phƣơng pháp nghiên cứu Nghiên cứu sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính phương pháp nghiên cứu định lượng, thực thông qua giai đoạn Sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, với kỹ thuật vấn chuyên gia Giai đoạn nghiên cứu định tính nhằm giải mục tiêu: (1) Xác định nhân tố ảnh hưởng (trực tiếp gián tiếp) đến thực KTQTMT DNSX tỉnh thành khu vực phía Nam, (2) hồn thiện thang đo thực KTQTMT thang đo nhân tố ảnh hưởng đến thực KTQTMT Sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, thông qua việc thu thập liệu nghiên cứu phiếu khảo sát sử dụng phần mềm SPSS, AMOS để hỗ trợ xử lý liệu Giai đoạn nghiên cứu định lượng nhằm giải mục tiêu: Đo lường mức độ ảnh hưởng nhân tố đến thực KTQTMT DNSX tỉnh thành khu vực phía Nam Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận án * Ý nghĩa khoa học: Thứ nhất, nghiên cứu bổ sung vào sở lý thuyết nhân tố ảnh hưởng đến việc thực KTQTMT Thứ hai, ngồi ảnh hưởng trực tiếp, nghiên cứu phân tích ảnh hưởng trung gian nhân tố đến việc thực KTQTMT Thứ ba, nghiên cứu phân tích mối quan hệ nhân tố từ hai bối cảnh khác (bối cảnh tổ chức bối cảnh thể chế), thông qua việc kiểm tra ảnh hưởng yếu tố nhận thức biến động MTKD đến áp lực mô trình đẩy mạnh việc thực KTQTMT * Ý nghĩa thực tiễn: Việt Nam, KTQTMT lĩnh vực nghiên cứu chưa thu hút nhiều quan tâm, nghiên cứu coi kịp thời phù hợp Kết nghiên cứu cung cấp hàm ý cho DNSX việc thực KTQTMT Nghiên cứu góp phần nâng cao nhận thức cho nhà quản trị DNSX việc SXKD có trách nhiệm với mơi trường Kiến thức thu từ nghiên cứu thúc đẩy thực KTQTMT DNSX tỉnh thành khu vực phía Nam nhằm hướng tới mục tiêu gia tăng lợi ích kinh tế, bảo vệ môi trường phát triển bền vững Kết cấu luận án Ngoài Phần mở đầu Kết luận, luận án bao gồm nội dung: Chương 1: Tổng quan nghiên cứu trước Chương 2: Cơ sở lý thuyết Chương 3: Phương pháp nghiên cứu Chương 4: Kết nghiên cứu bàn luận Chương 5: Kết luận số hàm ý CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC 1.1.1 Các nghiên cứu hƣớng dẫn thực KTQTMT 1.1.1.1 Các nghiên cứu giới Những nghiên cứu hướng dẫn thực KTQTMT trình bày khái niệm, phân loại thơng tin mơi trường, phương pháp xác định chi phí (CP), thu nhập (TN) môi trường hướng dẫn KTQTMT Có thể kể đến nghiên cứu tiêu biểu như: USEPA (1995); Gray cộng (1996), Epstein (1996a), Sefcek cộng (1997); Elkington (1997); UNDSD (2001); Burritt cộng (2002); Lamberton (2005); IFAC (2005) Các nghiên cứu trình bày nhiều khái niệm KTQTMT chưa có khái niệm thống chung Tuy nhiên, khái niệm UNDSD (2001) khái niệm IFAC (2005) đề xuất sử dụng nhiều nghiên cứu KTQTMT (Schalteger cộng sự, 2011) Thuộc nhóm nghiên cứu hướng dẫn thực KTQTMT có nghiên cứu phương pháp xác định CPMT Trong kể đến dòng nghiên cứu như: (1) Kế tốn chi phí (KTCP) theo dòng vật liệu (Schaltegger Buritt, 2000; UNDSD, 2001; Bộ Môi trường Đức (Federal Environment Ministry - Germany), 2003; IFAC, 2005); (2) KTCP theo chu kỳ sống (Schaltegger Buritt, 2000; Parker, 2000), (3) KTCP theo mức độ hoạt động (Stuart cộng sự, 1999), (4) KTCP đầy đủ (Epstein,1996b; Bebbington cộng sự, 2001), (5) KTCP toàn (USEPA, 1995) Các nghiên cứu phân loại chi phí theo nhóm (1), (2) (3) nhằm phục vụ cho mục tiêu phân tích chi phí, nghiên cứu phân loại theo nhóm (4) (5) nhằm phục vụ cho mục tiêu thẩm định dự án đầu tư 1.1.1.2 Các nghiên cứu Việt Nam Hiện Việt Nam, nghiên cứu hướng dẫn thực KTQTMT chủ yếu dựa vào nghiên cứu UNDSD (2001) IFAC (2005) Các nghiên cứu chủ yếu tập trung vào khái niệm, phân loại, phương pháp xác định CP, TN mơi trường hạch tốn khoản CP, TN môi trường, rút học kinh nghiệm từ quốc gia khác để hình thành hướng dẫn KTQTMT Có thể kể đến số cơng trình nghiên cứu bật như: Nguyễn Chí Quang (2003); Trần Thị Hồng Mai (2012); Phạm Đức Hiếu (2010); Võ Văn Nhị Nguyễn Thị Đức Loan (2013); Huỳnh Đức Lộng (2015); Hồng Thị Bích Ngọc (2014); Huỳnh Đức Lộng (2016) 1.1.2 Các nghiên cứu vận dụng Kế toán quản trị môi trƣờng 1.1.2.1 Các nghiên cứu giới Thời gian qua, nhiều tác giá quan tâm đến việc vận dụng KTQTMT tổ chức khác Có thể kể đến số cơng trình tiêu biểu như: Deegan cộng (1996); Brown Deegan (1998); Verschoor (1998); Bartolomeo cộng (2000); Frost Wilmshurst (2000); Frost Seamer (2002); Burritt, Hahn Schaltegger (2002); Masanet-Llodra (2006); Burritt Saka (2006); Kokubu Nashioka (2008) 1.1.2.2 Các nghiên cứu Việt Nam Việt Nam, nghiên cứu vận dụng KTQTMT DN Phạm Thị Bích Chi cộng (2016) Các nghiên cứu chủ yếu đề cập đến phương pháp hạch toán CPMT DN thuộc lĩnh vực cụ thể Thuộc nhóm này, có nghiên cứu sau: Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nguyễn Chí Quang (2006); Bùi Thị Thu Thủy (2010); Phạm Hồi Nam (2016); Hồng Thị Bích Ngọc (2017) 1.2 CÁC NGHIÊN CỨU VỀ NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN THỰC HIỆN KẾ TỐN QUẢN TRỊ MƠI TRƢỜNG Hiện có vài nghiên cứu chuyên sâu nhân tố ảnh hưởng đến thực KTQTMT DN Các nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến thực KTQTMT tác giả như: Ferreira cộng (2010); Chang Deegan (2010); Qian cộng (2011); Jalaludin cộng (2011); Christ Burritt (2013); Alkisher (2013); Jamil cộng (2015); Mokhtar cộng (2016); Phạm Thị Bích Chi cộng (2016); Nguyễn Thị Nga (2016); Nguyễn Thị Hằng Nga (2018a); Nguyễn Thị Hằng Nga (2018b) …v.v cung cấp chứng hiểu biết toàn diện cho nhà hoạch định sách người ủng hộ thực KTQTMT Các nghiên cứu trước chủ yếu sử dụng lý thuyết ngẫu nhiên lý thuyết thể chế để giải thích việc thực KTQTMT Trong số nhân tố ảnh hưởng đến thực KTQTMT rút từ nghiên cứu trước, có nhân tố phổ biến nhiều tác giả ủng hộ, là: ALCE, ALQC, ALMP, Nhận thức biến động MTKD, CLMT Sự phức tạp nhiệm vụ Theo đề xuất Al Kisher (2013), phân loại nhân tố thành hai nhóm, bao gồm: nhóm nhân tố thuộc lý thuyết ngẫu nhiên (bối cảnh tổ chức) nhóm nhân tố thuộc lý thuyết thể chế (bối cảnh thể chế) 1.2.1 Các nhân tố thuộc bối cảnh thể chế (Institutional Context) Dựa nghiên cứu trước sử dụng lý thuyết thể chế để phân tích mức độ ảnh hưởng áp lực bên đến tổ chức thực KTQTMT, có ba nhân tố thuộc bối cảnh thể chế lựa chọn để phân tích Các nhân tố bao gồm áp lực cưỡng ép (ALCE), áp lực quy chuẩn (ALQC) áp lực mô (ALMP) 1.2.1.1 Áp lực cưỡng ép (Coercive pressure) Áp lực cưỡng ép nhân tố quan trọng lý thuyết thể chế để giải thích đổi tổ chức (DiMaggio Powell, 1983; Delmas Toffel, 2004b) Một số tác giả tìm thấy ảnh hưởng ALCE đến thực KTQTMT như: Ambe (2007); Chang Deegan (2010), Qian cộng (2011), Alkisher (2013), Jamil cộng (2015); Nguyễn Thị Nga (2016); Phạm Thị Bích Chi cộng (2016); Nguyễn Thị Hằng Nga (2018a) 1.2.1.2 Áp lực quy chuẩn (Normative pressure) Sức ép áp lực quy chuẩn hiệp hội nghề nghiệp nhân tố thuộc bối cảnh thể chế, quan trọng nghiên cứu trước (DiMaggio Powell, 1983; Chang Deegan, 2010) Các tác giả Ambe (2007), Qian cộng (2011), Jalaludin cộng (2011), Alkisher (2013), Phạm Thị Bích Chi cộng (2016), Nguyễn Thị Hằng Nga (2018a) nhận thấy mức độ thực KTQTMT bị ảnh hưởng đáng kể ALQC 1.2.1.3 Áp lực mô (Mimetic pressure) Áp lực mô nhân tố thuộc lý thuyết thể chế, số tác Qian cộng (2011); Jalaludin cộng (2011); Jamil cộng (2015); Phạm Thị Bích Chi cộng (2016) nghiên cứu ảnh hưởng đến thực KTQTMT 1.2.2 Các nhân tố thuộc bối cảnh tổ chức (Organizational Context) Các tác giả Ferreira cộng (2010), Chang Deegan (2010), Qian cộng (2011), Alkisher (2013), Christ Burritt (2013), Mokhtar cộng (2016) nghiên cứu nhiều nhân tố thuộc bối cảnh tổ chức ảnh hưởng đến việc cải tiến kỹ thuật hành doanh nghiệp Dựa tài liệu liên quan đến thực KTQTMT, ba biến thuộc bối cảnh tổ chức lựa chọn để phân tích thực KTQTMT DNSX tỉnh thành khu vực phía Nam, là: chiến lược mơi trường (CLMT), nhận thức biến động môi trường kinh doanh (MTKD) phức tạp nhiệm vụ Các biến chọn nghiên cứu trước nhân tố quan trọng đề xuất phát có ảnh hưởng đến thực KTQTMT 1.2.2.1 Nhận thức biến động Môi trường kinh doanh (Business environmental uncertainty) Môi trường kinh doanh (MTKD) nhân tố thuộc bối cảnh tổ chức nghiên cứu sử dụng lý thuyết ngẫu nhiên (Chenhall, 2003) Nếu tổ chức trải qua mức độ biến động MTKD cao, phải đổi hệ thống KT nhằm cung cấp thêm thông tin cho việc định để giảm thiểu ảnh hưởng MTKD quản lý chi phí liên quan (Gul Chia, 1994) Nhận thức biến động MTKD tìm thấy biến giải thích lớn thực KTQTMT số nghiên cứu Chenhall (2003); Qian cộng (2011); Nguyễn Thị Hằng Nga (2018b) 1.2.2.2 Chiến lược môi trường (Environmental strategy) Liên quan đến KTQTMT, Parker (1997) cho thấy thực KTQTMT tùy thuộc vào chiến lược môi trường tổ chức Kết khẳng định nghiên cứu Ferreira cộng (2010), Qian cộng (2011); Cadez Guilding (2012), Christ Burritt (2013), Alkisher (2013) Gần đây, Phạm Thị Bích Chi cộng (2016), Nguyễn Thị Hằng Nga (2018b) tìm thấy chứng ảnh hưởng CLMT đến thực KTQT CPMT DNSX Việt Nam 1.2.2.3 Sự phức tạp nhiệm vụ (Task complexity) Công việc tổ chức (thường gọi nhiệm vụ tổ chức) liên quan đến loại công việc thực tổ chức (Daft Macintosh, 1978) Nhiệm vụ bao gồm thành phần: mức độ phức tạp trình thực nhiệm vụ, số lượng thời gian suy nghĩ cần thiết để giải vấn đề liên quan đến công việc, kiến thức cần có để thực nhiệm vụ (Perrow, 1967) Liên quan đến KTQTMT, kết nghiên cứu Woodward (1965); Chang Deegan (2010), Qian cộng (2011) cho thấy thực KTQTMT có liên quan chặt chẽ đến phức tạp nhiệm vụ 1.3 MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU 1.3.1 Về đối tƣợng khảo sát Các nghiên cứu liên quan đến việc áp dụng thực KTQTMT ý nhiều đến quan điểm nhà quản trị so với đối tượng khác Việc tập trung nghiên cứu dựa vào quan điểm nhà quản trị chưa đủ để giải thích nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng thực KTQTMT, cần phải có thêm nghiên cứu dựa quan điểm đối tượng khác 1.3.2 Về kết nghiên cứu 1.3.2.1 Đối với nhân tố áp lực cưỡng ép (Coercive pressure) Có số khác biệt nghiên cứu trước ALCE việc thúc đẩy công ty chấp nhận thực KTQTMT Các tác giả Ambe (2007), Chang Deegan (2010), Alkisher (2013), Jamil cộng (2015), Nguyễn Thị Nga (2016), Phạm Thị Bích Chi cộng (2016), Nguyễn Thị Hằng Nga (2018a) phát thấy ALCE nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến thực KTQTMT Tuy nhiên, nghiên cứu Jalaludin cộng (2011) cho thấy ALCE ảnh hưởng mạnh đến việc áp dụng KTQTMT 1.3.2.2 Đối với nhân tố áp lực quy chuẩn (Normative pressure) Trái với kỳ vọng, nghiên cứu Chang Deegan (2010), Jamil cộng (2015) cho thấy áp lực hiệp hội nghề nghiệp giáo dục thức (ALQC) khơng có ảnh hưởng mạnh mẽ đến việc áp dụng KTQTMT Trong đó, Ambe (2007), Qian cộng (2011); Jalaludin cộng (2011); Alkisher (2013); Phạm Thị Bích Chi cộng (2016); Nguyễn Thị Hằng Nga (2018a) tìm thấy ALQC nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến thực KTQTMT Như kết nghiên cứu trước ảnh hưởng ALQC điểm khác biệt 1.3.2.3 Đối với nhân tố áp lực mô (Mimetic pressure) Các nghiên cứu Qian cộng (2011); Alkisher (2013); Nguyễn Thị Hằng Nga (2018a) tìm thấy ảnh hưởng chiều ALMP đến thực KTQTMT DNSX Việt Nam Trong đó, kết nghiên cứu Chang Deegan (2010), Jalaludin cộng (2011), Jamil cộng (2015); Phạm Thị Bích Chi cộng (2016) cho thấy ALMP khơng có ảnh hưởng mạnh đến việc áp dụng KTQTMT 1.3.2.4 Đối với nhân tố nhận thức biến động môi trường kinh doanh (Business environmental uncertainty) Trong nhận thức biến động MTKD tìm thấy biến giải thích lớn thực KTQTMT (Chenhall, 2003; Qian cộng sự, 2011; Nguyễn Thị Hằng Nga, 2018b), Osborn (2005) lập luận ảnh hưởng nhận thức biến động MTKD đến thực KTQTMT không ảnh hưởng mạnh so với biến số ngẫu nhiên khác Tương tự, Chang Deegan (2010), Phạm Thị Bích Chi cộng (2016) khơng tìm thấy chứng ảnh hưởng nhận thức biến động MTKD đến thực KTQTMT 1.3.2.5 Đối với nhân tố chiến lược môi trường (Environmental strategy) Kết nghiên cứu Chang (2007) cho thấy CLMT không ảnh hưởng mạnh đến việc áp dụng KTQTMT Kết không phù hợp với phát kỳ vọng nghiên cứu (Kokubu Nashioka, 2006; Qian cộng sự, 2011; Christ Burritt, 2013; Alkisher, 2013 Phạm Thị Bích Chi cộng (2016), Nguyễn Thị Hằng Nga (2018b), cho chiến lược doanh nghiệp nhân tố quan trọng có ảnh hưởng đến việc thực đổi tổ chức 1.3.2.6 Đối với nhân tố phức tạp nhiệm vụ (Task complexity) Qian (2007) diễn giải phức tạp nhiệm vụ theo hướng phức tạp cơng việc liên quan đến quy trình sản xuất kinh doanh Vì tác giả lập luận nhiệm vụ (liên quan đến quy trình sản xuất) phức tạp doanh nghiệp (hoặc tổ chức) phải thực KTQTMT để thu thập thông tin cần thiết Còn theo tác giả Keit (2011); Dikgwatlhe (2013) Kotzee (2014) phức tạp nhiệm vụ hiểu phức tạp liên quan đến thực KTQTMT Vì phức tạp nhiệm vụ tăng lên cản trở thực KTQTMT 1.3.3 Về số lƣợng nghiên cứu Mặc dù có nhiều nghiên cứu áp dụng KTQTMT quốc gia khác toàn giới thực hiện, nghiên cứu KTQTMT nước phát triển Việt Nam, thời gian gần có vài tác giả quan tâm nghiên cứu vấn đề này, ví dụ Hồng Thị Bích Ngọc (2016); Phạm Thị Bích Chi cộng (2016); Nguyễn Thị Nga (2016) Tuy nhiên tác giả xem xét khía cạnh KTQT KTQT chi phí Ngồi ra, tác giả nghiên cứu cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh cụ thể 1.4 KHE HỔNG NGHIÊN CỨU VÀ ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ 1.4.1 Khe hổng nghiên cứu Việt Nam, KTQTMT chưa phổ biến DN nghiên cứu KTQTMT thực (Phạm Thị Bích Chi cộng sự, 2016) Kết số nghiên cứu nước phát nhân tố ảnh hưởng đến thực KTQTMT tổ chức Tuy nhiên, hầu hết nghiên cứu khơng xem xét cách tồn diện tất nhân tố bỏ qua ảnh hưởng gián tiếp nhân tố đến thực KTQTMT Mặt khác, phát nghiên cứu trước có nhiều điểm khác biệt Kết số nghiên cứu không phù hợp với kỳ vọng từ lý thuyết, trái với lập luận phát nhiều tác giả nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến thực KTQTMT 1.4.2 Định hướng nghiên cứu tác giả Luận án kế thừa cơng trình nghiên cứu trước nhân tố ảnh hưởng đến thực KTQTMT, đồng thời xem xét thêm ảnh hưởng gián tiếp nhân tố đến thực KTQTMT Thứ hai, nghiên cứu số nghiên cứu phân tích đường nhân tố từ hai bối cảnh khác (bối cảnh tổ chức với nhân tố phát triển từ lý thuyết ngẫu nhiên bối cảnh thể chế với nhân tố phát triển từ lý thuyết thể chế) đến thực KTQTMT cách kiểm tra ảnh hưởng nhân tố nhận thức biến động MTKD đến ALMP trình ảnh hưởng đến thực KTQTMT 1.5 TÓM TẮT CHƢƠNG Chương trình bày khảo lược cơng trình nghiên cứu giới nhân tố ảnh hưởng đến thực KTQTMT Trên sở đánh giá cơng trình nghiên cứu trước nhằm xác định khe hổng nghiên cứu, xác định hướng nghiên cứu cho luận án CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 TỔNG QUAN VỀ KẾ TỐN QUẢN TRỊ MƠI TRƢỜNG 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 2.1.2 Định nghĩa phân loại Kế tốn mơi trƣờng 2.1.3 Định nghĩa Kế tốn quản trị mơi trƣờng Các định nghĩa KTQTMT đa dạng (ví dụ Bennett James, 1998; Bartolomeo cộng sự, 2000; UNDSD, 2001; Jasch, 2003; Bouma Correlje, 2003; IFAC, 2005; Staniskis Stasiskiene, 2006) Mặc dù có số khác biệt định nghĩa KTQTMT phạm vi áp dụng, hầu hết định nghĩa giải thích KTQTMT hệ thống thơng tin bổ sung cho KTQT Nó khơng phải hệ thống riêng biệt, giúp cải thiện cho hệ thống KTQT Định nghĩa Bennett James (1998) lựa chọn cho mục đích nghiên cứu Theo đó, “KTQTMT hệ thống thơng tin cung cấp thông tin tiền tệ phi tiền tệ để cải tiến đánh giá hiệu kinh tế môi trường doanh nghiệp” Định nghĩa làm bật tầm quan trọng thông tin tạo KTQTMT nhằm nâng cao hiệu tài HQMT tổ chức 2.1.4 Đối tƣợng Kế tốn quản trị mơi trƣờng Theo IFAC (2005) đối tượng KTQTMT bao gồm: - Kế toán chi phí mơi trường - Kế tốn doanh thu khoản thu nhập mơi trường - Kế tốn đánh giá hiệu nguồn lực 2.1.5 Các loại thơng tin Kế tốn quản trị mơi trƣờng Thực áp dụng KTQTMT tổ chức phải bao gồm kế tốn theo thước đo tiền tệ (thơng tin tài thơng tin tiền tệ) kế tốn theo thước đo vật (thơng tin phi tiền tệ) sử dụng vật liệu, lao động trình điều khiển chi phí khác 2.1.6 Nội dung kế tốn quản trị mơi trƣờng Nội dung cơng tác KTQTMT DN tiếp cận nhiều góc độ khác - Tiếp cận theo chu trình cơng việc, công tác KTQTMT bao gồm nội dung: + Tổ chức thu thập thông tin ban đầu (xác định chi phí, thu nhập mơi trường) + Tổ chức hệ thống hóa, xử lý TTMT (tổng hợp, phân bổ thơng tin CP TN mơi trường, phân tích CP vòng đời, phân tích dòng CP NVL, phân tích dòng ln chuyển vật chất) + Tổ chức phân tích hiệu hoạt động môi trường + Tổ chức cung cấp TTMT (Báo cáo KTQTMT) Như vậy, thực KTQTMT bao gồm việc tổ chức thu thập thông tin, xử lý thông tin, phân tích thơng tin cung cấp thơng tin mơi trường 2.2 CÁC LÝ THUYẾT NỀN CÓ LIÊN QUAN 2.2.1 Lý thuyết thể chế (Institutional theory) 2.2.1.1 Khái niệm lý thuyết thể chế Lý thuyết thể chế đề cập đến thay đổi hành vi tổ chức (thay đổi mơ hình, chiến lược, quy trình, phương pháp, kỹ thuật, …) ảnh hưởng đến từ áp lực bên liên quan cách thức tổ chức làm để tồn phát triển hợp pháp (Ninh Thị Kim Thoa, 2015) 2.2.1.2 Các yếu tố lý thuyết thể chế Scott (1995) phân nhóm yếu tố lý thuyết thể chế thành: Áp lực cưỡng ép, áp lực quy chuẩn áp lực mô - Áp lực cƣỡng ép việc tổ chức phải chịu sức ép thức khơng thức từ thể chế quyền lực bên ngồi (chính phủ, quan quản lý, khách hàng, nhà cung cấp), khiến tổ chức phải thay đổi hệ thống quy trình thủ tục để tuân thủ quy định - Áp lực quy chuẩn, thể yêu cầu tổ chức phải tuân thủ chuẩn mực nghiệp vụ, quy định, nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp, thực thông qua giáo dục hiệp hội chuyên môn - Áp lực mô thể sức ép tổ chức phải tìm kiếm hình mẫu xã hội để học tập hoạt động, mơ hình, quy trình, phương pháp, kỹ thuật tổ chức thành cơng 2.2.1.3 Ảnh hưởng yếu tố thể chế đến thực Kế tốn quản trị mơi trường Ảnh hưởng yếu tố thể chế đến thực KTQTMT giải thích hình 2.2 Áp lực cưỡng ép Thực KTQTMT Áp lực quy chuẩn Áp lực mô Nguồn: Tác giả tổng hợp Hình 2.2: Ảnh hƣởng yếu tố thể chế đến thực KTQTMT 14 4.1.5 Thang đo nhận thức biến động môi trƣờng kinh doanh Thang đo nhận thức biến động MTKD đề xuất Chang (2007), gồm có biến quan sát Theo góp ý chuyên gia loại bớt biến quan sát Thứ biến quan sát “hành vi bên liên quan mơi trường”, theo chuyên gia hành vi đối tượng thường khó cảm nhận Thứ hai biến quan sát “ảnh hưởng vấn đề môi trường đến hoạt động DN”, chuyên gia cho bối cảnh Việt Nam, đa phần doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ ảnh hưởng vấn đề mơi trường đến hoạt động Kết quả, thang đo nhận thức biến động môi trường kinh doanh, ký hiệu MTKD gồm có biến quan sát 4.1.6 Thang đo chiến lƣợc môi trƣờng Thang đo chiến lược môi trường, ký hiệu CLMT đề xuất Chang (2007), Qian (2007) Thang đo gốc Qian (2007) gồm có biến quan sát, chuyên gia gợi ý bổ sung thêm biến quan sát “DN hướng đến việc cung cấp sản phẩm thân thiện với môi trường” Kết thang đo CLMT gồm có biến quan sát 4.1.7 Thang đo phức tạp nhiệm vụ Thang đo phức tạp nhiệm vụ ký hiệu NVTC, đề xuất Keit (2011) Qua góp ý chuyên gia, thang đo điều chỉnh lại mặt văn phong, bao gồm biến quan sát 4.2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƢỢNG SƠ BỘ 4.2.1 Kết phân tích độ tin cậy thang đo Nghiên cứu gồm có thang đo, kết kiểm định độ tin cậy thang đo hệ số Cronbach’s Alpha cho thấy hầu hết thang đo đạt yêu cầu cho phép Hệ số Cronbach’s Alpha lớn 0,6 hệ số tương quan biến tổng lớn 0,3 Chỉ có thang đo ALCE có biến ALCE7 ALCE8 có hệ số tương quan biến tổng nhỏ 0,3 nên bị loại bỏ 4.2.2 Kết phân tích nhân tố khám phá Khi thang đo đảm bảo độ tin cậy, bước đưa vào để phân tích nhân tố khám phá Thực phân tích cho nhân tố thuộc lý thuyết thể chế lý thuyết ngẫu nhiên, kết cho thấy rút trích nhân tố với hệ số KMO = 0,697 > 0,5 giá trị Sig =0,000 nên phương pháp phân tích nhân tố phù hợp Giá trị Eigenvalues = 1,518 phương sai trích = 63,55% nên kết luận đạt yêu cầu phân tích EFA Thực phân tích nhân tố cho thang đo KTQTMT cho thấy rút trích nhân tố với hệ số KMO = 0,897 > 0,5 giá trị Sig =0,000 nên phương pháp phân tích nhân tố phù hợp Giá trị Eigenvalues = 4,66 phương sai trích = 51,82% nên kết luận đạt yêu cầu phân tích nhân tố khám phá 4.3 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU CHÍNH THỨC Qua bước nghiên cứu định tính nghiên cứu định lượng sơ bộ, mơ hình giả thuyết nghiên cứu giữ nguyên đề xuất ban đầu 4.4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƢỢNG CHÍNH THỨC 4.4.1 Mơ tả mẫu nghiên cứu 4.4.2 Phân tích thống mô tả Kết thống mô tả cho thấy nhìn chung việc thực KTQTMT DN mẫu nghiên cứu mức độ vừa Trung bình thang đo KTQTMT 2,95 thang đo likert điểm Trong đó, giá trị trung bình biến quan sát cao 3,59 thuộc biến KTQTMT1 (Xác định CP liên quan đến MT) giá trị trung bình thấp 2,19 thuộc biến KTQTMT8 (Doanh nghiệp thực phân tích hiệu hoạt động mơi trường) 15 Các doanh nghiệp đánh giá nhận thức biến động MTKD mức độ tương đối Trung bình thang đo MTKD 3,3 Chiến lược môi trường DN đánh giá trung bình tương đối đồng Giá trị trung bình thang đo CLMT 3,371 Trong giá trị trung bình biến mức 3,2 Thang đo phức tạp nhiệm vụ đánh giá cao với mức trung bình 3,58 Trong biến quan sát có giá trị trung bình từ 3,68 trở lên, ngoại trừ biến quan sát NVTC4 (Rất khó để định lượng tác động mơi trường) có giá trị trung bình thấp 3,22 Giá trị trung bình thang đo ALCE 3,38, cao so với thang đo áp lực khác (Trung bình thang đo ALQC 2,94 trung bình thang đo ALMP 3,13) Thang đo ALQC có biến quan sát giá trị trung bình biến cao 3,03 biến quan sát có giá trị trung bình thấp 2,79 Thang đo ALMP với biến quan sát có giá trị mức trung bình Trong biến quan sát “DN thường bắt chước hoạt động môi trườngdoanh nghiệp lớn ngành cơng nghiệp làm” có giá trị trung bình cao 3,18 biến quan sát “DN thường bắt chước hoạt động môi trường mà công ty đa quốc gia làm” có giá trị trung bình thấp 3,05 4.4.3 Kiểm định độ tin cậy thang đo phân tích nhân tố khám phá (EFA) 4.4.3.1 Kiểm định độ tin cậy thang đo Nghiên cứu bao gồm thang đo với tổng cộng 34 biến quan sát Các thang đo kế thừa từ nghiên cứu trước thang đo kết (reflective) nên hệ số Cronbach’s Alpha sử dụng để kiểm định độ tin cậy thang đo Kết kiểm định cho thấy thang đo đạt yêu cầu độ tin cậy, ngoại trừ biến quan sát CLMT5 thang đo CLMT có hệ số tương quan biến tổng 0,286 nhỏ 0,3 nên biến quan sát CLMT5 bị loại khỏi thang đo Kết cuối gồm có 33 biến quan sát cho thang đo đưa vào phân tích nhân tố khẳng định 4.4.3.2 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) Các thang đo tiếp tục đưa thực phân tích nhân tố khám phá trước thực phân tích nhân tố khẳng định Kết phân tích nhân tố khám phá cho thấy hệ số KMO = 0,916 với giá trị Sig = 0,000, hệ số tải nhân tố lớn 0,5 chênh lệch hệ số tải nhân tố biến nhỏ 0,3; giá trị Eigenvalues dừng nhân tố thứ 1,141 lớn tổng phương sai trích 67,780% lớn 50% Vì kết phân tích nhân tố khám phá phù hợp 4.4.4 Phân tích nhân tố khẳng định (CFA) Sau q trình phân tích nhân tố khám phá, có khái niệm với 34 biến quan sát tiếp tục đưa vào phân tích nhân tố khẳng định Các tiêu chuẩn sử dụng nghiên cứu thực phân tích CFA là: CMIN/df ≤ 3, TLI, CFI ≥ 0,9 RMSEA ≤ 0,08 (Nguyễn Đình Thọ, 2008) nhằm đánh giá mơ hình có phù hợp với liệu thị trường hay khơng Kết phân tích CFA mơ hình tới hạn cho thấy số đạt yêu cầu đặt Cụ thể, CMIN/df = 1,996 nhỏ 3; TLI = 0,911, CFI= 0,920 lớn 0,9 RMSEA = 0,056 nhỏ 0,08 Hệ số hồi quy chuẩn hóa nhỏ 0,529 lớn 0,883 lớn 0,5 có ý nghĩa thống mức ý nghĩa 1% giá trị Sig.=0,000 Do đó, kết luận biến quan sát sử dụng để đo lường khái niệm nghiên cứu mơ hình đạt giá trị hội tụ tính đơn hướng Kết kiểm định giá trị phân biệt mơ hình tới hạn cho thấy khái niệm mơ hình nghiên cứu đạt giá trị phân biệt hệ số tương quan sai lệch chuẩn nhỏ có ý nghĩa mức ý nghĩa 5% 16 Nguồn: Kết xử lý liệu điều tra Amos Hình 4.3: Kết CFA mơ hình đo lƣờng tới hạn 4.4.5 Phân tích mơ hình cấu trúc tuyến tính (SEM) 4.4.5.1 Kiểm định mơ hình lý thuyết Sau phân tích CFA đạt yêu cầu, nghiên cứu tiến hành kiểm định mơ hình lý thuyết theo mơ hình cấu trúc SEM Kết kiểm định mơ hình cấu trúc SEM cho thấy mơ hình có df = 517 bậc tự do, Chi-Square = 1075,100; TLI = 0,903; CFI = 0,911 số lớn 0,9; số RMSEA = 0,058 nhỏ 0,08 CMIN/df =2,079 nhỏ 3; P = 0,000 Kết cho thấy mơ hình lý thuyết phù hợp với liệu nghiên cứu Các hệ số ước lượng (hệ số beta) mơ hình cấu trúc SEM dương, điều thể mối quan hệ chiều biến Ngoại trừ biến NVTC có hệ số beta âm, thể ảnh hưởng ngược chiều NVTC KTQTMT Tất mối quan hệ có ý nghĩa thống mức ý nghĩa 5% Hệ số beta chuẩn hóa mối quan hệ cho thấy mức độ ảnh hưởng mạnh hay yếu biến mơ hình nghiên cứu Xét theo mối quan hệ nhân tố với KTQTMT mức độ ảnh hưởng nhân tố đến KTQTMT xếp theo thứ tự giảm dần là: CLMT (β chuẩn hóa =0,385), MTKD (βchuẩn hóa =0,339), ALQC (βchuẩn hóa =0,216), NVTC (βchuẩn hóa =-0,161), ALMP (βchuẩn hóa =0,151), ALCE (βchuẩn hóa =0,130) 17 Nguồn: Kết xử lý liệu điều tra Amos Hình 4.4: Kết SEM mơ hình lý thuyết chuẩn hóa 4.4.5.2 Kiểm định ước lượng mơ hình lý thuyết Bootstrap Sau phân tích mơ hình cấu trúc SEM, nghiên cứu tiến hành kiểm định Bootstrap để ước lượng lại tham số mô hình lý thuyết ước lượng trước phương pháp ước lượng ML (Maximum Likelihood) Bootstrap phương pháp lấy mẫu lặp lại có thay mẫu ban đầu đóng vai trò đám đơng Để tiến hành kiểm định Bootstrap nghiên cứu lựa chọn mẫu lặp lại với kích thước mẫu 500 Kết ước lượng cho thấy độ chệch (Bias) sai số chuẩn độ chệch (SE-Bias) nhỏ đồng thời giá trị tới hạn tuyệt đối (CR) nhỏ nên kết luận độ chệch nhỏ có ý nghĩa thống độ tin cậy 95% Như vậy, ước lượng mô hình lý thuyết đạt độ tin cậy 4.4.5.3 Kiểm định giả thuyết nghiên cứuCác kiểm định ảnh hưởng trực tiếp Sau phân tích kiểm định phù hợp tổng thể mơ hình cấu trúc SEM, bước nghiên cứu tiến hành kiểm định giả thuyết nghiên cứu Kết ước lượng mối quan hệ nhân khái niệm mơ hình nghiên cứu thể Bảng 4.24 18 Bảng 4.24 Kết kiểm định ảnh hƣởng trực tiếp Giả thuyết H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 Mối quan hệ ALCE ALQC ALMP MTKD CLMT NVTC ALCE ALQC MTKD MTKD -> -> -> -> -> -> -> -> -> -> KTQTMT KTQTMT KTQTMT KTQTMT KTQTMT KTQTMT ALQC ALMP ALMP CLMT Hệ số ƣớc lƣợng 0,112 0,156 0,111 0,202 0,200 - 0,169 0,579 0,140 0,187 0,841 Kết luận P-value 0,011 Chấp nhận H1 (5%) 0,000 Chấp nhận H2 (1%) 0,000 Chấp nhận H3 (1%) 0,000 Chấp nhận H4 (1%) 0,000 Chấp nhận H5 (1%) 0,000 Chấp nhận H6 (1%) 0,000 Chấp nhận H7 (1%) 0,028 Chấp nhận H8 (5%) 0,000 Chấp nhận H9 (1%) 0,000 Chấp nhận H10 (1%) Kết Bảng 4.24 cho thấy mối quan hệ ảnh hưởng trực tiếp mơ hình nghiên cứu có ý nghĩa thống mức ý nghĩa 1%, ngoại trừ mối quan hệ ALMP với ALQC mối quan hệ ALCE với thực KTQTMT có mức ý nghĩa thống 5% Trong có mối quan hệ với hệ số beta âm thể ảnh hưởng ngược chiều NVTC với KTQTMT (β= -0,169) Còn lại hệ số beta dương thể mối quan hệ chiều biến  Các kiểm định ảnh hưởng gián tiếp Kết kiểm định ảnh hưởng trung gian (ảnh hưởng gián tiếp) cho Bảng 4.25 Bảng 4.25 Kết kiểm định ảnh hƣởng trung gian Giả thuyết Ảnh hƣởng Ảnh hƣởng trực tiếp (β) gián tiếp (β) Kết H7A ALCE->ALQC->KTQTMT 0,111* 0,1** Chấp nhận H7A H8A ALQC->ALMP->KTQTMT 0,157** 0,016** Chấp nhận H8A H9A MTKD->ALMP->KTQTMT 0,212** 0,02** Chấp nhận H9A H10A MTKD->CLMT->KTQTMT 0,201** 0,17** Chấp nhận H10A Ghi chú: * mức ý nghĩa 5%, ** mức ý nghĩa 1% 4.4.6 Phân tích khác biệt (phân tích ANOVA) 4.4.6.1 Phân tích khác biệt theo lĩnh vực kinh doanh (DN có ngành nghề nhạy cảm không nhạy cảm với môi trường) Kết phân tích ANOVA cho thấy với mức ý nghĩa 1% kết luận có khác biệt doanh nghiệp có ngành nghề nhạy cảm khơng nhạy cảm với môi trường thực KTQTMT (Sig =0,000) Trong doanh nghiệp có ngành nghề nhạy cảm (trung bình 3,24) thực KTQTMT nhiều so với doanh nghiệp có ngành nghề khơng nhạy cảm (trung bình 2,35) 4.4.6.2 Phân tích khác biệt theo nhóm hình thức sở hữu Kết Kiểm định Tamhane cho cặp hình thức sở hữu cho thấy có khác biệt nhóm DN có vốn nhà nước với DN có vốn khác; DN có vốn nước ngồi với DN có vốn khác mức ý nghĩa 1% (Sig.=0,000) thực KTQTMT Cụ thể, DN có vốn nước ngồi (trung bình 3,25) DN có vốn nhà nước (trung bình 3,11) thực KTQTMT cao DN có vốn khác (trung bình 2,74) mức ý nghĩa 1% 19 4.4.6.3 Phân tích khác biệt theo quy mô tài sản doanh nghiệp Kết Kiểm định Tamhane cho cặp theo quy mô tài sản DN cho thấy với mức ý nghĩa 1% kết luận có khác biệt cách có ý nghĩa thống thực KTQTMT nhóm doanh nghiệp có quy mơ vốn 100 tỷ với nhóm quy mơ vốn lại Nghĩa nhóm doanh nghiệp có vốn 100 tỷ (trung bình 3,17) thực KTQTMT nhiều so với nhóm có quy mơ vốn từ 50 đến 100 tỷ (trung bình 2,91), nhóm 20 đến 50 tỷ (trung bình 2,75) nhóm 20 tỷ (trung bình 2,74) 4.5 BÀN LUẬN VỀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.5.1 Các kết từ nghiên cứu Với kết R2 =64,9% mơ hình hồi quy cấu trúc tuyến tính cho thấy biến độc lập mơ hình giải thích 64,9% biến thiên biến phụ thuộc (xem phụ lục 10.4) Cả 14 giả thuyết nghiên cứu có ý nghĩa thống (ngoại trừ giả thuyết H1 giả thuyết H2A có ý nghĩa thống mức ý nghĩa 5%, giả thuyết lại có ý nghĩa thống mức ý nghĩa 1%) Trong số ảnh hưởng trực tiếp biến độc lập biến ALQC, ALMP, MTKD CLMT có ảnh hưởng chiều đến thực KTQTMT mức ý nghĩa 1%, biến ALCE có ảnh hưởng chiều đến thực KTQTMT mức ý nghĩa 5% Điều có nghĩa muốn thúc đẩy thực KTQTMT DNSX tỉnh thành khu vực phía Nam cần phải gia tăng ALCE, ALQC, ALMP, đẩy mạnh việc thực CLMT gia tăng nhận thức doanh nghiệp biến động MTKD Biến phức tạp nhiệm vụ (NVTC) có ảnh hưởng ngược chiều đến thực KTQTMT mức ý nghĩa 1% Như vậy, muốn đẩy mạnh thực KTQTMT cần làm giảm bớt khó khăn, phức tạp trình thực KTQTMT Ảnh hưởng gián tiếp ALCE đến thực KTQTMT thông qua vai trò trung gian ALQC có ý nghĩa thống mức ý nghĩa 1% ảnh hưởng gián tiếp ALQC đến thực KTQTMT thơng qua vai trò trung gian ALMP có ý nghĩa thống mức ý nghĩa 1% (xem Bảng 4.25) Kết phù hợp với kỳ vọng từ lý thuyết kết nghiên cứu Delmas Toffel (2004b) Ảnh hưởng gián tiếp MTKD đến thực KTQTMT thơng qua vai trò trung gian CLMT ALMP có ý nghĩa thống mức ý nghĩa 1% (xem Bảng 4.25) Kết phù hợp với nhận định từ lý thuyết phù hợp với phát từ nghiên cứu trước Ví dụ Qian (2007) cho CLKD đóng vai trò trung gian mối quan hệ nhận thức biến động MTKD thực KTQTMT doanh nghiệp Hay nghiên cứu DiMaggio Powell (1983) cho biết, mơ phòng trình bắt chước hình mẫu tiêu chuẩn để đối phó với biến động MTKD Các kết phù hợp với kỳ vọng từ lý thuyết ngẫu nhiên lý thuyết thể chế, phù hợp với nhiều nghiên cứu trước trình bày phần tổng quan nghiên cứu 4.5.2 Các phát từ nhân tố thuộc lý thuyết thể chế Kết nghiên cứu ALCE, ALQC ALMP nhân tố quan trọng thúc đẩy thực KTQTMT Bên cạnh đó, ALMP chịu ảnh hưởng từ biến nhận thức biến động MTKD Kết tương đồng với nhận định nghiên cứu trước Ví dụ Jalaludin cộng (2011) cho biết, ALMP kết phản hồi nhận thức biến động MTKD, hay DiMaggio Powell (1983) cho biết, mơ phòng q trình bắt chước hình mẫu tiêu chuẩn để đối phó với nhận thức biến động MTKD 20 4.5.3 Các phát từ nhân tố thuộc lý thuyết ngẫu nhiên Các phát nghiên cứu ba biến số thuộc lý thuyết ngẫu nhiên, gồm: phức tạp nhiệm vụ, CLMT nhận thức biến động MTKD có ảnh hưởng quan trọng việc thúc đẩy thực KTQTMT Trong nhận thức biến động MTKD vừa có ảnh hưởng trực tiếp vừa có ảnh hưởng gián tiếp đến thực KTQTMT thơng qua vai trò trung gian CLMT ALMP 4.5.4 So sánh mức độ giải thích lý thuyết ngẫu nhiên lý thuyết thể chế So sánh mức độ giải thích thực KTQTMT hai lý thuyết, nghiên cứu cho thấy lý thuyết ngẫu nhiên giải thích mạnh mẽ cho việc thực KTQTMT DNSX Ba nhân tố thuộc lý thuyết ngẫu nhiên giải thích 61,4% thay đổi thực KTQTMT Trong ba nhân tố lý thuyết thể chế giải thích 35% thay đổi thực KTQTMT DNSX tỉnh thành khu vực phía Nam Từ đây, thơng điệp rút DNSX Việt Nam dường có nhiều khả thực KTQTMT cho mục tiêu tổ chức (chiến lược, nhiệm vụ, biến động MT) tìm kiếm tính hợp pháp từ xã hội cộng đồng (các áp lực thể chế) Điều doanh nghiệp không nhận đầy đủ thông tin quy định, thông tin phong trào xã hội mơi trường, qua làm suy yếu động lực tiềm tàng từ áp lực thể chế 4.6 TÓM TẮT CHƢƠNG Từ kết giai đoạn nghiên cứu định tính, tác giả xác định nhân tố ảnh hưởng đến thực KTQTMT, đồng thời xác định thang đo, đo lường thực KTQTMT thang đo, đo lường nhân tố ảnh hưởng đến thực KTQTMT Giai đoạn nghiên cứu định lượng sơ nhằm hiệu chỉnh lại lần mục hỏi, hình thành nên bảng khảo sát thức Kết giai đoạn nghiên cứu định tính nghiên cứu định lượng sơ mơ hình nghiên cứu thức sử dụng cho nghiên cứu định lượng thức Về kết nghiên cứu định lượng thức, có 10 ảnh hưởng đến thực KTQTMT phát từ nghiên cứu Trong có ảnh hưởng trực tiếp ảnh hưởng gián tiếp Trong số ảnh hưởng trực tiếp biến độc lập biến ALCE, ALQC, ALMP, MTKD CLMT có ảnh hưởng chiều đến thực KTQTMT, biến phức tạp nhiệm vụ (NVTC) có ảnh hưởng ngược chiều đến thực KTQTMT Xét theo mối quan hệ nhân tố với KTQTMT mức độ ảnh hưởng nhân tố đến KTQTMT xếp theo thứ tự giảm dần là: CLMT (β chuẩn hóa =0,385), MTKD (βchuẩn hóa =0,339), ALQC (βchuẩn hóa =0,216), NVTC (βchuẩn hóa =-0,161), ALMP (βchuẩn hóa =0,151), ALCE (βchuẩn hóa =0,130) Ảnh hưởng gián tiếp MTKD đến thực KTQTMT thông qua vai trò trung gian CLMT ALMP có ý nghĩa thống mức ý nghĩa 1% Ngoài ra, nghiên cứu tìm thấy ảnh hưởng gián tiếp ALCE đến thực KTQTMT thơng qua vai trò trung gian ALQC ảnh hưởng gián tiếp ALQC đến thực KTQTMT thơng qua vai trò trung gian ALMP Những kết phù hợp với kỳ vọng từ lý thuyết phát từ nghiên cứu trước So sánh mức độ giải thích thực KTQTMT hai lý thuyết, nghiên cứu cho thấy lý thuyết ngẫu nhiên giải thích mạnh mẽ cho việc thực KTQTMT DNSX 21 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ HÀM Ý 5.1 KẾT LUẬN 5.1.1 Về mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu luận án là: Xác định nhân tố ảnh hưởng (trực tiếp gián tiếp) đến thực KTQTMT đo lường mức độ ảnh hưởng (trực tiếp gián tiếp) nhân tố đến thực KTQTMT DNSX tỉnh thành khu vực phía Nam Để đạt mục tiêu này, luận án áp dụng phương pháp nghiên cứu hỗn hợp, nghiên cứu định tính bắt đầu với việc vấn chuyên gia, sau NCĐL thực thông qua khảo sát 323 DNSX tỉnh thành khu vực phía Nam, với hỗ trợ phần mềm phân tích liệu SPSS 20 AMOS 20 Giai đoạn nghiên cứu định tính giúp tác giả xây dựng danh sách giải thích tiềm ành hưởng (trực tiếp gián tiếp) đến thực KTQTMT, đồng thời giúp hoàn thiện thang đo thực KTQTMT, thang đo nhân tố ảnh hưởng đến thực KTQTMT DNSX tỉnh thành khu vực phía Nam Như vậy, mục tiêu nghiên cứu thứ đạt Mục đích giai đoạn nghiên cứu định lượng để phân tích việc thực KTQTMT DNSX xác định mức độ ảnh hưởng nhân tố đến thực KTQTMT DNSX tỉnh thành khu vực phía Nam Kết phân tích liệu khảo sát giúp đo lường mức độ ảnh hưởng (cả trực tiếp gián tiếp) nhân tố đến thực KTQTMT DNSX tỉnh thành khu vực phía Nam Như vậy, mục tiêu nghiên cứu thứ hai đạt 5.1.2 Về phát rút từ nghiên cứu Các kết thu từ mẫu gồm 323 DNSX việc thực KTQTMT mức trung bình (2,95 thang đo likert điểm) chủ yếu tập trung vào việc xác định CP liên quan đến MT (trung bình 3,59) Việc xử lý, phân tích thơng tin thực báo cáo môi trường dừng mức thấp trung trình Biến quan sát “Phân tích HQHĐ MT” có trung bình thấp nhất, đạt 2,19 thang đo likert điểm Kết hồi quy kiểm định giả thuyết cho thấy, nhân tố ảnh hưởng đến thực KTQTMT cách có nghĩa thống Trong đó, ảnh hưởng mạnh thuộc nhân tố CLMT (βchuẩn hóa = 0,385), kế ảnh hưởng nhân tố MTKD, ALQC, NVTC, ALMP Ảnh hưởng yếu thuộc ALCE (βchuẩn hóa =0,130) Ngoại trừ nhân tố phức tạp nhiệm vụ (NVTC) có ảnh hưởng ngược chiều đến thực KTQTMT, nhân tố lại có ảnh hưởng chiều đến thực KTQTMT Ngoài ảnh hưởng trực tiếp, giả thuyết ảnh hưởng gián tiếp đến thực KTQTMT kiểm định chấp nhận với mức ý nghĩa thống 1% Cụ thể nhân tố MTKD có ảnh hưởng gián tiếp đến thực KTQTMT thơng qua vai trò trung gian CLMT vai trò trung gian ALMP Nhân tố ALCE có ảnh hưởng gián tiếp đến thực KTQTMT thông qua vai trò trung gian ALQC Và ALQC có ảnh hưởng gián tiếp đến thực KTQTMT thông qua vai trò trung gian ALMP Các kết cho thấy lý thuyết ngẫu nhiên lý thuyết thể chế hữu ích việc giải thích việc thực KTQTMT DNSX 22 5.1.3 Về đóng góp nghiên cứu Nghiên cứu số nghiên cứu phân tích ảnh hưởng gián tiếp đến việc thực KTQTMT dựa đề xuất Delmas Toffel (2004), Qian (2007), Gordon Miller (1976) Điều mở rộng ảnh hưởng nhân tố ảnh hưởng đến thực KTQTMT, xem xét thêm ảnh hưởng trung gian biến mơ hình Bên cạnh đó, nghiên cứu đại diện cho nỗ lực phân tích đường yếu tố từ hai bối cảnh khác (bối cảnh tổ chức bối cảnh thể chế) đến việc thực KTQTMT, việc kiểm tra ảnh hưởng yếu tố nhận thức biến động MTKD đến ALMP trình đẩy mạnh việc thực KTQTM, dựa khung lý thuyết DiMaggio Powell (1983) Những phát từ nghiên cứu cung cấp khn khổ lý thuyết giúp giải thích việc thực KTQTMT, sở kết hợp lý thuyết ngẫu nhiên lý thuyết thể chế Không thế, nghiên cứu góp phần nâng cao nhận thức cho nhà quản trị DNSX Việt Nam vai trò lợi ích việc thực KTQTMT Do đó, nghiên cứu góp phần đưa tới hàm ý thúc đẩy thực KTQTMT DNSX Việt Nam, nhằm hướng tới mục tiêu gia tăng lợi ích kinh tế, bảo vệ mơi trường phát triển bền vững 5.2 MỘT SỐ HÀM Ý RÚT RA TỪ NGHIÊN CỨU 5.2.1 Các hàm ý đƣợc phát triển từ lý thuyết thể chế Kết nghiên cứu cho thấy, ALCE đến từ sức ép thức khơng thức thể chế quyền lực bên ngồi (chính phủ, quan quản lý, khách hàng, nhà cung cấp), có ảnh hưởng tích cực thúc đẩy khuyến khích doanh nghiệp thực KTQTMT Điều hàm ý rằng, DN nhận sức ép mạnh mẽ từ phía phủ thể chế quyền lực khác gia tăng thực KTQTMT Các kết nghiên cứu cung cấp hỗ trợ cho đề xuất phủ quan chức cần sớm ban hành văn pháp luật cần thiết cung cấp chương trình, hướng dẫn thực hiện, đưa giải thưởng để khuyến khích DN thực KTQTMT Tiếp theo áp lực đến từ quan chuyên mơn sở giáo dục có ảnh hưởng chiều đến thực KTQTMT Như ALQC tăng lên ảnh hưởng tích cực đến thực KTQTMT Nói cách khác, doanh nghiệp với nhận thức ALQC mức độ cao có nhiều khả để thực KTQTMT so với doanh nghiệp khác Điều hàm ý quan chuyên môn sở giáo dục nên nâng cao vai trò việc gia tăng ALQC DNSX tỉnh thành khu vực phía Nam nhằm thúc đẩy thực KTQTMT Các sở giáo dục đại học hiệp hội nghề nghiệp hội Kế toán Việt Nam, hội Kế toán trưởng cần giúp DN nhận thức rõ tầm quan trọng lợi ích việc thực KTQTMT nhằm hướng DN đến việc tự nguyện tuân thủ quy tắc, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp Thứ ba ALMP đến từ trụ cột nhận thức Trong nghiên cứu này, ALMP đến từ doanh nghiệp lĩnh vực kinh doanhảnh hưởng mạnh thứ hai số nhân tố thuộc lý thuyết thể chế đến thực KTQTMT Kết hàm ý gia tăng ALMP thực KTQTMT DNSX tăng lên Do đó, cộng đồng doanh nghiệp, ví dụ Hội doanh nghiệp địa phương, Hội DNSX,…có thể đóng vai trò tích cực việc thúc đẩy thành viên thực kế tốn quản trị mơi trường thông qua việc tổ chức giải thưởng sản xuất xanh, sản xuất bền vững nhằm tạo động lực cho doanh nghiệp mô hoạt động nhau, có hoạt động thực kế tốn quản trị môi trường 23 5.2.2 Các hàm ý đƣợc phát triển từ lý thuyết ngẫu nhiên Mặc dù KTQTMT công cụ hỗ trợ cung cấp thông tin có liên quan cho việc định khơng mang tính chất bắt buộc KTTC, nhận thức biến động MTKD cao, doanh nghiệp cần phải thu thập xử lý nhiều thông tin mơi trường thực KTQTMT gia tăng Kết nghiên cứu cho thấy nhận thức biến động MTKD có ảnh hưởng chiều đến CLMT Như vậy, điều kiện nhận thức biến động MTKD gia tăng, doanh nghiệp lựa chọn đẩy mạnh CLMT chủ động áp dụng hệ thống KTQTMT để quản lý thông tin môi trường Điều ngụ ý để KTQTMT thực DNSX, cần gia tăng nhận thức biến động MTKD đẩy mạnh CLMT doanh nghiệp Theo kết nghiên cứu này, CLMT có ảnh hưởng mạnh đến thực KTQTMT (thể qua hệ số hồi quy chuẩn hóa cao 0,385) Kết hàm ý CLMT biến số quan trọng góp phần thực KTQTMT DNSX tỉnh thành khu vực phía Nam Như để khuếch tán thực KTQTMT, chiến lược môi trường doanh nghiệp nên vấn đề cần giải cải thiện Để thực điều này, trước hết doanh nghiệp cần phải đặt mục tiêu sách chung mơi trường bên cạnh việc cung cấp SP thân thiện với MT, cam kết tuân thủ quy định MT đưa giải pháp quản lý BVMT Sự phức tạp nhiệm vụ nhân tố quan trọng việc giải thích việc thực KTQTMT Kết nghiên cứu cho thấy, phức tạp nhiệm vụ thực KTQTMT cao thực KTQTMT thấp (hệ số bê ta chuẩn hóa mơ hình hồi quy cấu trúc - 0,161) Điều hàm ý muốn gia tăng thực KTQTMT cần làm giảm bớt phức tạp thực KTQTMT Vì vậy, quan chức cần sớm ban hành văn hướng dẫn thực KTQTMT Bên cạnh đó, KTQTMT đòi hỏi kiến thức đa ngành nên để giảm bớt khó khăn việc định lượng ảnh hưởng mơi trường cần cung cấp kiến thức kế toán cho người làm việc lĩnh vực môi trường, mở rộng kiến thức môi trường cho nhân viên kế tốn tích hợp chương trình xử lý phân tích TTMT vào phần mềm KT để hỗ trợ tối đa thực KTQTMT cho kế tốn nhằm giảm bớt thời gian cơng sức cho kế toán 5.3 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 5.3.1 Hạn chế đề tài Nghiên cứu khảo sát DNSX số tỉnh miền Nam Việt Nam với tham gia chủ yếu kế toán viên, kế toán quản trị kế toán trưởng (chiếm khoảng 96% tổng số đáp viên) Hơn nữa, số lượng người tham gia khảo sát mẫu nghiên cứu đảm nhiệm vị trí KTQT chiếm tỷ lệ nhỏ Đa phần, đáp viên cho biết, DN không tổ chức riêng phận KTQT, mà phận KTTC KT trưởng đảm nhiệm công việc KTQT Vi vậy, khái quát kết từ mẫu nghiên cứu nên thực cách thận trọng cần mở rộng quy mô, phạm vi nghiên cứu với tham gia đối tượng khác (ví dụ giám đốc tài chính, giám đốc điều hành, KTQT) bổ sung doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực dịch vụ, mà chưa đề cập nghiên cứu Hạn chế khác liên quan đến thời gian thực nghiên cứu Vì thời gian nguồn lực hạn chế nên liệu khảo sát thực thời điểm, nghiên cứu tương lai thực khảo sát theo khoảng thời gian dài (nhiều năm liên tiếp) để tăng độ khái quát cho nghiên cứu 24 5.4 Hƣớng nghiên cứu tƣơng lai Một số hội cho nghiên cứu tương lai mở nghiên cứu này, đề xuất sau đây: Mặc dù 323 doanh nghiệp khảo sát đại diện cho cỡ mẫu tương đối tốt cho mơ hình hồi quy cấu trúc tuyến tính SEM, nghiên cứu tương lai nên tăng kích thước mẫu để có kết tổng quát Mặt khác, nghiên cứu xem xét mối quan hệ số biến thuộc lý thuyết ngẫu nhiên lý thuyết thể chế đến thực KTQTMT Các nghiên cứu tương lai nên xem xét biến số khác mà ảnh hưởng đến q trình thực KTQTMT văn hóa tổ chức, nhận thức tầm quan trọng KTQTMT Ngoài ra, nghiên cứu tương lai kiểm tra mối quan hệ trình bày nghiên cứu để xác định xem phát từ nghiên cứu áp dụng bối cảnh khác hay không KẾT LUẬN Nghiên cứu có đóng góp quan trọng cách bổ sung thêm kiến thức lý thuyết nghiên cứu KTQTMT, lĩnh vực chưa có nhiều nghiên cứu chuyên sâu Nghiên cứu tiến hành để kiểm tra thực nghiệm ảnh hưởng biến thuộc lý thuyết ngẫu nhiên (nhận thức biến động MTKD, CLMT, phức tạp nhiệm vụ), biến thuộc lý thuyết thể chế (ALCE, ALQC, ALMP) đến thực KTQTMT DNSX tỉnh thành khu vực phía Nam cách sử dụng mơ hình hồi quy cấu trúc tuyến tính Những phát nghiên cứu cho thấy có mối quan hệ chiều có ý nghĩa thống tất biến đến thực KTQTMT (trừ biến phức tạp nhiệm vụ, có quan hệ ngược chiều đến thực KTQTMT) Những phát thu từ nghiên cứu phù hợp với lý thuyết tảng phù hợp với phát nghiên cứu trước Bằng chứng thực nghiệm từ nghiên cứu góp phần bổ sung kiến thức lĩnh vực KTQTMT nói riêng áp dụng đổi nói chung Các kết sử dụng để cung cấp thông tin cho nhà quản trị người định, để xem xét thực KTQTMT, nhằm gia tăng lợi ích kinh tế phát triển bền vững Nghiên cứu đại diện cho số nghiên cứu thực nghiệm Việt Nam phân tích ảnh hưởng nhân tố, từ bối cảnh thuộc lý thuyết ngẫu nhiên bối cảnh thuộc lý thuyết thể chế đến thực KTQTMT Nghiên cứu kiểm tra vai trò trung gian biến CLMT ALMP mối quan hệ nhận thức biến động MTKD đến thực KTQTMT kiểm tra ảnh hưởng ALCE đến ALQC ảnh hưởng ALQC đến ALMP mối quan hệ với thực KTQTMT Trong tương lai cần mở rộng thêm nghiên cứu khác để phân tích ảnh hưởng nhân tố trình bày nghiên cứu bổ sung thêm nhân tố khác đến thực KTQTMT nhằm hiểu rõ thực KTQTMT nhiều bối cảnh quốc gia khác DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CĨ LIÊN QUAN I BÀI BÁO Nguyễn Thị Hằng Nga (2018), “Áp lực thể chế với việc thực kế tốn quản trị mơi trường doanh nghiệp sản xuất Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế phát triển, số 250(2)/2018, tr 129 138 Nguyễn Thị Hằng Nga (2018), “Ảnh hưởng biến động môi trường kinh doanh chiến lược kinh doanh đến việc thực Kế tốn quản trị mơi trường doanh nghiệp sản xuất Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế phát triển, số 252/2018, tr 42 52 Nguyễn Thị Hằng Nga, Phạm Ngọc Toàn Trần Anh Hoa (2017), “Đặc điểm công ty mức độ tổ chức thực Kế toán quản trị môi trường doanh nghiệp sản xuất Việt Nam”, Tạp chí Kế tốn Kiểm tốn, số 171/2017, tr 53 56 Nguyễn Thị Hằng Nga Nguyễn Kim Nam (2016), Quan hệ marketing xanh hình ảnh thương hiệu xanh lĩnh vực ngân hàng - góc nhìn đối tượng quan tâm đến mơi trường, Tạp chí Khoa học đào tạo Ngân hàng, số 10/2016, tr 53-58 Nguyễn Thị Hằng Nga (2017), Organic food purchasing behavior of young consumers: the role of enviromental concern, Journal of Economics and Development, Vol 126, 5B/2017, tr 59-71 Nguyễn Thị Hằng Nga Nguyễn Thị Ngọc Diệp (2018), Impacts of green marketing on the green brand image and equity in banking sector, WSEAS Transactions on Business and Economics Journal, Vol 15, 2018, tr 452-460 II HỘI THẢO QUỐC TẾ Nguyễn Kim Nam Nguyễn Thị Hằng Nga (2016), Ý định tiêu dùng thực phẩm hữu người tiêu dùng trẻ: Vai trò yếu tố quan tâm đến môi trường, Những tư tưởng kinh tế, quản trị đại khả vận dụng Việt Nam tham gia AEC TPP , Hồ Chí Minh Việt Nam, Chỉ số ISBN 978-604-922-388-4, tr 835 - 847 III CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Các yếu tố Marketing xanh ảnh hưởng đến hình ảnh giá trị thương hiệu xanh ngân hàng thương mại Việt Nam (2018), Đề tài nghiên cứu khoa học cấp sở, Trường ĐH Ngân hàng TP HCM, 2018, mã số: CT-1803-83 (chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Hằng Nga), Xếp loại: Giỏi ... Kế toán quản trị môi trƣờng doanh nghiệp sản xuất Việt Nam – Nghiên cứu cho tỉnh thành khu vực phía Nam Nghiên cứu khám phá mối liên hệ nhân tố đến thực KTQTMT DNSX tỉnh thành khu vực phía Nam. .. sau: - Các nhân tố ảnh hưởng đến thực KTQTMT DNSX tỉnh thành khu vực phía Nam? - Mức độ ảnh hưởng nhân tố đến thực KTQTMT DNSX tỉnh thành khu vực phía Nam nào? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1... tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát: Nghiên cứu ảnh hưởng nhân tố đến thực KTQTMT DNSX tỉnh thành khu vực phía Nam 2.2 Mục tiêu cụ thể: - Xác định nhân tố ảnh hưởng (trực tiếp gián tiếp) đến thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến thực hiện kế toán quản trị môi trường tại các doanh nghiệp sản xuất ở việt nam – nghiên cứu cho các tỉnh thành khu vực phía nam (tt) , Các nhân tố ảnh hưởng đến thực hiện kế toán quản trị môi trường tại các doanh nghiệp sản xuất ở việt nam – nghiên cứu cho các tỉnh thành khu vực phía nam (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay