CÁC NHÂN tố ẢNH HƯỞNG đến sự THÀNH CÔNG của hệ THỐNG THÔNG TIN kế TOÁNTRONG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM (tt)

27 7 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2018, 11:08

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN PHƯỚC BẢO ẤN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ THÀNH CÔNG CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM CHUN NGÀNH: KẾ TOÁN MÃ SỚ: 9.34.03.01 TĨM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH- NĂM 2018 Cơng trình hồn thành tại: Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM Người hướng dẫn khoa học: PGS TS VÕ VĂN NHỊ Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Trường họp tại: Vào hồi: ngày tháng Có thể tìm hiểu luận án thư viện: năm PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Bối cảnh tác động: Sự phát triển công nghệ thông tin tảng cách mạng công nghiệp 4.0 ảnh hưởng đến hệ thống thơng tin kế tốn doanh nghiệp Các nghiên cứu cho thấy: • Sự thành cơng hệ thống thơng tin kế tốn tác động tích cực đến thành doanh nghiệpSự đa dạng nghiên cứu thành công hệ thống thông tin kế tốn • Vai trò quan trọng cá nhân thành công hệ thống thông tin kế tốn Các vấn đề cần quan tâm: • Làm đo lường thành công hệ thống thông tin kế tốn doanh nghiệp? • Điều gì ảnh hưởng đến thành công hệ thống thông tin kế toán doanh nghiệp? Hiện trạng nghiên cứu Việt Nam: Không có nhiều nghiên cứu hệ thống thông tin kế tốn và thành cơng hệ thống thơng tin kế tốn doanh nghiệp Việt Nam Như vậy, cần trả lời câu hỏi: Như nào là hệ thống thơng tin kế tốn thành công? Ứng dụng thành công hệ thống thơng tin kế tốn doanh nghiệp nào? Hệ thống thơng tin kế tốn doanh nghiệp thành cơng mang lại lợi ích gì cho kế tốn, cho người sử dụng thơng tin kế tốn hay cho chính thân doanh nghiệp? Việc nghiên cứu, tìm hiểu hệ thống thơng tin kế tốn thành cơng tác động nào đến việc nghiên cứu, giảng dạy hệ thống thơng tin kế tốn? 2 Mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu Vấn đề nghiên cứu được đặt đề tài là: Nghiên cứu tác động đến thành cơng hệ thống thơng tin kế tốn doanh nghiệp Việt Nam Mục tiêu chung: Xác định nhân tố và đo lường ảnh hưởng nhân tố tác động đến thành công hệ thống thơng tin kế tốn doanh nghiệp Việt Nam Mục tiêu cụ thể: Mục tiêu nghiên cứu 1: Xác định nhân tố ảnh hưởng đến thành công hệ thống thơng tin kế tốn doanh nghiệp Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu câu trả lời cho câu hỏi nghiên cứu: Nhân tố tác động đến thành công hệ thống thông tin kế toán doanh nghiệp Việt Nam? Mục tiêu nghiên cứu 2: Xác định và đo lường thành phần hệ thống thơng tin kế tốn thành cơng doanh nghiệp Việt Nam Mục tiêu này được trả lời từ câu hỏi: Sự thành công hệ thống thơng tin kế tốn doanh nghiệp Việt Nam bao gồm thành phần nào và xác định, đo lường nào? Mục tiêu nghiên cứu 3: Đo lường tác động nhân tố đến thành cơng hệ thống thơng tin kế tốn doanh nghiệp Việt Nam Với mục tiêu này, câu hỏi nghiên cứu thứ là: Sự thành công hệ thống thơng tin kế tốn doanh nghiệp Việt Nam chịu ảnh hưởng từ nhân tố có liên quan? Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu Luận án là thành công hệ thống thơng tin kế tốn doanh nghiệp Việt Nam Khách thể nghiên cứu là người sử dụng hệ thống thông tin kế toán, cụ thể: nhân viên kế toán doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin cơng tác kế tốn Đơn vị phân tích là cá nhân, đối tượng khảo sát là kế toán viên doanh nghiệp; phương pháp chọn mẫu thuận tiện phi xác suất; phạm vi khảo sát doanh nghiệp địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Phạm vi nghiên cứu: (1) Đề tài nghiên cứu hệ thống thơng tin kế tốn, đó tập trung khảo sát phận kế toán doanh nghiệp; (2) Đề tài khảo sát doanh nghiệp Việt Nam; (3) Đề tài khảo sát hệ thống thông tin kế tốn mơi trường ứng dụng cơng nghệ thơng tin Phương pháp nghiên cứu Đề tài dùng khung nghiên cứu thực chứng để thực nghiên cứu, vận dụng phương pháp hỗn hợp bao gồm nghiên cứu định tính nghiên cứu định lượng - Tổng kết lý thuyết nghiên cứu có liên quan, kế thừa và đề xuất mơ hình lý thuyết với 11 giả thuyết nghiên cứu - Dữ liệu được thu thập sử dụng phương pháp phân tích PLS-SEM để đánh giá, điều chỉnh mơ hình kiểm định mơ hình với dữ liệu điều tra thực nghiệm Kết nghiên cứu: Kết nghiên cứu cho thấy với dữ liệu thu thập được, mô hình phù hợp, thang đo đảm bảo giá trị, giả thuyết được chấp nhận và mơ hình có giá trị dự báo cao Sự thành công AIS thể thông qua chất lượng thông tin, chất lượng hệ thống và ảnh hưởngnhân Nhận thức và sử dụng hệ thống thông tin có vai trò quan trọng tác động đến thành công AIS và tính chất người dùng, tính chất dự án, hỗ trợ nhà quản lý là biến độc lập ảnh hưởng đến thành công AIS Đóng góp của Luận án Nghiên cứu Luận án có những đóng góp lý thuyết thực tiễn sau: - Xây dựng mô hình nhân tố tác động đến thành công hệ thống thông tin kế toán doanh nghiệp - Đóng góp lý thuyết đo lường và mô hình đo lường hệ thống thông tin kế tốn thành cơng - Đóng góp lý thuyết vai trò nhận thức và hành vi người sử dụng hệ thống thơng tin kế tốn thành cơng hệ thống thơng tin kế tốn - Làm rõ vai trò và mối quan hệ, mức độ tác động biến độc lập ảnh hưởng đến thành công hệ thống thông tin, hệ thống thơng tin kế tốn - Đóng góp lý thuyết và cung cấp kết thực nghiệm nghiên cứu thành cơng hệ thống thơng tin kế tốn doanh nghiệp và nhân tố ảnh hưởng đến thành cơng hệ thống thơng tin kế tốn doanh nghiệp với đơn vị phân tích cá nhân - Đóng góp lý thuyết việc kết hợp hai lý thuyết: lý thuyết hệ thống thông tin thành công theo mô hình DeLone và McLean (1992, 2003) và lý thuyết chấp nhận và sử dụng công nghệ theo mô hình TAM Davis (1989) - Về đóng góp cho thực tiễn, hệ thống thơng tin kế tốn thành cơng góp phần nâng cao hiệu suất hoạt động doanh nghiệp, đó, nghiên cứu giúp nhà quản lý có định quản trị phù hợp xây dựng hệ thống thơng tin kế tốn nhằm tăng cường cơng tác quản lý kế tốn, góp phần tăng cường thành hoạt động doanh nghiệp Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, Luận án được trình bày với cấu trúc sau: Chương 1, trình bày tổng quan luận án, Chương tổng kết lý thuyết nghiên cứu trước, Chương trình bày phương pháp nghiên cứu, Chương trình bày kết nghiên cứu thảo luận, Chương kết luận đề án nghiên cứu CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Giới thiệu Chương này tổng hợp hướng nghiên cứu hệ thống thơng tin kế tốn và thành cơng hệ thống thông tin cũng hệ thống thông tin kế toán giới và Việt Nam, từ đó xác định khoản trống nghiên cứu 1.2 Nghiên cứu về hệ thớng thơng tin kế tốn sự thành công của hệ thống thông tin 1.2.1 Hệ thống thông tin kế toán doanh nghiệp Phần giới thiệu và đánh giá nghiên cứu Hệ thống thông tin kế toán (AIS) doanh nghiệp, tiếp cận dựa dòng nghiên cứu theo thời gian nhằm làm rõ mối quan hệ giữa phát triển công nghệ thông tin nghiên cứu AIS cũng tác động số thành phần cách mạng công nghiệp 4.0 đến nghiên cứu AIS 1.2.2 Sự thành công của Hệ thống thông tin Lý thuyết thành công bắt đầu cách sơ khai gắn liền với việc sử dụng hệ thống Sự thành công hệ thống thông tin gắn liền với tính hữu hiệu hệ thống, khả hỗ trợ cho điều hành doanh nghiệp; và hài lòng người sử dụng, nhiên, xu hướng nghiên cứu này dần được thay sau DeLone và McLean (1992) đề xuất mô hình thành công hệ thống thông tin Tổng kết nghiên cứu trước cho thấy có xu hướng chính nghiên cứu thành công hệ thống thông tin: (1) nghiên cứu thành công thông qua việc đo lường quản lý dự án thành công với tiêu chí thời gian, ngân sách, mục tiêu; (2) vận dụng phần toàn thành phần mô hình hệ thống thông tin thành công DeLone và Mc Lean (1992, 2003) nhằm đánh giá và đo lường thành công hệ thống thông tin; (3) ứng dụng mô hình chấp nhận công nghệ TAM Davis (1989) nghiên cứu triển khai ứng dụng hệ thống thông tin hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP; (4) nghiên cứu tìm hiểu và đánh giá thành công hệ thống thông tin thông qua việc đo lường hài lòng người sử dụng; (5) kết hợp quan điểm nghiên cứu thành công hệ thống thông tin 1.3 Nghiên cứu về sự thành công của Hệ thớng thơng tin kế tốn Việt Nam Đây là phần đánh giá nghiên cứu thành công AIS Việt Nam Tổng kết nghiên cứu cho thấy: Nội dung tập trung theo hướng nghiên cứu ứng dụng, số nghiên cứu theo hướng hàn lâm tác động đến thành công hệ thống ERP, nghiên cứu hữu hiệu hệ thống thông tin kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ, nghiên cứu chất lượng hệ thống thơng tin kế tốn doanh nghiệp vừa và nhỏ, nghiên cứu thành công trình triển khai hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP nghiên cứu khía cạnh định hệ thống thơng tin kế tốn mối quan hệ với ứng dụng ERP Phần lớn nghiên cứu này được thực với đơn vị phân tích là doanh nghiệp hay tổ chức, điều đó cho thấy nhà nghiên cứu quan tâm đến thành cơng hệ thống thơng tin kế tốn góc độ tổ chức là cá nhân người sử dụng hệ thống thơng tin kế tốn 1.4 Khoảng trống nghiên cứu Nghiên cứu thành công hệ thống thơng tin kế tốn doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến thành công hệ thống thông tin tồn khoảng trống nghiên cứu: thiếu nghiên cứu về thành công và nhân tố ảnh hưởng đến thành công hệ thống thông tin kế toán doanh nghiệp Chi tiết khoảng trống nghiên cứu sau: (1) Thiếu nghiên cứu kiểm định nhân tố ảnh hưởng đến thành công hệ thống thông tin, (2) thiếu nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến thành cơng hệ thống thơng tin kế tốn, (3) thiếu nghiên cứu tác động thành công q trình thực hệ thống thơng tin kế tốn đến thành cơng q trình vận hành hệ thống thơng tin kế tốn, (4) thiếu nghiên cứu thành công hệ thống thông tin kế toán doanh nghiệp Việt Nam CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Giới thiệu Chương tổng kết lý thuyết thành công Hệ thống Thông tin, tổng kết và đánh giá nghiên cứu có thành công hệ thống ERP, tổng kết nghiên cứu AIS Lý thuyết được vận dụng mô hình Hệ thống thông tin thành công ISSM DeLone và McLean (1992, 2003) mô hình chấp nhận công nghệ TAM Davis (1989) 2.2 Sự thành công của hệ thống thông tin nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công của hệ thống thông tin Phần trình bày chi tiết nội dung liên quan đến lý thuyết thành công hệ thống thông tin dựa mô hình ISSM DeLone và McLean (1992, 2003) 2.2.1 2.2.1.1 Sự thành công của hệ thống thông tin Định nghĩa sự thành công của hệ thống thông tin Lý thuyết hệ thống thơng tin có nhiều định nghĩa cũng đo lường hệ thống thông tin thành công Các nhà nghiên cứu định nghĩa khác thành công hệ thống thông tin Sự thành công hệ thống thông tin được nhận thức tuỳ thuộc nhiều góc độ khác theo nhiều mức độ khác nhau: mức độ hệ thống, mức độ cá nhân, mức độ tổ chức Ở những mức độ này, ngụ ý tất người dùng có kỹ cơng nghệ thông tin bản, đó, định nghĩa hệ thống thông tin thành công được đặt giới hạn Vì khơng có định nghĩa nào hệ thống thông tin thành công, nên nhà nghiên cứu chuyển hố thành mơ hình đo lường, đánh giá tác động hệ thống thông tin thành công đếnnhân hay tổ chức Như vậy, hệ thống thông tin thành công theo góc nhìn cá nhân – là hệ thống mang lại lợi ích cá nhân, mang lại hài lòng cho người sử dụng và là hệ thống có chất lượng, cung cấp thông tin đạt chất lượng 2.2.1.2 Mơ hình sự thành cơng của hệ thớng thơng tin Mơ hình Hệ thống thơng tin thành công DeLone McLean (2003) là mô hình được thừa nhận ứng dụng rộng rải; thành phần cấu trúc bao gồm: Chất lượng hệ thống; Chất lượng thông tin; Chất lượng dịch vụ; Ý định sử dụng và Sử dụng hệ thống; Sự hài lòng người sử dụng; Tác động Tuy nhiên thân mô hình gặp phải vấn đề việc giải thích mối quan hệ giữa thành phần, và nghiên cứu dựa mô hình này đưa kết mâu th̃n 2.2.2 Mơ hình đo lường sự thành công của hệ thống thông tin Gable, Sedera, Chan (2003) cho rằng, thân thành cơng hệ thống thơng tin thành phần bậc cao, với thành phần bậc thấp cấu trúc thuộc mơ hình thành cơng DeLone McLean, nên xây dựng kiểm định mô hình đo lường thành công hệ thống doanh nghiệp thành phần bậc dạng kết với thành phần bậc 11 giải thích xu hướng ứng dụng cơng nghệ, giải thích ngun nhân thành cơng hệ thống thơng tin, đánh giá tính hữu ích thông tin, hay đánh giá tác động công nghệ cũng xu hướng công nghệ ảnh hưởng đến hệ thống thông tin 2.3.3 TAM sự thành công của Hệ thống thông tin Lý thuyết thành công hệ thống thông tin lý thuyết chấp nhận cơng nghệ có quan hệ mật thiết với nghiên cứu trình phát triển TAM lý giải hành vi góc độ cá nhân; mơ hình thành cơng hệ thống thông tin được ứng dụng để đo lường xác định hệ thống thông tin thành công 2.4 Hệ thớng thơng tin kế tốn nhân tớ ảnh hưởng đến sự thành công của hệ thống thông tin kế tốn doanh nghiệp 2.4.1 Hệ thớng thơng tin kế tốn Quan điểm hệ thống thơng tin kế tốn được gắn liền với việc ứng dụng công nghệ thông tin kế toán - ảnh hưởng việc ứng dụng công nghệ thông tin công tác quản lý nói chung tổ chức Như vậy, hệ thống Kế tốn hệ thống thơng tin Tuy nhiên, hệ thống thơng tin kế tốn vẫn có những đặc điểm riêng nhận thức người dùng chất lượng thông tin, chất lượng hệ thống 2.4.2 Các thành phần của Hệ thớng thơng tin kế tốn Hệ thống thơng tin kế tốn hệ thống thơng tin, đó, thành phần Hệ thống thông tin kế tốn cũng bao gờm đầu vào, q trình xử lý và đầu 2.4.3 Sự thành cơng của hệ thớng thơng tin kế tốn doanh nghiệp Đối với thành công hệ thống thông tin kế toán nhân tố ảnh hưởng đến thành cơng hệ thống thơng tin kế tốn, nghiên cứu 12 bao gồm: khai thác những thành phần hệ thống thơng tin kế tốn thành cơng; đánh giá tác động đến hệ thống thơng tin kế tốn từ yếu tố thuộc môi trường hay thuộc tổ chức 2.4.4 Nhân tố ảnh hưởng đến sự thành cơng của hệ thớng thơng tin kế tốn Sự thành cơng hệ thống thơng tin kế tốn được xem xét mối quan hệ với thành phần tác động đến thành công đó Các thành phần này được xác định dựa nghiên cứu ứng dụng lý thuyết là mô hình hệ thống thông tin thành công DeLone và McLean và mô hình chấp nhận công nghệ TAM Davis 2.4.4.1 Nhận thức về hệ thớng thơng tin kế tốn hành vi của người sử dụng hệ thớng thơng tin kế tốn Nhận thức hệ thống thơng tin kế tốn và hành vi người sử dụng hệ thống thông tin kế tốn tác động đến thành cơng hệ thống thơng tin kế tốn, đó là nhân tố ảnh hưởng đến thành công hệ thống thơng tin kế tốn 2.4.4.2 Tính chất người dùng, Tính chất dự án Sự hỗ trợ của nhà quản lý Phần trình bày biện luận cho mối quan hệ giữa tính chất người dùng, tính chất dự án hỗ trợ nhà quản lý thành công hệ thống thông tin 2.5 Tổng hợp lý thuyết nền mơ hình lý thuyết 2.5.1 Mơ hình DeLone McLean Nội dung lý thuyết thành công hệ thống thông tin dựa mô hình D&M (1992, 2003) bao gồm: (1) Sự thành công hệ thống thông tin bao gồm thành phần có tương tác lẫn nhau; (2) Đo lường thành công hệ thống thông tin dựa đo lường thành phần và tương tác giữa thành phần 13 2.5.2 Lý thuyết chấp nhận sử dụng công nghệ Mô hình chấp nhận công nghệ TAM Davis (1989) được xây dựng nhằm giải thích nhận thức và hành vi cá nhân việc sử dụng hệ thống thông tin, được xem cách tiếp cận thành công hệ thống thông tin góc độ quy trình ý thức và hành vi cá nhân người sử dụng 2.5.3 Tổng hợp mơ hình lý thuyết Các mơ hình lý thuyết khác có liên quan đến luận án bao gồm: Mô hình tiếp cận hệ thống thông tin theo lý thuyết bất định Myers, Kappelman, Prybutok (1997); Mô hình hệ thống thông tin thành công mở rộng Peter Seddon (1997); Mô hình đo lường thành công hệ thống quản trị doanh nghiệp Gable và cộng (2003); Mô hình yếu tố ảnh hưởng đến thành công hệ thống thông tin Stacie Petter và cộng (2013); Mô hình tích hợp hài lòng và chấp nhận công nghệ Wixom Todd (2005) CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Giới thiệu Chương trình bày phương pháp nghiên cứu; giới thiệu tổng quan chương trình nghiên cứu, quy trình nghiên cứu; kỹ thuật thu thập dữ liệu, thiết kế thang đo; thảo luận phương pháp nghiên cứu được ứng dụng để kiểm định mơ hình lý thuyết 3.2 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp hỗn hợp được vận dụng cho nghiên cứu luận án 3.2.1 Tổng quan về chương trình nghiên cứu Phần giới thiệu tổng quan chương trình nghiên cứu, quy trình nghiên cứu nội dung liên quan đến PPNC được vận dụng 3.2.2 Quy trình nghiên cứu 14 Giai đoạn 1, sử dụng phương pháp định tính, nghiên cứu lý thuyết, tổng kết nghiên cứu trước, thiết lập mô hình đường dẫn thể mối quan hệ giữa biến (khái niệm) nghiên cứu dựa vào lý thuyết logic để trình bày cách trực quan giả thuyết nghiên cứu được kiểm định Giai đoạn - nghiên cứu với phương pháp định lượng, sử dụng PLS-SEM làm cơng cụ phân tích dữ liệu bao gồm nghiên cứu sơ và nghiên cưu chính thức 3.2.3 Nghiên cứu định tính 3.2.3.1 Quy trình phương pháp nghiên cứu Trong giai đoạn nghiên cứu định tính, tiến hành tổng kết lý thuyết từ nghiên cứu được công bố Kết giai đoạn nghiên cứu định tính được trình bày chương 1, chương 2, và chương 3.2.3.2 Thiết kế mơ hình lý thuyết Mơ hình đo lường sự thành cơng của hệ thớng thơng tin kế tốn doanh nghiệp Việt Nam Mô hình đo lường thành cơng hệ thống thơng tin kế tốn doanh nghiệp Việt Nam được đề xuất dựa mô hình Gable và cộng (2003); đó khái niệm thành cơng hệ thống thơng tin kế tốn là khái niệm bậc dạng kết với thành phần bậc bao gồm Chất lượng hệ thống thông tin kế tốn, Chất lượng thơng tin kế tốn, và Ảnh hưởng đếnnhân Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công của hệ thống thông tin kế toán doanh nghiệp Việt Nam Các nhân tố tác động đến thành công hệ thống thông tin kế tốn bao gờm Tính chất người dùng, tính chất dự án, hỗ trợ nhà quản lý, nhận thức tính hữu ích, nhận thức tính dễ sử dụng, sử dụng hệ thống thơng tin kế tốn 15 Mơ hình lý thuyết, giả thuyết nghiên cứu về nhân tố tác động đến sự thành công của hệ thớng thơng tin kế tốn doanh nghiệp Việt Nam Phần trình bày mơ hình lý thuyết, giả thuyết nghiên cứu luận án 3.2.3.3 Thang đo khái niệm nghiên cứu Thang đo khái niệm nghiên cứu được kế thừa từ nghiên cứu trước và được trình bày chi tiết luận án 3.2.4 Nghiên cứu định lượng 3.2.4.1 Quy trình nghiên cứu Giai đoạn nghiên cứu định lượng bao gồm nghiên cứu sơ - đánh giá thang đo và nghiên cứu chính thức - phân tích kết nghiên cứu Kỹ thuật phân tích dữ liệu PLS-SEM được vận dụng để đánh giá độ tin cậy, giá trị hội tụ, giá trị phân biệt, kiểm định mức độ phù hợp dữ liệu với mô hình, kiểm định giả thuyết nghiên cứu, vai trò biến trung gian mô hình và khả dự báo mô hình 3.2.4.2 Dữ liệu phương pháp thu thập liệu Giai đoạn 1- Nghiên cứu sơ bộ, dữ liệu thu thập được sử dụng để đánh giá độ tin cậy thang đo thông qua tiêu chí tính quán nội bộ) được thể qua hệ số Cronbach’s alpha, độ tin cậy tổng hợp và hệ số rhoA Sau đó, thang đo được đánh giá giá trị hội tụ thông qua hệ số tải biến quan sát và phương sai trích bình quân; đánh giá giá trị phân biệt thông qua tiêu chí HTMT, tiêu chí Fornell- Larcker và hệ số tải nhân tố chéo Kết thúc giai đoạn này, mô hình đo lường, mô hình cấu trúc và thang đo được điều chỉnh Giai đoạn 2, nghiên cứu thức Thang đo và mơ hình nghiên cứu sau được điều chỉnh được sử dụng cho giai đoạn nghiên cứu thức Với dữ liệu chính thức, độ tin cậy, giá trị hội tụ, giá trị phân biệt thang đo được phân tích và đánh giá lại lần nữa để đảm bảo giá trị 16 nghiên cứu, sau đó, tiến hành phân tích phù hợp mô hình với dự liệu thu thập được, kiểm định lệch phương pháp, kiểm định mô hình cấu trúc CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ VÀ KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1 Giới thiệu Chương trình bày: (1) Nghiên cứu sơ bộ, (2) nghiên cứu thức; (3) kiểm định phù hợp mơ hình đo lường; và (4) kiểm định mô hình lý thuyết thông qua phương pháp phân tích PLS-SEM 4.2 Nghiên cứu sơ đánh giá thang đo Với dữ liệu thu thập được, độ tin cậy thang đo được đánh giá qua hệ số Cronbach’s alpha và độ tin cậy tổng hợp hệ số độ tin cậy rhoA Giá trị thang đo được đánh giá bao gồm giá trị hội tụ, giá trị phân biệt những thang đo dạng kết Dựa kết phân tích, Luận án điều chỉnh mơ hình đo lường thành cơng AIS trước nghiên cứu thức 4.3 Chương trình nghiên cứu thức 4.3.1 Mẫu nghiên cứu Dữ liệu thu thập được sau làm sạch: Số bảng trả lời được sử dụng: 405 Thống mô tả chi tiết Luận an 4.3.2 Thủ tục nghiên cứu Phần này trình bày sơ quy trình thủ tục nghiên cứu 4.3.3 4.3.3.1 Đánh giá mơ hình đo lường Đánh giá thang đo Thang đo khái niệm nghiên cứu chính thức được đánh giá thông qua hệ số Cronbach’s Alpha α, ρA, độ tin cậy tổng hợp CR; giá trị hội tụ được đánh giá thông qua hệ số tải và phương sai trích bình quân AVE Để đánh giá ý nghĩa thống số liệu, dữ liệu được chạy boostrap 17 2.000 lần- tính giá trị t biến quan sát Kết thang đo đảm bảo độ tin cậy và giá trị, sổ có ý nghĩa thống Kiểm định lệch phương pháp 4.3.3.2 Luận Án tiến hành kiểm định lệch phương pháp thông qua kỹ thuật: (1) Phân tích nhân tố đơn Harman’s; (2) Kiểm định biến tiềm ẩn chung; (3) Kỹ thuật biến đánh dấu Kết cho thấy lệch phương pháp không đáng kể 4.3.3.3 Độ phù hợp của mơ hình với liệu Đánh giá độ phù hợp mô hình với dữ liệu thu thập PLS-SEM sử dụng hệ số bao gồm: hệ số SRMR với ngưỡng 0,08 ; hệ số RMStheta với ngưỡng 0,12 Kết phân tích cho thấy có phù hợp cao giữa mô hình và dữ liệu thu thập được nghiên cứu Luận án 4.3.4 4.3.4.1 Đánh giá mơ hình đường dẫn Đánh giá vấn đề đa cộng tuyến mơ hình cấu trúc Kết phân tích cho thấy tổng thể, vấn đề đa cộng tuyến mô hình hoàn toàn không nghiêm trọng 4.3.4.2 Đánh giá sự phù hợp ý nghĩa thống của mối quan hệ Kết đánh giá cho thấy vai trò trung gian khái niệm nghiên cứu: Nhận thức tính dễ sử dụng hệ thống thơng tin kế tốn PEU; Nhận thức tính hữu ích hệ thống thơng tin kế tốn PU; Sử dụng hệ thống thơng tin kế tốn AIS_USED Các khái niệm nghiên cứu vừa đóng vay trò trung gian phần vai trò trung gian tồn phần Tác động tổng hợp biến độc lập lên biến phụ thuộc mô hình lý thuyết cho thấy rõ ảnh hưởng tác động gián tiếp thông qua biến trung gian Kết tác động tổng hợp PEU và PU đến AIS_Success thông qua AIS_USED tăng lên đáng kể so với tác động trực tiếp; tác động tổng hợp TMS, U_Char và Prp_Char đến AIS_Success 18 cũng cho thấy vai trò truyền dẫn thành phần cấu trúc mô hình chấp nhận công nghệ TAM ảnh hưởng đến thành cơng hệ thống thơng tin kế tốn doanh nghiệp 4.3.4.3 Đánh giá mức độ hệ số xác định R2 Hệ số xác định R2 đánh giá khả dự đốn mơ hình, kết cho thấy khả dự đốn mơ hình thành cơng hệ thống thơng tin kế tốn là mạnh, có ý nghĩa thống mức
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC NHÂN tố ẢNH HƯỞNG đến sự THÀNH CÔNG của hệ THỐNG THÔNG TIN kế TOÁNTRONG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM (tt) , CÁC NHÂN tố ẢNH HƯỞNG đến sự THÀNH CÔNG của hệ THỐNG THÔNG TIN kế TOÁNTRONG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay